Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ"

Transkript

1 Kvalitet og kompetanse i skoleverket i Vadsø kommune Handlingsplan Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ 1

2 Innholdsfortegnelse: FORORD NASJONALE SATSINGSOMRÅDER FOR KVALITET I SKOLEN I INTERKOMMUNALT KOMPETANSESAMARBEID SATSINGSOMRÅDER RSK-ØST KOMMUNALE SATSINGSOMRÅDER GOD SKOLELEDELSE Krav til skolene på disse områdene: SKOLEVURDERING Krav til skolene Krav til skoleeier HELHET RUNDT BARN I OPPLÆRINGEN TILPASSET OPPLÆRING Krav til skolen BRUKERMEDVIRKNING BRUKERDIALOG - INFORMASJON Krav til skolene: ORGANISERING AV OPPLÆRING: UTVIKLING OG FORNYELSE Krav til skolen PEDAGOGISKE UTVIKLINGSOMRÅDER... 9 Leselyst - lesestimulering... 9 Realfag... 9 Lokalsamfunnskunnskap Pedagogisk bruk av IKT Krav til skolen PEDAGOGISK SENTER I VADSØ Pedagogiske utviklingsområder SAMARBEID GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE Krav til skolen RULLERING AV PLAN

3 FORORD. Regjeringen har nå presentert de nasjonale satsingsområder for kompetanse og kvalitet i skoleverket for Dette skal munne ut i en kommunal plan for kvalitetsutvikling i skolen. På bakgrunn av denne, vil kommunen få tildelt midler til kompetanseheving. Planen rulleres hvert år. Denne planen henger sammen med Stifinnerprogrammet, kommunal plan for den kulturelle skolesekken og kommunal informasjonsstrategi. I mars 2004 vil regjeringen legge fram Stortingsmelding om innhold og kvalitet i skolen, på bakgrunn av kvalitetsutvalgets innstilling fra Her vil nasjonale mål bli ytterligere konkretisert. Vadsø kommune vil fortsetter kompetansesamarbeidet innenfor det regionale skole- og barnehagesamarbeidet ( RSK-øst). De interkommunale områdene for kompetanseheving tar også utgangspunkt i nasjonale satsingsområder og betyr en effektiv og kostnadsreduserende måter å drive kompetanseheving på. Samarbeidskommunene er Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Berlevåg, Båtsfjord og Sør- Varanger. Vadsø kommune har gjennom Stifinnerprogrammet satt fokus på tverrfaglig utvikling innenfor noen tjenesteområder. Helhet rundt barns utvikling og opplæring er ett tema. For å virkeliggjøre dette, vil skolene være forpliktet, på linje med andre virksomheter, til å samarbeid med og utvikle samarbeidet systematisk omkring tilrettelegging av tiltak for barn og unge som kan bidra til å bedre læringssituasjonen. Mars

4 1. Nasjonale satsingsområder for kvalitet i skolen i 2004 Departementet legger til grunn for sine prioriteringer at: Særlig de svakeste elevene får for dårlig utbytte av læringa Læringsmiljøet er ikke godt nok generelt Mange elever blir plaget og mobbet i skoletida Dette betyr at vi fortsatt må prioritere tilpasset opplæring, arbeide målbevisst med læringsmiljøet og iverksette konkrete tiltak for å kartlegge og bekjempe mobbing. Det pekes også på forskriftens bestemmelser om at skolene er pålagt å utføre lokale kvalitetsvurderinger. Kommunene skal påse at slike vurderinger blir gjennomført, mens skolene må sørge for at det er åpenhet om resultatene og at blir brukt til kvalitetsfremmende tiltak. Eksempler på slike vurderinger er leseundersøkelser, eksamen og brukerundersøkelser. Om skolens innhold og læringsmiljø sier departementet at skoleeier har ansvar for at elevene i grunnskolen får tilbud om særskilt språkopplæring der dette er nødvendig. Begynneropplæring i basisfagene prioriteres, og det skal utvikles plan for bedre læringsmiljø og klasseledelse. Det skal settes i gang program mot mobbing. Likestillingsperspektivet skal beholdes og forsterkes. Satsingsområder for kompetanseheving er: - Pedagogisk bruk av IKT - Basiskompetanse basisfagene matematikk, norsk, samisk - Skoleledelse - Tilpasset opplæring - Utvikling av godt læringsmiljø - Kompetanseutviklingstiltak innenfor områdene realfag og Gi rom for lesing, realfagene - Entrepenørskap - Minoritetsspråklig satsing (gjennom særskilte stipend til lærere) - Veiledning av nyutdannende 2. Interkommunalt kompetansesamarbeid 2.1. Satsingsområder RSK-øst Realfag Det gjennomføres ei matematikksatsing som omfatter fagets plattform, alle tre skoletrinnene og lærevansker høsten 2003 og våren Det vil total bli holdt 21 dager forelesninger og satt i gang 3 nettverk som samles i alt 9 ganger. Nettverkene vil få veiledning. Matematikksatsingen vil følges oppfølges med en kursrekke om teknologi i natur- og miljøfag og bruk av IKT som pedagogisk verktøy. Matematikksatsingen følges opp med deltakelse i prosjektet Matematikk i Finnmark og nettverksarbeid fra høsten

5 Skoleledelse Vi fortsetter etter- og videreutdanningsopplegget i samarbeid med PLP Tromsø. Det må settes inn tiltak som styrker kvaliteten i IKT-arbeidet, og arbeidet med skolebasert vurdering må styrkes. Dette sees i sammenheng med etablering av et nasjonalt system for vurdering. Nettverksarbeidet blant skolelederne i regionen styrkes. Nettverket skal arbeide på tvers av kommunegrensene. Arbeidet i nettverket vil konsentrere seg om de prioriterte områdene innen skoleledelse, og arbeidsformen vil variere mellom kurs og egenaktivitet. Lesestimulering/fortsettende opplæring i lesing og skriving Vi vil følge opp arbeidet med lesestimulering og styrke samarbeidet med folkebibliotekene. Det etableres nettverk og gis veiledning til kommuner som vil søke prosjektmidler i Det iverksettes tiltak for å styrke fortsettende lese- og skriveopplæring. Læringsmiljø og atferd Det vil være nødvendig å følge opp Samtak, spesielt på atferdsområdet. Skoler som sliter med utagerende atferd må få bistand i det forebyggende arbeidet og PP-tjenesten i regionen må styrkes i veilederrollen sin. Søkekompetanse og prosjektledelse Det er en stadig økning i prosjektrettet arbeid. Skolene må ofte søke om eksterne midler for å kunne delta i eller gjennomføre prosjekter, helst i samarbeid med andre skoler. Det vil være nødvendig å gi skolene kompetanse i å utforme prosjektsøknader og å gjennomføre prosjekter. Læringsstrategier I første rekke legger vekt på elevens aktive læringsarbeid og at det følgelig er vil være viktig med gode læringsstrategier. I arbeidet med L-97 ble det lagt stor vekt menneskesyn og læringssyn. I første rekke peker på at elevene må få hjelp til å ta i bruk de læringsstrategiene de mestrer best. Det er på tide å gå mer konkret til verks på dette området. Bl.a. har Senter for Leseforsking i samarbeid med skoler i Rogaland gjennomført et læringsstrategiprosjekt, og forbindelse med dette er det gitt ut en rapport og en idésamling. Vi vil sette i gang en kursrekke på dette området. Dette er kurs som alle lærere bør delta på. 3. Kommunale satsingsområder Vadsø kommune har et mål om å forankre lokal skoleutvikling som en del av øvrig kommunalt planarbeid og utviklingsområder. Vadsø kommune skal framstå som en moderne kommune der kunnskap og lokale fortrinn fremheves. Skolenes pedagogiske plattform må også bygge på denne visjonen. Vadsø kommune har gjennom Stifinnerprogrammet satt fokus på tverrfaglig utvikling innenfor flere tjenesteområder. Helhet rundt barns utvikling og opplæring er ett tema. For å virkeliggjøre dette, vil skolene være forpliktet, på linje med andre virksomheter, til å samarbeid med og utvikle samarbeidet systematisk omkring tilrettelegging av tiltak for barn og unge som kan bidra til å bedre læringssituasjonen. 5

6 3.1. God skoleledelse. Når det gjelder skoleledelse, vil plan for lederutvikling i Vadsø kommune også omfatte skoleledere. Ledelse i kommunen har utfordringer innenfor ledelsesfeltet mer enn innenfor fagfeltet. I henhold til de skolemessige utfordringer som ligger innenfor helhetlig læring og tverrfaglig samarbeid er det vesentlig at skolene utvikler gode lederteam som kan utfylle ulike sider ved ledelse. Skolene er blant kommunens store arbeidsplasser og systematisk personalarbeid og fungerende organisasjonsstruktur er vesentlig for arbeidsmiljøet. Skoleledere har ansvar for at virksomhetene har systematisk skolevurdering. Rektorene deltar i RSK-øst kompetanseheving innenfor skoleledelse Krav til skolene på disse områdene: - Prioriterte pedagogiske utviklingsområder - deltakelse i kompetanseheving - utvikling av lederteam - nettverksarbeid - personaloppfølging - skolebasert kompetanseplan 3.2. Skolevurdering Vadsø kommunes organisering i resultatenheter fører til at planverktøyet er en vesentlig del av skoleeiers måte å ta ansvar for opplæringen på. Vadsø kommune har som mål en god tjenesteproduksjon og brukemedvirkning. Dette skal også gjenspeiles i skolens mål og tiltak. Skoleeier blir gjennom gjort mer effektivt i stand til å hente relevant informasjon om skolenes kvalitetsutvikling i løpet av et skoleår. Denne informasjonen vil legges til grunn ved revidering av kvalitetsutviklingsplan og satsingsområder, i budsjettarbeidet og innenfor lederutvikling. Vadsøskolene deltok i 2002/2003 i et program for skolevurdering i regi av Universitetet i Tromsø. Det er utviklet redskaper for vurdering av pedagogisk praksis gjennom dette programmet. Vurdering av praksis skal gjøres systematisk i Vadsøskolene. Gjennom resultatmål knyttet til mål og tiltak, blir skolene i stand til å vurdere sin praksis opp mot mål. På skolenivå skal evaluering skje ved at virksomhetsplanenes mål vurderes av alle skolens deltakere på relevante områder. Vurderingen skal synliggjøres overfor elever, personale og samarbeidsutvalg. Nasjonalt er det fra våren 2004 innført årlig obligatorisk vurdering av læringsmiljø og trivsel (elevinspektørene) som elevene utfører, og av faglig nivå gjennom de nasjonale prøvene. Resultatene blir tilgjengelig elektronisk via Dette er gode hjelpemidler både for skoler og for skoleeier for å forbedre seg på ulike områder. Skolene er heretter forpliktet til å følge opp i forhold til resultater av undersøkelser. Skoleeier har en forbedret mulighet til å være i dialog med skolene på grunnlag av undersøkelsesresultatene. 6

7 Krav til skolene - systematisk forberedelse og oppfølging av nasjonale undersøkelser -systematisk analyse og oppfølging av standpunkt- og eksamenskarakterer - inkludere tema fra nasjonale undersøkelser i sine virksomhetsplaner - inkludere kommunale satsingsområder i sine virksomhetsplaner Krav til skoleeier - Oppfølging av kommunale satsingsområder i forhold til organisering av skolehverdagen og det pedagogiske innholdet - Årlig gjennomgang av elevinspektørene og nasjonale prøver - Innhente skolens vurdering av satsingsområder - Kommunal evaluering i etterkant av Fylkesmannens tilstandsrapport 3.3. Helhet rundt barn i opplæringen tilpasset opplæring Kommunen har fått tilbakemelding etter Fylkesmannens tilsyn om å se nærmere på omfanget av spesialundervisningen for å finne ut årsaken til at kommunen bruker forholdsvis mye ressurser på slik undervisning. Dette medfører at fokuset må ligge på tilpasset opplæring for den enkelte. I forhold til oppvekstperspektivet ligger disse utfordringer i perioden: Ulike virksomheter videreutvikle systematisk det allerede eksisterende samarbeid omkring enkeltbarns læringsbehov og -problematikk i opplæringssituasjonen. Det systematiske arbeidet innenfor skolens spesialpedagogiske team videreutvikles og det tverrfaglige perspektiv utvides med samarbeid med andre virksomheter, og det påpekes at alle aktører i de spesialpedagogiske teamene har ansvar for å jobbe fram løsninger gjennom individuelle planer. Resultatbeskrivelse er nedfelt i Stifinnerprogrammet, delprosjekt 7.3. Arbeidet er startet opp. Trygge oppvekstvilkår: Forbyggende helsearbeid med vekt på fysisk fostring og ernæring er områder som bidrar til bedre oppvekstvilkår. Utvikling av tiltak i samarbeid mellom skole, helsesøster og fysioterapi o.a. med sikte på økt bevegelse og bedre arbeidsstillinger, økt konsentrasjon. Skolene vil få ansvar for å utvikle området. Resultatoppnåelse er beskrevet i Stifinnerprogrammet, delprosjekt 7.7. Utvikle området kultur og skole, gjennom prosjekter innenfor den kulturelle skolesekken. Kommunen rullerer årlig plan for den kulturelle skolesekken. Denne legges frem som egen politisk sak. Forebyggende arbeid: Det etableres et tverrfaglig samarbeid rundt forebygging i forhold til problematikk i opplæringssituasjonen. I denne sammenheng er helse, barnehage og skole aktuelle samarbeidspartnere. Tema for forebygging er blant annet fysikk, motorikk, ernæring og språkutvikling. Et annet tema er å utvikle kompetanse på forebygging av adferdsproblematikk. Plan for språkutvikling i barnehage og småskoletrinn, samarbeid om overgang barnehage skole og mellom skolenes årstrinn (fra 4. til 5.klasse) både på individnivå og generelt forebyggende nivå skal videreutvikles. 7

8 Utvikling av tegnspråkkompetanse og tegnspråkmiljø i skole, barnehage og omsorg. På bakgrunn av barn med særskilte behov i skole og barnehage, ønsker kommunen å utvikle og systematisere et tverrfaglig samarbeid innenfor dette feltet Krav til skolen. Målsettingen er at skolen skal forholde seg til barnas forutsetninger når læring planlegges. Det skal være: - samarbeid mellom skole og barnehage og ulike skoler i overgangsfasene, - samarbeid mellom ulike virksomheter i kommunen i forhold til forebygging og habilitering, - samarbeid mellom skole og PPT i forhold til systemisk arbeid rundt organisering og utvikling av skolehverdagen for elever/grupper av for å oppnå læringsmål Brukermedvirkning brukerdialog - informasjon Dialog som styringsverktøy er den del av kommunal lederutvikling for å sikre kvalitet i tjenestetilbudet. Gjennom dialog med den enkelte elev/foresatte vil skolen få kunnskap som er viktig for å utvikle meningsfulle opplæringsmål for hver enkelt. Den ambisiøse målsetting er at dialog om opplæringsmål skal munne ut i konkrete resultatmål for hver enkelt. Rektorene har et ansvar for å ta i bruk dialog i forhold til samarbeidet hjem skole, både på elevnivå og i forhold til råd og utvalg i skolen. Dialogen forutsetter at hjemmet er tilstrekkelig informert om skolens mål og tiltak, og at foreldrenes organer har fått nødvendig delaktighet i utforming av mål Krav til skolene: - utvikle modeller for dialog mellom foresatt og skole - erfaringsutveksling mellom skole og andre virksomheter med hensyn til brukerdialog - Skolen skal ha en informasjonsplan Organisering av opplæring: utvikling og fornyelse Skoleeier krever at skolene tydeliggjør sin pedagogiske plattform gjennom aktivt bruk av planverk som styringsverktøy. De interkommunale og kommunale satsingsområdene skal beskrives gjennom skolens mål og tiltak. Utviklingen i skolen skjer i retning av økt vekt på individuelle opplæringsplaner der mål og tiltak beskrives for den enkelte. Den enkelte elev skal delta i planlegging og vurdering av læringen, og skal skoleres hvordan man lærer. Foreldre og elever må være involvert i skoleevalueringen. - Organisering av skolehverdagen og opplæring i forhold til pedagogiske mål - Tverrfaglig samarbeid - Helhetssyn på barn og barns læring - individuelle opplæringsplaner - Brukermedvirkning 8

9 Krav til skolen. - Skolen må kvalitetssikre forvaltningen av Opplæringsloven. - Skolen utvikler virksomhetsplaner basert på de nasjonale og kommunale mål for skolen. - Skolen må ha redskap for vurdering av egen praksis. - Skolen må ha brukermedvirkning. - Skolen må ivareta medbestemmelse 3.6. Pedagogiske utviklingsområder. Leselyst - lesestimulering I løpet av våren 2004 skal det foreligge en kommunal plan for lesestimulering på bakgrunn av det nasjonale strategidokumentet Gi rom for lesing. Lesestimulering skal synliggjøres med tiltak på alle trinn. I denne planen inngår bruk av skolebibliotek/mediatek og samarbeid med folkebibliotek og andre eksterne instanser. Gjennom den kommunale plan for den kulturelle skolesekken vil prosjekter som krever eksterne midler bli beskrevet. Kommunen fokuserer videre på systematikk i begynneropplæringen. Realfag Gjennom RSK sin satsing på matematikk, har kommunen som målsetting at minst en skole skal være i kursrekken Teknologi i natur- og miljøfag. Videre har vi som målsetting å bidra til intern kompetanseheving på hver skole gjennom kommunale kurs innenfor IKT. Lokalsamfunnskunnskap. Vadsø kommune har som mål å profilere kommunen som et etableringssted for bedrifter, og et sted med gode levekår. I et framtidsperspektiv må også opplæringspolitikken ha fokus på lokalt næringsliv og entrepenørskap. Som et lokalt utdanningsmål legger kommunen vekt på at ungdom har kunnskap om lokalsamfunnet. Vadsø er et flerkulturelt samfunn. Dette området må reflekteres inn i lokal skoleutvikling, både gjennom den måten skoleverket legger til rette for ulike etniske gruppers læring og levekår på, og gjennom synliggjøring av det flerkulturelle som en samfunnsressurs. Læring om det flerkulturelle kan også skje gjennom internasjonalt samarbeid. Kommuneadministrasjonen og virksomhetene kan i større grad ta i bruk elever i forhold til utvikling av kunnskap om ulike kulturer og presentasjon av disse. Dette ligger inne som mål både i kommunale informasjonsstrategi og i Stifinnerprogrammet. Igangsetting av ungdomstinget er et eksempel på å ta de unge seriøst som innbyggere i kommunen. Pedagogisk bruk av IKT. Pedagogisk bruk av IKT i klasser og fag er nødvendige verktøy for å få nå de nasjonale og lokale satsingsområder: læring ut fra hvert barns forutsetninger. De nye eksamensformene forutsetter at elevene er kjent med arbeidsmåter der IKT er et verktøy. IKT som verktøy for selvstudium ved bruk av pedagogisk programvare er særlig relevant for voksne elever. Det er 9

10 et mål at alle klasser/ klasserom skal ha tilgang på PC. innkjøp/oppgradering bør finnes. Kommunal plan over Krav til skolen. - Hver skole utvikler sin egen kompetansehevingsplan og begynner en avsetting av midler til dette. - Skolene bruker lokalsamfunnet som læringsarena ut fra de lokale læreplanene. - Yrkesorientering og kunnskap om lokalt nærings- og arbeidsliv må starte på mellomtrinnet. - Ungdomstrinnet bør i perioden utvikle elevbedrift. - Systematisk samarbeid mellom skolene og kommunale kulturinstitusjoner forsterkes gjennom tiltak beskrevet i Den kulturelle skolesekken. - Tiltak for utvikling av internasjonalt skolesamarbeid. - Kommunal plan for informasjonskunnskap i grunnskolen på alle trinn - Videreutvikling av pedagogisk IKT kompetanse - IKT samarbeid mellom skoler/klasser - E-post kontakt mellom hjem og skole 3.7. Pedagogisk senter i Vadsø Pedagogiske utviklingsområder Lokalsamfunnskunnskap Krav til skolen Pedagogisk senter skal utvikle kompetanse på bruk av I-bedrift. I-bedrift skal utgjøre en av flere strategier for utvikling av gode norsk kunnskaper og gi mulighet for aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. I- bedrift vil være en viktig arena for språkpraksis, yrkespraksis, integrering og danne grunnlag for tverrfaglig opplæringstilbud. Pedagogisk bruk av IKT. Krav til skolen Pedagogisk senter skal utforme IKT- plan for elevene. Målsettingen er at elevene skal få kompetanse i bruk av IKT på ulike nivå, samt kunne beherske programvare i forbindelse med språkinnlæringen med vekt på egen aktivitet. Innen 2004 skal elevene også ha tilgang til internett. 4. Samarbeid grunnskole videregående skole Nasjonale og regionale mål er å utvikle en helhetstenkning rundt læring grunnskole og videregående skole, det 13.årige løp. Generell del av læreplanen ligger i bunnen som en felles plan for skoleslagene. I denne prosessen er det nødvendig at skoleslagene systematiserer samarbeidet, gjennom konkret klassesamarbeid, samarbeid om yrkesorientering, hospitering mellom lærere og hospitering av elever fra grunnskole til videregående skole. Samarbeid omkring minoritetsspråklige enslige mindreårige er et særskilt felt innenfor de 13-årige løp. 10

11 4.1.Krav til skolen. Områder som fortsatt vil bli fokusert på er: - Overgangsproblematikk. - Faglig pedagogisk samarbeid mellom u-trinn og 1.klasser i videregående skole i forhold til fag og pedagogiske arbeidsmåter. - Felles elevprosjekter mellom skoleslagene. - Nettverksarbeid mellom lærere i grunn- og videregående skole. - Nettverkssamarbeid mellom voksenopplæringssentra. - Pedagogisk senter skal videreutvikle rutinene for overgang til videregående opplæring og delta i nettverksarbeid lokalt 5. Rullering av plan. Kvalitetsutviklingsplanen rulleres hver vår og danner grunnlag for skolenes virksomhetsplaner og for kommunalt årsbudsjett. Skolene bør legge vekt på å avsette midler i egne budsjetter til interne kurs eller til samarbeid om kurs skoler i mellom. Dette gjøres allerede på barnehageområdet. Forsøks- og utviklingsmidler til spesielle prosjekter vil kunne søkes på. Gjennom RSK-øst legges det opp til å øke prosjektsøkerkompetansen.. I 2004 vil kompetansehevingsmidler dekke tiltak i planen. Tema Kommunale tiltak Skoletiltak Interkommunale/RSK tiltak Felles Samarbeid om tema Arrangeres av RSK planleggingsdag mellom skolene Pedagogisk bruk av IKT IKT som verktøy kommunale kurs kompetansehevingsplan Teknologi i natur- og miljøfag basisfagene matematikk, norsk, samisk Språkstimulering - begynneropplæring i skole -forebygging i barnehage Ta i bruk kommunal plan for lesestimulering Skoleledelse Kommunal lederutvikling Fokus på organisering av skolen Tilpasset opplæring Utvikling av tilpasset Systemisk arbeid skoleopplæring for alle PPT IKT for skoleledere Lesestimulering/fortsetten de lesing Skoleledelse samarbeid med Univ. i Tromsø Læringsmiljø og adferd: styrking interkommunalt PPT-samarbeid og felles 11

12 Utvikling av godt læringsmiljø området realfag Gi rom for lesing Søkekompetanse og prosjektledelse Kursrekke/arbeidsseminar om læringsstrategier Delta i matematikkprosjekt initiert av Fylkesmannen Kommunal plan for leselyst Kompetanse i styring av lokal skoleprosjekter Brukerdialog Analyse av nasjonale undersøkelser Videreutvikle IKT kompetanse på skolene Den kulturelle skolesekken Søke eksterne prosjektmidler kompetanseheving Læringsstrategier Matematikksatsingen fortsetter Oppfølgingsseminar kompetanse i å utforme prosjektsøknader og å gjennomføre prosjekter. tegnspråkkompetanse Utvikle tegnspråkmiljø i barnehage, skole og omsorg Bidra til utdanning av tegnspråkslærere Samarbeid mellom virksomhetene 12

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel Kommunedelplan skole: Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø 2007-2010 - handlingsplandel 2008-2009 Innledning: Hovedmålene ligger fast i perioden. De er gruppert ut fra et utviklingsperspektiv

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin.

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Innlegg på skoleledersamling, Solstrand 13.04.2012 v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 Årlig tilstandsrapport for bergensskolen

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ullevål skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSE 2006

SAKSFRAMLEGG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSE 2006 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE 2005-2008 OG HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSE 2006 Revidert av Vadsø bystyre 4.mai 2006 Alltid på høyde med tiden 1. INNLEDNING 3 1.1. KRAV TIL SKOLEEIER.

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-17.med varig endringsarbeid som mål Analysearbeid, rapporter, læreplaner Udir s definisjon: Hva er skolebasert kompetanseutvikling (SKU)? Skolebasert kompetanseutvikling innebærer

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler. Bruk av resultater og dialog

Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler. Bruk av resultater og dialog Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler Bruk av resultater og dialog Vi er opptatt av å skape «Levangerskolen» Vi har fokus på skoleutvikling pedagogisk utviklingsarbeid

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Veitvet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Veitvet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Veitvet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

PERSONALE I GRUNNSKOLEN

PERSONALE I GRUNNSKOLEN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 2015 MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN Visjon: Livskvalitet og vekst side 1 av 6 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Plan for kompetanseheving for Steigen oppvekst OSS, versjon 1.5. jan 2007 Kunnskapsløftet

Plan for kompetanseheving for Steigen oppvekst OSS, versjon 1.5. jan 2007 Kunnskapsløftet Plan for kompetanseheving for Steigen oppvekst OSS, versjon 1.5. jan 2007 Kunnskapsløftet Grunnlaget for planen er signaler fra personalet og ledere om behov for kompetanseheving for hele det pedagogiske

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Mål for samlingen Felles fokus som utgangspunkt for videre lokalt arbeid: Lokalt arbeid med læreplaner

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2012/13

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2012/13 Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2012/13 dig3.no/aretta facebook.com/aaretta INNHOLD Alltid i utvikling!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring!

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE SKOLEÅRET 2008-2009 BREIVIKBOTN SKOLE SKAL VÆRE EN SKOLE MED ET GODT FYSISK ARBEIDSMILJØ OG LÆRINGSMILJØ SOM PREGES AV TRYGGHET TRIVSEL HVOR DET BLIR LAGT VEKT PÅ SAMARBEID

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato:

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato: Tjenesteområde barnehage Kommunale og ikke- kommunale barnehager Dato: 12.05.2016 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Ellen Tetlie, tlf: 330 85 089 16/24761/ 16/2151 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen

Detaljer