SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3"

Transkript

1 Side : 1 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 5W Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot: Relevante identifiserte bruksområder Bruksområder som frarådes : Motorolje (smøremiddel) 1.3. Detaljer om leverandøren af sikkerhetsdatabladet: Leverandør 1.4. Nødnummer: : Denne olje bør ikke anvendes til andre formål som motorolje, uten anbefaling fra en ekspert. : Ambachtsweg AJ - Den Helder - Nederland Telefonnummer(s) : +31 (0) SEKSJON 2: Farlige egenskaper 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Klassifisering i henhold til direktiv 1999/45/EF 2.2. Etikettelementer: : Dette produktet oppfyller ikke klassifikasjonskravene i gjeldende europeisk lovgivning Andre farer : Antennelig væske. Stoff som er i kontakt med hud over lengre tid eller gjentatte ganger, vil fjerne naturlige oljer og kan forårsake hudirritasjon. Spilt stoff fra dette produktet kan gi stor glifare. Overeksponering av oljedamp kan forårsake irritasjon av luftveiene. 2.4 Andre opplysninger : Denne blandingen ikke oppfyller kriteriene for PBT eller vpvb i henhold til (EF) nr. 1907/2006, vedlegg XIII. SEKSJON 3: Opplysninger om innhold sammensettning 3.2. Blandinger: Beskrivelse av blandingen Sammensetning av blandingen: : Blanding av syntetiske baseoljer (PCA-innhold < 3% - IP 346) og additiver. Selv om produktet inneholder farlige stoffer er den endelige blandingen ikke å betrakte som farlig. Bestanddel-Navn Inhold CAS nr EC nr EC Index REACH Klassifiseringen Hydrogenated polydecene, : % Ikke klassifisert. (DSD/DPD) synthetic base oil Distillates (petroleum) : % Ikke klassifisert. (DSD/DPD) hydrotreated heavy paraffinic Alkylphenol : 1-3 % R53 Andre opplysninger : Se avsnitt 16 for tekst til disse R-setningene.

2 Side : 2 SEKSJON 4: Første hjelp Generelle råd 4.1. Beskrivelse af førstehjelpstiltak: Etter innånding Etter hudkontakt Etter øyekontakt Etter svelging 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede: Etter eksponering 4.3. Indikasjon på behov for umiddelbar legehjelp og spesiell behandling: Etter eksponering : I tilfelle ulykke eller hvis du føler deg uvel, søk øyeblikkelig legehjelp (vis etikett om mulig). : Innånding av frisk luft skal sikres. Ved illebefinnende kontakt lege. : Fjern tilsølte klær og sko. Vask huden grundig med mild såpe og vann. Benytt aldri petroleum eller bensin til rens og vask av huden. : Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann. Lege må rådføres hvis tegn på videreutvikling av irritasjon. : Fremkall ikke oppkast/brekning. Oppsøk lege øyeblikkelig. : Ingen akutt eller forsinket symptomer eller effekter er forventet hvis førstehjelp er brukt og er effektivt. : Ved inntrenging under huden grunnet bruk av trykkluft utstyr, bring vedkommende til lege umiddelbart, selv ved få eller ingen symptomer. SEKSJON 5: Forhandsregler ved brann 5.1. Brannslukningsmidler: Egnede slukningsmidler Slukningsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes 5.2. Spesielle farer som oppstår av stoff eller blanding: I tilfelle av brann 5.3. Råd til brannmannskap: Beskyttende tiltak Særlig verneutstyr Omgivende brann : Vanndamp. Kulldioksid. Skum. Tørt kjemikalie. : Benytt ikke en kraftig vannstråle. : Under brann vil det forekomme farlig damp. : Forhindre at brannslukningsmidler trenger ut i miljøet. : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig brannvernutstyr, inklusiv friskluftapparat. Bruk røykdykkerapparat, gummistøvler og kraftige gummihandsker. : Bruk vannspray eller damp for å kjøle av utsatte beholdere. SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: For ikke-innsatspersonell For innsatspersonell 6.2. Miljøtiltak: Ved utilsiktet utslipp 6.3. Metoder og materialer for oppdemning og sanering: Egnede indamningsteknikker Egnede opprensningsprosedurer : Evakuer unødvendig bemanning. : Rengjøringspersonale bør ha forsvarlig beskyttelsesutstyr. Bruk passende verneklær, hansker og øye/ansiktsbeskyttelse. Eliminer alle mulige tenningskilder. : Unngå utslipp til miljøet. Dem opp utlekket væske eller absorber den for å forhindre den i å komme ned i kloakk og vassdrag. Informer myndighetene dersom væske flyter ut i kloakk eller offentlig vannsystem. : Dem opp utlekket væske eller absorber den for å forhindre den i å komme ned i kloakk og vassdrag. : Tørk også opp etter små lekker eller spill og strø direkte grovkornet absorbsjonsmiddel. Restavfall samles i en egnet beholder.

3 Side : 3 SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp / Henvisning til andre punkter : Se også seksjons 8 & 13. SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Tiltak for å hindre danning av brann, : Hold produktet borte fra antennelseskilder. Oppbevares ikke i nærheten av flamme. svevestøv og støv Røyking forbudt. Følg korrekte retningslinjer for jording for å unngå statisk elektrisitet. Tiltak for å beskytte miljøet : Dem opp utlekket væske eller absorber den for å forhindre den i å komme ned i kloakk og vassdrag. Råd om generell hygiene på : Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Man skal vaske hendene og andre arbeidsplass ubeskyttede hudpartier med såpe og vann eller går fra arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet: Teknisk beskyttende forhåndsregler : Lokalt utsugningsanlegg og vanlig ventilasjon må tilfredstille risikonormen. Lagringsforhold : Lagre dette produktet på et tørt sted hvor det kan beskyttes mot naturelementene. Lagre ikke i nærheten av oksyderingsmiddel eller sure stoffer. Oppbevares ved temperatur som ikke overskrider 50 ºC Særlig utforming av lagringsrom : Lagres i tett lukkede, godt ventilerte beholdere unna varme, gnister, åpen flamme, eller beholdere sterke oksydanter, stråling og andre antennelseskilder Spesifikk sluttbruk: Anbefalinger : Se produktdatablad for detaljert informasjon. SEKSJON 8: Begrensning og overvåkning av ekposisjonen / Personlig beskyttelsesutrustning 8.1. Kontrollparametere: Grenseverdier for eksponering i arbeidet: Biologiske grenseverdier 8.2. Eksponeringskontroller: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll: Tekniske forhåndsregler : Norge: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære: 50 mg/m³ for oljedamp & 1 mg/m³ for oljetåke (mineralolje-partikler) The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) has assigned mineral oil mist a threshold limit value (TLV) of 5 mg/m³ as a Time Weighted Average (TWA) for a normal 8-hour workday and a 40-hour workweek and a short-term exposure limit (STEL) of 10 mg/m³ for periods not to exceed 15 minutes. Exposures at the STEL concentration should not be repeated more than four times a day and should be separated by intervals of at least 60 minutes. [ACGIH 1994, p. 28] : Ingen tilgjengelige data. : Bruk tilstrekkelig ventilasjon for å holde oljetap under brukelig standard. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vernemidler: Øyevern / ansikt : Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller.(en 166) Hudvern : Bruk egnede verneklær. (EN 465, EN 466 or EN 467). Håndvern : Bruk egnede hansker som er motstandsdyktige mot gjennomtrengning av kjemikalier. (EN 374) Åndedrettsvern : Bruk av filtertype A (EN 141) anbefales hvis eksponeringsgrensene overskrides. Andre : Beskyttelse hjelm. Bruk ikke skotøy med lærsåler. Kontroller ved miljøeksponering: Forhåndsregler : Unngå utslipp i miljøet. Se Seksjon 6.

4 Side : 4 SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: - Fysisk tilstand : Oljeaktig væske - Farge : Gulaktig. Lukt : Mild duft av råolje. Flytepunkt (ASTM-D97) : <-42 C Flammepunkt (ASTM-D92) : >210 C 15 C (ASTM-D4052) : 854 kg/m³ Løselighet : Stoffet er uoppløselig i vann. 40 C (ASTM-D445) : 73.5 cst 9.2. Annen informasjon : Se produktdatablad for detaljert informasjon. SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet : Ingen tilgjengelige data Kjemisk stabilitet : Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner : Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås : Ekstremt høye eller lave temperaturer Uforenlige materialer : Sterkt oksiderende stoffer Farlige spaltningsprodukter : Ingen under normale forhold. SEKSJON 11: Opplysninger om toxologie Informasjon om toksikologiske effekter: Akut toksisitet: Irritasjon Etsende virking Sensibilisering Giftighet ved gjentatt dose Carcinogenitet Mutagenicitet Reproduksjonstoksisitet Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveie: Etter svelging Etter innånding Etter hudkontakt Etter øyekontakt : Forventes ikke å være irriterende. : Det ble ikke konstatert noen helseskadelige effekter. : Ingen kjente allergiske reaksjoner. : Ikke anvendelig. : Forventes ikke å være kreftfremkallende. : Forventes ikke være arvestoffskadelig. : Forventes ikke å være giftig. : Inntak kan resultere i kvalme, oppkast og diaré. : Ventes ikke å være farlig ved innånding under vanlige bruksforhold. : Gjentatt eller langvarig hudkontakt, kan forårsake irritasjon. : Lett irriterende for øynene ved direkte kontakt Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaper: Generelt : Det ble ikke konstatert noen symptomer/effekter Forsinkede og øyeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og lengerevarende eksponering: Generelt : Ingen akutt eller forsinket symptomer eller effekter er forventet hvis førstehjelp er brukt og er effektivt Annen toksikologisk : Ved bruk i motorer utskilles små mengder olje inneholdende kreftfremkallende informasjon stoffer under forbrenningen. Brukt motorolje er påvist å kunne fremkalle hudkreft hos mus etter flere forsøk og lang tids påvirkning. Kortvarig eller periodisk hudkontakt med brukt motorolje forventes ikke å gi alvorlige effekter på mennesker, såfremt oljen fjernes omhyggelig ved vask med såpe og vann. Unngå langvarig kontakt med brukt motorolje.

5 Side : 5 SEKSJON 12: Miljøbetinget informasjon Toksisitet: Akutt (kortsiktig) toksisitet : Ingen spesifike toksikologiske data finnes tilgjengelig for dette produkt. Kronisk (langsiktig) toksisitet: : Ingen spesifike toksikologiske data finnes tilgjengelig for dette produkt Persistens og nedbrytbarhet : Ingen tilgjengelige data Bioakkumulasjonsspotensial : Ingen tilgjengelige data Mobilitet i jord : Det forventes kun en svak bevegelse av produktet i jordlaget. Noen eller få komponenter kan imidlertid penetrere jordlaget og forårsage forurening av grunnvann Resultater av PBT- og vpvb- : Denne blandingen inneholder ingen stoffer som er vurdert å være en PBT eller vurdering vpvb Andre skadevirkninger : Spill vil kan smitte vannforsyninger / forurense offentlige vann. SEKSJON 13: Opplysninger om Destruksion Avfallshåndtering metoder: Avfallshåndtering : Ta hånd om dette materiale og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Gjenvinn væskeavfall for resirkulering / gjenbruk. Se direktiv 2001/118/EC. Avfallskode Europeiske avfallslisten : syntetiske motor-, gir- og smøreoljer emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer. SEKSJON 14: Opplysninger om transport Ikke regulert. SEKSJON 15: Rettsforskrifter Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter / -bestemmelser som er spesifikke for stoff eller blanding: Nasjonale forskrifter: Tyskland Nederland Globale innholdsfortegnelser: : WGK klasse 1: Lav skaderisiko for vannmiljøet. : Water pollution effect indication {11}: Slightly harmful to aquatic organisms. Abatement effort: B Europa : Alle komponenter er på listen i European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) Australia : Alle delene er overholdt kjemiske meldingskrav i Australia. (AICS) Canada : Alle komponentene er i overensstemmelse med Canadian Enviromental Protection Act (CEPA). USA : Dette produktet er oppført i TSCA listene eller imøtekommer på andre måter kravene for forhåndsproduksjon fra Toxic Substances Control Act (TSCA) Vurdering av : Ingen kemikaliesikkerhetsvurdering gennemført for denne blandingen. kjemikaliesikkerhet SEKSJON 16: Ovrige opplysninger Indikatorer for revidering Forkortelser og akronymer : Revisjon i henhold til forordning (EU) nr. 453/2010 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. : ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists CLP = Classification and Labelling of Substances and Preparations DOT = Department of Transport

6 Side : 6 SEKSJON 16: Ovrige opplysninger /... EC = European Commission. EN = European Norm IARC= International Agency for Research on Cancer IP = Institute of Petroleum ISO = International Organization for Standardization NLGI = National Lubricating Grease Institute PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic PCA = Polycyclic Aromatics SAE = Society of Automotive Engineers TLV = Threshold Limit Value. TWA = Time Weighted Average vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative VG = Viscosity Grade Henvisninger til viktig litteratur og : Concawe Report 01/53, Concawe Report 01/54, Concawe Report 05/87. datakilder Regulations (EC) No 1907/2006, 1272/2008 & 453/2010 of the European Parliament and of the Council. Relevante R-setninger : R53 : Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Råd om opplæring / trening : Se produktdatablad for detaljert informasjon. SDSs (sikkerhetsdata) innhold og format er i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjennelse av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). ANSVARSFRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt. Dokumentslutt

SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade

SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade Version no: NO/3 Page: 1-11 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: BHT FOOD GRADE REACH nr. 01-2119565113-46-0000 Kjemisk navn: 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Synonymer:

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 14 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. 1.1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. 1.1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Urgave nr : 3 TIPP-EX SHAKE'N SQUEEZE KORREKTURLAKK

SIKKERHETSDATABLAD Urgave nr : 3 TIPP-EX SHAKE'N SQUEEZE KORREKTURLAKK Side : 1 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Handelsnavn : Anvendelsesområde : Importør : Navn : Adresse : Væskeregulator 14, Rue Jeanne d'asnières 92611 CLICHY Cédex FRANCE Telefonnr : + 33 01 45

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 08.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: MOBILUBE GX 80W-90 Produkttype: Anvendelsesområde:

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/7 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer