Bakgrunn: Opplæringsplanlegging i Stange kommune er forankret i kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk der det fremgår at kommunen vil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn: Opplæringsplanlegging i Stange kommune er forankret i kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk der det fremgår at kommunen vil"

Transkript

1 Opplæringsplan Bakgrunn: Opplæringsplanlegging i Stange kommune er forankret i kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk der det fremgår at kommunen vil Arbeide systematisk med opplæring og utvikling og stimulere ansatte til kompetanseheving som kommunen trenger I revidert arbeidsgiverpolitisk handlingsplan for er det lagt vesentlig vekt på oppfølging av planmessig arbeid med kompetanseutvikling. Innen kommunens system for dette skal den enkelte virksomhet planlegge og gjennomføre tiltak for eget ansvarsområde. Dette er virksomhetenes ansvar, og i løpet av de siste par årene er virksomhetenes tiltak på dette området blitt innarbeidet og dokumentert i kommunens styringssystem EQS. Ut over dette utarbeides denne mer generelle og overgripende planen som omhandler opplærings- og utviklingstiltak som favner organisasjonsmessig bredere enn det som ligger til den enkelte virksomheter og stabsavdeling. Det budsjetteres noe sentrale midler til gjennomføring av tunge tiltak innen prioriterte satsingsområder, og det arbeides kontinuerlig med å søke etter eksterne finaniseringskilder gjennom statlige ordninger, den avtalebaserte OU-ordningen i kommunesektoren, prosjektmidler m.v. Noen av tiltakene forutsetter i større eller mindre grad slik ekstern finansiering for å kunne gjennomføres i henhold til planene. Kommunens kompetansefond som ble etablert i 2008 er videreført, og formålet her har vært å bidra til å skaffe kommunen nødvendig spisskompetanse. Fra fondet gis det økonomisk støtte til medarbeideres etter-/videreutdanning ut fra egne retningslinjer og kriterier. Dette er ment som et suppement til og ikke en erstatning for - virksomhetenes ordinære opplærings- og utviklingsarbeid. Denne generelle delen av opplæringsplanen for er utarbeidet/koordinert på rådmannsnivå. Innledningsvis ble virksomhetsledere/stabsledere, arbeidstakerorganisasjonene og Hovedverneombudet innvitert til å komme med bidrag og innspill til planen. Fra Kommunalsjefområde helse og omsorg (stikkordsmessig her): Saksbehandling/forvaltning Kvalitetssystemet/EQS HLR (Hjerte lunge redning) Omdømmebygging Samarbeid og taushetsplikt Etisk kompetanseheving Tjenesteinnovasjon/velferdsteknologi Opplæringstiltak ift handlingsplan for arbeid med rusproblematikk Pasient-og brukerrettighetslovgivningen Dokumentasjon/journalføring -knyttet til tiltaksplan/gerca mv

2 Fra virksomhetsleder Tjenester for funksjonehemmede: Prioritere lederutvikling for avdelingsledernivået Fra økonomisjef: Økonomiopplæring for ledere, merkantilt personell Innføring/repetisjon av funksjoner i økonomisystemet (Agresso ) Fra virksomhetsleder barn og familie: Fokus på kvalitet i saksbehandling innen helse-og omsorgsområdet/ spesifikke saksbehandlerkurs Fra virksomhetsleder plan, bygg og oppmåling: Offentlighetsloven Forvaltningsloven Bruk av kommunens kartverktøy (GIS). Fra virksomhetsleder Ottestad helse- og omsorgssenter: Lederutvikling for mellomledere, helsefremmende ledelse, fokus på arbeidsglede Ansettelser Fra rektor Arstad skole: Økonomi/rapportering Anvende rapporter/opplysninger i Agresso Oppfølging av sykemeldte Budsjettarbeid Personalarbeid/ledelse Vurdering: Kjernen i arbeidsgiverpolitikken handler bl.a.om å bidra til at kommunens tjenester ytes med rett kvalitet gjennom effektiv ressursbruk, og at brukerne er fornøyd med kommunens tjenester. Det handler om å møte økende krav fra omgivelsene, og ut fra de utfordringer kommunen står overfor vil en planmessig satsing på kompetanseutvikling av egne ansatte være et sentralt og nødvendig virkemiddel for å nå de mål som er satt. Den foreliggende planen/ skissen viser prioriterte satsingsområder (venstre kolonne nedenfor) som det tas utgangspunkt i ved vurdering- og utforming av konkrete tiltak. Planen vil slik sett være et levende styringsdokument, der detaljeringsgraden vil variere, men øke etter hvert som tiltak utformes. Alle innspillene er vurdert og er/ blir på en eller annen måte hensyntatt/innarbeidet i planens satsingsområder, der også ansvar for oppfølging og gjennomføring er fordelt. Som det fremgår foreligger det større planverk på enkelte fagområder ( skole/oppvekst og helse/omsorg ) som også er tatt inn i denne planen for oversiktens skyld, om enn også disse med ulik detaljeringsgrad.

3 Flere av tiltakene i planen er allerede iverksatt/videreført. Planen legges med dette frem for Arbeidsmiljøutvalget til uttalelse spesielt ift opplæring på arbeidsmiljøområdet som evt. måtte være ønskelig å innarbeide i planen og opplæringsvirksomheten. Vedlegg: Forslag til opplæringsplan

4 OPPLÆRINGS - GENERELL DEL LEDELSE, ØKONOMI, FORVALTNING, PERSONAL, HMS SATSINGSOMRÅDE / TEMA MÅLGRUPPE ANSVAR TIDS- Lederutvikling Mellomledere / Kommunalsjef/ Lederveiledning avdelingsledere HR-sjef Lederopplæring Ledere, - Ansettelser personalmedarbeidere - Oppfølging av sykmeldte ØKONOMI KOMMENTAR Org. info avd Høst Vekt på opplæring/oppdatering reglem. og prosedyrer, ny rekrutteringsportal Introduksjonskurs Nyansatte Org. info avd. Sept. 1 g. pr. år. Guidet omvisning/ busstur + ½ info-dag. HMS opplæring- grunnkurs Ledere og verneombud Org. info avd Vår Kurstilbud /-program i samarbeid med Frisk HMS HLR (Hjerte Lunge Redning) Alle ansatte Kommunalsjef helse omsorg i samarbeide med org.info Kurs for seniorer Ansatte 60 + ICH Høsten Må avklares? Leie kurskapasitet fra eks Norsk folkehjelp/røde Kors Bruke kommunestyresal Kjøre 2-3 kurs på en dag/år Mangfoldskompetanse Alle ansatte Rådmannsnivå/ Igangsettes i I henhold til Integreringsplanen flyktningtj. - Forvaltningsrettslige emner / Avklares Jurist Emner fra: saksbehandling - Forvaltningslov - Offentlighetslov Samarbeid og taushetsplikt Ansatte i helse og omsorg. Ansatte i oppvekst blir invitert med Helsefaglig rådgiver Søke fylkesmannen om øk. støtte ( Planlagte halvdagsseminarer med advokat Rikke Lassen i mai er avlyst)

5 LEDELSE, ØKONOMI, FORVALTNING, PERSONAL, HMS (forts.) SATSINGSOMRÅDE / TEMA MÅLGRUPPE ANSVAR TIDS- ØKONOMI KOMMENTAR Økonomiopplæring Rapportering/funksjoner Agresso Opplæring/oppdatering bruk av sak/arkiv systemet Ledere Merkantilt personell Økonomiavd Etablere internt kurstilbud Ledere Økonomiav Etablere internt kurstilbud Merkantilt personell Alle aktuelle brukere Økonomiavd Etablere internt kurstilbud Etisk kompetanseheving Fortsatt satsningsområde for helseog omsorgstjenestene Kvalitet- og kvalitetsforbedring Tjenesteinovasjon/ velferdstekonologi Kvalitetssystemet EQS Avklares/ tilbys alle virksomh Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Alle ansatte i helse- og omsorg Rådmannsnivået/ rådgiver Hanne N Hollekim ØKONOMI Ressursbruk avklares KOMMENTAR Videreføring fra tidligere prosjekt, avd sykefravær over 10% - utsatt. kommunalsjef Planlegging i rådmannsnivå Samarbeid i den regionale kompetanseklyngen Terningen nettverk. Virksomhets-leder i samarb med org. info avdelingen - >kont. Eks x2/halvår Fokus på opplæring i bruk av meldingssystemet. orientere seg i EQS for å finne prosedyrer /dokumenter KVALITET- OG FORBEDRINGSKUNNSKAP SATSINGSOMRÅDE / TEMA MÅLGRUPPE ANSVAR TIDS- se sammenheng mellom prosedyrer og avvik Avviksmelding/- håndtering Hva skal man melde avvik på?

6 IKT FOKUSOMRÅDER/ STRATEGIER SATSINGSOMRÅDE / MÅLGRUPPE ANSVAR TIDS- ØKONOMI KOMMENTAR TEMA/Strategier IKT opplæring felles systemer Windows, Office mv Alle brukere som har behov Org.-info v/marit Helmersen Videreføre kurstiltak - utarbeides egen plan med kurstilbud på eget kursrom SPESIFIKKE FAGOMRÅDER ( HELSE OG OMSORG ) SATSINGSOMRÅDE / TEMA MÅLGRUPPE ANSVAR TIDS- Kompetanseløftet i pleie- og omsorgstjenestene : -Helsefagarbeider/grunn-opplæring egen arb.plass - Fagskoleutdanning/videreutdanning -Demensomsorgens ABC (kurs) mm Forvaltningsloven saksbehandling ( Gerica systemet ) Pasient- og brukerrettighetsloven Kurstilbud, spes. vekt på Kap. 4A Hverdagsmestring/-rehabilitering Personell innen pleie- og omsorgstjenesten med tilstøtende tjenester. Tilsatte i tildelingsenheten og andre saksbehandlere Alle ansatte i virksomheter som omfattes av dette loverket Kommunalsjef helse og omsorg Systemansvarlig Gerica Helsefaglig rådgivere Helsefaglig rådgiver/jurist Ansatte innen helse og omsorg Virksomhetsleder Helse og rehab Videreføres Forts. Vår Høst ØKONOMI Dekkes innenfor virksomhetenes budsjetter ,- Søker fylkesm. KOMMENTAR Konkret plan utarbeides og mer informasjon kommer i samarbeid med fagskolen 2 kursdager med Tieto - som i 2013 Gjennomgang lovverk v/jurist og saksbehandler Gerica Faglig og etisk refleksjon knyttet til tema. Mulighet for virksomhetene for lokale kurs/internundervisning Avklares Tiltak planlegges/konkretiseres i regi av helse/ rehabilitering Dokumentasjon/journalføring Ansatte i helse- og omsorg Helsefaglig rådgiver/systemansv. Gerica Virksomhetsl. for sin virksomhet SPESIFIKKE FAGOMRÅDER ( OPPVEKST ) Forts. -Dokumentasjon i tiltaksplan -Sjekkliste opplæring i Gerica -Veiledende tiltaksplan - Interne kurs og sentrale kurs -Ressurspersoner i Gericas rolle i opplæring på arbeidsplass

7 SATSINGSOMRÅDE / TEMA MÅLGRUPPE ANSVAR TIDS- ØKONOMI KOMMENTAR Rektorskolen Nytilsatte rektorer KSC Høst Statlig finansiert 1 deltaker høsten Videreutdanning for lærere Framtida er nå Ungdomstrinn i utvikling Undervisningspersonell i grunnskolen Ansatte i barnehager, grunnskoler og SFO Skolebasert lærere og ledere på ungdomstrinnet KSC - Statlige og kommunale midler VN Kommunale midler KSC Statlige og kommunale midler 3 deltakere skoleåret Inntil 12 nye deltakere fra høsten Fagmiljø: Høgskolen i Hedmark Nasjonal satsing. Romedal og Stange usk startet høsten Ottestad starter høsten. Klasseledelse og regning Vurdering for læring Lærere, skoleledere KSC/VN Forutsatt Søkt om deltakelse i nasjonalt statlige midler prosjekt Veiledning nytilsatte lærere i Lærere KSC Kontinuerlig ramme Innenfor barnehage og skole Økt læringsutbytte matematikk lærere KSC Diverse kurs og nettverk Comenius Regio prosjekt: Preventing Early School Leaving Skoleeier, Ottestad ungdomsskole Den gode skoleeier Skoleeier: Folkevalgte + administrasjon KSC EU-midler + midler fra Regionrådet LIV Kommunale midler? Regionalt og internasjonalt prosjekt.. Søker om deltakelse dersom politisk vedtak. Regi: KS... Sett inn saksutredningen over denne linja

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Opplæring 2009-12 Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Innledning... 2 Kompetanseutvikling... 2 Felles tiltak... 3 Opplæringstiltak 2009-12... 3 Satsningsområder for 2009... 3 Vedlegg med avdelingens prioriteringer...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune 1 Holtålen - mulighetenes kommune STRATEGSK KOMPETANSEPLAN 2012-2015 2 nnhold 1. NNLEDNNG 3 1.1 Hva er 1.2 Hvorfor utvikling 1.3 Hvorfor plan 1.4 Kompetanseplanen i forhold til kommunens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 7. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015 febr 2012 1 INNLEDNING: Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre en fremtidsrettet og planmessig utvikling av personale i henhold til kommunens oppgaver

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer