Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune"

Transkript

1 Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013

2 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Rapporten er utarbeidet i perioden april mai Bjørn Oscar Unander har vært prosjektleder, Henrik Berg og Bård Vestøl Birkedal har vært prosjektmedarbeidere. Vi vil takke Daniel Maslø-Hansen, Trine Flagstad og Siv Tørudbakken i samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune, samt ledelsen i Vestviken kollektivtrafikk for et lærerikt og hyggelig samarbeid. Oslo, 21. mai 2013 Analyse & Strategi AS Bjørn Oscar Unander Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 2

3 1 Sammendrag Oppdraget Evalueringsmetode Vestviken kollektivtrafikk AS bakgrunn, mål og organisering Bakgrunn for etableringen Kort om Vestviken kollektivtrafikk AS Mål og intensjoner Roller og organisering av kollektivtrafikken Evaluering av VKT og organisering av kollektivtrafikken i Vestfold Evaluering to hovedspørsmål Hovedspørsmål 1: Hvordan har VKT fungert? Hovedspørsmål 2: Svakheter ved organisering? Øvrige vurderinger Konsekvenser for Vestfold ved opphør av samarbeidet? Tiltak som kan eller bør iverksettes? Konklusjon og anbefalinger Appendiks 1 evalueringsmatrise Appendiks 2 alternative organisasjonsformer Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 3

4 1 Sammendrag Vestfold fylkeskommune inviterte våren 2013 til konkurranse om konsulentoppdrag vedrørende evaluering av Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) med følgende tre hovedtemaer, som det fremgår av kapittel 2: 1. Gjennomgang av hvordan VKT har fungert i forhold til hva som er forutsetningen for samarbeidet, og hvordan selskapet har fulgt opp de forpliktelser som fremkommer av ramme- og leveranseavtalen 2. Vurdere om det er svakheter ved dagens organisering av kollektivtrafikken, herunder hvilke muligheter Vestfold fylkeskommune har til å bruke kollektivtrafikken som et virkemiddel i regional utvikling. 3. Vurdere om det er tiltak som fylkeskommunen kan eller bør iverksette for å videreutvikle driften og forbedre dagen situasjon. Analyse & Strategi AS, et datterselskap av Multiconsult, har gjennomført denne evalueringen. I kapittel 3 og appendiks 1 er fremgangsmåte nærmere beskrevet. Grunnlaget for utredningen bygger på mottatt skriftlig underlag fra Vestfold fylkeskommune og VKT, offentlige tilgjengelig informasjon og fra åtte intervjuer med personer som alle har en rolle i organiseringen av kollektivtrafikken i Vestfold. I kapittel 4 er bakgrunn for etablering av VKT beskrevet. Det omhandler beskrivelse av dagens organisering og rolledeling, sentrale styringsdokumenter, samt målsetninger og intensjoner. På grunnlag av vår evaluering i kapittel 5 mener vi at det er grunnlag for å konkludere at VKT, sett fra Vestfold fylkeskommunes perspektiv, har fungert godt i forhold til hva som var forutsetningene for samarbeidet. Det begrunner vi i at VKT har levert årlig passasjervekst, jevnt høy kundetilfredshet og har hatt god økonomistyring og kostnadskontroll i perioden. Videre mener vi at samarbeidet om VKT med Telemark har gitt lavere administrasjonskostnader, sikret grunnlag for opprettholdelse/vekst i ruteproduksjon og bidratt til kompetanseheving. Imidlertid kan ikke ambisjonene om utvikling og samordning av tilbud mellom fylkene sies å blitt realisert fullt ut. Vi har også vurdert måloppnåelse i forhold til rammeavtalen og de årlige leveranseavtalene mellom fylkeskommunen og VKT. Og, selv om VKT i enkeltår ikke har hatt 100% måloppnåelse på alle indikatorer, er vår vurdering at VKT har fulgt opp forpliktelsene som følger av disse avtalene på en god måte. Vi har ikke, verken gjennom intervjuer eller dokumentstudier, funnet eksempler på at dagens organisering har vært et vesentlig hinder for iverksettelse og gjennomføring av politiske målsetninger for Vestfold fylkeskommune. Mye tyder på at organisering av kollektivtrafikken gjennom aksjeselskapsformen har fungert godt i Vestfold. Når det gjelder regionalt utviklingsarbeid, kan det synes som om mulige ulemper knyttet til organisatorisk avstand til og deling av kollektivkompetanse med de øvrige eierne av VKT er blitt oppveid av fordelen ved å ha tilgang til spisskompetanse og helhetssyn. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 4

5 I kapittel 6 er det gjort en vurdering av mulige tiltak for ytterligere å forbedre organiseringen. Basert på vår kjennskap til de generelle utfordringer som ligger i å opprettholde og videreutvikle et godt kollektivtilbud, er det vår vurdering at man bør søke å videreføre samarbeidet med Telemark om VKT. Med økte krav til teknologi, kompetanse, mv. må Vestfold påregne at det være mindre kostnadseffektivt å drive alene enn i samarbeid med andre. Telemark og Vestfold bør derfor avklare interesser/målsetninger og etablere en ny samarbeidsplattform, og nedfelle dette i en felles eierstrategi og/eller en revisjon av aksjonæravtalen. Dersom man likevel finner det riktig å avvikle samarbeidet bør Vestfold fylkeskommune igangsette arbeidet med å (re-)etablere et eget bestillerorgan for Vestfold. Og vi ser ingen særlige grunner til at Vestfold skal vurdere en annen tilknytningsform enn AS-formen, som har fungert godt i Vestfold i nærmere 15 år. Videre kan man ved å ta i bruk det allerede eksisterende Vestfold kollektivtrafikk AS raskt og effektivt få på plass en erstatning for VKT som administrasjonsselskap for kollektivtransport i Vestfold. En rekke overgangsløsninger må likevel påregnes og det vil trolig være formålstjenlig at man også i en fremtidig løsning ser på samarbeid med Telemark på områder hvor det er klare stordriftsfordeler. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 5

6 2 Oppdraget Vestfold fylkeskommune (VFK) inviterte våren 2013 til konkurranse om konsulentoppdrag vedrørende evaluering av Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT). Vestfold fylkeskommune har som fylkeskommune ansvar for lokale kollektivtransport og skoleskyss i fylket. Vestfold har delegert bestilleransvaret til VKT. VKT er et aksjeselskap og administrasjonsselskap i tråd med Yrkestransportloven. VKT har som formål å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte transporter i henhold til avtaler med sine eiere. Selskapet ble etablert i 2005 og eies av Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommuner. Siden 2006 har VKT hatt ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt kollektivtransport- og skoleskysstilbud i Telemark og Vestfold innenfor de rammer og retningslinjer eierne fastsetter. Fram til sommeren 2010 hadde VKT også bestilleransvaret i Buskerud. Ønske om en evaluering har sitt utspring i to forhold. I 2010 gikk Buskerud fylkeskommune ut av samarbeidet og våren 2013 har Telemark fylkeskommune på nytt tatt opp til vurdering hvordan de skal organisere kollektivtrafikken innenfor sitt geografiske ansvarsområde. Vestfold fylkeskommune ønsket å få utarbeidet en skriftlig rapport som skulle utgjøre faglig underlag for politisk behandling i fylkeskommunen. I invitasjonen ble følgende hovedtemaer presisert: 1. Gjennomgang av hvordan VKT har fungert i forhold til hva som er forutsetningen for samarbeidet, og hvordan selskapet har fulgt opp de forpliktelser som fremkommer av rammeog leveranseavtalen. Sentrale problemstillinger som ønsket belyst var: - hva VKT har tilført Vestfold sammenlignet med perioden med Vestfold kollektivtrafikk - en vurdering av hva samarbeidet med Buskerud og Telemark har tilført Vestfold, - og hvilke konsekvenser det vil ha for Vestfold om samarbeidet opphører 2. Vurdere om det er svakheter ved dagens organisering av kollektivtrafikken, herunder hvilke muligheter Vestfold fylkeskommune har til å bruke kollektivtrafikken som et virkemiddel i regional utvikling. Her ønsket fylkeskommunen at evaluerer særlig så på rolledeling, eierskap, leveransen, og organisering. Herunder også fordeler og ulemper med dagens selskapsform. 3. Vurdere om det er tiltak som fylkeskommunen kan eller bør iverksette for å videreutvikle driften og forbedre dagen situasjon. Vestfold ønsket en vurdering av hvordan avtaleverket (de overordnede styringssystemene mellom fylkeskommunen og VKT) blir praktisert. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 6

7 3 Evalueringsmetode Analyse & Strategi presenterte en 4-stegs prosess for dette oppdraget som er illustrert i figuren nedenfor og som vi har benyttet i gjennomføringen: Figur 1 Evalueringsprosessen Operasjonalisering av evalueringstemaer For å gi en systematisk oversikt over evalueringens innhold og avgrensninger har vi valgt å utvikle en evalueringsmatrise som tydelig definerer evalueringens problemstillinger, og hvordan disse skal besvares. En slik matrise er et nyttig verktøy for å tydeliggjøre hvilke spørsmål man ønsker besvart, og hvordan man skal gå frem for å finne data til å besvare spørsmålet. Evalueringsmaterisen er nærmere beskrevet i Appendiks 1 og følger hovedstrukturen i oppgavebeskrivelsen til Vestfold fylkeskommune (side 6). Informasjonsinnhenting og kilder Informasjonen som er lagt til grunn for vår evaluering er innhentet fra følgende kilder: mottatt skriftlig underlag fra Vestfold fylkeskommune mottatt skriftlig underlag fra Vestviken kollektivtrafikk AS annen offentlig tilgjengelig informasjon om kollektivtrafikken i Vestfold offentlig tilgjengelig informasjon om kollektivtrafikken i andre fylker/kollektivselskaper intervjuer med personer som har en rolle i organiseringen av kollektivtrafikken i Vestfold Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 7

8 Når det gjelder skriftlige kilder som relaterer seg til kollektivtrafikken i Vestfold og VKT har vi særlig lagt vekt på følgende dokumenter: vedtekter, aksjonæravtale, saksunderlag fra etablering av VKT rammeavtale mellom Vestfold FK og VKT årlige leveranseavtaler mellom Vestfold FK og VKT årsrapporter fra VKT øvrige politiske saker knyttet til kollektivtrafikken i Vestfold For å utdype og supplere den skriftlige informasjonen har vi gjennomført åtte telefonintervjuer med aktører som har en rolle i organiseringen av kollektivtrafikken i Vestfold; politikere, ledelsen i VKT og nøkkelpersoner i administrasjonen i Vestfold FK 1. Intervjuene ble gjennomført per telefon og var semistrukturerte og berørte i utgangspunktet alle momenter i evalueringen. Om bruken av evaluators kommentar For hvert delspørsmål/-tema i evalueringskapittelet (kap 5) er det et innarbeidet et kort avsnitt med overskrift "Evaluators kommentar". Her har vi gjort en oppsummering av vår vurdering av måloppnåelse på dette aktuelle området. 1 Følgende personer er blitt intervjuet i forbindelse med dette oppdraget: Per-Eivind Johansen, fylkesordfører Kåre Pettersen, leder av hovedutvalg samferdsel, areal og miljø Bjørn Myhre, styreleder VKT Irene Øyangen, styremedlem VKT Erik Gundersen, adm. dir. VKT Trond Myhre, markedssjef VKT Anette Olshausen, seksjonssjef VFK Trine Flagstad, ansvar bestiller VFK I tillegg har vi hatt dialog med og fått svar på spørsmål fra oppdragsgiver i fylkesadministrasjonen og personer som var involvert administrativt i perioden rundt etableringen og oppstarten av VKT. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 8

9 4 Vestviken kollektivtrafikk AS bakgrunn, mål og organisering 4.1 Bakgrunn for etableringen Vestfold hadde fra 1999 organisert kollektivtrafikken i fylkeskommunen gjennom Vestfold kollektivtrafikk AS, som ble erstattet av Vestviken kollektivtrafikk fra og med Sistnevnte som et resultat av regionsforsøket mellom Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). Dette samarbeidsforsøket ble etablert i og initierte aktiviteter på en rekke områder i forbindelse med realisering av regionale løsninger. I den forbindelse ble det diskutert om man kunne ha nytte av koordinering av kollektivtrafikken. I 2004 besluttet Regionrådet å utrede opprettelsen av en felles bestillerenhet for kollektivtransport og skoleskyss. Denne utredningen forelå i januar 2005, og i april 2005 ble det fattet vedtak om etablering av felles bestillerenhet. Bestillerenheten, som fikk navnet Vestviken Kollektivtrafikk AS, ble stiftet 20. juni 2005 med Buskerud, Telemark og Vestfold som likeverdige eiere. I likelydende vedtak i respektive fylkesting samme høst ble forhold rundt eierskap, styresammensetning, kapitalisering og aksjonæravtale vedtatt, og selskapet ble operativt fra januar Aksjonæravtalen mellom de tre eierne regulerer blant annet styrerepresentasjon og definerer at tjenestene som selskapet skal levere til partene skal reguleres gjennom en rammeavtale og årlige leveranseavtaler. I henhold til aksjonæravtalen skal selskapet ha to styremedlemmer fra hver av fylkeskommunene etter forslag fra den enkelte fylkeskommune. Videre slås det fast at styring av selskapet skal skje i henhold til selskapets vedtekter og aksjeloven. 4.2 Kort om Vestviken kollektivtrafikk AS VKT har hovedkontor i Tønsberg og avdelingskontor i Skien, og hadde ved forrige årsskifte 30 ansatte. VKT omsatte i 2012 for ca. 606 mill. kroner og produserte drøye 18 mill. rutekilometer. Passasjerveksten i 2012 var på 3,7% samlet for selskapet og det ble gjennomført totalt 14,4 mill. reiser. VKTs drift og kjøp av transporttjenester fra operatører finansieres gjennom rammetilskudd fra fylkeskommunene (etter 2010 kun fra Vestfold og Telemark), trafikkinntekter, samt andre inntekter som reklame, leieinntekter, mv. 4.3 Mål og intensjoner For å kartlegge mål og intensjoner med selskapet har vi gjennomgått behandlingen og vedtak i BTV Regionrådet og fylkestinget i Vestfold, samt vedtekter for selskapet og aksjonæravtalen mellom eierne. I tillegg har vi snakket med nøkkelpersoner som var involvert i etableringen/vært med siden etableringen for å avdekke forventninger til, og ambisjoner for selskapet, som ikke nødvendigvis er nedskrevet i avtaler og vedtekter. 2 BTV-samarbeidet opphørte etter kommune- og fylkestingsvalget i Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 9

10 Fra utredningsarbeidet og vedtaket om opprettelse i Regionrådet I protokoll fra Regionrådets møte i april 2005 er det få målformuleringer, men i saksfremlegget henvises de til Regionrådets bakgrunn for å utrede en felles bestillerenhet (vedtak juni 2004): "Regionrådet legger vekt på at forsøket med felles bestillerenhet for kollektivtransport og skoleskyss skal gi innbyggerne i Buskerud, Telemark og Vestfold et best mulig kollektivtilbud og bedre offentlige tjenester " Prosjektgruppen som gjennomførte utredningen i har lagt særlig vekt på følgende i sin anbefaling Felles bestillerenhet skal gi et bedre kollektivtilbud for kundene Eier har som mål å øke kollektivandelene samt å få en mer effektiv utnyttelse av de økonomiske ressursene som benyttes til kollektivtransport og skoleskyss Regionen må ses under ett uten hensyn til fylkesgrensene Lokale hensyn må ivaretas Felles bestillerenhet må ha tilstrekkelig frihet slik at den får muligheten til å inngå avtaler som på forretningsmessig grunnlag gir et kollektivtilbud som best tilfredsstiller kundene og fylkeskommunene (Regionsamarbeidet) Hensynet til de ansatte må ivaretas I det senere vedtaket i Regionrådet om vedtekter mv. er det heller ikke tydelige målformuleringer, men i saksfremlegget heter det: "Den overordnede styringen av kollektivtransportpolitikken i Regionsamarbeidet er tillagt regionrådet. Regionrådet utformer Regionens kollektivtransportpolitikk og på dette grunnlaget fastsettes og avtales bestillerenhetens (VKT) oppdrag og handlingsrom hva gjelder kjøp av kollektivtransporttjenester og andre offentlige betalte transportert. Det skal inngås to avtaler mellom Regionrådet og bestillerenheten. En rammeavtale mellom Regionrådet og bestillerenheten basert på overordnede føringer, og en årlig leveranseavtale basert på regionrådets budsjettvedtak. " Vedtekter I vedtektene til VKT, som ble fastlagt i vedtak i Regionrådet i 2005 heter det at formålet med selskapet er: "Å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte transporter i henhold til avtaler med sine eiere, selskapet kan drive, leie og eller eie kollektivtrafikkterminaler, ruteopplysningstjeneste og hertil knyttet markedsføring, informasjon og produktutvikling. Selskapet har ikke erverv som formål, men er opprettet med sikte på effektivisering og samordning av kollektivtrafikktilbudet i Buskerud, Telemark og Vestfold. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å oppnå økonomisk overskudd til eierne. Selskapet skal ikke dele ut utbytte." Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 10

11 Aksjonæravtale I aksjonæravtalen har eierne inngått et forpliktende samarbeid og avtalen forplikter fylkeskommunene. I denne er det blant annet nedfelt at partene: " ønsker å samordne sine kjøp av kollektiv transporttjenester og offentlige betalte transporter for å gi innbyggerne i regionen et bedre kollektivtilbud og bedre offentlige transporttjenester." Videre står det i aksjonæravtalen at: "Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å arbeide aktivt for å utvikle et fellesskap basert på høy kvalitet, kompetanse, integritet og etiske verdier." Rammeavtale Det ble inngått en rammeavtale mellom VKT og BTV i 2005, som ble videreført i ny rammeavtale mellom Vestfold fylkeskommune og VKT av 3. september Her fremgår det at formålet er: å sikre at kollektivtransport, skoleskyss og andre overførte oppgaver drives og utvikles i tråd med fylkeskommunens mål og føringer definere partenes rolle og forpliktelse i forbindelse med avtaleforholdet sikre et positivt og konstruktivt samarbeid mellom fylkeskommunen og VKT Videre er VKT tillagt følgende ansvar: "VKT har ansvaret for å utvikle kostnadseffektive og kundevennlige kollektivtransport- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere, innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter, så som: " Evaluators kommentar Som det fremgår i presentasjonen av mål og intensjoner er det i de overordnede styringsdokumentene i hovedsak kun formulert kvalitative målsetninger. Når vi skal vurdere om selskapet har "fungert i forhold til hva som er forutsetningene for samarbeidet" er det med andre ord få konkrete og i alle fall objektivt målbare resultatmål for selskapet som dette kan vurderes opp i mot. 4.4 Roller og organisering av kollektivtrafikken Roller og ansvar i et aksjeselskap Roller og ansvar i et aksjeselskap er bestemt av aksjeloven, se Figur 2. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 11

12 Figur 2 Roller og ansvar for et aksjeselskap Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet, der hver aksje gir én stemme. Styret kaller inn til generalforsamling. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, der godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen skal behandles, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen skal avgjøres. Styreleder og daglig leder skal være tilstede på generalforsamlingen, og har rett til å uttale seg på generalforsamlingen. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: 1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse 3. selskapets økonomiske stilling Styret skal velge daglig leder i selskapet, og sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet, og kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. Styret skal holdes seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter til å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Daglig leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt han myndighet (fullmakt) til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. Daglig leder plikter minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, å gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Hvis styret ønsker det, skal daglig leder gi styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 12

13 Generelt kan det sies at daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelsen. I saker som ikke hører inn under den daglige ledelsen kan styret gi daglig leder fullmakt til å representere selskapet utad Roller og ansvar for Vestviken kollektivtrafikk AS og eiere Aksjeeierne i VKT er Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommune. Rollene og ansvar mellom aktørene er bestemt både gjennom aksjeloven generelt og aksjonæravtalen formaliserer samarbeidet mellom eierne. Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør med ansvar for bl.a. å legge til rette for en helhetlig samferdselspolitikk og skoleskyss, herunder fastlegging av overordnede mål og strategier for både utvikling og for produksjonen av kollektivtrafikk. I forbindelse med utarbeidelse av planer og ved høringer, er det fylkeskommunen som har ansvaret for å samarbeide med statlige etater, andre fylkeskommuner og kommuner. Fylkeskommunen ber om råd fra VKT i saker av betydning for kollektivtrafikken og skoleskyssen. Den mest sentrale loven for organisering og ansvarsdeling innen kollektivtrafikken er Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (Yrkestransportloven). I loven reguleres blant annet ansvar for behandling av løyver og for tilskudd til kollektivtransport. I henhold til loven har fylkeskommunen ansvar for å gi tilskudd til rutetransport som fylkeskommunen vil opprette eller opprettholde. Fylkeskommunen fastsetter kontraktsform og retningslinjer for tilskudd til operatørselskapene, og har videre ansvar for regelverket for skoleskyss, og transportordningen for funksjonshemmede. Det er fylkeskommunene som har ansvar for å bevilge midler til kollektivtransport, jf. Yrkestransportloven kap. 5. Fylkeskommunene skal sette forutsigbare og langsiktige økonomiske rammer til drift og investering for utvikling av kollektivtransport og skoleskyss i budsjett- og økonomiplaner. Fylkeskommunens styring av VKT er regulert gjennom rammeavtalen hvor de overordnede rolleavklaringene mellom fylkeskommunen og selskapet er gjort. Av rammeavtalen fremgår det at fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for kollektivtransport og skoleskyss. Videre skal fylkeskommunen fastlegge overordnede mål og strategier for utviklingen av kollektivtransporten, så vel som produksjon, kvalitet, miljø og takstpolitikk. I tillegg inngås årlige leveranseavtaler mellom fylkeskommunen og VKT som fastsetter det årlige rammetilskuddet fra fylkeskommunen til VKT, hvor stor ruteproduksjonen skal være samt andre vilkår og forutsetninger for driften i avtaleåret. Leveranseavtalen godkjennes av Hovedutvalget for samferdsel på vegne av fylkestinget. Budsjettforhandlingene om det årlige rammetilskuddet skjer på høsten i forkant av året leveranseavtalen skal gjelde for. Administrasjonen i VFK og VKT har først budsjettforhandlinger, forslaget behandles så i fylkesutvalget og fylkestinget, som gjør vedtak rammetilskuddet. Leveranseavtalen inngås normalt helt i starten av det aktuelle året. Vestfold fylkeskommunes styring av VKT kan illustreres ved de to styringskanalene: Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 13

14 Figur 3 De to styringskanalene: Eier og bestiller Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) er administrasjonsselskap henhold til 23 i Yrkestransportloven. Det innebærer blant annet at VKT ikke trenger løyve for å drive fylkesintern rutetransport på vegne av fylkeskommunen 3. Bussruter som krysser grensen mellom Telemark og Vestfold vil med dagens organisering heller ikke trenge ruteløyve 4. Selskapet har etter rammeavtalen ansvar for og myndighet til å administrere ruteforbindelsene i fylket, og å inngå avtaler med transportører. I disse avtalene skal krav til ruteproduksjon, ruteplaner, materiell og en rekke øvrige forhold som har betydning for den lokale rutetrafikken, reguleres. En annen viktig rolle for VKT er å utvikle takst- og billetteringssystemer. VKT skal være en faglig rådgiver for fylkeskommunen og bistå i saksforberedelser i saker om kollektivtransport og skoleskyss. VKT forventes også aktivt søke samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og andre aktører i spørsmål som angår kollektivtransport og skoleskyss. VKT skal utarbeide budsjettforslag for sin virksomhet som er med å legge grunnlaget for fylkeskommunes budsjett innenfor kollektivtransport. Gjennom dette skal VKT sørge for at midler til drift og investeringer i kollektivtrafikken sees i sammenheng, slik at man får en optimal utnyttelse av ressursene og på den måten kan nå målene for kollektivtrafikken. Det påhviler selskapet et særlig ansvar for at tjenestene utføres mest mulig kostnadseffektivt og med god kvalitet. Leveranseavtalen som inngås årlig spesifiserer partenes forpliktelser i forhold til leveranse og kommersielle forhold for det aktuelle år. Avtalen fastsetter hvor stor ruteproduksjonen skal være, målsetning for trafikkvekst og kundetilfredshet, samt andre vilkår og forutsetninger for driften i 3 6 i Yrkestransportloven, se også dom i Borgarting lagmannsrett i sak LB Dette blir på samme måte som for Ruter AS og grensen mellom fylkene Oslo og Akershus. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 14

15 avtaleåret. I leveranseavtalen er det også definert konkrete forventninger til VKT når det gjelder andre tiltak og prosjekter, bl.a. faglige råd og rapporteringskrav. De viktigste kildene for finansiering av VKT er rammetilskuddet fra fylkeskommunene og billettinntekter (inkl. betaling for grunnskoleskyss fra kommunen). I tillegg kommer andre inntekter som for eksempel fra reklame, salg av tjenester og leieinntekter. VKT må som alle andre aksjeselskap utarbeide årsberetning etter fastsatte retningslinjer. I tillegg skal VKT i tråd med rammeavtalen etter hvert tertial og ved utgangen av året rapportere: status i forhold til fylkeskommunes sine årlige prioriteringer tydeliggjort i leveranseavtalen oversikt over ruteproduksjon definert som rutekilometer passasjerstatistikk kostnads- og inntektsutvikling markedsførings- og informasjonstiltak avvik og andre forhold av betydning for fylkeskommunen tema for oppfølgingsmøte Det avholdes løpende oppfølgingsmøter mellom VFK og VKT (ca. 5 ganger i året), og fylkeskommunen kaller inn til disse møtene. Tertialrapporten følges opp i møtene i etterkant av fremleggelsen av rapporten. Det skal avholdes drøftingsmøter dersom det oppstår særlig mislighold eller at det er fare for at ramme- eller leveranseavtalen ikke vil bli oppfylt på ett eller flere viktige punkter. I tillegg skal VKT foreta årlige brukerundersøkelser. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 15

16 5 Evaluering av VKT og organisering av kollektivtrafikken i Vestfold 5.1 Evaluering to hovedspørsmål I oppdragsbeskrivelsen er det formulert to hovedspørsmål som skal besvares i denne rapporten: 1. Gjennomgang av hvordan VKT har fungert i forhold til hva som er forutsetningen for samarbeidet, og hvordan selskapet har fulgt opp de forpliktelser som fremkommer av ramme- og leveranseavtalen? 2. Vurdere om det er svakheter ved organiseringen av kollektivtrafikken, herunder hvilke muligheter Vestfold fylkeskommune har til å bruke kollektivtrafikken som et virkemiddel i regional utvikling? Disse hovedspørsmålene er brutt ned i delspørsmål (jfr. appendiks 1) som dette evalueringskapittelet er bygget opp etter: Hovedspørsmål 1: Gjennomgang av hvordan VKT har fungert i forhold til hva som er forutsetningen for samarbeidet, og hvordan selskapet har fulgt opp de forpliktelser som fremkommer av rammeog leveranseavtalen Hovedspørsmål 2: Vurdere om det er svakheter ved organiseringen av kollektivtrafikken, herunder hvilke muligheter VFK har til å bruke kollektivtrafikken som et virkemiddel i regional utvikling A. Hva VKT har tilført Vestfold sammenlignet med perioden med Vestfold kollektivtrafikk? B. Hva har samarbeid med BFK/TFK tilført Vestfold? C. Har VKT fulgt opp forpliktelser som fremkommer av rammeavtalen av 2008? D. Har VKT fulgt opp forpliktelser som fremkommer av leveranseavtalene - med fokus 2011/12? A. Er det uklarhet og svakheter i dagens organisering som gjør at politiske målsetninger og forventninger ikke iverksettes/gjennomføres? B. Har organisering vært til hinder for at VFK har kunnet bruke kollektivtrafikken som et virkemiddel i reg. utvikl.? Pass./ruteprod. sammenlignet med Vestfold KT Driftskostnader, samt adm. kostnad Kundetilfredshet Mer koordinert tilbudsutvikling/samordning Økt passasjeroppslutning Lavere administrasjonskostnader Stordrift - avtaler/kostnad ruteproduksjon Utvikling i passasjerer Driftskostnader, samt adm. kost Skoleskyss - tilfredshet/klager Rutetilbud/-produksjon inkl. skoleskyss Passasjerutvikling Kundetilfredshet Andre krav (tiltak/prosjekter) Kortfattet vurdering av evaluator basert på intervjuer og øvrig informasjonsinnhenting Kortfattet vurdering av evaluator basert på intervjuer og øvrig informasjonsinnhenting I det videre er det gjort en systematisk vurdering av utvikling/dagens situasjon og måloppnåelse for hvert område og indikator. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 16

17 5.2 Hovedspørsmål 1: Hvordan har VKT fungert? Dette spørsmålet søkes besvart gjennom følgende fire 5 deltemaer/-spørsmål: A. Hva VKT har tilført Vestfold sammenlignet med perioden med Vestfold kollektivtrafikk? B. Hva har samarbeidet med BFK/TFK tilført Vestfold? C. Har VKT fulgt opp forpliktelser som fremkommer av rammeavtalen av 2008? D. Har VKT fulgt opp forpliktelser som fremkommer av leveranseavtalene - med fokus 2011/12? Når det gjelder delspørsmål A og B er det relativt få konkrete målformuleringer i dokumentene fra tiden før og under etableringen av VKT. Det er likevel satt opp relevante indikatorer for vurdering av måloppnåelse som vi mener ligger godt innenfor det vi tolker var de overordnede målsetningene ved etableringen av VKT i 2005/ Spørsmål A: Hva har VKT tilført Vestfold sammenlignet med perioden med Vestfold kollektivtrafikk? Dette delspørsmålet, konkretisert av oppdragsgiver i oppdragsbeskrivelsen, har vi for evalueringen knyttet følgende indikatorer til: Utvikling i passasjerer og ruteproduksjon sammenlignet med perioden med Vestfold kollektivtrafikk Samlede kostnader pr. innbygger/rutekm produsert/reise produsert, samt administrasjonskostnader Kundetilfredshet Ettersom det ikke ble etablert kvantifiserte målsetninger, vil vi her gjøre en sammenligning av om det i VKT-perioden er oppnådd bedre resultater/lavere kostnader enn i Vestfoldperioden. Vi har i hovedsak hentet informasjon fra årsrapporter, samt supplerende informasjon oversendt fra VKT. Gjennomgangen legger vekt på å vurdere situasjonen før og etter opprettelsen av VKT og i denne omgang ikke vekt på å sammenligne med andre fylker/kollektivselskaper. Passasjerutvikling og ruteproduksjon Grafen nedenfor viser utviklingen i ruteproduksjon og antall passasjerer i Vestfold fra 1999 til 2012, og som det fremgår har det vært en betydelig vekst i produksjon og antall reiser i Vestfold siden Vestfold kollektivtransport ble etablert i 1999 og frem til i dag. Med unntak av 2000 hvor produksjonen ble tatt ned for å få det nyetablerte Vestfold kollektivtransport AS i balanse, har det hvert år vært passasjervekst. Siden 2000 har ruteproduksjonen i Vestfold vært opprettholdt eller økt fra foregående år. 5 Delspørsmål Konsekvenser ved opphør av samarbeid dekkes senere i rapport, da dette ikke er en del av evalueringen. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 17

18 Passasjerutvikling/ruteproduksjon Reiser Rutekm Figur 4. Ruteproduksjon og antall reiser i Vestfold ( ) Ser vi på perioden med Vestfold kollektivtrafikk var passasjerveksten i 6-årsperioden fra 1999 til og med 2005 på 18,9%, tilsvarende en årlig vekstrate på ca 2,9%. For perioden med VKT (fra 2006) og frem til 2012 har veksten i denne 6-årsperioden vært på 14,7% med en årlig vekstrate på 2,3%. Ser vi på ruteproduksjonen økte den i Vestfoldperioden med nesten 20%, mens den siste 6 år samlet har økt med ca. 5%. Det er altså grunnlag for å si at passasjerveksten har vært lavere i VKT-perioden enn i Vestfoldperioden og lavere vekst i ruteproduksjon i VKT-perioden kan være en delforklaring. Men det vil være en lang rekke andre forhold som påvirker denne utviklingen og man skal være svært varsom med å trekke slutninger at dette henger sammen med at man startet samarbeidet i VKT. Ser vi passasjerveksten og ruteproduksjonen de siste 6 årene opp mot Vestfolds tjenestekjøp (tilskudd), så har tilskuddet økt fra ca. 163 mill. årlig i 2005 til 204 mill. kroner (før tilleggsbevilgning på 3 mill. kroner) i Dette tilsvarer er en økning på nærmere 25%. Kostnadsutvikling/-effektivitet (ruteproduksjon og administrasjonskostnader) Generelt har en kollektivtransportleverandør blitt mer effektiv fra en periode til en annen dersom selskapet klarer å levere bedre kollektivtjenester enn i forrige periode, uten av kostnadene har gått opp. Alternativt om man levere samme kvalitet på kollektivtjenestene som i forrige periode, men til en lavere kostnad. I praksis er tilfellet ofte at både kollektivtjenestene har blitt bedre, og at kostnadene har økt. Da må man måle om bedringen i kollektivtjenestene er sterkere enn veksten i kostnadene for å se om man har blitt mer effektiv. Dette er vanskelig å måle av flere årsaker: Bedring av kollektivtjenestene avhenger av mange faktorer. Hva skal man måle? o Volumendringer: antall passasjerreiser, antall rutekilometer, antall avganger etc. o Kvalitet: kundetilfredshetsmålinger, punktlighet, kortere reisetid etc. Ulike parametere viser ulik utvikling. Hvilke er viktigst for å kunne si noe om den samlede utviklingen? Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 18

19 Hvilke kostnader skal man måle utviklingen i kollektivtilbudet opp mot? Total omsetning, driftskostnader, tilskudd, administrasjonskostnader? Effektivitetsparametere som for eksempel kostnad pr passasjerreise settes i en sammenheng, enten over tid, eller i forhold til en annen tilsvarende virksomhet. VKT rapporterer ikke kostnader brutt ned per fylke, så det er ikke mulig å sammenligne kostnadene for Vestfold i de to periodene på en tilfredsstillende måte. Videre har det vært en betydelig underliggende kostnadsvekst for transportproduksjon de senere årene som gjør sammenligning over tid lite meningsfylt. Som eksempel var kostnad per rutekilometer for VKT i 2012 på nærmere 33 kr/km, mens den for Vestfold kollektivtrafikk i 2005 var ca. 25 kr/km. Tilsvarende tall for kostnad per reise var hhv. 41,8 og 28,4 kr/reise. Effektivitet er ikke bare viktig i selve produksjonen. Administrasjonen av kollektivtrafikken må også være effektiv. Med administrasjonskostnader mener vi kostnader knyttet til ledelsesfunksjoner og støttefunksjoner knyttet til kollektivtransporten. Dette inkluderer alle lønns- og personalkostnader, husleie, innkjøp av konsulenttjenester, mv. som ikke kan direkte relateres til ruteproduksjon. Grafen nedenfor viser utviklingen i administrasjonskostnader i VKT. Som vi ser øker administrasjonskostnaden som ande av totale driftskostnader til nær 7% i Dette er en betydelig økning fra nivået i , men økningen fra 2010 skyldes i hovedsak at Buskerud flyttet driften til et eget administrasjonsselskap. I perioden med Vestfold kollektivtrafikk var det tilsvarende tallet i gjennomsnitt på 8%. Slik sett kan man si at man har oppnådd noen stordriftsfordeler gjennom samarbeidet i VKT særlig i perioden hvor VKT hadde ansvaret i alle tre fylker. Administrasjonskostnader % 8% 6% 4% 2% 0% Adm. kost tnok (h. akse) Adm. kost i % av totale (v. akse) Figur 5. Administrasjonskostnader i VKT totalt i tnok og i % samlede driftskostnader Kundetilfredshet Helt siden etableringen av Vestfold kollektivtrafikk ble etablert har det vært gjennomført årlige kundetilfredshetsundersøkelser. For VKT-perioden foreligger det egne tall for Vestfold. Utviklingen i KTI (kundetilfredshetsindeks) er gjengitt i grafen nedenfor. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 19

20 Ser man hele perioden samlet kan man si at kundetilfredsheten har ligget på et jevnt høyt nivå og de siste årene opp mot det nivå som har vært målsatt i leveranseavtalene med Vestfold FK. Den har likevel ligget noe under nivået som Vestfold kollektivtrafikk oppnådde i de siste årene som selvstendig virksomhet ( ). Kundetilfredshetindeks Vestfold Figur 6. Samlet kundetilfredshetsindeks (KTI) for Vestfold Evaluators kommentar Til tross for at vi som evaluator har få konkrete målformuleringer å støtte oss til, mener vi likevel at det er grunnlag for å hevde at VKT, sett fra Vestfold fylkeskommunes perspektiv, har fungert godt i perioden Også sammenlignet med perioden med Vestfold kollektivtrafikk. Dette bygger vi på at VKT har levert årlig passasjervekst, jevnt høy kundetilfredshet og har hatt god økonomistyring og kostnadskontroll Spørsmål B: Hva har samarbeidet med Buskerud og Telemark tilført Vestfold? Dette delspørsmålet, også konkretisert av oppdragsgiver i oppdragsbeskrivelsen, har vi knyttet følgende indikatorer til: Mer koordinert tilbudsutvikling/samordning Økt passasjeroppslutning Lavere administrasjonskostnader Stordrift avtaler/kostnader ved ruteproduksjon Heller ikke her foreligger det konkrete, målbare ambisjoner fra etableringen av VKT som vi kan vurdere måloppnåelse opp mot. Gjennomgangen legger derfor også her i en viss utstrekning vekt på å vurdere situasjonen før og etter opprettelsen av VKT og dermed noe overlapp fra foregående evalueringsspørsmål. Der det er naturlig vil vi i tillegg sammenligne med utvikling i andre fylker/ kollektivselskaper. Hovedkilde til informasjon er årsrapporter, supplerende informasjon oversendt fra VKT og offentlig tilgjengelig informasjon om kollektivtrafikken i andre fylker. Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Side 20

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OG VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS Avtalen fastsetter rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom partene i forbindelse med kjøp av definerte oppgaver

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Vestfold fylkeskommune folkevalgtprogrammet 28-29. oktober 2015. Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) Erik H. Gundersen adm. dir.

Vestfold fylkeskommune folkevalgtprogrammet 28-29. oktober 2015. Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) Erik H. Gundersen adm. dir. Vestfold fylkeskommune folkevalgtprogrammet 28-29. oktober 2015 Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) Erik H. Gundersen adm. dir. VKT er fylkeskommunens administrasjonsselskap for kollektivtransport og skoleskyss

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet Min bakgrunn Siviløkonom Næringslivsleder, kunstindustri, et begrep som har gått ut, PP og David-Andersen

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. PROBLEMSTILLINGER...4 4. VURDERINGSKRITERIER... 4 4.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OG VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS 1 PARTENE Partene i denne avtalen er Vestfold fylkeskommune (heretter fylkeskommunen) og Vestviken Kollektivtrafikk AS

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgitt første gang: 07.06.2010. Oppdatert: 02.05.2012 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Det etableres et interimsstyre med 6 medlemmer for å styre prosessen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NTP minus kollektiv = ntp Sant i 2008 hva nå?

NTP minus kollektiv = ntp Sant i 2008 hva nå? NTP minus kollektiv = ntp Sant i 2008 hva nå? Presentasjon NHO Transport, 14.06,2012 Frode Longva, flo@toi.no Avdelingsleder TØI I disse EM-tider Ø I 2008 ble TØI bedt av NHO Transport å vurdere forslaget

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet NIT Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet Advokat MNA/Siviløkonom Autorisert Finansanalytiker Handelshøyskolen BI Styrearbeid Arbeidsrett Personalledelse STIG ASMUSSEN Mobil 90678710

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF Sak 26/12 Høring ny Helseforetakslov STYRET Saksbehandler Asbjørn Hofsli Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/601 Dato for styremøte 22.03.12 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Årsrapport 2005. Vestfold Kollektivtrafikk AS

Årsrapport 2005. Vestfold Kollektivtrafikk AS Årsrapport 2005 Vestfold Kollektivtrafikk AS 20.april 2006 INNHOLD: Innledning side 2 Økonomiske forhold side 3 Billettinntekter og passasjeutvikling side 4 Rutetilbud og kjøp transport side 5 Marked side

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Vestfold fylkeskommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 4 4.3 Økonomistyring...

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Norge: Omfattende undersøkelser innen kollektivtransporten Av forsker (sosiolog) Trine Hagen Transportøkonomisk institutt Avdeling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/04 ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 15.09.04 67/04 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Arild Pedersen

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer