COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG"

Transkript

1 COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1

2 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen er å få et overblikk over hvor utbredt coaching er i norske virksomheter. Coaching har vært svært mye omtalt i mediene de siste årene, og det har vært mange ulike meninger om denne praksisen i Norge. Det tidligere har vært anslått i dagspressen at norske virksomheter bruker rundt 200 millioner kroner på coaching i året, og at bruken av coaching er stigende. Det har også vært påstått at coaching er en trend som er i ferd med å snu, dvs. forsvinne igjen. Mitt inntrykk som forsker på dette området, og etter samtaler med HR-ledere i større virksomheter, er at coaching er temmelig utbredt, og etter hvert en innarbeidet del av HR-programmer i de fleste større virksomheter. Samtidig ser det ut til at coaching-bransjen ikke vokser lengre, og en undersøkelse vi gjorde i fjor viste at bare 30 av de som tar coachingutdanning jobber som profesjonelle coacher etter endt utdanning 1. En hypoteser er at bedrifter i større grad bruker interne medarbeidere og ledere i sine coachingaktiviteter, og dette skal vi undersøke her. Det er viktig å innhente kunnskap om et felt som er så mye omtalt og omdiskutert, og som er relativt nytt i Norge. Ikke minst er det som forsker på ledelse helt avgjørende å følge med på hva norske virksomheter gjør på lederutvikling. Som regel viser det seg at praksis ligger langt foran forskningen når det gjelder ledelse, så også her. Mens coaching er en utbredt praksis og det er over 40 institusjoner som gir utdanning i coaching i Norge i dag, finnes det ennå praktisk talt ingen vitenskapelig dokumentasjon om hva coaching brukes til og hvordan det virker. Denne rapporten er en begynnelse. Den er først og fremst en kvantitativ oversikt over hva et representativt utvalg av norske bedrifter gjør på coaching, og hva formålet er. Videre prøver vi å anslå det økonomiske omfanget av bruken av coaching i norske virksomheter. 1 Ladegård, Gro: Formell coaching kompetanse i Norge, UMB-rapport 2/2007. Kan lastes ned fra 2

3 OPPSUMMERING AV RESULTATENE 63 av virksomhetene i vårt utvalg bruker coaching. Men det er store forskjeller mellom mindre og større virksomheter når det gjelder bruken av coaching. 25 av virksomhetene som bruker coaching, bruker bare interne coacher, 21 bruker bare eksterne, og resten bruker både interne og eksterne til å utføre coachingen. 57 av virksomhetene bruker coaching som en del av et program for lederutvikling. 53 bruker det også til å coache ledere enkeltvis etter behov. 82 av virksomhetene planlegger å fortsette med det omfanget av aktiviteter de har i dag, bare 1,6 tenker å redusere aktivitetsnivået. Det er 17.5 som planlegger å øke aktiviteten. Virksomheter bruker coaching i hovedsak for fire typer formål: utvikle ledere generelt i lederrollen utvikle kompetanse til å håndtere relasjoner til medarbeidere utvikle ferdigheter i konflikthåndtering og problemløsning utvikle og trene ledere i å selv coache sine medarbeidere - utvikle en coachende lederstil. Ifølge oppgitte tall og våre beregninger bruker norske virksomheter bortimot 700 millioner i året på coaching, hvis vi inkluderer både intern og ekstern coaching. Når det gjelder kjøp av eksterne coachingtjenester, bruker virksomhetene i underkant av en halv milliard i året på slike tjenester. 3

4 OM UTVALGET OG REPRESENTATIVITET Formålet var å få et representativt utvalg av norske virksomheter, både offentlige og private, med over 100 ansatte, fordi vi ønsket å generalisere våre resultater til alle norske virksomheter. Vi har brukt databasen Proff, som administreres av Eniro, Telenors katalogtjeneste. I denne databasen er det 2961 firma i Norge som er oppført med over 100 ansatte, inkludert både offentlige og private virksomheter (til sammenligning oppgir SSB at vi har 2788 bedrifter i Norge som enten er privat eller offentlig eide). Vi gjorde et tilfeldig utvalg av 614 bedrifter. Av disse 602 fikk vi svar fra 303 virksomheter. Det er en svarprosent på 49. I utvalget på 303 er det 210 private bedrifter, og 93 offentlige virksomheter. Datainnsamlingen ble gjort pr. telefonintervju, av medarbeidere i Studconsult AS. Respondentene var enten HRsjefer eller personalsjefer, evt. stedfortredere for disse 2. I gjennomsnitt hadde virksomhetene 631 ansatte, og størrelsen varierer fra 100 til For å se på representativiteten for vårt utvalg sammenlignet med norske bedrifter totalt, er det størrelse som er mest sentralt å bruke. I Proff databasen er 58 av bedriftene med over 100 ansatte i gruppen med ansatte, i vårt utvalg er 44 i denne gruppen. I Proff databasen har 34 av bedriftene mellom 500 og 1000 ansatte, i vårt utvalg er 35 i denne gruppen. Gruppen med over over 1000 ansatte utgjør 9 i Proff databasen, mens de utgjør 12 av vårt utvalg. Vi har bevisst plukket ut en større andel offentlige organisasjoner enn det er i Proff databasen, for å få en viss størrelse på utvalget av disse, og offentlige virksomheter er i gjennomsnitt mye større en gjennomsnittet for private bedrifter. Dette forklarer overvekten av store virksomheter i vårt utvalg. Når vi skiller ut de private virksomhetene, er fordeling på størrelse omtrent som i Proff databasen. Når det gjelder private virksomheter, kan vi altså gå utifra at vårt utvalg er representativt for alle norske bedrifter med over 100 ansatte. Ifølge SSB har vi 2788 slike bedrifter, og vi har 210 i vårt utvalg. I tillegg har vi 93 offentlige virksomheter. Representativiteten når det gjelder størrelse på de offentlige virksomhetene er vanskelig å beregne, fordi det ikke finnes noen kategorisering i databasene vi har brukt. Men vi har gjort et systematisk tilfeldig utvalg på størrelse i databasene. Vi antar derfor at våre tall er representative, tallene må uansett tolkes med forsiktighet. 2 Intervjueren bad om å få snakke med personalsjef eller HR-sjef. Man ble så henvist videre hvis en annen person hadde ansvar/kunnskap om lederutviklingsaktivitetene i virksomheten. 4

5 RESULTATER 1. HVOR UTBREDT ER COACHING? Figur 1 viser hvor stor andel av virksomhetene som bruker coaching, fordelt på størrelse. I sum er det 63 av bedriftene i vårt utvalg som bruker coaching. Vi ser også at bruken av coaching øker klart med størrelse. I bedrifter som har mindre enn 250 ansatte er det bare 38 som bruker coaching, i bedrifter mellom 250 og 999 ansatte er det drøye 82, mens i virksomheter med over 1000 ansatte er det 93,5 som bruker coaching. 100,0 80,0 størrelse kategori ansatte ansatte <1000 ansatte Percent 60,0 93,5 40,0 82,4 62,3 20,0 37,7 17,6 0,0 Bruker coaching Bruker ikke coaching Fig. 1: Hvem bruker coaching? 6,5 5

6 Det er forskjeller mellom private og offentlige virksomheter, 78 av de offentlige virksomhetene bruker coaching, mens 55 av de private gjør det. Dette kan ha sammenheng med størrelse, siden de offentlige virksomhetene i gjennomsnitt er større enn de private: antall ansatte i de offenlige virksomhetene er i gjennomsnitt 800, mens det i private er 560. Dette kan forklare noe av forskjellene, men ikke alle. Når vi kontrollerer for størrelse, er offentlige virksomheter fremdeles signifikant forskjellig fra private når det gjelder bruken av coaching. 2. HVEM COACHER - INTERNE VS. EKSTERNE COACHER Vi spurte om virksomhetene bruker interne eller eksterne coacher eller begge deler. En firedel av de som bruker coaching, bruker bare interne coacher, altså er andelen eksternt kjøpte tjenester høy. 21 av de som bruker coaching, bruker bare eksterne. Og 54 bruker begge deler; av disse er det noen flere som bruker begge deler men flest interne. 60,0 50,0 Offentlig Privat 40,0 Percent 30,0 52,0 54,8 20,0 28,0 10,0 23,5 20,0 21,7 0,0 Bare interne Bare eksterne Begge deler Fig. 2: Bruk av interne vs. eksterne coacher 6

7 Figur 2 viser at her er det små forskjeller mellom offentlige og private virksomheter. 28 av de offentlige og 23,5 av de private som bruker coaching bruker bare interne. Av de som bruker begge deler, har privat sektor i større grad brukt eksterne, dvs. eksterne utgjør en større andel av den coachingen de bruker. Altså bruker offentlig sektor i sum en litt større andel interne. Vi så også på hvordan bruk av eksterne vs. interne coacher har sammenheng med størrelsen på virksomheten. Dette er vist i figur 3. 60,0 50,0 Størrelse ,0 Percent 30,0 58,3 58,1 20,0 41,9 37,2 10,0 20,9 28,2 23,3 13,6 18,6 0,0 Bare interne Bare eksterne Begge deler Fig. 3: Bruk av coacher fordelt på størrelse Ikke overrraskende viser tallene videre at mindre virksomheter i større grad bruker eksterne coacher. Mer enn 40 av bedriftene med under 250 ansatte bruker bare eksterne coacher. Det er sannsynlig at større virksomheter har både egne ansatte profesjonelle coacher, og at de i større grad utdanner eget personale i coachingferdigheter og kompetanse. 7

8 Hvem coacher internt? Blant de som bruker interne coacher, er det omtrent likt fordelt på hvem som coacher: HR-ledere og linjeledere. Altså coacher linjeledere like ofte som HRledere. Men 30 av virksomhetene bruker også andre interne medarbeidere til å coache enn disse to kategoriene. Mange større virksomheter har egne. sertifiserte coacher som leverer disse tjenestene internt. Det indikerer at coaching som aktivitet er integrert i organisasjoners daglige drift, særlig i større virksomheter. Dette illustrerer utviklingen i coaching-bransjen. Fra å kjøpe coachingtjenester eksternt til enkelte ledere (såkalt executive coaching ) bruker norske virksomheter nå i større grad eksterne konsulentselskaper eller coaching skoler til å trene egne ledere i coachingferdigheter. I vår undersøkelse av coachingutdanningene i Norge, viste det seg at drøye 11 av de som tar coachingutdanning, er ledere som bruker denne kompetansen i sin jobb 3. Det stemmer godt med dette bildet. Dette stemmer også godt med det generell bildet som er gitt i media av coachingbransjen som en stagnerende bransje. Aktiviteten er sannsynligvis flyttet fra coachingbyråene og konsulentfirmaene og inn i virksomhetene. 3. FORMÅLENE MED COACHING Tabell 1 viser at av de 190 bedriftene som bruker coaching i vårt utvalg, bruker 57 det som en del av et program for lederutvikling, og 53 bruker det til coaching av enkeltledere etter behov. 20 bruker også coaching til å coache andre enn ledere. FORMÅL TOTALT OFFENTLIG PRIVAT Generelt lederverktøy Trening/opplæring i spesifikke ferdigheter Deler av et program for lederutvikling Opplæring av coachingferdigheter Coaching av enkeltledere etter behov Coaching av andre enn ledere Annet NB: respondentene kunne krysse av på flere svaralternativer, så summen av prosentene er mer enn 100. Tabell 1: Formål med bruk av coaching, i prosent 3 Se rapporten: Formell coaching kompetanse i Norge. 8

9 Nesten tre firedeler av utvalget bruker coaching som et generelt lederverktøy, og under halvparten bruker det til opplæring i spesifikke ferdigheter. Det er svært små forskjeller mellom privat og offentlig sektor her. Vi spurte også et åpent spørsmål om hvilke spesifikker ferdigheter eller kompetanser de ønsker å utvikle når de bruker coaching. Størstedelen av svarene fordelte seg på fire områder: 1. Å utvikle ledere generelt i lederrollen, som å bli mer bevisst på egen rolle, oppgaver og mål. Trygghet i rollen, å bruke team, utvikle talenter. Dette uttrykkes f.eks. i utsagnet:.. en modningsprosess hos den som blir coachet, en bevisstgjøringsprosess: en form for utvikling av den som blir coachet. Ha en coach til å komme seg et stykke videre på veien i den jobben du gjør. 2. Å utvikle lederes evner til å håndtere medarbeidere. Dette inkluderer motivasjon, kommunikasjon, kompetanseutvikling, og få det beste frem i medarbeiderne, mellommenneskelig samhandling. Dette går mye på f.eks. å...forstå medarbeidere og deres kultur, lytte og kommunisere. Videre å motivere og utvikle medarbeiderne. 3. Å utvikle lederes kompetanse i å håndtere konflikter og vanskelige situasjoner. Den vanskelige samtalen, problemløsning. Personalkonflikter, arbeidsmiljø. For eksempel...ferdigheter i forbindelse med samarbeidsproblematikk og i forbindelse med å bedre lederes funksjon i vanskelige personalsaker. 4. Å utvikle ledere til å kunne coache sine medarbeidere, å utvikle en coachende lederstil. For eksempel...ønsker at lederne skal ta med seg coachingen videre og utvikle den i hverdagen på jobb, som en ledelsesplattform. Hva en coachende lederstil er, har vi ikke spurt om, men under dette punktet oppgav respondentene begreper som teknikk i å få gode medarbeidere, å lytte og utvikle medarbeiderne, og å coache sine medarbeidere. Det foreligger ingen offentliggjorte evalueringer av coachingprogrammer fra norske virksomheter, og så og si ingen vitenskapelig dokumentasjon av effektene av coaching. Det er derfor vanskelig å si hvorvidt virksomhetene oppnår disse målene 4. 4 Undertegnede har høsten 07 og våren 08 gjort en kvantitativ undersøkelse av effektene av coaching i et program hvor 37 ledere og 200 medarbeidere deltok. Resultatene fra dette prosjektet vil foreligge i juni 08. 9

10 4. KOSTNADER OG EKSTERNT COACHING MARKED Vi spurte respondentene om hvor mange ansatte som ble coachet hvert år, og omtrent hvor mange timer disse ble coachet pr. år. Formålet var å ha et representativt utvalg av disse tallene, slik at vi kunne regne ut grovt sett hvor mye ressurser norske virksomheter bruker på coaching i året. Siden bruken av coaching varierer med størrelse, gjorde vi separate analyser på tre grupper: Bedrifter på mellom 100 og 249 ansatte, på ansatte, og på 1000 og over (den største bedriften i utvalget er på 9000 ansatte). Da kan vi generalisere innenfor hver gruppe, på samme måte som vi har gjort på de andre spørsmålene. Men når det gjelder omfang og kostnader er størrelse helt avgjørende, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet, siden gruppeinndelingen er ganske grov. Vi spurte hvor mange ledere som blir coachet hvert år, og hvor mange timer hver leder får av coahing i gjennomsnitt pr. år. Dette mulitpliserte vi, og fikk antall coachingtimer totalt pr. bedrift. Vi fordelte deretter dette tallet på hele utvalget i hver størrelseskategori, og fikk gjennomsnitt på antall coachingtimer for hele gruppen. Resultatene vises i tabell 2. Størrelse kategori Gjennomsnittlig antall coachingtimer/år pr virksomhet Antall virksomheter i Norge* Total bruk av coachingtimer Sum NB: Vi mangler data på størrelse fra 28 bedrifter. N=285) Bedrifter med over 9000 ansatte er utelatt. * Tall fra Proff databasen Tabell 2: Gjennomsnitt og totalt antall coachingtimer i året (2007) En ekstern coach koster mellom 800 og 2500 kr/t, vi setter kostnaden til kr pr. time. En intern coach har vi kostnadsberegnet til kr. 500 pr. time. Hvis vi regner at virksomhetene i snitt bruker like mange eksterne som interne coacher, får vi en gjennomsnittpris på hver coachingtime på 750. Det gir en totalsum i kostnader for hele virksomhets-norge på I dette regnestykket er ikke virksomheter på over 9000 ansatte med, men de finnes det bare 8 av i Norge, ifølge Proff databasen. Coaching som utføres internt kan være av svært ulik art, som nevnt ovenfor. Hvis vi bare regner antall timer brukt på eksterne coacher i virksomhetene, får vi totalt timer, og hvis gjennomsnittsprisen er 1000kr/t, blir det en 10

11 totalkostnad på kr i året. Altså bruker norske virksomheter både offentlige og private totalt, i underkant av en halv milliard på coaching i året. Markedet for eksterne coacher Etterspørselen etter eksterne coacher er altså på rundt en halv million timer i året. Et normalarbeidsår for en arbeidstaker er 1740 timer. Hvis vi antar at en coach som jobber fulltid kan coache aktivt i halvparten av denne tiden 5, vil en fulltids coach representere 870 timer. Det vil si at etterspørselen i dag er tilstrekkelig til å sysselsette 524 coacher. Våre tall indikerer at etterspørselen ikke vil stige nevneverdig de nærmeste årene, både fordi bedrifter i større grad vil bruke egne, interne coacher, og fordi aktiviteten ikke planlegges å utvides, slik vi skal se i neste avsnitt. 5. HVA ER FREMTIDSPLANENE? Vi spurte om virksomheten hadde planer om å endre aktiviteten på coaching framover, og det ser ut til å være planer om noe økning av aktiviteten. Disse tallene er fremstilt i tabell 3. Tabellen viser prosentandel av de som bruker coaching i dag. Størrelse Uendret aktivitet Øke aktiviteten Redusere aktiviteten Øke andelen interne Øke andelen eksterne ,1 16,3 2,3 7 2, ,2 16,5 1,9 12,6 12, ,1 18,6 0 18,6 7 Tabell 3: Planer om endring av coaching aktivitetene, fordelt på størrelse I gjennomsnitt for hele utvalget er det 62 av de som bruker coaching i dag, som ikke har planer om å endre aktiviteten fremover, verken øke eller redusere aktiviteten. Andelen som planlegger å øke aktiviteten er 17,5, og andelen som planlegger å redusere den er 1,6. Altså ser aktiviteten ut til å være noenlunde stabil, med en svak økning. De bedriftene som ikke bruker coaching i dag, har ikke svart på dette spørsmålet, så vi vet ikke hvorvidt de vil starte med denne aktiviteten. Noen ønsker å endre sammensetninger av interne vs. eksterne coacher. De aller største virksomhetene er de som i størst grad planlegger å øke aktiviteten, og de planlegger også i størst grad å øke andelen interne coacher. 5 Imidlertid viser tidligere undersøkelser at det bare er ca. 13 av de profesjonelle coachene i Norge som jobber full tid som coacher. Se rapporten Coacher i Norge kompetanse og suksessfaktorer på 11

12 KONKLUSJONER Våre tall indikerer at coaching ikke er en kortlivet motebølge som nå er i ferd med å avta. Tvert imot ser det ut til at virksomheter i stor grad har integrert coaching i sin normale virksomhet, og rundt halvparten av den coachingen som utføres, gjøres av interne coacher i virksomhetene. Videre er omfanget av coaching relativt stort, over halvparten av norske virksomheter bruker coaching. Så kan spørsmålet være hva coaching egentlig er, og at det kan blandes sammen med både medarbeidersamtaler, rådgivning som skjer internt, og mange andre aktiviteter. Det er derfor viktig å se på bruken av eksterne coacher. Norske coachingmiljøer har en relativt standardisert definisjon av coaching, og vi kan regne med at virksomheter som kjøper coachingtjenester eksternt er inneforstått med hva slags type tjeneste dette er. Vi tror derfor at coaching defineres som en bestemt type aktivitet som kan skilles fra de mer tradisjonelle rådgivnings- og konsulenttjenestene. Det ser ut til at virksomhetene har mange ulike formål med coaching. Fremdeles mangler vi kunnskap om hvilke effekter coaching har, og hvorvidt disse formålene blir oppfylt. Men generelt kan vi si at våre resultater indikerer at coaching først og fremst er et verktøy for generell lederutvikling. 12

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Kirkpatrick lanserte for nesten 50 år siden hovedlinjene til 4 ulike nivåer på evalueringer.

Kirkpatrick lanserte for nesten 50 år siden hovedlinjene til 4 ulike nivåer på evalueringer. Evaluering av kompetanseutvikling Av Henrik Øhrn, HR Norge Et avgjørende og betydningsfullt tiltak i kompetanseutvikling er evaluering av hvor god et opplæringsopplegg har vært i forhold til å nå satte

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand Velkommen til Fafofesten Faglig forspill Bedriftsdemokratiets tilstand Forskningsstiftelsen Fafo består av to institutter Fafo Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning Fafo Institutt for anvendte

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN.

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. Transformator AS leverer kompetanse, trening og løsninger innenfor Transformasjonsledelse Lederutvikling Coaching Gruppe-/team

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER Anne Cathrin Haueng Paul Gooderham Birthe Kåfjord Lange SNF-prosjekt 6480: "Lederutvikling

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Skolevandring i et HR-perspektiv Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 Myten om Sørlandslederen Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 MIT Konklusjon: 1. Ved arbeidsoppgaver som er rutinepregede, automatiserte og repeterbare. YTRE MOTIVASJON FUNGERER

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Funn for finanssektoren og øvrige bransjer basert på YS Arbeidslivsbarometer 2014 Ingar Brattbakk og Eivind Falkum Presentasjon ved Ingar Brattbakk,

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

LEDELSE OG SAMSPILL. Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade

LEDELSE OG SAMSPILL. Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade LEDELSE OG SAMSPILL Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade FORMÅL «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom andre». Formålet med disse samlingene er å utvikle

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi?

Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi? Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi? Professor Thomas Hoff, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Rebecca Line Vold, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010

Barnehageundersøkelsen 2010 Samlerapport for brukerundersøkelsen av barnehagene i Lillehammer kommune Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Hensikten med å gjennomføre barnehageundersøkelsen

Detaljer

Oddvar Lavik Telefon: 9074 5909 e-mail: olavik@olavik.no Kommunikasjon Leder - Medarbeider Dato: 15. november 2010

Oddvar Lavik Telefon: 9074 5909 e-mail: olavik@olavik.no Kommunikasjon Leder - Medarbeider Dato: 15. november 2010 Oddvar Lavik Telefon: 9074 5909 e-mail: olavik@olavik.no Dato: 15. november 2010 Oddvar Lavik konsulent OL Kompetanseutvikling 56 år, gift og bosatt i Drammen Nøkkelkvalifikasjoner: Bred og variert erfaring

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor Collioureprogrammet - lederutvikling HumanKapitalGruppen starter et nytt program i lederskap som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor du lærer å utvikle din lederatferd med støtte i topplinjen

Detaljer