Utvalg for byutvikling sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: kommunens arkivsaksnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: kommunens arkivsaksnummer: :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter for Sandnes Kommune og NHP 25. februar 2011

2 Sandnes kommune og NHP AS ønsker å utvikle et næringsområde på Lura i Sandnes kommune til et bydelssenter med boliger, næringslokaler, kontorarbeidsplasser og offentlig service. NHP har engasjert ARC Arkitekter AS for å utarbeide områdeplan for Lura Bydelssenter. Områdeplanen omfatter området på Lura som i kommuneplanens arealdel er definert til senterområde. Planforslaget er inndelt i 3 bøker. Bok 1 inneholder planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. Bok 2 inneholder vedlagte utredninger, møtereferat, sjekklister og grunnlag for konsekvensutredning. Bok 3 inneholder situasjonsplaner, -snitt og illustrasjoner. FORORD Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til: ARC arkitekter AS ved: Haakon Harrystad tlf e-post:

3 1 :planbeskrivelse 1.1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2 :faktaark 2.1. Arealoppsett 3 :planbestemmelser 3.1. Planbestemmelser for områdeplan Lura Bydelssenter 4 :plankart 4.1. Plankart vertikalnivå Plankart vertikalnivå 2 INNHOLD bok 1 :PLANFORSLAG

4 1.1 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1. Bakgrunn Beskrivelse og vurdering av alternativer Avvik fra plangrunnlag - planstatus Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Samråds- og medvirkningsprosess Beskrivelse av planforslaget Virkninger av planforslaget Kilder og vedlegg kapittel 1 :PLANBESKRIVELSE

5 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LURA BYDELSSENTER PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Plannummer: Planforslag er datert:

6 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LURA BYDELSSENTER Planområdet omfatter helt eller delvis eiendommene: GNR/BNR 69/14, 15, 23, 40, 193, 208, 451, 504, 526, 764, 786, 813, 826, 835, 962, 1015, 1168, 1169, 1170, 1185, 1222, 1367, 1429, 1489, 1947, 2001, 2106, 2477, 2511, 2546, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951, og 2952 inkludert tilliggende veger. Adresse: Areal: Stavangervegen/Somavegen/Håholen, Lura, Sandnes Ca. 110 daa Kommunens arkivsaksnummer: Plannummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Prosjektnummer/oppdragsnummer: Tiltakshaver: Sandnes kommune og NHP Forslagsstiller: ARC Arkitekter Rev. nr. 0 Dato Antall sider: 98 Vedlegg: Ihht. planforslagets samlede innholdsfortegnelse ARC Arkitekter Nordre gate TRONDHEIM Tlf: E post: Side 2

7 FORORD Sandnes kommune og NHP AS ønsker å utvikle et næringsområde på Lura i Sandnes til et bydelssenter med boliger, næringslokaler, kontorarbeidsplasser og offentlig service. NHP har engasjert ARC Arkitekter AS for å utarbeide områdeplan for Lura Bydelssenter. Områdeplanen omfatter området på Lura som i kommuneplanens arealdel er definert til senterområde. Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til: ARC arkitekter AS v/ Kjersti Hilde Tlf Kjersti Hilde Oppdragsleder Side 3

8 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning INNHOLD 1 Bakgrunn Beskrivelse og vurdering av alternativer Beskrivelse av planalternativer Vurdering av planforslaget Avvik fra plangrunnlag/planstatus Avvik fra Statlige og regionale planer, retningslinjer og bestemmelser Kommunale planer, retningslinjer og bestemmelser Regulerings og bebyggelsesplaner Forhold til Andre pågående planarbeid Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet og avgrensning Dagens arealbruk og bygninger Grunn, Natur og klimaforhold Miljøforhold Trafikkforhold/infrastruktur Samråds og medvirkningsprosess Opplegg og prosess for samråd og medvirkning Sammenfatning av innspill til planprogram Beskrivelse av planforslaget Planforslagets intensjon Plandata Arealbruk Byggeområder og grønnstruktur Offentlige/private samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Miljøoppfølging Planlagt gjennomføring Virkninger av planforslaget Fastsatt planprogram Metode Beredskap og ulykkesrisiko Grunnforhold Trafikkforhold Støy og luftforurensning Teknisk infrastruktur/lurabekken Samfunnsmessige konsekvenser Friluftsliv og grønne interesser Befolkning og servicetilbud Barn og unges interesser Landskap Bylandskap og hovedgrep Klima og lokalklima Kulturminner Universell utforming Planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden Økonomiske konsekvenser for kommunen Kilder og vedlegg kilder Vedlegg oversikt over illustrasjoner og tabeller Side 4

9 1 BAKGRUNN 1.1 TILTAKSHAVER/FORSLAGSSTILLER Planforslag for Lura bydelssenter er innsendt av ARC Arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver, NHP. 1.2 EIERFORHOLD Planområdet omfatter helt eller delvis eiendommene: GNR/ BNR 69/14, 15, 23, 40, 193, 208, 451, 504, 526, 764, 786, 813, 826,, 835, 962, 1015, 1168, 1169, 1170, 1185, 1222, 1367, 1429, 1489, 1947, 2001, 2106, 2477, 2511, 2546, 2609, 2781, 2794, 2795, 2872, 2951, og Figur 1 Eiendomsforhold Figur 2 Områdeavgrensing Adresse: Stavangervegen/Somavegen, Lura, Sandnes Areal: Ca. 110 daa hvorav skogen I sørøst, del av gnr/bnr 69/ 14, 40, utgjørr ca. 12 daa. OMRÅDEAVGRENSNING Planens områdeavgrensning er satt s slik illustrasjonen viser etter avtale med m statens vegvesen. Dette på grunn av usikkerheter rundt planlegging av a gandsfjordforbindelse og bybanen på Nord Jæren. 1.3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Planområdet ble ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel definert som et senterområde.. Bakgrunnen for arealdisponeringenn var utarbeidelse av rapporten senteravgrensning i Sandnes S (vedtatt ) som var del av kommunens oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDPJ).. Rapporten konkluderte blant annet med geografisk avgrensning og plassering av et bydelssenter på Lura. Arbeidet med å transformere planområdet fraa et næringsområde til et bydelssenter b startet med ett privat planini for tiativ fra NHP i 2008 som på vegne av de største grunneierne i planområdet ønsket å utarbeide reguleringsplan Lura bydelssenter. Planprosessen sammenfaltt med utløp av en rekke leiekontrakter i området. Dette åpnet en tidsbegrenset mulighet for at grunneierne i samarbeid kunne utvikle en helhetlig plann for området. I inngikk Sandnes kommune og NHP en avtale om utarbeidelse av områdeplan o for Lura bydelssenter. 1.4 HENSIKTEN MED PLANEN, ARKITEKTONISK HOVEDGREP OG PLANLAGT AREALBRUK Hensikten med planen er å leggee til rette for utvikling av Lura bydelssenter med utbygging av inntill m 2 BRA ny bebyggelse hvorav funksjonsfordelingen skal være ca 50 % boliger, 200 % forretning, 20 % kontor og 10 % offent med lig/privat servicevirksomhet. Lura bydelssenter skal ha en høyy arealutnyttelse. Reguleringsplanen legger til rette for en kompaktt bystruktur kombinerte formål i de fleste byggeområdenee og varierende etasjehøyder på mellomm 2 og 8 etasjer. Utbygging etter reguleringsplanen vil gi området en utnyttelse på ca 130 % som faller innenfor fylkespolitiskee målsetninger Side 5

10 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning om utnyttelse på % for fortetting i bydelssentre av denne typen. Høy arealutnyttelse er ønskelig både av miljø og samfunnsmessige hensyn, samtidig som det er nødvendig for å skape økonomi i denne typen byfornyelse. Reguleringsplanen skal sikre gode bokvaliteter og diversifiserte boligtyper tilrettelagt for ulike brukergrupper i planområdet. Samtidig med krav om høy arealutnyttelse skal gode private uterom og offentlige parkanlegg vektlegges. Reguleringsplanen skal sikre et variert innhold i planen som medfører at bydelssenteret er aktivt hele døgnet. Dette gjøres gjennom etablering av et betydelig antall kontorarbeidsplasser, utfyllende forretningstilbud for bydelen, offentlig/privat servicetilbud og innslag av kultur og fritidstilbud. Parallelt med planarbeidet for Lura bydelssenter pågår det planlegging av Rv. 44 Gandsfjordforbindelsen og bybane på Nord Jæren. Realiseringen av disse prosjektene ligger mer enn 5 år frem i tid. Reguleringsplanen for Lura Bydelssenter skal avklare rammer for utvikling av ny infrastruktur slik at det kan tillates en stegvis utvikling av Lura Bydelssenter i forkant av utbyggingen av en fremtidig Gandsfjordforbindelse og bybane. Reguleringsplanen skal legge opp til et effektivt veg /gatenett som sikrer god trafikkavvikling og trafikksikkerhet i påvente av disse infrastrukturprosjektene. Reguleringsplanen skal gi bedre bruksvilkår for myke trafikanter og kollektivreisende gjennom etablering av nye forbindelser i planområdet, kollektivholdeplasser langs tilgrensende hovedveger og trafikksikre krysningspunkter over tilgrensende trafikkerte veger til nærliggende boligområder slik at miljøvennlige transportformer blir foretrukket av både lokalbefolkningen og tilreisende. Reguleringsplanens skal sikre en fremtidsrettet oppgradering av VA nett/teknisk infrastruktur i planområdet. 1.5 TIDLIGERE VEDTAK Ingen tidligere vedtak. 1.6 KUNNGJØRING OM IGANGSATT REGULERING Kunngjøring av igangsatt regulering ble varslet med annonse i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad henholdsvis den og Vedlegg 5.1.1: Kunngjøring av igangsatt planarbeid, Avisen OPPSTARTSMØTE Oppstartsmøte ble avholdt på byplankontoret i Sandnes Kommune. Vedlegg 6.1.1: Referat fra oppstartsmøte 1.8 PLANPROGRAM VEDTATT Planprogram for Lura Bydelssenter ble vedtatt i , se vedlegg INNSENDT MATERIALE Oversikt over det innsendte materialet er gitt i et eget vedlegg til planforslaget Side 6

11 2 BESKRIVELSE OG VURDERING AV ALTERNATIVER 2.1 BESKRIVELSE AV PLANALTERNATIVER UTVIKLING AV PLANALTERNATIVER Planskissen Grunnlag for KU utarbeidet av ARC Arkitekter AS, datert (vedlegg 5.4) har blitt lagt til grunn som alternativ 1 i konsekvensutredningen og vurdert opp mot 0 alternativet, som representerer en videreføring av dagens situasjon i planområdet. På grunnlag av konklusjoner og forslag til endringer/avbøtende tiltak for hvert utredningstema har det parallelt med utarbeidelsen av konsekvensutredningen blitt utarbeidet en revidert planskisse/alternativ 2, som omfatter anbefalte endringer/avbøtende tiltak samt innspill fra styringsgruppen/sandnes kommune. Den reviderte planskissen fremmes som planforslag og beskrives nærmere under kapittel 6: Beskrivelse av planforslaget. For noen utredninger har det kun vært nødvendig og hensiktsmessig å utføre utredningen på grunnlag av det revidert planskisse. Dette gjelder i hovedsak de tekniske utredningene. For utredninger som konkret omhandler formsvar, er det i flere tilfeller utført sammenligninger og beskrevet konsekvenser av begge alternativer. Alle aktuelle alternativer for Rv. 44 Gandsfjordforbindelsen og bybanen for Nord Jæren ivaretas i begge planalternativer ALTERNATIV 0 DAGENS SITUASJON 0 alternativet eller referansealternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon i planområdet og beskrives i kapittel 4: Beskrivelse av planområdet. Eksisterende forhold. 0 alternativet medfører ingen videre utbygging i området ALTERNATIV 1 GRUNNLAG FOR KONSEKVENSUTREDNING Alternativ 1 er skisseprosjekt, datert , utarbeidet av ARC arkitekter. Alternativet viser et samlet utbyggingsvolum på ca m 2 BRA. Inkludert et parkeringsareal under bakken på ca m 2 gir planområdet en utnyttelse på ca 130 % BRA. FORMÅLSFORDELING: m2 bolig m2 forretning m2 kontor m2 offentlig BYDELSSENTERETS INNHOLD Boligbebyggelse består hovedsakelig boligtyper som er underrepresentert i Luraområdet. Leiligheter i ulike størrelser for alt fra single førstegangskjøpere, par i etableringsfasen til eldre som ønsker å flytte fra eneboligen til en mindre boenhet. Handelsareal i hovedsak for nærfunksjoner som naturlig hører hjemme i et bydelssenter nærbutikk og detaljhandel, helsestasjon, tannlege, lege, fysioterapi, frisør, kiosk, konditori, serveringssteder. Kontorareal for arbeidsplassintensive virksomheter. Flerbruksarealer i sambruk med kultur/bydelshus. Mulighet for fleksibel storsal og et bredt spekter av øvelses og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, også tilpasset en rekke idretters krav til aktiviteter. Bydelstorg i sentrum med bindeledd for gang/sykkel mellom de ulike deler av Lura utfyller en skolevei til Lura Skole, etablerer et møtepunkt for bydelen. Knyttet til hovedlinjer for buss. Offentlig program Kirke, Bo og behandlingssenter som supplement til eksisterende senter, foreslås nytt anlegg med 45 enheter. Side 7

12 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning ANTALL ANSATTE OG BEBOERE En gjennomsnittlig boligstørrelse på 70 m2 gir ca 700 boliger (3 roms leiligheter). Dersom vi i snitt anslår 1,5 beboere pr leilighet medfører dette ca 1050 nye beboere i planområdet. Dersom vi i snitt anslår ca 30 m2 per ansatt vil en kontorutbygging på gi 670 arbeidsplasser for kontor. Tilsvarende for næring vil gi til sammen 1340 arbeidsplasser. BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING Boligbebyggelsen foreslås lagt i bakkant (søndre del) av planområdet ned mot Håholen. Boligbebyggelsen vil her ligge i tett kontakt med et større grøntområde og vil skjermes fra trafikkstøy av ny næringsbebyggelse som legges mellom boligbebyggelsen og Stavangervegen. Boligbebyggelsen vil ha byggehøyder på mellom 4 og 5 etasjer. Næringsbebyggelsen tenkes utformet som større baser over 2 etasjer som inneholder forretning og parkering. På toppen av basene tenkes det kontorbebyggelse på 2 3 etasjer organisert som lameller eller lignende strukturer. I tillegg er det lagt opp til et høyhus for kontorvirksomhet i vestre del av planområdet, som skal markere bydelssenteret fra avstand. UTEROM, PLASSDANNELSER ETC Boligbebyggelsen foreslås i utgangspunktet som en C struktur som gir vekslende uterom mot Håholen og interne vegforbindelser og plassdannelser i planområdet. Det foreslås større plassdannelser sentralt i planområdet og i planområdets vestre ende som til sammen berører de fleste utbyggingsfeltene. Hovedinngangene til ny bebyggelse kan organiseres ut mot disse plassdannelsene ALTERNATIV 2 PLANFORSLAGET Alternativ 2 er en videreutvikling av alternativ 1 hvor forslag til endringer fra Sandnes kommune og anbefalte avbøtende tiltak fra konsekvensutredningen er innarbeidet. Det endelige planforslaget er presentert i kapittel 6. ULIKHETER: Plassering bydelspark og bydelstorg Bydelsparken har fått en mer tilbaketrukket plassering, med en grønn vegg til Håholen. Overgang over Stavangervegen er gitt en rampe integrert i næringsdelen av bebyggelsen, og gir parken en møtepunktsfunksjon når det gjelder gang og sykkeltrafikk. Bebyggelsesstruktur er omorganisert. Høyhus som markering av bydelssenteret er forkastet i den reviderte planskissen. Utbyggingsvolum revidert planskisse har et noe større i boligvolum enn grunnlag for KU. Revidert planskisse er videreutviklet i større detalj, og hensyn til utnyttelse BRA/BTA er vurdert. Uterom: Bebyggelsesstruktur er endret spesielt med tanke på å optimalisere forholdet mellom arealkrav for uterom, kvalitetskrav til sol i uterom og den ønskede tettheten som legges tilgrunn for planforslaget. I hovedsak er funksjonsprogram og hovedstruktur for felter den samme i de to alternativene. Dette gjør at alternativ 2 er å betrakte som videreutvikling av samme planforslag, slik det også er lagt tilgrunn og vurdert i konsekvensutredningene. Side 8

13 2.2 VURDERING AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET BEREDSKAP OG ULYKKESRISIKO (ROS) Nevneverdige forhold knyttet til risiko og sårbarhet er faren for flom ved lukking av Lurabekken, trafikksikkerhet ved fotgjengeroverganger langs Somavegen og Stavangervegen, faren for radongass og faren for forurensning i grunnen etter tidligere næringsvirksomhet. GJENNOMFØRING OG ANLEGGSPERIODEN De viktigste delene i infrastrukturen vil bli opparbeidet som del av første utbyggingstrinn. Dette sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet for kjørende/gående/syklende/kollektivreisende til området. Utbyggingen i området gir utfordringer knyttet til driftsforhold for eksisterende renovasjonsvirksomhet WestCo med tanke på adkomst. Tilfredsstillende adkomst til eksisterende virksomheter skal sikres i gjennomføringsfasen. Deler av boligbebyggelsen og eksisterende boligbebyggelse utenfor planområdet vil være utsatt for støy og støv under anleggsperioden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN: Gjennomføring av planforslaget vil innebære kostnader til tiltak som etablering av Infrastruktur, park, barnehagebygging, bo og aktivitetssenter samt utarbeiding av detaljplan for felt B/T som innebærer innløsing av eksisterende boliger. SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER: Andel handelsareal er basert på utført handelsanalyse. Med bakgrunn i handelsanalysen bør Lura bydelssenter ha et handelsareal mellom m2 BRA for å betjene handelsomlandet i En slik utbygging vil imidlertid ikke være nok til å beholde Luras posisjon som handelssenter. Det bør vurderes videre utvidelse av handelsareal på Lura for å ivareta Sandnes kommunes markedsandel ift andre kommuner. TRAFIKK: Det er behov for en avkjørselssanering og etablering av rundkjøring i avkjørsel fra Somavegen i Trinn1 og fra Stavangervegen i trinn 2. Anbefalt veiløsning har tilfredsstillende avvikling i alle kryss, dvs. belastningsgrader under 0,85, slik planforslaget er lagt frem og med de gitte forutsetninger om trafikkvekst. Planforslaget innebærer opparbeidelse av et nytt og dekkende gang/sykkelvegtilbud med nye trafikksikre krysningspunkter for myke trafikanter. Det er et potensial for vekst i gang/sykkelandelen, og det er en forutsetning at kollektivandelen øker spesielt for reiser til/fra arbeid med styrket kollektivnett. STØY OG STØV Uteoppholdsområder i planområdet er i hovedsak godt skjermet mht støy og støv. Bydelstorget er noe eksponert mot Somavegen, men er skjermet ift Stavangervegen. Planforslaget har utbetydelig påvirkning for støyforhold for boliger på nordsiden av Stavangervegen. Krav til støyutredning for boliger på Stavangervegens nordside utløses ved endringer i trafikkløsning for avkjørsel fra Stavangervegen eller ved at Statens Vegvesen igangsetter arbeid med endringer av overordna trafikksystem i Stavangervegen. VANNFORHOLD OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Planforslaget legger opp til lukking av Lurabekken og legger om trase for teknisk infrastruktur gjennom området. Planområdet ønskes utviklet til et bydelssenter med blant annet høyt innhold av boliger. En åpen bekk kunne vært et positivt tilskudd til uteoppholdsarealene, men på grunn av den dårlige vannkvaliteten og faren for at barn kommer i kontakt med forurenset vann bør bekken ikke være åpen. I tillegg vil en åpen bekk måtte ligge dypt ift omliggende terreng og være svært arealkrevende. Bekken bør derfor legges i kulvert gjennom området. Side 9

14 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning Den åpne bekken utgjør i dag et fordrøyningsvolum i området. Ved lukking av bekk må det vurderes etablert et fordrøyningsvolum som del av ny kulvertløsning. GRUNNFORHOLD Planområdet ligger over et tykt torvlag/myr som delvis er stabilisert med fyllmasser, som gjør at grunnforholdene er noe ustabile. I deler av planområdet må det pæles for å oppnå god stabilitet for byggegrunn. FRILUFTSLIV OG GRØNT Det opparbeides nye grønne uteområder i planen som skaper forbindelser til omliggende grønnstruktur og styrker det sammenhengende grøntdraget som går gjennom Lura bydel og videre sørover til Smeaheia. TRYGG SKOLEVEI Planforslaget tilfører nye gang/og sykkelforbindelser gjennom planområdet, som bl.a. vil fungere som skolevei. Det vil være et krysningspunkt over intern vei i planforslaget ved bydelspark. Overgangsløsning over Stavangervegen gir ikke nok høyde over vei. UTEROM OG LEKEPLASSER Utbyggingen i planområdet legger opp til en høyere boligutnyttelse enn definert i arealkrav for Lekeplassnormen for Sandnes Kommune. Stavanger Kommune har en uteroms/lekeplassnorm som er definert for sentrumsområder, derunder bydelssentra. Planforslaget tilfredsstiller arealkrav for uteromsnormen for Stavanger, og avviker fra Sandnes Kommunes lekeplassnorm i hovedsak ved at den har et noe mindre areal for ballbane. Etter Stavanger Kommunes Lekeplassnorm kan planforslaget håndtere kvartalslekeplasser og sandlekeplasser innenfor boligenes felles uteområder, samt i sambruk med barnehagens utearealer. Bydelspark defineres som aktivitet/ballfelt, og får rom for en ballbane av håndballstørrelse. I tillegg til boligers felles uterom på bakkeplan, vil det innenfor enkelte felt være behov for å legge felles utearealer til takterrasser. Planforslaget medfører ikke negative konsekvenser for områder med registrerte barnetråkk. KLIMA OG SOLFORHOLD Bebyggelse skaper en strømlinjeeffekt i samspill med landskapsformasjoner, der bygningene trappes opp og ned og skaper en strømlinjeeffekt i forhold til de dominerende vindretninger. Planområdet kan få problematikk knyttet til kalddrag fra vest på vinterstid. Bebyggelse i de lavereliggende områdene i planforslaget er gitt muligheter for drenering av eventuelt kalddrag som oppstår på vinterstid. Planforslagets uteområder har i helhet gode solforhold, og vil med mindre volumjusteringer i planområdets østre del kunne tilfredsstille NIBRs krav for solforhold i uterom for boligområder. SERVICETILBUD Grunnlag for KU legger til grunn kommunens tjenestesjekkliste for etablering av offentlig tjenestetilbud i området, og foreslår flateregulering av områdets østlige del til offentlig tjenesteyting. Det er behov for økt barnehagekapasitet i som følge av planforslagets boligutbygging. BYGNINGSMILJØ OG LANDSKAP Bebyggelsen trappes ned i områder som er landskapsmessig eksponerte, eller der hensyn til nabobebyggelse tilsier det. Planforslaget introduserer en høy utnyttelse og en ny typologi i et område som ellers har lav tetthet og småhusbebyggelse. Bydelssenteret blir synlig i landskapsbilde og vil bryte horisontlinjen, men har fått en form som spiller sammen med denne. KULTURMINNER Planområdet har noen registrerte kulturminner. Når det gjelder Gamle Vodlageilen, som går på Håholens nordside, kan være aktuelt å kople planforslagets stinettverk til denne og det eksisterende stinettet i Håholen. Dette må gjøres skånsomt, og vil ivaretas videre i planleggingen, og håndteres i detaljplan for utforming av bydelspark, og gjennom skjøtselsplan for Håholen. Side 10

15 UNIVERSELL UTFORMING Uterom gis tilgjengelighet med rampeløsninger. Terrengfall tas opp i områdets felt BF2. Gangstier koples til eksisterende stinettverk i Håholen med gjeldende forhold i stigning for universell tilgjengelighet. Overgang over Stavangervegen utformes etter veileder for overgangsbroer og får et stigningsforhold 1:15, tilpasset gode stigningsforhold for sykkel. Rampeløsning med 1:20 integreres i trapp ved Bydelstorg for universell tilgjengelighet i utearealer på tak av næringsdel SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER SAMMENSTILLING KONSEKVENSER Tema Friluftsliv/Grønne interesser ++ Befolkning og servicetilbud + Barn og unges interesser ++ Landskap ++ Klima/Lokalklima Bylandskap og hovedgrep ++ Kulturminner og miljøer 0 Universell utforming + Trafikk ++ Støy /luftforurensning Samfunnsmessige konsekvenser ++ Grunnforhold og forurensning Vannressurser Teknisk infrastruktur Planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden Beredskap og ulykkesrisiko KONSEKVENS Tabell 1 Sammenstilling av konsekvenser KONKLUSJON OG ANBEFALING Revidert planforslag Kun beskrevet Kun beskrevet Kun beskrevet Kun beskrevet 9 pos Planforslaget/alternativ 2 vurderes å ha positive virkninger sett opp mot 0 alternativet og rangeres som beste alternativ. Ut fra en samlet vurdering anbefales planforslaget/alternativ 2. Side 11

16 Forslag til reguleringsplan for Lura bydelssenter Planbeskrivelse med konsekvensutredning 3 AVVIK FRA PLANGRUNNLAG/PLANSTATUS 3.1 AVVIK FRA STATLIGE OG REGIONALE PLANER, RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER AVVIK FRA FORSKRIFT OM RIKSPOLITISK BESTEMMELSE FOR KJØPESENTRE Utdrag: 3 Regler for etablering av kjøpesentre: Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Planforslaget avviker fra rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter gjennom å være i strid med FDPJs retningslinjer vedrørende etablering av forretning. Se Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren AVVIK FRA FYLKESDELPLANEN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN (FDPJ) Utdrag retningslinje : Luraområdet med Kvadrat som regionens største kjøpesenter er et betydelig regionalt målpunkt. Det skal ikke etableres nye kjøpesentra i dette området og eksisterende kjøpesentre bør heller ikke utvides. ( ) Etter vår vurdering går forretningsarealet i planforslaget inn under definisjonen kjøpesenter jf. RPB Kjøpesenter. Planforslaget er således i strid med retningslinje Imidlertid følger det av retningslinje 5.9.1: Alle sentre med et definert handelsomland skal avgrenses i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner og gis en dimensjon som samsvarer med senterets funksjon og naturlige handelsomland. Dette gjelder også sentre og regionale målpunkt som er omtalt særskilt jfr. ( ) ( ). Avgrensning skal utføres etter retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet. Etter at FDPJ var vedtatt ble planområdet omdisponert til bydelssenter i kommuneplanens arealdel på bakgrunn av rapporten Senteravgrensning i Sandnes. Bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel åpner for m 2 handel i bydelssenteret. Retningslinje er i dette tilfellet dermed i motstrid med retningslinje da kommuneplanens arealdel åpner for et handelsinnhold som etter RPB ville blitt definert som kjøpesenter. Planforslaget legger imidlertid opp til m 2 handel, som er mer handel enn hva arealdelen åpner for, og har således et avvik fra avgrensningen i arealdelen og som medfører at planforslaget også er i strid med retningslinje i FDPJ. Se Kommuneplanens arealdel Utdrag retningslinje : ( ) bydelssentre skal kunne inneholde handels og tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke bydelens innbyggere. Handelsomland følger i utgangspunktet kommunens inndeling av bydeler. Mindre spesialforretninger kan dekke et større omland. Planområdet ligger helt i søndre del av Lura bydel. Det vil i dette tilfellet være misvisende/upresist å definere bydelssenterets handelsomland etter bydelsavgrensningen da bydelssenterets naturlige handelsomland også vil omfatte store deler av tilgrensende bydeler i sør. Handelsutredningen som følger planforslaget er således ikke i tråd med retningslinje , men avviket er vurdert som akseptabelt av sakkyndig i samråd med Sandnes kommune. 3.2 KOMMUNALE PLANER, RETNINGSLINJER OG BESTEMMELSER AVVIK FRA SENTERAVGRENSNING I SANDNES, VEDTATT Rapporten senteravgrensning i Sandnes, som er del av kommunens oppfølging av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDPJ), konkluderer med geografisk avgrensning av bydelssenteret på Lura. Rapporten gir også en ramme for den fysiske størrelsen på handelen, en beskrivelse av den ønskede estetiske utformingen og en målsetning om innholdet i senterområdet. Planforslaget avviker fra rapporten ved å åpne for mer handelsareal enn rapporten anbefaler. Planområdet avviker også delvis fra anbefalt avgrensning i rapporten. Se avvik fra kommuneplanens arealdel. Side 12

17 AVVIK FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL , VEDTATTT Kommuneplanens arealdel viser det aktuelle området som senterområde. Figur 3 Utdrag kommuneplanens arealdel Planområdet samsvarer ikke helt med området avsatt til senterområde i kommuneplanens arealdel. De vestre delene av senterområdet mot Somavegen er utelatt fra planområdet etter avtale medd Statens Vegvesen og Byba lertid ingen detaljert handelsanalyse for Lura bydelssenter ifm kommuneplanarbeidett som dokumenterer at di nekontoret. Årsaken er avsettingg av areal til fremtidig vegsystem og bybane. Utdrag fra bestemmelser til kommuneplanenss arealdel: 2.1: Til ( ) bydelssentra i Sandnes er det definert en avgrensning på kart og det er definert størrelse på BRA salgsareal. Dette gjelder følgende sentra: ( ) Lura m2 ( ). Planforslaget avviker fra bestemmelse 2.1 da planforslaget legger opp til m 2 handel. Det foreligger f imid mensjoneringen av handelsarealet er riktig iftt bydelssenterets naturlige handelsomland. Kommuneplanens arealdel er også under rullering med forslag til nye bestemmelser for dimensjonering av handel i bydelssentrene: Se Rullering kommuneplanens arealdel Planforslagets innhold av handelsareal er basert på konklusjoner fra en handelsanalyse som vurderer handelsom land og handelsutvikling i regionen med tankee på etablering av et bydelssenter ved Lura. Planforslaget legger opp til en tyngre arealutnyttelse med høy boligandel og er knyttet opp til bybanestopp. I tillegg er bydelssenteret et utviklingsområde for nærmiljøett og næringslivet i Lura bydel, slik det er definert av Kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at all fremtidig vekst av handel i bydelen skal ligge i bydelssenteret. Konklusjonen i handelsanalysen er at Lura bydelssenter har behov for f et handelsareal på ca m 2. Planforslaget P inneholder handels og tjenestetilbud dimensjonert for å dekke bydelens innbyggere. Utdrag fra bestemmelser til kommuneplanenss arealdel: 3.2: Parkering: Krav til parkering er regulert i Parkeringsvedtekter for Sandnes kommune, vedtatt i bystyret Planforslaget er i tråd med gjeldende parkeringsnorm da planforslaget overholder o parkeringsnormens minstekrav på 1,2 parkeringsplass per bolig og 1 parkeringsplass per 100 m2 annet formål. f Planforslaget har imidlertid et avvik fra ny parkeringsnorm i høringsutkast til kommuneplanens arealdel Se rullering kommuneplanens arealdel REGULERINGS OG BEBYGGELSESPLANER FORHOLD TIL GJELDENDE REGULERINGS ny adkomstveg fra Rv. 44 OG BEBYGGELSESPLANER Planforslaget erstatter følgende planer: Plannr.: Plannavn Reguleringsplan for del av Håholen, Reguleringsplan for Håholen Reguleringsplan, endret regulering for gnr/bn 69/ Bebyggelsesplan, område mellom Lura kirke og Rv. 44 til PU boliger Bebyggelsesplan for gnr/bnr 69/ /15 øst for Lura KIRKE Vedtatt Tabell 2 Planer som erstattes helt av planforslaget Side 13

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer