Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900"

Transkript

1 Å uttrykke seg gjennom dans en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? av Lena Andersen 565 Veileder: Tone Ophus, Musikk Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus Antall ord: 6188

2 Denne oppgaven handler om dansens plass og intensjon i musikkundervisningen i grunnskolen i Norge i dag, og hvilken forståelse lærere har for dans som fenomen samt hvilke kvaliteter som finnes i dans. Jeg har intervjuet tre musikklærere ved to forskjellige skoler rett utenfor Oslo, og funnene mine peker i en retning av at lærere har stort spillerom til å benytte sine egne subjektive vurderingskriterier for hva som er en god dans, og at dette kan få forskjellige konsekvenser for elevene. Et av målene mine er å peke på at dans er av mange dimensjoner og at det er nødvendig å ha kompetente lærere med forståelse for dansens univers, på samme måte som de må ha forståelse for musikk og kunst forøvrig. Dette for å få en best mulig utvikling av både elevenes danseferdigheter, danse-glede og innsyn i hva dans er.

3 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 1 Problemstilling... 1 Metode... 2 Intensjonen for dans i den norske skole... 5 Dans i læreplanen... 5 Bamford-rapporten... 6 Nielsens ars-scientia modell... 7 Vurdering av prosess og produkt... 7 Kriterier for god dans... 8 Funn og drøfting av funn Er dans viktig? Kvalitet i dans Konsekvenser for elevene Dansens mange dimensjoner Dansen i ars- scientia modellen Eliassens syntese og dansens univers Konklusjon og veien videre Litteratur Vedlegg 1 Intervjuguide (semistrukturert intervju) Vedlegg 2 Egenerklæring ang. Fusk og plagiering... 20

4 Å uttrykke seg gjennom dans - en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? Bakgrunn Bakgrunnen for min interesse for dette temaet, er at jeg selv har vært utøvende danser i et afrikansk og karibisk danseensemble, vært danseinstruktør og lag-trener for et lag som stilte i NM i Cheer Hiphop, og har tatt en 1-årig utdanning i hiphop dans samt noen kurs i klassisk ballett og jazz. Gjennom dette har jeg gjort meg mange tanker om hvordan dans påvirker unge. Mitt inntrykk som både danseinstruktør, utøvende danser og lærerstudent, er at det finnes mange ulike syn på hvilken verdi dans har, og hva som gjelder som dans. Noen driver med konkurransedans og sier at de er «europamestere», andre synes ikke det finnes kvalitet i dans om man ikke klarer å bevege hofta på en myk måte til rytmen. Andre igjen sier bestemt «jeg danser ikke!» eller «jeg kan ikke danse!». For meg er det viktig at elevene får en forståelse for at dans er noe mer enn bare den perfekte, profesjonelle utøverens dans. Samtidig vil jeg ikke at dansen skal være bare hverdagslig lek og bevegelser uten samspill med musikken og et visst kunstnerisk uttrykk. Problemstilling Min oppfatning er at musikkfaget i grunnskolen har mye «å gape over» med tanke på hva musikkfeltet innebærer. Når dans, slik det fremstår i læreplanverket, skal være en naturlig del av faget (Utdanningsdirektoratet, u.å.), stiller jeg meg undrende til hvordan dette utføres i praksis. Er det slik at hver enkelt musikklærer bruker tid til dans jevnlig, eller velger de å spille på sine sterkeste strenger, i overført betydning? Har de noen formening om hvilke kvalitet dans bør inneholde? Jeg vil undersøke hvordan musikklærere på mellom- og ungdomstrinnet både oppfatter og bruker dans i sin undervisning. Jeg velger å ha hovedfokuset på dans i 1

5 musikkundervisningen, selv om dans også hører hjemme i kroppsøvingsfaget. Det store spørsmålet «Hva er dans?» ligger bak den mer tilspissede problemstillingen der jeg vil finne ut hva dans er i norsk skole. Hva er den ment å være fra de som skrev læreplanen i musikk sin side, og hvordan ser det ut til at lærere tolker denne planen? Ut i fra dette, kom jeg fram til følgende problemstilling: Hvilke forestillinger om kvaliteter i dans kan man finne hos musikklærere på mellomtrinnet og ungdomsskoletrinnet i norsk skole, og hvilke konsekvenser kan musikklærernes holdninger til dans få for elevene? Jeg vil svare på denne problemstillingen ved gjennomføring og tolkning av intervjuer gjort med tre musikklærere. Dette er ikke holdbart for å finne generelle tendenser over hele landet, men målet mitt er å få en kikk på innsiden av noe av lærerpraksisen i forhold til dette fenomenet og se hva informantene tenker og opplever i denne sammenheng. Dette synes jeg er spesielt interessant siden jeg selv er en forkjemper for dansen og mener for mye av dansen i vår kultur er systematisert og ment som en utøvertilskuer-situasjon. Jeg skulle ønske det var mer naturlig og mindre sårbart for oss i Norge å bevege seg spontant til musikk. Og siden jeg har et indre ønske om at vi skal tørre å la oss bevege av musikk med den kroppen vi har, tror jeg det er viktig hvordan vi velger å vurdere dans i skolen. Å finne ut hva lærere ser på som kvaliteter i dans, kan bidra til å gi et innblikk i hva elevene blir vurdert etter og hva målet med dans i skolen er i praksis. Metode I gjennomføringen av denne oppgaven, er jeg i en forskningsprosess. I samfunnsforskningen er det et skille mellom kvantitative og kvalitative metoder. Kort sagt handler kvantitativ metode om å få oversikt og å trekke generelle linjer gjennom systematisert innhenting av informasjon (Dalland, 2012). Kvalitativ metode forsøker å få mye informasjon ut i fra et begrenset antall personer og bidrar gjerne til et mer nyansert og omfattende bilde av saken (ibid). Ut i fra min problemstilling, så jeg det nødvendig å legge vekt på kvalitativ metode ved 2

6 å intervjue musikklærere på mellomtrinnet og ungdomskolen for å finne ut hvordan de forholder seg til dans i sin musikkundervisning. Mellomtrinnet og ungdomsskolen vil si fra 5. trinn til 10. trinn i grunnskolen, og er målgruppen for utdanningen jeg selv tar. Grunnet oppgavens begrensede omfang og begrenset med tid, har jeg holdt meg til tre informanter; en fra mellomtrinnet på en barneskole som også har erfaring i å undervise ungdomsskoleelever i musikk, og to fra en ungdomsskole. Jeg gjennomførte to intervjuer i alt, der det ene var et gruppeintervju med to av informantene. Dette gruppeintervjuet var ment å romme fire informanter, men de to siste hadde ikke mulighet til å dukke opp. Christoffersen og Johannessen (Christoffersen & Johannessen, 2012) sier at kvalitative undersøkelser bør pågå til man ikke kan innhente ny informasjon. Jeg kunne ha funnet ny informasjon i det uendelige om jeg hadde kunnet fortsette intervjuprosessen med flere informanter, siden jeg er opplever det som at dansens plass i musikkundervisningen varierer enormt fra en skole til en annen. Mine funn må dermed sees i lys av at det bare er tre informanter involvert og at to av disse praktiserer ved samme skole. Videre er spennet bredt fordi jeg har tatt med både mellomtrinnet og ungdomsskolen, man bør derfor være bevisst at temaet jeg tar opp er mye mer omfattende og har flere perspektiv enn det jeg får belyst her. Dalland kommer med et eksempel på hvordan en kan trekke en generell forståelse ut av et intervju: Intervjuet skal ikke kun fortelle oss om den enkelte, det skal helst kunne si noe utover den intervjuede personen. Dersom vi intervjuer en pasient om det å være kronisk syk, ønsker vi en innsikt som gjør at vi bedre forstår alle pasienter med kronisk sykdom. Det er et uoppnåelig mål. Allikevel er det mulig at vi etter å ha snakket med én kronisk syk eller noen få kronisk syke pasienter vet ganske mye om denne pasientgruppa. (Dalland, 2012, s. 151) Jeg valgte et semistrukturert intervju og informantene fikk beskjed om at jeg ønsket så lange og detaljerte svar som mulig. Et semistrukturert intervju har en intervjuguide med temaer som følges eller delvis følges, men det essensielle er å kunne følge opp med relevante spørsmål underveis i intervjuet og be informanten om å utdype de mest interessante sider av saken (ibid). Man bør komme seg fort til hovedtemaet slik at man bruker mesteparten av tiden til å fordype seg i det. Intervjueren skal i tillegg, i et semistrukturert intervju, være åpen for at det kommer opp andre interessante temaer, som mulig er utenfor det en hadde forventet, men likevel kan bli relevant som funn 3

7 (ibid). For best mulige svar, er det ønskelig at informantene er komfortable i gjennomføring av intervjuet. Det er sannsynlig at min kompetanse som intervjuer fikk konsekvenser for mine funn. En av informantene, var tilsynelatende, ikke helt bekvem med situasjonen, fordi jeg selv var i en uvant sosial situasjon og ikke helt avslappet. Vi satt på et stort, tomt lærerværelse rett ovenfor hverandre og det hadde vært en misforståelse med avtaletidspunktet, dermed er det tenkelig at informanten ikke var helt forberedt. Disse elementene kan påvirke mine funn og utelate viktige nyanser ved temaet (ibid). Gruppeintervjuet var mer strategisk gjennomført fra min side. Selv om en ikke blir en erfaren intervjuer av bare å gjennomføre ett intervju, opplevde jeg at det ble en trygg og god atmosfære den andre gangen der informantene følte seg fri til å si det de mente. Elementer som kan ha bidratt til å påvirke dette, er mitt bekjentskap til skolen og disse lærerne på forhånd, samt at stedet intervjuet ble gjennomført var på den ene informantens kontor, med komfortable sitteplasser og kaffe. Selv om stemningen var god, kan en se tilbake på intervjuet i etterkant og tenker på hvordan en burde stilt bedre spørsmål og fulgt opp mer konsekvent, samt komme raskere til kjernen av temaet. Mine kriterier til informanter var at de skulle være utdannede, praktiserende lærere på mellomtrinnet eller i ungdomsskolen. Samtidig valgte jeg informanter ut i fra hvorvidt jeg tenkte de var brennende for musikk, dans og drama, slik at de ville ha noe å si om dette. På denne måten tok jeg noe Dalland (Dalland, 2012) kaller et strategisk valg. Jeg visste på forhånd at de tre informantene har stor iver innenfor det å lage forestillinger og bruk av både musikk, dans og drama. Og det er ikke tilfeldig at dette var viktig for meg, siden jeg også er brennende for nettopp disse tre fagene i samarbeid. Samtlige informanter er altså fra skoler der kunst- og kulturfagene er godt representert og utgjør en viktig del av skolens miljø. Siden slike tverrfaglige prosjekter er blitt gjort valgfritt i følge læreplanen {Utdanningsdirektoratet, 2013 #14}, er det sannsynlig at jeg ville endt opp med helt andre funn om jeg hadde valgt mer tilfeldig. I denne oppgaven skriver jeg om dans som dans i musikkundervisningen i den norske skole og hva lærere legger i dette begrepet. Jeg vil derfor ikke forhåndsdefinere hva jeg mener begrepet dans bør være, da dette vil diskuteres gjennom oppgaven. 4

8 Intensjonen for dans i den norske skole For å finne ut av hvilke kvaliteter i dans som finnes hos lærere i skolen, vil jeg først redegjøre for hvilken intensjon dans er ment å ha i skolen, i følge kunnskapsløftet, teoretikere innen musikkdidaktikk og danseforskere. Hvilken plass er dansen ment å ha? Dans i læreplanen Musikk har vært et fag i den norske skole i lang tid. Fra 1700-tallet og helt opp til 1939 dreide faget seg i all hovedsak om sang, og det ble begrunnet ut i fra den instrumentelle virkningen, men etter Mønsterplanen av 1939 ble faget sett på som å ha egenverdi (Halvorsen, 2008). Nå ble også for første gang dans i form av rytmiske bevegelser innlemmet i kroppsøvingsfaget. Først etter andre verdenskrig, ble det snakk om å innlemme bevegelse til musikk i musikkundervisningen, og først på 60-tallet byttet faget navn fra sang til musikk. Det ble diskutert om hvorvidt det skulle være et obligatorisk fag og hvordan det kunne legitimeres (ibid). Med Mønsterplanen av 1974 ble det mer fokus på elevens egen skapende evne og skolekonserter skulle være en naturlig del av skolen. Mønsterplanen av 1987 la større vekt på elevens eget forhold til musikk i sin hverdag og nå var innholdet enda bredere; sang og vokal aktivitet, spill, musikk, bevegelse, drama, skolekonserter og musikkorientering. Læreplanen av 1997 la mye vekt på komponering, samtidig som det å musisere, danse, lytte, oppleve og forstå ble viktige begreper (ibid). Den nyeste læreplanen av 2006, Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2013), heretter omtalt som LK06, har delt inn musikkfaget i tre hovedområder: musisere, komponere og lytte. Nå er ikke lenger dans et hovedområde, men er definert inn i de øvrige hovedområdene. Opplevelsen står sentralt i læreplanen for musikk, og er nevnt under alle de tre hovedområdene (ibid). Dermed blir musikk- eller danse-produkter ikke det eneste en skal legge vekt på når elevene skal vurderes. 5

9 Halvorsen (ibid) sier at dansen skal ha en naturlig plass innenfor de ulike musikksjangrene og -formene og skal bidra til mangfold i elevenes musikalske uttrykk. Det finnes to kompetansemål etter tiende trinn, som gjelder for hele ungdomsskolen, som inneholder dans: Studenten skal øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk og studenten skal skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter. Det som skiller LK06 så tydelig fra de tidligere lærereformene, er at den ikke har detaljerte beskrivelser av hva som skal være det faglige innholdet, hvilke arbeidsformer som skal brukes eller hvordan det hele skal organiseres. Det lærerne skal forholde seg til er kompetansemålene som er satt opp for hvert fag. Hensikten med dette er at det kan og skal utarbeides mer detaljerte læreplaner og undervisningsplaner lokalt (Halvorsen, 2008). Innunder dette, skal det også utarbeides kriterier for hva som er god måloppnåelse og ikke (ibid). Bamford-rapporten Professor Anne Bamford (Bamford, 2011) har utført en kartlegging av kunst- og kulturopplæringen i Norge i 2010 og 2011, både innen skoleverket, kulturskolen og andre formelle opplæringstilbud for barn og unge, og skrevet et sammendrag av kartleggingen. Intensjonen var å få et overblikk av situasjonen for kunst og kultur i opplæringen i Norge i dag (ibid). Det er riktignok basert på informasjon innhentet for 3-4 år siden, men det gir fortsatt et inntrykk av hvordan opplæringstilbudet kan være i dag. Det Bamford-rapporten sier om dansen, er at den er spesielt dårlig representert i skolen, fordi den er lagt innunder andre fag; musikk og kroppsøving. Når det i tillegg heller ikke er noen som har direkte ansvar for dette området, er det lite sannsynlig at man vil få noen systematisk utvikling av dans som fag (ibid). Dette bekrefter noe av min oppfatning om at dans blir prioritert svært forskjellig fra skole til skole. Videre framhever rapporten at lærere mener fokuset på PISA-resultatene har hatt svært negativ innvirkning på praksis i kunst- og kulturfagene, selv om høy kvalitet i kunst- og kulturopplæringen samsvarer med gode resultater i PISA-testene. Meningsmålingene 6

10 viser at ingen mener kunst- og kulturopplæringen har negativ effekt på den akademiske delen av opplæringen (ibid). Nielsens ars-scientia modell Den danske musikkforsker og professor Frede V. Nielsen (Nielsen, 1998) drøfter hva undervisningsfaget musikk er. Musikkfaget i skolen er basert på basisfaget musikk som handler om alt det som befinner seg innen musikkfeltet. Det er et hav av ulike ting. Nielsen (ibid) har utarbeidet en modell som omfatter spennet i basisfaget musikk; arsscientia modellen. Den har tre dimensjoner; ars-dimensjonen som dreier seg om kunsten og den praktiske utøvelsen av musikk, og scienta-dimensjonen som omhandler viten om musikk; både historisk, analytisk og om musikkbegreper. I midten av disse to ytterpunktene i modellen, finner vi hverdags- og kulturaspektene ved musikken (ibid), som kan handle om det å kunne bruke fingrene riktig når en spiller et instrument (Fossum, 2013). Musikkfaget i skolen kan altså ha svært forskjellig innhold i forhold til hvor stor bredde og kompetanse musikklæreren har i basisfaget og hvilke av de tre dimensjonene i Nielsens modell han velger å vektlegge. Det er spesielt interessant da å tenke på at dansen, i følge nåværende læreplan, også skal ha en plass i den samme musikkundervisningen. Like interessant er det å se om en kan bruke samme modell om dans og om det kan si oss noe mer om hva slags intensjon vi ønsker at danseundervisningen skal ha, eller hvilken dimensjon vi vil legge vekt på. Dette vil jeg utdype senere i oppgaven. Vurdering av prosess og produkt Om en skal legge mest vekt på produkt eller prosess i vurdering av elever, er et velkjent tema i vurderingsdebatten (Hanken & Johansen, 2013). Hva gir en best mulig helhetsvurdering av elevenes kompetanse innen musikkfaget? Halvorsen (Halvorsen, 2008) understreker at fagets praktiske, utøvende, skapende og affektive karakter også må være fokus for vurdering, siden læreplanen i musikk framhever nettopp det. Uansett 7

11 hva læreren velger, er det vesentlig at hun synliggjør hvilke kriterier som er satt, slik at eleven får innsikt i dette (Hanken & Johansen, 2013). Det er forskjell på hvordan musikklærere driver praksis; noen vil jobbe mot konserter, prøver og framføringer, andre vil legge vekt på elevens måte å foreta valg underveis i en prosess på og hvordan de arbeider og samhandler med andre (ibid). Men det er ikke lett å måle elevens fulle kompetanse med mindre man vurderer både produkt og prosess (ibid). Det blir viktig å legge vekt på begge disse i en helhetsvurdering i faget eller i prosjekter, og synliggjøre kriterier som blir satt (ibid). Kriterier for god dans Det er gjort lite forskning på dans i den norske grunnskole med tanke på vurdering og kvalitet. En som har gjort forskning på dette på mastergradsnivå heter Kristine Eliassen (Eliassen, 2007). Hun har med sin oppgave villet se om det fantes allerede eksisterende kriterier for hva som kjennetegner god dans og hvordan dette eventuelt kan implementeres i den norske grunnskole. Hoved-forskningen hennes er fra balletthøyskolen Skolen for samtidsdans. Hun kom fram til kriterier som gikk igjen både ved denne skolen og ved andre internasjonale anerkjente danseskoler, og hvilke av disse som var de mest anerkjente og hyppigst brukte i vurdering av dans. Rom, tid, kraft, flyt og intensjon er bare noen av de kriteriene Eliassen nevner som de viktigste (ibid). Jeg kommer ikke til å gå mer i detalj i disse, grunnet oppgavens omfang. Kriteriene som Eliassen kommer fram til, forstår jeg som mest anvendelige for et danseprodukt; om det er en koreografi som er laget, eller en utførelse av en koreografi som blir gjort, en improvisasjon eller annet som er ment for et publikum. Men om dette direkte kan overføres til bruk i grunnskolen, kommer an på hvordan dansen blir prioritert og hva intensjonen skal være. Eliassen sier hun er en forkjemper for å få dans som et eget fag i skolen (ibid). Dette skal jeg ikke grunne videre på i denne oppgaven, men det er absolutt en interessant tanke. Det finnes de som mener at det å vurdere kunst opp mot kriterier, er ødeleggende for den kreative og skapende gleden og vil dermed virke mot sin hensikt (Hanna, 1999). Eliassen (Eliassen, 2007) kommer, som nevnt, fram til mange anvendelige kriterier, men hun framhever også at en ikke kan regne med at hvem som helst kan bruke 8

12 kriteriene på en god måte; hun sier det trengs kriterier for hvordan å bruke kriteriene, dermed er det tenkelig at en bør gjennomføre mer forskning på området før disse eventuelt kan implementeres i skolen. Ella Ursin Steen (Steen, 1998) sier at vi må gå varsomt frem når vi beskriver, forklarer eller forsøker å forstå dansen ved hjelp av ord. Vi risikerer at noe vesentlig ved dansen unnslipper, hvis vi tenker at vi skal forstå dansen gjennom begrep eller teorier (ibid). Når en vurderer elevenes produkt, bør de dermed ikke gjøres ut fra objektive standarder, men være en kvalitativ og skjønnsmessig vurdering (Hanken & Johansen, 2013). At vurderingen ikke er objektiv betyr ikke at den er tilfeldig, men må bli utført av en som er kompetent og kyndig på området og kan vise et profesjonelt skjønn (ibid). Funn og drøfting av funn. Oppgavens tre informanter jobber alle på skoler i utkanten av Oslo. Den første har musikkfaglærer-utdanning fra Barat-due og ett år musikkterapi fra Musikkhøyskolen. Hun forteller at de hadde mye forskjellig dans og drama som del av musikkutdanningen, og at hun selv også har drevet med flere typer scenisk dans, som jazz og ballett, i sin barndom og ungdom. Hun har erfaring med å jobbe som musikklærer på ungdomstrinnet, men jobber i skrivende stund på en barneskole hvor hun inntil nylig har vært faglærer i musikk for samtlige trinn. Hun underviser fortsatt noen klasser på mellomtrinnet i musikk. Jeg vil omtale denne informanten som Miriam. De to andre jobber på samme skole, en ungdomsskole, og har begge utdanning innen dramafeltet. Jeg vil omtale disse som Ivar og Johan i min oppgave. Ivar har treårig lærerskole med musikk og ett år med drama. Han har også jobbet ett år på en musikk, dans og dramalinje og som dramalærer ved en førskolelærer-utdanning. Johan har også treårig allmennlærerutdanning med musikk. I tillegg har han gått på revyskolen, som er en folkehøyskole. Han har også grunnfag i musikk og drama. Det jeg fant som en slags fellesnevner for informantene, som ikke er så overraskende fordi jeg selv valgte dem med omhu, er den positive erfaringen med å sette opp skoleforestillinger. På skolen der Ivar og Johan jobber sier de at de har en bevisst drama- 9

13 og teaterprofil. Samtlige elever er involvert i teater- eller revyprosjekt minst én gang i året. Omtrent alle lærerne ved denne skolen setter opp en lærer-revy annethvert år. Dette har de gjort i 25 år, sier Ivar, og er med på å gi lærere kompetanse i liknende prosesser med elevene. Miriam har også jobbet mye med skoleforestillinger med elever og virker som har opplevd dette utelukkende positivt. Disse er ofte tverrfaglige med både musikk, dans, drama, kunst og håndtverk, samfunnsfag og andre fag involvert. Jeg har selv vært publikum for tre skoleforestillinger gjennomført av elever på mellomtrinnet ved denne skolen, og jeg ble positivt overrasket over hvor høy standarden var på både sang, dans, rytmefølelse, bruk av musikkinstrumenter, dramatisering, kostymer og ansiktsmaling. Mine hovedfunn var, heller ikke helt overraskende, at musikklærerne hadde sine subjektive meninger om hva som var kvalitet i dans. Eliassen (Eliassen, 2007) problematiserer musikklæreres tendens til å ha u-spesifikke og subjektive tilbakemeldinger med tanke på dans, som fint, flott, skikkelig trøkk, og om dette blir en systematisk og god nok vurdering. Jeg opplever noen av de samme generelle tendensene når mine informanter trekker fram forskjellige kvaliteter ved dansen, og det er mulig å trekke en parallell fra deres utdanning, kompetanse og interesse, til det de framhever som kvaliteter i dans. Er dans viktig? I følge Bamfordrapporten (Bamford, 2011) tar ikke kunst- og kulturfagene fokuset vekk fra teoretiske fag i skolen. Mer kunst, kultur og kreativitet kan faktisk bidra til bedre kvalitet, bedre resultater og større grad av mestring (ibid). Rapporten viser også at antallet timer i kunst- og kulturfagene er satt betraktelig ned for å bruke mer tid på fag som direkte bygger opp de grunnleggende ferdighetene. Samme rapport viser at dans i skolen har en tendens til å bli neglisjert (ibid). Ut av dette leser man tydelig at dans ikke har blitt systematisk prioritert og sett på som viktig. Men hva mener lærerne? Åse Løvset Glad (Glad, 2012) sier om dans at det er et redskap som understreker kulturell tilhørighet og hjelper hver enkelt med å uttrykke og forstå virkeligheten. Hun framhever også at det er en viktig samværsform og en helsemessig og sosialiserende faktor (ibid). Jeg opplever at mine informanter er mer eller mindre av samme oppfatning som Glad. Slik jeg erfarer, mener de at den sosialiserende faktoren ved å jobbe sammen 10

14 mot en forestilling og få resten av skolen til komme og delta som publikum, har stor positiv effekt på hele skolens miljø, og at dans har en viktig del i dette igjen. Miriam forteller meg at hun synes dans er viktig fordi man får uttrykt seg gjennom musikken på en annen måte enn når man spiller på et instrument. Hun mener det er viktig at dans blir noe alle kan være med på. Videre forteller Miriam at hun bruker mye dans i musikkundervisningen hele undervisningsåret i tillegg til diverse skoleforestillinger og avslutninger. Ved skolen hun praktiserer, har de en årlig sommerdans der alle klassene lager en dans hver og har en felles visning ute i skolegården ved sommeravslutningen. Hun forteller at klassene på eget initiativ samles i skolegården i friminuttene og øver til denne. Det kommer også fram at hun i blant får inn profesjonelle koreografer og danseinstruktører uten i fra for å sette standarden på dansingen i forestillingene høyere. Dette kan fortelle noe om hvilken verdi Miriam synes dansen har. Ivar og Johan forteller at de gjerne spør elevene, i arbeidet med en forestilling, om noen ønsker å gå sammen om å lage en dans. Jeg oppfatter at de mener dette er en viktig ingrediens i en forestilling. Dessuten er dette en naturlig plattform for å ta i bruk den musikk- og dansekompetansen elevene har tilegnet seg utenfor skolen, slik det står i læreplanen for musikk at en bør gjøre (Utdanningsdirektoratet, u.å.). Videre forteller Johan at han gjør noen øvelser med elevene, som han ikke vil kalle dans, men bevegelse til musikk. I denne øvelsen deler han klassen inn i små grupper, gir de et ord (eksempelet han ga meg var ordet mobbing ), og ber de om å uttrykke dette ordet i en «still-figur» som gruppe. Etter å ha latt de lage omtrent fem forskjellige figurer fra samme ord, ber han de om å improvisere fram en overgang fra figur til figur og setter til slutt på musikk i bakgrunnen. Det jeg opplever at Ivar og Johan understreker som viktig, om det er dans eller drama det gjelder, er uttrykket utøveren har. Slik det kommer fram av intervjuet, jobber de ikke strategisk med dansen som eget uttrykk, og dette kan si noe om hvilken egenverdi de to informantene mener dans har. Kvalitet i dans Hva er egentlig kvalitet i dans? Hva kan fortelle oss noe om hva en god dans er? Oppgavens omfang gjør det vanskelig å gå i dybden av disse spørsmålene, men i 11

15 skolesammenheng kan man si at det kommer an på hvilke intensjoner dansen er ment å ha og hvilke kvalitetskriterier som er definert (Halvorsen, 2008). Disse kriteriene kan være uttalte og gitte, eller de kan være uuttalte og bare i lærernes innebygde fagforståelse (Hanken & Johansen, 2013) Ut fra intervjuene, får jeg en opplevelse av at informantene har en innebygd, subjektiv forståelse av kvalitet i dans. Dansen blir ikke direkte vurdert, men forståelsen disse lærerne har av kvaliteter, som innlevelse, uttrykk og energi i danseproduktet, samt samarbeidsferdigheter og aktiv deltakelse i prosessen, teller inn i en helhetsvurdering av et prosjekt eller av måloppnåelsen i musikkfaget som helhet. Denne antakelsen er basert på det informantene har sagt om kvaliteter de mener dans bør inneholde og inntrykket av at kriteriene for god dans er noe u-spesifikke. Miriam sier hun ikke vurderer i dansing. Nå jobber Miriam ved en barneskole og gir ikke karakterer. Likevel kan det være, og jeg antar, at elevene får god formativ tilbakemelding, selv om den ikke nødvendigvis er systematisk. Dette basert på min egen usystematiske tidligere observasjon av Miriam i aksjon i prosesser med elever og observasjon av produktene. Selv om kvaliteter i og kriterier for god dans virker noe u-spesifikke når de blir spontant uttalt under et intervju, er ikke det ensbetydende med at elevene får dårlig danseundervisning. Det kan likevel bidra til å belyse at det er åpent for å drive mye forskjellig danseundervisning i norsk skole, og at elevene blir vurdert i lærerens subjektive forståelse av dans. Det kan virke som om det ikke finnes noen systematisk utvikling i dans på landsbasis. Jeg mener ikke at det er et problem om alle elever i Norge ender opp med å lære helt forskjellige dansestiler og typer, for dette kan tenkes bare bidrar til å styrke den lokale kulturfølelsen. Jeg tenker imidlertid at det kan bli et problem hvis elevene ikke har fått innsyn i at dans er mye mer enn det en lærer på det lokale dansestudioet, opplever på en forestilling, ser på et fjernsynsprogram og mye mer enn en kan få tid til å gjøre i musikktimene i hele grunnskolen. Konsekvenser for elevene Det er vanskelig å skulle trekke linjer fra de to intervjuene og si noe om hvilke konsekvenser læreres holdninger til dans kan ha for elevene på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Jeg har ikke observert en elevgruppe systematisk i forhold til dette, 12

16 heller har jeg ikke intervjuet elever om temaet. Likevel vil jeg gjøre meg noen tanker basert på intervjuene og teori jeg har presentert tidligere i oppgaven. Bamfordrapporten (Bamford, 2011) forteller oss at mange lærere i kunst og kulturfag er allmennlærere uten tilstrekkelig kompetanse. Det er ofte mer populært for lærere med kompetanse innen disse fagene å søke seg til kulturskolene eller videregående opplæring med fokus på kunst og kulturfag (ibid). Lærere i undersøkelsen sier de mangler ressurser til å drive en tilfredsstillende kunst- og kulturopplæring i grunnskolen (ibid). Mitt funn av noen læreres subjektive holdninger til kvalitet i dans, Eliassens inntrykk av det samme (Eliassen, 2007) og læreplanens få og noe udefinerte kompetansemål innenfor dans (Utdanningsdirektoratet, u.å.), kan si noe om sannsynligheten for at elever får mye forskjellig dansepraksis i skolene. I noen tilfeller, når lærerne ikke har kompetanse, kan det føre til at elevene selv får ansvaret, som ved arbeid med forestillinger som Ivar og Johan forteller. Læreplanen i musikk (Utdanningsdirektoratet, u.å.) oppmuntrer til å bruke den kompetansen elevene har i dans og musikk i musikkundervisningen, men den blokkvise, forestillingsbaserte undervisningen bør ikke erstatte jevnlig og systematisk opplæring i faget (Bamford, 2011, s. 7). Johan forteller at når noen av elevene går sammen for å lage en dans, skaper det ofte en positiv stammekultur blant disse som oppholder seg på det utdelte danserommet under hele prosessen. Ut i fra egen erfaring i lærerpraksis og i profesjonell undervisning i dans for ungdom, ser jeg en mulighet for at noen elever blir inkludert i denne stammekulturen og andre blir ekskludert, eller ekskluderer seg selv. Om dette blir den eneste formen for danseundervisning, kan det medføre at de som føler de har god dansekompetanse får bekreftet dette, mens de som blir ekskludert eller ekskluderer seg selv (fordi de mener de mangler dansekompetanse), får ytterligere bekreftet at dans ikke er noe for dem. Men denne måten å jobbe på kan være ypperlig, om man i tillegg er bevisst det store universet som dans er, og klarer å formidle dette til elevene. Dansens mange dimensjoner Jeg tenker det er avgjørende for en god vurdering og en forståelse for hva som er kvalitet, å være bevisst og samtidig gjøre elevene klar over hvor stort feltet innen dans er og hvilke kriterier som ligger til grunn for god oppnåelse i en gitt oppgave. Hvis lærerne 13

17 har liten oversikt på dette området, hvordan skal elevene få et overblikk og en forståelse for de forskjellige dimensjonene innen dans? Dansen i ars- scientia modellen Om en setter seg inn i Nielsens ars- scientia modell (Nielsen, 1998) kan man se at musikkfeltet er nærmest et stort univers. Scientia-dimensjonen i musikk innebærer det teoretiske, språklige og intellektuelle (ibid), og disse elementene oppfatter jeg at en kan finne i basisfaget dans også. Begreper i dansens mange dansestiler og refleksjoner om hvordan dans har påvirket og påvirker mennesker vil komme inn under denne dimensjonen. I det hele tatt min egen forskningsprosess i denne oppgaven vil komme inn under her. Videre omfatter ars-dimensjonen i musikk kunst-aspektet; opplevelsen; det sansemessige; det ikke-språklige (ibid), og det er vel ingen tvil om at dans er nettopp dette. Potensialet i musikkfaget, slik Fossum (Fossum, 2013) skriver, ligger i interaksjonen mellom de to dimensjonene; mellom intuitiv og logisk-analytisk kunnskap. Jeg stiller meg undrende til om dette er liknende eller ganske likt for dansen; at den har et mye større potensial enn mange skoler tar i bruk, selv om det kan hende at dansen ikke har like mange strenger å spille på i scientia-dimensjonen som det musikk har. På den annen side, blir det naturlig for meg å tenke at musikk og dans lever i et tett samspill der musikken er storebroren men likevel har mange ting å lære av og gjennom lillebroren dans (kanskje er de egentlig tvillinger?). En kan derfor mulig trekke ut viktig kunnskap om dans gjennom musikk-kunnskap og teori. Dette samspillet synes å være lagt til rette for i læreplanen for musikk, der dansen skal ha en naturlig plass (Utdanningsdirektoratet, u.å.). Hvis dans bare blir det motoriske og det utøvende, kan man kanskje gå glipp av viktig kunnskap som, blant annet, gjør elevene i stand til å være mer åpen for forskjellige typer dans i forskjellige settinger. Eliassens syntese og dansens univers Eliassens syntese av dansens intensjoner kan også si oss noe om at dans har flere dimensjoner. Hun har delt opp dans i fire dimensjoner; dans som samvær og terapi, dans for å lære noe annet, dans som kunst og dans som sport. Denne inndelingen bidrar til en annen slags forståelse av dans og kan være spennende å se i sammenheng med Nielsens modell. På hvilken måte kan Eliassens dimensjoner passe inn i Nielsens modell, hvis den egner seg til å bruke i dans? 14

18 Glad (Glad, 2012) har en annen inndeling. Hun deler dansen i to hovedinndelinger: Samværsdansen og kunstdansen. Under samværsdansen kommer folkedans, selskapsdans og populærdans, mens under kunstdansen, kommer klassisk ballett, moderne dans og jazzdans. Som i alle andre fag, blir det essensielle å utvide elevens forståelse ved nytt påfyll og la elevene konstruere ny kunnskap. I dette er det viktig også å ta i bruk det eleven kjenner til fra før. Men om vi skulle latt elevene utvikle egne ferdigheter og kunnskap ved utelukkende bruk av egen og hverandres erfaring, slik som eksemplet med dansegruppa i forestillingsarbeidet ved skolen til Ivar og Johan, hadde ikke elevene fått samme utviklingskurve eller samme forståelse som ved «scaffolding» eller bruk av den proksimale sone (Imsen, 2012). De lærer mye alene, men med en slags medierende hjelper, som en voksen med bedre kompetanse, er potensialet for elevens utvikling mye større (ibid). Dette er man bevisst i andre fag, og bør tas hensyn til også når dans står på timeplanen, hvis man vil ha en bedre utvikling her. Øyvind Varkøy (Varkøy, 2010) skriver at hvis ikke læreren forstår hva kunst er, altså de ulike typer av mening som kan forkomme i møtet mellom kunst (han sier musikk) og mennesker, står hun i fare for å lede elevene sine bort fra kunsten. Dette kan skje om læreren f.eks. har et ureflektert eller ikke-eksisterende forhold til de dybdeperspektivene av eksistensiell mening som finnes i musikk, og mest konsentrerer seg om å bringe elevene i kontakt med yttersiden av musikken dvs. med det som er teknisk beskrivbart og håndterlig (Varkøy, 2010, s. 27). Jeg mener dette kan gjelde for dans så vel som musikk, og er kanskje enda mer relevant for dans på grunn av dens særs utydelige plass i skolen. Konklusjon og veien videre Mitt inntrykk har vært at dans i grunnskolen, selv om den er plassert i både kroppsøvingsfaget og musikk, er nedprioritert i forhold til å ha en strategisk og 15

19 systematisk utvikling. Dette bekrefter Bamfordrapporten direkte og viser til paradokset ved at timeantallet i kunst- og kulturfagene har blitt mindre basert på et ønske om mer fokus på basisferdighetene, selv om undersøkelser viser til at de praktiskestetiske fagene har positiv virkning på den akademiske delen av opplæringen. Læreplanen og andre kilder sier at dans er en viktig samværsform og sosialiserende faktor. Når det gjaldt bruk av forestillinger, var dette noe informantene var enige om at hadde positiv effekt på elevene, som individ og som gruppe, og dette blir anvendt som del av musikk- og danseundervisning på de to representerte skolene. Videre fant jeg at én av informantene bruker dans bevisst i musikktimene jevnlig, og de to andre lot dans bli frivillig for de som ønsket å lage en dans til en forestilling. Her blir det en bolkevis danseundervisning som inkluderer noen elever og kanskje også ekskluderer andre. Jevnlig og systematisk opplæring i dans er sannsynligvis en mangelvare i norsk skole og forutsetter at man har lærere med kompetanse og forståelse for at dans er et tilnærmet like stort univers som musikkuniverset, og at det tar tid å opparbeide kompetanse i dette. I denne oppgaven har jeg forsøkt å svare på følgende problemstilling: Hvilke forestillinger om kvaliteter i dans kan man finne hos musikklærere på mellomtrinnet og ungdomsskoletrinnet i norsk skole, og hvilke konsekvenser kan musikklærernes holdninger til dans få for elevene Med tanke på kvaliteter i dans, fant jeg at lærere har sin subjektive oppfatning av hva dette er, ut i fra erfaring og utdanning. Informanten som jeg omtaler som Miriam i denne oppgaven, mener at kvaliteter som kreativitet, rytme, energi og innlevelse er viktigere enn teknikken man tenker den profesjonelle utøveren har i sin dans. Ivar og Johan har et noe samkjørt inntrykk av at det å uttrykke noe til et publikum er det essensielle ved både dans og drama. De nevner også synkronitet, energi, presisjon og formidling av en stemning. Med tanke på at disse informantene er fra skoler der kunst- og kulturfagene er høyt prioritert og respektert, peker det på at tilstanden til danseundervisningen ved andre skoler kan være betraktelig mer nedprioritert. Har lærere liten kompetanse i dans, kan det føre til at elevene får lite undervisning i dans, eller bolkevis undervisning, slik som i arbeid med forestillinger. Konsekvenser her, vil kunne være at elevene ikke får utvidet synet sitt på hva dans er og kan være. Om 16

20 læreren vet lite om dansens univers, er det stor sannsynlighet for at når dans kommer på timeplanen, er det elevene som selv bestemmer. Opplever elevene seg selv som kompetente dansere, får de sannsynligvis bekreftet dette. Samtidig vil kanskje de som føler seg som dårlige dansere eller føler de ikke kan danse, få bekreftet dette ytterligere. Det må framheves at jeg ikke har gjort noen systematisk forskning i form av intervju eller observasjon i forhold til den siste delen av problemstillingen, men jeg har trukket noen linjer ut fra egen erfaring, intervju og teori. Det kunne vært interessant å gjort mer systematisk forskning på denne fronten. Gjennom å svare på problemstillingen, er det meningen at denne oppgaven skal være med å belyse verdien av dans og stille spørsmål ved om det kunne vært både nyttig og meningsfullt å prioritert mer fokus på dette området. Videre ville det også vært interessant å se nærmere på temaet rundt kjønn, identitet og dans i ungdomsskolen. Hvilke konsekvenser kan det ha for gutter i ungdomsskolen at kvinnelige lærere underviser i dans? Er det et generasjonsskifte i dans, og har den yngre generasjonen et annet syn på dans, i så fall hvordan? Hvilken påvirkning har media i unges liv med tanke på dans, og hvilke konsekvenser kan dette ha for danseundervisningen på skolen? 17

21 Litteratur Bamford, A. (2011). Kunst og kulturopplæring i Norge 2010/2011. Bodø: Universitetet i Nordland. Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag. Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal akademiske. Eliassen, K. H. (2007). Er dette en god dans? Oslo: Universitetet i Oslo. Fossum, H. (2013). Musikalsk klasseledelse. I I. U. Hanne Christensen, Klasseledelse, fag og danning. Oslo: Gyldendal akademiske. Glad, Å. L. (2012). Dans på timeplanen. Vollen: Tell forlag. Halvorsen, E. M. (2008). Fagdidaktikk i musikk. I E. M. Halvorsen, Didaktikk for grunnskolen. Oslo: Fagbokforlaget. Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Vurdering. I I. M. Hanken, & G. Johansen, Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Damm. Hanna, J. L. (1999). Partnering Dance and Education: Intelligent Moves Changing Times. Champaign, IL: Human Kinetics. Imsen, G. (2012). Elevens verden, Inn føring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Nielsen, F. V. (1998). Almen musikdidaktik. København: Akademisk forlag. Steen, E. U. (1998). Estetikk og dans, På leting etter filosofiske begrunnelser for dans som oppdragelse. Oslo: Universitetet i Oslo. Utdanningsdirektoratet. (2013). Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplan i musikk. Hentet februar 27., 2014 fra Varkøy, Ø. (2010). Musikkopplevelse som eksistensiell erfaring - i Kunnskapsløftet. I G. S. Jon Helge Sætre, Allmenn musikkundervisning. Oslo: Gyldendal akademisk.

22 Vedlegg 1 Intervjuguide (semistrukturert intervju) - Hvilken bakgrunn har du/dere ift. utdanning og erfaring i læreryrket? - Hva er ditt forhold til dans? - Bruker du/dere dans i musikkundervisningen? (Hvordan foregår dette?) - Hvilke kvaliteter ved dansen er det viktig å formidle til elevene, etter din/deres mening? - Hvordan tenker dere at dere vurderer dansing? Hva er i så fall høy og lav måloppnåelse? - Hva er viktigst for deg at elevene får ut av din musikkundervisning? - På hvilke måter mener du dans kan være nyttig/viktig? - Hva vil dere si dans innebærer/hva er dans?

23 Vedlegg 2 Egenerklæring ang. fusk og plagiering

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Jeg har også noe jeg vil si! I also have something I would like to say! Mennesker med utviklingshemming og politisk deltakelse People with intellectual disability and political participation

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer