COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG"

Transkript

1 COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1

2 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen er å få et overblikk over hvor utbredt coaching er i norske virksomheter. Coaching har vært svært mye omtalt i mediene de siste årene, og det har vært mange ulike meninger om denne praksisen i Norge. Det tidligere har vært anslått i dagspressen at norske virksomheter bruker rundt 200 millioner kroner på coaching i året, og at bruken av coaching er stigende. Det har også vært påstått at coaching er en trend som er i ferd med å snu, dvs. forsvinne igjen. Mitt inntrykk som forsker på dette området, og etter samtaler med HR-ledere i større virksomheter, er at coaching er temmelig utbredt, og etter hvert en innarbeidet del av HR-programmer i de fleste større virksomheter. Samtidig ser det ut til at coaching-bransjen ikke vokser lengre, og en undersøkelse vi gjorde i fjor viste at bare 30 av de som tar coachingutdanning jobber som profesjonelle coacher etter endt utdanning 1. En hypoteser er at bedrifter i større grad bruker interne medarbeidere og ledere i sine coachingaktiviteter, og dette skal vi undersøke her. Det er viktig å innhente kunnskap om et felt som er så mye omtalt og omdiskutert, og som er relativt nytt i Norge. Ikke minst er det som forsker på ledelse helt avgjørende å følge med på hva norske virksomheter gjør på lederutvikling. Som regel viser det seg at praksis ligger langt foran forskningen når det gjelder ledelse, så også her. Mens coaching er en utbredt praksis og det er over 40 institusjoner som gir utdanning i coaching i Norge i dag, finnes det ennå praktisk talt ingen vitenskapelig dokumentasjon om hva coaching brukes til og hvordan det virker. Denne rapporten er en begynnelse. Den er først og fremst en kvantitativ oversikt over hva et representativt utvalg av norske bedrifter gjør på coaching, og hva formålet er. Videre prøver vi å anslå det økonomiske omfanget av bruken av coaching i norske virksomheter. 1 Ladegård, Gro: Formell coaching kompetanse i Norge, UMB-rapport 2/2007. Kan lastes ned fra 2

3 OPPSUMMERING AV RESULTATENE 63 av virksomhetene i vårt utvalg bruker coaching. Men det er store forskjeller mellom mindre og større virksomheter når det gjelder bruken av coaching. 25 av virksomhetene som bruker coaching, bruker bare interne coacher, 21 bruker bare eksterne, og resten bruker både interne og eksterne til å utføre coachingen. 57 av virksomhetene bruker coaching som en del av et program for lederutvikling. 53 bruker det også til å coache ledere enkeltvis etter behov. 82 av virksomhetene planlegger å fortsette med det omfanget av aktiviteter de har i dag, bare 1,6 tenker å redusere aktivitetsnivået. Det er 17.5 som planlegger å øke aktiviteten. Virksomheter bruker coaching i hovedsak for fire typer formål: utvikle ledere generelt i lederrollen utvikle kompetanse til å håndtere relasjoner til medarbeidere utvikle ferdigheter i konflikthåndtering og problemløsning utvikle og trene ledere i å selv coache sine medarbeidere - utvikle en coachende lederstil. Ifølge oppgitte tall og våre beregninger bruker norske virksomheter bortimot 700 millioner i året på coaching, hvis vi inkluderer både intern og ekstern coaching. Når det gjelder kjøp av eksterne coachingtjenester, bruker virksomhetene i underkant av en halv milliard i året på slike tjenester. 3

4 OM UTVALGET OG REPRESENTATIVITET Formålet var å få et representativt utvalg av norske virksomheter, både offentlige og private, med over 100 ansatte, fordi vi ønsket å generalisere våre resultater til alle norske virksomheter. Vi har brukt databasen Proff, som administreres av Eniro, Telenors katalogtjeneste. I denne databasen er det 2961 firma i Norge som er oppført med over 100 ansatte, inkludert både offentlige og private virksomheter (til sammenligning oppgir SSB at vi har 2788 bedrifter i Norge som enten er privat eller offentlig eide). Vi gjorde et tilfeldig utvalg av 614 bedrifter. Av disse 602 fikk vi svar fra 303 virksomheter. Det er en svarprosent på 49. I utvalget på 303 er det 210 private bedrifter, og 93 offentlige virksomheter. Datainnsamlingen ble gjort pr. telefonintervju, av medarbeidere i Studconsult AS. Respondentene var enten HRsjefer eller personalsjefer, evt. stedfortredere for disse 2. I gjennomsnitt hadde virksomhetene 631 ansatte, og størrelsen varierer fra 100 til For å se på representativiteten for vårt utvalg sammenlignet med norske bedrifter totalt, er det størrelse som er mest sentralt å bruke. I Proff databasen er 58 av bedriftene med over 100 ansatte i gruppen med ansatte, i vårt utvalg er 44 i denne gruppen. I Proff databasen har 34 av bedriftene mellom 500 og 1000 ansatte, i vårt utvalg er 35 i denne gruppen. Gruppen med over over 1000 ansatte utgjør 9 i Proff databasen, mens de utgjør 12 av vårt utvalg. Vi har bevisst plukket ut en større andel offentlige organisasjoner enn det er i Proff databasen, for å få en viss størrelse på utvalget av disse, og offentlige virksomheter er i gjennomsnitt mye større en gjennomsnittet for private bedrifter. Dette forklarer overvekten av store virksomheter i vårt utvalg. Når vi skiller ut de private virksomhetene, er fordeling på størrelse omtrent som i Proff databasen. Når det gjelder private virksomheter, kan vi altså gå utifra at vårt utvalg er representativt for alle norske bedrifter med over 100 ansatte. Ifølge SSB har vi 2788 slike bedrifter, og vi har 210 i vårt utvalg. I tillegg har vi 93 offentlige virksomheter. Representativiteten når det gjelder størrelse på de offentlige virksomhetene er vanskelig å beregne, fordi det ikke finnes noen kategorisering i databasene vi har brukt. Men vi har gjort et systematisk tilfeldig utvalg på størrelse i databasene. Vi antar derfor at våre tall er representative, tallene må uansett tolkes med forsiktighet. 2 Intervjueren bad om å få snakke med personalsjef eller HR-sjef. Man ble så henvist videre hvis en annen person hadde ansvar/kunnskap om lederutviklingsaktivitetene i virksomheten. 4

5 RESULTATER 1. HVOR UTBREDT ER COACHING? Figur 1 viser hvor stor andel av virksomhetene som bruker coaching, fordelt på størrelse. I sum er det 63 av bedriftene i vårt utvalg som bruker coaching. Vi ser også at bruken av coaching øker klart med størrelse. I bedrifter som har mindre enn 250 ansatte er det bare 38 som bruker coaching, i bedrifter mellom 250 og 999 ansatte er det drøye 82, mens i virksomheter med over 1000 ansatte er det 93,5 som bruker coaching. 100,0 80,0 størrelse kategori ansatte ansatte <1000 ansatte Percent 60,0 93,5 40,0 82,4 62,3 20,0 37,7 17,6 0,0 Bruker coaching Bruker ikke coaching Fig. 1: Hvem bruker coaching? 6,5 5

6 Det er forskjeller mellom private og offentlige virksomheter, 78 av de offentlige virksomhetene bruker coaching, mens 55 av de private gjør det. Dette kan ha sammenheng med størrelse, siden de offentlige virksomhetene i gjennomsnitt er større enn de private: antall ansatte i de offenlige virksomhetene er i gjennomsnitt 800, mens det i private er 560. Dette kan forklare noe av forskjellene, men ikke alle. Når vi kontrollerer for størrelse, er offentlige virksomheter fremdeles signifikant forskjellig fra private når det gjelder bruken av coaching. 2. HVEM COACHER - INTERNE VS. EKSTERNE COACHER Vi spurte om virksomhetene bruker interne eller eksterne coacher eller begge deler. En firedel av de som bruker coaching, bruker bare interne coacher, altså er andelen eksternt kjøpte tjenester høy. 21 av de som bruker coaching, bruker bare eksterne. Og 54 bruker begge deler; av disse er det noen flere som bruker begge deler men flest interne. 60,0 50,0 Offentlig Privat 40,0 Percent 30,0 52,0 54,8 20,0 28,0 10,0 23,5 20,0 21,7 0,0 Bare interne Bare eksterne Begge deler Fig. 2: Bruk av interne vs. eksterne coacher 6

7 Figur 2 viser at her er det små forskjeller mellom offentlige og private virksomheter. 28 av de offentlige og 23,5 av de private som bruker coaching bruker bare interne. Av de som bruker begge deler, har privat sektor i større grad brukt eksterne, dvs. eksterne utgjør en større andel av den coachingen de bruker. Altså bruker offentlig sektor i sum en litt større andel interne. Vi så også på hvordan bruk av eksterne vs. interne coacher har sammenheng med størrelsen på virksomheten. Dette er vist i figur 3. 60,0 50,0 Størrelse ,0 Percent 30,0 58,3 58,1 20,0 41,9 37,2 10,0 20,9 28,2 23,3 13,6 18,6 0,0 Bare interne Bare eksterne Begge deler Fig. 3: Bruk av coacher fordelt på størrelse Ikke overrraskende viser tallene videre at mindre virksomheter i større grad bruker eksterne coacher. Mer enn 40 av bedriftene med under 250 ansatte bruker bare eksterne coacher. Det er sannsynlig at større virksomheter har både egne ansatte profesjonelle coacher, og at de i større grad utdanner eget personale i coachingferdigheter og kompetanse. 7

8 Hvem coacher internt? Blant de som bruker interne coacher, er det omtrent likt fordelt på hvem som coacher: HR-ledere og linjeledere. Altså coacher linjeledere like ofte som HRledere. Men 30 av virksomhetene bruker også andre interne medarbeidere til å coache enn disse to kategoriene. Mange større virksomheter har egne. sertifiserte coacher som leverer disse tjenestene internt. Det indikerer at coaching som aktivitet er integrert i organisasjoners daglige drift, særlig i større virksomheter. Dette illustrerer utviklingen i coaching-bransjen. Fra å kjøpe coachingtjenester eksternt til enkelte ledere (såkalt executive coaching ) bruker norske virksomheter nå i større grad eksterne konsulentselskaper eller coaching skoler til å trene egne ledere i coachingferdigheter. I vår undersøkelse av coachingutdanningene i Norge, viste det seg at drøye 11 av de som tar coachingutdanning, er ledere som bruker denne kompetansen i sin jobb 3. Det stemmer godt med dette bildet. Dette stemmer også godt med det generell bildet som er gitt i media av coachingbransjen som en stagnerende bransje. Aktiviteten er sannsynligvis flyttet fra coachingbyråene og konsulentfirmaene og inn i virksomhetene. 3. FORMÅLENE MED COACHING Tabell 1 viser at av de 190 bedriftene som bruker coaching i vårt utvalg, bruker 57 det som en del av et program for lederutvikling, og 53 bruker det til coaching av enkeltledere etter behov. 20 bruker også coaching til å coache andre enn ledere. FORMÅL TOTALT OFFENTLIG PRIVAT Generelt lederverktøy Trening/opplæring i spesifikke ferdigheter Deler av et program for lederutvikling Opplæring av coachingferdigheter Coaching av enkeltledere etter behov Coaching av andre enn ledere Annet NB: respondentene kunne krysse av på flere svaralternativer, så summen av prosentene er mer enn 100. Tabell 1: Formål med bruk av coaching, i prosent 3 Se rapporten: Formell coaching kompetanse i Norge. 8

9 Nesten tre firedeler av utvalget bruker coaching som et generelt lederverktøy, og under halvparten bruker det til opplæring i spesifikke ferdigheter. Det er svært små forskjeller mellom privat og offentlig sektor her. Vi spurte også et åpent spørsmål om hvilke spesifikker ferdigheter eller kompetanser de ønsker å utvikle når de bruker coaching. Størstedelen av svarene fordelte seg på fire områder: 1. Å utvikle ledere generelt i lederrollen, som å bli mer bevisst på egen rolle, oppgaver og mål. Trygghet i rollen, å bruke team, utvikle talenter. Dette uttrykkes f.eks. i utsagnet:.. en modningsprosess hos den som blir coachet, en bevisstgjøringsprosess: en form for utvikling av den som blir coachet. Ha en coach til å komme seg et stykke videre på veien i den jobben du gjør. 2. Å utvikle lederes evner til å håndtere medarbeidere. Dette inkluderer motivasjon, kommunikasjon, kompetanseutvikling, og få det beste frem i medarbeiderne, mellommenneskelig samhandling. Dette går mye på f.eks. å...forstå medarbeidere og deres kultur, lytte og kommunisere. Videre å motivere og utvikle medarbeiderne. 3. Å utvikle lederes kompetanse i å håndtere konflikter og vanskelige situasjoner. Den vanskelige samtalen, problemløsning. Personalkonflikter, arbeidsmiljø. For eksempel...ferdigheter i forbindelse med samarbeidsproblematikk og i forbindelse med å bedre lederes funksjon i vanskelige personalsaker. 4. Å utvikle ledere til å kunne coache sine medarbeidere, å utvikle en coachende lederstil. For eksempel...ønsker at lederne skal ta med seg coachingen videre og utvikle den i hverdagen på jobb, som en ledelsesplattform. Hva en coachende lederstil er, har vi ikke spurt om, men under dette punktet oppgav respondentene begreper som teknikk i å få gode medarbeidere, å lytte og utvikle medarbeiderne, og å coache sine medarbeidere. Det foreligger ingen offentliggjorte evalueringer av coachingprogrammer fra norske virksomheter, og så og si ingen vitenskapelig dokumentasjon av effektene av coaching. Det er derfor vanskelig å si hvorvidt virksomhetene oppnår disse målene 4. 4 Undertegnede har høsten 07 og våren 08 gjort en kvantitativ undersøkelse av effektene av coaching i et program hvor 37 ledere og 200 medarbeidere deltok. Resultatene fra dette prosjektet vil foreligge i juni 08. 9

10 4. KOSTNADER OG EKSTERNT COACHING MARKED Vi spurte respondentene om hvor mange ansatte som ble coachet hvert år, og omtrent hvor mange timer disse ble coachet pr. år. Formålet var å ha et representativt utvalg av disse tallene, slik at vi kunne regne ut grovt sett hvor mye ressurser norske virksomheter bruker på coaching i året. Siden bruken av coaching varierer med størrelse, gjorde vi separate analyser på tre grupper: Bedrifter på mellom 100 og 249 ansatte, på ansatte, og på 1000 og over (den største bedriften i utvalget er på 9000 ansatte). Da kan vi generalisere innenfor hver gruppe, på samme måte som vi har gjort på de andre spørsmålene. Men når det gjelder omfang og kostnader er størrelse helt avgjørende, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet, siden gruppeinndelingen er ganske grov. Vi spurte hvor mange ledere som blir coachet hvert år, og hvor mange timer hver leder får av coahing i gjennomsnitt pr. år. Dette mulitpliserte vi, og fikk antall coachingtimer totalt pr. bedrift. Vi fordelte deretter dette tallet på hele utvalget i hver størrelseskategori, og fikk gjennomsnitt på antall coachingtimer for hele gruppen. Resultatene vises i tabell 2. Størrelse kategori Gjennomsnittlig antall coachingtimer/år pr virksomhet Antall virksomheter i Norge* Total bruk av coachingtimer Sum NB: Vi mangler data på størrelse fra 28 bedrifter. N=285) Bedrifter med over 9000 ansatte er utelatt. * Tall fra Proff databasen Tabell 2: Gjennomsnitt og totalt antall coachingtimer i året (2007) En ekstern coach koster mellom 800 og 2500 kr/t, vi setter kostnaden til kr pr. time. En intern coach har vi kostnadsberegnet til kr. 500 pr. time. Hvis vi regner at virksomhetene i snitt bruker like mange eksterne som interne coacher, får vi en gjennomsnittpris på hver coachingtime på 750. Det gir en totalsum i kostnader for hele virksomhets-norge på I dette regnestykket er ikke virksomheter på over 9000 ansatte med, men de finnes det bare 8 av i Norge, ifølge Proff databasen. Coaching som utføres internt kan være av svært ulik art, som nevnt ovenfor. Hvis vi bare regner antall timer brukt på eksterne coacher i virksomhetene, får vi totalt timer, og hvis gjennomsnittsprisen er 1000kr/t, blir det en 10

11 totalkostnad på kr i året. Altså bruker norske virksomheter både offentlige og private totalt, i underkant av en halv milliard på coaching i året. Markedet for eksterne coacher Etterspørselen etter eksterne coacher er altså på rundt en halv million timer i året. Et normalarbeidsår for en arbeidstaker er 1740 timer. Hvis vi antar at en coach som jobber fulltid kan coache aktivt i halvparten av denne tiden 5, vil en fulltids coach representere 870 timer. Det vil si at etterspørselen i dag er tilstrekkelig til å sysselsette 524 coacher. Våre tall indikerer at etterspørselen ikke vil stige nevneverdig de nærmeste årene, både fordi bedrifter i større grad vil bruke egne, interne coacher, og fordi aktiviteten ikke planlegges å utvides, slik vi skal se i neste avsnitt. 5. HVA ER FREMTIDSPLANENE? Vi spurte om virksomheten hadde planer om å endre aktiviteten på coaching framover, og det ser ut til å være planer om noe økning av aktiviteten. Disse tallene er fremstilt i tabell 3. Tabellen viser prosentandel av de som bruker coaching i dag. Størrelse Uendret aktivitet Øke aktiviteten Redusere aktiviteten Øke andelen interne Øke andelen eksterne ,1 16,3 2,3 7 2, ,2 16,5 1,9 12,6 12, ,1 18,6 0 18,6 7 Tabell 3: Planer om endring av coaching aktivitetene, fordelt på størrelse I gjennomsnitt for hele utvalget er det 62 av de som bruker coaching i dag, som ikke har planer om å endre aktiviteten fremover, verken øke eller redusere aktiviteten. Andelen som planlegger å øke aktiviteten er 17,5, og andelen som planlegger å redusere den er 1,6. Altså ser aktiviteten ut til å være noenlunde stabil, med en svak økning. De bedriftene som ikke bruker coaching i dag, har ikke svart på dette spørsmålet, så vi vet ikke hvorvidt de vil starte med denne aktiviteten. Noen ønsker å endre sammensetninger av interne vs. eksterne coacher. De aller største virksomhetene er de som i størst grad planlegger å øke aktiviteten, og de planlegger også i størst grad å øke andelen interne coacher. 5 Imidlertid viser tidligere undersøkelser at det bare er ca. 13 av de profesjonelle coachene i Norge som jobber full tid som coacher. Se rapporten Coacher i Norge kompetanse og suksessfaktorer på 11

12 KONKLUSJONER Våre tall indikerer at coaching ikke er en kortlivet motebølge som nå er i ferd med å avta. Tvert imot ser det ut til at virksomheter i stor grad har integrert coaching i sin normale virksomhet, og rundt halvparten av den coachingen som utføres, gjøres av interne coacher i virksomhetene. Videre er omfanget av coaching relativt stort, over halvparten av norske virksomheter bruker coaching. Så kan spørsmålet være hva coaching egentlig er, og at det kan blandes sammen med både medarbeidersamtaler, rådgivning som skjer internt, og mange andre aktiviteter. Det er derfor viktig å se på bruken av eksterne coacher. Norske coachingmiljøer har en relativt standardisert definisjon av coaching, og vi kan regne med at virksomheter som kjøper coachingtjenester eksternt er inneforstått med hva slags type tjeneste dette er. Vi tror derfor at coaching defineres som en bestemt type aktivitet som kan skilles fra de mer tradisjonelle rådgivnings- og konsulenttjenestene. Det ser ut til at virksomhetene har mange ulike formål med coaching. Fremdeles mangler vi kunnskap om hvilke effekter coaching har, og hvorvidt disse formålene blir oppfylt. Men generelt kan vi si at våre resultater indikerer at coaching først og fremst er et verktøy for generell lederutvikling. 12

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand Velkommen til Fafofesten Faglig forspill Bedriftsdemokratiets tilstand Forskningsstiftelsen Fafo består av to institutter Fafo Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning Fafo Institutt for anvendte

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Konfliktundersøkelsen 2013 Onsdag 16. oktober 2013

Konfliktundersøkelsen 2013 Onsdag 16. oktober 2013 Konfliktundersøkelsen 213 Onsdag 16. oktober 213 Konfliktundersøkelsen 213 Norske virksomheter, konflikter og konsekvenser Kort om undersøkelsen Undersøkelse sendt ut til et tilfeldig uttrekk av. virksomheter

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Kirkpatrick lanserte for nesten 50 år siden hovedlinjene til 4 ulike nivåer på evalueringer.

Kirkpatrick lanserte for nesten 50 år siden hovedlinjene til 4 ulike nivåer på evalueringer. Evaluering av kompetanseutvikling Av Henrik Øhrn, HR Norge Et avgjørende og betydningsfullt tiltak i kompetanseutvikling er evaluering av hvor god et opplæringsopplegg har vært i forhold til å nå satte

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

PRESENTASJON SPØRRE UNDERSØKELSE

PRESENTASJON SPØRRE UNDERSØKELSE PRESENTASJON SPØRRE UNDERSØKELSE Faggruppen Stormaskin Innledning Undersøkelse Sendt til 400 e-post addresser Det var totalt 17 firma som svarte mot 30 som mottok undersøkelsen Vi endte opp med 159 svar

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor Ledelse i skolen Krav og forventninger til en rektor Innledning Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Skolevandring i et HR-perspektiv Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN.

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. Transformator AS leverer kompetanse, trening og løsninger innenfor Transformasjonsledelse Lederutvikling Coaching Gruppe-/team

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen og Hanne Bogen Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2007 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Konfliktundersøkelsen Onsdag 16. oktober 2013 Norske virksomheter, konflikter og konsekvenser

Konfliktundersøkelsen Onsdag 16. oktober 2013 Norske virksomheter, konflikter og konsekvenser Konfliktundersøkelsen 213 Onsdag 16. oktober 213 Norske virksomheter, konflikter og konsekvenser Kort om undersøkelsen Undersøkelse sendt ut Al et Alfeldig ucrekk av 1. virksomheter med 3 ansace eller

Detaljer

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER Anne Cathrin Haueng Paul Gooderham Birthe Kåfjord Lange SNF-prosjekt 6480: "Lederutvikling

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Forskningsrett og forskningstid i ABM -sektoren

Forskningsrett og forskningstid i ABM -sektoren Forskningsrett og forskningstid i ABM -sektoren kunnskap gir vekst Kari Folkenborg, rådgiver, Forskerforbundet Hva er det spurt om? Stilling, utdanningsbakgrunn og ansettelsesforhold Arbeidstid FoU arbeid

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Funn for finanssektoren og øvrige bransjer basert på YS Arbeidslivsbarometer 2014 Ingar Brattbakk og Eivind Falkum Presentasjon ved Ingar Brattbakk,

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 Myten om Sørlandslederen Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 MIT Konklusjon: 1. Ved arbeidsoppgaver som er rutinepregede, automatiserte og repeterbare. YTRE MOTIVASJON FUNGERER

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016, og er gjennomført

Detaljer

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor Collioureprogrammet - lederutvikling HumanKapitalGruppen starter et nytt program i lederskap som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor du lærer å utvikle din lederatferd med støtte i topplinjen

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer