Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ"

Transkript

1 Kvalitet og kompetanse i skoleverket i Vadsø kommune Handlingsplan Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ 1

2 Innholdsfortegnelse: FORORD NASJONALE SATSINGSOMRÅDER FOR KVALITET I SKOLEN I INTERKOMMUNALT KOMPETANSESAMARBEID SATSINGSOMRÅDER RSK-ØST KOMMUNALE SATSINGSOMRÅDER GOD SKOLELEDELSE Krav til skolene på disse områdene: SKOLEVURDERING Krav til skolene Krav til skoleeier HELHET RUNDT BARN I OPPLÆRINGEN TILPASSET OPPLÆRING Krav til skolen BRUKERMEDVIRKNING BRUKERDIALOG - INFORMASJON Krav til skolene: ORGANISERING AV OPPLÆRING: UTVIKLING OG FORNYELSE Krav til skolen PEDAGOGISKE UTVIKLINGSOMRÅDER... 9 Leselyst - lesestimulering... 9 Realfag... 9 Lokalsamfunnskunnskap Pedagogisk bruk av IKT Krav til skolen PEDAGOGISK SENTER I VADSØ Pedagogiske utviklingsområder SAMARBEID GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE Krav til skolen RULLERING AV PLAN

3 FORORD. Regjeringen har nå presentert de nasjonale satsingsområder for kompetanse og kvalitet i skoleverket for Dette skal munne ut i en kommunal plan for kvalitetsutvikling i skolen. På bakgrunn av denne, vil kommunen få tildelt midler til kompetanseheving. Planen rulleres hvert år. Denne planen henger sammen med Stifinnerprogrammet, kommunal plan for den kulturelle skolesekken og kommunal informasjonsstrategi. I mars 2004 vil regjeringen legge fram Stortingsmelding om innhold og kvalitet i skolen, på bakgrunn av kvalitetsutvalgets innstilling fra Her vil nasjonale mål bli ytterligere konkretisert. Vadsø kommune vil fortsetter kompetansesamarbeidet innenfor det regionale skole- og barnehagesamarbeidet ( RSK-øst). De interkommunale områdene for kompetanseheving tar også utgangspunkt i nasjonale satsingsområder og betyr en effektiv og kostnadsreduserende måter å drive kompetanseheving på. Samarbeidskommunene er Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Berlevåg, Båtsfjord og Sør- Varanger. Vadsø kommune har gjennom Stifinnerprogrammet satt fokus på tverrfaglig utvikling innenfor noen tjenesteområder. Helhet rundt barns utvikling og opplæring er ett tema. For å virkeliggjøre dette, vil skolene være forpliktet, på linje med andre virksomheter, til å samarbeid med og utvikle samarbeidet systematisk omkring tilrettelegging av tiltak for barn og unge som kan bidra til å bedre læringssituasjonen. Mars

4 1. Nasjonale satsingsområder for kvalitet i skolen i 2004 Departementet legger til grunn for sine prioriteringer at: Særlig de svakeste elevene får for dårlig utbytte av læringa Læringsmiljøet er ikke godt nok generelt Mange elever blir plaget og mobbet i skoletida Dette betyr at vi fortsatt må prioritere tilpasset opplæring, arbeide målbevisst med læringsmiljøet og iverksette konkrete tiltak for å kartlegge og bekjempe mobbing. Det pekes også på forskriftens bestemmelser om at skolene er pålagt å utføre lokale kvalitetsvurderinger. Kommunene skal påse at slike vurderinger blir gjennomført, mens skolene må sørge for at det er åpenhet om resultatene og at blir brukt til kvalitetsfremmende tiltak. Eksempler på slike vurderinger er leseundersøkelser, eksamen og brukerundersøkelser. Om skolens innhold og læringsmiljø sier departementet at skoleeier har ansvar for at elevene i grunnskolen får tilbud om særskilt språkopplæring der dette er nødvendig. Begynneropplæring i basisfagene prioriteres, og det skal utvikles plan for bedre læringsmiljø og klasseledelse. Det skal settes i gang program mot mobbing. Likestillingsperspektivet skal beholdes og forsterkes. Satsingsområder for kompetanseheving er: - Pedagogisk bruk av IKT - Basiskompetanse basisfagene matematikk, norsk, samisk - Skoleledelse - Tilpasset opplæring - Utvikling av godt læringsmiljø - Kompetanseutviklingstiltak innenfor områdene realfag og Gi rom for lesing, realfagene - Entrepenørskap - Minoritetsspråklig satsing (gjennom særskilte stipend til lærere) - Veiledning av nyutdannende 2. Interkommunalt kompetansesamarbeid 2.1. Satsingsområder RSK-øst Realfag Det gjennomføres ei matematikksatsing som omfatter fagets plattform, alle tre skoletrinnene og lærevansker høsten 2003 og våren Det vil total bli holdt 21 dager forelesninger og satt i gang 3 nettverk som samles i alt 9 ganger. Nettverkene vil få veiledning. Matematikksatsingen vil følges oppfølges med en kursrekke om teknologi i natur- og miljøfag og bruk av IKT som pedagogisk verktøy. Matematikksatsingen følges opp med deltakelse i prosjektet Matematikk i Finnmark og nettverksarbeid fra høsten

5 Skoleledelse Vi fortsetter etter- og videreutdanningsopplegget i samarbeid med PLP Tromsø. Det må settes inn tiltak som styrker kvaliteten i IKT-arbeidet, og arbeidet med skolebasert vurdering må styrkes. Dette sees i sammenheng med etablering av et nasjonalt system for vurdering. Nettverksarbeidet blant skolelederne i regionen styrkes. Nettverket skal arbeide på tvers av kommunegrensene. Arbeidet i nettverket vil konsentrere seg om de prioriterte områdene innen skoleledelse, og arbeidsformen vil variere mellom kurs og egenaktivitet. Lesestimulering/fortsettende opplæring i lesing og skriving Vi vil følge opp arbeidet med lesestimulering og styrke samarbeidet med folkebibliotekene. Det etableres nettverk og gis veiledning til kommuner som vil søke prosjektmidler i Det iverksettes tiltak for å styrke fortsettende lese- og skriveopplæring. Læringsmiljø og atferd Det vil være nødvendig å følge opp Samtak, spesielt på atferdsområdet. Skoler som sliter med utagerende atferd må få bistand i det forebyggende arbeidet og PP-tjenesten i regionen må styrkes i veilederrollen sin. Søkekompetanse og prosjektledelse Det er en stadig økning i prosjektrettet arbeid. Skolene må ofte søke om eksterne midler for å kunne delta i eller gjennomføre prosjekter, helst i samarbeid med andre skoler. Det vil være nødvendig å gi skolene kompetanse i å utforme prosjektsøknader og å gjennomføre prosjekter. Læringsstrategier I første rekke legger vekt på elevens aktive læringsarbeid og at det følgelig er vil være viktig med gode læringsstrategier. I arbeidet med L-97 ble det lagt stor vekt menneskesyn og læringssyn. I første rekke peker på at elevene må få hjelp til å ta i bruk de læringsstrategiene de mestrer best. Det er på tide å gå mer konkret til verks på dette området. Bl.a. har Senter for Leseforsking i samarbeid med skoler i Rogaland gjennomført et læringsstrategiprosjekt, og forbindelse med dette er det gitt ut en rapport og en idésamling. Vi vil sette i gang en kursrekke på dette området. Dette er kurs som alle lærere bør delta på. 3. Kommunale satsingsområder Vadsø kommune har et mål om å forankre lokal skoleutvikling som en del av øvrig kommunalt planarbeid og utviklingsområder. Vadsø kommune skal framstå som en moderne kommune der kunnskap og lokale fortrinn fremheves. Skolenes pedagogiske plattform må også bygge på denne visjonen. Vadsø kommune har gjennom Stifinnerprogrammet satt fokus på tverrfaglig utvikling innenfor flere tjenesteområder. Helhet rundt barns utvikling og opplæring er ett tema. For å virkeliggjøre dette, vil skolene være forpliktet, på linje med andre virksomheter, til å samarbeid med og utvikle samarbeidet systematisk omkring tilrettelegging av tiltak for barn og unge som kan bidra til å bedre læringssituasjonen. 5

6 3.1. God skoleledelse. Når det gjelder skoleledelse, vil plan for lederutvikling i Vadsø kommune også omfatte skoleledere. Ledelse i kommunen har utfordringer innenfor ledelsesfeltet mer enn innenfor fagfeltet. I henhold til de skolemessige utfordringer som ligger innenfor helhetlig læring og tverrfaglig samarbeid er det vesentlig at skolene utvikler gode lederteam som kan utfylle ulike sider ved ledelse. Skolene er blant kommunens store arbeidsplasser og systematisk personalarbeid og fungerende organisasjonsstruktur er vesentlig for arbeidsmiljøet. Skoleledere har ansvar for at virksomhetene har systematisk skolevurdering. Rektorene deltar i RSK-øst kompetanseheving innenfor skoleledelse Krav til skolene på disse områdene: - Prioriterte pedagogiske utviklingsområder - deltakelse i kompetanseheving - utvikling av lederteam - nettverksarbeid - personaloppfølging - skolebasert kompetanseplan 3.2. Skolevurdering Vadsø kommunes organisering i resultatenheter fører til at planverktøyet er en vesentlig del av skoleeiers måte å ta ansvar for opplæringen på. Vadsø kommune har som mål en god tjenesteproduksjon og brukemedvirkning. Dette skal også gjenspeiles i skolens mål og tiltak. Skoleeier blir gjennom gjort mer effektivt i stand til å hente relevant informasjon om skolenes kvalitetsutvikling i løpet av et skoleår. Denne informasjonen vil legges til grunn ved revidering av kvalitetsutviklingsplan og satsingsområder, i budsjettarbeidet og innenfor lederutvikling. Vadsøskolene deltok i 2002/2003 i et program for skolevurdering i regi av Universitetet i Tromsø. Det er utviklet redskaper for vurdering av pedagogisk praksis gjennom dette programmet. Vurdering av praksis skal gjøres systematisk i Vadsøskolene. Gjennom resultatmål knyttet til mål og tiltak, blir skolene i stand til å vurdere sin praksis opp mot mål. På skolenivå skal evaluering skje ved at virksomhetsplanenes mål vurderes av alle skolens deltakere på relevante områder. Vurderingen skal synliggjøres overfor elever, personale og samarbeidsutvalg. Nasjonalt er det fra våren 2004 innført årlig obligatorisk vurdering av læringsmiljø og trivsel (elevinspektørene) som elevene utfører, og av faglig nivå gjennom de nasjonale prøvene. Resultatene blir tilgjengelig elektronisk via Dette er gode hjelpemidler både for skoler og for skoleeier for å forbedre seg på ulike områder. Skolene er heretter forpliktet til å følge opp i forhold til resultater av undersøkelser. Skoleeier har en forbedret mulighet til å være i dialog med skolene på grunnlag av undersøkelsesresultatene. 6

7 Krav til skolene - systematisk forberedelse og oppfølging av nasjonale undersøkelser -systematisk analyse og oppfølging av standpunkt- og eksamenskarakterer - inkludere tema fra nasjonale undersøkelser i sine virksomhetsplaner - inkludere kommunale satsingsområder i sine virksomhetsplaner Krav til skoleeier - Oppfølging av kommunale satsingsområder i forhold til organisering av skolehverdagen og det pedagogiske innholdet - Årlig gjennomgang av elevinspektørene og nasjonale prøver - Innhente skolens vurdering av satsingsområder - Kommunal evaluering i etterkant av Fylkesmannens tilstandsrapport 3.3. Helhet rundt barn i opplæringen tilpasset opplæring Kommunen har fått tilbakemelding etter Fylkesmannens tilsyn om å se nærmere på omfanget av spesialundervisningen for å finne ut årsaken til at kommunen bruker forholdsvis mye ressurser på slik undervisning. Dette medfører at fokuset må ligge på tilpasset opplæring for den enkelte. I forhold til oppvekstperspektivet ligger disse utfordringer i perioden: Ulike virksomheter videreutvikle systematisk det allerede eksisterende samarbeid omkring enkeltbarns læringsbehov og -problematikk i opplæringssituasjonen. Det systematiske arbeidet innenfor skolens spesialpedagogiske team videreutvikles og det tverrfaglige perspektiv utvides med samarbeid med andre virksomheter, og det påpekes at alle aktører i de spesialpedagogiske teamene har ansvar for å jobbe fram løsninger gjennom individuelle planer. Resultatbeskrivelse er nedfelt i Stifinnerprogrammet, delprosjekt 7.3. Arbeidet er startet opp. Trygge oppvekstvilkår: Forbyggende helsearbeid med vekt på fysisk fostring og ernæring er områder som bidrar til bedre oppvekstvilkår. Utvikling av tiltak i samarbeid mellom skole, helsesøster og fysioterapi o.a. med sikte på økt bevegelse og bedre arbeidsstillinger, økt konsentrasjon. Skolene vil få ansvar for å utvikle området. Resultatoppnåelse er beskrevet i Stifinnerprogrammet, delprosjekt 7.7. Utvikle området kultur og skole, gjennom prosjekter innenfor den kulturelle skolesekken. Kommunen rullerer årlig plan for den kulturelle skolesekken. Denne legges frem som egen politisk sak. Forebyggende arbeid: Det etableres et tverrfaglig samarbeid rundt forebygging i forhold til problematikk i opplæringssituasjonen. I denne sammenheng er helse, barnehage og skole aktuelle samarbeidspartnere. Tema for forebygging er blant annet fysikk, motorikk, ernæring og språkutvikling. Et annet tema er å utvikle kompetanse på forebygging av adferdsproblematikk. Plan for språkutvikling i barnehage og småskoletrinn, samarbeid om overgang barnehage skole og mellom skolenes årstrinn (fra 4. til 5.klasse) både på individnivå og generelt forebyggende nivå skal videreutvikles. 7

8 Utvikling av tegnspråkkompetanse og tegnspråkmiljø i skole, barnehage og omsorg. På bakgrunn av barn med særskilte behov i skole og barnehage, ønsker kommunen å utvikle og systematisere et tverrfaglig samarbeid innenfor dette feltet Krav til skolen. Målsettingen er at skolen skal forholde seg til barnas forutsetninger når læring planlegges. Det skal være: - samarbeid mellom skole og barnehage og ulike skoler i overgangsfasene, - samarbeid mellom ulike virksomheter i kommunen i forhold til forebygging og habilitering, - samarbeid mellom skole og PPT i forhold til systemisk arbeid rundt organisering og utvikling av skolehverdagen for elever/grupper av for å oppnå læringsmål Brukermedvirkning brukerdialog - informasjon Dialog som styringsverktøy er den del av kommunal lederutvikling for å sikre kvalitet i tjenestetilbudet. Gjennom dialog med den enkelte elev/foresatte vil skolen få kunnskap som er viktig for å utvikle meningsfulle opplæringsmål for hver enkelt. Den ambisiøse målsetting er at dialog om opplæringsmål skal munne ut i konkrete resultatmål for hver enkelt. Rektorene har et ansvar for å ta i bruk dialog i forhold til samarbeidet hjem skole, både på elevnivå og i forhold til råd og utvalg i skolen. Dialogen forutsetter at hjemmet er tilstrekkelig informert om skolens mål og tiltak, og at foreldrenes organer har fått nødvendig delaktighet i utforming av mål Krav til skolene: - utvikle modeller for dialog mellom foresatt og skole - erfaringsutveksling mellom skole og andre virksomheter med hensyn til brukerdialog - Skolen skal ha en informasjonsplan Organisering av opplæring: utvikling og fornyelse Skoleeier krever at skolene tydeliggjør sin pedagogiske plattform gjennom aktivt bruk av planverk som styringsverktøy. De interkommunale og kommunale satsingsområdene skal beskrives gjennom skolens mål og tiltak. Utviklingen i skolen skjer i retning av økt vekt på individuelle opplæringsplaner der mål og tiltak beskrives for den enkelte. Den enkelte elev skal delta i planlegging og vurdering av læringen, og skal skoleres hvordan man lærer. Foreldre og elever må være involvert i skoleevalueringen. - Organisering av skolehverdagen og opplæring i forhold til pedagogiske mål - Tverrfaglig samarbeid - Helhetssyn på barn og barns læring - individuelle opplæringsplaner - Brukermedvirkning 8

9 Krav til skolen. - Skolen må kvalitetssikre forvaltningen av Opplæringsloven. - Skolen utvikler virksomhetsplaner basert på de nasjonale og kommunale mål for skolen. - Skolen må ha redskap for vurdering av egen praksis. - Skolen må ha brukermedvirkning. - Skolen må ivareta medbestemmelse 3.6. Pedagogiske utviklingsområder. Leselyst - lesestimulering I løpet av våren 2004 skal det foreligge en kommunal plan for lesestimulering på bakgrunn av det nasjonale strategidokumentet Gi rom for lesing. Lesestimulering skal synliggjøres med tiltak på alle trinn. I denne planen inngår bruk av skolebibliotek/mediatek og samarbeid med folkebibliotek og andre eksterne instanser. Gjennom den kommunale plan for den kulturelle skolesekken vil prosjekter som krever eksterne midler bli beskrevet. Kommunen fokuserer videre på systematikk i begynneropplæringen. Realfag Gjennom RSK sin satsing på matematikk, har kommunen som målsetting at minst en skole skal være i kursrekken Teknologi i natur- og miljøfag. Videre har vi som målsetting å bidra til intern kompetanseheving på hver skole gjennom kommunale kurs innenfor IKT. Lokalsamfunnskunnskap. Vadsø kommune har som mål å profilere kommunen som et etableringssted for bedrifter, og et sted med gode levekår. I et framtidsperspektiv må også opplæringspolitikken ha fokus på lokalt næringsliv og entrepenørskap. Som et lokalt utdanningsmål legger kommunen vekt på at ungdom har kunnskap om lokalsamfunnet. Vadsø er et flerkulturelt samfunn. Dette området må reflekteres inn i lokal skoleutvikling, både gjennom den måten skoleverket legger til rette for ulike etniske gruppers læring og levekår på, og gjennom synliggjøring av det flerkulturelle som en samfunnsressurs. Læring om det flerkulturelle kan også skje gjennom internasjonalt samarbeid. Kommuneadministrasjonen og virksomhetene kan i større grad ta i bruk elever i forhold til utvikling av kunnskap om ulike kulturer og presentasjon av disse. Dette ligger inne som mål både i kommunale informasjonsstrategi og i Stifinnerprogrammet. Igangsetting av ungdomstinget er et eksempel på å ta de unge seriøst som innbyggere i kommunen. Pedagogisk bruk av IKT. Pedagogisk bruk av IKT i klasser og fag er nødvendige verktøy for å få nå de nasjonale og lokale satsingsområder: læring ut fra hvert barns forutsetninger. De nye eksamensformene forutsetter at elevene er kjent med arbeidsmåter der IKT er et verktøy. IKT som verktøy for selvstudium ved bruk av pedagogisk programvare er særlig relevant for voksne elever. Det er 9

10 et mål at alle klasser/ klasserom skal ha tilgang på PC. innkjøp/oppgradering bør finnes. Kommunal plan over Krav til skolen. - Hver skole utvikler sin egen kompetansehevingsplan og begynner en avsetting av midler til dette. - Skolene bruker lokalsamfunnet som læringsarena ut fra de lokale læreplanene. - Yrkesorientering og kunnskap om lokalt nærings- og arbeidsliv må starte på mellomtrinnet. - Ungdomstrinnet bør i perioden utvikle elevbedrift. - Systematisk samarbeid mellom skolene og kommunale kulturinstitusjoner forsterkes gjennom tiltak beskrevet i Den kulturelle skolesekken. - Tiltak for utvikling av internasjonalt skolesamarbeid. - Kommunal plan for informasjonskunnskap i grunnskolen på alle trinn - Videreutvikling av pedagogisk IKT kompetanse - IKT samarbeid mellom skoler/klasser - E-post kontakt mellom hjem og skole 3.7. Pedagogisk senter i Vadsø Pedagogiske utviklingsområder Lokalsamfunnskunnskap Krav til skolen Pedagogisk senter skal utvikle kompetanse på bruk av I-bedrift. I-bedrift skal utgjøre en av flere strategier for utvikling av gode norsk kunnskaper og gi mulighet for aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. I- bedrift vil være en viktig arena for språkpraksis, yrkespraksis, integrering og danne grunnlag for tverrfaglig opplæringstilbud. Pedagogisk bruk av IKT. Krav til skolen Pedagogisk senter skal utforme IKT- plan for elevene. Målsettingen er at elevene skal få kompetanse i bruk av IKT på ulike nivå, samt kunne beherske programvare i forbindelse med språkinnlæringen med vekt på egen aktivitet. Innen 2004 skal elevene også ha tilgang til internett. 4. Samarbeid grunnskole videregående skole Nasjonale og regionale mål er å utvikle en helhetstenkning rundt læring grunnskole og videregående skole, det 13.årige løp. Generell del av læreplanen ligger i bunnen som en felles plan for skoleslagene. I denne prosessen er det nødvendig at skoleslagene systematiserer samarbeidet, gjennom konkret klassesamarbeid, samarbeid om yrkesorientering, hospitering mellom lærere og hospitering av elever fra grunnskole til videregående skole. Samarbeid omkring minoritetsspråklige enslige mindreårige er et særskilt felt innenfor de 13-årige løp. 10

11 4.1.Krav til skolen. Områder som fortsatt vil bli fokusert på er: - Overgangsproblematikk. - Faglig pedagogisk samarbeid mellom u-trinn og 1.klasser i videregående skole i forhold til fag og pedagogiske arbeidsmåter. - Felles elevprosjekter mellom skoleslagene. - Nettverksarbeid mellom lærere i grunn- og videregående skole. - Nettverkssamarbeid mellom voksenopplæringssentra. - Pedagogisk senter skal videreutvikle rutinene for overgang til videregående opplæring og delta i nettverksarbeid lokalt 5. Rullering av plan. Kvalitetsutviklingsplanen rulleres hver vår og danner grunnlag for skolenes virksomhetsplaner og for kommunalt årsbudsjett. Skolene bør legge vekt på å avsette midler i egne budsjetter til interne kurs eller til samarbeid om kurs skoler i mellom. Dette gjøres allerede på barnehageområdet. Forsøks- og utviklingsmidler til spesielle prosjekter vil kunne søkes på. Gjennom RSK-øst legges det opp til å øke prosjektsøkerkompetansen.. I 2004 vil kompetansehevingsmidler dekke tiltak i planen. Tema Kommunale tiltak Skoletiltak Interkommunale/RSK tiltak Felles Samarbeid om tema Arrangeres av RSK planleggingsdag mellom skolene Pedagogisk bruk av IKT IKT som verktøy kommunale kurs kompetansehevingsplan Teknologi i natur- og miljøfag basisfagene matematikk, norsk, samisk Språkstimulering - begynneropplæring i skole -forebygging i barnehage Ta i bruk kommunal plan for lesestimulering Skoleledelse Kommunal lederutvikling Fokus på organisering av skolen Tilpasset opplæring Utvikling av tilpasset Systemisk arbeid skoleopplæring for alle PPT IKT for skoleledere Lesestimulering/fortsetten de lesing Skoleledelse samarbeid med Univ. i Tromsø Læringsmiljø og adferd: styrking interkommunalt PPT-samarbeid og felles 11

12 Utvikling av godt læringsmiljø området realfag Gi rom for lesing Søkekompetanse og prosjektledelse Kursrekke/arbeidsseminar om læringsstrategier Delta i matematikkprosjekt initiert av Fylkesmannen Kommunal plan for leselyst Kompetanse i styring av lokal skoleprosjekter Brukerdialog Analyse av nasjonale undersøkelser Videreutvikle IKT kompetanse på skolene Den kulturelle skolesekken Søke eksterne prosjektmidler kompetanseheving Læringsstrategier Matematikksatsingen fortsetter Oppfølgingsseminar kompetanse i å utforme prosjektsøknader og å gjennomføre prosjekter. tegnspråkkompetanse Utvikle tegnspråkmiljø i barnehage, skole og omsorg Bidra til utdanning av tegnspråkslærere Samarbeid mellom virksomhetene 12

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer