Utvalg for byutvikling sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: kommunens arkivsaksnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: kommunens arkivsaksnummer: :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter for Sandnes Kommune og NHP 25. februar 2011

2 Sandnes kommune og NHP AS ønsker å utvikle et næringsområde på Lura i Sandnes kommune til et bydelssenter med boliger, næringslokaler, kontorarbeidsplasser og offentlig service. NHP har engasjert ARC Arkitekter AS for å utarbeide områdeplan for Lura Bydelssenter. Områdeplanen omfatter området på Lura som i kommuneplanens arealdel er definert til senterområde. Planforslaget er inndelt i 3 bøker. Bok 1 inneholder planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. Bok 2 inneholder vedlagte utredninger, møtereferat, sjekklister og grunnlag for konsekvensutredning. Bok 3 inneholder situasjonsplaner, -snitt og illustrasjoner. FORORD Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til: ARC arkitekter AS ved: Haakon Harrystad tlf e-post:

3 1 :planbeskrivelse 1.1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2 :faktaark 2.1. Arealoppsett 3 :planbestemmelser 3.1. Planbestemmelser for områdeplan Lura Bydelssenter 4 :plankart 4.1. Plankart vertikalnivå Plankart vertikalnivå 2 INNHOLD bok 1 :PLANFORSLAG

4 1.1 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1. Bakgrunn Beskrivelse og vurdering av alternativer Avvik fra plangrunnlag - planstatus Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Samråds- og medvirkningsprosess Beskrivelse av planforslaget Virkninger av planforslaget Kilder og vedlegg kapittel 1 :PLANBESKRIVELSE

5 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LURA BYDELSSENTER PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Plannummer: Planforslag er datert:

6 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LURA BYDELSSENTER Planområdet omfatter helt eller delvis eiendommene: GNR/BNR 69/14, 15, 23, 40, 193, 208, 451, 504, 526, 764, 786, 813, 826, 835, 962, 1015, 1168, 1169, 1170, 1185, 1222, 1367, 1429, 1489, 1947, 2001, 2106, 2477, 2511, 2546, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951, og 2952 inkludert tilliggende veger. Adresse: Areal: Stavangervegen/Somavegen/Håholen, Lura, Sandnes Ca. 110 daa Kommunens arkivsaksnummer: Plannummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Prosjektnummer/oppdragsnummer: Tiltakshaver: Sandnes kommune og NHP Forslagsstiller: ARC Arkitekter Rev. nr. 0 Dato Antall sider: 98 Vedlegg: Ihht. planforslagets samlede innholdsfortegnelse ARC Arkitekter Nordre gate TRONDHEIM Tlf: E post: Side 2

7 FORORD Sandnes kommune og NHP AS ønsker å utvikle et næringsområde på Lura i Sandnes til et bydelssenter med boliger, næringslokaler, kontorarbeidsplasser og offentlig service. NHP har engasjert ARC Arkitekter AS for å utarbeide områdeplan for Lura Bydelssenter. Områdeplanen omfatter området på Lura som i kommuneplanens arealdel er definert til senterområde. Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til: ARC arkitekter AS v/ Kjersti Hilde Tlf Kjersti Hilde Oppdragsleder Side 3

8 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning INNHOLD 1 Bakgrunn Beskrivelse og vurdering av alternativer Beskrivelse av planalternativer Vurdering av planforslaget Avvik fra plangrunnlag/planstatus Avvik fra Statlige og regionale planer, retningslinjer og bestemmelser Kommunale planer, retningslinjer og bestemmelser Regulerings og bebyggelsesplaner Forhold til Andre pågående planarbeid Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet og avgrensning Dagens arealbruk og bygninger Grunn, Natur og klimaforhold Miljøforhold Trafikkforhold/infrastruktur Samråds og medvirkningsprosess Opplegg og prosess for samråd og medvirkning Sammenfatning av innspill til planprogram Beskrivelse av planforslaget Planforslagets intensjon Plandata Arealbruk Byggeområder og grønnstruktur Offentlige/private samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Miljøoppfølging Planlagt gjennomføring Virkninger av planforslaget Fastsatt planprogram Metode Beredskap og ulykkesrisiko Grunnforhold Trafikkforhold Støy og luftforurensning Teknisk infrastruktur/lurabekken Samfunnsmessige konsekvenser Friluftsliv og grønne interesser Befolkning og servicetilbud Barn og unges interesser Landskap Bylandskap og hovedgrep Klima og lokalklima Kulturminner Universell utforming Planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden Økonomiske konsekvenser for kommunen Kilder og vedlegg kilder Vedlegg oversikt over illustrasjoner og tabeller Side 4

9 1 BAKGRUNN 1.1 TILTAKSHAVER/FORSLAGSSTILLER Planforslag for Lura bydelssenter er innsendt av ARC Arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver, NHP. 1.2 EIERFORHOLD Planområdet omfatter helt eller delvis eiendommene: GNR/ BNR 69/14, 15, 23, 40, 193, 208, 451, 504, 526, 764, 786, 813, 826,, 835, 962, 1015, 1168, 1169, 1170, 1185, 1222, 1367, 1429, 1489, 1947, 2001, 2106, 2477, 2511, 2546, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951, og Figur 1 Eiendomsforhold Figur 2 Områdeavgrensing Adresse: Stavangervegen/Somavegen, Lura, Sandnes Areal: Ca. 110 daa hvorav skogen I sørøst, del av gnr/bnr 69/ 14, 40, utgjørr ca. 12 daa. OMRÅDEAVGRENSNING Planens områdeavgrensning er satt s slik illustrasjonen viser etter avtale med m statens vegvesen. Dette på grunn av usikkerheter rundt planlegging av a gandsfjordforbindelse og bybanen på Nord Jæren. 1.3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Planområdet ble ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel definert som et senterområde.. Bakgrunnen for arealdisponeringenn var utarbeidelse av rapporten senteravgrensning i Sandnes S (vedtatt ) som var del av kommunens oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDPJ).. Rapporten konkluderte blant annet med geografisk avgrensning og plassering av et bydelssenter på Lura. Arbeidet med å transformere planområdet fraa et næringsområde til et bydelssenter b startet med ett privat planini for tiativ fra NHP i 2008 som på vegne av de største grunneierne i planområdet ønsket å utarbeide reguleringsplan Lura bydelssenter. Planprosessen sammenfaltt med utløp av en rekke leiekontrakter i området. Dette åpnet en tidsbegrenset mulighet for at grunneierne i samarbeid kunne utvikle en helhetlig plann for området. I inngikk Sandnes kommune og NHP en avtale om utarbeidelse av områdeplan o for Lura bydelssenter. 1.4 HENSIKTEN MED PLANEN, ARKITEKTONISK HOVEDGREP OG PLANLAGT AREALBRUK Hensikten med planen er å leggee til rette for utvikling av Lura bydelssenter med utbygging av inntill m 2 BRA ny bebyggelse hvorav funksjonsfordelingen skal være ca 50 % boliger, 200 % forretning, 20 % kontor og 10 % offent med lig/privat servicevirksomhet. Lura bydelssenter skal ha en høyy arealutnyttelse. Reguleringsplanen legger til rette for en kompaktt bystruktur kombinerte formål i de fleste byggeområdenee og varierende etasjehøyder på mellomm 2 og 8 etasjer. Utbygging etter reguleringsplanen vil gi området en utnyttelse på ca 130 % som faller innenfor fylkespolitiskee målsetninger Side 5

10 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning om utnyttelse på % for fortetting i bydelssentre av denne typen. Høy arealutnyttelse er ønskelig både av miljø og samfunnsmessige hensyn, samtidig som det er nødvendig for å skape økonomi i denne typen byfornyelse. Reguleringsplanen skal sikre gode bokvaliteter og diversifiserte boligtyper tilrettelagt for ulike brukergrupper i planområdet. Samtidig med krav om høy arealutnyttelse skal gode private uterom og offentlige parkanlegg vektlegges. Reguleringsplanen skal sikre et variert innhold i planen som medfører at bydelssenteret er aktivt hele døgnet. Dette gjøres gjennom etablering av et betydelig antall kontorarbeidsplasser, utfyllende forretningstilbud for bydelen, offentlig/privat servicetilbud og innslag av kultur og fritidstilbud. Parallelt med planarbeidet for Lura bydelssenter pågår det planlegging av Rv. 44 Gandsfjordforbindelsen og bybane på Nord Jæren. Realiseringen av disse prosjektene ligger mer enn 5 år frem i tid. Reguleringsplanen for Lura Bydelssenter skal avklare rammer for utvikling av ny infrastruktur slik at det kan tillates en stegvis utvikling av Lura Bydelssenter i forkant av utbyggingen av en fremtidig Gandsfjordforbindelse og bybane. Reguleringsplanen skal legge opp til et effektivt veg /gatenett som sikrer god trafikkavvikling og trafikksikkerhet i påvente av disse infrastrukturprosjektene. Reguleringsplanen skal gi bedre bruksvilkår for myke trafikanter og kollektivreisende gjennom etablering av nye forbindelser i planområdet, kollektivholdeplasser langs tilgrensende hovedveger og trafikksikre krysningspunkter over tilgrensende trafikkerte veger til nærliggende boligområder slik at miljøvennlige transportformer blir foretrukket av både lokalbefolkningen og tilreisende. Reguleringsplanens skal sikre en fremtidsrettet oppgradering av VA nett/teknisk infrastruktur i planområdet. 1.5 TIDLIGERE VEDTAK Ingen tidligere vedtak. 1.6 KUNNGJØRING OM IGANGSATT REGULERING Kunngjøring av igangsatt regulering ble varslet med annonse i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad henholdsvis den og Vedlegg 5.1.1: Kunngjøring av igangsatt planarbeid, Avisen OPPSTARTSMØTE Oppstartsmøte ble avholdt på byplankontoret i Sandnes Kommune. Vedlegg 6.1.1: Referat fra oppstartsmøte 1.8 PLANPROGRAM VEDTATT Planprogram for Lura Bydelssenter ble vedtatt i , se vedlegg INNSENDT MATERIALE Oversikt over det innsendte materialet er gitt i et eget vedlegg til planforslaget Side 6

11 2 BESKRIVELSE OG VURDERING AV ALTERNATIVER 2.1 BESKRIVELSE AV PLANALTERNATIVER UTVIKLING AV PLANALTERNATIVER Planskissen Grunnlag for KU utarbeidet av ARC Arkitekter AS, datert (vedlegg 5.4) har blitt lagt til grunn som alternativ 1 i konsekvensutredningen og vurdert opp mot 0 alternativet, som representerer en videreføring av dagens situasjon i planområdet. På grunnlag av konklusjoner og forslag til endringer/avbøtende tiltak for hvert utredningstema har det parallelt med utarbeidelsen av konsekvensutredningen blitt utarbeidet en revidert planskisse/alternativ 2, som omfatter anbefalte endringer/avbøtende tiltak samt innspill fra styringsgruppen/sandnes kommune. Den reviderte planskissen fremmes som planforslag og beskrives nærmere under kapittel 6: Beskrivelse av planforslaget. For noen utredninger har det kun vært nødvendig og hensiktsmessig å utføre utredningen på grunnlag av det revidert planskisse. Dette gjelder i hovedsak de tekniske utredningene. For utredninger som konkret omhandler formsvar, er det i flere tilfeller utført sammenligninger og beskrevet konsekvenser av begge alternativer. Alle aktuelle alternativer for Rv. 44 Gandsfjordforbindelsen og bybanen for Nord Jæren ivaretas i begge planalternativer ALTERNATIV 0 DAGENS SITUASJON 0 alternativet eller referansealternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon i planområdet og beskrives i kapittel 4: Beskrivelse av planområdet. Eksisterende forhold. 0 alternativet medfører ingen videre utbygging i området ALTERNATIV 1 GRUNNLAG FOR KONSEKVENSUTREDNING Alternativ 1 er skisseprosjekt, datert , utarbeidet av ARC arkitekter. Alternativet viser et samlet utbyggingsvolum på ca m 2 BRA. Inkludert et parkeringsareal under bakken på ca m 2 gir planområdet en utnyttelse på ca 130 % BRA. FORMÅLSFORDELING: m2 bolig m2 forretning m2 kontor m2 offentlig BYDELSSENTERETS INNHOLD Boligbebyggelse består hovedsakelig boligtyper som er underrepresentert i Luraområdet. Leiligheter i ulike størrelser for alt fra single førstegangskjøpere, par i etableringsfasen til eldre som ønsker å flytte fra eneboligen til en mindre boenhet. Handelsareal i hovedsak for nærfunksjoner som naturlig hører hjemme i et bydelssenter nærbutikk og detaljhandel, helsestasjon, tannlege, lege, fysioterapi, frisør, kiosk, konditori, serveringssteder. Kontorareal for arbeidsplassintensive virksomheter. Flerbruksarealer i sambruk med kultur/bydelshus. Mulighet for fleksibel storsal og et bredt spekter av øvelses og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, også tilpasset en rekke idretters krav til aktiviteter. Bydelstorg i sentrum med bindeledd for gang/sykkel mellom de ulike deler av Lura utfyller en skolevei til Lura Skole, etablerer et møtepunkt for bydelen. Knyttet til hovedlinjer for buss. Offentlig program Kirke, Bo og behandlingssenter som supplement til eksisterende senter, foreslås nytt anlegg med 45 enheter. Side 7

12 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning ANTALL ANSATTE OG BEBOERE En gjennomsnittlig boligstørrelse på 70 m2 gir ca 700 boliger (3 roms leiligheter). Dersom vi i snitt anslår 1,5 beboere pr leilighet medfører dette ca 1050 nye beboere i planområdet. Dersom vi i snitt anslår ca 30 m2 per ansatt vil en kontorutbygging på gi 670 arbeidsplasser for kontor. Tilsvarende for næring vil gi til sammen 1340 arbeidsplasser. BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING Boligbebyggelsen foreslås lagt i bakkant (søndre del) av planområdet ned mot Håholen. Boligbebyggelsen vil her ligge i tett kontakt med et større grøntområde og vil skjermes fra trafikkstøy av ny næringsbebyggelse som legges mellom boligbebyggelsen og Stavangervegen. Boligbebyggelsen vil ha byggehøyder på mellom 4 og 5 etasjer. Næringsbebyggelsen tenkes utformet som større baser over 2 etasjer som inneholder forretning og parkering. På toppen av basene tenkes det kontorbebyggelse på 2 3 etasjer organisert som lameller eller lignende strukturer. I tillegg er det lagt opp til et høyhus for kontorvirksomhet i vestre del av planområdet, som skal markere bydelssenteret fra avstand. UTEROM, PLASSDANNELSER ETC Boligbebyggelsen foreslås i utgangspunktet som en C struktur som gir vekslende uterom mot Håholen og interne vegforbindelser og plassdannelser i planområdet. Det foreslås større plassdannelser sentralt i planområdet og i planområdets vestre ende som til sammen berører de fleste utbyggingsfeltene. Hovedinngangene til ny bebyggelse kan organiseres ut mot disse plassdannelsene ALTERNATIV 2 PLANFORSLAGET Alternativ 2 er en videreutvikling av alternativ 1 hvor forslag til endringer fra Sandnes kommune og anbefalte avbøtende tiltak fra konsekvensutredningen er innarbeidet. Det endelige planforslaget er presentert i kapittel 6. ULIKHETER: Plassering bydelspark og bydelstorg Bydelsparken har fått en mer tilbaketrukket plassering, med en grønn vegg til Håholen. Overgang over Stavangervegen er gitt en rampe integrert i næringsdelen av bebyggelsen, og gir parken en møtepunktsfunksjon når det gjelder gang og sykkeltrafikk. Bebyggelsesstruktur er omorganisert. Høyhus som markering av bydelssenteret er forkastet i den reviderte planskissen. Utbyggingsvolum revidert planskisse har et noe større i boligvolum enn grunnlag for KU. Revidert planskisse er videreutviklet i større detalj, og hensyn til utnyttelse BRA/BTA er vurdert. Uterom: Bebyggelsesstruktur er endret spesielt med tanke på å optimalisere forholdet mellom arealkrav for uterom, kvalitetskrav til sol i uterom og den ønskede tettheten som legges tilgrunn for planforslaget. I hovedsak er funksjonsprogram og hovedstruktur for felter den samme i de to alternativene. Dette gjør at alternativ 2 er å betrakte som videreutvikling av samme planforslag, slik det også er lagt tilgrunn og vurdert i konsekvensutredningene. Side 8

13 2.2 VURDERING AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET BEREDSKAP OG ULYKKESRISIKO (ROS) Nevneverdige forhold knyttet til risiko og sårbarhet er faren for flom ved lukking av Lurabekken, trafikksikkerhet ved fotgjengeroverganger langs Somavegen og Stavangervegen, faren for radongass og faren for forurensning i grunnen etter tidligere næringsvirksomhet. GJENNOMFØRING OG ANLEGGSPERIODEN De viktigste delene i infrastrukturen vil bli opparbeidet som del av første utbyggingstrinn. Dette sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet for kjørende/gående/syklende/kollektivreisende til området. Utbyggingen i området gir utfordringer knyttet til driftsforhold for eksisterende renovasjonsvirksomhet WestCo med tanke på adkomst. Tilfredsstillende adkomst til eksisterende virksomheter skal sikres i gjennomføringsfasen. Deler av boligbebyggelsen og eksisterende boligbebyggelse utenfor planområdet vil være utsatt for støy og støv under anleggsperioden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN: Gjennomføring av planforslaget vil innebære kostnader til tiltak som etablering av Infrastruktur, park, barnehagebygging, bo og aktivitetssenter samt utarbeiding av detaljplan for felt B/T som innebærer innløsing av eksisterende boliger. SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER: Andel handelsareal er basert på utført handelsanalyse. Med bakgrunn i handelsanalysen bør Lura bydelssenter ha et handelsareal mellom m2 BRA for å betjene handelsomlandet i En slik utbygging vil imidlertid ikke være nok til å beholde Luras posisjon som handelssenter. Det bør vurderes videre utvidelse av handelsareal på Lura for å ivareta Sandnes kommunes markedsandel ift andre kommuner. TRAFIKK: Det er behov for en avkjørselssanering og etablering av rundkjøring i avkjørsel fra Somavegen i Trinn1 og fra Stavangervegen i trinn 2. Anbefalt veiløsning har tilfredsstillende avvikling i alle kryss, dvs. belastningsgrader under 0,85, slik planforslaget er lagt frem og med de gitte forutsetninger om trafikkvekst. Planforslaget innebærer opparbeidelse av et nytt og dekkende gang/sykkelvegtilbud med nye trafikksikre krysningspunkter for myke trafikanter. Det er et potensial for vekst i gang/sykkelandelen, og det er en forutsetning at kollektivandelen øker spesielt for reiser til/fra arbeid med styrket kollektivnett. STØY OG STØV Uteoppholdsområder i planområdet er i hovedsak godt skjermet mht støy og støv. Bydelstorget er noe eksponert mot Somavegen, men er skjermet ift Stavangervegen. Planforslaget har utbetydelig påvirkning for støyforhold for boliger på nordsiden av Stavangervegen. Krav til støyutredning for boliger på Stavangervegens nordside utløses ved endringer i trafikkløsning for avkjørsel fra Stavangervegen eller ved at Statens Vegvesen igangsetter arbeid med endringer av overordna trafikksystem i Stavangervegen. VANNFORHOLD OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Planforslaget legger opp til lukking av Lurabekken og legger om trase for teknisk infrastruktur gjennom området. Planområdet ønskes utviklet til et bydelssenter med blant annet høyt innhold av boliger. En åpen bekk kunne vært et positivt tilskudd til uteoppholdsarealene, men på grunn av den dårlige vannkvaliteten og faren for at barn kommer i kontakt med forurenset vann bør bekken ikke være åpen. I tillegg vil en åpen bekk måtte ligge dypt ift omliggende terreng og være svært arealkrevende. Bekken bør derfor legges i kulvert gjennom området. Side 9

14 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning Den åpne bekken utgjør i dag et fordrøyningsvolum i området. Ved lukking av bekk må det vurderes etablert et fordrøyningsvolum som del av ny kulvertløsning. GRUNNFORHOLD Planområdet ligger over et tykt torvlag/myr som delvis er stabilisert med fyllmasser, som gjør at grunnforholdene er noe ustabile. I deler av planområdet må det pæles for å oppnå god stabilitet for byggegrunn. FRILUFTSLIV OG GRØNT Det opparbeides nye grønne uteområder i planen som skaper forbindelser til omliggende grønnstruktur og styrker det sammenhengende grøntdraget som går gjennom Lura bydel og videre sørover til Smeaheia. TRYGG SKOLEVEI Planforslaget tilfører nye gang/og sykkelforbindelser gjennom planområdet, som bl.a. vil fungere som skolevei. Det vil være et krysningspunkt over intern vei i planforslaget ved bydelspark. Overgangsløsning over Stavangervegen gir ikke nok høyde over vei. UTEROM OG LEKEPLASSER Utbyggingen i planområdet legger opp til en høyere boligutnyttelse enn definert i arealkrav for Lekeplassnormen for Sandnes Kommune. Stavanger Kommune har en uteroms/lekeplassnorm som er definert for sentrumsområder, derunder bydelssentra. Planforslaget tilfredsstiller arealkrav for uteromsnormen for Stavanger, og avviker fra Sandnes Kommunes lekeplassnorm i hovedsak ved at den har et noe mindre areal for ballbane. Etter Stavanger Kommunes Lekeplassnorm kan planforslaget håndtere kvartalslekeplasser og sandlekeplasser innenfor boligenes felles uteområder, samt i sambruk med barnehagens utearealer. Bydelspark defineres som aktivitet/ballfelt, og får rom for en ballbane av håndballstørrelse. I tillegg til boligers felles uterom på bakkeplan, vil det innenfor enkelte felt være behov for å legge felles utearealer til takterrasser. Planforslaget medfører ikke negative konsekvenser for områder med registrerte barnetråkk. KLIMA OG SOLFORHOLD Bebyggelse skaper en strømlinjeeffekt i samspill med landskapsformasjoner, der bygningene trappes opp og ned og skaper en strømlinjeeffekt i forhold til de dominerende vindretninger. Planområdet kan få problematikk knyttet til kalddrag fra vest på vinterstid. Bebyggelse i de lavereliggende områdene i planforslaget er gitt muligheter for drenering av eventuelt kalddrag som oppstår på vinterstid. Planforslagets uteområder har i helhet gode solforhold, og vil med mindre volumjusteringer i planområdets østre del kunne tilfredsstille NIBRs krav for solforhold i uterom for boligområder. SERVICETILBUD Grunnlag for KU legger til grunn kommunens tjenestesjekkliste for etablering av offentlig tjenestetilbud i området, og foreslår flateregulering av områdets østlige del til offentlig tjenesteyting. Det er behov for økt barnehagekapasitet i som følge av planforslagets boligutbygging. BYGNINGSMILJØ OG LANDSKAP Bebyggelsen trappes ned i områder som er landskapsmessig eksponerte, eller der hensyn til nabobebyggelse tilsier det. Planforslaget introduserer en høy utnyttelse og en ny typologi i et område som ellers har lav tetthet og småhusbebyggelse. Bydelssenteret blir synlig i landskapsbilde og vil bryte horisontlinjen, men har fått en form som spiller sammen med denne. KULTURMINNER Planområdet har noen registrerte kulturminner. Når det gjelder Gamle Vodlageilen, som går på Håholens nordside, kan være aktuelt å kople planforslagets stinettverk til denne og det eksisterende stinettet i Håholen. Dette må gjøres skånsomt, og vil ivaretas videre i planleggingen, og håndteres i detaljplan for utforming av bydelspark, og gjennom skjøtselsplan for Håholen. Side 10

15 UNIVERSELL UTFORMING Uterom gis tilgjengelighet med rampeløsninger. Terrengfall tas opp i områdets felt BF2. Gangstier koples til eksisterende stinettverk i Håholen med gjeldende forhold i stigning for universell tilgjengelighet. Overgang over Stavangervegen utformes etter veileder for overgangsbroer og får et stigningsforhold 1:15, tilpasset gode stigningsforhold for sykkel. Rampeløsning med 1:20 integreres i trapp ved Bydelstorg for universell tilgjengelighet i utearealer på tak av næringsdel SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER SAMMENSTILLING KONSEKVENSER Tema Friluftsliv/Grønne interesser ++ Befolkning og servicetilbud + Barn og unges interesser ++ Landskap ++ Klima/Lokalklima Bylandskap og hovedgrep ++ Kulturminner og miljøer 0 Universell utforming + Trafikk ++ Støy /luftforurensning Samfunnsmessige konsekvenser ++ Grunnforhold og forurensning Vannressurser Teknisk infrastruktur Planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden Beredskap og ulykkesrisiko KONSEKVENS Tabell 1 Sammenstilling av konsekvenser KONKLUSJON OG ANBEFALING Revidert planforslag Kun beskrevet Kun beskrevet Kun beskrevet Kun beskrevet 9 pos Planforslaget/alternativ 2 vurderes å ha positive virkninger sett opp mot 0 alternativet og rangeres som beste alternativ. Ut fra en samlet vurdering anbefales planforslaget/alternativ 2. Side 11

16 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning 3 AVVIK FRA PLANGRUNNLAG/PLANSTATUS 3.1 AVVIK FRA STATLIGE OG REGIONALE PLANER, RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER AVVIK FRA FORSKRIFT OM RIKSPOLITISK BESTEMMELSE FOR KJØPESENTRE Utdrag: 3 Regler for etablering av kjøpesentre: Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Planforslaget avviker fra rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter gjennom å være i strid med FDPJs retningslinjer vedrørende etablering av forretning. Se Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren AVVIK FRA FYLKESDELPLANEN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN (FDPJ) Utdrag retningslinje : Luraområdet med Kvadrat som regionens største kjøpesenter er et betydelig regionalt målpunkt. Det skal ikke etableres nye kjøpesentra i dette området og eksisterende kjøpesentre bør heller ikke utvides. ( ) Etter vår vurdering går forretningsarealet i planforslaget inn under definisjonen kjøpesenter jf. RPB Kjøpesenter. Planforslaget er således i strid med retningslinje Imidlertid følger det av retningslinje 5.9.1: Alle sentre med et definert handelsomland skal avgrenses i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner og gis en dimensjon som samsvarer med senterets funksjon og naturlige handelsomland. Dette gjelder også sentre og regionale målpunkt som er omtalt særskilt jfr. ( ) ( ). Avgrensning skal utføres etter retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet. Etter at FDPJ var vedtatt ble planområdet omdisponert til bydelssenter i kommuneplanens arealdel på bakgrunn av rapporten Senteravgrensning i Sandnes. Bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel åpner for m 2 handel i bydelssenteret. Retningslinje er i dette tilfellet dermed i motstrid med retningslinje da kommuneplanens arealdel åpner for et handelsinnhold som etter RPB ville blitt definert som kjøpesenter. Planforslaget legger imidlertid opp til m 2 handel, som er mer handel enn hva arealdelen åpner for, og har således et avvik fra avgrensningen i arealdelen og som medfører at planforslaget også er i strid med retningslinje i FDPJ. Se Kommuneplanens arealdel Utdrag retningslinje : ( ) bydelssentre skal kunne inneholde handels og tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke bydelens innbyggere. Handelsomland følger i utgangspunktet kommunens inndeling av bydeler. Mindre spesialforretninger kan dekke et større omland. Planområdet ligger helt i søndre del av Lura bydel. Det vil i dette tilfellet være misvisende/upresist å definere bydelssenterets handelsomland etter bydelsavgrensningen da bydelssenterets naturlige handelsomland også vil omfatte store deler av tilgrensende bydeler i sør. Handelsutredningen som følger planforslaget er således ikke i tråd med retningslinje , men avviket er vurdert som akseptabelt av sakkyndig i samråd med Sandnes kommune. 3.2 KOMMUNALE PLANER, RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER AVVIK FRA SENTERAVGRENSNING I SANDNES, VEDTATT Rapporten senteravgrensning i Sandnes, som er del av kommunens oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDPJ), konkluderer med geografisk avgrensning av bydelssenteret på Lura. Rapporten gir også en ramme for den fysiske størrelsen på handelen, en beskrivelse av den ønskede estetiske utformingen og en målsetning om innholdet i senterområdet. Planforslaget avviker fra rapporten ved å åpne for mer handelsareal enn rapporten anbefaler. Planområdet avviker også delvis fra anbefalt avgrensning i rapporten. Se avvik fra kommuneplanens arealdel. Side 12

17 AVVIK FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL , VEDTATTT Kommuneplanens arealdel viser det aktuelle området som senterområde. Figur 3 Utdrag kommuneplanens arealdel Planområdet samsvarer ikke helt med området avsatt til senterområde i kommuneplanens arealdel. De vestre delene av senterområdet mot Somavegen er utelatt fra planområdet etter avtale medd Statens Vegvesen og Byba lertid ingen detaljert handelsanalyse for Lura bydelssenter ifm kommuneplanarbeidett som dokumenterer at di nekontoret. Årsaken er avsettingg av areal til fremtidig vegsystem og bybane. Utdrag fra bestemmelser til kommuneplanenss arealdel: 2.1: Til ( ) bydelssentra i Sandnes er det definert en avgrensning på kart og det er definert størrelse på BRA salgsareal. Dette gjelder følgende sentra: ( ) Lura m2 ( ). Planforslaget avviker fra bestemmelse 2.1 da planforslaget legger opp til m 2 handel. Det foreligger f imid mensjoneringen av handelsarealet er riktig iftt bydelssenterets naturlige handelsomland. Kommuneplanens arealdel er også under rullering med forslag til nye bestemmelser for dimensjonering av handel i bydelssentrene: Se Rullering kommuneplanens arealdel Planforslagets innhold av handelsareal er basert på konklusjoner fra en handelsanalyse som vurderer handelsom land og handelsutvikling i regionen med tankee på etablering av et bydelssenter ved Lura. Planforslaget legger opp til en tyngre arealutnyttelse med høy boligandel og er knyttet opp til bybanestopp. I tillegg er bydelssenteret et utviklingsområde for nærmiljøett og næringslivet i Lura bydel, slik det er definert av Kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at all fremtidig vekst av handel i bydelen skal ligge i bydelssenteret. Konklusjonen i handelsanalysen er at Lura bydelssenter har behov for f et handelsareal på ca m 2. Planforslaget P inneholder handels og tjenestetilbud dimensjonert for å dekke bydelens innbyggere. Utdrag fra bestemmelser til kommuneplanenss arealdel: 3.2: Parkering: Krav til parkering er regulert i Parkeringsvedtekter for Sandnes kommune, vedtatt i bystyret Planforslaget er i tråd med gjeldende parkeringsnorm da planforslaget overholder o parkeringsnormens minstekrav på 1,2 parkeringsplass per bolig og 1 parkeringsplass per 100 m2 annet formål. f Planforslaget har imidlertid et avvik fra ny parkeringsnorm i høringsutkast til kommuneplanens arealdel Se rullering kommuneplanens arealdel REGULERINGS OG BEBYGGELSESPLANER FORHOLD TIL GJELDENDE REGULERINGS ny adkomstveg fra Rv. 44 OG BEBYGGELSESPLANER Planforslaget erstatter følgende planer: Plannr.: Plannavn Reguleringsplan for del av Håholen, Reguleringsplan for Håholen Reguleringsplan, endret regulering for gnr/bn 69/ Bebyggelsesplan, område mellom Lura kirke og Rv. 44 til PU boliger Bebyggelsesplan for gnr/bnr 69/ /15 øst for Lura KIRKE Vedtatt Tabell 2 Planer som erstattes helt av planforslaget Side 13

LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter for Sandnes Kommune og NHP 25. februar 2011

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan for Lura bydelssenter

Reguleringsplan for Lura bydelssenter Utvalg for byutvikling 19.05.10 sak 60/10 vedlegg 7 Reguleringsplan for Lura bydelssenter Forslag til planprogram Prosjektnummer/oppdragsnummer: 08260 Kommunens arkivsaksnummer: 2008 04533 Tiltakshaver:

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Arkivsak Arkivkode OMRÅDEREGULERING FOR LURA BYDELSSENTER PLAN 2008 115

Arkivsak Arkivkode OMRÅDEREGULERING FOR LURA BYDELSSENTER PLAN 2008 115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200804533 : O: L12-69 : Sunniva Idsø : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr UBU - vedtatt planprogram

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig ROS analyse Skrevet av: Haakon Harrystad, M. Arch Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at støy- og støvforurensing fra trafikk og ulykker i anleggsperioden er de mest risikable hendelsene

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for byutvikling 15.10.08 111/08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for byutvikling 15.10.08 111/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701820 : O: : L12&21-69 : Svein Erik Røed Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for

Detaljer

Reguleringsplan Sluppen næringspark. Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010

Reguleringsplan Sluppen næringspark. Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010 Reguleringsplan Sluppen næringspark Presentasjon samrådsmøte 15. Januar 2010 Opplegg for samrådsmøte Presentasjon av foreløpig planforslag 15 min. Diskusjon - Tematisk gjennomgang. 105 min. (Ca 7,5 min

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Detaljregulering for Trekanten, Vågsbygd Bydel Vest Plannummer Saksnummer 200909805 Møtedato 10.03.2010 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Kristiansand

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer