Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012"

Transkript

1 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering av foretakets og divisjonenes utbetalinger til leverandører med over kroner kr ,- eks mva i årlig omsetning. Dette for å sikre avtaledekning iht. krav fra HSØ. Gjennomgang og koordinering av investeringsinnkjøp Gjennomføres halvårlig innen 1.4 og 1.10 Divisjonens Innkjøpssjef Gjennomgang av utløpte rammeavtaler Avtaledekning 1.2 Regionale innkjøpsprosjekter Innkjøpsavdelingen etablerer en rullerende anskaffelsesplan gjennomgås regelmessig. SI skal følge opp strategiske mål i Helse Sør Øst med hensyn til samordning og gjennomføring av større anskaffelser sentralt (regionalt eller nasjonalt) SI skal ha løpende fokus på å iverksette planlagte anskaffelser etter føringer fra HSØ om høyeste effektive innkjøpsnivå. Dette innebærer at SI skal tilstrebe samordning av rammeavtaler innen områder der det er vedtatt felles innkjøpsstrategi. Innkjøpsavdelingen melder inn anskaffelsesplan årlig (og/eller ved behov) til regional nettverksgruppe (FIL) i HSØ. Avtaledekning 1.3 Nasjonale innkjøpsprosjekter Identifisere og prioritere innkjøpsområder gjennom aktivt nettverkssamarbeid, herunder fellesmøter i regional innkjøpsgruppe (FIL/SIL), legemiddelsamarbeidet LIS og den nasjonale innkjøpsorganisasjon, HINAS. Deltagelse i nasjonale innkjøp blir i hovedsak ivaretatt av representanter utnevnt av Helse Sør Øst. Anskaffelsene må koordineres med regionale og lokale innkjøpsplaner. Side 1

2 Avtaledekning 1.4 Kategoristruktur og avtaleforvaltning Det etableres en tydeligere rolle i SI for tverrgående avtaleforvaltning i samsvar med anbefalinger fra Helse Sør Øst om å bygge innkjøpsorganisasjonen opp omkring kategorier/bransjer: SI skal etablere felles kategoristruktur med Sykehuspartner (SP) og flere andre Helseforetak etter anbefalinger fra HSØ. SI vil iverksette tiltak som tydeliggjør rolle- og ansvarsforholdet mellom ulike forvaltningsnivåer når det gjelder avtaleforvaltning og leverandør.. INNKJØPSSYSTEM OG VERKTØY MÅL 2.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Innkjøpssystem 2.1 Utrulling av foretakets elektroniske innkjøpssystem Opplæring og utrulling av nye anvendelsesområder av foretakets innkjøpssystem. Opplæring for alle brukere, tilpasset ulike brukergrupper nye, vedlikeholdsopplæring og internopplæring i innkjøpsavdelingen. Innføre nye avtaleområder herunder avtaler innen tjenestekjøp som egner seg for bestilling gjennom elektronisk bestillingssystem. Gjøre elektronisk bestilling obligatorisk for disse. Utvikle rutiner for avvikshåndtering når innkjøpssystemet ikke blir brukt. Fagsjef system Fagsjef system / Innkjøpssystem 2.2 Bruk av elektroniske produktkataloger Tilrettelegge for bedre utnyttelse av foretakets innkjøpssystem og kjøp av artikler gjennom bruk av varekataloger Aktivt arbeid med å tilrettelegge alle lokale, regionale og nasjonale avtaler med artikkelregister som dekkende for avtalt sortiment. av fritekstbestillinger i foretaket. Disse skal ikke utgjøre mer enn 10 % av alle forbruksvarekjøp. Bruk av fritekstbestillinger skal reduseres gjennom kartlegging av de 5 største bestillere med fritekst (spesifiser artikkel) på forbruksvarekjøp. Gi ny opplæring til denne målgruppen og avklare eventuelle mangler i sortiment Divisjonens Innkjøpssjef Side 2

3 Innkjøpssystem 2.3 Utvikling og effektivisering av system og prosesser Videreutvikle Visma Enterprise til å bedre sikre datakvalitet og forutberegnelighet i bestillingsprosessen. Prosess internt og i sammen med leverandør iverksettes våren Oppstart våren 2012 Fagsjef system Evaluering av brukerdokumentasjon og rutiner knyttet til systemdrift og bruk. INFORMASJON OG OPPLÆRING MÅL 3.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Kompetanse for etterlevelse av lover og forskrifter. Omdømme 3.1 Opplæring av ledere, bestillere, attestanter og anvisere Divisjonsledelse og avdelingsledelse skal tilbys lokal, standardisert opplæring i gjeldende innkjøpsrutiner og -systemer, herunder: Fullmaktsdirektivet Rutiner om innkjøp og anskaffelser Prosedyrer og regelverk Årlig gjennomgang Divisjonens innkjøpssjef. Alle med innkjøps- og anvisningsfullmakt skal tilbys opplæring i praktisk bruk av bestillingsverktøy. Følge opp skjerpede etiske retningslinjer, i hht. vedtak i Helse Sør Øst. Utnyttelse av e-læring innen relevante opplæringsformål. Kompetanse for etterlevelse av lover og forskrifter. Omdømme 3.2 Informasjon / kommunikasjon til ledere, bestillere, attestanter og anvisere Tilrettelegge intranett for bedre kommunikasjon med bestillere, fagutvalgsmedlemmer og ledere. Økt fokus på brukermedvirkning gjennom etablering av flere fagutvalg på store anskaffelser. Våren 2012 Tilrettelegge relevant informasjon om avtaler som er gjeldende for helseforetaket på intranett, herunder: - kontaktpersoner - gjeldende regler for avrop og bestillinger. Side 3

4 Kompetanse for etterlevelse av lover og forskrifter. Omdømme 3.3 Økonomiske fullmakter Det skal årlig gjennomføres av tildelte fullmakter. Innkjøpsavdelingen skal aktivt bidra til vurdering og utvikling av en optimal fullmaktsstruktur. Høsten 2012 Fagsjef system / Divisjonens Innkjøpssjef LOGISTIKK OG FORSYNING MÅL 3.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Felles forsyningssenter 4.1 Økt bruk av Forsyningssenteret Delta i prosjekt for evaluering og forbedring av HSØ sitt konsept for felles forsyningssenter (FS). Tiltak for å forbedre logistikk og forsyningsstrukturen skal implementeres i foretaket. Mål om økt volum gjennom felles forsyningssenter. SI vil jobbe aktivt for å utvide sortiment på FS slik at SI kan nå vårt mål om MNOK 46 i omsetning i Felles forsyningssenter 4.2 Aktiv forsyning skal rulles ut så langt det er hensiktsmessig Økonomi 4.3 Verdi lagerbeholdning Opprettholde servicenivå. Videre utvikling forutsetter at innsparing for de som mottar service tas ut som gevinst. Kapitalbinding: Tiltak for reduksjon av lagerbeholdning er iverksatt for 2011 og skal videreføres i Mål må balanseres mot brukerbehov og forsyningssikkerhet (beredskap) VIRKSOMHETSSTYRING (RISIKOSTYRING OG KVALITETSSIKRING) MÅL 5.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Nøkkeltallsindi katorer 5.1 Fokus og forankring av måloppnåelse Sikre gjennomgående av innkjøpsmål ved at måltall for den enkelte divisjon gjøres kjent i oppdragsdokument og kontrakt på hver enkelt divisjon Gjøre innkjøp og tilhørende handlingsplaner som obligatorisk punkt i malverket for LGG Januar 2012 Divisjonens Innkjøpssjef. Regelmessig av divisjonsvise tiltak innen innkjøpsområdet og evaluering av innkjøpsmål mot nøkkeltall (KPI er) og avvik. Side 4

5 Etterlevesle av lover og regler - Internkontroll 5,2 Internkontroll Iverksette tiltak for økt fokus på leders internkontrollansvar og sikre innenfor området hos den enkelte budsjettansvarlige. Årlig stikkprøvekontroll av: - bruk av elektronisk bestillingsverktøy - tilbudsinnhenting / protokollføring - arkivering av avtaler - lojalitet til avtaler - fullmakt - knytning av faktura til avtale/bestilling ved utbetaling i Basware Resultatet gjennomgås med divisjonsledelsen. Avvik og forbedringer behandles i avvikssystemet. 2. halvår 2012 Kvalitetsrådgiver / Divisjonens innkjøpssjef Etterlevesle av lover og regler - Internrevisjon 5.3 Internrevisjon Internrevisjonsplan utbetalinger i forbindelse med vikaravtaler - utbetalinger til Sykehusapotekene I hht egen plan Kvalitetsrådgiver / Divisjonens innkjøpssjef Det utarbeides revisjonsplan som beskriver mandat, metode, omfang og tidsplan for den enkelte revisjon. Plan samordnes med øvrige planer for internrevisjoner i SI. Resultatet gjennomgås med avtaleansvarlig, divisjonsledelsen, ledergruppen i SI. Avvik og forbedringer behandles i avvikssystemet. Rapporering og 5.4 Rapportering SI Gevinstrealisering Oppfølging av gevinstrealisering, ved et tett samarbeid med divisjon, økonomi og innkjøp. Mål for gevinster knyttes enten til områder fastsatt av Helse Sør Øst og / eller egne områder fastsatt i foretaket. Per O Fokusområder for 2012 O Forsikringer O Energi (Fjernvarme) O Behandlingshjelpemidler O For regionale områder vil foretaket basere sine gevinstuttak på gjeldende rapportering fra Helse Sør Øst O SI vil jobbe aktivt for at foretaksgruppen skal innføre felles system og/eller metodikk for å beregne gevinstuttak i alle regionale anskaffelser i 2012 Side 5

6 Rapprtering og Rapprtering og Rapprtering og 5.5 Rapportering SI Regelmessig rapportering til divisjonsledelsen på innkjøpmål, tiltak og gevinstrealisering. Bruk av e-handel Økonomiske fullmakter Internrevisjon Avtalelojalitet og gevinstrealisering 5.6 Rapportering HSØ Nøkkelindikatorer 5.7 Rapportering til styret Regelmessig rapportering til HSØ på følgende nøkkeltall: Bruk av avtaler Bruk av innkjøpssystem Bruk av elektroniske produktkataloger Forsyningssenteret Tertial Tertial Fagsjef system / Divisjonens innkjøpssjef Fagsjef system Årlig statusrapport med revidert handlingsplan. Per / fagsjef system UTVIKLING AV INNKJØP- OG LOGISTIKKORGANISASJON MÅL 6.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Kompetanse- og lederutvikling 6.1 Faglig utvikling Faglig oppdatering og opplæring i utvalgte temaer to ganger pr år. Relevante temaer som vil bli behandlet: o Rutiner og prosedyrer o Etikk, miljø og samfunnsvar o Anskaffelsesprosesser og innkjøpsmetodikk Deltagelse på eksterne kurs og studier om lover og forskrifter innen anskaffelser og kontrakter Kompetanse- og lederutvikling 6.2 Organisasjon og roller Utvikling av bransjekompetanse, kunnskap om leverandørmarkeder iht. definerte kategorier i Helse Sør Øst Deltakelse på messer og bransjenettverk for å skaffe relevant kunnskap om produkter og utvikling for øvrig innen ulike markeder. Gjennomføring av medarbeidersamtaler med ledere skal ha fokus på lederutvikling og eierskap til mål for avdelingen og hele innkjøpsvirksomheten i SI. Gjennomføring av medarbeidersamtaler med saksbehandlere / rådgivere skal ha fokus på kompetanseutvikling innen relevante fagområder Divisjonens innkjøpssjef / Fagsjef Avdelingen skal også synliggjøre viktige roller som avdelingen må forholde seg til i andre deler av organisasjonen. Side 6

7 Kompetanse- og lederutvikling 6.3 Arbeidsprosesser / Effektivisering Se på tiltak for å ta i bruk nye systemer, hjelpemidler og verktøy. - Nytt regionalt avtalesystem i samarbeid med Sykehuspartner Divisjonens innkjøpssjef / Fagsjef - Styrket satsing på opplæring innen lover, regler, rutiner og verktøy som er viktige for innkjøpsområdet Side 7

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.2015 SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport

Detaljer

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 13 Investeringssaker... 13

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 13 Investeringssaker... 13 Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF Tertialrapport for 2. tertial 2014 Status pr 31.8.2014 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 13 Investeringssaker...

Detaljer

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 12 Investeringssaker... 13

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 12 Investeringssaker... 13 Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF Tertialrapport for 1. tertial 2015 Status pr 30. april 2015 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 12 Investeringssaker...

Detaljer

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09.

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09. REVISJONER 2007-8 Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: 16.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF 14.9.2006 Side 1 av 12 Rapport nr. 9-2006 Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet.

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet. ØKONOMI Kartlegging av anskaffelsesområdet 2011 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsulentfirmaet PwC i 2011 gjennomført en kartlegging av anskaffelsesområdet i UH-sektoren. Kartleggingen

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Handlingsprogram BTV Innkjøp

Handlingsprogram BTV Innkjøp Handlingsprogram BTV Innkjøp 1. januar 2013 til 31. desember 2013 Vedtatt av Innkjøpsrådet Side 1 av 8 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Det er utarbeidet et strategidokument for BTV Innkjøp. Handlingsplanen skal

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer