Utvalg for byutvikling sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: kommunens arkivsaksnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: kommunens arkivsaksnummer: :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter for Sandnes Kommune og NHP 25. februar 2011

2 Sandnes kommune og NHP AS ønsker å utvikle et næringsområde på Lura i Sandnes kommune til et bydelssenter med boliger, næringslokaler, kontorarbeidsplasser og offentlig service. NHP har engasjert ARC Arkitekter AS for å utarbeide områdeplan for Lura Bydelssenter. Områdeplanen omfatter området på Lura som i kommuneplanens arealdel er definert til senterområde. Planforslaget er inndelt i 3 bøker. Bok 1 inneholder planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. Bok 2 inneholder vedlagte utredninger, møtereferat, sjekklister og grunnlag for konsekvensutredning. Bok 3 inneholder situasjonsplaner, -snitt og illustrasjoner. FORORD Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til: ARC arkitekter AS ved: Haakon Harrystad tlf e-post:

3 1 :planbeskrivelse 1.1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2 :faktaark 2.1. Arealoppsett 3 :planbestemmelser 3.1. Planbestemmelser for områdeplan Lura Bydelssenter 4 :plankart 4.1. Plankart vertikalnivå Plankart vertikalnivå 2 INNHOLD bok 1 :PLANFORSLAG

4 1.1 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1. Bakgrunn Beskrivelse og vurdering av alternativer Avvik fra plangrunnlag - planstatus Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Samråds- og medvirkningsprosess Beskrivelse av planforslaget Virkninger av planforslaget Kilder og vedlegg kapittel 1 :PLANBESKRIVELSE

5 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LURA BYDELSSENTER PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Plannummer: Planforslag er datert:

6 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LURA BYDELSSENTER Planområdet omfatter helt eller delvis eiendommene: GNR/BNR 69/14, 15, 23, 40, 193, 208, 451, 504, 526, 764, 786, 813, 826, 835, 962, 1015, 1168, 1169, 1170, 1185, 1222, 1367, 1429, 1489, 1947, 2001, 2106, 2477, 2511, 2546, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951, og 2952 inkludert tilliggende veger. Adresse: Areal: Stavangervegen/Somavegen/Håholen, Lura, Sandnes Ca. 110 daa Kommunens arkivsaksnummer: Plannummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Prosjektnummer/oppdragsnummer: Tiltakshaver: Sandnes kommune og NHP Forslagsstiller: ARC Arkitekter Rev. nr. 0 Dato Antall sider: 98 Vedlegg: Ihht. planforslagets samlede innholdsfortegnelse ARC Arkitekter Nordre gate TRONDHEIM Tlf: E post: Side 2

7 FORORD Sandnes kommune og NHP AS ønsker å utvikle et næringsområde på Lura i Sandnes til et bydelssenter med boliger, næringslokaler, kontorarbeidsplasser og offentlig service. NHP har engasjert ARC Arkitekter AS for å utarbeide områdeplan for Lura Bydelssenter. Områdeplanen omfatter området på Lura som i kommuneplanens arealdel er definert til senterområde. Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til: ARC arkitekter AS v/ Kjersti Hilde Tlf Kjersti Hilde Oppdragsleder Side 3

8 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning INNHOLD 1 Bakgrunn Beskrivelse og vurdering av alternativer Beskrivelse av planalternativer Vurdering av planforslaget Avvik fra plangrunnlag/planstatus Avvik fra Statlige og regionale planer, retningslinjer og bestemmelser Kommunale planer, retningslinjer og bestemmelser Regulerings og bebyggelsesplaner Forhold til Andre pågående planarbeid Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet og avgrensning Dagens arealbruk og bygninger Grunn, Natur og klimaforhold Miljøforhold Trafikkforhold/infrastruktur Samråds og medvirkningsprosess Opplegg og prosess for samråd og medvirkning Sammenfatning av innspill til planprogram Beskrivelse av planforslaget Planforslagets intensjon Plandata Arealbruk Byggeområder og grønnstruktur Offentlige/private samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Miljøoppfølging Planlagt gjennomføring Virkninger av planforslaget Fastsatt planprogram Metode Beredskap og ulykkesrisiko Grunnforhold Trafikkforhold Støy og luftforurensning Teknisk infrastruktur/lurabekken Samfunnsmessige konsekvenser Friluftsliv og grønne interesser Befolkning og servicetilbud Barn og unges interesser Landskap Bylandskap og hovedgrep Klima og lokalklima Kulturminner Universell utforming Planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden Økonomiske konsekvenser for kommunen Kilder og vedlegg kilder Vedlegg oversikt over illustrasjoner og tabeller Side 4

9 1 BAKGRUNN 1.1 TILTAKSHAVER/FORSLAGSSTILLER Planforslag for Lura bydelssenter er innsendt av ARC Arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver, NHP. 1.2 EIERFORHOLD Planområdet omfatter helt eller delvis eiendommene: GNR/ BNR 69/14, 15, 23, 40, 193, 208, 451, 504, 526, 764, 786, 813, 826,, 835, 962, 1015, 1168, 1169, 1170, 1185, 1222, 1367, 1429, 1489, 1947, 2001, 2106, 2477, 2511, 2546, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951, og Figur 1 Eiendomsforhold Figur 2 Områdeavgrensing Adresse: Stavangervegen/Somavegen, Lura, Sandnes Areal: Ca. 110 daa hvorav skogen I sørøst, del av gnr/bnr 69/ 14, 40, utgjørr ca. 12 daa. OMRÅDEAVGRENSNING Planens områdeavgrensning er satt s slik illustrasjonen viser etter avtale med m statens vegvesen. Dette på grunn av usikkerheter rundt planlegging av a gandsfjordforbindelse og bybanen på Nord Jæren. 1.3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Planområdet ble ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel definert som et senterområde.. Bakgrunnen for arealdisponeringenn var utarbeidelse av rapporten senteravgrensning i Sandnes S (vedtatt ) som var del av kommunens oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDPJ).. Rapporten konkluderte blant annet med geografisk avgrensning og plassering av et bydelssenter på Lura. Arbeidet med å transformere planområdet fraa et næringsområde til et bydelssenter b startet med ett privat planini for tiativ fra NHP i 2008 som på vegne av de største grunneierne i planområdet ønsket å utarbeide reguleringsplan Lura bydelssenter. Planprosessen sammenfaltt med utløp av en rekke leiekontrakter i området. Dette åpnet en tidsbegrenset mulighet for at grunneierne i samarbeid kunne utvikle en helhetlig plann for området. I inngikk Sandnes kommune og NHP en avtale om utarbeidelse av områdeplan o for Lura bydelssenter. 1.4 HENSIKTEN MED PLANEN, ARKITEKTONISK HOVEDGREP OG PLANLAGT AREALBRUK Hensikten med planen er å leggee til rette for utvikling av Lura bydelssenter med utbygging av inntill m 2 BRA ny bebyggelse hvorav funksjonsfordelingen skal være ca 50 % boliger, 200 % forretning, 20 % kontor og 10 % offent med lig/privat servicevirksomhet. Lura bydelssenter skal ha en høyy arealutnyttelse. Reguleringsplanen legger til rette for en kompaktt bystruktur kombinerte formål i de fleste byggeområdenee og varierende etasjehøyder på mellomm 2 og 8 etasjer. Utbygging etter reguleringsplanen vil gi området en utnyttelse på ca 130 % som faller innenfor fylkespolitiskee målsetninger Side 5

10 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning om utnyttelse på % for fortetting i bydelssentre av denne typen. Høy arealutnyttelse er ønskelig både av miljø og samfunnsmessige hensyn, samtidig som det er nødvendig for å skape økonomi i denne typen byfornyelse. Reguleringsplanen skal sikre gode bokvaliteter og diversifiserte boligtyper tilrettelagt for ulike brukergrupper i planområdet. Samtidig med krav om høy arealutnyttelse skal gode private uterom og offentlige parkanlegg vektlegges. Reguleringsplanen skal sikre et variert innhold i planen som medfører at bydelssenteret er aktivt hele døgnet. Dette gjøres gjennom etablering av et betydelig antall kontorarbeidsplasser, utfyllende forretningstilbud for bydelen, offentlig/privat servicetilbud og innslag av kultur og fritidstilbud. Parallelt med planarbeidet for Lura bydelssenter pågår det planlegging av Rv. 44 Gandsfjordforbindelsen og bybane på Nord Jæren. Realiseringen av disse prosjektene ligger mer enn 5 år frem i tid. Reguleringsplanen for Lura Bydelssenter skal avklare rammer for utvikling av ny infrastruktur slik at det kan tillates en stegvis utvikling av Lura Bydelssenter i forkant av utbyggingen av en fremtidig Gandsfjordforbindelse og bybane. Reguleringsplanen skal legge opp til et effektivt veg /gatenett som sikrer god trafikkavvikling og trafikksikkerhet i påvente av disse infrastrukturprosjektene. Reguleringsplanen skal gi bedre bruksvilkår for myke trafikanter og kollektivreisende gjennom etablering av nye forbindelser i planområdet, kollektivholdeplasser langs tilgrensende hovedveger og trafikksikre krysningspunkter over tilgrensende trafikkerte veger til nærliggende boligområder slik at miljøvennlige transportformer blir foretrukket av både lokalbefolkningen og tilreisende. Reguleringsplanens skal sikre en fremtidsrettet oppgradering av VA nett/teknisk infrastruktur i planområdet. 1.5 TIDLIGERE VEDTAK Ingen tidligere vedtak. 1.6 KUNNGJØRING OM IGANGSATT REGULERING Kunngjøring av igangsatt regulering ble varslet med annonse i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad henholdsvis den og Vedlegg 5.1.1: Kunngjøring av igangsatt planarbeid, Avisen OPPSTARTSMØTE Oppstartsmøte ble avholdt på byplankontoret i Sandnes Kommune. Vedlegg 6.1.1: Referat fra oppstartsmøte 1.8 PLANPROGRAM VEDTATT Planprogram for Lura Bydelssenter ble vedtatt i , se vedlegg INNSENDT MATERIALE Oversikt over det innsendte materialet er gitt i et eget vedlegg til planforslaget Side 6

11 2 BESKRIVELSE OG VURDERING AV ALTERNATIVER 2.1 BESKRIVELSE AV PLANALTERNATIVER UTVIKLING AV PLANALTERNATIVER Planskissen Grunnlag for KU utarbeidet av ARC Arkitekter AS, datert (vedlegg 5.4) har blitt lagt til grunn som alternativ 1 i konsekvensutredningen og vurdert opp mot 0 alternativet, som representerer en videreføring av dagens situasjon i planområdet. På grunnlag av konklusjoner og forslag til endringer/avbøtende tiltak for hvert utredningstema har det parallelt med utarbeidelsen av konsekvensutredningen blitt utarbeidet en revidert planskisse/alternativ 2, som omfatter anbefalte endringer/avbøtende tiltak samt innspill fra styringsgruppen/sandnes kommune. Den reviderte planskissen fremmes som planforslag og beskrives nærmere under kapittel 6: Beskrivelse av planforslaget. For noen utredninger har det kun vært nødvendig og hensiktsmessig å utføre utredningen på grunnlag av det revidert planskisse. Dette gjelder i hovedsak de tekniske utredningene. For utredninger som konkret omhandler formsvar, er det i flere tilfeller utført sammenligninger og beskrevet konsekvenser av begge alternativer. Alle aktuelle alternativer for Rv. 44 Gandsfjordforbindelsen og bybanen for Nord Jæren ivaretas i begge planalternativer ALTERNATIV 0 DAGENS SITUASJON 0 alternativet eller referansealternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon i planområdet og beskrives i kapittel 4: Beskrivelse av planområdet. Eksisterende forhold. 0 alternativet medfører ingen videre utbygging i området ALTERNATIV 1 GRUNNLAG FOR KONSEKVENSUTREDNING Alternativ 1 er skisseprosjekt, datert , utarbeidet av ARC arkitekter. Alternativet viser et samlet utbyggingsvolum på ca m 2 BRA. Inkludert et parkeringsareal under bakken på ca m 2 gir planområdet en utnyttelse på ca 130 % BRA. FORMÅLSFORDELING: m2 bolig m2 forretning m2 kontor m2 offentlig BYDELSSENTERETS INNHOLD Boligbebyggelse består hovedsakelig boligtyper som er underrepresentert i Luraområdet. Leiligheter i ulike størrelser for alt fra single førstegangskjøpere, par i etableringsfasen til eldre som ønsker å flytte fra eneboligen til en mindre boenhet. Handelsareal i hovedsak for nærfunksjoner som naturlig hører hjemme i et bydelssenter nærbutikk og detaljhandel, helsestasjon, tannlege, lege, fysioterapi, frisør, kiosk, konditori, serveringssteder. Kontorareal for arbeidsplassintensive virksomheter. Flerbruksarealer i sambruk med kultur/bydelshus. Mulighet for fleksibel storsal og et bredt spekter av øvelses og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, også tilpasset en rekke idretters krav til aktiviteter. Bydelstorg i sentrum med bindeledd for gang/sykkel mellom de ulike deler av Lura utfyller en skolevei til Lura Skole, etablerer et møtepunkt for bydelen. Knyttet til hovedlinjer for buss. Offentlig program Kirke, Bo og behandlingssenter som supplement til eksisterende senter, foreslås nytt anlegg med 45 enheter. Side 7

12 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning ANTALL ANSATTE OG BEBOERE En gjennomsnittlig boligstørrelse på 70 m2 gir ca 700 boliger (3 roms leiligheter). Dersom vi i snitt anslår 1,5 beboere pr leilighet medfører dette ca 1050 nye beboere i planområdet. Dersom vi i snitt anslår ca 30 m2 per ansatt vil en kontorutbygging på gi 670 arbeidsplasser for kontor. Tilsvarende for næring vil gi til sammen 1340 arbeidsplasser. BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING Boligbebyggelsen foreslås lagt i bakkant (søndre del) av planområdet ned mot Håholen. Boligbebyggelsen vil her ligge i tett kontakt med et større grøntområde og vil skjermes fra trafikkstøy av ny næringsbebyggelse som legges mellom boligbebyggelsen og Stavangervegen. Boligbebyggelsen vil ha byggehøyder på mellom 4 og 5 etasjer. Næringsbebyggelsen tenkes utformet som større baser over 2 etasjer som inneholder forretning og parkering. På toppen av basene tenkes det kontorbebyggelse på 2 3 etasjer organisert som lameller eller lignende strukturer. I tillegg er det lagt opp til et høyhus for kontorvirksomhet i vestre del av planområdet, som skal markere bydelssenteret fra avstand. UTEROM, PLASSDANNELSER ETC Boligbebyggelsen foreslås i utgangspunktet som en C struktur som gir vekslende uterom mot Håholen og interne vegforbindelser og plassdannelser i planområdet. Det foreslås større plassdannelser sentralt i planområdet og i planområdets vestre ende som til sammen berører de fleste utbyggingsfeltene. Hovedinngangene til ny bebyggelse kan organiseres ut mot disse plassdannelsene ALTERNATIV 2 PLANFORSLAGET Alternativ 2 er en videreutvikling av alternativ 1 hvor forslag til endringer fra Sandnes kommune og anbefalte avbøtende tiltak fra konsekvensutredningen er innarbeidet. Det endelige planforslaget er presentert i kapittel 6. ULIKHETER: Plassering bydelspark og bydelstorg Bydelsparken har fått en mer tilbaketrukket plassering, med en grønn vegg til Håholen. Overgang over Stavangervegen er gitt en rampe integrert i næringsdelen av bebyggelsen, og gir parken en møtepunktsfunksjon når det gjelder gang og sykkeltrafikk. Bebyggelsesstruktur er omorganisert. Høyhus som markering av bydelssenteret er forkastet i den reviderte planskissen. Utbyggingsvolum revidert planskisse har et noe større i boligvolum enn grunnlag for KU. Revidert planskisse er videreutviklet i større detalj, og hensyn til utnyttelse BRA/BTA er vurdert. Uterom: Bebyggelsesstruktur er endret spesielt med tanke på å optimalisere forholdet mellom arealkrav for uterom, kvalitetskrav til sol i uterom og den ønskede tettheten som legges tilgrunn for planforslaget. I hovedsak er funksjonsprogram og hovedstruktur for felter den samme i de to alternativene. Dette gjør at alternativ 2 er å betrakte som videreutvikling av samme planforslag, slik det også er lagt tilgrunn og vurdert i konsekvensutredningene. Side 8

13 2.2 VURDERING AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET BEREDSKAP OG ULYKKESRISIKO (ROS) Nevneverdige forhold knyttet til risiko og sårbarhet er faren for flom ved lukking av Lurabekken, trafikksikkerhet ved fotgjengeroverganger langs Somavegen og Stavangervegen, faren for radongass og faren for forurensning i grunnen etter tidligere næringsvirksomhet. GJENNOMFØRING OG ANLEGGSPERIODEN De viktigste delene i infrastrukturen vil bli opparbeidet som del av første utbyggingstrinn. Dette sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet for kjørende/gående/syklende/kollektivreisende til området. Utbyggingen i området gir utfordringer knyttet til driftsforhold for eksisterende renovasjonsvirksomhet WestCo med tanke på adkomst. Tilfredsstillende adkomst til eksisterende virksomheter skal sikres i gjennomføringsfasen. Deler av boligbebyggelsen og eksisterende boligbebyggelse utenfor planområdet vil være utsatt for støy og støv under anleggsperioden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN: Gjennomføring av planforslaget vil innebære kostnader til tiltak som etablering av Infrastruktur, park, barnehagebygging, bo og aktivitetssenter samt utarbeiding av detaljplan for felt B/T som innebærer innløsing av eksisterende boliger. SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER: Andel handelsareal er basert på utført handelsanalyse. Med bakgrunn i handelsanalysen bør Lura bydelssenter ha et handelsareal mellom m2 BRA for å betjene handelsomlandet i En slik utbygging vil imidlertid ikke være nok til å beholde Luras posisjon som handelssenter. Det bør vurderes videre utvidelse av handelsareal på Lura for å ivareta Sandnes kommunes markedsandel ift andre kommuner. TRAFIKK: Det er behov for en avkjørselssanering og etablering av rundkjøring i avkjørsel fra Somavegen i Trinn1 og fra Stavangervegen i trinn 2. Anbefalt veiløsning har tilfredsstillende avvikling i alle kryss, dvs. belastningsgrader under 0,85, slik planforslaget er lagt frem og med de gitte forutsetninger om trafikkvekst. Planforslaget innebærer opparbeidelse av et nytt og dekkende gang/sykkelvegtilbud med nye trafikksikre krysningspunkter for myke trafikanter. Det er et potensial for vekst i gang/sykkelandelen, og det er en forutsetning at kollektivandelen øker spesielt for reiser til/fra arbeid med styrket kollektivnett. STØY OG STØV Uteoppholdsområder i planområdet er i hovedsak godt skjermet mht støy og støv. Bydelstorget er noe eksponert mot Somavegen, men er skjermet ift Stavangervegen. Planforslaget har utbetydelig påvirkning for støyforhold for boliger på nordsiden av Stavangervegen. Krav til støyutredning for boliger på Stavangervegens nordside utløses ved endringer i trafikkløsning for avkjørsel fra Stavangervegen eller ved at Statens Vegvesen igangsetter arbeid med endringer av overordna trafikksystem i Stavangervegen. VANNFORHOLD OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Planforslaget legger opp til lukking av Lurabekken og legger om trase for teknisk infrastruktur gjennom området. Planområdet ønskes utviklet til et bydelssenter med blant annet høyt innhold av boliger. En åpen bekk kunne vært et positivt tilskudd til uteoppholdsarealene, men på grunn av den dårlige vannkvaliteten og faren for at barn kommer i kontakt med forurenset vann bør bekken ikke være åpen. I tillegg vil en åpen bekk måtte ligge dypt ift omliggende terreng og være svært arealkrevende. Bekken bør derfor legges i kulvert gjennom området. Side 9

14 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning Den åpne bekken utgjør i dag et fordrøyningsvolum i området. Ved lukking av bekk må det vurderes etablert et fordrøyningsvolum som del av ny kulvertløsning. GRUNNFORHOLD Planområdet ligger over et tykt torvlag/myr som delvis er stabilisert med fyllmasser, som gjør at grunnforholdene er noe ustabile. I deler av planområdet må det pæles for å oppnå god stabilitet for byggegrunn. FRILUFTSLIV OG GRØNT Det opparbeides nye grønne uteområder i planen som skaper forbindelser til omliggende grønnstruktur og styrker det sammenhengende grøntdraget som går gjennom Lura bydel og videre sørover til Smeaheia. TRYGG SKOLEVEI Planforslaget tilfører nye gang/og sykkelforbindelser gjennom planområdet, som bl.a. vil fungere som skolevei. Det vil være et krysningspunkt over intern vei i planforslaget ved bydelspark. Overgangsløsning over Stavangervegen gir ikke nok høyde over vei. UTEROM OG LEKEPLASSER Utbyggingen i planområdet legger opp til en høyere boligutnyttelse enn definert i arealkrav for Lekeplassnormen for Sandnes Kommune. Stavanger Kommune har en uteroms/lekeplassnorm som er definert for sentrumsområder, derunder bydelssentra. Planforslaget tilfredsstiller arealkrav for uteromsnormen for Stavanger, og avviker fra Sandnes Kommunes lekeplassnorm i hovedsak ved at den har et noe mindre areal for ballbane. Etter Stavanger Kommunes Lekeplassnorm kan planforslaget håndtere kvartalslekeplasser og sandlekeplasser innenfor boligenes felles uteområder, samt i sambruk med barnehagens utearealer. Bydelspark defineres som aktivitet/ballfelt, og får rom for en ballbane av håndballstørrelse. I tillegg til boligers felles uterom på bakkeplan, vil det innenfor enkelte felt være behov for å legge felles utearealer til takterrasser. Planforslaget medfører ikke negative konsekvenser for områder med registrerte barnetråkk. KLIMA OG SOLFORHOLD Bebyggelse skaper en strømlinjeeffekt i samspill med landskapsformasjoner, der bygningene trappes opp og ned og skaper en strømlinjeeffekt i forhold til de dominerende vindretninger. Planområdet kan få problematikk knyttet til kalddrag fra vest på vinterstid. Bebyggelse i de lavereliggende områdene i planforslaget er gitt muligheter for drenering av eventuelt kalddrag som oppstår på vinterstid. Planforslagets uteområder har i helhet gode solforhold, og vil med mindre volumjusteringer i planområdets østre del kunne tilfredsstille NIBRs krav for solforhold i uterom for boligområder. SERVICETILBUD Grunnlag for KU legger til grunn kommunens tjenestesjekkliste for etablering av offentlig tjenestetilbud i området, og foreslår flateregulering av områdets østlige del til offentlig tjenesteyting. Det er behov for økt barnehagekapasitet i som følge av planforslagets boligutbygging. BYGNINGSMILJØ OG LANDSKAP Bebyggelsen trappes ned i områder som er landskapsmessig eksponerte, eller der hensyn til nabobebyggelse tilsier det. Planforslaget introduserer en høy utnyttelse og en ny typologi i et område som ellers har lav tetthet og småhusbebyggelse. Bydelssenteret blir synlig i landskapsbilde og vil bryte horisontlinjen, men har fått en form som spiller sammen med denne. KULTURMINNER Planområdet har noen registrerte kulturminner. Når det gjelder Gamle Vodlageilen, som går på Håholens nordside, kan være aktuelt å kople planforslagets stinettverk til denne og det eksisterende stinettet i Håholen. Dette må gjøres skånsomt, og vil ivaretas videre i planleggingen, og håndteres i detaljplan for utforming av bydelspark, og gjennom skjøtselsplan for Håholen. Side 10

15 UNIVERSELL UTFORMING Uterom gis tilgjengelighet med rampeløsninger. Terrengfall tas opp i områdets felt BF2. Gangstier koples til eksisterende stinettverk i Håholen med gjeldende forhold i stigning for universell tilgjengelighet. Overgang over Stavangervegen utformes etter veileder for overgangsbroer og får et stigningsforhold 1:15, tilpasset gode stigningsforhold for sykkel. Rampeløsning med 1:20 integreres i trapp ved Bydelstorg for universell tilgjengelighet i utearealer på tak av næringsdel SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER SAMMENSTILLING KONSEKVENSER Tema Friluftsliv/Grønne interesser ++ Befolkning og servicetilbud + Barn og unges interesser ++ Landskap ++ Klima/Lokalklima Bylandskap og hovedgrep ++ Kulturminner og miljøer 0 Universell utforming + Trafikk ++ Støy /luftforurensning Samfunnsmessige konsekvenser ++ Grunnforhold og forurensning Vannressurser Teknisk infrastruktur Planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden Beredskap og ulykkesrisiko KONSEKVENS Tabell 1 Sammenstilling av konsekvenser KONKLUSJON OG ANBEFALING Revidert planforslag Kun beskrevet Kun beskrevet Kun beskrevet Kun beskrevet 9 pos Planforslaget/alternativ 2 vurderes å ha positive virkninger sett opp mot 0 alternativet og rangeres som beste alternativ. Ut fra en samlet vurdering anbefales planforslaget/alternativ 2. Side 11

16 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning 3 AVVIK FRA PLANGRUNNLAG/PLANSTATUS 3.1 AVVIK FRA STATLIGE OG REGIONALE PLANER, RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER AVVIK FRA FORSKRIFT OM RIKSPOLITISK BESTEMMELSE FOR KJØPESENTRE Utdrag: 3 Regler for etablering av kjøpesentre: Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Planforslaget avviker fra rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter gjennom å være i strid med FDPJs retningslinjer vedrørende etablering av forretning. Se Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren AVVIK FRA FYLKESDELPLANEN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN (FDPJ) Utdrag retningslinje : Luraområdet med Kvadrat som regionens største kjøpesenter er et betydelig regionalt målpunkt. Det skal ikke etableres nye kjøpesentra i dette området og eksisterende kjøpesentre bør heller ikke utvides. ( ) Etter vår vurdering går forretningsarealet i planforslaget inn under definisjonen kjøpesenter jf. RPB Kjøpesenter. Planforslaget er således i strid med retningslinje Imidlertid følger det av retningslinje 5.9.1: Alle sentre med et definert handelsomland skal avgrenses i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner og gis en dimensjon som samsvarer med senterets funksjon og naturlige handelsomland. Dette gjelder også sentre og regionale målpunkt som er omtalt særskilt jfr. ( ) ( ). Avgrensning skal utføres etter retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet. Etter at FDPJ var vedtatt ble planområdet omdisponert til bydelssenter i kommuneplanens arealdel på bakgrunn av rapporten Senteravgrensning i Sandnes. Bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel åpner for m 2 handel i bydelssenteret. Retningslinje er i dette tilfellet dermed i motstrid med retningslinje da kommuneplanens arealdel åpner for et handelsinnhold som etter RPB ville blitt definert som kjøpesenter. Planforslaget legger imidlertid opp til m 2 handel, som er mer handel enn hva arealdelen åpner for, og har således et avvik fra avgrensningen i arealdelen og som medfører at planforslaget også er i strid med retningslinje i FDPJ. Se Kommuneplanens arealdel Utdrag retningslinje : ( ) bydelssentre skal kunne inneholde handels og tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke bydelens innbyggere. Handelsomland følger i utgangspunktet kommunens inndeling av bydeler. Mindre spesialforretninger kan dekke et større omland. Planområdet ligger helt i søndre del av Lura bydel. Det vil i dette tilfellet være misvisende/upresist å definere bydelssenterets handelsomland etter bydelsavgrensningen da bydelssenterets naturlige handelsomland også vil omfatte store deler av tilgrensende bydeler i sør. Handelsutredningen som følger planforslaget er således ikke i tråd med retningslinje , men avviket er vurdert som akseptabelt av sakkyndig i samråd med Sandnes kommune. 3.2 KOMMUNALE PLANER, RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER AVVIK FRA SENTERAVGRENSNING I SANDNES, VEDTATT Rapporten senteravgrensning i Sandnes, som er del av kommunens oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDPJ), konkluderer med geografisk avgrensning av bydelssenteret på Lura. Rapporten gir også en ramme for den fysiske størrelsen på handelen, en beskrivelse av den ønskede estetiske utformingen og en målsetning om innholdet i senterområdet. Planforslaget avviker fra rapporten ved å åpne for mer handelsareal enn rapporten anbefaler. Planområdet avviker også delvis fra anbefalt avgrensning i rapporten. Se avvik fra kommuneplanens arealdel. Side 12

17 AVVIK FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL , VEDTATTT Kommuneplanens arealdel viser det aktuelle området som senterområde. Figur 3 Utdrag kommuneplanens arealdel Planområdet samsvarer ikke helt med området avsatt til senterområde i kommuneplanens arealdel. De vestre delene av senterområdet mot Somavegen er utelatt fra planområdet etter avtale medd Statens Vegvesen og Byba lertid ingen detaljert handelsanalyse for Lura bydelssenter ifm kommuneplanarbeidett som dokumenterer at di nekontoret. Årsaken er avsettingg av areal til fremtidig vegsystem og bybane. Utdrag fra bestemmelser til kommuneplanenss arealdel: 2.1: Til ( ) bydelssentra i Sandnes er det definert en avgrensning på kart og det er definert størrelse på BRA salgsareal. Dette gjelder følgende sentra: ( ) Lura m2 ( ). Planforslaget avviker fra bestemmelse 2.1 da planforslaget legger opp til m 2 handel. Det foreligger f imid mensjoneringen av handelsarealet er riktig iftt bydelssenterets naturlige handelsomland. Kommuneplanens arealdel er også under rullering med forslag til nye bestemmelser for dimensjonering av handel i bydelssentrene: Se Rullering kommuneplanens arealdel Planforslagets innhold av handelsareal er basert på konklusjoner fra en handelsanalyse som vurderer handelsom land og handelsutvikling i regionen med tankee på etablering av et bydelssenter ved Lura. Planforslaget legger opp til en tyngre arealutnyttelse med høy boligandel og er knyttet opp til bybanestopp. I tillegg er bydelssenteret et utviklingsområde for nærmiljøett og næringslivet i Lura bydel, slik det er definert av Kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at all fremtidig vekst av handel i bydelen skal ligge i bydelssenteret. Konklusjonen i handelsanalysen er at Lura bydelssenter har behov for f et handelsareal på ca m 2. Planforslaget P inneholder handels og tjenestetilbud dimensjonert for å dekke bydelens innbyggere. Utdrag fra bestemmelser til kommuneplanenss arealdel: 3.2: Parkering: Krav til parkering er regulert i Parkeringsvedtekter for Sandnes kommune, vedtatt i bystyret Planforslaget er i tråd med gjeldende parkeringsnorm da planforslaget overholder o parkeringsnormens minstekrav på 1,2 parkeringsplass per bolig og 1 parkeringsplass per 100 m2 annet formål. f Planforslaget har imidlertid et avvik fra ny parkeringsnorm i høringsutkast til kommuneplanens arealdel Se rullering kommuneplanens arealdel REGULERINGS OG BEBYGGELSESPLANER FORHOLD TIL GJELDENDE REGULERINGS ny adkomstveg fra Rv. 44 OG BEBYGGELSESPLANER Planforslaget erstatter følgende planer: Plannr.: Plannavn Reguleringsplan for del av Håholen, Reguleringsplan for Håholen Reguleringsplan, endret regulering for gnr/bn 69/ Bebyggelsesplan, område mellom Lura kirke og Rv. 44 til PU boliger Bebyggelsesplan for gnr/bnr 69/ /15 øst for Lura KIRKE Vedtatt Tabell 2 Planer som erstattes helt av planforslaget Side 13

LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter for Sandnes Kommune og NHP 25. februar 2011

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan for Lura bydelssenter

Reguleringsplan for Lura bydelssenter Utvalg for byutvikling 19.05.10 sak 60/10 vedlegg 7 Reguleringsplan for Lura bydelssenter Forslag til planprogram Prosjektnummer/oppdragsnummer: 08260 Kommunens arkivsaksnummer: 2008 04533 Tiltakshaver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Arkivsak Arkivkode OMRÅDEREGULERING FOR LURA BYDELSSENTER PLAN 2008 115

Arkivsak Arkivkode OMRÅDEREGULERING FOR LURA BYDELSSENTER PLAN 2008 115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200804533 : O: L12-69 : Sunniva Idsø : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr UBU - vedtatt planprogram

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien Plan nr. 2011 104 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av grunneiere, detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, 2606,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dokument type Planbeskrivelse for detaljregulering PLAN ID 1130201404 Dato 10-09-2014 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dato 10.09.2014 Utført av LILD Kontrollert av EDY Godkjent av AMS Beskrivelse

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde Kulturminnedokumentasjon Nesttunbrekka 86, boligområde Oktober 2012 1 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr/bnr 42/85 i Nesttunbrekka 86 i Bergen kommune, Fana bydel. Formålet med planen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram PlanID: 12.05.2017 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Planområdet... 2 2.1 Lokalisering og avgrensning... 2 2.2 Arealbruk på tilstøtende eiendommer...

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5500-20 Arkiv: PLNID 20140006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse. Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen. Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag.

Oppdragsbeskrivelse. Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen. Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag. Oppdragsbeskrivelse Plankonsulent til områderegulering for sentrale deler av Fyllingsdalen Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag PlanID 63860000. Saksnummer 2012 06435. Bergen kommune, etat for plan og geodata.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer