Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ"

Transkript

1 Kvalitet og kompetanse i skoleverket i Vadsø kommune Handlingsplan Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ 1

2 Innholdsfortegnelse: FORORD NASJONALE SATSINGSOMRÅDER FOR KVALITET I SKOLEN I INTERKOMMUNALT KOMPETANSESAMARBEID SATSINGSOMRÅDER RSK-ØST KOMMUNALE SATSINGSOMRÅDER GOD SKOLELEDELSE Krav til skolene på disse områdene: SKOLEVURDERING Krav til skolene Krav til skoleeier HELHET RUNDT BARN I OPPLÆRINGEN TILPASSET OPPLÆRING Krav til skolen BRUKERMEDVIRKNING BRUKERDIALOG - INFORMASJON Krav til skolene: ORGANISERING AV OPPLÆRING: UTVIKLING OG FORNYELSE Krav til skolen PEDAGOGISKE UTVIKLINGSOMRÅDER... 9 Leselyst - lesestimulering... 9 Realfag... 9 Lokalsamfunnskunnskap Pedagogisk bruk av IKT Krav til skolen PEDAGOGISK SENTER I VADSØ Pedagogiske utviklingsområder SAMARBEID GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE Krav til skolen RULLERING AV PLAN

3 FORORD. Regjeringen har nå presentert de nasjonale satsingsområder for kompetanse og kvalitet i skoleverket for Dette skal munne ut i en kommunal plan for kvalitetsutvikling i skolen. På bakgrunn av denne, vil kommunen få tildelt midler til kompetanseheving. Planen rulleres hvert år. Denne planen henger sammen med Stifinnerprogrammet, kommunal plan for den kulturelle skolesekken og kommunal informasjonsstrategi. I mars 2004 vil regjeringen legge fram Stortingsmelding om innhold og kvalitet i skolen, på bakgrunn av kvalitetsutvalgets innstilling fra Her vil nasjonale mål bli ytterligere konkretisert. Vadsø kommune vil fortsetter kompetansesamarbeidet innenfor det regionale skole- og barnehagesamarbeidet ( RSK-øst). De interkommunale områdene for kompetanseheving tar også utgangspunkt i nasjonale satsingsområder og betyr en effektiv og kostnadsreduserende måter å drive kompetanseheving på. Samarbeidskommunene er Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Berlevåg, Båtsfjord og Sør- Varanger. Vadsø kommune har gjennom Stifinnerprogrammet satt fokus på tverrfaglig utvikling innenfor noen tjenesteområder. Helhet rundt barns utvikling og opplæring er ett tema. For å virkeliggjøre dette, vil skolene være forpliktet, på linje med andre virksomheter, til å samarbeid med og utvikle samarbeidet systematisk omkring tilrettelegging av tiltak for barn og unge som kan bidra til å bedre læringssituasjonen. Mars

4 1. Nasjonale satsingsområder for kvalitet i skolen i 2004 Departementet legger til grunn for sine prioriteringer at: Særlig de svakeste elevene får for dårlig utbytte av læringa Læringsmiljøet er ikke godt nok generelt Mange elever blir plaget og mobbet i skoletida Dette betyr at vi fortsatt må prioritere tilpasset opplæring, arbeide målbevisst med læringsmiljøet og iverksette konkrete tiltak for å kartlegge og bekjempe mobbing. Det pekes også på forskriftens bestemmelser om at skolene er pålagt å utføre lokale kvalitetsvurderinger. Kommunene skal påse at slike vurderinger blir gjennomført, mens skolene må sørge for at det er åpenhet om resultatene og at blir brukt til kvalitetsfremmende tiltak. Eksempler på slike vurderinger er leseundersøkelser, eksamen og brukerundersøkelser. Om skolens innhold og læringsmiljø sier departementet at skoleeier har ansvar for at elevene i grunnskolen får tilbud om særskilt språkopplæring der dette er nødvendig. Begynneropplæring i basisfagene prioriteres, og det skal utvikles plan for bedre læringsmiljø og klasseledelse. Det skal settes i gang program mot mobbing. Likestillingsperspektivet skal beholdes og forsterkes. Satsingsområder for kompetanseheving er: - Pedagogisk bruk av IKT - Basiskompetanse basisfagene matematikk, norsk, samisk - Skoleledelse - Tilpasset opplæring - Utvikling av godt læringsmiljø - Kompetanseutviklingstiltak innenfor områdene realfag og Gi rom for lesing, realfagene - Entrepenørskap - Minoritetsspråklig satsing (gjennom særskilte stipend til lærere) - Veiledning av nyutdannende 2. Interkommunalt kompetansesamarbeid 2.1. Satsingsområder RSK-øst Realfag Det gjennomføres ei matematikksatsing som omfatter fagets plattform, alle tre skoletrinnene og lærevansker høsten 2003 og våren Det vil total bli holdt 21 dager forelesninger og satt i gang 3 nettverk som samles i alt 9 ganger. Nettverkene vil få veiledning. Matematikksatsingen vil følges oppfølges med en kursrekke om teknologi i natur- og miljøfag og bruk av IKT som pedagogisk verktøy. Matematikksatsingen følges opp med deltakelse i prosjektet Matematikk i Finnmark og nettverksarbeid fra høsten

5 Skoleledelse Vi fortsetter etter- og videreutdanningsopplegget i samarbeid med PLP Tromsø. Det må settes inn tiltak som styrker kvaliteten i IKT-arbeidet, og arbeidet med skolebasert vurdering må styrkes. Dette sees i sammenheng med etablering av et nasjonalt system for vurdering. Nettverksarbeidet blant skolelederne i regionen styrkes. Nettverket skal arbeide på tvers av kommunegrensene. Arbeidet i nettverket vil konsentrere seg om de prioriterte områdene innen skoleledelse, og arbeidsformen vil variere mellom kurs og egenaktivitet. Lesestimulering/fortsettende opplæring i lesing og skriving Vi vil følge opp arbeidet med lesestimulering og styrke samarbeidet med folkebibliotekene. Det etableres nettverk og gis veiledning til kommuner som vil søke prosjektmidler i Det iverksettes tiltak for å styrke fortsettende lese- og skriveopplæring. Læringsmiljø og atferd Det vil være nødvendig å følge opp Samtak, spesielt på atferdsområdet. Skoler som sliter med utagerende atferd må få bistand i det forebyggende arbeidet og PP-tjenesten i regionen må styrkes i veilederrollen sin. Søkekompetanse og prosjektledelse Det er en stadig økning i prosjektrettet arbeid. Skolene må ofte søke om eksterne midler for å kunne delta i eller gjennomføre prosjekter, helst i samarbeid med andre skoler. Det vil være nødvendig å gi skolene kompetanse i å utforme prosjektsøknader og å gjennomføre prosjekter. Læringsstrategier I første rekke legger vekt på elevens aktive læringsarbeid og at det følgelig er vil være viktig med gode læringsstrategier. I arbeidet med L-97 ble det lagt stor vekt menneskesyn og læringssyn. I første rekke peker på at elevene må få hjelp til å ta i bruk de læringsstrategiene de mestrer best. Det er på tide å gå mer konkret til verks på dette området. Bl.a. har Senter for Leseforsking i samarbeid med skoler i Rogaland gjennomført et læringsstrategiprosjekt, og forbindelse med dette er det gitt ut en rapport og en idésamling. Vi vil sette i gang en kursrekke på dette området. Dette er kurs som alle lærere bør delta på. 3. Kommunale satsingsområder Vadsø kommune har et mål om å forankre lokal skoleutvikling som en del av øvrig kommunalt planarbeid og utviklingsområder. Vadsø kommune skal framstå som en moderne kommune der kunnskap og lokale fortrinn fremheves. Skolenes pedagogiske plattform må også bygge på denne visjonen. Vadsø kommune har gjennom Stifinnerprogrammet satt fokus på tverrfaglig utvikling innenfor flere tjenesteområder. Helhet rundt barns utvikling og opplæring er ett tema. For å virkeliggjøre dette, vil skolene være forpliktet, på linje med andre virksomheter, til å samarbeid med og utvikle samarbeidet systematisk omkring tilrettelegging av tiltak for barn og unge som kan bidra til å bedre læringssituasjonen. 5

6 3.1. God skoleledelse. Når det gjelder skoleledelse, vil plan for lederutvikling i Vadsø kommune også omfatte skoleledere. Ledelse i kommunen har utfordringer innenfor ledelsesfeltet mer enn innenfor fagfeltet. I henhold til de skolemessige utfordringer som ligger innenfor helhetlig læring og tverrfaglig samarbeid er det vesentlig at skolene utvikler gode lederteam som kan utfylle ulike sider ved ledelse. Skolene er blant kommunens store arbeidsplasser og systematisk personalarbeid og fungerende organisasjonsstruktur er vesentlig for arbeidsmiljøet. Skoleledere har ansvar for at virksomhetene har systematisk skolevurdering. Rektorene deltar i RSK-øst kompetanseheving innenfor skoleledelse Krav til skolene på disse områdene: - Prioriterte pedagogiske utviklingsområder - deltakelse i kompetanseheving - utvikling av lederteam - nettverksarbeid - personaloppfølging - skolebasert kompetanseplan 3.2. Skolevurdering Vadsø kommunes organisering i resultatenheter fører til at planverktøyet er en vesentlig del av skoleeiers måte å ta ansvar for opplæringen på. Vadsø kommune har som mål en god tjenesteproduksjon og brukemedvirkning. Dette skal også gjenspeiles i skolens mål og tiltak. Skoleeier blir gjennom gjort mer effektivt i stand til å hente relevant informasjon om skolenes kvalitetsutvikling i løpet av et skoleår. Denne informasjonen vil legges til grunn ved revidering av kvalitetsutviklingsplan og satsingsområder, i budsjettarbeidet og innenfor lederutvikling. Vadsøskolene deltok i 2002/2003 i et program for skolevurdering i regi av Universitetet i Tromsø. Det er utviklet redskaper for vurdering av pedagogisk praksis gjennom dette programmet. Vurdering av praksis skal gjøres systematisk i Vadsøskolene. Gjennom resultatmål knyttet til mål og tiltak, blir skolene i stand til å vurdere sin praksis opp mot mål. På skolenivå skal evaluering skje ved at virksomhetsplanenes mål vurderes av alle skolens deltakere på relevante områder. Vurderingen skal synliggjøres overfor elever, personale og samarbeidsutvalg. Nasjonalt er det fra våren 2004 innført årlig obligatorisk vurdering av læringsmiljø og trivsel (elevinspektørene) som elevene utfører, og av faglig nivå gjennom de nasjonale prøvene. Resultatene blir tilgjengelig elektronisk via Dette er gode hjelpemidler både for skoler og for skoleeier for å forbedre seg på ulike områder. Skolene er heretter forpliktet til å følge opp i forhold til resultater av undersøkelser. Skoleeier har en forbedret mulighet til å være i dialog med skolene på grunnlag av undersøkelsesresultatene. 6

7 Krav til skolene - systematisk forberedelse og oppfølging av nasjonale undersøkelser -systematisk analyse og oppfølging av standpunkt- og eksamenskarakterer - inkludere tema fra nasjonale undersøkelser i sine virksomhetsplaner - inkludere kommunale satsingsområder i sine virksomhetsplaner Krav til skoleeier - Oppfølging av kommunale satsingsområder i forhold til organisering av skolehverdagen og det pedagogiske innholdet - Årlig gjennomgang av elevinspektørene og nasjonale prøver - Innhente skolens vurdering av satsingsområder - Kommunal evaluering i etterkant av Fylkesmannens tilstandsrapport 3.3. Helhet rundt barn i opplæringen tilpasset opplæring Kommunen har fått tilbakemelding etter Fylkesmannens tilsyn om å se nærmere på omfanget av spesialundervisningen for å finne ut årsaken til at kommunen bruker forholdsvis mye ressurser på slik undervisning. Dette medfører at fokuset må ligge på tilpasset opplæring for den enkelte. I forhold til oppvekstperspektivet ligger disse utfordringer i perioden: Ulike virksomheter videreutvikle systematisk det allerede eksisterende samarbeid omkring enkeltbarns læringsbehov og -problematikk i opplæringssituasjonen. Det systematiske arbeidet innenfor skolens spesialpedagogiske team videreutvikles og det tverrfaglige perspektiv utvides med samarbeid med andre virksomheter, og det påpekes at alle aktører i de spesialpedagogiske teamene har ansvar for å jobbe fram løsninger gjennom individuelle planer. Resultatbeskrivelse er nedfelt i Stifinnerprogrammet, delprosjekt 7.3. Arbeidet er startet opp. Trygge oppvekstvilkår: Forbyggende helsearbeid med vekt på fysisk fostring og ernæring er områder som bidrar til bedre oppvekstvilkår. Utvikling av tiltak i samarbeid mellom skole, helsesøster og fysioterapi o.a. med sikte på økt bevegelse og bedre arbeidsstillinger, økt konsentrasjon. Skolene vil få ansvar for å utvikle området. Resultatoppnåelse er beskrevet i Stifinnerprogrammet, delprosjekt 7.7. Utvikle området kultur og skole, gjennom prosjekter innenfor den kulturelle skolesekken. Kommunen rullerer årlig plan for den kulturelle skolesekken. Denne legges frem som egen politisk sak. Forebyggende arbeid: Det etableres et tverrfaglig samarbeid rundt forebygging i forhold til problematikk i opplæringssituasjonen. I denne sammenheng er helse, barnehage og skole aktuelle samarbeidspartnere. Tema for forebygging er blant annet fysikk, motorikk, ernæring og språkutvikling. Et annet tema er å utvikle kompetanse på forebygging av adferdsproblematikk. Plan for språkutvikling i barnehage og småskoletrinn, samarbeid om overgang barnehage skole og mellom skolenes årstrinn (fra 4. til 5.klasse) både på individnivå og generelt forebyggende nivå skal videreutvikles. 7

8 Utvikling av tegnspråkkompetanse og tegnspråkmiljø i skole, barnehage og omsorg. På bakgrunn av barn med særskilte behov i skole og barnehage, ønsker kommunen å utvikle og systematisere et tverrfaglig samarbeid innenfor dette feltet Krav til skolen. Målsettingen er at skolen skal forholde seg til barnas forutsetninger når læring planlegges. Det skal være: - samarbeid mellom skole og barnehage og ulike skoler i overgangsfasene, - samarbeid mellom ulike virksomheter i kommunen i forhold til forebygging og habilitering, - samarbeid mellom skole og PPT i forhold til systemisk arbeid rundt organisering og utvikling av skolehverdagen for elever/grupper av for å oppnå læringsmål Brukermedvirkning brukerdialog - informasjon Dialog som styringsverktøy er den del av kommunal lederutvikling for å sikre kvalitet i tjenestetilbudet. Gjennom dialog med den enkelte elev/foresatte vil skolen få kunnskap som er viktig for å utvikle meningsfulle opplæringsmål for hver enkelt. Den ambisiøse målsetting er at dialog om opplæringsmål skal munne ut i konkrete resultatmål for hver enkelt. Rektorene har et ansvar for å ta i bruk dialog i forhold til samarbeidet hjem skole, både på elevnivå og i forhold til råd og utvalg i skolen. Dialogen forutsetter at hjemmet er tilstrekkelig informert om skolens mål og tiltak, og at foreldrenes organer har fått nødvendig delaktighet i utforming av mål Krav til skolene: - utvikle modeller for dialog mellom foresatt og skole - erfaringsutveksling mellom skole og andre virksomheter med hensyn til brukerdialog - Skolen skal ha en informasjonsplan Organisering av opplæring: utvikling og fornyelse Skoleeier krever at skolene tydeliggjør sin pedagogiske plattform gjennom aktivt bruk av planverk som styringsverktøy. De interkommunale og kommunale satsingsområdene skal beskrives gjennom skolens mål og tiltak. Utviklingen i skolen skjer i retning av økt vekt på individuelle opplæringsplaner der mål og tiltak beskrives for den enkelte. Den enkelte elev skal delta i planlegging og vurdering av læringen, og skal skoleres hvordan man lærer. Foreldre og elever må være involvert i skoleevalueringen. - Organisering av skolehverdagen og opplæring i forhold til pedagogiske mål - Tverrfaglig samarbeid - Helhetssyn på barn og barns læring - individuelle opplæringsplaner - Brukermedvirkning 8

9 Krav til skolen. - Skolen må kvalitetssikre forvaltningen av Opplæringsloven. - Skolen utvikler virksomhetsplaner basert på de nasjonale og kommunale mål for skolen. - Skolen må ha redskap for vurdering av egen praksis. - Skolen må ha brukermedvirkning. - Skolen må ivareta medbestemmelse 3.6. Pedagogiske utviklingsområder. Leselyst - lesestimulering I løpet av våren 2004 skal det foreligge en kommunal plan for lesestimulering på bakgrunn av det nasjonale strategidokumentet Gi rom for lesing. Lesestimulering skal synliggjøres med tiltak på alle trinn. I denne planen inngår bruk av skolebibliotek/mediatek og samarbeid med folkebibliotek og andre eksterne instanser. Gjennom den kommunale plan for den kulturelle skolesekken vil prosjekter som krever eksterne midler bli beskrevet. Kommunen fokuserer videre på systematikk i begynneropplæringen. Realfag Gjennom RSK sin satsing på matematikk, har kommunen som målsetting at minst en skole skal være i kursrekken Teknologi i natur- og miljøfag. Videre har vi som målsetting å bidra til intern kompetanseheving på hver skole gjennom kommunale kurs innenfor IKT. Lokalsamfunnskunnskap. Vadsø kommune har som mål å profilere kommunen som et etableringssted for bedrifter, og et sted med gode levekår. I et framtidsperspektiv må også opplæringspolitikken ha fokus på lokalt næringsliv og entrepenørskap. Som et lokalt utdanningsmål legger kommunen vekt på at ungdom har kunnskap om lokalsamfunnet. Vadsø er et flerkulturelt samfunn. Dette området må reflekteres inn i lokal skoleutvikling, både gjennom den måten skoleverket legger til rette for ulike etniske gruppers læring og levekår på, og gjennom synliggjøring av det flerkulturelle som en samfunnsressurs. Læring om det flerkulturelle kan også skje gjennom internasjonalt samarbeid. Kommuneadministrasjonen og virksomhetene kan i større grad ta i bruk elever i forhold til utvikling av kunnskap om ulike kulturer og presentasjon av disse. Dette ligger inne som mål både i kommunale informasjonsstrategi og i Stifinnerprogrammet. Igangsetting av ungdomstinget er et eksempel på å ta de unge seriøst som innbyggere i kommunen. Pedagogisk bruk av IKT. Pedagogisk bruk av IKT i klasser og fag er nødvendige verktøy for å få nå de nasjonale og lokale satsingsområder: læring ut fra hvert barns forutsetninger. De nye eksamensformene forutsetter at elevene er kjent med arbeidsmåter der IKT er et verktøy. IKT som verktøy for selvstudium ved bruk av pedagogisk programvare er særlig relevant for voksne elever. Det er 9

10 et mål at alle klasser/ klasserom skal ha tilgang på PC. innkjøp/oppgradering bør finnes. Kommunal plan over Krav til skolen. - Hver skole utvikler sin egen kompetansehevingsplan og begynner en avsetting av midler til dette. - Skolene bruker lokalsamfunnet som læringsarena ut fra de lokale læreplanene. - Yrkesorientering og kunnskap om lokalt nærings- og arbeidsliv må starte på mellomtrinnet. - Ungdomstrinnet bør i perioden utvikle elevbedrift. - Systematisk samarbeid mellom skolene og kommunale kulturinstitusjoner forsterkes gjennom tiltak beskrevet i Den kulturelle skolesekken. - Tiltak for utvikling av internasjonalt skolesamarbeid. - Kommunal plan for informasjonskunnskap i grunnskolen på alle trinn - Videreutvikling av pedagogisk IKT kompetanse - IKT samarbeid mellom skoler/klasser - E-post kontakt mellom hjem og skole 3.7. Pedagogisk senter i Vadsø Pedagogiske utviklingsområder Lokalsamfunnskunnskap Krav til skolen Pedagogisk senter skal utvikle kompetanse på bruk av I-bedrift. I-bedrift skal utgjøre en av flere strategier for utvikling av gode norsk kunnskaper og gi mulighet for aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. I- bedrift vil være en viktig arena for språkpraksis, yrkespraksis, integrering og danne grunnlag for tverrfaglig opplæringstilbud. Pedagogisk bruk av IKT. Krav til skolen Pedagogisk senter skal utforme IKT- plan for elevene. Målsettingen er at elevene skal få kompetanse i bruk av IKT på ulike nivå, samt kunne beherske programvare i forbindelse med språkinnlæringen med vekt på egen aktivitet. Innen 2004 skal elevene også ha tilgang til internett. 4. Samarbeid grunnskole videregående skole Nasjonale og regionale mål er å utvikle en helhetstenkning rundt læring grunnskole og videregående skole, det 13.årige løp. Generell del av læreplanen ligger i bunnen som en felles plan for skoleslagene. I denne prosessen er det nødvendig at skoleslagene systematiserer samarbeidet, gjennom konkret klassesamarbeid, samarbeid om yrkesorientering, hospitering mellom lærere og hospitering av elever fra grunnskole til videregående skole. Samarbeid omkring minoritetsspråklige enslige mindreårige er et særskilt felt innenfor de 13-årige løp. 10

11 4.1.Krav til skolen. Områder som fortsatt vil bli fokusert på er: - Overgangsproblematikk. - Faglig pedagogisk samarbeid mellom u-trinn og 1.klasser i videregående skole i forhold til fag og pedagogiske arbeidsmåter. - Felles elevprosjekter mellom skoleslagene. - Nettverksarbeid mellom lærere i grunn- og videregående skole. - Nettverkssamarbeid mellom voksenopplæringssentra. - Pedagogisk senter skal videreutvikle rutinene for overgang til videregående opplæring og delta i nettverksarbeid lokalt 5. Rullering av plan. Kvalitetsutviklingsplanen rulleres hver vår og danner grunnlag for skolenes virksomhetsplaner og for kommunalt årsbudsjett. Skolene bør legge vekt på å avsette midler i egne budsjetter til interne kurs eller til samarbeid om kurs skoler i mellom. Dette gjøres allerede på barnehageområdet. Forsøks- og utviklingsmidler til spesielle prosjekter vil kunne søkes på. Gjennom RSK-øst legges det opp til å øke prosjektsøkerkompetansen.. I 2004 vil kompetansehevingsmidler dekke tiltak i planen. Tema Kommunale tiltak Skoletiltak Interkommunale/RSK tiltak Felles Samarbeid om tema Arrangeres av RSK planleggingsdag mellom skolene Pedagogisk bruk av IKT IKT som verktøy kommunale kurs kompetansehevingsplan Teknologi i natur- og miljøfag basisfagene matematikk, norsk, samisk Språkstimulering - begynneropplæring i skole -forebygging i barnehage Ta i bruk kommunal plan for lesestimulering Skoleledelse Kommunal lederutvikling Fokus på organisering av skolen Tilpasset opplæring Utvikling av tilpasset Systemisk arbeid skoleopplæring for alle PPT IKT for skoleledere Lesestimulering/fortsetten de lesing Skoleledelse samarbeid med Univ. i Tromsø Læringsmiljø og adferd: styrking interkommunalt PPT-samarbeid og felles 11

12 Utvikling av godt læringsmiljø området realfag Gi rom for lesing Søkekompetanse og prosjektledelse Kursrekke/arbeidsseminar om læringsstrategier Delta i matematikkprosjekt initiert av Fylkesmannen Kommunal plan for leselyst Kompetanse i styring av lokal skoleprosjekter Brukerdialog Analyse av nasjonale undersøkelser Videreutvikle IKT kompetanse på skolene Den kulturelle skolesekken Søke eksterne prosjektmidler kompetanseheving Læringsstrategier Matematikksatsingen fortsetter Oppfølgingsseminar kompetanse i å utforme prosjektsøknader og å gjennomføre prosjekter. tegnspråkkompetanse Utvikle tegnspråkmiljø i barnehage, skole og omsorg Bidra til utdanning av tegnspråkslærere Samarbeid mellom virksomhetene 12

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Kvalitetsoppfølgingen 2015 Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Hel- og halvdagsmøtene Tidsplan for gjennomføringen Gjennomføring av møtene

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2012/13

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2012/13 Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2012/13 dig3.no/aretta facebook.com/aaretta INNHOLD Alltid i utvikling!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring!

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen?

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hurtigruta 9. november 2010 Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 Levanger kommune PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 MÅLGRUPPE PERSONALET I BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE Visjon: Livskvalitet og vekst SAMMENHENG I SATSING I BARNEHAGE OG SKOLE Kompetanseplanen

Detaljer

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje LANGSIKTIG SATSING - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje RESSURSLÆRERE «Ressurslærerne skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle

Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle Strategidokument Kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008 Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle Kommunene i Indre Salten Beiarn - Fauske - Saltdal - Steigen - Sørfold RKK Indre

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2013/14. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2013/14. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2013/14 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 5

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer