KRISTEN KUNST I FREMMEDE VERDENSDELER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTEN KUNST I FREMMEDE VERDENSDELER"

Transkript

1 KRISTEN KUNST I FREMMEDE VERDENSDELER a" JOHAN B. HYGEN Afluosiatisclze clzristliclze Kzrert. Mit 282 Abbildungen. Av Arno Lehmann. Evangclische Verlagsanstalt, Berlin s. MDN Vcst-tysk utgave: Verlag Fr. Bahn, Konstanz. Engelsk otgavc: Cancordia Publishing House, St. Louis, Missouri, U.S.A. I 1955 utga religionrforskercn og teolagen Arno Lehlnann.Die Kunrt der Jungen Kirchen.. som tidligere er omtalt i dette tidsskrift (1957 s. 215 fg. Ifjor kom fortsettelsen, i utvidct format og mcd et enda stprre og allsidigere billedmateriale, son1 gjpr boken ti1 et praktverk. Dct Lehnlann fprst og fremst vil, er 3 vekke interesse for den kunstneriske virksamhet i de unge kirker, sarlig i Afiika og Asia. Her mangler det cnn3 nieget, rnener ha". Misjonsselskapcne, son, skulle vzre de naturlige mescner, har ikke alltid tilstrekkelig forst8else. Det har vsrt smatt med oppdrag for de innfnte kunstnere. Ganske npkternt sier Lehnlann at man ikke kan vente lutter mesterverker. Det drcier seg om en begynnelse, og brytningen mellom europeisk og hjemlig tradisjon voider szrlige vanskeligheter. Naturlig nok har misjonsrene brakt med seg billedmateriale hjemmefra, ofte av skrgpelig kvalitet, og nhr de skulie bygge kirker, bygget de dem slik de var rant ti1 at en kirke skulle se ut. hiisjonarencs sbilledstonn. mot innfpdt kunst har vzrt skarpt fordpmt. Denne dommcn vil Lehn~ann ikke istemme. Misjonzrene handlet i god tro. De sh bare hedcnskapet, ikke kunstcn i disse bildene og bygningene. Men i dag er situasjoncn en annen, og i stigende grad blir de hjetniige kunstformcr i skulptur, maleri, arkitektur, musikk asv. tatt i bruk. Dette er ogs2 ngdvendig, menex Lehmsnn. Den oppblusscnde nasjonalisme vil ikke finne seg i llaen hulturell og kunstnerisk kolonialisme. Enda viktigere er imidlertid sclve kontaktproblemct. De cnropeiske kunstformer kjennes i stor utstrekning som fremmede og skaper ikke den kontakt med budskapet som n~eningcn var. Ogsa kunsten er et sprgk, og alle mp f3 hare evangeliet pa sitt eget sprak. i denne retning mh stgttes og oppmuntres, selv om ikke alt cr like vellykket. Det mb skapes kristen kunst ut fra afrikanernes, asiatenes og dc pvrige folkegruppers cgen livsfplelse, tradisjon og cgenart. Risikomomentene er Lehmann fullt klar over. Tradisjonene i arkitektur, billedkunst, murikk og dans er ofte nsr forbundet med religipse forestillinger fra

2 den gamle religion. Kunsten er ladet med en symbolbetydning som kan lcgge faren far synkretisme nzr. Denne faren er de kristne fra dc unge kirkcr ogs5 oppmerksomme pi. Mot Kristusfretnstillinger av en indisk maler, A. Thomas, er det s5- ledes blitt innvendt at de ti1 forreksling ligner Buddha eller en hindu-helgen. Nettopp ved at det velgcs en hjemlig uttrykksforru, vekkcs det litt for hjemligc assosiasjoner, og det nye ved kristendommen kolnmer ikke klart nok fiem. S% langt fra 2 ville lukke 9ynen.e far denne faren vil Lehmann tvcrt imot at man skal se den klart, og ncttopp demed kunne motvirke den. Alt har sin risiko, men det er ikke frykten soln skal bestcmmc. Der hvor noe nytt skal vokse frem, 1st det eksperimenteres, selv om ikke alle eksperimenter faller like heldig ut. Szrlige sparsmil melder seg i forbindelse med 'den sorte Kristus. og aden sorte Maria. (for katolikkene: 'den sorte Madonna.). Allerede for afrikanernc er saken ikke si enkel. P% den ene side kan slike fremstillinger tale orniddclbnrt ti1 dem: Han er kammet ti1 oss, han er v3r egen Kristus. Lehmann fortcller ogs5 om noen negerbarn som hadde sett filmen *Pilgrim's Progress* pa skolen og spurte:.hvorfor er det ingen sorte mennesker i himmelen? Alle englcne var jo hvitel. P5 den anncn side er de sant ti1 de europeiske fremstiliingene. Kanskje den hvitc Madonna er mektigere enn den sarte? -Vi vil ha samme Madonna son? dc hvite., var reaksjonen i Jadotville da den sorte madonna fra Katanga ble vist frem. Imidlertid har den afrikanske, den indiskc, den kinesiske og den indianske Kristus erobret en stadig Castere plas i de unge kirkers kunst. Om det vlrkcr fremtnedartet pi oss, kan vi Leks. tenke p3 hvordan Henrik Sarensens utpreget - - l~ordiske Kristus er blitt godtatt hos ass uten syndcrlige betenkelighetcr. Men hva lned det historiske? Historiens Iesus fra Nasaret var hverken skandi nav, neger eller inder, men jme. Mi han ikke fremstilles med jadiske trckk og ifprt palestinensisk drakt fra begynnelsen av vir tirlsregning? M3 ikkc ogs3 land. skapet og miljaet "arc mest lnulig autentisk? Vi vet at dette er fonakt i et stort antall verker innenfor europeisk kristen kunst. hfen vi har ogs5 nok av eksempler pi det motsatte. Brueghel den eldre (1600-tallet) flytter f. eks. den bibelske historie inn i det hollandske landskap, selv om llan nlalcr Kristus selv pq mcr tradi. sjonelt "is. Dette er et prinsipielt spgrsrnil, og Lehmann gir et teologisk war. Svaret fin. ner han i inkarnasjonen. Ved 5 gi inn i dell synlige wrdcn har Gud gitt denne verdeo en ny verdighet. Cud har talt ti1 menneskenc pi deres egct sprik og sq B si rettet seg etter dem. Det ene evangelium forkynnes pfi de mange sprik og ut. trykkes i mangfoldet av tankeformer og kunst-tradisjoner. Sam ct eget spr5k kan derfor ogsi kunsten beholde sin originalitet..det finnes iogen from enhetspensel. Vi har hele tiden den indiske, den japanske, den afrikanskc pcnscl.. -Alt er der - ogs5 landets fargcrl. Forkynnelse er alltid og overalt.oversettclse., og kunsten mi ses ondcr syns. punkt av kommunikasjon. Kolnmunikasjon er ikke bare mcddclelse. Den cr 055

3 kontakt. Forkynnelsens mil er a opprette Icvcnde san~funn nlellom Cud og mennesker. Derfor mi den tale i et.spr%k. som kan oppfanges av det lyttcnde ere og det Det behpver ikke i bli synkretisme av det. Synkretistne er sam. menblanding av trosinnhold, men denne faren er, mener Lehmann, minst like stor der hvor man mener i klare scg uten A tilrettelegge uttrykksfonncne ut fra menneskenes egen tenke- og fplemite. Nar negeren maler Kristus sort (og Hcnrik Sprensen maler ha111 nordisk blond). er det altsa uttrykk for inkarnasjonens universalitet. At ogsi europeiske kunstnere har vart inne pa sppnmilet, ser man forpvrig av rlwn eiendomn~elige farspk. Pa alterbildet i 0stre Frikirke i Oslo har Erik Harry Johannessen gitt den komfestede en bli farge - en farge som intet ~nenneske bar, og som derfor er naytralt i forhold ti1 alle raser. Andre har teguet Kristi hode bare i kontur, uten utfyllende og karakteriserende trckk, for enhver mi selv finne sin Kristus ag se hans trekk far sitt indre aye. Lehmann kommer ogsi inn pi diktning, drama, danr og munikk. Hvor ofte tenker vi egentlig pi at vir lnusikk mi virke like fremmedartct og kanskje ubehagelig pi fl-emmede folkeslag som deres pi ass? En indisk drosjesjifpr hle spurt om nir gudstjenesten i en bestemt kirke var slutt. Svaret var, fartcller Lchmann:.Det vet jeg ikke, men det cr alltid en larmende stay der fire ganger, og hittil har jeg hare hprt to.. Det minner meg om min barndom. Sam postlt~diunl brukte organisten ofte Halleluja-koret fra HHndels.hlessiars, og han elsket i bruke fullt verk. Jeg ble alltid livende redd og troddc for rammc alvor at meningen vur fi skremme oss ut av kirken! At europeisk nlusikk ikke har nae selvfalgelig monopol og er den enestc natorlige og riktige musikk, er forpvrig alminnelig anerkjent i dag. Lehmann vil slett ikke bannlyse europeiske melodier fra de unge kirken salmcsang, like lite soln han vil utelukke all europeisk pivirkning i kunsten ellers. Men han lncner at det er nflvendig i underwtte aktivt bestrcklscne pi i skape en kirkelig sang og musikk son, bygger pi innfadt ~nusikkfplelse og tradisjoa. Han cr ingen rornantiker som s& 3 si angrer pi historien. Han vil ikke g9 baklcngs ti1 kunstformer fra tiden fpr den internasjonale samferdscl og rendyrke dem i full isola. sjon fra alle pavirkninger utenfra. Det han vil, er at de unge kirkcr skal finne scg sclv og sitt eget ogsi i kunsten og utvikle det etter sin egenart. Et sarlig vanskelig punkt har dansen uart, men ogsi her kan man incrke cn voksende forstielse. Det dreier seg, sier Lehmann, om noe annet enn det som faller ass i tankene nir det cr tale om dam. For afrikaneren - ag for mange andre folk - er dans en naturlig ag npdvendig uttrykksmate bxde i sorg og gledc. Lehmann sitcrer en misjonzr:.jeg kan ikke forestille meg at afrikanske negere kan prise Gud nten dans, for den er i sa hey grad en del av hcle deres vcrden.. En europeer kan sparre om det sprnrner seg at meningheten danser ettcr den hellige nattverd. Afrikaneren srarer: ~Sknllc ri ikkc glede oss nir alle ire s).ncler er blitt tilgitt?. Her - son, overfor billedkunsten - nytter rlct ikke fclle overflatliskc dom- 57

4 me1 ot fra europeiske forutsetninger. Det som kan virke frelnmedartct inntil det sjokkerende pa oss, kan kjennes naturlig og riktig pi en helt anncn bakgrunn. Om f.eks. noen av rle krusifikser Lehmann avbildcr, kan virke nesten frartatcnde, si tenk pi noen av de curopeiskc, sengotiske lidelsmkrusifiksene. De cr neppe mindre frastptendc. %fen de var et naturlig uttrykk far senmiddclalderens bots. stemning og lidelsesmystikk. Kirken mitte kanskje gjennom denne perioden. Kristendam~nen er i irhundrenes lap blitt prcgct av europeisk 2nd og kulturformer. hien den hadde sitt utspring i Asia. Litt forsiktige skal ui nok vzre med binde den for fast ti1 den europeiske kultur. Pi den annen side bar kristen- rlommen hat1 nzr to tusen irs histarie i Europa. I Upct av denne historie har den bide opptatt i scg verclifulle kulturelementer og selv vart en kulturskapende fnktar av rang. Det ville rr;cre utakknemlig 6 ringcakte denne histarie, og urimelig a iiiene at den ikke hadde noe i gi andrc folk. hlen ogsi antlre har sin kultur med selvstendig livsrett og nied brlingelser far 5 bidra ti1 den kristne kultur, ogs2 pi kunstens omride. Dette er forarrig sparslnftl sotn ikke bare angir kunsten. Hva med teologien? Den kristnc tcologi blc utfonnet i et hellenistisk nnilja og mitte, for i bli forstat1 av tidens menncsker, oppta tankeformer og begreper som de ti1 en viss grad var fortralige med. Ogsa her kan det altsi tales om en coversettelse.. Det viste seg mulig i naytralisere fremmedelementene, kanskje ikke fullstendig, men iallfall si langt at kristendommens substans ble bevart. Pi denne miten er det skapt en teologisk tradisjon soln vi er fortrolige med og kan bcvege oss noks4 naturlig innenfor. Heller ikke her i Europn er denne saken imidlcrtid hclt uproblematisk. Den hellenistiske filosofi, soln i sin tid var et bnxkbart og kanskje nadvendig hjelpe. middel, er i historiens lap korn~net pi avstand fra oss. Vel er meget av denne arv frcmdeles lcvende pi forskjellig vis, men den er ikke den indelige luft vi puster i pi samme mate suu~ aldtidsmenneskenc. Noe av det samme gjelder en dcl av forutsetningcne for den tealogiske tenkning - og dc tealogiske stridigheter - sencre gjennom arhundrene. Nir sakcn ligger slik an lor oss sotn stir i denne tmdisjon, er den ikke enklere for mennesker sotu tilegncr seg kriatendo~nmen innenfor et helt annet milja, ut fra anrlre forutsetninger og en annen mentalitet. Som kjent er dette er misjonsteologisk problem av betydelige dimensjoncr: Hvor langt skal man gi inn pi misjonslanrlencs egne tradisjoner og de tilvantc tankcformer, og hvor mi man trekke grensen for 4 bevare kristendommen i dens renhet? Hvor sterkt skal de llnge kirkcr kjenne seg forpliktet pi eurapcisk teologisk og kirkelig tradisjon? Kan man tenke seg en indisk, en afrikansk eller en japansk teologi som gar sine egne veier, mer cller mindre uavhengig av europeiske problemstillinger og problem- Sparsmftlene i forbindelse n~cd den kristne kunst er altsi ikke noen temmelig uvesentlig spesialitet, men et ledd i et meget omfattende og vesentlig sakkompleks. Dette skulle tilsi, son, Lehmann ogsi appfordrer til, at r.i inntar en samtidig 58

5 Cipcn og lngj\c~idc Ilaldning ti1 den h~lnst ll;~n gir osy cl:sc~llplcr 11% i billc~l~lclen nv sit: rerk. Inntryhket rr, sum man ken \SIIIC blnttdct. llcr CT ~crker soall oecll~e~iscr rcd sin skjonnlrct og utlryhkskraft, og (let cr nnclre som ritkcr prilrtitisc, oskjdillle og I,nrb;triske, anen trors sin Iremrnudhct lor uss hatr Tare iortmlige ug tnlc!!dc lor cle folk som hnr irelnbrakt dctn. I%lant de ling man Icggcr merke til, cr nocn tctt ko!~sentrertc trerelicllcl- i store, LmItigc lurmcl-, merl bibelske inutiect: Alnal~a~o, Job, oppsta~,dclic~r, Emmnus~ opplcrelacn, nisse arlrcidcnc, utfort a\, to ganle ilngc. ~rstafril<;~nske hunst~rcrc, Cornelio og Gabriel, er ramtidig frent~>rrrla~tcdc og tilgjengcligc. Den nngc Linesiske maleren Juhnn) Slrck (Slrek Kai-Sung) har sntt rlcn crangcli~ke llislu~ic inn i et hlasiisk kinesisk lanclsknp, kjent ir;~ tallpsc tr~ejln;tlerier, Hus llerc av rlr indiske konstnerne merker iuan narmerc kontnkt mcd c~tropeirk n,aleri. Inell ~>.atorligris ogsa s:c~prcgcrlc trckk. I dear j;tp;cnske Ihotl\t fin~lcr vi itlt - 11.a strcng tva~lisjo!ralisnrc ti1 mo<lernismc. Yttrrst selsuxn~ne og ncstcn innreritt;tktige \irkcr nocn aibci<lcr In S)~Grtitlca, ~~~crr llcr 1in1,cr- vi ogs3 nocn line ug oligialalc tankcr uttryl,t. En nokr% primitist lorarbeidct korscertelscsg~t~pl,c i (let h%1-<ile jcrntrc cr utstyrt med en meset stor lug1 pa toppel, nr korset. Dcn er ss~~~bol 1'3 rlcn Hellige,tlrd, og professor ficedom lorklarer den slik:.l>ctte virer ;st konst~~cl-car h;%r gjort scg tankcr om lidclsen. IIan kuntle ikke forestillc scg at I~Icrrctr Jesus krlone ittllolde de ir)ktclige sctlcrtene utrll den llclligr Ands trdrt. Dcnne ti~tlkct, bar ikke lulttlct tloc 111- trykk i dcn vcstlige knnst.. Til den sistc setningco m3 <let lor$xrig Ihemcl-kcs at \'ictor S~~litll liar he~nstilt lnds-duen i lurbiodclse toed korsel fir sitt alterl,ildc i (;rul,belr kirkc. ll3de p3 X)<;ui,rea og i Sorge cr dct clr personlig innlevelse i Golgitta~n~ystetirt sotn lr;~ lretnbmkt "11 t~g inotis-kombinasjon - s3 Corskjellige IIC cllers CT. 1'5 S!-Guioc;, fitlner \i 0x55 et cien~lo~n~oclig sytnl,ol uvcr co kirkcdgr. Oga3 (let er en due, mcn ikhe SUIII s!.n~iml p3 den Hclligc nd. Det er Noas clue sum rlpy tit a\ nkcn hlisjon;cren fikk f$lgctrtlc forklaring:.slik speider duen lrcr for ;I sc om <let heraker Ired pa john, ism blant dcnr soul kommcr ti1 gorlitjcnestcll.~ ~iaa~skje en slik due uvcr kirkedarcn krtnne irengei nndlc stcrler ugsi? 1)isse lorklaringcnc cr hcntet ira kothzneotnrcne bak i bokcn ti1 cle cnkclte r,ildcnc. Iler finncr ogs% registcr over bildcne og lortegt~elrr uvcr llvur de cr lhentct In, snlnt crr utfflrlig Ibibliugrafi. I pcrmen cr (let dcssuten lagt inn en liste urcr tillene pa l,il<lene p:r cngclsk, franrk, r~~srisk og svensk. 1:orlaget har gitt :let intrressantc og t;tnkcvckhot~lc verlct ct I~~rstchlassses utrt)r, ug irl,rorluksjollenc cr llrcget golle.

UTDANNELS E FOR MISJON

UTDANNELS E FOR MISJON UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi,

Detaljer

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN AV PETER B. STOLEE I de rirte 10-11 drene er navnet Frank C. Laubach kommet rtadig mere i forgrunnen i den krirtne verdensmirjonen. Den enerti9ende innsatsen denne

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

PEARL BUCK OG MISJONEN

PEARL BUCK OG MISJONEN PEARL BUCK OG MISJONEN AV AADEL BRUN TSCHUDI Amerikaneren Pearl Buck og kineseren Lin Yu Tang har hver for seg bidradd mer enn noen andre ti1 S gjare China kjent for Vestens mellomkrigsgenerasjon. I sitt

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

ET SJELES0RGERISK PROBLEM I DE UNGE KIRK ENE

ET SJELES0RGERISK PROBLEM I DE UNGE KIRK ENE ET SJELES0RGERISK PROBLEM I DE UNGE KIRK ENE av ERLING KAYSER jeg elskct ell 1Jike. En brc\'\"cksling tllgitt av Walter Trobisch. O\"cr san av Carl Frcdrik Engelstad. Aschchoug R: Co. Oslo 1965. Det er

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET Av Sven-Åke Lorentsson INNLEDNING I vår tid er det mange som ikke kan godta noen form for religiøse handlinger og seremonier ut fra tradisjon eller "blind" tro på kirker

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE a" HAKON HAUS Kanskje kunne det ligge naer % tenke at sparsmilet om misjonstanken i Det gamle Testamente (G. T.) bare kan viere et spwrsmil av rent historisk teoretisk

Detaljer

Bedømme, men ikke fordømme

Bedømme, men ikke fordømme 1 Bedømme, men ikke fordømme Tale på Bibel og lovsang 24.10.10 av Oddvar Søvik I høst tar vi for oss utvalgte tekster fra Bergprekenen på Bibel og Lovsang. I dag er teksten vår hentet fra kapitel 7,1-5.

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

OLSOK - 28.07.2015 ved Sr. GilKrist Lavigne, ocso

OLSOK - 28.07.2015 ved Sr. GilKrist Lavigne, ocso 1 OLSOK - 28.07.2015 ved Sr. GilKrist Lavigne, ocso Innledning Da jeg ble bedt om å holde dette foredraget, visste jeg at jeg ble invitert som medlem av cistercienserordenen, og at jeg skulle legge vekt

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

En medarbeider er en disippel

En medarbeider er en disippel Gunnar Elstad: Disippel og tjener Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene: Kom nå og sett deg til bords? Nei, han vil si:

Detaljer

NYTT LIV I BUDDHISMEN?

NYTT LIV I BUDDHISMEN? NYTT LIV I BUDDHISMEN? 0" R. PIERCE BEAVER Stadig nye beretninger forteller om en gjenoppliving av buddhismen i Asia, helt fra Ceylon ti1 Japan. Mange europeere og amerikanere gjm seg lett ferdig med en

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

VEKKELSEN. Otto Friedrich Bollnow EKSISTENS-FILOSOFI OG PEDAGOGIKK

VEKKELSEN. Otto Friedrich Bollnow EKSISTENS-FILOSOFI OG PEDAGOGIKK Otto Friedrich Bollnow EKSISTENS-FILOSOFI OG PEDAGOGIKK VEKKELSEN 1. Vekkelse som pedagogisk begrep Til de begreper som opprinnelig hører hjemme i religiøs språkbruk, men som i overført betydning er blitt

Detaljer