NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS"

Transkript

1 NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011

2 FORELØPIG VEK-BEREGNING PR Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP) er foreløpig beregnet til NOK 154,- pr Siden forrige VEK-beregning er aksjen splittet 1:10 og det er foretatt en tilbakebetaling av kapital på NOK 24.- pr aksje (NOK pr. aksje før splitt). Korrigert for disse forhold utgjør dette en reduksjon i VEK (justert for tilbakebetaling av kapital) på 1,2 % i løpet av 2. halvår Siden Selskapets oppstart i juni 2006 har VEK pr. aksje økt med 66,5 %. Tidspunkt VEK/aksje (NOK) 1) VEK/aksje (NOK) 2) Endring VEK/ aksje siste periode 3) Endring VEK/ aksje siden oppstart 3) ,9 n.a. n.a ,7 18,5 % 18,5 % ,6 22,8 % 45,5 % ,5 7,0 % 55,7 % ,4 0,0 % 55,7 % ,4-19,2 % 25,7 % ,9 1,9 % 28,1 % ,5 7,0 % 37,0 % ,5 8,9 % 49,2 % ,4 12,5 % 67,8 % ,2 0,5 % 68,6 % ,0 * -1,2 % 66,5 % * Foreløpig beregnet VEK. Tall pr er korrigert for splitt av aksje og fratrukket tilbakebetaling på NOK 24,00 pr. aksje 1) VEK pr. aksje før splitt (gjennomført i september 2011). 2) VEK pr. aksje justert for splitt 1:10 (gjennomført i september 2011). 3) Justert for tilbakebetaling til aksjonærene. Endringene i VEK for 2. halvår 2011 skyldes i hovedsak følgende: MNOK 12,9 reduksjon i eiendomsverdier MNOK 3,9 i positiv valutaendring for porteføljen MNOK 5,0 økning i netto arbeidskapital MNOK 1,4 økning i latent skatt MNOK 8,3 negativ verdiendring på finansielle instrumenter MNOK 4,0 økning i minoritetsinteresser MNOK 78,5 i tilbakebetaling til aksjonærene Som grunnlag for beregningen av VEK pr er det foretatt eksterne, uavhengige verdivurderinger av Selskapets eiendommer. Verdivurderingene er foretatt av Newsec. Det påpekes at Newsec også har beregnet et verdiintervall for den enkelte eiendom og hvor mindre likvide eiendommer fremstår med et bredt utfallsrom. Slik usikkerhet reflekteres ikke i VEK, da beregning av denne er basert på én verdi per eiendom og ikke et verdiintervall. VEK beregnes ved at det fra summen av eiendomsverdiene, basert på verdivurderingene, gjøres fradrag for gjeld, og det korrigeres videre for netto arbeidskapital i konsernet, latent skatt og markedsverdi av finansielle instrumenter. VEK er således et uttrykk for aksjonærenes eierskap til de underliggende verdier i Selskapet. Vi gjør oppmerksom på at regnskapene for de enkelte selskaper i konsernet ikke er endelig avsluttet og at den foreløpige VEK er beregnet basert på foreløpige regnskaper og estimater. Følgelig er den foreløpige VEK et estimat fra Manager. VEK-beregningen er ikke styrebehandlet. Selskapets egenkapital i konsernregnskapet (iht. IFRS regnskapsstandard) kan avvike fra beregningen av VEK over på grunn av ulik metodikk på enkelte områder. I den grad det skulle oppstå større avvik, vil det bli kommentert. EIENDOMSOPPDATERING Lund Business Park Lund, Sverige Industri/kontor/lager Bebygget areal m Antall leietakere 11 Det ble inngått ny leieavtale med ÅR Carton og Flextrus med løpetid ut 2019 og økt leie fra og med I tillegg er ytterligere 250 m 2 lager leiet ut i 4. kvartal Tetra Pak har sagt opp leieavtale for et areal på m 2 og har flyttet ut. Leieavtalen løper til utgangen av desember Det har utover dette ikke vært særskilte hendelser knyttet til drift og vedlikehold i perioden. Innherredsveien 7 Trondheim Kontor Bebygget areal m Antall leietakere 18 Det var ved årsskiftet m 2 ledig areal i eiendommen, som gir en utleiegrad på 93 % av utleibart areal. Det arbeides kontinuerlig med utleie av ledige arealer og med oppjustering av leienivå i tråd med at eiendommen oppgraderes. Nytt inngangsparti mot Rosenborggata er under bygging og forventes ferdigstilt i mars Det nye inngangspartiet vil gi en enklere og bedre adkomst, samtidig som det vil gi eiendommen en standardheving. 2

3 Arbeid med tilpasninger av nytt leieareal for Aleris Helse AS er igangsatt, blant annet med etablering av interntrapp mellom de to etasjene leietaker disponerer. Dette forventes også ferdigstilt i mars 2012, hvoretter utleier vil oppnå husleieøkning i henhold til inngått leieavtale som omtalt i statusrapport for 2. kvartal Ved utgangen av 2011 var det m2 ledig areal i eiendommen, tilsvarende rundt 16 % av utleibart areal. DnB har fraflyttet et areal på m2 i løpet av 2. halvår 2011, delvis etter ordinært utløp og delvis etter frikjøp fra leieavtale. Det arbeides med utleie av de ledige arealene. Det er ingen særskilte hendelser knyttet til drift og vedlikehold. Trollåsveien Oppegård Kontor/lager Bebygget areal m Antall leietakere 23 Ved utgangen av 2011 var det 867 m 2 ledig areal i eiendommen, som gir en utleiegrad på rundt 92 %. Det arbeides kontinuerlig med utleie av ledige arealer. Det er ingen særskilte hendelser knyttet til drift og vedlikehold. Ole Bullsgt. Sandnes Kontor/handel Bebygget areal m Antall leietakere 12 Utviklingsprosjekt, med rammetillatelse for oppføring av ca m 2 kontor- og handelsarealer. Bildet over viser deler av eksisterende bygningsmasse. Det er ingen vesentlige hendelser knyttet til eiendommen eller leieforhold i perioden. Klostergata Trondheim Kontor/helse/handel Bebygget areal m Antall leietakere 2 Mejselgatan Vellinge, Sverige Lager/kontor Bebygget areal m Antall leietakere 1 Det er ingen endringer i leieforhold eller knyttet til bygningsmessige forhold. Hele det utleibare arealet er leiet ut til Helse Midt-Norge og Trondos (Coop) på langsiktige avtaler. Manager er i prosess med å klargjøre eiendommen for salg. Det er ingen særskilte hendelser knyttet til drift og vedlikehold i perioden. Sømmegården Sandnes Eierandel 40,8 % Kontor/undervisning Bebygget areal m Antall leietakere 15 Eiendommen er lagt ut for salg hos svensk næringsmegler. Det er ingen vesentlige hendelser å rapportere om knyttet til eiendommen eller leieforhold i perioden. Foto: Terje Løchen Avtjerna Sollihøda, Bærum Utvikl. tomt bolig Tomt m Antall leietakere - Det er ingen vesentlige hendelser å rapportere om knyttet til eiendommen i perioden. TEMA-ARTIKKEL I forbindelse med at NBNP er inne i siste planlagte ordinære driftsår, ønsker vi å oppsummere noen av de eiendomsprosjektene som NBNP har vært involvert i. Formålet er å gi et bilde av forhold som motiverte for den enkelte investering, hva som er oppnådd i eiertiden og hvordan situasjonen er nå. Innherredsveien 7, Trondheim Eiendommen utgjør ca m 2 og ble kjøpt i Eiendommen var da konvertert fra lett industri til kontorbygg og beliggenheten ble ansett svært god for kontorformål. Det var fortsatt betydelig potensiale for oppgraderinger som ville kunne heve eiendommens kvaliteter som en kontoreiendom og i den forbindelse så Manager muligheter for verdiøkende tiltak. Innherredsveien 7 er beliggende ved «Solsiden», som betegnes som Trondheims «Aker Brygge», med et rikt utvalg av butikker, kontorer og serveringssteder. Siden kjøpet i 2006 er eiendommen betydelig oppgradert. Fellesarealer er modernisert og flere utleiearealer er oppgradert i takt med at nye leieavtaler er inngått. Det er etablert en enhetlig plan for leietakereksponering på eiendommens fasader. De utførte tiltakene, samt gårdeiers planer for videreutvikling av eiendommen, har gjort det mulig å attrahere mer betalingsvillige leietakere. Markedsleien er økt fra ca kr 900 pr. m 2 til nærmere kr pr. m 2 i eierperioden. Avkastningen for NBNP har således vært svært god til tross for at eiendommen ble kjøpt på et tidspunkt med høye eiendomspriser (2006). Manager vil kunne utvikle eiendommen videre og har definert klare verditriggere for eiendommen. Gjennomføring av ytterligere oppgraderinger samt veiomlegging med redusert gjennomgangstrafikk i Innherredsveien, og mulig ny «miljøgate», vil etter Managers vurdering kunne gi eiendommen et vesentlig ytterligere verdiløft over de neste 4-5 årene. Innherredsveien 7 vil da trolig kunne inkluderes i Trondheims CBD og posisjoneres i et høyere segment enn i dag; herunder planlegges utvikling av butikker i 1. etasje mot Innherredsveien. Manager beregner en fordobling av verdijustert egenkapital i eiendommen for denne perioden. Denne analysen støttes av Newsec, NBNPs verdivurderer

4 Lund Business Park, Lund Eiendommen ble kjøpt i 2006 som en industri- og lagereiendom. Tomten har et totalareal på m 2, hvorav ca m 2 er ubebygget. Bygningsmassen utgjør m 2 kontor- og industriareal. Eiendommen ligger kun 1,6 km fra sentralstasjonen i Lund. Managers motivasjon for å kjøpe eiendommen var potensiale for å utvikle eksisterende bygningsmasse, som ble ansett å ha relativt lave leienivåer, og at det ville være attraktivt å besitte så vidt store ubebygde arealer nær sentrum i en dynamisk by som Lund. Lund har ca innbyggere og tilhører Skåne-regionen. Byen kjennetegnes ved et stort universitetsmiljø, dels med relaterte kunnskapsbedrifter. Aktiviteten og attraktiviteten forventes å øke ytterligere som følge av etablering av de internasjonale forskningssentrene Max Lab IV og ESS, hvor det forventes milliardinvesteringer, og som ventes å bli arbeidssted for forskere årlig. Lund ligger rundt 25 km fra Malmø og Øresundsbroen som binder København og Malmø sammen. Det tar ca 35 minutter med tog fra Lund til København lufthavn, Kastrup. I løpet av NBNPs eiertid har det lykkes å videreutvikle dagens eiendomsmasse på flere områder. Deler av kontoreiendomsmassen er oppgradert og leid ut til attraktive leietakere. Leieavtalene for de store produksjonsarealene er reforhandlet og løper nå med relativt langsiktige avtaler og med økende leienivå. NBNP har lykkes med dette fordi det er gjort et betydelig arbeid med å heve den generelle kvaliteten på området, og fordi det er holdt en aktiv og god dialog med leietakerne. Det har vært en felles målsetning for utleier og leietakerne å utvikle eiendommen fra å være en industrieiendom til å bli Lund Business Park. Omprofileringen ble gjennomført i 2010, med offisiell åpning hvor bl.a. Lunds ordfører og presse var til stede. Etablering av alle servicetilbud som en businesspark normalt har, er ikke gjennomført. Faktisk leienivå og markedsleie har økt betydelig i eierperioden hvilket har gitt NBNP en god avkastning basert på dagens verdsettelse. Det er fortsatt potensiale for betydelig verdiskapning i det korte bildet gjennom videreutvikling av dagens eiendomsmasse mot nåværende og nye leietakere. Det kan også være aktuelt med mindre utbyggingsprosjekter i nær fremtid. Manager har samtidig en prosess for utvikling av eiendommen i et lengre tidsperspektiv og da med fokus på den delen av tomten som ikke utnyttes per i dag 120 mål. Innenfor en radius på 1,6 km fra sentralbanestasjonen er Lund i all hovedsak bymessig utviklet, dvs. høy utnyttelsesgrad for bolig og kontoreiendommer. I tillegg til den generelle veksten i Lund, vil viktige drivere for attraktiviteten til Lund Business Park være etablering av ny adkomstvei til Lund fra syd, mulig re-etablering av togstasjon ved eiendommen, nedgravning av kraftlinje over eiendommen og modernisering av tilliggende renseanlegg. Hvert element som avklares i positiv retning vil bidra til synliggjøring av utviklingspotensialet i tomtearealet og dermed verdiutvikling for NBNP. Manager fører positiv dialog med offentlige myndigheter for å synliggjøre mulighetene som ligger i utvikling av eiendommen og for å forberede omregulering av området til bymessig utbygging til beste for Lund og for NBNPs verdiskapning. Elvegata Atrium, Sandnes Eiendommens bygningsmasse utgjør rundt m 2 og ligger svært sentralt i Sandnes sentrum, med knutepunkt for offentlig transport, herunder togstasjon, i umiddelbar nærhet. Sandnes er den raskest voksende byen i Norge, og tilhører Stavanger-regionen, som er sentrum for norsk oljevirksomhet. Eiendommen ble kjøpt som en utviklingseiendom i 2006 med bakgrunn i at Manager anså at eiendommen var en sentral brikke i utviklingen av Sandnes sentrum. I løpet av NBNPs eiertid er eiendommen omregulert slik at det nå kan utvikles ca m 2 handel og kontor. Det er forsøkt å etablere en tilstrekkelig utleiegrad til å igangsette utbygging av et prosjekt i samsvar med ny reguleringsplan, men dette har foreløpig ikke lykkes. Dagens eiendomsmasse er utleid på kortsiktige leieavtaler og relativt lave leienivåer som normalt dekker drifts- og rentekostnader. Sandnes har de siste årene opplevd økende interesse på grunn av knapphet på attraktive utviklingseiendommer i nabobyen Stavanger. Det er kun 15 minutters togreise mellom de to byene, samtidig som de har samme nærhet til Stavanger lufthavn, Sola. Flere underliggende faktorer for kontormarkedet i Sandnes er således i positiv utvikling, men vi opplever foreløpig at store leietakere er avventende til å flytte fra Stavanger til Sandnes. Vi tror imidlertid denne barrieren vil brytes etter hvert som Sandnes utvikles i positiv retning og arealknappheten og trafikale forhold i Stavanger blir stadig mer krevende. Et alternativ er å avklare om tomten kan få kombinert boligregulering. Det oppnås gode boligpriser i Sandnes, noe som gjør det attraktivt å utvikle leilighetsprosjekter. Eiendommen utgjør en svært liten del av den verdijusterte egenkapitalen (VEK) for NBNP per i dag, men dersom det lykkes å gjennomføre det foreliggende utviklingsprosjektet er grunnlaget til stede for betydelig verdiutvikling. Avtjerna, Sollihøgda, Bærum Avtjerna er en høyt- og frittliggende, solrik og vestvendt eiendom i Bærum kommune, vest for Oslo på m 2, med direkte adkomst til Vestmarka som attraktivt friluftsområde. Eiendommen ble kjøpt i Det var Managers vurdering at boligmarkedet i Oslo-regionen ville fortsette den positive trenden og at eiendommen ville kunne oppnå boligregulering og på sikt utnyttes til dette formålet. Det har ikke vært intensjonen at NBNP selv skal bygge boliger eller at utbygging var aktuell innenfor NBNPs planlagte levetid. I NBNPs eiertid er området der eiendommen ligger stadfestet avsatt til fremtidig boligutbygging i Kommunedelplanens arealdel for perioden Planen, som ble vedtatt av Bærum kommunestyret i mars 2010, bekrefter at «Utbygging av Sandvika og arealer langs E16 mot Vøyenenga er kommunens vedtatte utbyggingsretning». Etter Fornebu er Avtjerna uten sammenligning det største området som er avsatt som fremtidig utbyggingsretning for bolig i gjeldende kommunedelplan for Bærum kommune. Det er også vedtatt ny E16 motorveitrasé og hvor planlagt avkjøring til Avtjerna synes svært gunstig plassert. Deler av nye E16 er ferdigstilt, mens neste viktige delstrekning, Sandvika Vøyenenga, har planlagt oppstart 2012/2013. Etter ferdigstillelse vil det være ny E16 med 4-felts motorveistandard fra Bjørum (v/avtjerna) til Sandvika

5 I NBNPs eiertid er store deler av tomteområdet arrondert for boligutbygging gjennom tilkjøring av ca m3 masser og hvor Feiring Bruk har forestått planlegging for rett innfylling, drenering og komprimering. Dette er utført tilnærmet uten kostnader for NBNP og vil avhjelpe infrastrukturinvesteringene som er påkrevet ved utbygging. DnB Næringsmegling har hatt i oppdrag å presentere eiendommen for salg i Til tross for tilbakemeldinger om at områdets kvaliteter positivt anerkjennes, lykkes det ikke å frembringe kjøpstilbud på eiendommen. Kjøpere til denne typen områder har et meget høyt avkastningskrav og til dels begrensninger på kapital som kan bindes langsiktig. Den sentrale innvendingen var således at byggestart ble ansett å være for langt frem i tid, samt at det ble ansett å være uklart når byggestart kan finne sted. Med klarhet i utvikling av E16, stadfesting av kommunens ønskede utbyggingsretning samt at utviklingen av Fornebu nå er «stabilisert» og mer avklart, er grunnlaget til stede for å skape mer klarhet i en tidsplan for eiendommen slik at kjøpsinteressenter opplever mindre risiko knyttet til dette. FINANSIERING Under følger sammendrag av lånefinansieringen pr for de enkelte selskaper eiet av NBNP. Låneporteføljen er i tabellen justert for Selskapets eierandeler og inkluderer Selskapets andel av gjeld i tilknyttede selskaper. Nøkkeltall og sum lån vil derfor avvike fra konsernregnskapet. Innherredsveien Eiendom AS har inngått låneavtale med ny långiver, og i forbindelse med refinansieringen har det blitt tilført konsernet brutto ca. MNOK 71 i økt likviditet. Konsernet har en gjennomsnittlig vektet rentemargin på 1,25 % pr for hele låneporteføljen. Långivere til næringseiendom har de siste årene økt rentemarginene betydelig. Selskapet har inngått rentesikringsavtaler for i underkant av halvparten av låneporteføljen. Selskapet har en hovedvekt av låneavtaler som kan marginjusteres på initiativ fra långiver på gitte vilkår. Det var i 2011 en betydelig nedgang på både korte, mellomlange og lange swap-renter i Norge og Sverige. Dette har i andre halvår 2011 medført en økt negativ verdi av selskapets renteswap-avtaler med totalt MNOK 8,3 inkludert pro rata andel fra deleide eiendomsselskaper. Låneportefølje justert for eierandel Lån omregnet i NOK MNOK 633,3 Utløp 2012 omregnet i NOK MNOK - Vektet utløpstid år 10,3 Andel NOK 69 % Andel SEK 31 % Rentebytteavtaler Pålydende omregnet i NOK 293,2 Snitt løpetid år 5,0 Andel av låneportefølje sikret 46,30 % Andel av NOK sikret 46,90 % Andel av SEK lån sikret 45,00 % Gjennomsnittlig swaprente NOK (ekskl. margin) 4,08 % Gjennomsnittlig swaprente SEK (ekskl. margin) 3,55 % Rentetak MSEK 60 Innslag 5,50 % Varighet år 0,52 MARKEDSKOMMENTAR - NORGE Makro Det er forventninger om BNP-vekst på 0,5 % i Eurosonen i 2012 (Norges Bank), på grunn av stramme budsjetter, forbrukssvikt og liten investeringslyst. Det forventes videre at Norge vil rammes ved lavere forbruksvekst, redusert investeringsvekst og svekket eksport - men at norsk økonomi greier seg relativt bra. SSB forventer en BNP-vekst på 2,0 % i 2012, 1,9 % i 2013 og 2,5 % i Arbeidsledigheten ventes å holde seg stabil på 3,3 % i Styringsrenten ble nylig satt ned til 1,75 %. Flere aktører forventer at Norges Bank vil sette ned styringsrenten med ytterligere 0,25 prosentpoeng i mars 2012, for så å holdes uendret Statistisk Sentralbyrå venter en stigning i konsumprisindeksen på 1,4 % i 2012, 1,6 % i 2013 og 1,9 % i Indikativ kredittmarginer for obligasjonslån til norske banker Kilde: DnB Markets 5 5

6 Leiemarkedet - Oslo DnB Næringsmegling venter en relativt flat leieprisutvikling i Oslo, med noe økning for de aller beste, nye byggene og i de mest attraktive områdene, men generelt vil psykologi og usikkerhet i markedet legge en demper på videre prisoppgang. Transaksjonsmarkedet Samlet transaksjonsvolum for næringseiendom endte på i overkant av NOK 30 mrd. i 2011, med forventninger om større volum i Prisøkning i 1. halvår grunnet kombinasjon av fallende yielder og økte leiepriser. Utflating og korreksjon i 2. halvår Eurokrisen øker bankenes innlånskostnader - som igjen medfører høyere utlånsmarginer. Figuren på side 5 viser at kredittmarginene for bankenes innlånsrenter er økt fra 120 bp til over 200 bp i løpet av Investorene krever høyere avkastning på egenkapitalen i forhold til risiko. Konsekvensen av dette er økt avkastningskrav generelt og et verdifall i siste del av 2011 og i Unntaket er de absolutt beste AAA-eiendommene, som vil holde seg i pris grunnet investorenes søken etter trygge investeringer. Nåløyet for hva som betegnes som «prime» blir trangere. «Trygg havn» argumentet vil være en driver for at både norsk og internasjonal kapital vil allokeres til norsk næringseiendom. Yieldutvikling for (%) 8,5 8,5 8,0 7,80 8,00 8,00 7,50 7,5 7,0 7,5 7,0 6,80 6,55 6,5 6,5 6,40 6,10 6,0 5,80 6,0 5,55 5,5 5,35 5,40 5,00 5,0 8,0 5,5 5,0 5,00 4,70 4,60 4,5 4,5 4,40 4,0 3,60 3,5 4,0 3,5 3,0 Jan. -06 Jul. -06 Jan. -07 Jul. -07 Jan. -08 Jul. -08 Jan. -09 Jul. -09 Jan. -10 Jul. -10 Jan. -11 Jul ,0 Jan. -12 Jul. -12E Jan. -13E 10 års swap Yield Gap Yield prime eiendom Yield normal eiendom Grafen over viser yield-utviklingen i næringseiendom for to eiendomssegmenter. Yield-utviklingen (utviklingen i direkteavkastningskravet) er et uttrykk for prising av eiendom. Lavere yield indikerer høyere eiendomspriser. Kilde: DnB Markets Bildet over viser Klostergata i Trondheim. Foto: Ole Harald Dale 6 6

7 MARKEDSKOMMENTAR - SVERIGE Makro Etter en sterk opphenting etter finanskrisen, med BNP-vekst på 12 % og en sysselsettingsvekst på 4 % ( ) i løpet av to år, opplever Sverige at veksten avtar. Dette skyldes i hovedsak redusert økonomiske stimuli og den usikkerheten den europeiske gjeldskrisen skaper. Nordea Markets forventer redusert vekst også i 2012, samt at veksten vil normalisere seg noe i 2013 som følge av en økning i global etterspørsel. Det ventes at sysselsettingen vil synke med 0,5 % i 2012 til 8 % ledighet innen utløpet av Videre ventes det at Sveriges Riksbank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 % i september 2012 som et ledd i å stimulere til økonomisk vekst. SELSKAPSINFORMASJON Styrevalg Mats Clarhäll, styremedlem i tidligere NP Eiendomsinvest, ble valgt inn i styret på ekstraordinær generalforsamling i NBNP Tilbakebetaling av kapital Aksjonærene i tidligere NP Eiendomsinvest AS fikk utbetalt 12,44 øre pr. aksje Videre ble det utbetalt NOK 24,00 pr. aksje til alle aksjonærene i det fusjonerte selskapet samme dag. Utbetalingen er tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, som ikke utløser utbyttebeskatning for aksjonærer bosatt i Norge. Ligningsverdi I 2011 er NPE og NBNP fusjonert, slik at tidligere NPE-aksjonærer nå kun eier NBNP-aksjer, som har en annen ligningsverdi pr. aksje enn det NPE-aksjene hadde, i tillegg til at aksjeantallet er endret. For de «opprinnelige» NBNP-aksjonærene har en aksjesplitt høsten 2011 medført at aksjeinnehavet er tidoblet. I tillegg har tilbakebetalingen til alle aksjonærene på NOK 24,- i desember 2011 påvirket ligningsverdien. Alle aksjonærer skal rapportere en ligningsverdi pr aksje i NBNP på kr 58,28,- for Med vennlig hilsen North Bridge Nordic Property AS/ North Bridge Management AS (Sign.) Jørn H. Hynne Adm. dir. Oslo, 27. februar

8 Bolt Communication AS boltcommunication.no North Bridge Nordic Property AS Karenslyst allé 4 P.O. Box 211 Skøyen 0213 Oslo - Norge Kontakt t: f:

NORTH BRIDGE opportunity AS

NORTH BRIDGE opportunity AS NORTH BRIDGE opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no Foreløpig VEK-beregning pr. 31.12.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet foreløpig verdijustert egenkapital

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 4. KVARTAL 2014 og 1. KVARTAL 2015 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) har gjennom 2012 og 2013

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2014 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet)

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer 1) i tabellene under. Verdivurderingene er oppdatert

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet)

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 2. og 3. KVARTAL 2016 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) solgte i 2012 og 2013 det vesentligste

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 OG 1. KVARTAL 2015 www.northbridge.no SAMMENDRAG Verdijustert egenkapital (VEK) per 31.12.2014 er beregnet til NOK 115,8 pr. 31.12.2014, en

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 Endring VEK/ aksje siste periode Endring VEK/ aksje siden oppstart VEK/aksje Tidspunkt (NOK) 01.08.2006

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 3 og 4. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 3 og 4. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 3 og 4. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet)

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT pr. 3. KVARTAL 2012 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2012 Tidspunkt VEK/aksje (NOK) 1) VEK/aksje (NOK) 2) Endring VEK/ aksje siste periode 3) Endring VEK/

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2014 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet)

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 2. KVARTAL 2014 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) har gjennom 2012 og 2013 solgt det vesentligste

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 opportunity www.northbridge.no VEK-BEREGNING PR. 31.12.2009 og 31.03.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital

Detaljer

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2014

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2014 NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2014 Dette er fjerde rapport fra NBNP 2 AS etter at selskapet ble etablert den 20.09.2012 gjennom fisjonering fra North Bridge Nordic Property AS. Selskapets eneste virksomhet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 2. og 3. KVARTAL 2015 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) har gjennom 2012 og 2013 solgt det vesentligste

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 2 / 2014

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 2 / 2014 NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 2 / 2014 Dette er femte rapport fra NBNP 2 AS etter at selskapet ble etablert den 20.09.2012 gjennom fisjon fra North Bridge Nordic Property AS. Selskapets eneste virksomhet

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 211 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Norge Sandvika Kino Den 1. april 211 inngikk NBO avtale om kjøp av Sandvika kino i Bærum (Kinoen) i Claude

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2008 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31. DESEMBER 2008 Tidspunkt 31.12.2008 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 31.12.2006 01.08.2006

Detaljer

RAPPORT S T A T U S Q North Bridge Nordic Property. Kontakt. Hoffsvn. 1C P.O. Box 211 Skøyen 0212 Oslo - Norway

RAPPORT S T A T U S Q North Bridge Nordic Property. Kontakt.  Hoffsvn. 1C P.O. Box 211 Skøyen 0212 Oslo - Norway Q3 2006 North Bridge Nordic Property Hoffsvn. 1C P.O. Box 211 Skøyen 0212 Oslo - Norway Kontakt t: + 47 22 51 76 40 f: + 47 22 51 76 20 www.northbridge.no VELKOMMEN Styret og administrerende direktør i

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP) sin største investering, Lund Business Park, er for salg

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2008 opportunity www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31. DESEMBER 2008 Den foreløpige beregningen viser en verdijustert egenkapital (VEK)

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT for 4. KVARTAL 2012 www.northbridge.no sammendrag Det minnes om at det ble gjennomført en fisjon av North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP) den 20.09.2012

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 4. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 4. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 4. KVARTAL 2012 www.northbridge.no SAMMENDRAG North Bridge Opportunity AS (Selskapet/NBO) har organisert sine eiendomsinvesteringer i Sverige gjennom holdingselskapet

Detaljer

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2015

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2015 NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2015 Dette er sjette rapport fra NBNP 2 AS etter at selskapet ble etablert den 20.09.2012 gjennom fisjon fra North Bridge Nordic Property AS. Selskapets eneste virksomhet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT PR. 3. KVARTAL 2012 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det ble gjennomført en utdeling av NOK 3,00 per aksje, totalt NOK 4.343.462,-, til aksjonærene i juli i år. Beløpet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2016

NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2016 NBNP 2 AS STATUSRAPPORT NR 1 / 2016 Dette er syvende rapport fra NBNP 2 AS etter at selskapet ble etablert den 20.09.2012 gjennom fisjon fra North Bridge Nordic Property AS. Selskapets eneste virksomhet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2010 www.northbridge.no Foreløpig VEK-beregning per 31.12.2010 Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 211 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering NORGE Trollåsveien (1 %) Det er inngått leieavtale med en av Norges ledende dagligvareaktører for

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2009 Med urevidert halvårsregnskap opportunity www.northbridge.no VERDIJUSTERT EGENKAPITAL (VEK) 30.06. 2009 Tidspunkt 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 www.northbridge.no VEK Pr. 30.06.2010 VEK per aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/ NBNP) er beregnet til NOK 1.595 per 30.06.2010.

Detaljer

RAPPORT North Bridge Nordic Property AS Kontakt

RAPPORT North Bridge Nordic Property AS Kontakt North Bridge Nordic Property AS Karenslyst allé 4 P.O. Box 211 Skøyen 0213 Oslo - Norway Kontakt t: +47 22 54 03 80 f: +47 22 54 03 81 AVKASTNING, KAPITAL OG INVESTORER Avkastning Siste beregning av verdijustert

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) har kjøpt 25 % av aksjene i Innherredsveien 7, 100 % av aksjene

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2009 Med urevidert halvårsregnskap www.northbridge.no VERDIJUSTERT EGENKAPITAL (VEK) 30.06.2009 Tidspunkt 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008 31.12.2007

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 2014 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 514 mill., mot kr 283 mill. i 2013. Verdijustert egenkapital er pr.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer