Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen"

Transkript

1 Forbedret ressursbruk Prosjektplan for gjennomføringsfasen 1

2 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN FORUTSETNINGER, PRINSIPPER OG MÅL FOR GJENNOMFØRINGSFASEN FORUTSETNINGER OG PRINSIPPER FOR UTVIKLINGSARBEIDET FORSLAG TIL RESULTATMÅL FOR GJENNOMFØRINGSFASEN ORGANISERING AV GJENNOMFØRINGSFASEN PROSJEKTFASER ANSVAR OG STYRING TEMA SOM BEHANDLES I GJENNOMFØRINGSFASEN MILEPÆLER I GJENNOMFØRINGSFASEN MANDATER FOR GJENNOMFØRINGSFASEN INNLEDNING MANDATER FOR DE ENKELTE OMRÅDENE/DELPROSJEKTENE I GJENNOMFØRINGSFASEN Utredning av enkeltteamer Prosjektutredninger Implementering av ny organisasjonsmodell ARBEIDSOPPLEGG OG FREMDRIFT SUKSESSFAKTORER VEDLEGG MILEPÆLSPLAN

3 1 Bakgrunn Hammerfest kommune har gjennom prosjektet Forbedret ressursbruk satt fokus på videreutvikling av kommunens organisasjon og økonomi. Prosjektmodellen nedenfor er lagt til grunn for arbeidet: Oppstart Fase 1 Analyse Fase 2 Konkretisering Fase 3 Iverksetting Forankring og eierskap Målsettinger Fremdrift Suksessfaktorer Prosjektplan Intervjuer Arbeidsseminarer Sammenlikninger Underveisrapport, inkl mandat og prosjektplan for neste fase Konkretisering av forbedringstiltak Tilrettelegging før gjennomføring Sluttrapport, inkl. plan for neste fase Innføring Operasjonalisering Kvalitetssikring Fase 1, analysefasen, og fase 2, konkretiseringsfasen, er gjennomført. Jahn Tharaldsen (J Tharaldsen Prosessutvikling) er engasjert som rådgiver og prosjektleder, og har bistått kommunen i de to foregående fasene i prosjektet. I fase 1 av prosjektet ble det utarbeidet en strategisk analyse som hadde som hovedformål å avdekke mulige forbedringsområder. Analysen ble utarbeidet på grunnlag av intervjuer med politiske og administrative ledere, tillitsvalgte og nøkkelressurser for øvrig. I tillegg ble det utarbeidet en analyse av kostradata basert på regnskapsåret 2007 og perioden Analysen ble godkjent av styringsgruppa hovedutfordringer ble vektlagt: Ledelse; en ledelse som tar ansvar for at vedtatte rammer disponeres til effektiv produksjon av de tjenester som ligger i vedtak og/eller lovverk, og innenfor fastsatte kvalitetsmål og tildelte ressurser, personellmessig og økonomisk Styring; en ledelse som prioriterer de områder man trenger å være dyktigst på, konkretisere hva man ønsker å oppnå av kvalitet og kvantitet, måle om man er på riktig vei, iverksette korrigerende tiltak, og få frem konsekvenser når målene ikke nås Lederstruktur; en leder- og organisasjonsstruktur som ivaretar behovet for helhet, kvalitet og effektivitet Forbedring og forenkling av arbeidsprosesser; riktige arbeidsprosesser ut fra politiske og administrative vedtak, og videre at man får mest mulig kvalitet og ressursbruk ut av de arbeidsprosessene som da faktisk skal gjennomføres. Omdømme og kvalitet; at Hammerfest kommune - lokalt og regionalt - fremstår som en kompetent og profesjonell organisasjon med kvalitativt gode tjenester. Med bakgrunn i den strategiske analysen vedtok styringsgruppen at følgende 9 delprosjekter skulle inngå i videreføringen av utviklingsarbeidet fase 2 Konkretiseringsfasen. 1. Ledelse, arbeidsgiverpolitikk og lederstruktur 2. Framtidig system for planlegging og styring 3. Fremtidig tjenestestruktur, inkl. tjenestenivå 4. Administrative stab- og støtteprosesser, inkl. endret organisering 5. Samordning av rutiner og prosesser mellom virksomhetsområder som betjener samme brukere/brukergrupper 6. Framtidig struktur, kvalitet og tjenestenivå for pleie- og omsorgstjenestene 7. Framtidig struktur, kvalitet og tjenestenivå for skoler, SFO og eventuelt barnehager 8. Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendommer 9. Omdømme, rekruttering og livsfasepolitikk 3

4 Styringsgruppa avga sin innstilling til kommunestyret den Kommunestyret behandlet og vedtok styringsgruppas innstilling i møte 17. desember, sak 95. Kommunestyrets vedtak fremkommer nedenfor: 1. Kommunestyret støtter konsulentens vurdering av hovedutfordringer slik disse fremkommer av kapittel 1 og 2 i rapporten. I videreutviklingen av Hammerfest kommune som organisasjon må derfor omstilling vektlegges i vesentlig grad. Kommunestyret vedtar at følgende forutsetninger og prinsipper legges til grunn for kommunens videre omstilling: Utvikle en organisasjonskultur som vektlegger felles holdninger og verdier Innbyggere og brukere skal være i sentrum for all kommunal virksomhet Klar politisk og administrativ styring av kommunens virksomhet Tjenesteproduksjonen overfor innbyggere og brukere organiseres i organisatoriske enheter, med vekt på nærhet til brukere og sammenheng i tjenestene Tydelig organisering og myndighet Hensiktsmessighet i antall ledd mellom toppledelse og utførende ledd. Optimal bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Virksomhetsstyring basert på rammebudsjettering, målstyring, resultatkrav og måling Sunn økonomi i løpet av økonomiplanperioden Kontroll på resultater - ikke på aktiviteter Optimal frihet - i prosessen fram til målene - for enheter og enkeltmedarbeidere, med tilhørende ansvar for måloppnåelse 2. Delprosjekt 1 ledelse, arbeidsgiverpolitikk og lederstruktur kapittel Kommunestyret støtter de prinsipper og retningslinjer som delprosjektet legger til grunn for utvikling av ledelse og ledelsesform slik dette fremkommer av kapittel i rapporten. 2.2 Kommunestyret legger til grunn en annen lederstruktur i sin tilråding enn det delprosjektgruppe 1 foreslår i kapittel i rapporten. Styringsgruppas tilråding fremkommer i punkt 11 nedenfor. 2.3 Kommunestyret støtter delprosjektgruppas forslag om hovedinnhold i program for lederutvikling slik dette fremkommer i kapittel i Rapporten. 3. Delprosjekt 3 fremtidig leder- og tjenestestruktur kapittel Kommunestyret støtter i hovedsak delprosjektets forslag til tjenestestruktur slik denne fremkommer i kapittel i rapporten. Følgende endringer vedtas: Foreslåtte virksomhetsområder IKT og Informasjons- og servicekontor under tjenesteområde Samfunn/Utvikling flyttes til stab/støtte slik delprosjekt 4 foreslår, jfr. punkt 5.2 nedenfor. Dersom Elvetun skole opphører som eget virksomhetsområde, jfr. anbefaling fra delprosjekt 7, samt kapittel i rapporten og punkt i styringsgruppas tilråding, forutsettes tjenesteområdet Barn/Unge endret tilsvarende. 3.2 Kommunestyret legger til grunn en annen lederstruktur når det gjelder stab, støtte og strategisk ledelse enn den som delprosjekt 2 foreslår i kapittel i rapporten. Kommunestyrets vedtak fremkommer i punkt 11 nedenfor. 4. Delprosjekt 4 fremtidige stabs- og støttefunksjoner kapittel Kommunestyret støtter delprosjektets forslag til prinsipper for og organisering av stabs og støttefunksjoner slik dette fremkommer i kapittel i rapporten. 4.2 For å tydeliggjøre nye prinsipper for ledelse og ledelsesform, vedtar kommunestyret at stillingsbetegnelsen assisterende rådmann opphører, men at funksjonen ivaretas slik dette fremkommer i styringsgruppas tilråding i punkt 11 nedenfor. 4

5 5. Delprosjekt 2 fremtidig system for planlegging og styring kapittel Kommunestyret støtter de prinsipper og retningslinjer som delprosjektet legger til grunn for utvikling av system for planlegging og styring slik dette fremkommer av kapittel i rapporten. 6. Delprosjekt 5 samarbeid om brukere med tilpassede behov kapittel Kommunestyret støtter delprosjektets forslag til organisering av samarbeidsteam slik dette frem kommer i kapittel i rapporten. 6.2 Kommunestyret støtter delprosjektets forslag til omdisponering av pedagogisk stilling til Helsesøsterstilling 6.3 Kommunestyret støtter delprosjektets forslag om opprettholdelse av stillingen som konsulent for barn og unge innen psykiatritjenesten. 7. Delprosjekt 6 skole, SFO og barnehage kapittel Kommunestyret støtter delprosjektets vurdering av mulig modell for fremtidig struktur slik denne beskrives i kapittel i rapporten. 7.2 Før endelig vedtak om eventuell endring av skolestruktur fattes, vedtar kommunestyret at arbeidet videreføres der det legges vekt på kvalitetssikring av investeringsmessige konsekvenser, samfunnsmessige konsekvenser, konsekvenser for foreldre og elever med videre. Sluttrapport fra denne videreføringen forutsettes sendt på høring i tråd med gjeldende lover og retningslinjer som beskrevet i kapittel 4.1 i rapporten. 8. Delprosjekt 7 pleie og omsorgbehov kapittel Kommunestyret støtter delprosjektgruppas forslag til tiltak vedrørende omdisponering og reduksjon av driftsnivå, men tilrår at delprosjektgruppas arbeid videreføres gjennom en ytterligere konkretisering av de tiltak som delprosjektgruppa foreslår. Det bør skje gjennom at rådmannen i samarbeid med KOU nedsetter en egen gruppe som også bygger på Medvitas arbeid og eventuelt med ekstern bistand. Målet er at driftsnivå skal reduseres med 7,5 mill. 8.2 Kommunestyret støtter delprosjektgruppas forslag til prinsipp for endret organisering av kjøkkendriften. Det videre arbeidet organiseres og gjennomføres som et prosjekt slik dette fremkommer i kapittel 7 i rapporten. 8.3 Under sektor for pleie og omsorg må tjenestene innenfor sosiale tjenester og rus tas med. De er fortsatt et kommunalt ansvar. 9. Delprosjekt 8 forvalting, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendommer kapittel Kommunestyret støtter delprosjektgruppas forslag til prinsipper om - og fremtidig organisering av - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendommer, slik dette fremkommer i kapittel i rapporten. 9.2 Kommunestyret støtter delprosjektets forslag til avhending av bygg og eiendommer, men forutsetter at det snarest legges frem sak for kommunestyret når takst m.v. er foretatt. 9.3 Kommunestyret vedtar at det utarbeides en strategisk plan for prinsipper om inndekning av vedlikeholdsetterslep og økning av virksomhetsområdenes interne vedlikehold før det tas endelig stilling til finansiering. 9.4 Kommunestyret vedtar at styret sammensettes av representanter fra folkevalgte (posisjon og opposisjon), administrasjonen og tillitsvalgte. 9.5 Kommunestyret støtter delprosjektgruppas forslag om utredning om nytt bade-/svømmeanlegg. Rådmannen legger frem sak for kommunestyret om mandat med videre for en slik utredning. 10. Delprosjekt 9 omdømmebygging kapittel Kommunestyret støtter delprosjektgruppas forslag til prinsipper om og modell for fremtidig omdømmebygging slik dette fremkommer i kapittel 5 i rapporten. 5

6 11. Fremtidig leder- og tjenestestruktur 11.1 Kommunestyret vedtar at kommunens strategiske ledelse (toppledergruppe) utgjøres av rådmann og 3 sektorledere/kommunalsjefer. ( Kommunestyret presiserer at organisasjonsmodellen ikke skal praktiseres som en tonivåmodell med resultatenheter.) 11.2 Funksjonen assisterende rådmann ivaretas av sektorledere/kommunalsjefer Det opprettes en ny sentral utviklingsenhet. Ledelse, oppgaver/funksjoner, grunnbemanning og prinsipper for samarbeid med fagstaber fastsettes som en del av gjennomføringsprosjektet 11.4 Endelig organisering og ledelse av støtteenheten Administrasjon fastsettes som en del av gjennomføringsprosjektet Det opprettes 3 tjenesteområder med inndeling av virksomhetsområder som vist ovenfor. Hvert tjenesteområde forutsettes å ha egne fagstaber. Endelig fordeling av organisering, ledelse, oppgaver og funksjoner fastsettes som en del av gjennomføringsprosjektet. 6

7 11.6 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg/eiendommer organiseres som kommunalt foretak (KF). Endelig organisering, ledelse, oppgaver og funksjoner fastsettes som en del av gjennomføringsprosjektet Kommunestyret støtter forslaget om å se på en felles ekstravaktsentral, og anbefaler at den endelige formen på en felles ekstravaktsentral, fastsettes som en del av gjennomføringsprosjektet. Dette gjelder også om ekstravaktsentralen skal fungere for hele kommunen eller bare for utvalgte områder. 12. Kommunestyrets vedtak vedrørende fristilling, omplassering og nedbemanning: 12.1 Kommunestyret vedtar at det utarbeides retningslinjer for fristilling, omplassering og nedbemanning av personell, og at gjeldende regelverk benyttes som minimumskrav for å ivareta de ansattes rettigheter Kommunestyret forutsetter at nedbemanning og omplassering av personell skal gjennomføres uten oppsigelser Kommunestyret vedtar at en økning i bemanningen av felles ekstravaktsentral i størst mulig grad gjøres med omplassering av ansatte, og finansieres gjennom reduksjon av utgifter til overtid og vikarbruk For å legge til rette for en vellykket omstillingsprosess, får formannskapet fullmakt til å opprette stillingshjemler, og rådmannen myndighet til å flytte eller legge ned stillingshjemler. Det forutsettes videre at myndigheten praktiseres innenfor gjeldende lover og retningslinjer, og at kommunestyret forelegges sak om revidering av gjeldende delegeringsbestemmelser. 13. Kommunestyrets vedtak vedrørende videreføring av omstillingsarbeidet: 13.1 Kommunestyret vedtar at omstillingsarbeidet videreføres i tråd med de prinsipper som fremkommer i kapittel 7 i rapporten Detaljert prosjektplan utarbeides etter kommunestyrets vedtak, og godkjennes i styringsgruppemøte i uke 2 / Kommunestyret vedtar at det som en del av gjennomføringsprosjektet opprettes et eget delprosjekt for utarbeidelse av fremtidig rekrutteringsstrategi. Dette inkluderer en kartlegging av dagens kompetanse, fremtidig kompetansebehov og konsekvenser for fremtidig rekruttering. 14. Økonomiske konsekvenser av kommunestyrets vedtak:t ØKONOMISK GEVINST Delprosjekt 2: Redusert ressursbruk Delprosjekt 3: 4 færre sektorledere, samt assisterende rådmann 13 færre virksomhetsledere færre stabsledere Effekt av vaktsentral Delprosjekt 4: Innkjøp u/ kr Annonse Faktura Postmottak Sykefraværsprosess Tilsettingsprosess Barnehageopptak efaktura Biladministrasjon Kopimaskiner og skrivere Delprosjekt 5 Omgjøring av lærerstilling til helsesøster

8 ØKONOMISK GEVINST Delprosjekt 6 PU reduksjon nattvakt Overføring av bruker PU til hjemmetjenesten Reduksjon dagtilbud PU Reduksjon aftenvakt kjøkken Delprosjekt 7 Elvetun skole Forsøl skole Daltun skole Reduserte kapitalutgifter som følge av redusert investeringsbehov Delprosjekt 8 Redusert FDV som følge av avhending bygg Administrative stillinger Annet: Redusert driftsnivå pleie og omsorg SUM BRUTTO DRIFTSRED OMDISPONERINGER Delprosjekt 3: 5 av 11 virksomhetslederstillinger omdisponeres til styrking av drift/stab av 6 stabslederstillinger omdisponeres til styrking av drift/stab Leder av støtteenheten Administrasjon Delprosjekt 5 Omgjøring av lærerstilling til helsesøster Videreføring av stillings som konsulent for barn og unge innen psykiatri Delprosjekt 6 PU reduksjon nattvakt, omdisponeres til hjemmetjeneste Overføring av bruker PU til hjemmetjenesten, omdisponeres til aktivitør og praktisk bistand Delprosjekt 8 Redusert FDV som følge av avhending bygg, benyttes til etterslep vedlikehold Økt internt vedlikehold til virksomhetene Annet Omstillingskostnader 10 % av totaleffekt SUM OMDISPONERINGER SUM NETTO DRIFTSREDUKSJONER

9 2 Forutsetninger, prinsipper og mål for gjennomføringsfasen 2.1 Forutsetninger og prinsipper for utviklingsarbeidet Utvikle en organisasjonskultur som vektlegger felles holdninger og verdier Innbyggere og brukere skal være i sentrum for all kommunal virksomhet Klar politisk og administrativ styring av kommunens virksomhet Tjenesteproduksjonen overfor innbyggere og brukere organiseres i organisatoriske enheter, med vekt på nærhet til brukere og sammenheng i tjenestene Tydelig organisering og myndighet Hensiktsmessighet i antall ledd mellom toppledelse og utførende ledd. Optimal bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Virksomhetsstyring basert på rammebudsjettering, målstyring, resultatkrav og måling Sunn økonomi i løpet av økonomiplanperioden Kontroll på resultater - ikke på aktiviteter Optimal frihet - i prosessen fram til målene - for enheter og enkeltmedarbeidere, med tilhørende ansvar for måloppnåelse 2.2 Forslag til resultatmål for gjennomføringsfasen Lederskap og ledelse Hvert område har ledere med økonomisk, personellmessig og faglig ansvar innenfor gitte rammer. Kriterier for god ledelse er lagt til grunn for all praktisering av ledelse. Lederutviklingsprogram for rådmann, sektor-/tjenesteledere, virksomhetsledere og tillitsvalgte er utarbeidet innen utgangen av 1. halvår Programmet har fokus på teamledelse, ledelse av egne enheter og utvikling av individuelle/personlige lederferdigheter. For 2. halvår 2009 er lederutvikling gjennomført som en del av innføringen av balansert målstyring (inkl. etablering av lederavtaler, medarbeidertilfredshetsundersøkelser og brukerundersøkelser) og etablering/tilpasning av sektor-/tjenesteområder og virksomhetsområder. Lederavtaler er etablert for alle kommunens ledere innen utgangen av Lederavtaler er utarbeidet og inngått som en del av implementeringen av balansert målstyring. Opplegg for systematisk evaluering av ledere er etablert. Arbeidet er gjennomført som en del av lederutviklingen i 2009, sammen med implementeringen av balansert målstyring. Første evaluering gjennomføres pr utgangen av 1 tertial 2010, som en del av rapporteringen i forbindelse med balansert målstyring. Arbeidsgiverpolitikk og delegering Kommunens arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og delegeringsbestemmelser er reviderte, og lagt til grunn for kommunens praktisering av ansvarliggjøring og myndiggjøring av medarbeidere og ledere Reviderte retningslinjer og bestemmelser praktiseres i hele organisasjonen innen utgangen av år

10 Ressurser og organisering I løpet av 2009 er kommunen organisert/etablert i tråd med de prinsipper og forutsetninger som kommunestyret har vedtatt. Dette innebærer blant annet: - Toppledergruppen (strategisk ledergruppe) redusert fra 13 til 4 inkl rådmann - Stillingsbetegnelsen assisterende rådmann opphørt, funksjonen ivaretas av sektor-/tjenesteledere - Antall sektor-/tjenesteområder redusert fra 7 til 3, benevnt som barn/unge, samfunn/utvikling og helse/pleie. Tilsvarende reduksjon i antall sektor-/tjenesteledere - 3 sektor-/tjenestestaber med ansvar for faglig utvikling av sektor-/tjenesteområdene - Antall virksomhetsområder redusers. - Helse og pleie/omsorg sammenslått, og benevnt som helse og pleie - Hammerfest Eiendom KF etablert, med ansvar for vedlikehold kommunale bygg / boliger, vaktmestertjeneste kommunale bygg, renhold av kommunale bygg, prosjekt / byggeledelse av kommunale byggeprosjekter og kommunale utleieboliger - Sentral utviklingsenhet og støtteenheter, inkl. IKT og informasjons- og servicekontor - Overordnet samarbeidsteam og 3 tverrfaglige samarbeidsteam vedrørende brukere med tilpassede behov - Institusjonskjøkken - Vaktsentral Prosessen for etablering av ny organisasjon er gjennomført som en del av lederutviklingen i 2009 Kommunens administrative hovedrutiner og arbeidsoppgaver er kartlagt med flytskjema ved overgang fra gammel til ny organisasjon innen utgangen av Øvrige rutiner gjennomgås tilsvarende innen utgangen av 2010 Desentralisert datafangst alle data registreres så langt ute i organisasjonen som mulig basert på optimal bruk av IKT - er gjennomført innen utløpet av år 2010 Policy og strategi - styring Kommunens plan- og styringssystem er bygget opp etter prinsippene for balansert målstyring innen utgangen av år 2009, med fokus på rammebudsjettering, målstyring, verdistyring og resultatkrav/-måling Systemet er implementert som en del av lederutviklingen i løpet av 2009, og tatt i full bruk fra og med Medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshetsundersøkelse gjennomføres årlig for alle ansatte, og hver virksomhet lager planer for oppfølging av resultatene, inkl. plan for kompetanseutvikling av ansatte. 1 gang i løpet av For 2009 er arbeidet gjennomført som en del av lederutviklingen og innføring av balansert målstyring. Brukertilfredshet Hvert virksomhetsområde har serviceerklært 2 eller flere tjenester innen utgangen av Arbeidet gjennomføres som en del av lederutviklingen og innføring av balansert målstyring. Innen utgangen av 2010 er 100 % av kommunens tjenester serviceerklært Fra 2010 er alle søknadsskjema for kommunale tjenester/ytelser tilgjengelige i digital form på kommunens hjemmeside. 10

11 Brukerundersøkelser gjennomføres årlig, og hver virksomhet lager planer for oppfølging av resultatene. For 2009 er arbeidet gjennomført som en del av lederutviklingen og innføring av balansert målstyring. Årlige brukerundersøkelser skal gi resultatforbedring på minimum 3 %, første gang for året 2010, basert på undersøkelser i 2009 og Omdømme I løpet av 2009 har alle ansatte fått grunnleggende innføring i hvordan egne holdninger og atferd har betydning for kommunens omdømme Prosjektplan for gjennomføringsfasen er gjennomført i tråd med forutsetninger I løpet av 2009 er kommunens omtale i media vesentlig forbedret. Et overordnet mål er at det skal være minst en positiv omtale om kommunen i media hver måned Økonomiske resultater Kommunens regnskap for år 2009 og senere år gjøres opp med minimum 5 % netto driftsresultat. For år 2009 og senere år avsettes det midler på driftsbudsjettet som buffer for å møte kommende års svingninger på inntektssiden. Bufferen skal være på minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Utviklingsarbeidet har realisert følgende økonomiske resultater: Brutto driftsreduksjon Omdisponering Netto effekt

12 3 Organisering av gjennomføringsfasen 3.1 Prosjektfaser Prosjektmodellen nedenfor er lagt til grunn for utviklingsarbeidet: Oppstart Fase 1 Analyse Fase 2 Konkretisering Fase 3 Iverksetting Forankring og eierskap Målsettinger Fremdrift Suksessfaktorer Prosjektplan Intervjuer Arbeidsseminarer Sammenlikninger Underveisrapport, inkl mandat og prosjektplan for neste fase Konkretisering av forbedringstiltak Tilrettelegging før gjennomføring Sluttrapport, inkl. plan for neste fase Innføring Operasjonalisering Kvalitetssikring Fase 1, analysefasen, og fase 2, konkretiseringsfasen, er gjennomført. Fase 3, gjennomførings-/iverksettingsfasen forbereder, iverksetter og kvalitetssikrer de endringer i organisering og arbeidsmåte (kultur og samarbeid) som det er gjort vedtak om. 3.2 Ansvar og styring Styringsgruppe Utvalgte repr. Oppdragsgiver Kommunestyret Prosjektansvarlig Rådmann Prosjektleder NN Ekstern rådgiver JTP Oppdragsgiver er kommunestyret. Oppdragsgiver har godkjent gjennomføringsfasen av prosjektet, og behandler og godkjenner tilrådinger innenfor de tema / områder hvor dette er påkrevd. Prosjektansvarlig er rådmannen. Har det totale økonomiske ansvaret Påse samsvar mellom prosjektplan og mål Har det overordnede kvalitetssikringsansvaret Sørger for klare rammer og arbeidsforhold for prosjektleder Følger opp ressurstilgang, gjennomfører oppfølgingsrutiner Ansvarlig for ekstern informasjon om prosjektet Peker ut intern prosjektleder Rapporterer til oppdragsgiver Behandler og godkjenner tilrådinger innenfor de tema / områder hvor myndighet er gitt 12

13 Styringsgruppe: Bidrar til at prosjektet får de nødvendige ressurser og status Behandler og gir råd i de saker som prosjektansvarlig legger frem Gi prosjektleder aktiv støtte for å sikre fremdrift Følger opp de saker som behandles i styringsgruppen Spesielt ansvar for oppfølging av økonomiske gevinster som skal reliseres Prosjektleder: Har det operative og utøvende ansvaret for prosjektet Innenfor prosjektrammen - planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet Identifisere og følge opp kritiske suksessfaktorer Sørge for at prosjektansvarlig har et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunktene og styringsgruppemøter Inngår nødvendige kontrakter med ressurseiere, leverandører, mv. Rapporterer til prosjektansvarlig Prosjektrådgiver: Bistår med kompetanse, rådgivning og erfaring innenfor utvalgte områder 3.3 Tema som behandles i gjennomføringsfasen Nedenfor fremkommer tema/områder som inngår som en del av gjennomføringsfasen. Listen suppleres dersom flere tema er aktuelle. Nr Tema Ansvar 1 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi som del av omdømmebygging i forbindelse med gjennomføring av FRB 2 Revidering av gjeldende delegeringsbestemmelser vedrørende oppretting, omdisponering og nedlegging av stillingshjemler 3 Rekruttering, bemanning og omplassering av personell i forhold til ny organisering 4 Kontorplassering og lokalisering av enheter og personell i forhold til ny organisering Rådmann Rådmann Rådmann Rådmann 5 Implementering av ny organisasjonsmodell Rådmann 6 Kvalitetssikring av endret skolestruktur Rådmann 7 Videreutvikling av pleie og omsorg Prosjektgruppe 8 Alternativ modell for organisering og drift av kjøkken Prosjektgruppe 9 Alternativ modell for organisering og drift av vaktsentral Prosjektgruppe 10 Avhending av bygg og plan for inndekking av vedlikeholdsetterslep, inklusive finansiering 11 Revidering av arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og delegeringsbestemmelser Rådmann Rådmann 12 Strategi for fremtidig rekruttering Prosjektgruppe 13 Mandat for utredning av nytt bade- og svømmeanlegg Rådmann 14 Implementering av balansert målstyring Rådmann 15 Utarbeidelse av program for lederutvikling Prosjektgruppe 13

14 3.4 Milepæler i gjennomføringsfasen sfasen vil bestå av 3 hovedoppgaver: Utredning av enkelttemaer som skal godkjennes av oppdragsgiver eller prosjektansvarlig (eksempler er revidering av delegeringsbestemmelser og mandat for utredning av nytt bade- og svømmeanlegg) Utredning av temaer som oppfølging av konkretiseringsfasen, og der det opprettes egne prosjektgrupper for arbeidet (eksempel er videreutvikling av pleie og omsorg). Implementering av tilrådinger fra konkretiseringsfasen som er godkjent av oppdragsgiver, og der prosjektansvarlig er gitt myndighet (eksempel er implementering av ny organisasjonsmodell) Modellen nedenfor viser hovedmilepælene i gjennomføringsfasen: Aktivitet/måned Etablering: Prosjektplan, bemanning av prosjekt-/arbeidsgrupper, utarbeidelse av informasjons- og kommunikasjonsstrategi, felles startseminar Utredning av enkelttemaer : Delegering vedrørende personellendringer, kvalitetssikring skolestruktur, mandat bade- og svømmeanlegg, avhending bygg/ inndekking av vedlikeholdsetterslep, revidering av arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og delegeringsbestemmelser Prosjektutredninger: Videreutvikling pleie og omsorg, organisering og drift av kjøkken, organisering og drift av vaktsentral, strategi for rekruttering, program for lederutvikling Implementering av ny organisasjonsmodell: Rekruttering, bemanning og omplassering av personell Kontorplassering og lokalisering Lederutvikling del 1 Etablering av egne tjeneste- og virksomhetsområder Implementering av balansert målstyring Serviceerklæringer Medarbeidertilfredshets- og brukertilfredshetsundersøkelser 14

15 4 Mandater for gjennomføringsfasen 4.1 Innledning Som tidligere skrevet vil gjennomføringsfasen bestå av 1. utredning av enkelttemaer 2. utredning av temaer som oppfølging av konkretiseringsfasen, og der det opprettes egne prosjektgrupper 3. implementering av tilrådinger fra konkretiseringsfasen som er godkjent av oppdragsgiver, og der prosjektansvarlig er gitt myndighet Rent praktisk innebærer dette at det opprettes prosjektgrupper kun for følgende områder: videreutvikling pleie og omsorg organisering og drift av kjøkken organisering og drift av vaktsentral strategi for rekruttering program for lederutvikling Prosjektansvarlig (rådmann) fastsetter organiseringen av arbeidet innenfor øvrige områder. 4.2 Mandater for de enkelte områdene/delprosjektene i gjennomføringsfasen Nedenfor fremkommer mandater for de temaene/områdene som skal inngå i gjennomføringsfasen, både for de områder som skal utredes av prosjektgrupper og de områder hvor prosjektansvarlig har direkte myndighet Utredning av enkeltteamer Informasjons- og kommunikasjonsstrategi i tilknytning til FBR (forbedret ressursbruk) Tema Utarbeide en felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi for gjennomføringsfasen Tidligere utarbeidet informasjonsstrategi legges til grunn for arbeidet Organisering av arbeidet fastsettes av prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere. Delegert myndighet vedrørende personellendringer Tema Utarbeide sak om revidering av dagens delegeringsbestemmelser vedrørende personellendringer Organisering av arbeidet fastsettes av prosjektansvarlig, og forholder seg gjeldende bestemmelser og retningslinjer. 15

16 Nytt bade- og svømmeanlegg Tema Utarbeide mandat for en videre utredning av nytt bade- og svømmeanlegg i kommunen Organisering av arbeidet fastsettes av prosjektansvarlig. Kvalitetssikring av endret skolestruktur Tema Kvalitetssikre tidligere tilrådinger. Følgende skal vektlegges: Samfunnsmessige konsekvenser og konsekvenser for foreldre og elever Kvalitetssikring av økonomiske beregninger, drift og investeringer Organisering av arbeidet fastsettes av prosjektansvarlig Arbeidet skal sluttføre delprosjekt 7 sitt arbeid fra konkretiseringsfasen. Revidert sluttrapport skal sendes på høring i tråd med gjeldende regler og retningslinjer for endring av skolestruktur Avhending av bygg. Inndekking av vedlikeholdsetterslep og finansiering Tema Utarbeide endelig oversikt over hvilke bygg og eiendommer som kan avhendes, inkludert takst / salgssum Konkretisere størrelsen på etterslep når det gjelder vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer Utarbeide plan for finansiering av inndekking av etterslep og økning av virksomhetsområdenes interne vedlikehold Organisering av arbeidet fastsettes av prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere. Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og delegeringsbestemmelser Tema Synliggjøre administrative konsekvenser av reviderte arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Utarbeide forslag til nye delegeringsbestemmelser Merknader Arbeidet tar utgangspunkt i utredningen fra politisk nedsatt arbeidsgruppe Reviderte retningslinjer og bestemmelser skal forelegges kommunestyret til godkjenning Organisering av arbeidet fastsettes av prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere. 16

17 4.2.2 Prosjektutredninger Videreutvikling av pleie og omsorg Ansvar Egen delprosjektgruppe er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet. Mandat Konkretisere og kvalitetssikre delprosjektgruppe 6 sine forslag til driftsreduserende tiltak fra konkretiseringsfasen, og vurdere disse tiltakene opp mot / sammen med de tiltakene som er foreslått gjennom Medvitas arbeid Konkretisere tiltak som medfører en reduksjon av dagens driftsnivå på 7,5 mill kr Konkretisere konsekvenser for brukere og ansatte Merknader Dersom det foreslås tiltak som medfører endret organisering, samkjøres dette med implementering av ny organisasjonsmodell Det blir satt ned egen prosjektgruppe for arbeidet. Deltakere vil være representanter fra politisk og administrativ ledelse, fra tillitsvalgte og fra ansatte innenfor tjenesteområdet. Prosjektansvarlig godkjenner sluttrapport før den legges frem for kommunestyret for endelig vedtak Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere. Alternativ modell for organisering og drift av kjøkken Ansvar Egen delprosjektgruppe er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet. Mandat Utrede fordeler og ulemper knyttet til dagens organisering og drift Utrede muligheter for alternativ organisering og drift av kjøkken, inkl. samarbeid / samorganisering med andre institusjoner (bl.a. sykehus). Konkretisere kapasitet, produksjon og drift, samt organisering og bemanning Konkretisere konsekvenser for brukere og ansatte, samt økonomiske konsekvenser, inkl. drift og investeringer Merknader Dersom det foreslås tiltak som medfører endret organisering, samkjøres dette med implementering av ny organisasjonsmodell Det blir satt ned egen prosjektgruppe for arbeidet. Deltakere vil være representanter fra politisk og administrativ ledelse, fra tillitsvalgte og fra ansatte innenfor tjenesteområdet. Prosjektansvarlig godkjenner sluttrapport før den legges frem for kommunestyret for endelig vedtak Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere. 17

18 Alternativ modell for organisering og drift av vaktsentral Ansvar Egen delprosjektgruppe er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet. Mandat Utrede fordeler og ulemper knyttet til dagens organisering og drift Foreslås modell for omgjøring av dagens vaktsentral til felles rekrutteringspool for hele kommunen Utrede hvordan felles rekrutteringspool skal benyttes i forhold til nedbemanning og omplassering av personell som følge av ny organisasjonsmodell Konkretisere modell for finansiering av enheten Merknader De løsninger som foreslås samkjøres med implementeringen av ny organisasjonsmodell Det blir satt ned egen prosjektgruppe for arbeidet. Deltakere vil være representanter fra politisk og administrativ ledelse, fra tillitsvalgte og fra ansatte innenfor tjenesteområdet. Prosjektansvarlig godkjenner sluttrapport før den legges frem for kommunestyret for endelig vedtak Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere. Strategi for rekruttering Ansvar Egen delprosjektgruppe er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet. Mandat Kartlegge og analysere fremtidig kompetansebehov Kartlegge og analysere dagens kompetanse Konkretisere hvordan gapet mellom dagens kompetanse og fremtidig kompetansebehov skal dekkes Det blir satt ned egen prosjektgruppe for arbeidet. Deltakere vil være representanter fra politisk og administrativ ledelse, fra tillitsvalgte og fra ansatte innenfor tjenesteområdet. Prosjektansvarlig godkjenner sluttrapport før den legges frem for kommunestyret for endelig vedtak Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere. 18

19 Program for lederutvikling Ansvar Egen delprosjektgruppe er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet. Mandat Bygge videre på arbeidet i og tilrådinga fra prosjektgruppe 1 ledelse, arbeidsgiverpolitikk og lederstruktur i konkretiseringsfasen. Utarbeide konkret program for lederutviklingen i kommunen, knyttet både til selve omstillingsperioden og som fast og varig program for lederutvikling. Programmet skal konkretisere innhold i følgende moduler : - ledelse i team - ledelse av egne enheter - utvikling av personlige lederferdigheter Merknader Lederutviklingen skal vektlegge kommunens samhandling med innbyggere og brukere av kommunens tjenester. For 2009 forutsettes det at etablering av egne enheter, samt implementering av balansert målstyring, blir gjennomført som en del av lederutviklingen Det blir satt ned egen prosjektgruppe for arbeidet. Deltakere vil være representanter fra administrativ ledelse og tillitsvalgte, og evt. med representanter fra politisk ledelse. Prosjektansvarlig godkjenner lederutviklingsprogrammet. Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, intern prosjektleder og prosjektrådgiver som rådgivere Implementering av ny organisasjonsmodell Implementeringen vil bestå av følgende hovedaktiviteter: Rekruttering, bemanning og omplassering av personell i tråd med kommunestyrets vedtak Endringer i kontorplassering og lokalisering Etablering av ny organisering (tjenesteområder og virksomhetsområder), inkl. utarbeidelse av serviceerklæringer Balansert målstyring, inkl. medarbeider- og brukertilfredshetsundersøkelse Prosjektansvarlig (rådmann) er ansvarlig for å gjennomføre alle disse hovedaktivitetene. Imidlertid forutsettes det at når ny lederstruktur er på plass, gis lederne ansvar for å etablere egne enheter i tråd med kommunestyrets vedtak. Som tidligere forutsatt, vil etablering av egne virksomheter og implementering av balansert målstyring gjennomføres som en del av lederutviklingen i kommunen. Temaer som skal inngå i arbeidet fremkommer nedenfor. 19

20 Rekruttering, bemanning og omplassering av personell Ansvar Rådmannen er ansvarlig for å gjennomføre dette arbeidet, som omfatter både arbeidet med å rekruttere til ny organisasjon og ha oversikt over helheten i gjennomføringsfasen. Tema Se til at helheten i gjennomføringsfasen blir opprettholdt og gjøre nødvendige justeringer for å imøtekomme målsettinger og forutsetninger. Lage bemanningsplaner og lederavtale for ledere av virksomheter og støttefunksjoner i den framtidige organiseringen av kommunen. Gjennomføre arbeidet med rekruttering og omplassering, - i samsvar med lov- og regelverket og de retningslinjene som er vedtatt av kommunestyret. Det blir ikke sett ned egen prosjektgruppe for dette arbeidet. Rådmannen benytter seg av styringsgruppa, medarbeiderne i organisasjonen, intern prosjektleder og prosjektrådgiver. Styringsgruppa vil ikke ha noen rolle når det gjelder tilsettinger i stillinger eller andre personalspørsmål. Det er partene i arbeidslivet som skal håndtere dette arbeidet. Kontorplassering - lokalisering av virksomheter og personell Ansvar Prosjektansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre dette arbeidet. Tema Utarbeide forslag til lokalisering av virksomheter og personell i den nye organisasjonen. Utrede kostnader og mulige innsparinger ved eventuell ombygging og innredning for ny lokalisering. Gi forslag om hvordan flytting og omfordeling av lokaler skal gjennomføres i praksis. Merknader Mandatet gjelder for hele kommunens administrasjon og tjenesteproduksjon (ikke kun rådhuset). Det skal legges vekt på gode og framtidsrettede løsninger, herunder hvordan lokaler, arbeidsplasser og utstyr kan stimulere eller hemme samarbeid og effektivitet. Det skal også legges vekt på hvordan bruk av tidsmessig teknologi kan innpasses i gode løsninger for lokalisering og innredning. Det skal videre legges vekt på samhandling mellom virksomheter og hensiktsmessig lokalisering i forhold til publikumskontakt. Det blir ikke sett ned egen prosjektgruppe for arbeidet. Prosjektansvarlig benytter seg av styringsgruppa, medarbeiderne i organisasjonen, intern prosjektleder og prosjektrådgiver. 20

21 Etablering av tjenesteområder Ansvar Prosjektansvarlig (rådmann) sammen med ledere av enheter er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet. Tema: Innenfor vedtatt modell, utarbeide forslag til detaljert innhold i det enkelte tjenesteområde (plassering av oppgaver og samhandling med andre tjenesteområder) Utarbeide lederavtale som danner grunnlag for samhandlingen mellom rådmann og de øvrige ledernivåene Utarbeide forslag til stillings- og ressursrammer for det enkelte tjenesteområde (det skal ikke defineres stillingstyper, lønnsplassering eller lignende). Utarbeide serviceerklæringer innenfor utvalgte tjenester. Det blir ikke sett ned egen prosjektgruppe for dette arbeidet. Rådmannen benytter seg av styringsgruppa, medarbeiderne i organisasjonen, intern prosjektleder og prosjektrådgiver. Ansvaret for gjennomføringen vil gradvis gå over fra rådmann til ledere for øvrig. Når ledere blir tilsatt i respektive områder, vil de gradvis overta ansvaret for organisering av egen enhet, innenfor de rammer og retningslinjer som er trukket opp i kommunestyrets vedtak. Etablering av stab- og støttefunksjoner Ansvar Prosjektansvarlig (rådmann) sammen med ledere av enheter er ansvarlig for å gjennomføre arbeidet. Tema Bygge videre på arbeidet i og tilrådinga fra konkretiseringsfasen. Utarbeide konkret tilråding om hvilke oppgaver som skal ligge i de sentrale funksjonene og hvilke som skal ligge i virksomhetene. Utarbeide forslag til stillings- og ressursrammer for utviklingsenheten og den enkelte støtteenhet (det skal ikke defineres stillingstyper, lønnsplassering eller lignende). Utarbeide forslag til Serviceavtaler mellom støttefunksjonene og tjenesteenhetene som regulerer ansvar, myndighet og roller mellom dem. Videreføre arbeidet med prosesskartlegging for de viktigste støtteoppgaver, der både nåværende og tilråding om framtidige prosesser blir kartlagt. Utarbeide forslag om hvordan IKT kan bidra til effektivitet og god ressursbruk i samhandlinga mellom støttefunksjonene og tjenesteområdene. Det blir ikke sett ned egen prosjektgruppe for dette arbeidet. Rådmannen benytter seg av styringsgruppa, medarbeiderne i organisasjonen, intern prosjektleder og prosjektrådgiver. Ansvaret for gjennomføringen vil gradvis gå over fra rådmann til ledere for øvrig. Når ledere blir tilsatt i respektive områder, vil de gradvis overta ansvaret for organisering av egen enhet, innenfor de rammer og retningslinjer som er trukket opp i kommunestyrets vedtak. 21

22 Implementering av balansert målstyring Ansvar Egen delprosjektgruppe er ansvarlig for å gjennomføre delprosjektet. Tema På grunnlag av arbeidet som er gjort av prosjektgruppe 2 i konkretiseringsfasen, skal prosjektgruppa videreføre arbeidet med å etablere et nytt plan- og styringssystem for kommunen. Dette inkluderer: o Utarbeide overordnet styringskort for Hammerfest kommune, inneholdende visjon, overordna mål og strategiske fokusområder o Utarbeide styringskort for de enkelte tjenesteområdene i Hammerfest kommune, inneholdende mål, suksessfaktorer, måleindikatorer og ambisjonsnivå o Utarbeide maler for kommunens styringsdokumenter, med fokus på implementering av balansert målstyring i kommunens styringsdokumenter (kommuneplan, økonomiplan, kvartals/tertialrapport og årsrapport). o Med bakgrunn i utarbeidet årshjul, utarbeide beskrivelse av prosesser og rutiner for gjennomføring av de tiltak som årshjulet består av Samordne arbeidet med økonomiplan for perioden og budsjett for 2010 slik at disse er bygget opp etter det nye systemet Som en del av årshjulet, gjennomføre bruker- og medarbeidertilfredshetsundersøkelse, samt utarbeide plan for hvordan resultater skal følges opp Merknader Prosjektet skal utarbeide konkrete forslag til dokumenter som skal brukes i kommunens plan- og styringssystem (økonomiplan, budsjett, rapporteringer, målekart, dialogprosesser, serviceerklæringer, brukerundersøkelser m.m.) Prosjektet skal utarbeide konkrete forslag til rutiner for de prosesser som gjennomføres som en del av årshjulet Implementeringen skal gjennomføres som en del av lederutviklingen i kommunen Prosjektgruppe Det blir ikke sett ned egen prosjektgruppe for dette arbeidet. Rådmannen benytter seg av styringsgruppa, medarbeiderne i organisasjonen, intern prosjektleder og prosjektrådgiver. 22

23 5 Arbeidsopplegg og fremdrift Hovedopplegget for gjennomføringsfasen blir tilsvarende som for konkretiseringsfasen. Imidlertid vil behovet avta etter hvert som tiltak m.v. er godkjent og kan iverksettes. Felles startsamling. Felles startsamling for alle prosjektdeltakere (deltakere i arbeidsgrupper, prosjektgrupper og styringsgruppe). Heldagssamling med informasjon, spørsmål og avklaringer, samt utarbeidelse av aktivitets- og fremdriftsplaner. Arbeidsmøter. Arbeidsgrupper og prosjektgrupper arbeider etter respektive planer. Månedlige veiledningsmøter. Prosjektleder og -rådgiver deltar på og veileder de enkelte arbeids- og prosjektgruppene i forhold til de tema / områder det arbeides med. Månedlige felles arbeidsmøter. Felles møter mellom styringsgruppe og arbeids- og prosjektgruppene. Presentasjon av status arbeidet, spesielle problemstillinger og videre arbeid Månedlige styringsgruppemøter. I tillegg til tilbakemeldinger til arbeids- og prosjektgruppene tas det opp andre problemstillinger som styringsgruppa mener er viktig for gjennomføringen. Styringsgruppa vil ha spesielt fokus på økonomiske resultater. Tilrådinger. For enkeltområder er rådmann delegert myndighet til å godkjenne tiltak som foreslås. Disse blir ikke gjenstand for behandling i kommunestyret, slik tilfelle var for konkretiseringsfasen. For andre områder må tilrådinger godkjennes av kommunestyret. I disse tilfellene godkjenner prosjektansvarlige tilrådingene, i samråd med styringsgruppe og prosjektleder/-rådgiver før behandling og vedtak. 6 Suksessfaktorer Sentrale forutsetninger for å lykkes med gjennomføringsfasen er: Politiske og administrative ledere går foran, viser holdninger og handlinger i samsvar med de prinsipper som ligger til grunn for prosjektet Lederne tenker og handler til beste for kommunen/innbyggerne gjennom konstruktivt og løsningsorientert arbeid Handlingsplan og Budsjett 2009 må forankre omstillingsprosjektets konsekvenser (så langt det er mulig på aktuelt tidspunkt). Forankring av prosjektet i det politiske beslutningssystemet. Lojalitet - at folkevalgte og adm. ledere har tillit til og gir tid til at prosjektet framskaffer gode handlingsalternativer som de etter hvert skal velge mellom. Det betyr bl.a. at det ikke igangsettes konkurrerende prosesser/prosjekter. Åpen prosess med god informasjonstilgang for alle Informasjon - alle ansatte og politikere holdes aktivt informert om bakgrunn, utredninger og beslutninger, og har mulighet til innspill og påvirkning. Aktiv deltakelse stimuleres og aksepteres. Det formelle regelverket legges til grunn som et minimum for ansattes rettigheter og muligheter

24 Vedlegg 1 Milepælsplan Hammerfest kommune Forslag til prosjektplan for gjennomføringsfasen Aktivitet/måned Etablering: Prosjektplan, bemanning av prosjekt-/arbeidsgrupper, utarbeidelse av informasjons- og kommunikasjonsstrategi, felles startseminar Utredning av enkelttemaer : Delegering vedrørende personellendringer, kvalitetssikring skolestruktur, mandat bade- og svømmeanlegg, avhending bygg/ inndekking av vedlikeholdsetterslep, revidering av arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og delegeringsbestemmelser Prosjektutredninger: Videreutvikling pleie og omsorg, organisering og drift av kjøkken, organisering og drift av vaktsentral, strategi for rekruttering, program for lederutvikling Implementering av ny organisasjonsmodell: Rekruttering, bemanning og omplassering av personell Kontorplassering og lokalisering Lederutvikling del 1 Etablering av egne tjeneste- og virksomhetsområder Implementering av balansert målstyring Serviceerklæringer Medarbeidertilfredshets- og brukertilfredshetsundersøkelser 24

Utvalg: Møtested: Marta Anderssenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 17.12.2008 Tid: 09:00 13:30

Utvalg: Møtested: Marta Anderssenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 17.12.2008 Tid: 09:00 13:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Marta Anderssenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 17.12.2008 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Forbedret ressursbruk

Forbedret ressursbruk Forbedret ressursbruk Delprosjekt 1 Ledelse, arbeidsgiverpolitikk og lederstruktur Sluttrapport Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ORGANISERING... 4 1.3 MANDAT FOR DELPROSJEKT 1... 5 1.4 DELTAKERE

Detaljer

Etablering av helhetlig styring

Etablering av helhetlig styring Røros kommune Strategidokument for Etablering av helhetlig styring En spesifisering av Røros kommunes Utviklingsstrategi 2014-2016 Delstrategi 5- helhetlig styring vedtatt 19.06.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Forbedret ressursbruk

Forbedret ressursbruk Forbedret ressursbruk Delprosjekt 2 Planlegging og styring Sluttrapport Revidert: 21.10.2008 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ORGANISERING... 3 1.3 MANDAT FOR DELPROSJEKT 2... 3 1.4 DELTAKERE

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 10/1511 Arkiv sakid.: 10/395 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 006/10 ARBEIDSMILJØUTVALG Dato: 02.03.2010 011/10 PARTSAMMENSATT

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Nasjonalt topplederprogram Tove Ofstad Holan Trondheim 11.05.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet St. Olavs driftsservice

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Vårt styringssystem. Hensiktsmessig? Hvordan få det til å virke bedre? Levanger kommune. Dialogseminar Åre 14. mars 2007

Vårt styringssystem. Hensiktsmessig? Hvordan få det til å virke bedre? Levanger kommune. Dialogseminar Åre 14. mars 2007 Vårt styringssystem Levanger kommune Hensiktsmessig? Hvordan få det til å virke bedre? Dialogseminar Åre 14. mars 2007 Vårt styringssystem - Dialogseminar Åre 14. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M.

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M. Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram Elin M. Skei Skien, 4.11.2011 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Organisering "interne" enheter

Organisering interne enheter Organisering "interne" enheter Allmøte 7. juni 2016 Agenda Mandat og føringer Presentasjon av alternative forslag til organisering av «interne» enheter Diskusjon og innspill FR mandat Utarbeide beslutningsgrunnlag

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Elektroniske tjenester i offentlig sektor Samhandling, samordning og samarbeid. Oslo 1. juni 2010 Lyngdal kommune ca. 7800 innbyggere

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Tema Arbeidsgiverpolitikk i kommunereformprosessen Medbestemmelse, involvering

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer