SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3"

Transkript

1 Side : 1 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 5W Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot: Relevante identifiserte bruksområder Bruksområder som frarådes : Motorolje (smøremiddel) 1.3. Detaljer om leverandøren af sikkerhetsdatabladet: Leverandør 1.4. Nødnummer: : Denne olje bør ikke anvendes til andre formål som motorolje, uten anbefaling fra en ekspert. : Ambachtsweg AJ - Den Helder - Nederland Telefonnummer(s) : +31 (0) SEKSJON 2: Farlige egenskaper 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Klassifisering i henhold til direktiv 1999/45/EF 2.2. Etikettelementer: : Dette produktet oppfyller ikke klassifikasjonskravene i gjeldende europeisk lovgivning Andre farer : Antennelig væske. Stoff som er i kontakt med hud over lengre tid eller gjentatte ganger, vil fjerne naturlige oljer og kan forårsake hudirritasjon. Spilt stoff fra dette produktet kan gi stor glifare. Overeksponering av oljedamp kan forårsake irritasjon av luftveiene. 2.4 Andre opplysninger : Denne blandingen ikke oppfyller kriteriene for PBT eller vpvb i henhold til (EF) nr. 1907/2006, vedlegg XIII. SEKSJON 3: Opplysninger om innhold sammensettning 3.2. Blandinger: Beskrivelse av blandingen Sammensetning av blandingen: : Blanding av syntetiske baseoljer (PCA-innhold < 3% - IP 346) og additiver. Selv om produktet inneholder farlige stoffer er den endelige blandingen ikke å betrakte som farlig. Bestanddel-Navn Inhold CAS nr EC nr EC Index REACH Klassifiseringen Hydrogenated polydecene, : % Ikke klassifisert. (DSD/DPD) synthetic base oil Distillates (petroleum) : % Ikke klassifisert. (DSD/DPD) hydrotreated heavy paraffinic Alkylphenol : 1-3 % R53 Andre opplysninger : Se avsnitt 16 for tekst til disse R-setningene.

2 Side : 2 SEKSJON 4: Første hjelp Generelle råd 4.1. Beskrivelse af førstehjelpstiltak: Etter innånding Etter hudkontakt Etter øyekontakt Etter svelging 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede: Etter eksponering 4.3. Indikasjon på behov for umiddelbar legehjelp og spesiell behandling: Etter eksponering : I tilfelle ulykke eller hvis du føler deg uvel, søk øyeblikkelig legehjelp (vis etikett om mulig). : Innånding av frisk luft skal sikres. Ved illebefinnende kontakt lege. : Fjern tilsølte klær og sko. Vask huden grundig med mild såpe og vann. Benytt aldri petroleum eller bensin til rens og vask av huden. : Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann. Lege må rådføres hvis tegn på videreutvikling av irritasjon. : Fremkall ikke oppkast/brekning. Oppsøk lege øyeblikkelig. : Ingen akutt eller forsinket symptomer eller effekter er forventet hvis førstehjelp er brukt og er effektivt. : Ved inntrenging under huden grunnet bruk av trykkluft utstyr, bring vedkommende til lege umiddelbart, selv ved få eller ingen symptomer. SEKSJON 5: Forhandsregler ved brann 5.1. Brannslukningsmidler: Egnede slukningsmidler Slukningsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes 5.2. Spesielle farer som oppstår av stoff eller blanding: I tilfelle av brann 5.3. Råd til brannmannskap: Beskyttende tiltak Særlig verneutstyr Omgivende brann : Vanndamp. Kulldioksid. Skum. Tørt kjemikalie. : Benytt ikke en kraftig vannstråle. : Under brann vil det forekomme farlig damp. : Forhindre at brannslukningsmidler trenger ut i miljøet. : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig brannvernutstyr, inklusiv friskluftapparat. Bruk røykdykkerapparat, gummistøvler og kraftige gummihandsker. : Bruk vannspray eller damp for å kjøle av utsatte beholdere. SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: For ikke-innsatspersonell For innsatspersonell 6.2. Miljøtiltak: Ved utilsiktet utslipp 6.3. Metoder og materialer for oppdemning og sanering: Egnede indamningsteknikker Egnede opprensningsprosedurer : Evakuer unødvendig bemanning. : Rengjøringspersonale bør ha forsvarlig beskyttelsesutstyr. Bruk passende verneklær, hansker og øye/ansiktsbeskyttelse. Eliminer alle mulige tenningskilder. : Unngå utslipp til miljøet. Dem opp utlekket væske eller absorber den for å forhindre den i å komme ned i kloakk og vassdrag. Informer myndighetene dersom væske flyter ut i kloakk eller offentlig vannsystem. : Dem opp utlekket væske eller absorber den for å forhindre den i å komme ned i kloakk og vassdrag. : Tørk også opp etter små lekker eller spill og strø direkte grovkornet absorbsjonsmiddel. Restavfall samles i en egnet beholder.

3 Side : 3 SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp / Henvisning til andre punkter : Se også seksjons 8 & 13. SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Tiltak for å hindre danning av brann, : Hold produktet borte fra antennelseskilder. Oppbevares ikke i nærheten av flamme. svevestøv og støv Røyking forbudt. Følg korrekte retningslinjer for jording for å unngå statisk elektrisitet. Tiltak for å beskytte miljøet : Dem opp utlekket væske eller absorber den for å forhindre den i å komme ned i kloakk og vassdrag. Råd om generell hygiene på : Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Man skal vaske hendene og andre arbeidsplass ubeskyttede hudpartier med såpe og vann eller går fra arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet: Teknisk beskyttende forhåndsregler : Lokalt utsugningsanlegg og vanlig ventilasjon må tilfredstille risikonormen. Lagringsforhold : Lagre dette produktet på et tørt sted hvor det kan beskyttes mot naturelementene. Lagre ikke i nærheten av oksyderingsmiddel eller sure stoffer. Oppbevares ved temperatur som ikke overskrider 50 ºC Særlig utforming av lagringsrom : Lagres i tett lukkede, godt ventilerte beholdere unna varme, gnister, åpen flamme, eller beholdere sterke oksydanter, stråling og andre antennelseskilder Spesifikk sluttbruk: Anbefalinger : Se produktdatablad for detaljert informasjon. SEKSJON 8: Begrensning og overvåkning av ekposisjonen / Personlig beskyttelsesutrustning 8.1. Kontrollparametere: Grenseverdier for eksponering i arbeidet: Biologiske grenseverdier 8.2. Eksponeringskontroller: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll: Tekniske forhåndsregler : Norge: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære: 50 mg/m³ for oljedamp & 1 mg/m³ for oljetåke (mineralolje-partikler) The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) has assigned mineral oil mist a threshold limit value (TLV) of 5 mg/m³ as a Time Weighted Average (TWA) for a normal 8-hour workday and a 40-hour workweek and a short-term exposure limit (STEL) of 10 mg/m³ for periods not to exceed 15 minutes. Exposures at the STEL concentration should not be repeated more than four times a day and should be separated by intervals of at least 60 minutes. [ACGIH 1994, p. 28] : Ingen tilgjengelige data. : Bruk tilstrekkelig ventilasjon for å holde oljetap under brukelig standard. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vernemidler: Øyevern / ansikt : Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller.(en 166) Hudvern : Bruk egnede verneklær. (EN 465, EN 466 or EN 467). Håndvern : Bruk egnede hansker som er motstandsdyktige mot gjennomtrengning av kjemikalier. (EN 374) Åndedrettsvern : Bruk av filtertype A (EN 141) anbefales hvis eksponeringsgrensene overskrides. Andre : Beskyttelse hjelm. Bruk ikke skotøy med lærsåler. Kontroller ved miljøeksponering: Forhåndsregler : Unngå utslipp i miljøet. Se Seksjon 6.

4 Side : 4 SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: - Fysisk tilstand : Oljeaktig væske - Farge : Gulaktig. Lukt : Mild duft av råolje. Flytepunkt (ASTM-D97) : <-42 C Flammepunkt (ASTM-D92) : >210 C 15 C (ASTM-D4052) : 854 kg/m³ Løselighet : Stoffet er uoppløselig i vann. 40 C (ASTM-D445) : 73.5 cst 9.2. Annen informasjon : Se produktdatablad for detaljert informasjon. SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet : Ingen tilgjengelige data Kjemisk stabilitet : Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner : Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås : Ekstremt høye eller lave temperaturer Uforenlige materialer : Sterkt oksiderende stoffer Farlige spaltningsprodukter : Ingen under normale forhold. SEKSJON 11: Opplysninger om toxologie Informasjon om toksikologiske effekter: Akut toksisitet: Irritasjon Etsende virking Sensibilisering Giftighet ved gjentatt dose Carcinogenitet Mutagenicitet Reproduksjonstoksisitet Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveie: Etter svelging Etter innånding Etter hudkontakt Etter øyekontakt : Forventes ikke å være irriterende. : Det ble ikke konstatert noen helseskadelige effekter. : Ingen kjente allergiske reaksjoner. : Ikke anvendelig. : Forventes ikke å være kreftfremkallende. : Forventes ikke være arvestoffskadelig. : Forventes ikke å være giftig. : Inntak kan resultere i kvalme, oppkast og diaré. : Ventes ikke å være farlig ved innånding under vanlige bruksforhold. : Gjentatt eller langvarig hudkontakt, kan forårsake irritasjon. : Lett irriterende for øynene ved direkte kontakt Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaper: Generelt : Det ble ikke konstatert noen symptomer/effekter Forsinkede og øyeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og lengerevarende eksponering: Generelt : Ingen akutt eller forsinket symptomer eller effekter er forventet hvis førstehjelp er brukt og er effektivt Annen toksikologisk : Ved bruk i motorer utskilles små mengder olje inneholdende kreftfremkallende informasjon stoffer under forbrenningen. Brukt motorolje er påvist å kunne fremkalle hudkreft hos mus etter flere forsøk og lang tids påvirkning. Kortvarig eller periodisk hudkontakt med brukt motorolje forventes ikke å gi alvorlige effekter på mennesker, såfremt oljen fjernes omhyggelig ved vask med såpe og vann. Unngå langvarig kontakt med brukt motorolje.

5 Side : 5 SEKSJON 12: Miljøbetinget informasjon Toksisitet: Akutt (kortsiktig) toksisitet : Ingen spesifike toksikologiske data finnes tilgjengelig for dette produkt. Kronisk (langsiktig) toksisitet: : Ingen spesifike toksikologiske data finnes tilgjengelig for dette produkt Persistens og nedbrytbarhet : Ingen tilgjengelige data Bioakkumulasjonsspotensial : Ingen tilgjengelige data Mobilitet i jord : Det forventes kun en svak bevegelse av produktet i jordlaget. Noen eller få komponenter kan imidlertid penetrere jordlaget og forårsage forurening av grunnvann Resultater av PBT- og vpvb- : Denne blandingen inneholder ingen stoffer som er vurdert å være en PBT eller vurdering vpvb Andre skadevirkninger : Spill vil kan smitte vannforsyninger / forurense offentlige vann. SEKSJON 13: Opplysninger om Destruksion Avfallshåndtering metoder: Avfallshåndtering : Ta hånd om dette materiale og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Gjenvinn væskeavfall for resirkulering / gjenbruk. Se direktiv 2001/118/EC. Avfallskode Europeiske avfallslisten : syntetiske motor-, gir- og smøreoljer emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer. SEKSJON 14: Opplysninger om transport Ikke regulert. SEKSJON 15: Rettsforskrifter Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter / -bestemmelser som er spesifikke for stoff eller blanding: Nasjonale forskrifter: Tyskland Nederland Globale innholdsfortegnelser: : WGK klasse 1: Lav skaderisiko for vannmiljøet. : Water pollution effect indication {11}: Slightly harmful to aquatic organisms. Abatement effort: B Europa : Alle komponenter er på listen i European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) Australia : Alle delene er overholdt kjemiske meldingskrav i Australia. (AICS) Canada : Alle komponentene er i overensstemmelse med Canadian Enviromental Protection Act (CEPA). USA : Dette produktet er oppført i TSCA listene eller imøtekommer på andre måter kravene for forhåndsproduksjon fra Toxic Substances Control Act (TSCA) Vurdering av : Ingen kemikaliesikkerhetsvurdering gennemført for denne blandingen. kjemikaliesikkerhet SEKSJON 16: Ovrige opplysninger Indikatorer for revidering Forkortelser og akronymer : Revisjon i henhold til forordning (EU) nr. 453/2010 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. : ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists CLP = Classification and Labelling of Substances and Preparations DOT = Department of Transport

6 Side : 6 SEKSJON 16: Ovrige opplysninger /... EC = European Commission. EN = European Norm IARC= International Agency for Research on Cancer IP = Institute of Petroleum ISO = International Organization for Standardization NLGI = National Lubricating Grease Institute PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic PCA = Polycyclic Aromatics SAE = Society of Automotive Engineers TLV = Threshold Limit Value. TWA = Time Weighted Average vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative VG = Viscosity Grade Henvisninger til viktig litteratur og : Concawe Report 01/53, Concawe Report 01/54, Concawe Report 05/87. datakilder Regulations (EC) No 1907/2006, 1272/2008 & 453/2010 of the European Parliament and of the Council. Relevante R-setninger : R53 : Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Råd om opplæring / trening : Se produktdatablad for detaljert informasjon. SDSs (sikkerhetsdata) innhold og format er i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjennelse av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). ANSVARSFRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt. Dokumentslutt

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET / FORETAKET Produktidentifikator : Gulf EP Lubricant SY 320 Viskositetsklasse : ISO VG 320 Produktnummer : 11101/320/1 Relevante identificerede

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET / FORETAKET Produktidentifikator : Produktnummer : 04121/1 Relevante identificerede anvendelser : Automatolje. for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Formula G 5W-40 stoffblandingen SAE 5W-40 Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motorolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Multi-Vehicle ATF stoffblandingen Bruk av stoffet/stoffblandingen : Transmisjonsolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET / FORETAKET Produktidentifikator : Gulf Racing 10W-60 Viskositetsklasse : SAE 10W-60 Produktnummer : 01107/10W-60/1 Relevante identificerede

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET / FORETAKET Produktidentifikator : Gulf Single G 50 Viskositetsklasse : SAE 50 Produktnummer : 01133/50/1 Relevante identificerede anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulfmar DDC 40 stoffblandingen SAE 40 Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motorolje (smøreolje)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf DEXRON VI ATF stoffblandingen Bruk av stoffet/stoffblandingen : Transmisjonsolje for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Fleet Force Synth 10W-40 stoffblandingen SAE 10W-40 Bruk av stoffet/stoffblandingen :

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08-04-2011 Revidert utgave nr.: 11 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: OAG30L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Gear LS 80W-90 stoffblandingen SAE 80W-90 Bruk av stoffet/stoffblandingen : Gir- og transmisjonsolje

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET / FORETAKET Produktidentifikator : Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 Viskositetsklasse : SAE 80W-90 Produktnummer : 03132/80W-90/2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0 *** PROPOSAL. : Ikke klassifisert som farlig stoff i henhold til EC kriteriene.

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 0 *** PROPOSAL. : Ikke klassifisert som farlig stoff i henhold til EC kriteriene. Side : 1 *** PROPOSAL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Power Trac 10W-40 stoffblandingen SAE 10W-40 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Snowmobile 2T stoffblandingen Bruk av stoffet/stoffblandingen : Smørolje til 2-taktsmotorer.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 12 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XFFO*L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Dieselmotive 135 stoffblandingen SAE 40 Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motorolje (smøreolje)

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Super Duty CF 30 stoffblandingen SAE 30 Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motorolje (smøreolje)

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/10/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 31/10/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5611716 Synonymer: OTHER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Racing Brake Fluid stoffblandingen Bruk av stoffet/stoffblandingen : Hydraulikkolje til

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller : Gulf Antifreeze XLL stoffblandingen Bruk av stoffet/stoffblandingen : Frostvæske Produktnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09/11/2012 Revisjonsdato: 12/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/10/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5798 Synonymer: OTHER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-EB3 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9529 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 17/10/2015 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XFS*L 1.2. Relevante,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.02.2003

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/6 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø Side: 1 Utarbeidelsesdato: 10-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9530 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD QW335 UPOL 335 HIGH GLOSS FINAL GLAZE QW335/1

HMS-DATABLAD QW335 UPOL 335 HIGH GLOSS FINAL GLAZE QW335/1 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/02/2012 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: QW335/1 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 22-07-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: RM6092160 1.2. Relevante,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. R22: Farlig ved svelging. S46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

HMS-DATABLAD. R22: Farlig ved svelging. S46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 12/09/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 04/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DR9 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: WAX SPRAY GA06 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETS DATABLAD ANGELWAX ELIXIR - WATERBASED TYRE DRESSING

SIKKERHETS DATABLAD ANGELWAX ELIXIR - WATERBASED TYRE DRESSING ANGELWAX ELIXIR - WATERBASED TYRE DRESSING Side: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket Utarbeidelsesdato: 29/04/2016 Revidert utgave nr.: 1 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/11/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/07/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XSGG40*L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD COMMA - TRANSFLOW XP 20W-50 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 07/12/2012 Revidert utgave nr.: 14

HMS-DATABLAD COMMA - TRANSFLOW XP 20W-50 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 07/12/2012 Revidert utgave nr.: 14 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 07/12/2012 Revidert utgave nr.: 14 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: TFXP*L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.04.2012 Revisjonsdato: 23.07.2014 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket Revidert utgave nr.: 2 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/10/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5739 Synonymer: OTHER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/5 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

HMS-DATABLAD POLYESTER RESIN CONTAINING STYRENE

HMS-DATABLAD POLYESTER RESIN CONTAINING STYRENE Side: 1 Utarbeidelsesdato: 06/07/2009 Revisjonsdato: 13/02/2012 Revidert utgave nr.: 8 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 OSS162 Redigert: 16-06-2011 : versjon: 1.0 SEKSJON1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : OSS DSG-OLJE SYNTETISK DSG Produktkode : OSS162

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.02.2003 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX AUTOGLYM AQUA WAX Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: CHAIN ACE AE21 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44(0)1823 276506 www.autoday.com

Detaljer

SIKKERHETS DATABLAD ANGELWAX ENIGMA WAX

SIKKERHETS DATABLAD ANGELWAX ENIGMA WAX Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: ANG51570 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/07/2016 Revidert utgave nr.: 1 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

HMS-DATABLAD. Lubricant for reaming, tapping and drilling

HMS-DATABLAD. Lubricant for reaming, tapping and drilling Side: 1 Utarbeidelsesdato: 04/07/2011 Revidert utgave nr.: 5 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

HMS-DATABLAD. AC0301/AC0401 Innendørs Påføring med pensel eller rull. AC0302/AC0402 Utvendig Påføring med pensel eller rull.

HMS-DATABLAD. AC0301/AC0401 Innendørs Påføring med pensel eller rull. AC0302/AC0402 Utvendig Påføring med pensel eller rull. Side: 1/6 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Geberit AquaClean rengjøringsmiddel til dusjarm (Art. Nr. 242.545.00.1) Bruk av stoffet / tilberedningen Rengjøringsmiddel for automatisk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 07-12-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9802 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

DRY DES Care Side: 1 Revideringsdato: Revisjonsnr.: 3

DRY DES Care Side: 1 Revideringsdato: Revisjonsnr.: 3 SIKKERHETSDATABLAD (MSDS) DRY DES Care Side: 1 Revideringsdato: 23.01.2017 Revisjonsnr.: 3 Del 1: Identifisering av stoffet/blandingen og selskapet/ foretakende 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: DRY

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05-12-2013 Revidert utgave nr.: 14 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DPD*L 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERSHETS DATABLAD

SIKKERSHETS DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/03/2016 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 971 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer