persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen"

Transkript

1 REGIONALAVDELINGA Leikanger, den 29. juni 2007 GRUNNLAG FOR TINGINGAR OM KJØP AV persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen i perioden (-19) Tilbodsfrist: 21. september 2007 Adresse Askedalen LEIKANGER Telefon Telefaks

2 INNHALD 1. INNLEIING PROSEDYRE FOR TINGINGANE TIDSFRISTAR OG FRAMDRIFT GENERELT DEFINISJONAR...4 LOVGRUNNLAG...4 VEDTAK I SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNES ORGAN...4 OM SOGN OG FJORDANE FYLKE...5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDE FOR SAMFERDSLA I SOGN OG FJORDANE...7 SKILDRING AV RUTENE DAGENS RUTETRAFIKK...8 HEILÅRS SNØGGBÅTRUTE NORDFJORD BERGEN...10 HEILÅRS SNØGGBÅTRUTE SOGN BERGEN...11 SOMMARRUTE FLÅM-BERGEN...12 RUTEOPPLEGG I TILBODET...13 UTVIKLINGA I SAMFERDSLA I RUTEOMRÅDET ARBEIDSDELING UTØVAR/OPPDRAGSGJEVAR I PRODUKSJONSPERIODEN KRAV TIL LEVERANDØRANE KRAV TIL UTFØRING KRAV TIL FARTØY KRAV TIL REGULARITET OG RAPPORTERING...17 KVALITETSSYSTEM...17 KRAV TIL ARBEIDSTILHØVE...17 KRAV TIL MANNSKAPET:...17 GENERELLE KRAV...19 KRAV TIL FARTØYA UT OVER DEI GENERELLE KRAVA...19 PERIODISK KONTROLL OG VEDLIKEHALD...20 TRYGGLEIKSSTANDARD...21 KRAV TIL GJENNOMFØRING, DOKUMENTASJON OG KONTROLL...21 INNHALDET I TILBODET - SVARSKJEMA OPPGJER OG REGULERING AV GODTGJERSLA KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT YMSE...26 VEDLEGG: 1. Skjema 2. Statistikk for snøggbåtrutene 3: Helgedagsruter 4: Avtale om elektronisk billettering mellom SFJ f-k og ruteselskapa 5: Terminalar med kontaktinformasjon

3 Side 1 1. Innleiing Sogn og Fjordane fylkeskommune kunngjer i 2007 tingingar om ruteløyve og kontrakt for snøggbåtruter mellom Sogn og Fjordane og Bergen i samsvar med vedtak i fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune i sak 120/06 den Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalavdelinga bed med dette kvalifiserte selskap om å gi tilbod på trafikkering av rutene, som er skildra i dette dokumentet med vedlegg. Rutetransporten skal utførast i perioden Kontrakten kan forlengast med 2 år dersom partane er samde om det. Avgjerd om forlenging skal treffast innan Kjøpet har vore kunngjort på DOFFIN og i TED, Official Journal of the EU for EØS-området. Førespurnad kan rettast til Ole Ingar H. Hæreid, Regionalavdelinga, , , e-post: Alle førespurnader om grunnlaget for tingingane som leverandørane ynskjer svar på, skal dei gje skriftleg i brev, på telefaks eller ved e-post. Vi vil gje svar skriftleg, og svara vil bli meddelt alle dei som får tilsendt grunnlaget for tingingane. Vi gjer merksam på at det ikkje vert sendt ut svar på førespurnader i perioden medio juli til medio august. Siste frist for førespurnad vedkomande forhandlingsgrunnlaget er torsdag 13. september. 1

4 Side 2 2. Prosedyre for tingingane tidsfristar og framdrift 2.1 Kjøpet vert gjennomført som forhandla kjøp etter konkurranse og prekvalifisering i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser kapittel I og II. Kvalifisering av 6 leverandørar vart gjennomført juni 2007 og tingingsgrunnlag sendt berre til desse leverandørane. 2.2 Tilbod skal vere skriftlege og skal sendast eller leverast i nøytral konvolutt som skal vere lukka og merkt med Tilbod snøggbåtruter (-19), til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalavdelinga, Askedalen 2, 6863 LEIKANGER. Tilbod skal vere hjå oppdragsgjevaren innan 21. september 2007 kl Det er tilbydar sitt ansvar at tilbodet når fram i tide. For seint innkomne tilbod vert avvist. Tilboda vert opna same dag kl , utan leverandørar til stades. 2.3 Leverandørane skal oppgje kva for person fylkeskommunen kan kontakte for presisering av uklare tilhøve, konferering og kontroll av utrekningar osb. i tilbodet. 2.4 Leverandørane skal stå ved tilbodet i tre månader frå tilbodsopninga. 2.5 Kontaktperson for oppdragsgjevaren er samferdslesjef Ole Ingar H. Hæreid. 2.6 Tilbod som ikkje inneheld minstekrav til opplysningar kan verte avviste ved tilbodsopninga. 2.7 Tilbod som ikkje er i samsvar med konkurransegrunnlaget kan verte avviste. Dette gjeld og krava til fartøya, som oppdragsgjevar kan krevje inspeksjon av under vurderinga. Tilbod som krev ei urimeleg høy godtgjersle, kan og verte avvist. 2.8 Tilbod som er unormalt låge kan verte avvist etter at oppdragsgjevar skriftleg og med rimelig frist har bede leverandøren om forklaring. 2.9 Leverandørar som får sitt tilbod avvist, vil få underretning om årsak til avvisinga For det tilfelle at to eller fleire leverandørar ynskjer å levere eitt tilbod saman, føreset oppdragsgjevaren at leverandørane sjølve sikrar seg at dette ikkje er i strid med reglane i konkurranseloven (lov av 5. mars 2004 nr. 12) 10. Dersom oppdragsgjevaren meiner dette kravet ikkje er stetta, kan han forkasta tilbodet Oppdragsgjevaren vil samanlikna tilboda og peika ut dei tre beste tilboda ut frå prinsippet om det økonomisk mest fordelaktige tilbodet. Oppdragsgjevar vil tinga vidare med den leverandøren som har den lægste prisen, samt inntil to av dei andre leverandørane som har

5 Side 3 prisar som er mindre enn 10 prosent høgre enn den lægste. Dersom meir enn to leverandørar har gjeve ein pris som er mindre enn 10 prosent høgre enn den lægste prisen, skal dei to andre leverandørane som ein vil tinga med, veljast ut etter følgjande kriteria: 1: Miljøstandard, universell utforming, storleik og komfort på dei fartøya som vert tilbydd (45 %) 2: Røynsle og kompetanse frå drift av snøggbåttrafikk (35 %) 3: Den finansielle stoda til leverandøren eller eigaren/eigarane hans (20 %) 2.12 Leverandørane skal i tilbodet stadfeste at dei kan starte rutetrafikken med dei fartøya dei tilbyr frå starten av kontraktperioden. Dersom ein leverandør dokumenterer at eit nybygg i hans regi ikkje kan setjast i trafikk innan denne fristen, kan oppdragsgjevar akseptere at operatøren nyttar andre fartøy enn føresett i tilbodet i ein periode på inntil 1 ½ år Val av leverandør som det skal teiknast driftskontrakt med vil finne stad seinast medio november Underretning vil verte sendt alle som har levert tilbod. Det vert gjeve 14 dagars frist for å klage på valet. Eventuell klage vil bli handsama i fylkeskommunen sitt interne klageorgan Løyve for persontransport med fartøy i rute på aktuelle strekningar/område for 10 år vil bli tildelt ved første høve deretter Ein tek atterhald om fylkestinget si godkjenning av tingingsresultatet Tingingsprotokollen er offentleg. 3

6 Side 4 3. Generelt 3.1 Definisjonar I det følgjande fylkeskommune. Regionalavdelinga. tyder Oppdragsgjevaren Det utførande organet i Sogn og Fjordane fylkeskommunen er Med «leverandør» er å forstå ein reiar eller eit reiarlag som ved innlevering av tilbod ønskjer å komme i betraktning som utøvar av båtruter med kontrakt og løyve frå fylkeskommunen. Med «utøvar» er her å forstå det transportselskapet eller den næringsdrivande som får tildelt transportkontrakten etter tingingane. 3.2 Lovgrunnlag Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (21. juni 2002 nr. 45) Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (lov av 16. juli 1999 nr 6, forskrift 15. juni 2001 nr 616) Forskrift om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (26. mars 2003 nr. 401) Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 17. juni 2005 nr Lov om sjøfarten (sjøloven) av 24. juni 1994 nr 39 med forskrifter Lov om arbeidstida og kviletida på skip nr 50 av 3. juni Lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. nr 7 av 9. juni 1903 Det ligg på leverandørane å halde seg oppdatert når det gjeld lover og føresegner. Regelverket for sjøfarten er særlig omfattande. Regelverket er samla i bokform som Regler for passasjer- og lasteskip m.v. og vert utgitt av Sjøfartsdirektoratet. 3.3 Vedtak i Sogn og Fjordane fylkeskommunes organ Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fatta vedtak om kjøp av båtrutetenester i sak 120/06 den Vedtaket lyder (dei punkta som ikkje gjeld båtrutetenestene er ikkje med):

7 1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil kvalitetskontraktar ved kjøp av rutetenester. Side 5 nytte langsiktige 2. Fylkesrådmannen får i oppdrag å tinge fram ei forlenging og justering av gjeldande avtalar for kjøp av rutetenester frå Fjord1, Fylkesbaatane fram til Avtalen skal godkjennast av fylkestinget i desember Fylkesrådmannen får fullmakt til å tinge fram langsiktig avtale for inntil 8 år for båttransport. Intensjonen om å gå til forhandlingar om 8-årige kvalitetskontraktar må kunngjerast i heile EØS-området. Avtalen skal godkjennast av fylkestinget snarast mogleg Saksframlegg og protokoll frå møtet kan ein få ved Regionalavdelinga ( ). 3.4 Om Sogn og Fjordane fylke Sogn og Fjordane fylke dekker ,8 km2 og folketalet er rekna til pr (SSB). Fylket er prega av fjell og djupe fjordar. Næringslivet spenner frå primærnæring via tung, kraftkrevjande industri til kunnskapsbasert verksemd. Turismen er viktig for verdiskapinga i fylket Fylkeskart Fylket er delt inn i 3 regionar, Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, som høyrer saman kommunikasjonsmessig og befolkningsmessig.

8 Side Om oppdragsgjevaren Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune er ansvarleg for den vidaregåande opplæringa, tannhelsetenesta, næringsutvikling, samferdsle, kulturområdet og rettleiing innan kommunal planverksemd. Sogn og Fjordane fylkeskommune har eit nært samarbeid med Statens vegvesen i saker som gjeld veg- og ferjespørsmål. Statens vegvesen er fylkeskommunen sitt utøvande organ på fylkesvegar- og ferjer Sogn og Fjordane fylkeskommune organisering Organisasjonskart for sentraladministrasjonen:

9 Side 7 Fylkesrådmann sko nen Stab Økonomi Fylke mmu sine Personal Fylkesplan Informasjon Jus og organisasjon Drift Bygg- og eigedom IKT Innkjøp Løn og rekneskap Driftstenesta Regionalavdelinga Samferdsle Plan- og samfunn Næringsutvikling Kulturavdelinga Opplæringsavdelinga Faggrupper Faggrupper overordna målsettingar Ta vare på og vidareutvikle fylket sine fellesinteresser. Dette arbeidet skal utførast innanfor råma av det nasjonale fellesskapet, og med siktemål å få til ei berekraftig utvikling. Vere ein aktiv regional utviklingsaktør og samarbeidspart. Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein brukarorientert organisasjon. Vi skal dekke viktige deler av innbyggarane sine tenestebehov og medverke til ei god samfunnsutvikling. Kvaliteten på tenestene skal sikrast ved høg fagleg og etisk standard. Vi skal vidareutvikle tenestene gjennom læring og dialog med brukarane og andre samarbeidspartnarar. Arbeidet skal medverke til sjølvrealisering og trivsel hos dei tilsette Fylkeskommunen si rolle som regional aktør Fylkeskommunen arbeider for å utvikle: gode lokalsamfunn robust næringsliv spennande arbeidsplassar. Fylkeskommunen er tillagt ei leiande rolle i det regionale utviklingsarbeidet der fylkesplanarbeidet er viktig i dette utviklingsarbeidet. Fylkesplanen er ein plan for heile fylket. Fylkesplanen har ein solid posisjon som politisk arena og styringsdokument, og er den overordna reiskapen for at fylkeskommunen fyller rolla som utviklingsaktør. Gjennom den regionale partnarskapen samarbeider fylkeskommunen med organisasjonane i næringslivet, kommunar, regional statsforvaltning, ulike kompetansemiljø

10 Side 8 og frivillige organisasjonar om utforming og gjennomføring av planen innanfor etablerte program. Det regionale utviklingsarbeidet er basert på ei breitt samarbeid i fylket. Det vert utarbeidd årlege handlingsplanar som del av budsjettet. Fylkespolitikarane målber fylket sine interesser og er eit korrektiv til dei sentrale styresmaktene Fylkeskommunens miljøprofil. Fylkesdelplanen for klimagassutslepp: klima og energi har følgjande hovudmål for Sogn og Fjordane vil ta sin del av ansvaret for å gjennomføre internasjonale og nasjonale mål for reduksjon av utslepp av klimagassar, bl.a. Kyotoavtalen sine mål for Noreg. Relevante strategiar for samferdsla er betre tilbod innan kollektivtransport og å inkludere fokus på teknologival og klimagassutslepp ved rutekjøp. 3.5 Strategiske fokusområde for samferdsla i Sogn og Fjordane Gjennom balansert målstyringssystem for Sogn og Fjordane fylkeskommune er det definert strategiske fokusområde for samferdsla. Desse går fram i punkt Her går det også fram kva kritiske suksesskriteria samferdsla vert målt etter Tenesteproduksjon/ brukarperspektivet Tilfredsstillande kollektivtilbod God informasjon til publikum om kollektivtilbodet Tilfredsstillande skuleskyss Tilbod til ungdom Tilbod om tilrettelagt transport (TT) Regional utviklingsaktør Overordna strategiarbeid innan samferdsla Samarbeid med ruteselskapa, drosjenæringa, kommunane og andre aktørar Samarbeid i Vestlandsrådet (samferdslegruppa) Marknadstilpassa tilbod innan samferdsla i fylket Rammevilkår/økonomi Samsvar mellom mål og rammer God økonomistyring Effektiv produksjon av kollektive tenester høg utnyttingsgrad av tildelte rammer

11 Side 9 4. Skildring av rutene 4.1 Dagens rutetrafikk Snøggbåttrafikken det skal tingast om, er følgjande ruter: Rute Heilårs snøggbåtrute Nordfjord Bergen Heilårs snøggbåtrute Sogn Bergen Sommarrute med snøggbåt Flåm - Bergen Dei fartøya som vert nytta i trafikken i dag, er fylgjande: Namn på fartøy Fjordprins Solundir Kommandø ren Fjordtroll Type fartøy Katamar an Katamar an Katamar an Katamar an Passasj Rutef Godskap Bygg erart asitet esertifik (knop (tonn) år at ) Trafikkerer i rute (% av totalt per rute) SommarNordSognrute fjordbergen FlåmBergen Bergen Båten som vert nytta i sommarruta Flåm-Bergen, er reservefartøy om vinteren. Samla produksjon, tal på fartøy, passasjertal, gods- og pakkefrakt og inntekter for siste avtaleår er vist i følgjande tabell (inntekter i 1000 NOK): Rute Fartøyk mi rute Tal på passasjerar 2006 Trafikkinntekter passasjerar 2006 Trafikkinntekter gods og pakker 2006 Nordfjord-Bergen Sogn-Bergen Sommarrute FlåmBergen Til saman Trafikkutviklinga frå 2000 til i dag er vist i følgjande diagram:

12 Side 10 Meir statistikk kan sjåast i vedlegg. Dagens ruteplanar kan sjåast i Rutebok for Norge eller i Felles rutehefte for buss, båt og ferje i Sogn og Fjordane.

13 Side Heilårs snøggbåtrute Nordfjord Bergen Ruta går frå Selje i Nordfjord til Bergen og gjev byane Måløy og Florø samt ei rad mindre stadar direkte samband med Bergen. Ruta går dagleg to turar mellom Selje i Nordfjord og Bergen, den eine turen startar i Selje om morgonen og returnerer frå Bergen ettermiddag/kveld, den andre går motsett veg. Ruteplanen som skal gjennomførast er i hovudsak identisk med dagens ruteplan og ser slik ut (Sjå kart og ruteplan nedanfor):

14 Side 12 Tilbodet skal gjelde fartøy som har følgjande kapasitet, fart og utstyr: Tal på fartø y Type Tal på Fartspassasj område erar 1 Min. to skrog 3 1 Min. to skrog 3 Godskapasit et Fart 190 Pakker knop (Sjå ruteplan) 280 Pakker 4.3 Heilårs snøggbåtrute Sogn Bergen Ruta går dagleg ein tur frå Sogndal til Bergen og attende. Turen startar i Sogndal om morgonen og returnerar frå Bergen ettermiddag/kveld. I helgene er rutene noko annleis. Det er og skilnad knop (Sjå ruteplan)

15 Side 13 mellom rutene i sommarperioden og elles i året. Kartet syner rutetrase og anløpsstader: Ruteplanen som skal gjennomførast ser slik ut: Tilbodet skal gjelde fartøy som har følgjande kapasitet, fart og utstyr: Tal på fartøy 1 Type Fartsområde Min. to skrog 3 Tal på passasjer ar Godskapasitet Fart (knop) 190 Pakker Sjå ruteplan

16 Side Sommarrute Flåm-Bergen Ruta går i sommarperioden frå 1. mai til 30. september. Ruta går frå Bergen om morgonen og returnerer frå Flåm om kvelden. Ruteplanen som skal gjennomførast ser slik ut: Tilbodet skal gjelde fartøy som har følgjande kapasitet, fart og utstyr: Tal på fartø y Type Passasje FartsrGodsområd kapasite kapasit e t et Fart

17 1 Min. to skrog Side 15 Pakker knop, sjå ruteplan 4.5 Ruteopplegg i tilbodet Leverandørane skal gje tilbod på alle rutene samla. Tilbodet skal gjelde det ruteopplegg som er skildra, men leverandørane kan i tillegg gjere framlegg om eigne ruteopplegg som kalkulerast for seg og gje tilbod på desse på eigne skjema. Oppdragsgjevaren ynskjer særleg vurdert a) tidlegare avgang frå Sogndal for å kome tidlegare fram til Bergen og b) ny avgang frå Florø med framkomst Bergen før kl , med retur til Florø ca. kl (med korrespondanse til lokale rutesamband ut frå Florø). Oppdragsgjevaren ynskjer og vurdert moglegheiter denne gjer for auka miljøeigenskapar og driftsøkonomi. ny fartyteknologi og kva rutehastigheit eller betre Utøvaren står fritt til å nytta dei ulike fartøya optimalt i høve til den daglege drifta, så lenge rutetilbodet andsynes publikum vert halde. Godtgjersla for rutefarten skal omfatta betaling for elevar i vidaregåande skule med gyldig skulekort utstedt av fylkeskommunen for aktuell strekkje. I skuleåret gjaldt dette 5 elevar, 4 frå Smørhamn i Bremanger og 1 frå Måløy til Flora vidaregåande skule. Godtgjersla skal vere spesifisert per rute, sjå SKJEMA.XLS Opplegg for rutene på dei ulike helgene og helgedagane går fram av vedlegg. 4.6 Utviklinga i samferdsla i ruteområdet Nokre nye og oppgraderte vegsamband kan gje ein viss effekt på trafikkvolumet i snøggbåtrutene. Følgjande nye større vegprosjekt kan få innverknad på trafikken på snøggbåtane: 2008: Fullføring av fastlandssamband til ytre Gulen : Fullføring av rv 616 Langesjø Kolset (Bremangersambandet II) : Fullføring av rv 609 Dalsfjordsambandet. Følgjande bompengesamband avtaleperioden ( ): Rv 5 Mannheller Fodnes Rv 5 Naustdalstunnelen E39 Oppedal Lavik vert nedbetalt i første halvdel av

18 Side 16

19 Side Arbeidsdeling utøvar/oppdragsgjevar i produksjonsperioden Oppdragsgjevar legg til grunn ei arbeidsdeling mellom utøvaren og oppdragsgjevaren som skal sikre ein god gjennomføring av ulike tenestene og arbeidsoppgåvene knytt til rutetrafikken. Arbeidsdelinga kan samanfattast i følgjande tabell: Oppgåve 1. Trafikk/driftsleiing 2. Ruteplanlegging 3. Resultatoppfølging og kontroll 4. Inntektsansvar 5. Takst- og billettsystem 6. Billetteringsmaskiner og billettsystem 7. Billettsal 8. Ruteinformasjon på anløpsstader 9. Rutehefte, marknadsføring: 10 Telefonisk ruteopplysning (evt. 177) 11. Terminalar, hamner, anløpsstader 12. Anløpsstader og leskur 13. Hittegodsservice utøvar X X X X X X X X X X oppdragsgjevar x x x X x x x x x X X = hovudansvar, x = medvirking 5.1 Den daglege leiinga av drifta ligg til utøvaren. Dette inneber tilsetting og leiing av maritimt personale og driftspersonell, kjøp og allokering av båtar osb. Leverandøren skal i tilbodet gjere greie for opplegget sitt for den daglige drifta. 5.2 Ruteplanlegging er utøvaren si oppgåve, men skal utførast i nært samarbeid med oppdragsgjevaren, som også har godkjenningsmynde. Det ligg på utøvaren å følgje utviklinga i reisetrongen og trafikkmønster og gjere framlegg om tilpassingar i rutenettet deretter. 5.3 Utøvaren har resultatansvaret for trafikken. Kostnads- og inntektsendringar er utøvaren sitt ansvar inntil dei eventuelt løyser ut tingingar om endra godtgjersle etter kapittel 10 nedanfor. Utøvaren skal orientere oppdragsgjevaren om trafikk-, inntekts- og kostnadsutviklinga gjennom eit rapporteringssystem som oppdragsgjevaren fastset. Det kan etablerast insitamentssystem for kvalitet i gjennomføringa av trafikken, jamfør kapittel Utøvaren har inntektsansvaret for den trafikken tingingane gjeld. Det vert føresett at utøvaren arbeider for størst mogleg trafikk og inntekt

20 Side 18 i rutene. Utøvaren skal vidareføre ordninga med ungdomskort for Sogn og Fjordane. 5.5 Oppdragsgjevaren vedtek takstane. Inntektsverknaden av takstendringar vert innarbeidd i den årlege revisjonen av godtgjersla (sjå kapittel 10). 5.6 Utøvaren skal nytte billetteringssystem godkjent av oppdragsgjevaren. Utøvaren forpliktar seg til å skaffe system for elektronisk billettering etter nærare avtale. Utøvaren skal tre inn i den avtala som oppdragsgjevaren har med dei noverande utøvarane i fylket (sjå vedlegg). 5.7 Utøvaren er ansvarlig for billettsalet på fartøya og på terminalar på land. Utøvaren kan inngå avtaler med andre om sal av billetter og kort i kommisjon ol. 5.8 Utøvaren har ansvar for ruteinformasjon på anløpsstadane og terminalane. 5.9 Utøvaren produserer og distribuerer ruteplanar og -hefte for eigen trafikk og har ansvaret for marknadsføring av rutetilbodet. Utøvaren skal medverka i produksjonen av Felles rutehefte for buss, båt og ferje i Sogn og Fjordane. Heftet vert produsert av TL avd. Sogn og Fjordane med økonomisk godtgjersle frå fylkeskommunen. Utøvaren har ansvar for kunngjering i Rutebok for Norge. Oppdragsgjevaren kan nytta all tilgjengelig ruteinformasjon for ruteopplysning i større område enn trafikkområde til einskilde selskap Telefonisk ruteopplysning i fylket på tlf. nr. 177 vert utført av Statens Vegvesen med godtgjersle frå fylkeskommunen saman med veginformasjonstenesta på tlf. nr Avtale om dette går ut vinteren Fylkeskommunen ser på ny organisatorisk løysing for denne tenesta. Utøvaren skal levere rutedata i det format fylkeskommunen fastset Oppdragsgjevar bestemmer kva for kaier og terminalar som skal nyttast i rutene. Utøvaren har ansvaret for å inngå av ekspeditøravtaler der dette er nødvendig. Anløps- og hamneavgifter er utøvaren sitt ansvar. Samla anløps- og hamneavgifter for dei fire rutene var NOK 3,627 mill i Oversikt over alle kaiane kan ein finne i Snøggbåtplanen for Sogn og Fjordane på Internet 1. I vedlegg er alle kaiane oppført med kontaktinformasjon Utøvaren har ansvar for oppsetting og vedlikehald av ruteinformasjonstavler på terminalar, anløpstader o.a. i samarbeid med ekspeditørar, oppdragsgjevaren, lokale hamnemyndigheiter osv. 1

21 5.13 Side 19 Utøvaren skal drive hittegodsservice, eventuelt i eit samarbeid med andre utøvarar, terminalar el. Tilbodet skal byggje på arbeidsfordelinga som er skildra ovanfor. Dette skal ikkje vere til hinder for at partane om naudsynt kan avtale avvik frå og presiseringar om arbeidsfordelinga for det einskilde ruteområdet og i løpet av kontraktperioden.

22 Side Krav til leverandørane 6.1 Leverandørar som vil gi tilbod på trafikken, skal oppfylle krava til vandel og økonomi i forskrift om yrkestransport, 4 og Leverandørane skal med tilsegn frå bank eller finansinstitusjon prove at dei kan stille bankgaranti for oppfylling av dei pliktene kontrakt om trafikken inneber. Garantien skal svare til 20 % av tilbodssummen (netto godtgjersle per år). 6.3 Leverandørane skal gje sin aksept av incitamentsordninger knytta til kvalitetsmålingar (jf. pkt ) og oppnådd trafikkinntekt (jf.. pkt ). 6.4 Leverandørar skal i sitt tilbod gjere greie for sitt kvalitetssystem.

23 Side Krav til utføring Leverandør som får kontrakt og løyve for trafikken, skal utføre transportoppgåvene på ein slik måte at publikum får utført den tenesta ruteplanen syner, og på ein slik måte at dei får ein positiv oppleving av reisa. 7.1 Krav til regularitet og rapportering Oppdragsgjevar godkjenner rutetidene etter forslag frå utøvaren. Utøvaren har ansvar for å halde rutetidene. Utøvaren skal fremje forslag om ruteendringar etter kontakt med selskap som driv ruter i korrespondanse med snøggbåtane Skipsførarane skal rapportere og gje grunn for alle vesentlege avvik frå rutetidene Utøvaren skal føre løpande statistikk over regularitetsavvik og skal på førespurnad rapportere slike avvik til oppdragsgjevaren. Oppdragsgjevar kan utforme formular for slike rapporter Utøvaren har ansvaret for at årsakene til forseinkingar som oppstår regelmessig vert analysert og handsama Utøvaren er ansvarleg for korrekt billettering på fartøya. Utøvaren skal rapportere trafikkinntekter og -statistikk til oppdragsgjevaren slik oppdragsgjevaren fastset Underentreprenørar oppdragsgjevaren. 7.2 skal ikkje nyttast utan godkjenning frå Kvalitetssystem Dokumentasjon om leverandørens system for kvalitetssikring skal leggast ved tilbodet Utøvaren skal på førespurnad frå oppdragsgjevaren ta del i utarbeiding og vedlikehald av strategisk plan for samferdsle i oppdragsgjevaren sin regi Kvalitetsincitament: Utøvaren skal i tilbodet akseptere at oppdragsgjevaren kan innføre kvalitetsincitament etter oppnådd kvalitet i ruteproduksjonen basert på målingar av kvalitetsfaktorar. Dersom oppnådd kvalitet er lågare enn middels nivå vert det det trekt i godtgjersla, medan eit resultat over middels nivå vil auke godtgjersla.

24 Side Krav til arbeidstilhøve Utøvarar skal ha lønns- og arbeidstilhøve for dei tilsette som minst svarar til det som følgjer av ein landsomfattande tariffavtale for transportsektoren Ein eventuell ny utøvar skal leggje reglane om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven til grunn for overtaking av trafikken. Fjord1 Fylkesbaatane har munnleg opplyst at dei tilsette i verksemda kan få tilbod om annan tilsetting i deira selskap dersom ein annan utøvar tek over snøggbåtrutene. 7.4 Krav til mannskapet: Skipsmannskap skal bere uniform Skipsmannskapet skal i alle situasjonar opptre korrekt og venleg i høve til publikum og aktivt medvirke til at passasjerane får ein positiv reiseoppleving Mannskapet skal yte ekstra service til personar som har særskilt trong for dette Mannskapet skal meistra norsk språk. Mannskapet i sommarruta Flåm-Bergen bør i tillegg og meistra engelsk Skipsføraren har ansvaret for at fartøyet ved første avgang kvar dag er gjort klar i samsvar med reinhaldsprogrammet. Laust søppel skal fjernast innan kvar avgang frå terminal eller startpunkt på ruta Skipsmannskap skal ha tryggleiksopplæring i samsvar med Sjøfartsdirektoratet sine reglar for dei fartsområda fartøya skal trafikkere Skipsførarane skal rope opp alle stoppestadane i høgtalaranlegget Skipsførarane skal ha god kjennskap til rutenettet, takstsystemet og billetteringssystemet for det ruteområdet dei tener. Dei skal vidare kjenne kvalitetsboka og insitamentssystema (jf. pkt ) for dei rutene utlysinga omfattar. Utøvaren har ansvaret for opplæringa av mannskapet.

25 Side Krav til fartøy 8.1 Generelle krav Alle fartøy i den trafikken utlysinga gjeld, må oppfylle minstekrava i alle offentlige reglar som gjeld for fartøy. Fartøy skal ha gyldig passasjersertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet for det fartsområdet ruta går i, og skal ha gyldige, lovfesta forsikringar. Tryggleiks- og redningsutstyr skal finnast ombord i tilstrekkelege tal og i forskriftsmessig stand. Utøvaren har ansvaret for å halde tryggleiks- og redningsøvingar, og at pålegg frå sjøfartsstyresmaktene vert utførte innan fastsette fristar. Utøvaren har ansvar for fartøy, mannskap, last og passasjerar under utøving av rutetrafikken og plikter å holde forsikringar for dekning av moglege ansvarskrav. Utøvar skal ha tilgang til reservefartøy som kan setjast inn når hovudfartøyet ikkje er operativt. Reservefartøyet skal oppfylle farts- og kapasitetskrav til minimum 80% og skal elles stette dei sjødyktigheitsog tryggleikskrav som Sjøfartsdirektoratet stiller. Leverandørane skal skildre sitt opplegg for reservefartøy i tilbodet. Kapasitets- og funksjonskrav til fartøy i den enkelte rute er skildra i kapittel 4. Ut over dei generelle krav i lover og forskrifter for fartøy kan Oppdragsgjevar stille andre krav til båtane i den aktuelle trafikken: 8.2 Krav til fartøya ut over dei generelle krava Miljøkrav: Fartøya skal nytte drivstoff av mest mogleg miljøvenleg type. Fartøya skal vere utforma slik at forbruket av drivstoff er lågast mogleg. Leverandøren skal oppgje forbruksdata for dei fartøya dei tilbyr Tilhøve for ombord- og ilandstiging og rørsle om bord for passasjerane Passasjerområda skal ha sklisikkert golvbelegg. Alle trinn skal ha sklisikkert dekke som er kontrastfarga i høve til øvrige golvbelegg. Alle trinnkantar skal ha gult, kontrastfarga felt med breidd minst 30 mm. Alle trinnflater skal vere sikra mot ising Fartøya skal ha trygge og praktiske ordningar for ombord- og ilandstiging, og skal stetta krava til universell utforming (sjå slik at alle kan nytte fartøya. Landgang skal vere sikra i samsvar med reglane i

26 Side 24 vedlegg til Forskrift av 2. oktober 1987 nr. 507 om sikkerheitstiltak o.a. Leverandørane skal skildra kvart fartøy med omsyn på universell utforming. Det skal vere kontrastfarge på haldestenger, haldepunkt og dører. Det skal vere toalett for funksjonhemma og stellebord for småbarn Sitteplassar, stolarrangement o.a Det skal vere sitteplassar for minst den delen av det største talet på passasjerar fartøya er registrerte for, som fylgjer av Forskrift av 2. oktober 1972 om berekning av passasjertal og om passasjerbekvemmeligheter o.a Det skal vere plass til minimum to rullestolar i passasjerarealet Oppdragsgjevar kan krevje sikringsbelte på minst 20 % av sitteplassane der fartøyet skal nyttast i opent farvatn. Øvrige krav til salong og sete går fram av 21 i forskrift av 2. oktober Fartøya skal ha minst 6 plassar for passasjerar som ynskjer å arbeide om bord. Det skal vere straumuttak og det bør vere moglegheit for å kopla seg opp på Internet frå arbeidsplassane Restaurasjon Alle båtane skal ha betjent kiosk med matservering. Inntektene var NOK 10,598 mill i Informasjon og anløpsopprop, radio og telefonsamband Fartøyet skal ha høgtalarar og mikrofonanlegg av ein kvalitet som gjer det lett å høyre anløpsannonsering o.a., og ved maksimal innvendig støy. Fartøya skal ha teleslynge for hørslehemma personar Telefon som og passasjerane kan nytta skal finnast ombord Varme og ventilasjon Klimaanlegga på fartøya skal vere dimensjonert slik at ein innvendig temperatur på +15o C kan oppnåast ved start av rutekøyringa Klimaanlegga skal vere dimensjonert slik at dei har kapasitet til å stabilisere innetemperaturen på minimum 20 o C og maksimum 25 o C uansett utetemperatur etter 30 minutters fart Reinhald Fartøyet skal stå fram som reint utvendig og innvendig ved innsetting i ruta om morgonen Utøvar skal fylgje et reinhaldsprogram som skal skildrast i tilbodet.

27 8.3 Side 25 Periodisk kontroll og vedlikehald Alle fartøy skal vere vedlikehaldne slik at dei er reine og heile innvendig. Innvendige skadar på stoler og interiør skal reparerast straks Fartøya skal vere underlagt et førebyggjande vedlikehaldssystem som sikrar at dei til kvar tid er i forskriftmessig stand. Anbydar skal dokumentere dette, og Oppdragsgjevar har innsynsrett for å kontrollere vedlikehaldssystemet og dei periodiske kontrollane Punkterte glasruter som doggar skal bytast Utvendige skrogskadar o.a.. skal vere reparert seinast 10 dagar etter at skaden er oppstått. Ved større skader skal fartøyet takast ut av trafikk inntil skaden er reparert Det ligg på utøvaren å varsle sjøfartsstyresmaktene og oppdragsgjevaren dersom det er mistanke om at fartøyet ikkje er sjødyktig (jf.. lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødyktighed m.v. 96) Tryggleiksstandard Alle fartøya skal stetta krava i Hurtigbåtkoden HSC2000. Oppdragsgjevaren vil godta bruk av fartøy som ikkje stettar desse krava dei fyrste 1 ½ åra. Krav til gjennomføring, dokumentasjon og kontroll Tilbydar skal fylle ut eit skjema som skildrar fartøya som skal nyttast i rutene og som opplyser om kva for krav i kapittel 7 som eventuelt ikkje er oppfylt. Det skal også skrivast kva fartøy som eventuelt vil bli skifta ut i løpet av avtaleperioden og tidspunkt for dette Alle fartøy som skal nyttast i rutene skal kontrollerast og godkjennast av Oppdragsgjevar eller den han gjer mynde til det. Utøvar skal legge fram dokumentasjon vedkomande tilhøve som ikkje kan kontrollerast ved synfaring Bruk av underentreprenørar skal godkjennast av oppdragsgjevaren. Fartøy som underentreprenørar eig, skal stette same krav som til utøvaren sine fartøy Bruk av reservemateriell som skal nyttast fast lengre enn 1 månad og som ikkje stettar krava i kap. 7 skal godkjennast av Oppdragsgjevar.

28 Side Innhaldet i tilbodet - svarskjema Tilbodet skal gjevast på vedlagte tilbodsskjema som og vert lagt ved som EXCEL-arbeidsbok. På skjemaet skal følgjande oppgjevast: 9.1 Namn på leverandøren, adresse, telefon- og faksnummer, organisasjonsnummer, namn på dagleg leiar og eventuelt styreleiar, samt e-postadresse til kontaktperson hjå leverandøren. 9.2 Krav til godtgjersle for rutene med brutto kostnader og forventa inntekter i rutene. Alternative ruteopplegg og kostnader, inntekter og godtgjersle for desse skal gjevast på eige skjema. 9.3 Tilvising til vedlegg vedkomande Fartøyskjema med utskiftingsplan (sjå punkt 8.5.1) Garantitilsegn frå bank eller finansinstitusjon (sjå punkt 6.2) 9.4 Eventuelle merknader og spørsmål til forhandlingsgrunnlaget. 9.5 Aksept for insitamentsordningar. 9.6 Informasjon om bruk av underentreprenørar 9.7 Stad, dato og forpliktande underskrift.

29 Side Oppgjer og regulering av godtgjersla 10.1 Det skal i konkurransen avtalast ei årleg godtgjersle, basert på 2007kroner. Godtgjersla skal framskrivast etter reglane i kapittel Godtgjersla for 2009 vert 2/3 av den årlege avtalte godtgjersla, medan godtgjersla for 2017 vert 1/3 av den årlege avtalte godtgjersla Oppdragsgjevar utbetaler utøvaren 1/10 av den årlege, avtalte godtgjersla den 15. i kvar månad med unntak for juli og desember. For 2009 vert godtgjersla utbetalt i seks like deler den 15. i kvar månad frå mai til november, med unntak for juli. For 2017 vert godtgjersla utbetalt i fire like deler den 15. i kvar månad frå januar til april Utøvaren kan endre produksjonen i avtaleperioden etter oppdragsgjevar si godkjenning. Produksjonsomfanget kan også endrast etter pålegg frå oppdragsgjevaren. Oppdragsgjevaren garanterer likevel i 1. avtaleår ei minste godtgjersle som svarar til produksjon av 85 % av opphavleg avtala produksjon, i 2. avtaleår 75 %, i 3. avtaleår 65 % og deretter 55 % av opphavleg avtala produksjon Ved produksjonsendring ut over 2 prosent, vert godtgjersla for vedkomande rute endra med produksjonsendringa ut over 2 prosent gonger 85 prosent av gjennomsnittsgodtgjersla for året Oppdragsgjevar skal seinast den 20. desember kvart år sende utøvaren utrekning av endra godtgjersle for neste år basert på følgjande prinsipp: Trafikkinntektene står fast gjennom kontraktperioden, men vert endra slik i høve til den årlege takstendringa som fylkeskommunen vedtek: Takstauke 0-3% gjev samla inntektsverknad 100%. Takstauke 3,1-6% gjev ein inntektsverknad i intervallet på 60% % av kostnadene står fast i kontraktperioden % av kostnadene vert framskriven i samsvar med utviklinga i lønskostnader representert ved SSBs lønsstatistikk for tilsette i samferdsel (område , kvartalsvis tabell, gjennomsnittleg månadsløn). Basis for kostnadene for 2009 er gjennomsnittleg indeks for perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 i høve til verdien per For åra (-19) vert det justert med endring i gjennomsnitt for 12-månadersperioden fram til

30 Side året før, i høve til gjennomsnitt for 12-månadersperioden fram til året før fjoråret % av kostnadene vert framskriven i samsvar med utviklinga i rentenivå representert ved NIBORs 3 månaders pengemarknadsrente (nominell). Basis for kostnadene for 2009 er gjennomsnittleg pengemarknadsrente for perioden desember 2007 til november 2008 i høve til gjennomsnittleg pengemarknadsrente for perioden september 2007 til november For åra (-19) vert det justert med endring i gjennomsnitt for 12-månadersperioden fram til året før, i høve til gjennomsnitt for 12-månadersperioden fram til året før fjoråret % av kostnadene vert framskriven i samsvar med utviklinga i drivstoffpriser representert ved Norske ESSOs listepris for Marine Gas Oil levert med tankskip, kode Basis for kostnadene for 2009 er gjennomsnittleg listepris for perioden desember 2007 til november 2008 i høve til listeprisen per For åra (-19) vert det justert med endring i gjennomsnitt for 12-månadersperioden fram til året før, i høve til gjennomsnitt for 12-månadersperioden fram til året før fjoråret % av kostnadene vert framskriven i samsvar med utviklinga i Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks. Basis for kostnadene for 2009 er gjennomsnittleg indeks for perioden desember 2007 til november 2008 i høve til gjennomsnittleg indeks for perioden september 2007 til november For åra (-19) vert det justert med endring i gjennomsnitt for 12-månadersperioden fram til året før, i høve til gjennomsnitt for 12månadersperioden fram til året før fjoråret Effekten av endra produksjonsvolum vert innarbeidd i samsvar med rekneregelen i punkt Endring i trafikkinntektene med meir enn 8 prosent i høve til nivået i avtala, eller radikale endringar av priser på innsatsfaktorar, herunder offentlege avgifter, gjev begge partane rett til å krevje tingingar om ekstraordinære tilpassingar av godtgjersla, endring av produksjonen eller andre tiltak. Motparten har i slike tingingar krav på all naudsynt dokumentasjon.

31 Side Kontroll og opplysningsplikt For løyvehavarar med framforhandla kontrakt etter konkurranse gjeld reglane om kontroll og opplysningsplikt etter yrkestransportlova og -forskrifta som for andre løyvehavarar Utøvaren skal gje dei opplysningar oppdragsgjevaren fastset for statistikk og økonomiske oppgåver om drifta. Oppdragsgjevaren har rett til å halde attende godtgjersle dersom oppgåver ikkje vert levert. Oppdragsgjevaren kan - tross teieplikta etter lov om offentlighet i forvaltninga ( 5a) og Forvaltningslovens reglar ( 13 første ledd nr. 2) - nytte disse oppgåvene anonymisert for forskingsog utgreiingsformål Oppdragsgjevar kan sette i verk kontrollar på fartøya, bokettersyn og andre kontrolltiltak etter eige skjønn hos utøvaren.

32 Side Ymse 12.1 Force Majeure: Krig, naturkatastrofar, arbeidskonfliktar, brann, tilgangen til drivstoff og andre hendingar av force-majeure-karakter frir utøvaren frå pliktene i kontrakten så lenge dei hindrar gjennomføringa av transportoppgåvene. Godtgjersle vert ikkje betalt for trafikk som ikkje vert utført Eigarforhold: Utøvaren skal underrette oppdragsgjevaren vesentlege endringar i leiing og eigartilhøve i selskapet. om 12.3 Organisering: Eventuelle endringar i oppdragsgjevaren si organisering av kollektivtrafikken i Sogn og Fjordane endrar ikkje partane sine plikter etter kontrakten Einerett: Oppdragsgjevar står fritt i kontraktsperioden til å inngå kontrakter med andre enn utøvaren, også der slike kontraktar har verknad på trafikk i kontrakten Misleghald: Manglande oppfylling av dei plikter utøvaren tek på seg i høve til inngått kontrakt, skal først varslast skriftleg, og utøvaren skal innan 14 dagar etter avsendt varsel underrette Oppdragsgjevaren om kva tiltak som vert sett i verk for å rette på tilhøva. Ved mindre misleghald som ikkje vert retta etter skriftleg varsel kan utøvaren gjevast dagsbøter inntil tilhøvet er retta. Dagsbøter svarar til 1 promille av godtgjersla for driftsåret. Ved fleire tilfelle av alvorlig karakter som ikkje vert retta etter skriftleg varsel har oppdragsgjevaren rett til å heve kontrakten og trekkje tildelt løyve tilbake. Det same gjeld dersom utøvaren ikkje lengre har dei naudsynte garantiar, forsikringar, sertifikata eller kjem i ein insolvenssituasjon. Ein reknar som 'tilfelle av alvorlig karakter' dersom einskilde avgangar ikkje vert utført 3 dagar etter kvarandre eller 8 dagar i ein 30 dagars periode Tvistar: Dersom det oppstår tvist mellom partane om tolkinga eller dei rettslege verknadane av avtalen, skal tvisten først søkes løyst ved tingingar. Fører ikkje slike tingingar fram innan to månader kan kvar av partane krevja tvisten avgjort ved skilsdom. Kvar av partane vel kvar sin skilsdomsmann og desse vel ein oppmann. Dersom det ikkje vert semje om val av oppmann, vert denne oppnemnt av sorenskrivaren ved Sogn tingrett.

33 Side 31 Elles gjeld reglane i Lov om rettergangsmåten i tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 kapittel 32, for valdgiftsretten si nemning og sakshandsaming.

34 VEDLEGG

35

36 VEDLEGG 1: SKJEMA

37 GODTGJERSLE FORDELT PÅ RUTE:

38

39

40 STATISTIKK Tabell 1: Passasjerar per år Tabell 2: Passasjerar per månad 2006 Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Sogn-Bergen NordfjordBergen Sommerrute Flåm-Bergen Tabell 3: Passasjerar januar april 2007

41 Tabell 4: Trafikkinntekter, passasjerar Tabell 5: Trafikkinntekter gods og anna Tabell 6: Passasjerar per vekedag i veka med flest passasjerar i 2006

42 VEDLEGG 3:

43 VEDLEGG 4: AVTALE OM ELEKTRONISK BILLETTERINGG

44

45

46 VEDLEGG 5: TERMINALAR MED KONTAKTINFORMASJON

Persontransporttenester med båt i rute Sogn og Fjordane Bergen og lokalbåtruter

Persontransporttenester med båt i rute Sogn og Fjordane Bergen og lokalbåtruter KONKURRANSEGRUNNLAG Persontransporttenester med båt i rute Sogn og Fjordane Bergen og lokalbåtruter I perioden 01.10.2009 30.04.2012 Ansvarleg person: Innkjøpssjef Siri R. Heggenes Innbydar: Sogn og Fjordane

Detaljer

persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen

persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen REGIONALAVDELINGA Leikanger, den 24. august 2007 GRUNNLAG FOR TINGINGAR OM KJØP AV persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen i perioden 1.5.2009-30.4.2017(-19) Tilbodsfrist:

Detaljer

persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen

persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen REGIONALAVDELINGA Leikanger, den 29. juni 2007 GRUNNLAG FOR TINGINGAR OM KJØP AV persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen i perioden 1.5.2009-30.4.2017(-19) Tilbodsfrist: 21.

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon)

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Jølster kommune Drift og kommunalteknikk 6843 Skei i Jølster

Jølster kommune Drift og kommunalteknikk 6843 Skei i Jølster 1 1. Tilbodsinnbyding Jølster kommune ynskjer med dette tilbod på brøyting, snørydding og anna vintervedlikehald på kommunale vegar og plassar. Dette tilbodsgrunnlaget saman med instruks for arbeidet skal

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren VEDLEGG A RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx og... heretter kalla leverandøren Tidsramme for avtalen: 01.05.2011 30.04.2013 Avtalen gjeld: Lærebøker/læremidlar Følgjande kommunar

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG.. Avtaleperiode 3 år Innhold 1. GENERELT...3 1.1 Aktørar...3 1.2 Omfang...3 1.3 Kontaktpersonar...3 1.4 Endring av avtalen...3 2. KONTRAKTSVILKÅR...3

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Ferje- eller lokalbåtrute Solvorn-Ornes

Ferje- eller lokalbåtrute Solvorn-Ornes Gaupne, den 12.5.2014 KONKURRANSEGRUNNLAG Ferje- eller lokalbåtrute Solvorn-Ornes i perioden 1.1.2015 31.12.2021 (-24) Frist for tilbod: måndag 30.6.2014 kl. 12.00 Adresse Telefon Telefax e-post Rådhuset

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsinnbyding Voss Kommune (KUNDEN) Open anbodskonkurranse Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsfrist: 27.august 2010 kl. 1200 Side 1 av 6 Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INNLEIING Voss kommune, i dette

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Konkurranse med forhandling Levering av lett brannbil Tilbodsfrist: 10.03.2014 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE Mars 2013 1. Formål med og målgruppe for ordninga Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Nr Spørsmål Svar Korreksjon av anbodsgrunnlaget 1 Er det råd og gje tilbud på enkelt Vi viser til

Nr Spørsmål Svar Korreksjon av anbodsgrunnlaget 1 Er det råd og gje tilbud på enkelt Vi viser til Snøggbåt Hordaland - Nettokontraktar Avklarande spørsmål og svar til anbodsgrunnlaget. Versjon nr. 3 Dato: 11.05.12 Nr Spørsmål Svar Korreksjon av anbodsgrunnlaget 1 Er det råd og gje tilbud på enkelt

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT. Granvin herad. Vedlegg 4.

FORSLAG TIL KONTRAKT. Granvin herad. Vedlegg 4. FORSLAG TIL KONTRAKT Granvin herad Vedlegg 4. Innhold Framlegg til kontrakt... 3 1 Krav til pris og prisregulering... 3 2 Avtaleforvalting... 3 3 Rapportar og statistikk... 3 4 Kvalitet... 3 5 Vilkår for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Spørsmål svarskjema utsending nr. 3

Spørsmål svarskjema utsending nr. 3 ANBOD 2016 Vassprøveanalysar Spørsmål til per 30.5.2016 1 29.04.16 Jamfør punkt 4.9 Underleverandørar står det at «For underleverandører gjeld same krav til kvalifikasjonar som for hovedleverandør og dette

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

SULDAL KOMMUNE; VINJAR SKULE : OPEN KONKURRANSE OM MØBEL-/ INVENTARLEVERANSE TILBODSGRUNNLAG

SULDAL KOMMUNE; VINJAR SKULE : OPEN KONKURRANSE OM MØBEL-/ INVENTARLEVERANSE TILBODSGRUNNLAG Kon-Sul AS, 4230 Sand SULDAL KOMMUNE; VINJAR SKULE : OPEN KONKURRANSE OM MØBEL-/ INVENTARLEVERANSE TILBODSGRUNNLAG Sand, 21.03.14 1 1 TILBODSINNBYDING Orientering Suldal kommune står føre innkjøp av møblar

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år.

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år. FLORA HAMN KF VEDERLAG 2014 Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14 Vederlaget blir kravde ved alle Flora hamn KF sine kaier. Vederlaga er like for alle Flora hamn sine kaier Vederlaga skal godkjennast av

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer