PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Jens Oddershede Fraværende: Marit Engelsjord Negård, Alf Bjørseth Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø Protokoll: Lise Gorseth 34/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 35/2015 Godkjenning av protokoll fra Vedtak: Universitetsstyret godkjenner protokollen. 36/2015 Referat fra IDF-møtet Vedtak: Referat fra sentralt IDF-møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 37/2015 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen saker Rektor Utover den skriftlige redegjørelsen, nevnte rektor: Kunnskapsdepartementet presenterte Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015 den 5. mai Drømmeløftet: Innovasjon Norge hva må til for at universiteter kan bidra mer til næringsutvikling i Norge?, ble arrangert på NMBU 30. april Bispevisitas på NMBU 6. mai NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 38/2015 Presentasjon av professor Åsmund Bjørnstad fra Institutt for plantevitenskap: Foredling for resistens mot Fusarium og soppgifter i korn Styret takker professor Åsmund Bjørnstad for en meget interessant, lærerik og god presentasjon. Universitetsstyret noterer seg innspillet fra professor Åsmund Bjørnstad: Bruk eller vern av natur skaper stadige konfliktar. Dei spring ut av to viktige fagtradisjonar, knytt til produksjon eller naturvern. I skuleverk og lovverk dominerer ofte den siste, men vår «faktiske biologi» må omfatte begge. Sidan NMBU spenner frå genteknologi til landskapsarkitektur, kan dette enkelt bli vår spennande og tydelege profil, gjennom: 1. Ein portal på eksternsidene 2. Studentar må møte desse «store spørsmåla» i kurs tilpassa ulike studieprogram. Mange av dei finst allereie og bør bli løfta fram, men kanskje undervist «på tvers». 3. NMBU kan fremje denne breie profilen i lærarutdanninga og i fagstoff til skuleverket, som KDs satsing på Utdanning for berekraftig utvikling, lærebøker m.v. 39/2015 Status fra prosjektstyret v/ styreleder Olaf Melbø Prosjektstyreleder Olaf Melbø informerte styret om status for prosjektstyrets arbeid. Fungerende prosjektsjef Trond Furuberg ble presentert. Styret gav innspill og presiseringer i møtet, spesielt vedrørende mål og fremdrift for Campus prosjektet. Vedtak: Tas til orientering. 40/2015 Presentasjon av NMBUs budsjettmodell. Hvordan kan Universitetsstyret benytte budsjettmodellen slik den foreligger i sin strategiske styring av NMBU? v/ Rektor Mari Sundli Tveit, Ragnar Øygard, instituttleder ved Handelshøyskolen NMBU Vedtak: Tas til orientering. 41/2015 Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtak: NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 Universitetsstyret fastsetter Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i tråd med forslaget som er lagt frem. Instruksen vedlegges protokollen. 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg for NMBU Styret legger vekt på å utvikle balanse mellom sitt ansvar for god internkontroll og hensynet til ikke å skape unødvendig byråkrati og merarbeid. Styret ber rektor, på bakgrunn av møtets drøftinger, komme tilbake med forslag til hvilken rolle styret skal ha inn mot internrevisjonen når denne er etablert, og hvordan styrets ansvar for internkontroll best kan ivaretas. Styret utsetter spørsmålet om etablering av et revisjonsutvalg. Prosess for anskaffelse av internrevisjonstjenester iverksettes ihht tidligere styrevedtak. Styret understreket at fokus for internrevisjonen skal være både å sikre at virksomheten har god intern kontroll, samt å foreslå forbedringstiltak. Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til instruks for internrevisjon med de innspill som framkom i møtet. Instruksen vedlegges protokollen. 43/2015 Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i. Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskap der NMBU har eierinteresser Styret vil tentativt i september få seg forelagt hvilke eierskap som skal videreføres gitt de retningslinjer som ble vedtatt i saken. Informasjonen om de ulike selskapene som ble fremlagt i saken er fra 2013 og ikke oppdatert. Styrets spørsmål innarbeides når saken fremmes neste gang. Vedtak: NMBUs retningslinjer for eierskap i aksjer vedtas. Rektor gis fullmakt til å innarbeide de innspill til justeringer som kom i møtet. Universitetsstyret slutter seg til rektors forslag til kandidater til styrene i aksjeselskapene. Retningslinjene vedlegges protokollen. 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Styret viste til at ved andre universiteter finnes det muligheter for andre kriterier ved opptak til studier, og at dette er noe som også kan vurderes for NMBU. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 Vedtak: Tas til orientering. 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Rektor vil komme tilbake til spørsmålet om intern/ekstern sensor på egnet måte. Gjeldende forskrift er ikke endret på dette punkt. Vedtak: Revidert «Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser» vedtas. Det ble avgitt 1 stemme (Jørgen Skeide) for følgende formulering i 7-1: «International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6,0 poeng». Rektor gis fullmakt til å foreta redaksjonelle rettinger. Forskriften legges ved møteboka. Ikrafttreden settes til 1. august Jørgen Skeide fremmet følgende protokolltilførsel: «På bakgrunn av flere faktorer velger jeg å stemme imot formuleringen om å øke IELTS til 7,0 poeng fra 2016 i 7-1 i «Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser». De viktigste aspektene jeg føler ikke er tatt hensyn til er en manglende vurdering om innvirkningen av tiltaket på særlig de mindre engelske masterprogrammene med moderate søkertall, misforholdet mellom det høye kravet og språknivået på våre professorer, samt en potensielt favorisering av studenter fra spesifikke kontinenter. Økningen syntes i tillegg å være drastisk høy. ISU (International Student Union) stilte seg også kritisk da de ble konsultert». 46/2015 Tildeling av NMBUs forskningspris 2015 (unntatt offentlighet jfr. Fvl 13(1)) Styret er opptatt av at det legges til rette for at flere kandidater kan melde seg for vurdering til forskningsprisen. Det ble blant annet pekt på mulighet for prekvalifisering som et virkemiddel. Styret ber rektor om å foreta en gjennomgang av retningslinjene. Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til komiteens innstilling. Saken er unntatt offentlighet fram til prisen deles ut 28. mai. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 47/2015 Kalling av førsteamanuensis II innen fornybar energi teknologi til IMT Vedtak: I medhold av univ. 6-3 (4) tilsetter universitetsstyret Marit Irene Kvittem til en 3-årig stilling som førsteamanuensis II innen fornybar energi teknologi. 48/2015 Årsregnskap 2014 endret resultatoppsett Vedtak: Universitetsstyret godkjenner de fremlagte endringer til årsregnskapet for /2015 Referatsaker: a) Oppdatert årsplan for 2015 b) Riksrevisjonens spørreundersøkelse om kontroll av falske vitnemål (utsatt offentlighet jfr. rrloven 18(2)) c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Høring forskrift om register for utestengte studenter (RUST) d) Brev fra KD datert : Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 e) Brev fra KD datert : Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser f) Brev til KD fra NMBU datert : Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg uttalelse fra Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) g) Brev fra KD datert : Høring forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften h) Referat fra Forskningsutvalget i) Orientering om val av studentar til universitetsstyret og fakultetsstyrene j) Brev fra KD datert : Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Dokument 3:2 ( ) Vedtak: Universitetsstyret tar sakene til orientering. Innspill fra styremedlem Morten Sørlie til referatsak 49a/2015: «I forbindelse med årsplanen for 2015 ber jeg om at styringsreglementet settes inn i årsplanen slik at vi får denne saken på dagsorden i løpet av året. Årsaken til at jeg ønsker denne saken på dagsorden er: Styringsreglementet vi har gjelder for overgangsperioden NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 Vi må velge ny rektor og universitetsstyre våren 2017 Vi trenger å diskutere en prosess for utarbeiding av nytt styringsreglement slik at vi kan lande det nye styringsreglementet i passe tid før valgene våren 2017 I den forbindelse vil det være på sin plass å diskutere om vi bør ha en gjennomgang av nåværende styringsstruktur med tanke hvordan denne strukturen fungerer eller om vi skal gå rett på å utarbeide det nye styringsreglementet dvs. lage en plan for denne prosessen» 50/2015 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 Møtereferat Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fra hovedsammenslutningene: Lena Marie Kjøbli-FF, Signe Kroken NTL, Haakon Aaen NTL, Greta Indahl-Parat, Cathrine Trangerud Akademikerne (fra kl. 0950) Anne Gravdahl- Akademikerne, Trude Wicklund Akademikerne, Gry Tove Jæger Assisterende hovedverneombud. Fra arbeidsgiver: Administrerende direktør Birger Kruse, POAdirektør Jan Olav Aarflot, seksjonssjef Torborg Storaas Referent: Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelin gen Kopi til de som ikke kunne møte er merket med stjerne (*) Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Vår dato Anne Marie Bjørkeng, tlf. Referat fra sentralt IDF Sak 49/15 Sak 50/15 Sak 51/15 Godkjenning av innkalling. Godkjenning av referat fra møtet den Referatet ble godkjent. Informasjon fra hovedsammenslutningene NTL: Deltatt på NTLs 50-årsjubileum i Bergen NITO: Anne Gravdahl deltatt på møte med Stortingets KUFkomite vedrørende Strukturmeldingen. Parat: 15 og 16 juni arrangerer YS stat konferanse. Orienteringssaker fra administrasjonen. Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte om følgende saker: Status byggeprosjektene. Orienteringen v/ dekan Øystein Lie utgår og han vil komme tilbake med en skriftlig orientering til sentralt IDF. 1 av 4

8 Ansettelsesprosessen knyttet til prosjektsjef-funksjonen (Campus Ås): Tjenestemannsorganisasjonene etterspør informasjon om; sammensetning av innstillingsrådet og oppnevning av tjenestemannsrepresentant på eksternt utlyst prosjektlederstilling. Tjenestemannsorganisasjonene begjærer innsyn i offentlig søkerliste. Tjenestemannsorganisasjonene vil motta en orientering om saksbehandlingen fra POA på neste møte. IT-situasjonen ved NMBU Tjenestemannsorganisasjonene ber om en orientering om hvilke områder ved NMBU det pr i dag ikke er backup på forskningsdata. Organisasjonene ønsket å få kunngjøringsteksten til stillingen etter Gjermund Holden, It-seksjonen til orientering. Parkeringssaken Tjenestemannsorganisasjonene ønsker at det skal nedsettes en arbeidsgruppe hvor ansatte representanter er inne i behandling av høringssvarene og videre fremdrift i dennes saken. De ønsker å få tilsendt notatet: Fremdrift parkeringsadministrasjon i P360. Ønsket informasjon om oppgraderingen av parkeringsplassene til ønsket standard, og hvordan dette skal finansieres Ønsket også at teknisk direktør kommer på IDF- møtet den og orienterer om videre fremdrift. Ledelsen arbeider videre med saken og kommer tilbake med informasjon når man har samlet høringsinnspillene. Kontorstandard I hovedsak skal instituttene dekke generelt kontorutstyr/møbler. PC kan dekkes av prosjekt. Reisepolicy. Tidligere leverandør Berg Hansen kan benyttes, men for øvrig gjelder Statens reiseregulativ. Dette vil bli tatt opp i universitetets ledermøter. NTL reiser spørsmål om NMBU bør ha en egen reisepolicy. Lederutviklingsprogrammet: Notat datert «Forslag til videre ledelsesutvikling ved NMBU» ble utdelt i møtet. Tjenestemannsorganisasjonene ønsker mer informasjon om saken og saken settes opp på neste møte den Arbeidsmiljøundersøkelsen(ARK) - fremdriften Tjenestemannsorganisasjonene har hatt flere henvendelser til ledelsen om å få resultater på institutter og avdelinger. Dette tilsendes de hovedtillitsvalgte til personlig orientering på fredag den av 4

9 Vedrørende hovedsammenslutningenes brev til RLG av Tjenestemannsorganisasjonene har skrevet et brev til rektors ledergruppe hvor de ber om større involvering av de ansatte og tillitsvalgte i utarbeidelse av rutiner, retningslinjer og regelverk. Administrasjonen har igangsatt et arbeid for å få organisasjonene involvert i viktige saker på et tidlig tidspunkt. Administrasjonen vil innkalle til et eget møte om dette. Bruk av P360, til lederne, jf. brevet til RLG fra arkivleder. Dette er sendt til sentralt IDF den Sak 52/15 Universitetsstyresakene - møte 7. mai Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte om universitetsstyresakene. I - 40/2015 Presentasjon av NMBUs budsjettmodell. Hvordan kan Universitetsstyret benytte budsjettmodellen slik den foreligger i sin strategiske styring av NMBU? I - 41/2015 I - 42/2015 Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Tjenestemannsorganisasjonene etterspurte hvem som skulle ha koordinerende ansvar for revisjonsutvalget Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg for NMBU NTL stilte spørsmål ved om dette er i tråd med den ønskede avbyråkratisering i sektoren, både å ha en ekstern revisor og i tillegg et internt råd utgått av styret. I - 43/2015 I - 44/2015 I - 45/2015 Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i. Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskap der NMBU har eierinteresser Tjenestemannsorganisasjonene hadde spørsmål om når driften av Sem gjestegård vil bli avviklet, nå da anlegget er solgt. Orientering om samordna opptak ved NMBU NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Forskerforbundet mener også at spørsmålet knyttet til sammensetning av sensurgruppen må vurderes nærmere. Dette kan påføre NMBU store ekstrakostnader og ytterligere 3 av 4

10 arbeidsbelastning med studier uten at det gjør ordningen noe bedre. Generelt ber sentralt IDF også mottar informasjon i møtet om sakene som er fremlagt på «rosa papir». Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte kort om disse sakene. Sak 53/15 Eventuelt - NTL opplyser om vanskeligheter med vareleveranser til Jordfagbygget. Det oppfordres til at saken meldes i linjen. Videre er det viktig at tidsplaner og informasjonsflyten om adgangsforhold overholdes. - Avklaring av hvorvidt NMBU kan ha valgt rektor ble diskutert i forhold til KDs fremlagte strukturmelding. - FF ber om at følgende saker sendes sentralt IDF, slik at man sikres tidlig involvering: Revidert budsjett og NMBUs talent/rekrutteringssatsing. - Endret møte i forhold til oppsatt møteplan: Fredag , kl , Sentralt IDF- møte 4 av 4

11 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Fastsatt av Universitetsstyret 7. mai 2015 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets hovedinstruks av 10. juli Myndighet i økonomisaker delegeres slik det fremkommer av delegasjonsmatrisen, punkt 5 nedenfor. 2. Rektor gis generell budsjettdisponeringsmyndighet som innebærer at rektor har fullmakt til å inngå avtaler og gi tilsagn som medfører økonomisk binding for staten. Fullmakten er begrenset til de midler NMBU kan disponere i henhold til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og andre inntekter og at disponeringen ligger innenfor vedtatte budsjetter. Det forutsettes at rektor forelegger for styret saker som er av prinsipiell/strategisk art etter nærmere avtale med styrets leder. 3. Rektor utarbeider operativ instruks for økonomiforvaltningen med nærmere bestemmelser om ansvarsforhold og delegering av myndighet. 4. Dersom det gjennom året oppstår vesentlige avvik i økonomiforvaltningen ved NMBU, skal dette legges fram i tertialrapportene. Ved alvorlige avvik skal styret bli orientert umiddelbart. 5. Delegasjonsmatrise: KDs HOVEDINSTRUKS DELEGERES TIL UNNTAK ELLER PRESISERING 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERKET 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING 2.1 Interne regler og retningslinjer 2.2 Økonomiforvaltningsansvar Rektor Gjelder 2. avsnitt, 1. og 2. punktum (rektor skal fastsette interne kontrollrutiner tilpasset risiko og vesentlighet) 3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG PLANLEGGING 3.1 Budsjettdisponeringsmyndighet Rektor 3.2 Langsiktig plan og budsjett 3.3 Årsplan Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret fastsetter årsplanen) 3.4 Disponeringsplan 4 LØPENDE ØKONOMIFORVALTNING Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU 1 av 3

12 KDs HOVEDINSTRUKS DELEGERES TIL UNNTAK ELLER PRESISERING 4.1 Generelt om økonomiforvaltning Rektor 4.2 Regler for behandling av utgifter Lønn og oppgavepliktige ytelser Rektor Gjelder ikke 1. avsnitt, 2. punktum (styret avgjør om andre enn NMBU helt eller delvis skal forestå lønnsarbeidet) Kjøp av varer og tjenester Rektor Gjelder ikke 1. avsnitt, 2. punktum (styret fastsetter innkjøpsreglementet) 4.3 Attestasjon og bekreftelse av utbetalinger Rektor 4.4 Betalingsformidling og regnskapsføring Rektor 4.5 Inntekter Rektor 5 REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING 5.1 Regnskapsføring og økonomisystem Rektor Gjelder ikke 2. avsnitt, 2. punktum (styret avgjør om andre enn NMBU helt eller delvis skal forestå regnskapsarbeidet) 5.2 Arkivering av regnskapsmateriell og Rektor regnskapsdokumentasjon 5.3 Rapport til statsregnskapet Rektor 5.4 Virksomhetsregnskap Rektor Gjelder ikke 3. avsnitt (Styret avlegger årsregnskapet) 5.5 Årsrapport og delårsrapporter (tertialrapporter) Rektor Gjelder ikke 2. punktum (Styret signerer rapportene) 6 KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGING 6.1 Resultatoppfølging / evaluering 6.2 Intern kontroll Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret har ansvar for at NMBU har effektive styrings- og kontrollsystemer for å følge opp mål og resultatkrav) 7 FORVALTNING AV VERDIPAPIRER OG EIENDELER 7.1 Behandling av verdipost og verdipapirer Rektor 7.2 Forvaltning av eiendeler Rektor 7.3 Forvaltning av eierinteresser mv Generelle bestemmelser om forvaltning av eierinteresser Særskilte bestemmelser i selskaper der staten har dominerende innflytelse Rektor Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret fastsetter retningslinjer for hvordan styrings- og kontrollmyndigheten utføres overfor selskaper NMBU har eierandeler i) Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU 2 av 3

13 KDs HOVEDINSTRUKS DELEGERES TIL UNNTAK ELLER PRESISERING 7.4 Statlige fond Rektor NMBU forvalter per i dag ingen statlige fond 7.5 Forvaltning av finansielle eiendeler og midler Rektor 8 EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret fastsetter retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU) 9 SAMARBEID MED STIFTELSER OG SELSKAP Fordeling av ansvar og myndighet mellom styret og rektor bestemmer styret i samarbeidsavtalen for hvert enkelt samarbeidsobjekt 10 ANDRE FORHOLD 10.1 Erstatningsansvar Rektor innenfor et erstatningsbeløp opptil kroner 10.2 Påtalebegjæring Rektor Institusjonen er gitt fullmakt til å inngå forlik eller innrømme ansvar i saker om erstatning opp til kroner. Fullmakten gjelder de saker der institusjonen selv skal dekke beløpet innenfor egne budsjettrammer. I saker som gjelder erstatning over kroner, skal saken legges frem for departementet til avgjørelse. Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU 3 av 3

14 Instruks for internrevisjon ved NMBU Fastsatt FORMÅL OG DEFINSJON Internrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse innenfor hele universitetets virksomhet som blir gjennomført for å se til at: det er etablert forsvarlige og hensiktsmessige opplegg for intern kontroll og risikostyring aktiviteter og rutiner er i overensstemmelse med det som er planlagt og blir effektivt gjennomført mål, planer, krav og prosedyrer er kjent, forstått og etterleves Interne revisjoner skal baseres på vesentlighet og risiko og gi grunnlag for å utøve effektivt tilsyn med organisasjonen, forvaltning og ressursbruk. Ved slike revisjoner vurderes behovet for korrigerende tiltak og/eller forbedringer. 2. ROLLER OG ANSVAR Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for tilsyn ved institusjonen. Internrevisor skal evaluere og bidra til å forbedre universitetets risikovurdering, risikohåndtering og måloppnåelse. Revisjonsaktivitetene skal gjennomføres i samsvar med lover, myndighetskrav og relevante faglige standarder for internrevisjonen. 3. ORGANISERING Internrevisjonen rapporterer til universitetsstyret. 4. PLANLEGGING, GJENNOMFØRING OG RAPPORTERING Internrevisjonen utarbeider forslag til plan overfor universitetsstyret for internrevisjonen med årlige revisjonsmål. Revisjonsplanen legges fram for rektor for uttalelse. I den operative revisjonen koordinerer internrevisjon seg med rektor og de ressurser denne stiller til rådighet. Ved gjennomføring av revisjoner, holdes rektor løpende orientert om funn av vesentlig betydning. Rapporter fra de enkelte revisjoner stiles til styret, med tilsvar fra revidert enhet og kvalitetssikring av fakta. Internrevisjonen utarbeider en årsrapport som legges fram for styret. NMBU Universitetsstyret Møtedato

15 Rektor følger opp at revidert enhet iverksetter tiltak som besluttes som følge av revisjonsanbefalingene. 5. RETTIGHETER OG PLIKTER Leverandør av intern revisjon skal holde seg oppdatert på vesentlige endringer i NMBUs strategi, organisering, virksomhet og risikoforhold. Det forutsettes at det ved vesentlige endringer er en løpende kommunikasjon mellom rektor og leverandør av internrevisjon. Internrevisjonen skal ha tilgang til all informasjon ved NMBU som har relevans for internrevisjonsaktivitetene. Internrevisjonen er bundet av taushetsplikt i alle saker de kommer over gjennom sitt arbeid. Denne instruksen vedtas med virketid på 2 år. Etter at den 2-årige prøveordning med ekstern leverandør av internrevisjon skal ordningen evalueres. Dette innebærer også en evaluering av denne instruks. Denne instruksen er godkjent av Universitetsstyret 7. mai 2015, og gjøres gjeldende fra dags dato. 2 NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 1. Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser Bakgrunn NMBU er gjennom særskilt fullmakt fra Kunnskapsdepartementet gitt myndighet til å organisere virksomhet som egne rettssubjekt, og skaffe seg eierposisjon i andre selskap. NMBU sin eierskapsforvaltning er regulert av «Lov om aksjeselskaper», Aksjeloven, og KD sitt «Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, rundskriv F I tillegg regulerer «Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU» myndighet og ansvar. Formål Formålet med retningslinjer for NMBU sitt eierskap i aksjer er todelt. Retningslinjene skal sikre samsvar mellom NMBU sine mål og NMBU sine eierinteresser, og de skal sikre at eierskapet forvaltes iht. lover og regler. Kriterier for inngåelse av eierskap Eierskap skal være i overensstemmelse med NMBU sitt samfunnsoppdrag og overordnede strategi, og støtte opp om NMBU sin måloppnåelse. Eierskap skal være av særlig faglig interesse for NMBU, og denne skal begrunnes ved opprettelse av eierskap. Eierskap skal ha potensial til å gi økonomisk gevinst, dvs. en tilfredsstillende avkastning på investert kapital, for NMBU over tid. Eierskap skal ikke utelukkende ha som formål å sikre NMBU økonomisk fortjeneste. Eierskapet anses i slike tilfeller ikke å ha faglig interesse. Eierskap skal ikke svekke NMBU sin faglige uavhengighet. Eierskap skal som hovedregel finansieres av NMBU sin virksomhetskapital. Forvaltning av eierskap Eierskapet skal forvaltes iht. gjeldende lover og regler. I tillegg skal: Universitetsstyret ved inngåelse av eierskap fastslå hensikten med eierskapet, og definere NMBU sitt mål for eierskapet. Med bakgrunn i dette skal Universitetsstyret også lage en strategi for avhending av eierskapet. Universitetsstyret årlig orienteres om status for aksjeselskapene etter at generalforsamlinger er avholdt. Når særskilte forhold inntreffer, skal universitetsstyret orienteres ved første anledning. NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 2 Universitetsstyret vurdere eierskapet opp mot dets hensikt og mål i forbindelse med den årlige orienteringa om status for aksjeselskapene. Universitetsstyret årlig i forkant av generalforsamlingene foreslå medlemmer til styrene i aksjeselskap der NMBU er representert. NMBU legge statens 10 prinsipp for god eierstyring til grunn for sin forvaltning av aksjeselskapene. NMBU forholde seg forretningsmessig til selskaper NMBU har eierinteresser i. Administrasjonen sørger for rapportering til Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen og Database for statistikk om høgre utdanning, innen de frister og i tråd med de retningslinjer som Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen fastsetter. Kriterier for avvikling av eierskap Eierskap skal opphøre når den særlig faglig interesse er opphørt for NMBU. Iverksettelse NMBU sine retningslinjer for eierskap av aksjer vedtas av universitetsstyret 7. mai 2015, og iverksettes umiddelbart. Definisjoner Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker fagutviklingen internt ved institusjonen, og som er forankret i institusjonens strategi. Med tilfredsstillende avkastning på investert kapital menes avkastning som tilsvarer renta på lange statsobligasjoner, risikofri rente, pluss et risikopåslag. Risikopåslaget vurderes ut fra det enkelte selskapets egenart og risikoprofil. Med faglig uavhengighet forstås fravær av uønskede eller utilsiktede bindinger på hvordan institusjonen forvalter sine økonomiske ressurser. Faglig uavhengighet innebærer også at forpliktende samarbeid ikke medfører begrensninger i institusjonens selvstendighet i faglige spørsmål. NMBU Universitetsstyret Møtedato

18 Vedlegg 2 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 19. desember 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven) 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 4-2, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-10, 5-2 og 5-3, forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler av 16. desember 2005 og forskrift om krav til mastergrad av 1. desember Sist endret av universitetsstyret ved Norges miljø- og biovitenskap (NMBU) 7.mai Innhold Overordnede bestemmelser... 3 Kap. 1 Forskriftens virkeområder... 3 Kap. 2 Myndighetsbestemmelser... 3 Kap. 3 Informasjonsspråk og rettigheter... 3 Opptak... 4 Kap. 4 Opptaksrammer og regulering... 4 Kap. 5 Opptakskomiteer... 4 Kap. 6 Opptak til grunnstudier... 4 Kap. 7 Opptak til høyere årstrinn... 5 Kap. 8 Opptak til forskerutdanning (ph.d.) og forskerlinje veterinærstudiet... 7 Kap. 9 Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)... 7 Kap. 10 Opptak til enkeltemner... 8 Kap. 11 Opptak til etter- og videreutdanning... 9 Kap. 12 Opptak til tilleggsutdanning i veterinær- og dyrepleierutdanningene... 9 Kap. 13 Opptak av gjestestudenter... 9 Kap. 14 Utsettelse av studiestart (reservert studieplass)... 9 Kap. 15 Klage på vedtak om opptak Postboks 5003 NO-1432 Ås

19 Kap. 16 Falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner Studier Kap. 17 Studieretten Kap. 18 Studieåret Kap. 19 Godkjenning studieprogram Kap. 20 Oppretting og nedlegging av studieprogram Kap. 21 Godkjenning av emner Kap. 22 Oppretting og nedlegging av emner Kap. 23 Spesialpensum Kap. 24 Utdanningsplaner Kap. 25 Delstudium ved annet lærested Kap. 26 Godkjenning av utdanning tatt ved annen institusjon Kap. 27 Studiepermisjoner Kap. 28 Reduksjon i studiepoeng Kap. 29 Overgang til annet studieprogram Kap. 30 Gjestestudenter og privatister Kap. 31 Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen Kap. 32 Bortvisning og utestenging Vurdering, vurderingsordninger og klage i forbindelse med eksamen Kap. 33 Vurderingsordninger, -deler og -former. Obligatoriske aktiviteter Kap. 34 Rett til å avlegge eksamen Kap. 35 Oppmelding og avmelding til eksamen Kap. 36 Gjennomføring av eksamen - herunder ny og utsatt eksamen Kap. 37 Hjelpemidler ved eksamen/prøve og bruk av ordbok Kap. 38 Tilrettelegging ved eksamen/prøve Kap. 39 Fravær i forbindelse med eksamen/vurdering Kap. 40 Fusk annullering av eksamen/prøve - utestenging Kap. 41 Sensorer og sensur Kap. 42 Bekjentgjøring av sensur Kap. 43 Klage på karakter eller formelle feil ved eksamen/prøve Kap. 44 Adgang til å framstille seg til eksamen i samme emne flere ganger Kap. 45 Karakterregel/vurdering Gradsoppgaver Kap. 46 Gradsoppgaver Karakterutskrift og vitnemål Kap. 47 Karakterutskrift og vitnemål

20 Grader Kap. 48 Tildeling av grader Ikrafttreden Kap. 49 Sluttbestemmelser Overordnede bestemmelser Kap. 1 Forskriftens virkeområder 1-1 Forskriften gjelder for opptak, studier, eksamener og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), herunder også eksamener utenfor NMBU som NMBU er eksamensansvarlig for. 1-2 Forskriften gjelder også for eksaminander som ikke er tatt opp som studenter ved NMBU, når disse er gitt rett til å avlegge eksamen. Kap. 2 Myndighetsbestemmelser 2-1 I saker der beslutningsmyndighet er lagt til universitetet, treffes avgjørelser av rektor eller den rektor gir fullmakt til. Det fremgår av forskriften hvilken fullmakt som er gitt. Der beslutningsmyndighet er lagt til universitetsstyret selv, fakultetsstyret selv eller instituttstyret selv, kan myndigheten ikke delegeres. 2-2 Universitetsstyret fastsetter instruks for sensorer og for universitetsstyrets klagenemnd. 2-3 Studieutvalget kan vedta utfyllende bestemmelser og instrukser innenfor rammen av denne forskriften. Kap. 3 Informasjonsspråk og rettigheter 3-1 NMBU forplikter seg til å gi informasjon om reglement, studier og emner på norsk og engelsk. 3-2 Universitetet kan benytte alle innleverte eksamensarbeider til undervisnings- og forskningsformål. Utfyllende bestemmelser til kapittel 3 Ad 3-1 Denne informasjonen skal være tilgjengelig på NMBUs internettsider. Ved tolkingsspørsmål og tvil legges den norske teksten til grunn for vurderingen. 3

21 Ad 3-2 Arbeidene kan ikke utgis eller brukes til andre formål uten særskilt avtale mellom institutt og student. Opptak Kap. 4 Opptaksrammer og regulering 4-1 Opptaksrammen for det enkelte studieprogram fastsettes av universitetsstyret. Kap. 5 Opptakskomiteer 5-1 Det nedsettes en sentral opptakskomité og opptakskomiteer for masterprogram og høyere årstrinn. Utfyllende bestemmelser til kapittel 5 Ad 5-1 Studiedirektør oppnevner sentral opptakskomité. Den sentrale opptakskomiteen skal foreta vedtak om opptak i henhold til denne forskriften og rangere søkere som det ikke kan regnes poeng for. Opptakskomiteen skal bestå av én representant fra hvert av fakultetene ved NMBU, én representant fra studieutvalget og to studentrepresentanter. Medlemmene i komiteen oppnevnes slik at de samlet sett, og i størst mulig grad, representerer universitetets totale utdanningstilbud. Studieavdelingen (ved opptakskontoret) er saksbehandlende organ for den sentrale opptakskomiteen. Ved opptak til veterinærstudiet reserveres en studieplass for kvalifiserte søkere fra Island. Vedkommende kan tas opp utenom rangeringsreglene som ligger til grunn for poengberegning. Ved opptak til veterinærstudiet kan opptakskomiteen gjøre unntak fra rangeringsreglene for en samisk søker som er kvalifisert for opptak. Ved opptak til 2-årige masterprogram og høyere årstrinn skal instituttet som har ansvaret for programmet nedsette en opptakskomité med minst fire medlemmer, hvorav to studenter. Komiteen skal vurdere om søkerne er faglig kvalifisert og foreta en rangering. For programmer hvor ansvaret er delt mellom flere institutter, skal opptakskomiteen bestå av en representant fra hvert av de involverte instituttene og minst to studenter. Kap. 6 Opptak til grunnstudier 6-1 Regler for opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak (SO) fastsettes av departementet. 4

22 6-2 Ved søknad gjennom SO gjelder de nasjonale frister fastsatt av departementet for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass. 6-3 Regler for opptak til grunnutdanninger utenom SO fastsettes av universitetsstyret etter tilråding fra studieutvalget. 6-4 Rektor kan fastsette nærmere retningslinjer for realkompetansevurdering innen de rammer departementet har fastsatt. Kap. 7 Opptak til høyere årstrinn 7-1 Studenter med relevant utdanning fra annet lærested kan søke opptak til høyere årstrinn i studiet. Utfyllende bestemmelser til kapittel 7 Ad 7-1 For veterinærstudiet gjelder følgende: Dersom det blir ledige studieplasser på veterinærstudiet på et senere trinn kan det foretas suppleringsopptak. Studieplassene reserveres norske veterinærstudenter som dokumenterer at de ved studier ved andre veterinære læresteder har ervervet seg tilstrekkelige kunnskaper til å tre inn i studiet på det aktuelle trinn. Lokal opptakskomité foretar en samlet vurdering av søkernes eksamensresultater på veterinærstudiet og avgjør hvem som tildeles ledig studieplass. Er det flere søkere enn ledige studieplasser og søkernes kvalifikasjoner anses jevngode, avgjøres opptaket ved loddtrekning. For 2-årige masterprogram og 5-årige masterprogram gjelder følgende: For opptak til 2-årig masterprogram og høyere årstrinn av 5-årig masterprogram kreves at søkeren har bachelorgrad, cand.mag. -grad eller har gjennomført tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoengs omfang. Studieutvalget kan, etter nærmere regler, gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Unntak gjøres i spesielle tilfeller på grunnlag av dokumentert søknad. Søknaden skal inneholde årsaken(e) til manglende gjennomført opptaksgrunnlag. For erfaringsbaserte masterstudier av 90 eller 120 studiepoengs omfang kreves i tillegg minst tre års yrkespraksis som er relevant for emneporteføljen i studiet. Betinget opptak: Søkere som mangler maksimum 10 studiepoeng fra å oppnå en bachelorgrad ved NMBU, kan gis betinget opptak dersom søkeren kan dokumentere oppnådd bachelorgrad i løpet av ett år etter opptaket. Søkere med eventuelt opptaksgrunnlag fra annen utdanningsinstitusjon enn NMBU kan også gis betinget opptak, dersom de kan fremlegge skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren mangler 5

23 maksimum 10 studiepoeng fra å oppnå bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved institusjonen. Studenter som har blitt innvilget betinget opptak, men som ikke oppfyller betingelsene for opptaket innen fastsatt frist, mister studieretten. Avgjørelsen kan påklages. NMBUs klagenemnd er klageinstans. Det fastsettes i studieplanen for det enkelte masterprogrammet hvilke fagkrav som gjelder for opptak. Fagkravet til 2-årige masterstudier må inneholde 80 studiepoeng fordypning. I tillegg kan det settes andre fagkrav, for eksempel matematikk, statistikk eller relevant praksis. Nedre karaktergrense er C (tallverdi 2,50) ved opptak til høyere årstrinn og 2-årige masterstudier. Ved opptak rangeres søkerne etter vekting og relevans fra tidligere utdanning. Dersom søkerens vitnemål ikke er i tråd med ECTS-skalaen, plikter søkeren selv å legge ved informasjon som gjør konvertering til ECTSskalaen mulig. Alle karakterer på karakterutskrifter/vitnemål som er nødvendige for å fylle opptakskravet, regnes med i snittkarakteren. Ved blanding av bokstaver og tall omregnes bokstavkarakterene til sammenlignbare tallstørrelser før snittberegning. Ved gjennomsnitt av bare bokstavkarakterer benyttes følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. Det kreves dokumentert kunnskap i engelsk for opptak på alle masterprogram. For norskspråklige masterprogram kreves i tillegg dokumentert kunnskap i norsk. Krav til kunnskap i norsk: For søkere fra land utenfor Norden må det dokumenteres tilstrekkelig kunnskap i norsk. Dette kravet kan dekkes med én av følgende prøver: - bestått eksamen i norsk på Vg3-nivå (Kunnskapsløftet) / norsk som andrespråk på VKII-nivå - bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene - bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter - test i norsk - høyere nivå, skriftlig ("Bergenstesten") med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (ny karakterskala fra og med oktober 2009). For opptak til engelskspråklige masterprogram gjelder et av følgende spesielle opptakskrav i engelsk: - engelsk grunnkurs i videregående skole, (fem uketimer) med karakteren 4 eller bedre (eventuelt bestått engelsk videregående kurs I og/eller II) - Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 550 (580*) poeng for Paper-based test (PBT) eller 80 (92*) poeng for Internet-based test (IBT) 6

24 - International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6,0 (7,0*) poeng - annen godkjent dokumentasjon etter individuell vurdering. * Fra og med opptaket høsten Opptak til masterprogram samordnes. Det kan søkes på inntil tre program i prioritert rekkefølge. Søknader til engelskspråklige og norskspråklige masterprogram vurderes i samme opptak. Opptak til masterstudier spesielt tilrettelagt som videreutdanningstilbud foretas som et separat lokalt opptak. Studenter som kommer fra andre institusjoner konkurrerer på lik linje med NMBUs egne studenter ved opptak. Også studenter som kommer gjennom samarbeidsprogram, for eksempel Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development (Norhed), konkurrerer på lik linje med NMBUs egne studenter ved opptak. Dette reguleres gjennom tildeling fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Studieutvalget kan unntaksvis innføre kvoteregulering av opptak. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass fastsettes av studieutvalget. Søknadsfristen til 2-årige masterprogram og høyere årstrinn er 1. juni. Dersom NMBUs totalramme for opptak tilsier det, avgjør rektoratet om det skal være opptak to ganger i året. I slike tilfeller fastsetter instituttene selv om det skal gjennomføres et ekstra opptak, med søknadsfrist 1. desember. Det gis mulighet for forhåndsopptak til høyere grads studier. Alle som søker forhåndsopptak må være studiekvalifisert innen søknadsfristen 15. april. Søkerne må dokumentere behov for forhåndsopptak, og må ha en poengsum over medianen til fjorårets søkere, for å kunne gis tilbud i forhåndsopptaket. Det gis muligheter for bruk av intervju av søkere til høyere grads studier, for å plukke ut de beste blant søkere med tilnærmet lik poengsum. Utgifter ved bruk av intervju dekkes av instituttene. Kap. 8 Opptak til forskerutdanning (ph.d.) og forskerlinje veterinærstudiet 8-1 Regler for opptak til forskerutdanning (ph.d.) fastsettes av universitetsstyret. 8-2 Regler for opptak til forskerlinje for veterinærstudenter fastsettes av faglig leder i veterinær- og dyrepleierstudiene. Kap. 9 Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 9-1 For å bli tatt opp til PPU må søkeren dokumentere kompetanse som 7

25 kvalifiserer for undervisning og formidling innen realfag eller naturbruk, eller en kombinasjon av disse. Utfyllende bestemmelser til kapittel 9 Ad 9-1 Studieutvalget fastsetter krav til kompetanse som kvalifiserer for undervisning i realfag og/eller naturbruk, jf. rammeplan for praktiskpedagogisk utdanning. Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass, fastsettes av studieutvalget. Fordeling av studieplasser i ulike søkergrupper og rangeringsordninger av søkere fastsettes av instituttet som er ansvarlig for utdanningen. Ved opptak til PPU skal ansvarlig institutt nedsette en opptakskomité med minst fire medlemmer, minst to av disse skal være studenter. Søkere til PPU må legge frem politiattest i forbindelse med opptak tilsvarende politiattesten som kreves for yrkesutøvelse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning. Kap. 10 Opptak til enkeltemner 10-1 Ved opptak til enkeltemner gjelder de generelle krav for opptak til det programmet emnet tilhører Studieutvalget kan fastsette tilleggskrav etter tilråding fra undervisningsutvalget ved emneansvarlig institutt. Utfyllende bestemmelser til kapittel 10 Ad 10-1 Vurderingen av generell studiekompetanse, eventuelle spesielle opptakskrav og tildeling av studierett gjøres av studieavdelingen (ved opptakskontoret). Vurdering av opptak til emne(r) med antallsbegrensning eller med 300- eller 400-kode avgjøres av emneansvarlig institutt. Ved opptak til enkeltemner som undervises på engelsk stilles det ikke krav til kunnskaper i norsk. Frister for søknad om opptak til enkeltemner er 1. juni for emner i høstsemesteret og 1. november for emner i vårsemesteret. Veterinær- og dyrepleierutdanningene har ikke opptak til enkeltemner. Ad 10-2 Det er ikke tillatt å gjennomføre gradsoppgave(r) uten å være tatt opp til et studieprogram. 8

26 Kap. 11 Opptak til etter- og videreutdanning 11-1 Ved opptak til videreutdanning gjelder de generelle krav for opptak til grunnstudier Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass fastsettes av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Det gjelder ingen særskilte krav for opptak til etterutdanningskurs. Utfyllende bestemmelser til kapittel 11 Ad 11-1 Vurderingen av studiekompetanse og tildeling av studierett gjøres av SEVU. Påmelding til etter- og videreutdanning sendes til SEVU. Kap. 12 Opptak til tilleggsutdanning i veterinær- og dyrepleierutdanningene 12-1 For opptak og rangering av studenter til tilleggsutdanning; dvs. utdanning for veterinærer og dyrepleiere med utdanning fra utlandet og som ikke får autorisasjon i Norge, gjelder egne retningslinjer. Kap. 13 Opptak av gjestestudenter 13-1 Kravene ved opptak av gjestestudenter bestemmes gjennom avtaler mellom samarbeidende institusjoner og NMBU. Utfyllende bestemmelser til kapittel 13 Ad 13-1 Søknadsfrist for høstsemesteret: 1. mars for gjestestudenter uten avtale med NMBU (free movers) og søkere utenfor Europa og 1. juni for Erasmusstudenter. Søknadsfrist for vårsemesteret for alle nevnte kategorier: 1. oktober. Kap. 14 Utsettelse av studiestart (reservert studieplass) 14-1 Søkere som er tatt opp som studenter ved NMBU kan få ett års utsettelse av studiestart ved sykdom, svangerskap, verneplikt eller spesielle velferdsgrunner. Utfyllende bestemmelser til kapittel 14 Ad 14-1 Søknad om utsatt studiestart må dokumenteres. Arbeid, utdanning eller ferie gir ikke grunnlag for reservert studieplass. Søknad sendes til og avgjøres av studieavdelingen. 9

27 Kap. 15 Klage på vedtak om opptak 15-1 Søkere har klagerett på vedtak om opptak til studium i henhold til forvaltningslovens 28 flg. Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningslovens 29. Utfyllende bestemmelser til kapittel 15 Ad 15-1 Klage over enkeltvedtak om opptak i nasjonal opptaksmodell (NOM) for grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, sendes Nasjonal klagenemnd for opptak via SO. Klage på enkeltvedtak om opptak på grunnlag av: - lokalt opptak - realkompetanse - erstatningsopptak - tilleggsutdanning - spesiell vurdering - unntak fra krav om generell studiekompetanse - vurdering av spesielle opptakskrav som omfatter ferdigheter eller opptaksprøver etter nærmere regler fastsatt av NMBU sendes til det organ ved NMBU som har fattet vedtak i saken som første instans. Det organ som mottar klagen skal behandle innkommet klage. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen videre til NMBUs klagenemnd. Kap. 16 Falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner 16-1 Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter er forbudt. Tilsvarende gjelder for dokumenter utstedt fra falske institusjoner. Utfyllende bestemmelser til kapittel 16 Ad 16-1 Et vitnemål eller dokument er falskt dersom vitnemålet eller dokumentet inneholder skriftlig eller digital dokumentasjon som ikke er sannferdig, eller manipulasjon eller endringer i et opprinnelig, skriftlig eller digitalt, vitnemåls eller dokuments innhold. Med dokumenter utstedt fra falske utdanningsinstitusjoner menes dokumenter som er utstedt fra ikke-eksisterende utdanningsinstitusjoner, eller fra utdanningsinstitusjoner som gir uriktig uttrykk for å ha en akkreditering etter UH-lovens 3-1 eller etter tilsvarende utenlandsk regelverk. Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner vil bli politianmeldt. 10

28 Studier Kap. 17 Studieretten 17-1 Den som har akseptert tilbud om studieplass, tildeles studierett ved NMBU. Rettigheter tilknyttet et studieprogram er for eksempel rett til undervisning, eksamen, praksis, obligatoriske aktiviteter i studier, tilgang til nødvendige hjelpemidler, laboratoriekurs, organisert veiledning og andre nødvendige ressurser universitetet tilbyr Studenter med studierett ved NMBU plikter å registrere seg hvert semester innen kunngjorte frister fastsatt av studieutvalget. For studenter som har inngått en utdanningsplan, skal registreringen fastsette og bekrefte opplysningene i utdanningsplanen for inneværende semester. For andre studenter gjelder en tilsvarende plikt til å registrere seg Studenter som er tatt opp til et studium ved NMBU, campus Ås, gis en studierett på ett år utover normert tid for programmet. Studenter som er tatt opp til veterinærstudiet gis en studierett på inntil åtte år. Studenter som er tatt opp til dyrepleierstudiet gis en studierett på inntil tre år. Utfyllende bestemmelser til kapittel 17 Ad 17-1 Studenter med studierett ved NMBU tildeles e-postadresse. Informasjon via e-post fra NMBU til studenten(e) sendes på denne adressen. Ad 17-3 Studenter mister studieretten når maksimal studietid er utløpt. Permisjoner blir ikke regnet som del av registrert studietid. Den som har mistet studieretten, kan søke om nytt opptak. Studieretten til det studieprogram studenten er tatt opp til, termineres når studenten: - oppfyller kravene for tildeling av vitnemål for fullført grad - får opptak til et annet studium på samme nivå ved NMBU - selv skriftlig bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført - ikke har betalt semesteravgift samt ikke har bekreftet sin utdanningsplan innen gjeldende frister - ikke består eksamen/vurdering for tredje gang i et obligatorisk emne (ev. fjerde gangs prøve etter innvilget søknad) - ikke leverer masteroppgaven innen fristens utløp og det ikke foreligger en skriftlig søknad og bekreftelse på innvilget utsettelse 11

29 - oppnår stryk (F) på en omarbeidet masteroppgave - ikke møter til muntlig diskusjon av masteroppgaven, og det ikke foreligger en skriftlig bekreftelse på innvilget utsettelse - er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon (i studier med særskilte krav til studieprogresjon gjelder regler beskrevet i studieplanen) - i løpet av ett år ikke har vist aktivitet i form av avlagte studiepoeng eller delstudier i utlandet (i studier med særskilte krav til studiepoengsproduksjon gjelder regler beskrevet i studieplanen) - som har fått innvilget betinget opptak ikke oppfyller betingelsene for opptaket innen fastsatt frist. Studenter som er tatt opp til enkeltemner får en begrenset studierett i opptil ett år utover normert tid for emnene. For veterinær- og dyrepleierutdanningene gjelder spesielle krav til studiepoengsproduksjon for hvert enkelt studieår. Disse kravene framgår av studieplanen. Følgende tilleggsbestemmelser gjelder: En student som uten tillatelse avbryter studiet for lengre tid enn tre måneder, mister studieretten. Ved fravær fra obligatorisk undervisning som overstiger det som kan godkjennes for emnet, må forsømt undervisning tas igjen. Bestemmelser om hva som overstiger kravet til godkjenning innen hvert enkelt emne, skal framgå av studieplanen. Dersom en student unnlater å gjennomføre pålagt erstatningsundervisning, eller dersom en student har vært så mye borte fra obligatorisk undervisning at forsømt undervisning ikke kan gjennomføres på samme årskull, kan faglig leder bestemme at vedkommende skal flyttes ned til et lavere årskull. Hvis vilkårene for nedflytting er til stede, og vedkommende student allerede er blitt nedflyttet én gang, kan faglig leder for veterinær- og dyrepleierutdanningen beslutte å frata studenten studieplassen. Eventuelle unntak inndratt studierett i inntil ett år: Ved studiene på campus Ås avgjøres eventuelle unntak fra termineringsregelen om studierett av ansvarlig institutt i samråd med studiedirektøren. På veterinær- og dyrepleierutdanningene avgjøres dette i samråd med faglig leder. Ved terminert studierett utover ett år må det eventuelt søkes om nytt ordinært opptak via SO eller Søknadsweb og konkurreres om ledig studieplass på lik linje med de øvrige søkerne til studieprogrammet. Kap. 18 Studieåret 18-1 Høstsemesteret begynner medio august og avsluttes ultimo desember. Vårsemesteret begynner primo januar og avsluttes ultimo juni. I denne perioden skal undervisning og eksamen normalt være gjennomført. 12

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser US 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser Versjon 10.september Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser Innholdsliste Overordnede bestemmelser Kap. 1 Forskriftens virkeområder Kap. 2 Myndighetsbestemmelser Kap.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

2) Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, endres til:

2) Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, endres til: SN-SAK NR: 55/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: BJØRG EKRHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2006/283 Saksnummer: 55/2011 Forskriftsendringer høst

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Regelverk for stipend for høyere utdanning

Regelverk for stipend for høyere utdanning Regelverk for stipend for høyere utdanning Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Flere fagfolk

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.12 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Saksnummer: 25/2012 Forskriftsendringer, 1. gangs drøfting

Saksnummer: 25/2012 Forskriftsendringer, 1. gangs drøfting SN-SAK NR: 25/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 302 90 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2006/283 Saksnummer: 25/202 Forskriftsendringer,. gangs

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Saksnummer: 25/2010 Regelverksendringer våren 2010

Saksnummer: 25/2010 Regelverksendringer våren 2010 SN-SAK NR: 25/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Saksnummer: 25/2010 Regelverksendringer våren

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

Instruks for internrevisjon NMBU

Instruks for internrevisjon NMBU US 112/2015 Instruks for internrevisjon NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Arkiv nr: 15/03211-9 Vedlegg: 1. Instruks for internrevisjon 2. Brev fra

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer