STRATEGIPLANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLANEN 2015-2018"

Transkript

1 STRATEGIPLANEN VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI FOR VEKST... 5 SATSINGSOMRÅDENE... 6 TJENESTEBASERTE SATSNINGER... 6 GEOGRAFISKE SATSNINGER... 7 MÅL OG TILTAK... 8 MENIGHETSPLANTING... 9 MENIGHETSUTVIKLING LEDERUTVIKLING DISIPPELLIV DIAKONI STRATEGIPLANEN FOR ORGANISASJON OG STAB STRATEGIPLANEN FOR LOKALE MENIGHETER... 15

2 INNLEDNING Strategisk planlegging handler dypest sett om å søke Guds vilje for Misjonsforbundet i årene som kommer. Vi spør oss selv hvordan vi skal realisere vår visjon på en best mulig måte innenfor de rammer som er satt for vårt arbeid. Som utgangspunkt har vi Misjonsforbundets visjon som bærer oss som kirke. Våre verdier beskriver hvilken kultur vi ønsker å dyrke fram i fellesskapet. Misjonsforbundets årsmeldinger de senere årene beskriver hva som har skjedd den siste tiden fram til i dag, og de dokumenterer dermed hvordan utviklingen faktisk skjer. Med dette grunnlaget ser vi framover og lager en strategi som et arbeidsverktøy. Denne strategiplanen inneholder flere deler som vir tror skal ta oss videre og nærmere visjonen. Fireårsstrategien er en retningsgiver for Misjonsforbundet for perioden fra 2015 til og med I strategien har vi valgt ut fem satsningsområder som sentrale for perioden. For hvert av områdene beskriver vi mål og tiltak. Til sist i planen sier vi hvordan dette påvirker de organisatoriske strukturer og prioriteringer av ressursene i Misjonsforbundet. Det som beskrives i denne planen gjelder primært den sentrale delen av virksomheten, men verdiene og tenkningen som ligger i bunn omfatter hele fellesskapet, og vi håper at den kan gi tydelige signaler og være en inspirasjonskilde for menighetenes egne strategier. I vedlegg 1 beskrives prosessen for hvordan denne planen er utarbeidet. HVEM ER VI? Vi er Misjonsforbundet - et kirkesamfunn i Norge som består av i underkant av 100 menigheter med om lag medlemmer. Som menigheter er vi selvstendige, men sammen bærer vi et ansvar for vårt felles arbeid. Vi har fokus på misjon lokalt og internasjonalt. Vi er engasjert på fire kontinenter og engasjert i diakonalt og menighetsbyggende arbeid. Misjonsforbundet er med i en internasjonal føderasjon (IFFEC) med virksomhet i rundt 100 land. I Norge er vi kjent for en folkelig stil, et betydelig barne- og ungdomsarbeid organisert gjennom Misjonsforbundet UNG samt vår akademiske institusjon, Ansgarskolen. Sammen arbeider vi for våre lokale menigheter som vil prege, styrke og støtte sine lokalmiljø. HVA VIL VI? I Misjonsforbundet er vi opptatt av å utvikle sunne og misjonale menigheter. Vi driver med menighetsplanting, og vi ønsker at det på ethvert sted skal finnes livskraftige menigheter. Vi er opptatt av disippelliv og vil styrke det enkelte mennesket til en fortrolig og moden relasjon med Jesus Kristus en levende tro. Vi tror mennesket er et hele at både ånd, sjel og kropp er viktig. Vi vektlegger derfor den diakonale dimensjon. For å skape slike menigheter, er styrking av lederskap og arbeid med lederutvikling helt sentralt. Dette gjelder i Norge så vel som i alle våre samarbeidsland. Strategiplan Side 2

3 VISJONEN Misjonsforbundets visjon fra 1884 er «Guds barns enhet og menneskers frelse». En visjon kan forstås som en framtidsdrøm et gitt bilde av en framtidig og ønsket tilstand. Disse ordene rommer vår identitet, ønsket tilstand og et bilde av en gitt framtid. Enhet er et sentralt begrep fordi vår visjon begynner slik: Guds barns enhet. I denne strategiperioden ønsker vi både å bygge en større enhet nasjonalt i Misjonsforbundet og å bygge internasjonalt; til, mellom og i våre samarbeidskirker. Vi ønsker å være involvert i det tverrkirkelige arbeidet i Norge. Dette skjer blant annet gjennom paraplyorganisasjoner som Misjonsforbundet er en del av: Norges Kristne Råd (NKR), NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), Digni (tidligere Bistandsnemda) og Bibelselskapet. Misjonsforbundet vil på den måten bidra til et godt samarbeidsklima mellom kirkene i Norge. Vi vil framstå relevante og tydelige i etiske spørsmål med et sunt bibelsk utgangspunkt. Vi vil være solidariske med dem som forfølges for sin tro. Vi vil bidra til fred og forsoning der vi kan. Vi vil finne veier for å støtte og gi verdighet til fattige og marginaliserte grupper i vårt samfunn og internasjonalt der vi er representert. Frelse er det andre nøkkelbegrepet i visjonen. Med dette mener vi å si at vårt mål er mer enn å skape gode fellesskapsarenaer og hjelpe mennesker i deres nød i våre menigheter lokalt og internasjonalt. Vi ønsker å handle ut ifra Jesu ord om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler (Matteus 28, 19). Vi tror at den beste måten å utbre evangeliet på og bidra til at mennesker blir frelst, i vår tid er gjennom menighetsplanting og å utvikle sunne, misjonale menigheter. En sunn, misjonal menighet er preget av Misjonsforbundets verdier. Menigheten er et fellesskap der mennesker tjener med sine gaver, har omsorg for hverandre, møter Gud i gudstjenestefellesskapet, gjør en forskjell i verden og leder nye mennesker til Jesus. Vi tror at Jesus er kirkens Herre og at det først og fremst er han som bygger kirken (Matteus 16,18). Vi lever, i vår tid, i en verden med stor mobilitet og følger ikke lenger mennesker i samme grad som før fra fødsel til grav. Ofte følger vi mennesker bare en liten del av livet og på den livsvei den enkelte går. På tross av at vi kun ser fragmenter av Guds frelsesplan for vår verden og de mennesker Gud sender oss i vår vei, ønsker vi å gripe de muligheter som gis oss som fellesskap til å vise Guds kjærlighet og nåde. Strategiplan Side 3

4 VERDIENE LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT Misjonsforbundets verdier forteller hva som skal prege oss på veien mot målet. Våre verdier forteller oss både hvordan vi skal møte hverandre og hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonsforbundets verdier er knyttet til ordene: Rotfestet Raus Relevant. I det følgende tydeliggjør og utdyper vi hva vi forstår med disse verdiene. ROTFESTET Et sunt Misjonsforbund er rotfestet når vi er preget av: Bibelsk forankring! Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og rettesnoren for liv og lære. Fungerende trosliv! Den treenige Gud er kilden til vårt liv. Godt lederskap! Vi har, etter Jesu forbilde, tydelige og tjenende ledere. Historisk bevissthet! Vi er stolte over vår historiske arv: Guds barns enhet og menneskers frelse og vårt tydelige internasjonale engasjement RAUS Et sunt Misjonsforbund er raust når vi er preget av: Vilje til forandring! Fordi samfunnet er i stadig forandring, forandrer vi metoder og strategier når det er nødvendig, for å nå ut til nye mennesker Livsnære fellesskap! I nære relasjoner hjelper vi hverandre til kristen vekst og tjeneste. Sjenerøs livsstil! Vi møter mennesker lyttende og inkluderende og gir med glede av det vi eier og forvalter og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker som opplever fattigdom, urett og undertrykkelse. Tjenestevillige medarbeidere! Vi har medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning. RELEVANT Et sunt Misjonsforbund er relevant når vi er preget av: Misjonal livsstil! Misjon er ikke en aktivitet, men vår livsstil. Livsforvandlende gudstjenester! I gudstjenestefellesskapet ærer vi Gud, stiller oss mottakelige for et livsforvandlende evangelium og deltar som Guds tjenere i Guds rike. Hensiktsmessige strukturer! Arbeidet er organisert slik at det fremmer liv og vekst. Aktivt samfunnsengasjement! Vi bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje i verden rundt oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Strategiplan Side 4

5 STRATEGI FOR VEKST Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av vår visjon for det tiåret vi er inne i nå, fram til år Vekst 2020 har allerede gitt vårt arbeid fart og kraft. I denne strategiperioden ( ) vil dette gi føringer for de satsninger vi gir prioritet. Helt sentralt i denne satsningen er den lokale menigheten både nasjonalt og internasjonalt. I Misjonsforbundet arbeider vi for at vi skal vokse både i bredde og dybde. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud. FORDOBLING Fokuset på vekst ved fordobling kan beskrives mer detaljert med følgende: For det nasjonale arbeidet ønsker vi at den enkelte menighet har tydelig vekst ved: økt antall gudstjenestebesøkende flere mennesker i smågrupper flere medarbeidere flere barn og unge å etablere betydelig flere nye menigheter økt internasjonalt engasjement For det internasjonale arbeidet ønsker vi å se: at den enkelte søsterkirke og menighetene i disse kirkene vokser på en sunn og misjonal måte at arbeidet i hvert av prosjektene vi er engasjert i, utvikler seg mot selvstendighet og måloppnåelse. FORDYPNING Fokuset på vekst ved fordypning handler om at vi i alt vi gjør og er, for oss selv og for andre, forutsetter at vi lever Jesus-sentrert. Det handler også om at vi klarer å formidle og praktisere Guds nåde og være sanne i møte med mennesker. Et personlig bønne- og andaktsliv danner grunnlaget for fordypningen. Et fellesskap med troens forkynnelse og bibelundervisning, takkebønn og forbønn, nattverd og tilbedelse som bygger opp om forutsetningen, er helt nødvendig for en dypere vekst. Strategiplan Side 5

6 SATSINGSOMRÅDENE I vårt nasjonale og internasjonale arbeid ser vi for oss at de fem strategiske satsingsområdene for perioden tar utgangspunkt i dette vi gjennom Vekst 2020 har satt fokus på. Samtidig vil vi også si noe om hvilke geografiske satsingsområder vi vil satse spesielt på i denne strategiperioden. TJENESTEBASERTE SATSINGER De fem satsingsområdene for tjenestene er: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Likevel, disse fem satsingsområdene kan ikke på noen måte romme en beskrivelse av alt vi gjør nasjonalt og internasjonalt. I Vekst 2020-strategien har vi fem satsingsområder og drømmer for framtiden: 1. MENIGHETSPLANTING Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter der det er naturlig å skulle plante sunne, misjonale menigheter. 2. MENIGHETSUTVIKLING Vi drømmer om å skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre. 3. LEDERUTVIKLING Vi drømmer om å utvikle godt lederskap, som forløser Guds potensiale i den enkelte og menighetsfellesskapet, så Guds rike kan vokse 4. DISIPPELLIV Vi drømmer om å se at hjem og menigheter utvikler seg til å bli enda bedre arenaer for å utvikle en levende tro, og å leve disippellivet: være disippel og gjøre disipler. 5. DIAKONI Vi drømmer om å utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet. Strategiplan Side 6

7 GEOGRAFISKE SATSINGER Misjonsforbundets geografiske satsingsområder for strategiperioden er: NASJONALT Nasjonalt ser vi behovet for å styrke noen geografiske områder. Dette betyr ikke at geografiske områder som allerede opplever vekst nedprioriteres. I stedet tenker vi at miljøer som står i vekst skal smitte, inspirere og dele av ressurser i geografiske områder som opplever nedgang eller er utdøende. Vi vil på enkeltsteder gå aktivt inn og legge til rette for planting, re-planting og menighetsutvikling. De geografiske områdene som her nevnes er de som trenger en særlig innsats for å styrke menighetslivet i regionen. Region vest: Region sør-øst: Region nord: Hordaland Oslo-området Hele regionen INTERNASJONALT Internasjonalt ser vi for oss å følge opp de landene der vi allerede er involvert og har god utvikling. Vi tror tiden ikke er inne for å satse i nye land, men at vi kan gjøre mer i de landene vi allerede har et aktivt arbeid. Dette er: Colombia Kongo Sentral-Asia Kina Romania Polen a) Relasjonen med FIPEC b) Utviklingsprosjekter med eller uten Norad støtte c) Norske misjonærer og volontører d) Fadderprogrammet a) Relasjonen og fellesprosjekter med Kongos Evangeliske Kirke (EEC) b) Utviklingsprosjekter med Norad støtte a) Relasjonen med lokale partnere b) Utviklingsprosjekter med Norad støtte a) Relasjonen med Shaanxi Kristne Råd b) Innsatser for bibelskole og lokale menigheter a) Menighetsplanting i Onesti b) Misjonærer c) Fadderprogrammet d) Diakonale innsatser a) Styrke fellesskap b) Evangelisering og diakonalt arbeid I internasjonalt samarbeid ønsker vi å bidra i felles paraplyorganisasjoner og forum som IFFEC og nordiske samarbeidsmøter. I dette vil vi styrke og følge opp relasjoner og utveksling av Vekst 2020 arbeid, særlig med søsterkirker i Danmark, Tyskland, Hong Kong og USA. Strategiplan Side 7

8 MÅL OG TILTAK I denne delen av planen går vi fra å si hva som er våre satsningsområder til å formulere klare mål for de samme områdene. Målene vi setter skal fortelle oss hva vi ønsker skal være sant og kunne sies om Misjonsforbundet arbeid innen satsningsområdene når vi kommer til slutten av strategiplanens periode, det vil si ved utgangen av Tiltakene skal beskrive hvordan vi skal oppnå målene fra den situasjonen vi er i dag. Underveis i en strategiperiode, kan vi oppdage at tiltakene må evalueres og justeres etter en tid. Vi kan også oppdage nye tiltak som kan fungere bedre. Som vedlegg nr. 1 følger «tiltaksskjemaet» som skal tas i bruk når strategiske prosesser skal starte. Hvert tiltak blir da spesifisert med blant annet detaljer om ansvar, tidsplan og økonomi. Det framkommer også hvilket mål hvert tiltak er ment å virke i forhold til. NASJONALT OG INTERNASJONALT Målene og tiltakene for hvert av de fem satsingsområdene, er inndelt i nasjonalt og internasjonalt arbeid. Vi ønsker å understreke at vårt arbeid utenfor Norge bør ha samme fokus som vi har hjemme. Selv om vilkårene kan være forskjellige, er det behov for flere og sterkere menigheter både i Norge og i landene vi er engasjert i. Å være menighetsplanter er en tjenestegave og en tenkning som prinsipielt sett kan overføres uavhengig av landegrenser. Å utvikle ledere er nødvendig nasjonalt og internasjonalt. At vi satser på diakonale tilbud, som kan ha svært ulik form i vårt velferdssamfunn og i et utviklingsland. Men utgangspunktet er et bankende hjerte for å hjelpe mennesker som er i nød, er syke, trenger undervisning eller frigjøring. Vi erfarer allerede at samspillet over landegrensene tilfører vårt nasjonale arbeid viktige perspektiver og kunnskaper, inspirasjon og holdninger. Vi får også bety noe for samarbeidspartnere og kirker i våre misjonsland. At vi utfører arbeidet i andre land annerledes enn i vårt eget, handler om hvordan vi forvalter våre verdier inn i en lokal kultur. Dette skjer ikke minst i hvordan vi opptrer i møte med våre søsken i søsterkirkene. Vi er én kirke også i dette. Vi er ett Guds folk uavhengig av nasjonsgrensene. Måloppnåelse foregår ikke bare ved at vi yter til andre, men også at vi åpner opp for hva søsterkirkene kan gi til oss og arbeidet vårt i Norge. I denne strategiplanen ønsker vi derfor å uttrykke dette ved å sette nasjonalt og internasjonalt sammen, sortert ut fra satsingsområdene framfor hvor arbeidet skjer. Det som tradisjonelt sett kalles «misjonsarbeidet» er derfor ikke borte fra strategiplanen, men vi har smeltet dette sammen fordi vi ser det som viktig og naturlig at alle menigheter og alle grupper har et internasjonalt engasjement. Dette er våre røtter og noe av selve DNA-et i Misjonsforbundet. Strategiplan Side 8

9 1. MENIGHETSPLANTING Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter der det er naturlig for alle å plante sunne, misjonale menigheter. I Misjonsforbundet jobber vi for å legge forholdene til rette for at drømmene om å plante sunne misjonale menigheter kan bli virkelighet. Derfor satser vi på å etablere gode startteam og utruste menighetsplantere. Misjonsforbundet planter nye menigheter gjennom å legge til rett for god støtte, veiledning og strategisk planlegging. MÅL område 1 TILTAK område 1 N A S J O N A L T 1.1 Vi vil plante nye, lokale menigheter 1.2 Vi vil styrke lokale plantinger 1.3 Vi vil utruste den enkelte planter I N T E R N A S J O N A L T 1.4 Vi vil plante og/eller påvirke søsterkirker til å plante misjonale menigheter 1.5 Vi vil bidra til å utruste lokale ledere til å kunne plante 1.6 Vi vil skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for menighetsplanting internasjonalt a) Utarbeide og ta i bruk en helhetlig handlingsplan som inneholder pågående og mulige planteprosjekter b) Etablere et fagråd for menighetsplanting c) Utvikle plante-amøben (planting, coaching, nettverk, kompetanseheving, funding) d) Kvalitetssikre nye plantinger og plantere e) Utarbeide maler for gode prosjektplaner og avtaler f) Etablere gode rutiner for oppfølging og kompetanseheving g) Samarbeide med Ansgarskolen og andre relevante miljøer for undervisning og forskning på emnet menighetsutvikling h) Ta opp emnet menighetsplanting gjennom årlige samtaler med ledere i) Bruke misjonærressurser på området j) Utarbeide prosjektplaner og enkeltavtaler med kirkesamfunn og partnere k) Bidra til personaloppfølging av lokale plantere og legge plan for dette sammen med nasjonalt lederskap l) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til menighetsplanting internasjonalt Strategiplan Side 9

10 2. MENIGHETSUTVIKLING Vi drømmer om å skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre. Dette betyr at vi jevnlig må jobbe med menighetsutvikling og vitalisering. Som kirkesamfunn satser Misjonsforbundet på utvikling av sunne misjonale menigheter. Misjonsforbundet utvikler verktøy, hvor den enkelte menighet får kartlagt sin situasjon og får hjelp til å jobbe strategisk med sin egen utvikling, modning og vekst. Gjennom bønn og arbeid ønsker vi å utvikle sunne og misjonale menigheter. Denne utviklingen vil vi også arbeide for internasjonalt. MÅL område 2 TILTAK område 2 N A S J O N A L T 2.1 Bygge sunne misjonale menigheter 2.2 Styrke lokale menigheter 2.3 Utruste det enkelte vekstteam med hjelp til selvhjelp I N T E R N A S J O N A L T 2.4 Hjelpe nasjonale lederskap til å fokusere på sunn utvikling 2.5 Bygge opp og utruste ledere til å håndtere vekst og sunn menighetsutvikling 2.6 Skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for menighetsutvikling internasjonalt a) Tidlig i perioden utarbeide en helhetlig modell for menighetsutvikling b) Etablere et fagråd for menighetsutvikling c) Utvikle menighetsskolen og etablere dette som det naturlige utviklingsverktøy menighetene benytter d) Gjennomføre menighetsskolen lokalt og regionalt e) Samarbeide med Ansgarskolen og andre relevante miljøer for undervisning og forskning på emnet menighetsutvikling f) Invitere våre samarbeidskirker inn i vårt arbeid med menighetsutvikling g) Tilby tilpassede elementer av menighetsskolen til våre samarbeidspartnere i Hong Kong, Romania, Polen, Kongo og Colombia, etter behov h) Kurs/kompetansebygging i menighetsutvikling for våre misjonærer i) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til menighetsutvikling internasjonalt Strategiplan Side 10

11 3. LEDERUTVIKLING Vi drømmer om å utvikle godt lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte og menighetsfellesskapet så Guds rike kan vokse. Rekruttering og lederutvikling er sentralt i et sunt, levende og godt menighetsliv. Kompetanse og godt fellesskap gjennom kurs, konferanser og festivaler bidrar til lokale lederes utvikling og modning. Som kirkesamfunn vektlegger vi også dyptgående læring ved høgskoler og bibelskoler. I tillegg jobber Misjonsforbundets stab med å betjene menighetens og misjonsarbeidets ledere gjennom fellesprosjekter, arrangementer og rådgivning. Målet er å utvikle godt lederskap basert på vår visjon og våre verdier. MÅL område 3 TILTAK område 3 N A S J O N A L T 3.1 Bygge godt lederskap 3.2 Styrke lokale lederskap 3.3 Utruste den enkelte pastor og leder med hjelp til selvhjelp I N T E R N A S J O N A L T 3.4 Støtte utvikling av godt lederskap sentralt i kirkene/organisasjonen 3.5 Støtte utvikling av lokalt lederskap i prosjektene og lokalt der vi har kontakter 3.6 Bidra til å bygge sunne lokale nettverk av pastorer og ledere 3.7 Skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for lederutvikling internasjonalt a) Utarbeide en modell for lederutvikling b) Utvikle målrettede konferanser og arrangement for ledere c) Utruste menighetsrådgiverne med kompetanse til å møte de utfordringer de møter lokalt d) Legge til rette for fellesskap, rådgivning og åndelig veiledning av lokalt lederskap, pastorer, misjonærer, andre ansatte i menighetene og sentralt e) Samarbeide med Ansgarskolen for kompetanseheving av ledere f) Støtte teologisk utdannelse, bibelskoler og ulik annen kursvirksomhet g) Tilby en modell for lederutvikling for nasjonalt lederskap h) Tilby og formidler ressurser og systemer for god lederoppfølging og veiledning i) Kurs/kompetansebygging i lederutvikling for våre misjonærer j) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til ledertrening internasjonalt Strategiplan Side 11

12 4. DISIPPELLIV Vi drømmer om å se at hjem og menigheter utvikler seg til å bli enda bedre arenaer for å leve disippellivet - å være en disippel og å gjøre disipler. Trosopplæringsplanen Levende tro er en satsing som skaper noe nytt og virker fornyende og fordypende på menigheters indre liv. Levende tro handler om disippelliv. Gjennom Levende tro utvikler vi verktøy for menigheter, slik at menighetene blant annet styrker foreldrene og andre viktige personer i barnets liv, i deres erfaringsoverføring og trosformidling til barn og unge. Målet er å fostre en levende tro og et disippelliv hos både barn og vokse. MÅL område 4 TILTAK område 4 N A S J O N A L T 4.1 Vi skal se at menighetene og hjemmene har de ressursene de trenger for en styrket Jesustro i alle livets faser, innen Generalforsamlingen og Landsmøtet i Vi skal se at alle som er tilknyttet Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG får inspirasjon og de ressursene de trenger for en styrket Jesustro i alle livets faser 4.3 Vi skal se at alle menighetene har implementert en gjennomarbeidet Levende tro -trosopplæringsplan for år innen 2018 I N T E R N A S J O N A L T 4.4 Vi vil bidra til at våre samarbeidspartnere øker sin bevissthet om eksisterende planer og ressurser for trosopplæring 4.5 Vi vil se våre partnere legge vekt på trosopplæring/-formidling der hjemmene tilbys tilpassede ressurser. 4.6 Vi vil skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for trosopplæring internasjonalt a) Utvikle et nettbasert Levende tro-hjul innen mai En ressursside for trosopplæring for år. Hovedvekt på å styrke hjemmene som hovedarena for trosopplæring b) Utarbeide en veiledende Levende tro - trosopplæringsplan for år innen Landsmøtet og Generalforsamlingen Trosopplæringsplanen skal inneholde ressurser som legger til rette for livslang vekst som Jesu disippel, uansett livsfase c) Utarbeide en oversikt over hvor alle menighetene er i prosessen mot å ha en fullt integrert Levende tro -trosopplæringsplan. Oversikten oppdateres i mai hvert år d) Følge aktivt opp framgangen i menighetenes utvikling av en slik trosopplæringsplan gjennom rådgivning, undervisning og lignende e) Innen 2018 ønsker vi at det skal finnes en trosopplæringsplan i hver menighet med konkrete tiltak f) Tilbud og oversettelse av aktuelle moduler innen Levende tro til nasjonale språk g) Støtte utvikling av lokale prosjekter for trosopplæring/-formidling h) Misjonærer og nasjonale medarbeidere gis kompetanse i trosopplæringstiltak i) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til trosopplæring internasjonalt Strategiplan Side 12

13 5. DIAKONI Vi drømmer om å utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og inneholder mer enn humanitære handlinger. Vi tror at diakoni for medmennesker innebærer at Gud er tilstede og kan gjøre mer enn det et menneske kan utføre. Grunnlaget er nestekjærlighet og viser evangeliet i handling. Misjonsforbundet ønsker at diakonien står sentralt i vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Både i nasjonal og internasjonal diakoni vil vi særlig legge vekt på den langsiktige virkningen av diakonien og vil være opptatt av at følgende kriterier oppfylles: 1) Menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til død vektlegges 2) Menneskers verdighet bekreftes og forsvares 3) Menneskers rettigheter fokuseres og fremmes 4) Det settes i gang prosesser for å myndiggjøre mennesker 5) Det bygges bevissthet om likeverd mellom kjønnene 6) Det legges byggesteiner for framtidige sosiale endringer MÅL område 5 TILTAK område 5 N A S J O N A L T 5.1 Tydelig se at vårt arbeid i større grad utøver og viser Guds omsorg for hele menneske (ånd, sjel og kropp) 5.2 Styrke menighetenes bevissthet om diakonale utfordringer i vårt internasjonale engasjement I N T E R N A S J O N A L T 5.3 Sørge for at minst én ansatt i staben har erfaring og er oppdatert på internasjonal diakoni 5.4 Ha diakoni jevnlig i fokus på det vi informerer om som en viktig og selvstendig del av Misjonsforbundets oppdrag 5.5 Fattigdomsbekjempelse og rettighetsarbeid løftes fram som en viktig del av diakonien a) Utarbeide ressurser for menighetsdiakoni i Norge b) Etablere et fagråd for menighetsdiakoni c) Invitere våre samarbeids- og søsterkirker inn i arbeidet med å utvikle det diakonale arbeidet i Norge d) Etablere et nettverk for utvikling og rådgivning med tanke på diakonale prosjekter e) Bruke ressurser for å sikre tilgang til informasjon fra det internasjonale arbeidet der diakonale prosjekter profileres f) Gjennom budsjettarbeidet og valg av prosjekter skal vi sikre at en viktig del av vårt internasjonale arbeid fortsatt inneholder diakonal satsing g) Søke gode prosjekter som arbeider med marginaliserte grupper der arbeidet mot fattigdom og for verdighet er viktige utfordringer Strategiplan Side 13

14 STRATEGIPLANEN FOR ORGANISASJON OG STAB Vi har nå beskrevet fem satsingsområder. Organisasjonen med styrer, råd og utvalg er sammen med staben i Misjonsforbundet en vesentlig faktor og sentral ressurs i realiseringen av de mål og tiltak som er beskrevet. Organisasjon og stab må: utøve et visjonært og strategisk lederskap organisere, prioritere og administrere fellesskapets daglige drift og prosjekter i tråd med satsingsområdenes mål og tiltak, ut ifra de til enhver tid tilgjengelige ressurser evne å mobilisere hele fellesskapet ved å støtte og frigjøre ressurser til det beste for flest mulig I dette bildet blir det viktig å: utvikle vårt åndelige liv så vi lever mer Jesus-sentrert. Sette av tid for den enkelte og i fellesskapet til å prioritere bønneliv og åndelig utrustning jobbe med arbeidsmiljøet gjennom et fortsatt fokus på stabsutviklingsarbeid rekruttere de riktige medarbeiderne og bygge en kompetent stab skape en «vi-opplevelse» i Misjonsforbundet jobbe tettere sammen med Ansgarskolen for bedre å utnytte de store ressursene skolen representerer i forhold til alle våre satsningsområder jobbe med vår internkommunikasjon i staben og i organisasjonen forøvrig øke bevisstheten internt og ha en tydelig kommunikasjon utad om stabens funksjon og oppdrag videreutvikle en god tjenesteholdning overfor menigheter, grupper og ledere jobbe for en sunnere organisasjonsøkonomi Strategiplan Side 14

15 STRATEGIPLANEN FOR LOKALE MENIGHETER Innledningsvis skrev vi at tanken med strategiplanen primært gjelder den sentrale delen av virksomheten i Misjonsforbundet, og at verdiene og tenkningen som ligger i bunn omfatter hele fellesskapet. Vi håper samtidig at strategiplanen kan gi tydelige signaler og være en inspirasjonskilde for menighetenes egne lokale strategier. Når Misjonsforbundets lokale menigheter ser at det man gjør lokalt er med på å oppfylle storfellesskapets strategier, er dette noe av det viktigste som kan skje for at Misjonsforbundets visjon skal nås. En lokal menighet kan bruke planen til å hente ut noen av de målene og tiltakene menigheten tror de kan ha som sine satsingsområder. I de årlige rapporteringene fra menighetene bør dette framgå slik at vi sammen kan se det store bildet om framgang og utvikling. Ofte har vi høye ambisjoner og mange områder vi vil være gode på. I dette er det lett å forstrekke seg, skape for høyt aktivitetsnivå eller utsette medarbeidere for overarbeid og utbrenthet. Strategiplaner skal derfor hjelpe oss å ha fokus på hva som er det aller viktigste for en periode. Utfordringen er derfor å gjøre noe veldig godt, framfor å gjøre litt overalt. Referansen til dette kan hentes fra beskrivelsen i 1. Korinterbrev, kapittel 12. Bruk derfor strategiplanen til å plukke ut de målene og tiltakene som er spesielt viktige for hver enkelt menighet. Men strategiplanen kan også brukes til å se sin menighet sammen med andre menigheter i sin region, eller se etter fellesskap med menigheter som står i en lignende fase eller satsing som en selv. Vi ønsker å koble sammen ressurser i Misjonsforbundet. Noen steder er det tjenestegaver innen forkynnelse, sang og lederskap som ikke slipper til fordi det er overflod, andre steder er behovene for nettopp dette store. Lokale strategiplaner bør inneholde mål og tiltak om hvordan man kan bidra overfor andre menigheter og regioner. I menighetsplantingsmiljøer ser vi ofte en felles trekkraft og en synergi mellom mennesker som er opptatt av det samme. Dette tror vi kan skje i større grad for menighetene når det gjelder internasjonalt engasjement og diakonale oppgaver. «Hvis hele kroppen var øyet, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp.» (1. Kor 12, 17-20) Strategiplan Side 15

16 Strategiplanen tilhører våre to organisasjoners beskrivelser og dokumenter om visjon, verdier og grunnlaget. Dette dokumentet og andre organisasjonsdokumenter kan leses og lastes ned fra hjemmesiden: Strategiplan Side 16

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

SYNODEN 2014 Fredtun

SYNODEN 2014 Fredtun Saksdokumenter til menighetsbehandling SAKSDOKUMENTER DEL 1 SYNODEN 2014 Fredtun 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget Saksdokumenter til menighetsbehandling

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole

Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole Utredningskomiteens rapport Se Utredningskomiteens rapport som ligger vedlagt sakspapirene. Utredningskomiteen fremmer der følgende forsalg (konklusjon A): Under

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Endringsledelse og menighetsutvikling

Endringsledelse og menighetsutvikling Endringsledelse og menighetsutvikling - noen utvalgte perspektiv Dag-Håkon Eriksen daghakon@gmail.com Dette essayet beskriver og drøfter ulike endringsprosesser og forholdet mellom ledelse og endring i

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer