Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon"

Transkript

1

2 2 Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommune sin vedtatte «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse- og medarbeiderutvikling. I vår arbeidsgiverpolitikk heter det bla. at «Møre og Romsdal fylkeskommune skal framstå som en organisasjon med egen vilje til kontinuerlig utvikling. Evne til kontinuerlig refleksjon over veivalg, mål, tiltak og aktiviteter er grunnleggende. Vi skal utvikle kulturer for læring og utvikling som er kunnskapsbaserte. Møre og Romsdal fylkeskommune vil utvikle sin praksis på bakgrunn av praksisnær forsking og ved systematisk bearbeiding og refleksjon over egne og andre sine erfaringer, både i og utenfor organisasjonen.» «Arbeidsgiverpolitikken legger opp til et tydeligere møte mellom ledere og medarbeidere. Vi utfordrer våre ledere til både å inspirere og rettlede sine kompetente medarbeidere, samt gi dem autonomi og fleksibilitet. Våre ledere vil i møte med - og i utviklingen av - kompetente medarbeidere, i større grad sette regi og utøve ledelse gjennom visjon og mål for det vi skal oppnå, mer enn å utøve kontroll og styring av arbeidet.» Dette vil utfordre oss når det gjelder arbeid med rolleforståelse og bevisstgjøring av den enkelte medarbeider i forhold til oppgaver, ansvar, klargjøring av forventninger og krav til kvalitet. Myndiggjøring vil måtte skje gjennom at lederne er tett på sine medarbeidere, definerer mål, utfordrer gjennom krav, gir støtte/"heier på", gir og får tilbakemelding, driver kontinuerlig refleksjon/evaluering av praksis, driver oppfølging og legger til rette for utvikling. Arbeidsgiverpolitikk for framtida setter kvalitet på tjenestene og profesjonalisering av oppgaveløsningen i sentrum. Dette vil stille store krav til Fakta om programmet Studiepoeng: 15 Type: Programmet kan inngå som emne i en mastergrad Forkunnskaper: Bachelorgrad og/eller realkompetanse som leder med personalansvar Oppstart og varighet: Kull 4 september 2015 Varighet 15 måneder Obl. aktiviteter: Deltakelse på moduler min 80% Kursmateriale: Pensum ca sider Undervisning: Modulbasert Basisgrupper Arbeids- og undervisningsform: Forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppe- og plenumsdiskusjoner og selvstudium Vurderingsform: Individuell prosjektoppgave Muntlig eksamen Karakter: Bokstavkarakter Kontakt personalseksjonen: Richard Muller Dag Lervik Marianne Hojem Bye

3 3 kvalitetsplanlegging, resultatvurdering og -oppfølging. Vi skal møte utfordringene og endringsbehovene ved å være tydelige på at vi ønsker å være en innovativ og lærende organisasjon. Plattform for ledelse- og medarbeiderutvikling tar utgangspunkt i disse hovedperspektivene: kompetente og myndiggjorte medarbeidere helhetlig og utfordrende lederskap relasjon, dialog og refleksjon Kort om programmet Lederutviklingsprogrammet skal ta utgangpunkt i og støtte opp under de definerte innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken til Møre og Romsdal fylkeskommune. Programmet skal være koblet til kjernevirksomheten og praksisfeltet som den enkelte student arbeider i. Lederutviklingsprogrammet skal likevel være et felles og sektorovergripende program med studenter fra ulike deler og nivå i organisasjonen. Målet med lederutviklingsprogrammet er å: utvikle og avklare forståelse av Møre og Romsdal fylkeskommune som organisasjon og studentene egen lederrolle i lys av dette i spenningsfeltet mellom administrasjon og politikk utvikle allmenne kunnskap om ledelse av kunnskapsorganisasjoner, men med tydelig kobling til vår plattform for ledelse og medarbeiderutvikling gi studentene praktiske verktøy som lederne selv kan ta i bruk for å gjennomføre prosesser på egen arbeidsplass Utvikling av organisasjonen Studentene i programmet skal koble dette programmet til reelle utfordringer og utviklingsområder som det skal jobbes med på samlingene og på egen arbeidsplass mellom samlingene/modulene. Felles tilnærming for alle studentene er at programmet skal føre til utvikling av egen organisasjon, og dette skal være koblet til disse prioriterte hovedtemaene: Visjon, mål og verdier Kompetente og myndiggjorte medarbeidere Kompetanseutvikling lærende organisasjon Kvalitet og profesjonalisering Felles og helhetlig ledelse Felles og helhetlig lederskap legger til grunn at det er et godt samspill mellom det politiske og administrative lederskapet. Det er også nødvendig at det administrative lederskapet lykkes med samarbeid på tvers og mellom nivåene i organisasjonen, og i forhold til eksterne nettverk og partnerskap for å realisere fylkeskommunens samlede oppdrag. Dette betyr at linjelederne både må ivareta egen enhet og fellesskapets interesser. Det felles og helhetlige lederperspektivet handler blant annet om: det nære samspillet mellom politisk og administrativt lederskap det nære ledersamarbeidet på tvers og mellom nivå i organisasjonen, og i forhold til eksterne nettverk og partnerskap «Fra en hierarkisk til en produktiv utviklingskultur»

4 4 Individuell lederkompetanse Individuell lederkompetanse må ta utgangspunkt i den enkelte leders personlige egenskaper og ferdigheter. Metodikk og ferdigheter innen relasjonsledelse, teamutvikling, dialog og refleksjon vil stå svært sentralt her. Studentene vil lære mer om seg selv og på den måten etablere bedre relasjoner til sine medarbeidere. Metoder for kartlegging av og refleksjon over egne ferdigheter og utviklingsbehov vil bli viktig. Læringsutbytte Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper Studenten har inngående forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om hvilke strategiske utfordringer offentlig sektor i Norge står overfor med fornyete krav til endringsledelse, og innsikt i og forståelse av hvordan slike utfordringer kan møtes inngående kunnskap om formålet med og innholdet i strategi og strategiprosesser kunnskaper om den strategiske ledelsens rolle i forhold til overordnet politisk-administrativ styring og andre styrings- og ledelsesformer i virksomheten avansert kunnskap om instrumentelle, strategiske og relasjonelle perspektiver på ledelse og organisasjonsutvikling Ferdigheter Studenten kan anlegge ulike teoretiske perspektiver i forståelse av ledelse og organisasjonsutvikling bruke relevant teori for å reflektere over egen lederpraksis analysere strategiske utfordringer og bruke noen utvalgte verktøy for å kartlegge behov for endring bidra i planleggingen, implementeringen og ledelsen av en endrings eller organisasjonsutviklingsprosess ta i bruk relevant teori for å gjennomføre systematisk analyse- og utredningsarbeid anvende oppnådde kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen ledelse og organisasjonsutvikling Generell kompetanse Studenten kan anvende forskningsbasert kunnskap om ledelse som er relevant for egen ledelsespraksis videreutvikle sine ferdigheter i et kollegialt samarbeid analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger Målgruppe Alle ledere med personalansvar (maks 24 pr kull). Obligatorisk for nye ledere med oppstart senest 12 måneder etter tiltredelse Ledertalent, som blir identifiserte gjennom medarbeider-/utviklingssamtalen som potensielle lederkandidater (inngår i lederandelen over og min. tre per kull). Betingelser for å delta er at ledertalentet er tildelt et prosjekt som ledertalentet har prosjektansvaret for.

5 5 Vurderingsform og sensorordning. Vurderingstrykk Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene plikter å sette seg godt inn i gjeldende regler. En forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen er at studenten har oppfylt arbeidskravet. Eksamen i emnet er todelt: 1. Individuell prosjektoppgave Prosjektoppgaven skal ha en ramme på maksimum 20 sider. Tittelside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelt forord kommer i tillegg. Oppgaven skal ta utgangspunkt i problemstillinger i utviklingen av egen organisasjon og/eller enhet. Problemstillingen (-e) skal belyses med utgangspunkt i aktuell teori og inneholde en drøfting av ulike tilnærminger for å arbeide med problemstillingen (-e). Det skal refereres til relevant faglitteratur i drøftingen. Oppgaven skal også inneholde en refleksjonsdel der studenten bes redegjøre for og drøfte ledelsesutfordringer og egen læring. Oppgaven skal normalt besvares på bokmål eller nynorsk og følge fakultet for samfunnsfag sin mal for oppgaveskriving. Sensuren på prosjektoppgaven gjøres kjent for studenten før muntlig eksamen. Prosjektoppgaven må være bestått for å kunne framstille seg til muntlig eksamen. 2. Muntlig eksamen: Under muntlig eksaminering skal hver student presentere og drøfte utviklingsprosjektet med sensorkommisjonen. Medstudenter og andre kan være tilhørere. Tillat hjelpemiddel under muntlig eksamen er prosjektoppgaven. Muntlig eksamen er med og justerer sensuren på prosjektoppgaven. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. lov om universiteter og høyskoler 3-9 (6). Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse og under muntlig eksaminering. Eksamen er obligatorisk for ledere og ledertalenter som har minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Ledere uten bachelorgrad eller tilsvarende skal levere inn prosjektoppgave for vurdering med påfølgende presentasjon. Studiepoeng kan gis på bakgrunn av en individuell vurdering av realkompetanse. Særlig for ledertalenter Prosjektoppgaven for ledertalenter skal også ta utgangspunkt i konkrete utviklingsprosesser på egen arbeidsplass som et ledd i utvikling av organisasjonen og personlig utvikling av lederferdigheter/ -stil som er viktig for fremtidig lederrolle. Utviklingsoppgavene og målene som ledertalentene skal arbeide med gjennom programmet må derimot tilpasses og det må tas hensyn til at denne målgruppen ikke er i en lederposisjon i dag. Det er en forutsetning at leder fra den enheten studenten kommer fra legger til rette slik at de kan tildeles reell prosjektoppgave ved egen arbeidsplass.

6 6 Deltakelse i basisgrupper Møre og Romsdal fylkeskommune vil legge stor vekt på oppfølging i lederutviklingsprogrammet. Det er bare når studentene tar i bruk kunnskaper og verktøy i hverdagen at medarbeidere og andre interessenter vil merke positiv effekt av programmet. I lederutviklingsprogrammet vil det etableres basisgrupper på 6-8 personer, fortrinnsvis fra samme geografiske nærområde, som skal være gjennomgående i hele programmet. Basisgruppene vil danne grunnlaget for erfaringsutveksling, støtte, kollegaveiledning, samt å være samtalegruppe på de individuelle studieoppgavene som alle skal arbeide spesielt i modulene, men kan også foregå mellom modulene. Opptak og adgangsregulering For opptak skal det søkes til Høgskolen i Oslo og Akershus på eget søknadsskjema innen 4.mai Søknadsskjema ligger på fylkeskommunens egne intranettsider. Søknad med vedlegg sendes enten per e-post til: eller per post til: Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag - EVO Postboks 4 St. Olavs plass 0130 OSLO. Av vedlegg skal det fremgå: Bekreftede kopier av karakterutskrift/vitnemål Motivasjonsbrev her skal det fremgå hvilke hovedutfordringene du som leder møter i hverdagen, hovedarbeidsoppgaver, samt motivasjon for å være med på lederutviklingsprogrammet. Særlig for ledertalenter: I tillegg til karakterutskrift/vitnemål og motivasjonsbrev skal nærmeste leder skrive et anbefalingsbrev som skisserer hvorfor du som er identifisert som ledertalent skal være med på lederutviklingsprogrammet og hvordan det er tenkt tilrettelagt for din deltakelse i programmet. Nærmeste leder skal sende anbefalingsbrevet direkte til og skal ikke sendes via ledertalent. Søknadene behandles med henblikk på å fastslå om studenten kvalifiserer til opptak på emnet. Studenter kan følge undervisning på emnet selv om de ikke kvalifiserer til opptak og har eksamensrett. Liste over kvalifiserte søkere sendes til Møre og Romsdal Fylkeskommune som foretar endelig utvelgelse av kandidatene. Evaluering av programmet Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby et best mulig lederutviklingsprogram. Studentene gis anledning til å evaluere hver enkelt samling og programmet totalt sett. Forhold som vil bli underlagt evaluering er læringsutbyttet av de enkelte innholdselementene, nytten av programmet, arbeidsmåter, metoder og verktøy, samt konsulentens evne til å formidle og tilrettelegge for gode læringsprosesser

7 7 Programmets innhold og struktur Modul 1 Organisasjons- og rolleforståelse Mål Målet med denne modulen er tredelt: 1. å avklare det faglige/teoretiske grunnlaget for lederutviklingsprogrammet 2. å klargjøre for den enkelte den praktiske plattformen for utøvelse av ledelse i Møre og Romsdal fylkeskommune 3. at den enkelte student gjør seg bevisst sine egne og andres forventninger til egen utøvelse av lederrollen Innhold Introduksjon av programmet Presentasjon av programmets overordnede teorigrunnlag som forenklet sagt handler om at god ledelse synes å bestå av 3 komponenter: o Oppgaveorientert atferd o Relasjonsorientert atferd o Utviklingsorientert atferd Den arbeidsgiverpolitiske plattformen for Møre og Romsdal fylkeskommune Mål- og rammestyring avklaring av lederrollen og handlingsrommet Helhetlig- og utfordrende lederskap - myndiggjøring i praksis Hva skal kjennetegne vårt lederskap når lederutviklingsprogrammet er over? Rammebetingelser for utøvelse av ledelse i Møre og Romsdal fylkeskommune Klargjøring av de de faglige og formelle rammene rundt lederutviklingsprogrammet - status på samlinger, krav til oppgaveskriving og eksamen Metoder Samlingen vil være preget av forelesninger, innledninger, refleksjon i plenum og diskusjon i grupper. Studentene deles inn i basisgrupper og disse gruppene skal arbeide sammen gjennom hele programmet. Vi starter etableringen av det ledelsesteoretiske fundamentet ved at den enkelte reflekterer rundt en leder en har møtt som har betydd noe særskilt for en. På bakgrunn av dette utarbeider basisgruppene et sett med ideelle lederferdigheter I forkant av samlingen skal hver student ha fylt ut en rolleanalyse hvor den enkelte student intervjuer sin overordnede leder samt et utvalg av kollegaer og medarbeidere knyttet til hvilke forventninger som finnes til egen lederrolle, og hvilke opplevelser disse interessentene har med hensyn til måten den enkelte utøver ledelse på. På samlingen ferdigstilles analysen, den enkelte deler sine tilbakemeldinger og refleksjoner i basisgruppen. Arbeidet med prosjektoppgaven starter. Bidragsytere Richard Muller/Dag Lervik (MRFK) Kjell Værnor (Agenda Kaupang) Kristel Marie Skorge (HiOA) Aktiviteter før neste samling Arbeid med egen utviklingsplan Identifisering av mulig utviklingsprosjekt Tid og sted september 2015 St. Carolus, Molde

8 8 Modul 2 - Endringsledelse/utviklingsverksted Mål Målet med denne modulen er 1. å gi studentene en faglig basis for å drive endring og utviklingsarbeid 2. å klargjøre mål og innhold i eget utviklingsprosjekt 3. å gi studentene gode verktøy i gjennomføring av eget prosjekt Innhold Hva er de viktigste utviklingsområdene for min arbeidsplass, og hva skal den enkelte student jobbe med gjennom programmet? Metodikk for oppfølging av utviklingsområdene prosessledelse og proaktivt lederskap (hvordan initiere utviklingsprosesser og involvere arbeidsmiljøet i dette). Regier, verktøy og teknikker for gjennomføring av endrings- og utviklingsprosesser. Dette skal også kobles opp mot Møre og Romsdal fylkeskommunes verktøykasse. Hindringer og motstand i endringsprosesser. Psykologiske reaksjoner på endring. Handlinger og atferd som fremmer utvikling og læring. Oppgaveskriving, avklaring av avklaring av problemstilling, veiledning og andre forhold knyttet til dette. Utviklingsområdene skal være koblet til de prioriterte hovedtemaene: Visjon, mål og verdier (bygge fellesidentitet) Kompetente og myndiggjorte medarbeidere Kompetanseutvikling lærende organisasjon Kvalitet og profesjonalisering Metoder Arbeidsformen på denne modulen vil være en blanding av forelesning, faglige innspill, arbeid i basisgruppene og individuelt arbeid, knyttet mot en gradvis utvikling av eget utviklingstiltak. Ved samlingens slutt skal hver enkelt ha utarbeidet en analyse av sitt «endringscase», og en prosjektbeskrivelse for prosjektoppgaven. Pedagogisk baserer samlingen seg både på refleksjon og trening på hensiktsmessig atferd. Det er særskilt de oppgaveorienterte og utviklingsorienterte atferdene som fokuseres på. Bidragsytere Richard Muller/Dag Lervik (MRFK) Kjell Værnor (Agenda Kaupang) Kristel Marie Skorge (HiOA) Aktiviteter før neste samling Forberedelse/igangsettelse av egen prosjektoppgave Utfylling av personlighetskartleggingsverktøy Tid og sted november 2015 St. Carolus, Molde

9 9 Modul 3 - Individuell lederkompetanse «meg selv som leder» Mål Målet med denne modulen er 1. Å gi studentene innsikt i egne styrker og utforinger som leder 2. Å gi studentene et deskriptivt språk og ulike strategier, for å håndtere ulikhet 3. Å starte arbeidet med egenutviklingen 4. Tydeliggjøre sammenhenger mellom fylkeskommunens plattform for ledelse og medarbeiderutvikling og operativ lederatferd Innhold Introduksjon av relasjonsledelse Kartlegging av lederferdigheter (introduksjon og bruk av verktøy) Individuelle forskjeller Jobbprestasjon Personlighet og ledelse Valg av individuelle utviklingsområder og utviklingsmål relasjon til utviklingsbehovet på egen arbeidsplass som man vil jobbe spesielt med under programmet. Mens vi på forrige modul fokuserte på de oppgave og utviklingsorienterte atferdene vil denne samlingen hovedsakelig utforske de relasjonelle atferdene. Vi tilnærmer oss de relasjonelle utfordringene gjennom å fokusere på ulikhet og individuelle forskjeller, og arbeider ut fra antakelsen om at ledelse er nært knyttet til hvem jeg er, min personlighet, og at lederutvikling derfor alltid vil innebære personlig utvikling. Modulen vil være viet arbeid med de relasjonelle og ledelsesmessige utfordringene ved ulike profiler. Vi vil knytte dette opp mot operasjonalisering av bærende verdier i Plattform for ledelse og medarbeiderutvikling, og mot det forhold at det for en stor del er kompetansemedarbeidere man leder. Metoder I forbindelse med denne modulen vil vi kartlegge den enkeltes preferanser/profil ved hjelp av et personlighetsverktøy. Vi har en refleksiv inngang til modulen hvor vi høster den enkeltes erfaringer rundt hvilke situasjoner man opplever at man lykkes med og hvilke som er mer utfordrende. Vi vil bruke basisgruppene og de ulike personlighetsmessige konstellasjonene vi vil finne der, som en inngang til å adressere relasjonsledelse og relasjonelle utfordringer. For å illustrere dette vil vi bruke ulike øvelser. Arbeidet med utforsking av det personlighetsmessige grunnlaget for eget lederskap vil normalt gi input til justering/videreutvikling av personlig utviklingsplan. Vi legger opp til en økt der utviklingsplanene underkastes rapportering/vurdering. Dette vil foregå i basisgruppene. Bidragsytere Kjell Værnor og Kjellaug Tørstad (Agenda Kaupang) Aktiviteter før neste samling Arbeid med egen prosjektoppgave Tid og sted januar 2016 St. Carolus, Molde

10 10 Modul 4 Team og teamledelse Mål Målet med denne modulen er 1. Å gi studentene kunnskap om team og grupper, slik at de kan organisere og utvikle egen virksomhet på en hensiktsmessig måte 2. Å gi studentene innsikt i særskilte utfordringer knyttet til både deltagelse i og ledelse av team Innhold Gruppe versus team Hva kjennetegner et velfungerende team? Teambeslutninger i motsetning til individuelle beslutninger (medvirkning) Faktorer som påvirker gruppens prestasjoner Arbeid i team og grupper Påvirkning og tilknytning Teamutvikling, roller og forskjeller Gruppens plass i en organisasjon Metoder Modulen består av en blanding av forelesning, faglig innspill, egenrefleksjon og diskusjon i grupper. Det vil bli lagt vekt på å identifisere situasjoner hvor team og gruppeorganisering kan gi effekt og når det er kontraproduktivt Studentenes evne til gruppefungering og forståelsen for hvordan man utvikler gode team fokuseres Bidragsytere Kjell Værnor og Kjellaug Tørstad (Agenda Kaupang) Tid og sted mars 2016 St. Carolus, Molde Aktiviteter før neste samling Videre arbeid med prosjektoppgaven Beskrivelse av en forestående, reell påvirkningssituasjon som studentene må håndtere som leder. Situasjonen kan med fordel, men må ikke, knyttes opp mot studieoppgaven på egen arbeidsplass. Det kan dreie seg om en medarbeidersamtale, «vanskelig samtale», forhandling, oppfølging, atferdskorrigering e.l.

11 11 Modul 5 - Kommunikasjon og relasjonsledelse Mål Målet med denne modulen er 1. Gi student et velprøvd og intuitivt forståelig begrepsapparat for forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon og påvirkning 2. Gi anledning til å trene på, og få tilbakemelding på virkelighetsnære og reelle kommunikasjonsog påvirkningssituasjoner Innhold Kommunikasjon og refleksjon (målstyring, ledelse av, og samhandling med og mellom kompetente medarbeidere) Arbeide med egne utviklingsområder De vanskelige personalsamtalene-/sakene (og konflikthåndtering i lys av relasjonsledelse). Metoder Denne samlingen blir lagt opp som et treningsverksted i mellommenneskelig kommunikasjon og påvirkning. Vi innleder samlingen med en økt der studentene får en innføring i kommunikasjonsteori generelt, og Berlew og Harrisons modell for «Positiv påvirkning» spesielt. Studentene går deretter igjennom en enkel kartlegging av egen bruk av påvirkningsstiler. Resten av samlingen blir ren trening der hver student gjennomfører minimum en preprogrammert øvelse samt sitt eget, forberedte case. Det siste tas opp på video, avspilles og gjøres til gjenstand for tilbakemelding og diskusjon. Treningen foregår i basisgruppene. Det innebærer at hver student får innsikt i et betydelig antall andre cases enn sitt eget. Læring fra denne modulen vil ha relevans for den enkeltes studieoppgave. Vi avslutter derfor modulen med et blikk på dette. Denne modulen kan gjennomføres hovedsakelig som en treningssamling. Bidragsytere Kjell Værnor, Kjellaug Tørstad og Anne May Risung (Agenda Kaupang) Tid og sted mai 2016 Fylkeshuset i Molde Aktiviteter før neste samling Forberedelse og refleksjoner rundt klima for læring i egen virksomhet Case for utviklingssamtale

12 12 Modul 6 - Kompetanseutvikling/-styring og -mobilisering Mål Målet med denne modulen er Klargjøre ledernes rolle, oppgaver og verktøy for å fremme læring og målrettet utvikling på arbeidsplassen Gi rammeverk for, og anledning til å trene på, medarbeider-/utviklingssamtalen som lederverktøy Innhold Forutsetninger for læring og målrettet utvikling (individ- og organisasjonsnivået) Medarbeider-/utviklingssamtalen (verktøy/trening) Følge opp progresjon i forhold til arbeid med egne utviklingsområder Strategi og struktur på medarbeiderutvikling Lederstil Kompetansekartlegging visma Tanker om ledelse som gir rom for medarbeidere (medarbeiderutvikling) Mestring og motivasjon Strategisk kompetanseutvikling Denne modulen bygger videre på elementer fra modul 3, 4 og 5. Vi tar med oss erfaringene fra studentene arbeid med studieoppgave som utgangspunkt for å belyse flere perspektiver på læring i organisasjoner: 1. De formelle mekanismene for håndtering av læring og utvikling: kompetansestrategi og -planer, herunder medarbeider-/utviklingssamtalen og andre virksomhetsspesifikke verktøy og strukturer for læring og utvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Erfaringslæring i det daglige. Hvordan gjøre møteplasser på egen arbeidsplass til læringsarenaer? Hvordan ivareta læringsaspektet i møter som arbeidsform? 3. Læring på organisasjons- og kulturnivå, herunder lederens rolle som rollemodell/- kulturpåvirker Metoder Arbeidsformen på samlingen er en blanding av faglige innspill, refleksjoner rundt forhold i egen organisasjon og diskusjon i grupper. Det vil bli lagt opp til trening på utviklingsdelen av medarbeidersamtalen Bidragsytere Richard Muller/Dag Lervik (MRFK) Kjell E. Værnor og Anne May Risung (Agenda Kaupang) Aktiviteter før neste samling Ny rolleanalyse Arbeid med egen studieoppgave Tid og sted september 2016 St. Carolus, Molde

13 13 Modul 7 Avslutning (vi samler trådene) Mål Dette blir en avslutningssamling der trådene samles. Forut for samlingen vil vi gjenta lederprofilkartleggingen som ble gjennomført i forbindelse med modul 1. På denne måten får Møre og Romsdal fylkeskommune et bilde på utvikling både på individ og organisasjonsnivå: Hvordan har vi arbeidet med utviklingsområdene på egen arbeidsplass? Hvilke utfordringer møtte vi? Hva bør den enkelte student jobbe videre med (les: personlige utviklingsmål) Forberedelse til eksamen Innhold Mye av dagen vil foregå i basisgruppene der gruppemedlemmene: Presenterer resultater av arbeid med egne utviklingsområder og evt. nye utviklingsmål Presenterer sin nye rolleanalyse, og gjør den til gjenstand for gruppens refleksjoner Får oppsummerende tilbakemelding på seg selv som gruppemedlem fra de andre i basisgruppen gjennom metoden «Reflekterende team» Tar standpunkt til hvorvidt nettverket skal videreføres I tillegg vil det bli gjort eksamensforberedelse. Metoder Faglige innledninger Refleksjon, både individuelt, i grupper og i plenum Bidragsytere Richard Muller/Dag Lervik (MRFK ) Kjell Værnor (Agenda Kaupang) Kristel Mari Skorge (HiOA) Tid og sted 16. november 2016 St. Carolus, Molde

14 14 Pensum Bøker: Busch, Tor. m.fl. (2007) Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Ca. 300 sider. Kaufmann Geir og Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget. Ca. 350 sider. Spurkeland, Jan (2013) Relasjonsledelse, Universitetsforlaget Ca. 200 sider. Yukl, Gary (2013) Leadership in Organization Pearson Education. Kapittel Ca. 300 sider. Artikler: Bolman, L.G. og T.E. Deal (2004): Forandring i ulike perspektiver, Kap.18, Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk, s s. litteratur. Tronsmo, P. (1998): "Myten om menneskers og organisasjoners iboende motstand mot forandring". Magma 1998, nr. 1, s Jacobsen, Dag Ingvar (1998): "Motstand mot forandring, eller: 10 gode grunner til at du ikke klarer å endre en organisasjon*". Magma 1998, nr. 1, s Schaffer, R. H. (1992): "Successful change programs begin with results". I: Harvard Business Review, Vol. 70, nr. 1, s Nielsen, R. og J. C. Repstad (2003): "Fra nærhet til distanse og tilbake igjen - om å analysere sin egen organisasjon". I: I: Anderledes tanker om livet i organisationer / af J.C. Ry Nielsen, s Til sammen ca. 70 sider Pensum fordelt på moduler Modul 1; (ca.340 sider) Busch, Tor. m.fl. (2007) Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Ca 140 sider. Kapittel 1 Endringsledelse en introduksjon Kapittel 2 Teorier om endring og endringsledelse Kapittel 3 Et strategisk perspektiv på endringsledelse Kapittel 4 Institusjonelle endringskrefter Kapittel 5 Organisasjonens endringsevne Kapittel 6 Strategisk endringsledelse Kaufmann Geir og Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse 60 sider Kapittel 14 Ledelse i Teori og praksis

15 15 Spurkeland, Jan (2013) Relasjonsledelse 67 sider Kapittel 1 Begrunnelsen Kapittel 8 Relasjonsledelse og framtid Yukl, Gary (2013) Leadership in Organizations-75 sider. Kapittel 3 -Leadership Behaviors Kapittel 7 -Contingency Theories of Effective Leadership Kapittel 12 -Theories of Charismatic and Transformational leadership Modul 2; (ca. 278 sider) Busch, Tor. m.fl. (2007) Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Ca. 115 sider. Kapittel 7 Politiske endringsstrategier Kapittel 8 Atferdsmessige endringsstrategier Kapittel 9 Teknisk-rasjonelle endringsstrategier Kapittel 10 Endringsledelse i et integrert perspektiv Kaufmann Geir og Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse 67 sider Kapittel2 Organisasjoners struktur og design Kapittel 11 Organisasjonskultur og organisasjonsendringer Yukl, Gary (2013) Leadership in Organizations- 26 sider. Kapittel 4 Change Leadership Artikler; Bolman, L.G. og T.E. Deal (2004): Forandring i ulike perspektiver, Kap.18, Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk, s s. litteratur. Tronsmo, P. (1998): "Myten om menneskers og organisasjoners iboende motstand mot forandring". Magma 1998, nr. 1, s Jacobsen, Dag Ingvar (1998): "Motstand mot forandring, eller: 10 gode grunner til at du ikke klarer å endre en organisasjon*". Magma 1998, nr. 1, s Schaffer, R. H. (1992): "Successful change programs begin with results". I: Harvard Business Review, Vol. 70, nr. 1, s Nielsen, R. og J. C. Repstad (2003): "Fra nærhet til distanse og tilbake igjen - om å analysere sin egen organisasjon". I: I: Anderledes tanker om livet i organisationer / af J.C. Ry Nielsen, s Modul 3; (ca. 120 sider) Kaufmann Geir og Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse 65 sider Kapittel 3 Emosjoner Kapittel 5 Personlighet Kapittel 6 Persepsjon Spurkeland, Jan (2013) Relasjonsledelse 7 sider Kapittel 4 Hvordan bli mer relasjonsorientert

16 16 Yukl, Gary (2013) Leadership in Organizations- 48 sider. Kapittel 6 -Traits and Skills of Leaders Kapittel 9 -Dyadic Theories and Followership Modul 4; (143 sider) Kaufmann Geir og Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse 53 sider Kapittel 7 Beslutninger Kapittel 10 Grupper og team Spurkeland, Jan (2013) Relasjonsledelse 40 sider Kapittel 3 Dialogen som verktøy Yukl, Gary (2013) Leadership in Organizations- 50 sider. Kapittel 2 Managerial Roles and Decisions Kapittel 10 -Team Leadership Modul 5; (ca. 135 sider) Kaufmann Geir og Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse 41 sider Kapittel 12 Kommunikasjon Kapittel 13 Innflytelse, påvirkning og makt Spurkeland, Jan (2013) Relasjonsledelse 62 sider Kapittel 6 Relasjonsfremmende og relasjonssvekkende atferd Kapittel 7 Lær deg mer om kommunikasjon Yukl, Gary (2013) Leadership in Organizations- 32 sider. Kapittel 8 Power and Influence in Leadership Modul 6; (ca. 173 sider) Kaufmann Geir og Kaufmann Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse 68 sider Kapittel 4 Motivasjon Kapittel 8 Læring Kapittel 9 Jobbholdninger og arbeidsmiljø Spurkeland, Jan (2013) Relasjonsledelse 40 sider Kapittel 2 Elementene i relasjonsledelse Kapittel5 Motivasjon Yukl, Gary (2013) Leadership in Organizations 65 sider. Kapittel 5 -Empowering Leadership Kap 14 -Ethical Leadership Kap 15 -Cross-cultural Leadership and Diversity Modul 7; (30 sider) Spurkeland, Jan (2013) Relasjonsledelse 10 sider Kap 9 Relasjonskompetanse ny lære om gammel erkjennelse Yukl, Gary (2013) Leadership in Organizations 20 sider Chapter 16 -Leadership Development

17 Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 6404 Molde Telefon E-post:

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon 2 Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommune sin vedtatte «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Kompetente og myndiggjorte medarbeidarar Heilskapleg og utfordrande leiarskap Leiing og medarbeidarskap Relasjon, refleksjon og dialog

Kompetente og myndiggjorte medarbeidarar Heilskapleg og utfordrande leiarskap Leiing og medarbeidarskap Relasjon, refleksjon og dialog Endres i topp-/bunntekst 25.11.2011 1 AGP plattform for leiing og medarbeidarutvikling Vi utfordrar våre leiarar til både inspirere og rettleie sine kompetente medarbeidarar, samt gje dei autonomi og fleksibilitet.

Detaljer

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon Lederutviklingsprogram i Møre og Romsdal fylkeskommune Programbeskrivelse 2013 2 Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp.

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Høgskolestudium med 15 studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sørøst- Norge. Studiet består av 2 samlinger a 3 dager. Dag en på samlingene starter kl. 12.00 og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultetet for medisin og helse Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt- Norge) Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Lederutviklingsprogram for Grimstad kommune

Lederutviklingsprogram for Grimstad kommune Lederutviklingsprogram for Grimstad kommune Innledning Kommunesektoren står ovenfor utfordringer i framtida som handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester.

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen NO EN Barnehagebarn på stranda Pedagogisk ledelse i barnehagen Studiet tar for seg barnehagen som en lærende organisasjon, pedagogisk lederskap, personalfaglig lederskap, samt arbeidsmiljø, tilrettelegging

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1. 2. 3. 4. Studieplan 2017/2018 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Overordnet målsetting Utvikle en profesjonell administrativ service for den faglige ledelsen og derigjennom bidra til at NTNU når sine

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål.

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål. Veileder for Medarbeidsamtaler. Forberedelse: Hva gjør vi? Både medarbeider og leder må inn i Dossier å oppdatere seg på forrige medarbeidersamtale og utviklingsplanen. Sørg for at Dossier er oppdatert.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching Studieplan Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching 60 Studiepoeng deltid Oppdrag Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003,

Detaljer

i seksuell helse og seksualitetsundervisning

i seksuell helse og seksualitetsundervisning Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 10 studiepoeng Fakultet for Helsefag Institutt for atferdsvitenskap (AV) Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid (SHA) Har utviklet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning

Folkehøgskolens lederutdanning Folkehøgskolens lederutdanning - Verdibasert endringsledelse Inge Vinje, HSN og Bjarne Kvam, NLA Rektormøtet 2016 Hvorfor en egen lederutdanning for folkehøgskolen? Behov og ønske fra folkehøgskolene.

Detaljer

Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune. Veileder til lederne,

Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune. Veileder til lederne, Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune Veileder til lederne, 25.07.1 1 1. Innledning Hvorfor medarbeidersamtalen? Rollen som ansatt har endret seg de siste tiårene, og det har gjort det nødvendig

Detaljer