Arbeidsmiljø sett i ett demokratisk perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljø sett i ett demokratisk perspektiv"

Transkript

1 Arbeidsmiljøkonferansen 2013, Molde 7.mars 2013 Arbeidsmiljø sett i ett demokratisk perspektiv - fra Thrane til vår tids IA-avtale Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt, UiO 1

2 Tema: Utviklingen av «arbeidsmiljø-begrepet» i Norge; fra «informasjon» (Thrane), via «informasjon», «drøftinger» og «forhandlinger» til «integritet», «verdighet», «kontakt», «kommunikasjon» (AML 4-3). Kanskje den hurtigste utvikling av demokrati i globalt arbeidsliv? 2

3 Påstand: Utviklingen av «arbeidsmiljø-begrepet» i Norge, i kraft av den «norske arbeidslivsmodellen», er det viktigste demokratiske prinsippet vi har i arbeidslivet, som må: formidles ivaretas og videreutvikles 3

4 Arbeidsmiljø: Marcus Thrane ( ) Inspirasjon: europeiske revolusjoner i 1848 Tema: stemmerett, fri-handel og allmueskole. Medlemmer: nær fordelt på 400 foreninger. Informasjon: 1849, startet Arbeider-Foreningens Blad. Reaksjon: Myndighetene passiviserte bevegelsen. Thrane arrestert (1851). Regjeringsoppnevnt granskningskommisjon undersøkte, anklaget og falt dom over bevegelsens medlemmer. Thrane fikk fire år i tukthus. 127 personer dømt for forbrytelser mot statens sikkerhet. Bevegelsen oppløst. 4

5 Konsekvens: Thrane sentral i «bevisstgjøring» av norske arbeidstakere, la grunnlaget for kampsaker som - arbeidstidsordninger (8 timers dagen), -stemmerett og - kunnskap (informasjon og opplæring) 1882: Centralforeningen for Boktrykkere 1899: LO (Landsorganisasjonen) 5

6 Menstadslaget 8. juni 1931 (1) Bakgrunn: NAF (Norsk Arbeidsgiver Forening) vedtok % lønnskutt som rasjonaliseringstiltak. LO foreslo alternativt redusert arbeidstid. NAF svarte med lockout. Norsk Hydro og Union lot kontraktsarbeidere utføre arbeid. LO anså dette som «streikebryteri». 6

7 Menstadslaget 8. juni 1931 (2) Sekretær i Arbeiderpartiet, Einar Gerhardsen, kalte streikebryterne «skabbdyr». Direktør Bjarne Eriksen i Hydro kalte situasjonen en kamp mellom Arbeiderpartiet og samfunnet. 7

8 Menstadslaget 8. juni 1931 (3) 8. juni marsjerte arbeidere, mange organisert i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (etablert 1924), til Hydros havn, Menstad. 100 politifolk passet på kontraktsarbeiderne. Voldsomt sammenstøt, tre politimenn alvorlig skadet. Regjeringen, med forsvarsminister Vidkun Quisling, sendte gardekompani på 145 soldater fra Oslo. Fire marinefartøyer seilte opp Skienselva. Slaget varte 5 minutter, fagforeningen ga opp. 8

9 Menstadslaget 8. juni 1931 (4) 30 streikende tiltalt i rettsoppgjøret, 24 idømt bøter og fengsel. 4 år senere, 1935, etablerte myndighetene, LO og NAF Hovedavtalen. 9

10 Menstadslaget 8. juni 1931 (5) Konsekvens: «Samarbeid» sentralt tema i forståelse av «arbeidsmiljø» i Norge. (Norge et egalitært samfunn) Utgangspunkt for «den norske modellen» om tre-partssamarbeid, bl.a. hovedavtalen i staten 10

11 Hovedavtalen, 1935 etter Menstadslaget Resultat av et samarbeid mellom 3 parter i arbeidslivet: Arbeidsgiverne Arbeidstakerne Myndighetene Vi savner informasjon om det «kunnskapsteoretiske» grunnlaget for Hovedavtalen. 2012: Norsk kulturarv, UNESCO 11

12 Hovedavtalen, 1935 «Arbeidsmiljø» inkluderte 3 sentrale organisasjonspsykologiske temaer: 11 Informasjon (forutsigbarhet, konfliktdempende, kunnskap gir makt og grunnlag for innflytelse) 12 Drøfting (samhandling bidrar til refleksjon og medvirkning, Kurt Lewin: den reflekterte praktiker) 13 Forhandlinger (skaper gjensidige forpliktelser og gir fundament for samsvar mellom ord og handling) 12

13 Hovedavtalen, , 1. 5 Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som likeverdige parter. Det er videre en forutsetning at partene møter med vilje til å finne løsninger, selv om de har ulike roller og derfor kan ha ulike interesser å ivareta, og at deres representanter har de nødvendige fullmakter, kvalifikasjoner og holdninger. Partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur. Prolongert til

14 «Arbeidsmiljø» etter 1940 Vesentlig endring av «Arbeidsmiljø» etter børskrakket 1929 og depresjonsperioden , New Deal I & II. (A.J.Badger, 1989 : The new Deal) «Arbeidsmiljø» skal forstås innenfor rammen av «Quality of Working Life» (QWL), det skal ikke være motsetning mellom arbeidslivets interesser og arbeidstakerens interesser, likevel er arbeidslivet premissleverandør ut fra hensynet til produktivitet (taylorisme). 14

15 «Arbeidsmiljø» etter 1940 «Arbeidsmiljø» etter børskrakket 1929 og depresjonsperioden , New Deal I & II, resulterte i «paradigmet» demokratiske ledelsesprinsipper Utviklingen av Norsk arbeidsliv var ikke forberedt på «demokratiske ledelsesprinsipper». Norsk «arbeidsmiljø-begrep» var på denne tiden «gammeldags». 15

16 Marshall-planen (1) Oppkalt etter USAs utenriksminister, George C. Marshall Amerikansk økonomisk hjelpeprogram til Europa etter 2. verdenskrig : European Recovery Program (ERP). Norge mottok ca. 3 milliarder kroner, medregnet indirekte hjelp som «arbeidslivskompetanse». 16

17 Marshall-planen (2) Marshall-planen kombinerte vesteuropeiske staters behov for økonomisk gjenreisning og politisk støtte med amerikanske ønsker om eksport av overskuddsprodukter og oppdemming av den internasjonale kommunismen. I 1953 fikk George C. Marshall Nobels fredspris. 17

18 Arbeidsmiljø - Marshall-hjelpen (1) Marshall-hjelpen resulterte i skolering av ledere i norske bedrifter ut fra datidens kunnskap. Dette resulterte i et gap mellom kompetansen til norske ledere og uskolerte norske arbeidstakere. 18

19 Arbeidsmiljø - Marshall-hjelpen (2) Internasjonal arbeids- og organisasjonspsykologi hadde vekst innen områdene Quality of Working Life (QWL) og On-The-Job-Training (OJT), noe som ga grunnlag for at Stortinget vedtok å iverksette det Store Samarbeidsprosjektet ( ), et tre-parts samarbeid myndighetene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne for å redusere gapet 19

20 Arbeidsmiljølovens 3 hjørnesteiner (1977, 1995, 2006) 1. Samarbeidsprinsippet 2. Forebyggingsprinsippet 3. Medvirkningsprinsippet Betydning av et lærende arbeidsmiljø Verneombudets sentrale rolle, Norges største opplæringsprogram overhodet 20 20

21 Arbeidsmiljølovens formål: (1) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, 21

22 Arbeidsmiljølovens formål: (2) og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, (dynamisk definisjon) 22

23 Arbeidsmiljøloven 8-1 Plikt til informasjon og drøfting 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling. 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 23

24 AML 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. 24

25 Den norske modellen, tema fra : Etablering av Solstrandprogrammet, lederutvikling med mer enn ledere fra offentlig og privat sektor : Det store samarbeidsprosjektet, tre-parts prosjektet mellom myndigheter arbeidsgivere arbeidstakere, resulterte i 1977 i Arbeidsmiljøloven (AML) med viktige revisjoner i 1995 og

26 Solstrandprogrammet, 1953, basis: Lederutvikling ved Administrativt Forskningsfond, NHH, Bergen. Hittil ca ledere. 1.Demokratisk ledelse og aksjons forskning (Lewin, McGregor og Human Relations) 2.Teorier om personlig utvikling og selvrealisering (Rogers, Maslow, Bennis, Gestaltterapi) 3.Systemteori, sosioteknisk teori og læringsteori (T-grupper, Tavistock) 26

27 Solstrandprogrammet (1) Evaluert av prof. Wright Bakke, Yale University 1957: 1.Deltakerne mer bevisst lederrollen 2.Lederne fått større selvtillit 3.Lederne fått dypere og bredere forståelse for sammenhengene mellom forskjellige organisasjonsformer 4. Vanskelig å spore positive effekter for organisasjonene, men. 27

28 .konsekvens: Solstrandprogrammet (2) Norske ledere ble skolert i de nyeste kunnskapsmodellene innen «arbeidsmiljø» Dette var en formidabel omstilling for norske ledere, mens arbeidstakerne forble uskolerte i organisasjonsliv. (hva med kvaliteten på dagens lederopplæring?) 28

29 Det norske «arbeidsmiljøbegrepet» Fra Marcus Thrane «informasjon» og «kunnskap» til humanistisk oppfatning av arbeidsgivernes ansvar for å ivareta de ansattes «verdighet», «integritet», «kontakt» og «kommunikasjon» Hva er de tillitsvalgtes oppfatning av «verdighet», «integritet», «kontakt» og «kommunikasjon»? 29

30 integritetskrenkelse Stortinget har gjennom helseforskningsloven (2008) vurdert pasienters velferd og integritet når det gjelder helseforskning. Enkeltpersoners integritet har forrang fremfor samfunnets interesser. I «Plattform for ledelse i staten»: Kravet til lojalitet skal ikke binde ledere på en måte som krenker faglig integritet eller hensynet til opplyste og kunnskapsbaserte beslutninger. Påstand: Integritetskrenkelse trolig vesentlig helsetema innen kunnskapsintensive virksomheter fordi verdighet og integritet er faglig forankret. 30

31 AKAN etablert parts samarbeid som skulle ivareta arbeidstakerens helse og velferd gjennom aktive medvirkningsprosesser på arbeidsplassen 2006 Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Formål: Øke vektleggingen av folkehelseperspektivet blant annet gjennom fokus på generelt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) 31

32 IA-avtalen 2001, 2005,2010, 2014(?) Avtalen om Inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, inngått som tre-parts samarbeid. IA-avtalens overordnete mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Lovendringer juli 2011 resulterte i mer aktiv oppfølging (oppfølgingsplan) ev sykemeldte etter 4 uker og dialogmøte i regi av arbeidsgiver etter 7 uker 32

33 Hovedavtalen, Inkluderende arbeidsliv Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et mer inkluderende arbeids-liv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet, slik at sykefravær og uføretrygd reduseres. Et inkluderende arbeidsliv skal også bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid. 33

34 Oppfølgingsplanen ved 4 uker SM Utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker Omfatter arbeidstakers arbeidsoppgaver og aktuelle arbeidsevne Arbeidsgiver har ansvar for tilrettelegging, evt. Med støtte fra NAV Plan for videre oppfølging (hva er innholdet i planen) Hvordan skoleres personer med personalansvar til å utarbeide oppfølgingsplan som har stor betydning for den sykemeldte? 34

35 University of Bristol: PWE Positive Work Environment Jobber med Strategi Europa 2020, vektlegger «arbeidsmiljø» med: høy grad av tillit et vennlig og imøtekommende klima kvalitet i samhandling konfliktløsning gjennom åpen diskusjon inkluderende i samhandling godt humør innsats og kvalitet. 35

36 Nyere modeller for «arbeidsliv» Det faktum at andelen kvinner har økt i europeisk arbeidsliv etter om lag 1980 har endret arbeidsmiljøbegrepet. Balansen mellom arbeid og liv, såkalt «Work Life Balance» er endret. Forhold knyttet til hjemmet (barn, pårørende, familie, frivillig arbeid) er en realitet som påvirker demokratiske prosesser i arbeidslivet. 36

37 En integrert livskvalitetsmodell Arbeidsarena Familie arena Samfunnsarena Åndelig arena Personlig arena

38 Utfordringer for velferdssamfunnet Hvordan påvirket «arbeidsmiljøet» i et demokratisk perspektiv av: Etnisitet Kulturelt mangfold Kjønnsforskjeller Livsfaser Funksjonshemninger Individuell helse 38

39 Konklusjon: «Arbeidsmiljø-begrepet» i Norge, innen den «norske arbeidslivsmodellen», er et viktig demokratisk prinsipp, som må: formidles ivaretas og videreutvikles. 39

40 Målsettingsteori Locke 1960 Påvirket av Management by Objective (MBO) fra 1950-tallet, Peter Drucker [Norge: 1990, Virtksomhetsplanlegging] Sette vanskelige, men oppnåelige mål, beskrives i form av klart spesifisert atferd. Dette skaper større prestasjonsnivåer enn andre mål, eller fravær av mål. SMART: spesifikke, målbare, avtalte, realistiske, tidsbaserte mål. Personen må føle seg forpliktet (commitment) i forhold til målene. Hvordan skape forpliktelse? 40

41 Suksesskriterier for endringstiltak 1. Synlig forpliktelse og støtte fra senior ledelsen 2. Klar, veldokumentert og informert enighet om formål, policy og prosedyre for tiltakene 3. Samarbeid med tillitsvalgte 4. Trening av ledelsen til å identifisere problemene 5. Hyppig kommunikasjon og trening av de ansatte 6. Programmene må inneholde langsiktig kontinuerlig støtte og om nødvendig med henvisning til annen kompetanse 7. Ivareta prinsippet om notoritet for på kunne evaluere tiltakene Randall & Lewis,

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HVILKE FAKTORER FREMMER EN GOD IA-PRAKSIS I VIRKSOMHETENE? Masteroppgave i Endringsledelse av Jannicke Åsbø Andersen og Cecilie Løvåsen Grøtteland Universitetet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Regler i arbeidslivet

Regler i arbeidslivet Regler i arbeidslivet Lærlingen skal kunne arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i slagsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter. Arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 LO-kongressen 2013 velkommen til debatt Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 Debatthefte med foreløpig dagsorden, praktiske opplysninger, tidsfrister og LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprogram

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer