i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste"

Transkript

1 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle var på Edsvoll - om enn tl forskjellge tder. sde 26 og 27 Organ for Larvk soroptmstklubb nr Årgang maron stller svært ofte opp når v skal på jobb hos Askjems! Inntekten gr oss handlngsrom tl å realsere våre mange, gode utdannngsprojekter både Moldova og Rwanda Les sde 34 og 35 JUBILEUMSNUMMER tove var med tl Moldova og opplevde by og land, sgnerng av avtale mellom kommende soroptmster Stefan Voda og Larvk soroptmstklubb. Les mer på sde 16 og 17 TORUNN HAMMER HAARBERG var på representantskapsmøtet ma! Hun representerte klubben og er her fotografert med jubleumsflagget! Unonen feret stt 75-års jubleum og markerte seg, kke bare med flagg og rollups; alle soroptmster landet fkk en gave: et nteressant tlbakeblkk gjennom et lesverdg jubleumshefte, som ble presentert på møtet Arendal! Les mer på sde 3, 4 og 5 YVonnE Smpson, vår kommende SI-presdent skrver Sorord! Gjesteskrbenten fnner du på sde 8 og 9

2 P R E S I D E N T E N S 2 M I N U T T E R Kjære alle sammen! Det som er kjekt med presdentens 2- mnutter er egentlg at man stopper opp ltt og gjør opp en slags status. Det er naturlg å tenke både bakover og fremover. Jeg synes v har hatt en aktv høst. Det er bare 4 små måneder, men det har skjedd mye. V har hatt stmulerende og svært forskjellge møter; økologsk jordbruk på Vrgenes gård, velferdsteknolog Santetskvnnenes lokaler, gltrende kåser av Åke Berg og v har hatt jazzkonsert, grunnlovsjubleumstur tl Edsvoll, vnsmakng på Det gule galleret, det går gret med våre to studenter Rwanda og tre av oss har vært på tur tl Moldova og hlst på fadderbarnet vårt, Stefan-Voda. Dsse aktvtetene har medført jevnlge drypp ØP. V er farta! Og v er aktve! Og tl neste år skjer det også spennende tng. Da skal Stefan-Voda chartres og chartrng er noe klubben kke har vært drekte ansvarlg for tdlgere. Så samtdg som v klarer å opprettholde de gamle aktvtetene, klarer v også å få tl noe nytt. Det synes jeg v skal være stolte over. Det hadde vært svært gledelg om mange hadde hatt anlednng tl å være med tl Moldova. Datoen er ennå kke bestemt av Europaføderasjonen, men det blr enten ma eller mars. Det koster penger, men det kan kanskje være verd det for en gangs skyld. Alle som har vært på tur, enten tl nære områder (som da v var på Isle of Man for en god del år sden), eller tl fjernere områder (som Rwanda), oppdager nye dmensjoner ved det å være medlem av en verdensomspennende organsasjon. En annen sak det kunne være morsomt å ta tak, er mentorvrksomheten som soroptmstene har satt gang. Hvs én eller to hos oss kunne tenke seg å være mentor for en norsktalende, høyt utdannet ung kvnne fra et annet land, så kunne v antagelg få tl noe sammen med de andre klubbene vårt dstrkt. Det var en opplevelse å høre de to adeptene (man lærer nye ord også :-)) på landsmøtet Arendal sommer. Det er absolutt hjelp tl selvhjelp lokalt. Når dette leses er v kommet tl 8. desember. V har 14 dager gjen tl julefreden senker seg. Nyt denne tden enten det regner eller sner. Det fne med mørketd er at det kke er noen som gdder å bry seg med blanke vnduer og denslags. Ltt støvsugng og mye gløgg og pepperkaker; ofte er det kke mer som skal tl. Jeg ønsker dere alle en rktg god jul og et fredelg nytt år. Julehlsen fra Lll Kontaktnfo Larvk Soroptmstklubb Presdent Lll Bjørvk Sekretær Torunn H. Haarberg Kasserer Gro Stalsberg Klubbens adresse: Larvksveen 3, 3290 Stavern Gledelg jul tl dere alle fra oss redaksjonen! Redaksjonen for Sorord: Torunn H. Haarberg Sølv Snedal Tufte Margaret Støle Karlsen Lll Bjørvk Hanne Clason 2

3 REPRESENTANTSKAPSMØTET Larvk-klubbens to flotte representanter: tl høyre presdent Lll Bjørvk og sekretær Torunn Hammer Haarberg Et R&L-møte består av den formelle og strengt regulerte delen på lørdag (Representantskapsmøtet) og den delen som er ltt løsere snppen (Landsmøtet). Begge deler er åpent for alle medlemmer, men på lørdagen er det bare de valgte representantene som kan stemme. Begge dager er eller kan være nprerende på hver sn måte. Landsmøtet år synes jeg hadde et par svært nteressante punkter. Det ene peker bakover, det andre fremover. hvordan hun skulle presentere stoffet. Hun var fascnerende å høre på. Man hørte journalsten som hadde en varert språkbruk. Speselt nteressant syntes jeg det var at hun forsøkte å plassere gründerkvnnene deres samtd og gav eksempler på hvor annerledes tden var Som kvnne har man prnsppet alle mulgheter dag. Det var kke sånn 40-årene. Og lkevel fkk de det tl! Det er gått nflasjon stående applaus, men denne gangen var det vel fortjent. Både for Nna Tjomsland og for resten av redaksjonsgruppen med vår egen Margaret nkludert som ansvarlg for layout og redgerng av jubleumsheftet. Mentorprogrammet tl soroptmstene av dag vser oss et samfunn som er Man må kjenne sn hstore for å kunne stå trygt og se fremover. Det er nettopp det Unonens gave tl alle medlemmer går ut på. En hstorkk over våre første 75 år med lesbar tekst og stort bldematerale. Festskrftets forfatter, Nna Tjomsland fra Stavanger, orenterte om prosessen fra tanke tl ferdg produkt. En tng er at hun leste gjennom 66 årganger av Soroptma, en annen tng er hvordan hun vurderte Nna Tjomsland - Stavanger, Margaret Støle Karlsen - Larvk, Turd Lndhem - Nlsen - Stavanger og Torll Døhl - Mo Rana, satt alle redaksjonen for jubleumsheftet. 3

4 ganske annerledes enn Norge før oljealderen. Det er mange med ulk kulturell bakgrunn som forsøker å skaffe seg et levebrød Norge. Mentorprogrammet tar skte på å være en støtte og kulturell brobygger for godt utdannede unge kvnner som allerede behersker norsk. Programmet har vært drevet et par års td. Man har høstet erfarng og klubber rundt om landet oppfordres tl å delta. Alt dette har v lest før, selvfølgelg. V følger da med. Men å få anskter og egne stemmer som forteller om hvlken hjelp de har hatt av sn norske støttespller, er noe ganske annet, ja. Det var en ung polsk kvnne som fortalte om sn doble utdannelse og alle sne søknader som kke førte frem. Om hvordan selvtllten knekkes og man blr deprmert. Om hvordan det hjelper å bl sett av det samfunnet man gjerne vl bl en del av, tps og oppmuntrng og endelg en jobb. Jeg husker kke hvor og det spller egentlg kke så stor rolle men jeg lurer på om det var som senorkonsulent (!) Vertas. Den andre damen v hørte var russsk, kulturvter, og hadde kke fått napp ennå. To svært forskjellge personlgheter som det var en glede å møte. PS. En lten kurostet tl slutt: Europaføderasjonens presdent holdt et nnlegg denne søndagen og fortalte blant annet at redaktøren for The Lnk, Europaføderasjonens medlemsblad, hadde gtt beskjed om at hun kke lenger kunne påta seg denne oppgaven. Så nå har v ngen redaktørkanddat for The Lnk og med at Margaret har takket ne tl jobben da hun ble spurt om å ta den etter Chrstne sa Ulla Madsen fra talerstolen Arendal! En fjær hatten tl Margaret som er bltt spurt om å ta en så vktg jobb for Europaføderasjonen og for oss som klubb! LILL BJØRVIK Tlbakemeldng fra Representantskapsmøte Arendal Jeg var så heldg gjen å få være med på R&L møtet Norgesunonen. Det er alltd nsprerende å møte soroptmstsøstre fra hele landet og få del flere tanker og arbed for vår felles sak. Det er utrolg mye kreatvtet, aktvteter og arbed som legges ned for å få fokus på kvnner og jenters utfordrnger verden og kke mnst for å få nn penger. Jentene Arendalsklubben hadde gjort en kjempejobb for at dette skulle bl et vellykket arrangement. Bedre rammen rundt Unonens 75 års jubleum kunne nesten kke fnnes. Gaven tl alle medlemmene var et flott jubleumsskrft, som Margaret har vært med på å lage. Flott resultat, Margaret! Av saker som var oppe på Representantskapsmøte kan nevnes: Forslag å bruke tttelen «leder» stedet for presdent på klubbnvå. Unonsstyret pekte på at dersom dette skulle skje vl det nnebære endrnger svært mange artkler, og det trengs en grundgere gjennomgang av lovverket. Men Lovkomteen slår fast det de kke kan se noe hnder for at ledervervet klubbene omtales som «leder» framfor «presdent». Hele saken utsettes tl møtet Forslag om utrednng vedrørende fremtden for Soroptma. Her var det mange engasjerte nnlegg og man gkk nn for Unonsstyrets forslag at det nedsettes en utrednngsgruppe for å utarbede en nformasjons- og kommunkasjonsstrateg. Utrednngen skal også omfatte en analyse av fremtdg organserng av Soroptma. Endrng opplegget rundt det årlge representantskapsmøte. Atter en gang var det ønske om å ha lenger ntervaller mellom R&L møtene. Begrunnelsene fra klubber som fremmer det, er økonomsk. Unonsstyret og et stort flertall på møtet mente at det var lte å spare på dette, og at det var vktg at v møttes hvert år for å kunne treffes, bl nsprert og jobbe vdere for vår felles sak. Vdereførng av mentorprogrammet. Denne saken fkk v belyst med nnlegg og foredrag om ordnngen slk den har fungert tl nå og svært mange postve resultater. Det var kke tvl om at det var et stort ønske om å fortsette denne ordnngen. Nå er det opp tl klubber, som ønsker det, å nedsette en prosjektgruppe, kanskje samarbed med andre klubber dstrktet, som kan planlegge og gjennomføre prosjektet stt nærområde. Ellers var rekrutterng et vktg tema på møtet. Her må det jobbes aktvt og grundg klubbene. Dette må også være et prortert arbed for vår klubb. Jeg har vrkelg håp og tro på at v skal lykkes dette arbed, kke mnst nsprert av mne yngre medsøstre på R&L møtet og egen klubb. Mtt ønske er at flere skal ha mulghet tl å være med på dsse møtene. V får jobbe målbevsst fram mot neste møte Stavanger TORUNN HAMMER HAARBERG 4

5 LARVIKKLUBBEN MED TO PROSJEKTER INNSTILT TIL PROSJEKTPRISEN 2013 V ble nnstlt med to prosjekter og følgende sto å lese om dem Soroptma: PROSJEKTPRISEN Fra venstre: asssterende programansvarlg på unonsplan, Kar Mttet, presdent Oslo-klubben Tove Børresen, Monca Faye også fra Oslo-klubben og unonspresdent Gerd Halmø. "Walk for water/lfestraw" Fokuserer på manglende vann og dårlg vannkvaltet Moldova samt samler nn penger tl å kjøpe Lfestraw tl famler, slk at de kan få renset vannet. Larvk arrangerte en 6 km VANNdrng for soroptmster og venner. Alle betalte for å delta samtdg som Larvk fkk nformert om soroptmstene og Moldova speselt. Les mer på klubbens hjemmesde "Julemerker" Larvk har mange år gtt ut julemerker som er solgt både blant soroptmster og kke-soroptmster. Dsse merkene brukes på brev og postkort og vser oss fram og gjør soroptmstene synlge. Pengene har alle år gått tl Norgesunonens utdannngsfond. Larvk-klubben nådde kke opp år heller, men det gjorde Oslo-klubben som her poserer med dplom og unonspresdent. Klubben fkk prsen for stt prosjekt Mapula Embrodery Project samarbed med SI Pretora og unverstetet byen. Dette skrver presdent Tove Børresen en e-post tl Sorord: Den lyse damen med dplomet er Monca Faye. Hun er ntatvtaker tl prosjektet, har bodd flere år Sør-Afrka og vært medlem av soroptmstklubben Pretora. Hun besøker Sør-Afrka 1-2 ganger året, har gode kontakter klubben der nede og fyller opp bagasjen sn (og mannens) med de "berømte" veskene hver gang. Det gjør at v har en god oppfølgng av Mapulaprosjektet på stedet. Det var tlfeldg - og derfor ekstra hyggelg at hun var representant tl Arendal år og fkk motta prsen. V Larvk-klubben kan glede oss over, selvom v kke fkk prs, at presdenten Oslo-klubben kommer fra Tenvk Larvk og at dplomen er kreert av undertegnede! :-) MARGARET STØLE KARLSEN Kjell Standal Send bestllngen tl og spar mljøet for plastposer samtdg som du hjelper tl med å g jenter utdannng! 5

6 Nr DESEMBER Sommermøte 2014 Når v nvteres tl å fere sommerens sste møte og kommer oss tl Gopledal, ja da sørger Sølv og Ina- Mara for varmt og fnt vær også! Så også denne gang! Nyklppet grøntområde, helt nede ved Farrsvannet som lå blankt og stlle - faktsk svært nnbydende tl et kveldsbad! V startet, som alltd med lystennng og appell, deretter noen få klubbsaker. Det vktgste er jo å hygge seg, så v dro fram nstematen, kaffe, te og kaker ble servert og praten gkk oss mellom. Som det skal være. Sorords jubleumsskrv ble utlevert sammen med unonens eget 75-års jubleumshefte. I begge er det mye nteressant stoff for oss som er soroptmster. Brtt Ohrem Brasten leste dkt og en kjapp utlodng brakte kroner kassa. Alt alt et svært hyggelg sommermøte - som alltd! MARGARET STØLE KARLSEN 6

7 Nr DESEMBER SPIS MATEN DIN! V har passert 7 mllarder mennesker på jorden. Alle spser v av det samme matfatet. Over 1 mllard mennesker verden sulter eller er felernærte. Samtdg blr en tredel av maten som produseres kastet. I Norge kaster v gjennomsntt 51 kg mat hver året. Det er kke bare den totalt unødge sløsngen med råvarene som er uheldg, det nnebærer også en stor mljøbelastnng. Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klmagassutslppene, og det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Derfor er det vktg at det som produseres ender opp på tallerkenen og kke søppelkasser med avfallsbehandlng av varerende effekt. Mndre svnn gr mat nok tl alle Trstram Stuart har sn bok Waste The Global Food Scandal påpekt at redusert matsvnn EU og USA vlle bety at den sultende delen av verdens befolknng kunne få dekket stt behov for ernærng 5-7 ganger! I forbndelse med overrekkelsen av Sofeprsen fjor påpekte han at hvs Norge reduserte stt matsvnn tl null, vlle nnsatsfaktorene som ble spart kunnet bdra tl å produsere mat som vlle dekket ernærngsbehovet tl 5 mlloner mennesker. I Stortngsmeldngen om Landbrukspoltkken som Regjerngen la frem rett før jul ble det foreslått å øke den norske matproduksjonen med 1 % per år de neste 20 årene. Dette for å dekke økt etterspørsel etter mat Norge fra en økende befolknng. Samtdg hadde Stortngsmeldngen et eget kapttel om forebyggng av matsvnn som satte fokus på dette problemet. Det er vktg å se på koblngen mellom dsse to strategene. Kan v redusere matsvnnet med 25 prosent fra dagens nvå, vl det trolg bl nok mat tl en økende befolknng uten å øke matproduksjonen. Det er fort gjort å falle den samme fellen som Trstram Stuart påpeker fra utvklngsland. Herfra fnnes tusenvs av referanser tl forsknng som skal bdra tl å øke produksjonen av mat, mens det kun fnnes et tjuetalls referanser tl forsknng som skal bdra tl å bevare maten som allerede er produsert og unngå matsvnn. I utvklngsland oppstår mesteparten av matsvnnet første del av kjeden fra prmærproduksjon tl produsent eller omsetnngsledd, mens det Norge og den vestlge verden ellers kastes mest mat sste ledd kjeden hos forbrukeren. Mat er en global ressurs. Å redusere kastng av mat vl ha postve menneskelge, økonomske og økologske konsekvenser. Du kan gjøre en forskjell. Mandag, trsdag og onsdag torsdag , fredag og lørdag , søndag Veftsgt. 1, Stavern 7

8 Gjesteskrbenten Yvonne Smpson Presdent-Elect Soroptmst Internatonal Nok en gang har v gjort et scoop! Denne gang har v fått Soroptmst Internatonals påtroppende presdent, Yvonne Smpson tl å skrve noen ord tl oss Sorord! Da v redaksjonen spurte om hun hadde anlednng tl å skrve bladet, fkk v dette hyggelge svaret: Jeg holder akkurat på å pakke for å rese tl Europa og blr der tre uker. Så jeg vl gjøre mtt beste for å skrve under resen. Deres magasn er kjempeflott. Selv om jeg kke skjønner norsk, forstår jeg hvert fall bldene og entusasmen. Takk for at du ba meg om å bdra. De beste hlsener fra Yvonne. Og her er nnlegget hennes: Hlsen fra New Zealand som sannsynlgvs er så langt unna Norge som mulg, rent geografsk! Jeg har vært soroptmst sden 1996, medlem av SI Westland, Hoktka en lten by med 4000 nnbyggere på vestkysten av Sørøya, New Zealand. Jeg ble med ford jeg ønsket å yte noe og fnne venner mtt nærområde ved sden av mne lærerkolleger. Mne beste venner er soroptmster, og organsasjonen har bltt en stor del av mtt lv. Jeg kan tjene organsasjonen på mtt nåværende nvå ford jeg har støtte av mn arbedsgver, mn famle og mn klubb. Jeg er takknemlg for mn «soroptmstrese». Yvonne sammen med tdlgere SIE-presdent, Kathy Kaaf Jeg er en bedre person på grunn av den. I 2004 ble jeg med på en soroptmststudetur tl Bosna. Det ble en opplevelse som forandret lvet mtt. Den verdgheten og det håpet som prosjektdeltakerne la for dagen, gjorde meg ydmyk og takknemlg for at vårt arbed kunne utgjøre en slk Soroptmst Leadershp Academy (SLA) forskjell. For meg er det umulg å kke være soroptmst! I jul 2014 deltok jeg som frvllg presentatør på Soroptmst Leadershp Academy (SLA) for år gamle kvnner Makedona. SLA er et prosjekt felles for SI Struga og den tyrkske unon. Ikke bare var det en utmerket anlednng for de 28 unge deltakerne som lærte mye gjennom 10 dager, men soroptmstpresentatørene, som kom fra Portugal, Danmark, Tyskland, Nederland, Makedona and Tyrka, fkk også styrket stt engasjement for soroptmstarbedet. V oppnådde lærng både for oss selv og for neste generasjon soroptmster. Mn klubb har 32 medlemmer. Vårt hovedfokus er utdannng, for eksempel unverstetsstpend for jenter og stpend for voksne kvnner som ønsker å gjenoppta utdannng, tl kvnners helsefora og tl arbedet mot vold mot kvnner. V støtter også vårt unonsprosjekt som utdanner fødselshjelpere Papua New Gunea. I år nvterte v fem elever fra vderegående skole tl å slutte seg tl vår klubb. De er 17 og 18 år gamle, og fre av dem skal vdere tl unverstetet neste år. På skolen skapte de oppmerksomhet om 8

9 «Jeg er Malala» Med bakgrunn årets fredsprsutdelngen kjøpte jeg boka «Jeg er Malala» for å få mer kunnskap om denne modge jentas bakgrunn og arbed. Hun ble født Swatdalen nord Pakstan og er eldst av 3 søsken, hun har to brødre. Hun vokste opp fattge kår, men med en far som opprettet prvatskoler, så ble famlens økonom etter hvert noe bedre. Far tl Malala hadde et stort engasjement for at også jenter skulle få en utdannng, og støttet sn datter hele oppveksten. Malala tok også aktv del hans kamp fra svært ung alder og ble en medeynglng. Da Talban tok kontroll over Swatdalen, var det en jente som nektet å la seg kneble. Malala Yousafza tok opp sn rett tl utdannng. Trsdag 9.oktoer 2012 kostet det henne nesten lvet. På bussen på ve hjem fra skolen ble hun skutt hodet, og få trodde hun vlle overleve.»jeg er Malala» er den utrolge hstoren tl en famlen som måtte etter hvert forlate stt hjemland på grunn av terrorsme, om kampen for jenters utdannng og om foreldrenes sterke kjærlghet tl sn datter et samfunn som favorserer sønner. I tllegg tl å bl kjent med en svært modg jente, får leseren et nnblkk Pakstans massve samfunnsproblemer. Malala er en god forteller, som skrver varmt om det hverdagslge, reflektert om samfunnsspørsmål og engasjert om verdene hun kjemper.dette er en ung og flott jente som det skal bl spennende å følge framover. TORUNN H. HAARBERG menneskehandel/traffckng og arrangerte en BrngBackOurGrls kampanje. (230 skolejenter ble kdnappet av Boko Haram-terrorster Ngera aprl.) V tror dsse ungdommene er vår framtd. Vår organsasjons framtd avhenger av hvordan v tlpasser oss våre medlemmers og potenselle medlemmers behov. Jeg tror v må se på alternatver tl den klubbstrukturen som nå er møtebasert. Unge kvnner v gjerne tjene og gjøre nytte, men de har kke td som strekker tl. Jeg tror også at v har mye å tlby våre medlemmer. Vårt nternasjonale tema er «Soroptmsts Educate to Lead». Jeg tror v også kan fokusere på «Soroptmsts Educate Soroptmsts to Lead». Dette vl styrke vår bevegelse og tltrekke seg unge yrkeskvnner. Takk for denne anlednngen tl å møte deres medlemmer gjennom deres eget klubbmagasn. Jeg håper v en dag kan møtes personlg. Oversatt av Sssel Hobæk New Zealand består hovedsak av Nordøya og Sørøya, samt flere mndre øyer. Hovedstaden er Wellngton, som lgger sør på Nordøya. Landet er et parlamentarsk demokrat og tlhører Samveldet. New Zealand er dessuten ansvarlg for de selvstyrte landene Cookøyene og Nue og admnstrerer Tokelau og Ross Dependency. Av New Zealands fre mlloner nnbyggere bor overkant av 3 mlloner på Nordøya og rundt 1 mllon på Sørøya. Dsse to øyene er blant de største verden. Det sammenlagte arealet er sammenlgnbart med de brtske øyer. V megler fram dne verder AKTIV EIENDOMSMEGLING I LARVIK Sgurdsgt. 1, tlf

10 V gratulerer Gro som artkkelforfatter dette bokverket! Hun har begått slke artkler før også, som føyer seg fnt nn rekken hun har av artkler med hstorsk bakgrunn ulke bøker og tdskrfter! Husk å kjøpe LILLA SLØYFER fra unonen og støtt arbedet mot handel av kvnner! KONTONR.:

11 Mona trves på jobb Ja, jeg trves veldg godt jobben mn! På Østre Halsen skole slutter ngen før tden, noe som skyldes et usedvanlg godt voksenmljø. V er ganske aktve utenom arbedstd, setter I gang treff og aktvteter som sykurs, gå-med-skrtteller-konkurranse, månedlg lønnngspls/kaffe, turer med bål og grllng dstrktet, knokvelder, ut-å-spsekvelder, quz reg av Utdannngsforbundet (fagforenngen), julebord og sommeravslutnnger. Nå er det også bltt tradsjon å dra på utenlandstur hvor v betaler egenandel og bruker deler av tden tl planleggng. V har vært Gøteborg, på Sardna og våres ble det Malaga. Vnlotter, vaffel- og svelesalg nnbrnger store summer tl neste tur. Dette gjør samholdet voksenmljøet tett og godt, v står sammen I gode og tøffere dager. Når det røyner på, er det fnt å ha en lærer, en assstent, kontordama eller en vaktmester å lene seg på! Med en grunnleggende tllt tl dem jeg samarbeder med, en delekultur hvor v trår tl og hjelper hverandre med små og store oppgaver, har jeg sjelden følelse av å stå helt alene når jeg møter vanskelge saker. Dette er utrolg vktg, for det kan være råtøft peroder. V gjennomfører elevsamtaler, foreldrekonferanser, møter med nstanser som Pedagogsk Psykologsk Tjeneste, Barnevernet, Famlesenteret, spesalnsttusjoner og kompetansesentere, noe som kan være utfordrende. Når dette faller sammen med omfattende vurdernger og framovermeldnger norsk, matematkk, engelsk og kunst & håndverk, som skal legges ut tl nformasjon og tlbakemeldng fra foreldrene på kommunens dg- 11

12 tale lærngsplattform Fronter, Nasjonale prøver lesng, engelsk og regnng med påfølgende rettng og vurderng, ser det seg selv at dette er en krevende jobb. Det er da det er vktg å ha gode kollegaer som forstår og kan komme med et rosende ord akkurat når du trenger det som mest. Når v tllegg kan dele gode déer og generelt være gode dskusjonspartnere, blr frustrasjonen mndre og en er klar for det vktgste, oppgavene klasserommet. Det er jo klasserommet, blant elevene jeg trves best! Det å kunne være en trygg og god klasseleder, kunne vse, velede og hjelpe elevene tl å lære det de skal, må være selvsagt. Å kunne lage gode opplegg som trgger elevene tl å lære mer, er drømmen. Når Ole, som har sltt med gangetabellen,og jeg har gjort den llle justerngen som bdrar tl at han plutselg skjønner hvordan dette henger sammen, da opplever jeg et av de gylne øyeblkkene som gjør at jeg en stakket stund kan lene meg tlbake og nyte lvet som lærer. I år er jeg kontaktlærer (klassestyrer) for 21 nydelge og tlltsfulle 5. klassnger. Det er en lvlg gjeng som krever en fast hånd, klare regler og rutner og med kjente og defnerte forventnnger. På dette trnnet er det fortsatt loven, det læreren ser, så en skal være seg bevsst hvlken påvrknngskraft en har. Noen elever trenger mer, og en annen type undervsnng, noe som gjør at undervsnngen må planlegges for flere lærngsnvåer. Ukeplanleggngen skjer forhold tl utarbedet årsplan for trnnet, målene skal måles og se om elevene har nådd kompetanskravet Kompetanseløftet. Dsse 21 elevene er helt forskjellge, kommer fra forskjellge hjem med forskjellge regler, forventnnger, kompetanse og tankegods I bagasjen. Du skal ha tunga rett munnen for å favne alle og vse ydmykhet for deres bakgrunn. Det brukes 10 forskjellge alfabeter klassen mn, så det er en språkmektg gjeng! Det er en sprudlende og postv klasse, hvor alle vl bdra og være med fellesskapet. Det er kke mange klasser hvor 100% av elevene er med på drettsturnernger! Her er det kke bare snakk om evne, men vlje! Da synes jeg at v lykkes, når alle vl være med og at det kke er så vktg om en taper eller vnner. Det er trnnets lag som er vktg, når v er fnalen! V har hatt gruppearbed om Hellas I Antkken nå, og elevene skulle legge fram arbedet stt med plakater og forklarnger. Vurderng og framovermeldnger er vktg Larvksskolen for tden og dette kan elevene mye om. De vurderer hverandre med postve og konstruktve tlbakemeldnger, de må lære å være et postvt og lyttende publkum. På denne måten kan dette bdra tl å vse hverandre respekt og omsorg, kunne samarbede og ta ansvar for produktet som skal presenteres. Dsse verdene er også skolens kjerneverder som v daglg arbeder med og trener på. Når vurderngene er ekte og sanne, tar elevene ansvar og gjør det enda bedre neste gang. Noe av det aller vktgste for meg som lærer og kunnskapsformdler, er at jeg har en stor grad av metodefrhet. Målene er bestemt, men jeg kan bestemme hvordan jeg legger opp undervsnngen slk at elevene mne når målene. Denne frheten gr også mulghet for å bruke kreatvtet, noe de fleste lærere har mye av. Om jeg blr spurt om yrkesvalg, svarer jeg at v har verdens beste jobb! Ikke en dag er lk, du må kunne justere og forandre ethvert opplegg ford forutsetnngene endres. Du må lke å kunne fungere kaos jeg ttulerer meg derfor selv som kaosplot. Jeg har et klart mål, men veen dt, kan ta flere og noen ganger uante sdeveer. Med 5,5 års høyskoleutdannng, er jeg praksslærer for Høyskolen Buskerud og Vestfold. Her, som resten av landet, har de dessverre mange ledge plasser på lærerutdannngen, 50 % slutter før de har fullført studet og et høyt antall arbeder kke som lærere når de uteksamneres. Av de barna som blr født år, får bare 4 av 5 en utdannet lærer som kontaktlærer. Grunn tl å stlle noen spørsmål, er det nok, men det er kke avgjørende for mn arbedsglede 5. klasse på Østre Halsen skole. MONA SVEISTRUP JULEMERKENE HOLDER STAND! Salget av julemerer har gått bra år også, men kan kke sammenlgnes med tdlgere år. Tydelg at flere går over tl upersonlg e-post-hlsnnger og det går ut over våre julemerker. Det blr kke så mye tl Utdannngsfondet år som tdlgere, men en god slant blr det nok lkevel. Pr. md november har v solgt for nær kr 6.000,- Alle har kke bestlt ennå, så det kan bl noe mer, nnen jul. Takk tl alle som har bestlt! ELLEN KATHRINE, GRO OG MARGARET SOROPTIMIST- RINGER sølv eller gull Ta kontakt med gullsmed Anne-Brt Hellerud på og få prser og mer nfo! 12

13 Andelsbonde Etter at klubben ble nvtert tl å besøke Vrgenes gård på Stensholt har nok mange tenkt på hvordan det er å være andelsbonde. Mona har skrevet ltt om det, og hun har gjort tanke om tl handlng og har kjøpt andel gården. Les og bl klok: Å være andelsbonde, er en spesell jobb! Det er et stgende antall gårdsbruk Norge som legger om tl andelsgårdsvrksomhet og omsetter varene dyrevelferden er god. V har kjøpt en andel Vrgenes gårds produksjon, betalte ca kr som skal dekke et års normalt forbruk av økologske grønnsaker og poteter for en person, noe mel og normalt forbruk av egg. Hver andelshaver eer e høne, skal vsstnok slakte den oktober og få kjøttet. Dette har v kke gjort! V har dermot kjøpt kjøtt, både svn og oksekjøtt av økologske dyr. I gårdsbutkken, kan en Pr. dag er det ventelster på andeler både på Vrgenes, Sandefjord og Sken, som er de 3 lokale andelsgårdene. Tanken er veldg god, og v fortsetter nok med en andel gården. Personlg skulle jeg ønske meg mange flere gårder som tenkte slk. At ngen Brunlanes, tenker tanken, er meg en gåte. Det er ltt for langt tl Hvarnes for å hente egg, mel og grønnsaker, synes jeg. En lten svpptur tl Brunlanes, vlle nok favne store grupper av andelsbønder, tror jeg. Men at maten v spser skal være økologsk og fr Været var kke det beste, men det ble et trvelg og nteressant møte med bonden Tore Jardar S. Wrgenes og hans andelsgård. drekte tl forbruker. Tanken er at andelsbonden, som en av 225, kjøper andeler av gårdens produksjon og deler derved rskoen for årsvarasjonene avlngene. Blr det et godt år, blr det mer mat og kanskje andelsprsen neste år kan bl lavere, eller at bonden nvesterer utstyr på gården. Er det et dårlg år, blr det mndre mat og høyere prs på andelen. Prnsppet er at bonden skal en normal og forutsgbar nntekt og at økologsk mat skal være bllgere på gården enn butkkene. Maten har god kvaltet, er fr for sprøytemdler og kunstg gft, er lokalt dyrket, den er klmasmart og hente sn andel og evt. kjøpe mer av noe. I laksesesongen kan v også være med å fske laks, dette koster nok noe. Det kreves at hver andelshaver bdrar med gårdsarbed. Det kan være plantng, lukng, høstng, etc. Høstng av egne grønnsaker, kan gjøres når som helst. Det kommer stadg oppdaterte meldnger om hva som kan høstes eller hva det trengs hjelp tl på gården. En gang måneden leveres varer Larvk på et drop-punkt, noe som vsstnok dskuteres eller at det skal koste mer. for sprøytemdler og at dyra v spser, skal ha levd et godt lv, synes jeg teller mest. Som forbrukere burde v det mnste etterspørre dette butkkene om v kke velger å være andelsbønder. Prsene burde heller kke være høyere på økologske produkter. Det er en økende bevsthet rundt dette nå, så om få år er kanskje hele landbruket totalt forandret tl økologsk landbruk og god dyrevelferd. Se mer om andelsgården her: MONA SVEISTRUP 13

14 JUBILEUMSNUMMER JAZZKONSERT I KIRKEN FOR 8. GANG JAZZKONSERTEN 2014 Igjen kan v glede oss over en vellykket jazzkonsert Larvk krke! Et gledelg stort overskudd tl våre prosjekter, god reklame for oss selv og en konsert som ga oss alle en flott opplevelse! Bratsberg Amt Jazzorkester fkk det tl å swnge sammen med koret Canto Lbre! Konserten er nr. 8 rekken og har vært med på å støtte våre mange, gode prosjekter gjennom årene. Det har vært en glede å kunne tromme sammen tl en god opplevelse som dette absolutt er. Jorunn og jeg har vært med å jobbe fram dette alle årene, så har de øvrge medlemmene jazzgruppa bltt byttet ut fra td tl annen. Jorunn har hatt jobben med å bestlle krkerommet og har hatt kontakten med Larvk krkelge fellesråd, det har hun etterhvert fått godt grep om. Jeg har alt med programmer, plakater og logstkk å gjøre og alle har en fnger Jazzkonsertgruppa: Jane Sandle, Torhld Gusland, Margaret Støle Karlsen, Brtt Ohrem Brasten og Jorunn Sjønnesen. 14

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B B MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide B Første kvartal År B B 1 B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 1. Kvartal

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2013 Årg. 68 Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer