Boligsosial handlingsplan Bydel Bjerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden den gangen er bydelssammensetningen i Groruddalen endret. Som støtte til Groruddalssatsingen og som ett av flere tiltak innefor programområdet 3 og 4 skal de fire bydelene utvikle lokale boligplaner. Planene skal gjelde for perioden Dette utviklingsarbeidet støttes med kompetansetilskudd fra Husbanken. 1

2 Innhold 1 FORORD: OVERORDNEDE FØRINGER OG PREMISSER FOR HANDLINGSPLANEN Målgruppe for det boligsosiale arbeidet i Bydel Bjerke Boligsosiale utfordringer for Bydel Bjerke: Boligsosiale problemstillinger i Bydel Bjerke GENERELT OM BOLIGMASSEN I BYDEL BJERKE KOMMUNAL BOLIGMASSE BEFOLKNINGSUTVIKLING OG SOSIOØKONOMISKE FORHOLD Befolkning Levekårsindeks: BOLIGKARTLEGGINGEN Funn i Bokart-kartleggingen Personer uten eid eller leid bolig: Personer som bor i uegnet bolig: Personer som står i fare for å miste boligen Oppsummering: Bomiljøutfordringer: Anbefalte tiltak ORGANISERING AV BYDELENS BOLIGARBEID Organiseringsmodell i Bydel Bjerke Sosialtjenesten Søknadskontoret Oppfølger tjenesten Hjemmetjenesten Barneverntjenesten:

3 7.7 Målgrupper som i dag har lite tilfredsstillende oppfølging Groruddalssatsningen BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER Bostøtteordningene Lån og tilskudd Kommunale boliger Boligtilskudd til utleieboliger Råd og veiledning, herunder økonomisk rådgiving Bomiljøtiltak i private og kommunale gårder TILTAKSPLAN: innsatsområder i arbeidet med boligsosial handlingsplan: LOVGRUNNLAG, SENTRAL FORANKRING OG ORGANISERING Lovgrunnlag Politiske vedtak og sentrale føringer for bydelens boligarbeid: Oslo kommunes handlingsplan for psykisk helsearbeid Organisering av planarbeidet Økonomi og budsjett Vedlegg 1 tiltaksplan

4 1 Forord: Bydel Bjerke har sammen med bydelene: Grorud, Stovner, og Alna i perioden arbeidet med å utvikle lokale boligsosiale handlingsplaner. Prosjektene har vært finansiert med kompetansetilskudd fra Husbanken. Midlene er tildelt som et ledd i den nasjonale strategien Strategi på vei til egen bolig, for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Bydel- Bjerke, Alna og Stovner har gjennomført kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet parallelt. Og hatt nært samarbeid under utarbeidelsen av planen. Dette muliggjør sammenlikning av bydelene i forhold til organisering, bruk av boligvirkemidler og de kartlagte behovene. De boligsosiale handlingsplanene legges frem for politisk behandling i samme tidsrom. Utviklingen av de boligsosiale handlingsplanene er fulgt særskilt opp av Husbanken, som også har sett arbeidet i sammenheng med Groruddalssatsingen og tiltak innenfor programområdene 3 og 4. Boligsituasjonen for de aller fleste i bydelen er god. Noen bygg har utilfredsstillende boligstandard, blant annet med felles dusj for 7-12 boliger. Personer med lave inntekter, og /eller behov for helse og sosialtjenester, har oftere enn vanlig behov for bydelens bistand til å skaffe og beholde bolig. Dette er hovedutfordringene i handlingsplanen. Prosjektets mandat har vært å videreføre satsningsområdene i Bydel Bjerkes boligprogram for perioden , vedtatt av bydelsutvalget i Prosjektets mål har vært å utvikle en boligsosial handlingsplan som skal virke styrende for bydelens boligsosiale arbeid i planperioden. De økonomiske konsekvensene av tiltakene i handlingsplanen vil forankres i de årlige budsjettbehandlingene. Kari-Anne Mathisen Bydelsdirektør 4

5 2 Overordnede føringer og premisser for handlingsplanen Alle skal kunne bo trygt og godt, dette er et overordnet mål i norsk boligpolitikk. I utjamningsmeldinga (st. melding 50, ) ble det etterlyst mer kunnskap om bostedsløse og deres bolig- og hjelpebehov. Ikke minst ble det etterlyst mer kunnskap om metodeutvikling med sikte på gode bolig- og tjenestemodeller for folk med stort hjelpebehov som ikke kommer seg inn i bolig eller har store vansker med å beholde boligen. Et nasjonalt utviklingsprosjekt, prosjekt bostedsløse, fikk som mål å prøve ut alternative bolig- og tjenestemodeller og samtidig skaffe grunnlag for en nasjonal strategi for å bekjempe bostedsløshet. I 2005 ble den nasjonale strategien "På vei til egen bolig" presentert. Strategien skulle forebygge og bekjempe bostedsløshet og med ambisiøse resultatmål for å redusere omfanget av bostedsløshet. Strategiperioden ble avsluttet ved utgangen av Imidlertid ble strategiområdene videreført i gjennom blant annet St.prp.nr.1 for budsjettåret 2009 og vedlegg til St. prp. 1: Handlingsplan mot fattigdom, status 2008 og styrket innsats Andre relevante storingsmeldinger i denne sammenheng er: St. melding nr. 34 ( ) hvor stortinget behandlet den norske boligpolitikken i sin helhet. Senere var boligpolitiske problemstillinger hovedfokus i St. meld. nr. 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte. St. melding 23, om boligpolitikken ( ) har fokus på blant annet de vanskeligstilte. Strategien På vei til egen bolig ( ), har som mål å forebygge og bekjempe bostedsløshet. St. melding nr. 37 straff som virker (kriminalomsorgsmeldingen ) gir føringer for at innsatte skal få arbeidstrening, helsehjelp og bolig ved løslatelse. Stortingsmelding nr. 17 ( ) skisserer hovedprinsippene for bosettingsarbeidet vedrørende flyktninger. Fanger med rusproblemer kan få mulighet for soning på behandlingsinstitusjon. Og St.prp. nr. 11 ( ) "Ei styrkt bustøtte", som er et ledd i regjeringens arbeidet mot fattigdom og for å nå målet med å redusere tallet på vanskeligstilte på boligmarkedet og få slutt på boligløshet. Planen er for øvrig forankret i Oslo Kommunes prinsippsak: Sosialt boligprogram og Bystyremeldingen nr 50/2008 og andre sentrale føringsdokumenter, se kapitel 10 for ytterligere informasjon samt henvisninger til lovverk. Intensjonen med planen er å gi bydelen: Økt kunnskap om boligbehovet i bydelen Økt kunnskap om statlige virkemidler Målrettet og effektiv bruk av boligvirkemidlene Samordnet boligarbeid i bydelen Større effektivitet ved å samordne ressursene Bedre utnyttelse av den kommunal boligmassen 5

6 2.1 Målgruppe for det boligsosiale arbeidet i Bydel Bjerke. Målgruppen for handlingsplanen er vanskeligstilte på boligmarkedet med behov for bistand til å etablere seg i egnet bolig. Planens overordnede perspektiv er brukergrupper som er omfattet av bydelens boligvirkemidler. Planen tar utgangspunkt i personers/husstanders bydelens tjenesteapparat kjenner til, som har ett uløst boligbehov. Denne gruppen er kartlagt og i dette arbeidet er Husbankens boligkartleggings verktøy Bokart benyttet: Bo-kart s definisjon av boligsituasjon (se kap 7). Personer som er kartlag er i følgende målgrupper. Uten bolig: Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativ. Personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt. Personer som bor på institusjon, hospits eller lignende og som ikke har noe bosted ved utskrivelse og utskrivelsen sannsynligvis vil finne sted om tre måneder eller mindre. Personer som bor midlertidig hos venner og bekjente. I fare for å miste bolig: Betalingsproblemer for høye bo utgifter i forhold til behov og marked. Betalingsproblemer for lav inntekt i forhold til boutgifter. Betalingsproblemer manglende økonomisk styring. Usikker leiekontrakt private eller kommunale uklare/usikre leiekontrakter med mindre enn 6 mnd. gjenstående varighet. Husordensproblemer uro som fører til utkastelse i forhold til leiekontraktens husordensregler. Bor i uegnet bolig av følgende årsaker: Boligen har vesentlige mangler Helsefarlig bomiljø for eksempel råte, mugg og manglende isolasjon. Boligen er for liten flere enn to personer per soverom. Boligen er ikke tilpasset orienterings- og bevegelseshemmet. Belastet/uegnet bomiljø som forsterker problemer for vedkommende, eller et bomiljø som ikke aksepterer atferden til vedkommende. Bor varig hos foreldre/foresatte. Boligen er uegnet i forhold til nødvendige tjenester. I tillegg finner vi husstander som kan bo i egnet leid bolig, men som ønsker bistand til kjøp av egen bolig. 2.2 Boligsosiale utfordringer for Bydel Bjerke: Fremskaffe flere og mer egnede boliger. Utvikle gode differensierte boligløsninger tilpasset brukernes behov Gjøre flere i stand til å beholde boligen sin Utvikle positive bomiljøer i dialog med beboerne Samordne bydelens bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet Interkommunalt samarbeid omkring samordning og utvikling av tiltak og tjenester knyttet til disse målgruppene. 6

7 2.3 Boligsosiale problemstillinger i Bydel Bjerke Bydel Bjerke har siden utviklingen av boligprogrammet i 1998 arbeidet med flere boligsosiale problemstillinger: Boligprogram for Bydel Bjerke Boligsosialhandlingsplan Psykiatriplan 2009 Psykososialt team, lokalisert i Refstadveien, oppfølgingsteam. Etablering av samlokaliserte omsorgsboliger i Refstadveien. Etablering av samlokaliserte psykiatriboliger i Refstadveien. Arbeid knyttet til kartlegging av behov og bosetting og oppfølging av personer med dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri). Kartlegging og oppfølging av personer som har problemer med å finne og eller beholde bolig i det ordinære leiemarkedet. Herunder: Prosjekt finansiert av Nav drift og utvikling; knyttet til utprøving av metode for framskaffelse av bolig og oppfølging fra midlertidig bolig, institusjon og fengsel til egen bolig. Prosjektet er et felles boligsosialt satsningsområde mellom bydelene i Groruddalen. Rehabilitering og åpning av Villa Eik Forprosjekt knyttet til utvikling av kommunale boligmassen i Øivindsvei Forprosjekt knyttet til utvikling av den kommunale boligmassen i Refstadveien Prosjekt finansiert av Nav drift og utvikling, knyttet til booppfølging ovenfor sosialt vanskeligstilte spesielt som har utfordringer knyttet til å bo jfr bystyremelding 2/2008 og føringer fra Regjeringen. Opplæringstiltak, nettverksbygging og informasjonsutveksling, i form av interkommunale seminar gjensidig bydeler (Groruddalen) private utleiere, interesse og brukerorganisasjoner, Husbanken etc. Omkring utleieutfordringer og boligsosiale utfordringer på leiemarkedet, som beboer, utleier og offentlig instans. Prosjekter med boligsosial tilknytning i regi av bydelens sosialtjeneste, eks Husk prosjektet. Bomiljøutfordringer i Refstadveien Boligsosialt arbeid rettet mot Spireaveien Kartlegging for å møte boligsosiale utfordringer i Sinsenveien 3 Generelt om boligmassen i Bydel Bjerke Boligbebyggelsen er i stor grad lokalisert langs Trondheimsveien, gjennom bydelen fra Sinsenkrysset i vest til Rødtvet i øst. Langs veien passerer vi Aker sykehus og Bjerkebanen, i tillegg til bydelssentrene Bjerke, Årvoll, Linderud og Veitvet. Lenger sør i dalen finnes større arealer for næringslivet, bl.a. langs Østre Aker vei, med trafikknutepunktet og bydelsadministrasjonen Økern lengst i sørvest. Andre boligområder i Bydel Bjerke er Tonsenhagen, Refstad, Risløkka og Vollebekk. I nord, mot Lillomarka ligger Krigsskolen. Bebyggelsen består av frittstående eneboliger, rekkehusbebyggelse og små blokk områder samt mindre drabantbyer. Antallet boliger har ikke endret seg mye siden , hvor det ble gjennomført en større boligregistreringer i Oslo kommune. Pr dags dato er det flere byggeprosjekter i gang i Bydel Bjerke og det ligger an til en viss boligutvikling de kommende år. 1 boligkartleggingen i 2001 samt, Nibr: kartlegging av boligmassen i Groruddalen i

8 De ulike områdene i bydelen har vært dominert av ulike byggeprosjekter: Veitvet-Sletteløkka: Blokker - og et lite hagebyområde. (Selvaag) Dette området har Bydelsutvalget i Bydel Bjerke vedtatt som målområde for innsats gjennom Groruddalssatsningen. Linderud- Vollebekk: Blokkbebyggelse; selveier, frittstående borettslag og et lite rekkehusområde. Refstad-Risløkka-Økern: I hovedsak villa- og småhusbebyggelse, samt enkelte blokkområder. (OBOS). Sinsenveien ugjør et mindre blokkområde, tidligere sykehusboliger nå i hovedsak ordinære utleieboliger. Årvoll-Tonsenhagen: USBLs store boligprosjekt fra 50-tallet på Årvoll (blokker og småhus), og selveier på Tonsenhagen (blokker). Alle 50-tallsboligene på Årvoll og Veitvet fikk balkong. Balkongene ble lagt utenpå veggen for ikke å stjele lyset inne i leiligheten. Som i dag fungerte balkongene som oppholdssted på våren og sommeren. Der kunne man lese, sole seg, spise, drikke kaffe og drive med håndarbeid. Balkongene kunne også brukes som tørkested og matbod. 2 Boligmassen fordeler seg noe ujevnt utover bydelen med absolutt flest husholdninger fordelt på Tonsenhagen, Borrebekken og Slettaløkka, samt Veitvet bestående av Veitvet senter, Vestre Veitvet og Veitvet. 3 Husholdninger fordelt på områder Øvre Disen Tonsen Tonsenhagen Årvoll Refstad Økern Risløkka Borrebekken Vollebekk Linderud Veitvet Sletteløkka Brobekk Kolåslia Sandbakken Nedre Linderud Vestre Veitvet Veitvet Senter Aker sykehus 4 Bydel Bjerke har flest tre- og fire- roms boliger. I nibr sin kartlegging i 2008 skårer Bydel Bjerke relativt lavt på trangboddhet. I den grad det skåres på trangboddhet, er dette i større boliger. 2 Deichmanske bibliotek: 3 Nibr Boligtellingen

9 8-rom+ 7-rom 6-rom 5-rom 4-rom 3-rom 2-rom 1-rom Boligtellingen i 2001 viser videre at Bydel Bjerke den gang hadde boliger, hvorav over halvparten av boligene realiseres i perioden 1950 til Etter 1980 har det vært en vekst på om lag 500 boliger per tiår, hvilket tilsier at bydelen har ca boliger. Boligbygging i Bjerke Boligtellingen Boligtellingen

10 rom rom Boliger etter byggeår og størrelse. En visualisering av boligbyggingen i forhold til omfang fordelt på antall rom vil gjennom det siste århundret viser at de fleste tre og fireromsboligene er fra den store byggeboomen. Videre ser vi en økning i antall tre og fireromsboliger ved tusenårsskiftet. Byggeaktiviteten tilsier en viss vekst i antall boliger i bydelen de neste årene. Groruddalen: Med unntak av Stovner har samtlige bydeler i Groruddalen flest treromsboliger. Stovner og Alna har forholdsvis langt flere fire og femromsboliger rom 2-rom rom 4-rom 5-rom 6-rom Bjerke 10. Grorud 11. Stovner 12. Alna 7-rom 8-rom+ Trangboddhet Siden Groruddalssatsningen tok til har det vært økt fokus på området og dalen og dens utfordringer og det er gjennomført analyser og kartlegginger av de utfordringene som bydelene står ovenfor. Det er omdiskutert hvilken definisjon av bostedsløshet som skal benyttes. Og fafo Utfordringer som følge av sier i sin kartlegging av Groruddalen i 2008 at trangboddhet: Stor slitasje opplevelsen av trangboddhet ikke nødvendigvis på boligen, lite privat samsvarer med definisjonen. Også Nibr kartla i 2008 inneareal og begrenset boligmassen i Groruddalen, og herunder graden av mulighet for barn til å ta trangboddhet definert som boliger med flere personer med venner hjem. enn rom, kjøkken er da ikke medregnet. Nibr sier at i Groruddalen er andelen trangboddhet større (10 %) enn bygjennomsnittet (8 %). 8 7 Boligtellingen NIBR-rapport 2008:7 Kartlegging av boligmassen i Groruddalen 10

11 Mange trangbodde bor i store boliger. 16 prosent av de store boligene i Oslo er trangbodde, mens tilsvarende tall er 21 prosent i Groruddalen. Bydel Bjerke er den av de fire bydelene som i minst grad slår ut her. Imidlertid regnes områdene Veitvet/Slettaløkka og deler av Linderud /Vollebekk som områder med stor grad av trangboddhet, det vil si at mer enn 10 prosent av boligene.. Tiltak som kan møte noen av disse utfordringene er å vurdere utnyttelsen av borettslagenes fellesarealer til for eksempel lekselesing, hobbyvirksomhet og evt lek. Flere gode boliger tilpasset eldre/ seniorer, som frister disse til å flytte inn i tilpassede boligløsninger vil fristille noen større boliger. Videre vil bygging av større boenheter også kunne være med på å redusere trangboddhet samt flyttemønsteret ut av bydelen. Dette er imidlertid avhengig av at boligene som bygges gjøres tilgjengelig for bydelens beboere, gjennom effektiv bruk av økonomiske boligvirkemidler (se kap 8) for eksempel kommunalt oppkjøp av boliger, eller ved bruk av lån og tilskudd. Prisutvikling og eierstruktur Fra første kvartal 2007 til første kvartal 2008 økte gjennomsnittlige utleieprisene med 15 prosent 9. Gjennomsnittsprisen for en utleiebolig i hovedstaden lå i oktober 2008 på kroner. Bydel Bjerke er prisleder på omsetning av boliger i Groruddalen. I Groruddalen er det 82 prosent som eier sin egen bolig. Sammenlignet så eier 71 prosent av Oslos befolkning sin egen bolig. Det er en høyere eierandel enn 81 prosent på Veitvet, Linderud og størstedelen av Årvoll og Tonsenhagen. 10 Videre har Bydel Bjerke har den største prisutviklingen i Groruddalen på bolig i perioden Stovner Alna Bjerke Grorud Prisutviklingen på omsatte leiligheter i bydelene Kroner pr. gulvkvadratmeter Stovner Alna Bjerke Grorud Det er flere variabler som er med på å bestemme boligprisene, blant annet: Folks disponible inntekter, bankenes utlånsrenter, graden av sysselsetting, befolkningsvekst, antall skilsmisser, ukjente preferanser for boligstørrelser og valg av bosted samt boligbygging og reguleringer i 9 Boligbygg: leieprisstatistikk for Oslo. 10 Statistikk er hentet fra UKE/ statistisk sentralbyrå, boligtelling

12 boligmarkedet, som også er avhengig av private byggherrer. Å forutse hvor mye som samlet blir bygget av byggherrer fram i tid er vanskelig, da man må ta med en rekke ukjente variabler. I tillegg til ovennevnte kommer også endringer i samfunnsstrukturer som vi har sett de siste to årene, hvor verdensøkonomien har hatt direkte effekt på lokale byggeprosjekter. 4 Kommunal boligmasse I Oslo er det til sammen boliger eid av Boligbygg Oslo KF, fordelt på 15 bydeler. Bydel Bjerke disponerer i alt 352 kommunale boliger eid av Boligbygg Oslo KF. I tillegg eier og forvalter Omsorgsbygg Oslo KF kommunale formålsbygg for kommunens pleie- og omsorgstjenester, tiltak for barn og unge og kulturtilbud. Foretakene skal legge forretningsmessige prinsipper til grunn innenfor de rammer som gjelder for kommunal virksomhet. Bydelen har tildelingsrett i forhold til 175 av Boligbygg sine boliger, hvorav 13 ettroms, 41 toroms, 71 treroms, 48 fireroms, 1 femroms og 1 seksroms bolig. Boligene er spredt rundt i bydelen som frittliggende boliger i sameier og borettslag, har normal kommunal standard. De fleste befinner seg i lavblokker uten heis. De resterende boligene som Boligbygg eier i Bydel Bjerke er omsorgsboliger og er lokalisert til adressene Øyvindsvei 2, Refstadveien 4, Johan Svedrupsvei 43 og Årvollveien 23. Boligbygg gjennomførte i regi av TNS Gallup i 2008 en brukerundersøkelse omkring tilfredshet med foretaket. Undersøkelsen ble besvart av en drøy tredjedel av beboerne og av om lag like mange kvinner som menn. 55 prosent av de som svarte bor alene og 17 prosent bor i hustander med 5 eller flere personer. 52 prosent har bodd i Norge hele sitt liv, 41 prosent har bodd her i mer enn 2 år, mens 1,4 prosent har bodd her mindre enn 2 år. En av hovedkonklusjonene i undersøkelsen viser at halvparten av beboerne er tilfredse med Boligbygg. Bydelen leier videre boliger for framleie av Omsorgsbygg Oslo KF samt fra private aktører. Disse er lokalisert til: 3-5 boliger i en institusjon i Skogvollveien 35, 14 samlokaliserte boliger i Skogvollveien 10 og 24 omsorgsboliger i Økernveien 149. Til sammen har bydel Bjerke 376 boliger for utleie for forskjellige brukere. Husleien i de fleste av Boligbyggs boliger er gjengs leie. Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår over tid. Økningen i markedsleien gjenspeiles da i gjengs leie. Gjennomsnittlig månedlig leiepris (2008) 1 roms gjennomsnitt ca 26 kvm kr roms, små gjennomsnitt ca 30 kvm kr roms, store gjennomsnitt ca 50 kvm kr roms gjennomsnitt ca 70 kvm kr roms gjennomsnitt ca 90 kvm kr roms gjennomsnitt ca 110 kvm kr

13 5 Befolkningsutvikling og sosioøkonomiske forhold 5.1 Befolkning Bydel Bjerke er på linje med de øvrige bydelene i Groruddalen en bydel i vekst, bydelene utvikler seg relativt likt i aldersgruppene, med unntak av Alna, som har en høyere vekst i hele voksengruppen fram til ca 67 år. Bydeler fordelt på alder år 6-12 år år år år år år Stovner Alna Grorud Bjerke Boligprisene er relativt høye i bydelen sammenlignet med nabobydelene. Dette kan være en indikasjon på at kjøperne representerer en mer kjøpesterk gruppe. Det er liten tilgang på utleieboliger, noe som gjenspeiles i flyttemønstret. Det er en økning i de områdene hvor det befinner seg relativt store utleiegårder, særlig nær sentrum. Dette har medført en viss konsentrasjon av vanskeligstilte på boligmarkedet. Samtidig ser vi at der eldre flytter ut flytter nye familier inn. 0-5 år 6-12 år år år år år år 80 år+ Stovner Alna Grorud Bjerke Oslo totalt I Groruddalen ligger andelen husholdninger med barn godt over snittet for Oslo. Videre iflg Nibr her andelen på Linderud/Vollebekk over 30%. Gjennomsnittet ligger på 21% for Groruddalen og 25% for Oslo. Samtidig så dominerer en person-husholdningene i områder som: Refstad, Risløkka og Økern. Befolkning fordelt på boligtype eier leier privat leier kom tj bolig annet Boligtellingen

14 Det er flere som flytter til bydelen enn ut av bydelen. Det er flere som flytter til bydelen fra andre bydeler enn som flytter til andre bydeler, det er også flere som flytter fra utlandet til bydelen enn det er som flytter fra bydelen og ut av landet. Og det er flere som flytter til Akershus enn motsatt vei. I 2007 var netto innflytting til Bydel Bjerke tilsvarende 373 personer, økningen skyldes hovedsakelig flytting fra andre bydeler samt fra utlandet.* I forhold til øvrige kommuner er det balanse i inn og utflytting, men i forhold til øvrige bydeler er tendensen klart at det er flere som flytter til enn ut av bydelen. Bydelen representerer en variert befolkningsgruppe. Dog en befolkningsgruppe som assosierer seg med sentrumsbydelene, vestkantbydelene og mer landlige områder. Det er i følge Stedsanalysen 2008 (Groruddalssatsningen), på Veitvett/Slettaløkka at man finner den mest dramatiske utviklingen i bydelen de siste ti årene. Befolkningsveksten har vært på 13 % og veksten er størst blant barn under skolealder samt mellom 20 og 49 år. Videre har innvandrerandelen 12 i samme periode økt fra om lag 20 % til nesten 50 % i 2008, i følge stedsanalysen. Sinsen/Refstad, utgjør et område hvor det befinner det er en stor konsetrasjon av små utleieboliger, samt storparten av de kommunale ettromsboligene i bydelen er konsentrert til en større blokk i området. Befolkningsutviklingen har i løpet av svært få år økt i Sinsenområdet. Økningen har medført en del utfordringer knyttet til sosiale og bomiljø forhold. På Refstad preges utfordringene av konsentrasjon av ulike grupper, relatert til alder, adferd og tjenestebehov. Videre er noe av forklaringen mangelfull teknisk tilrettelegging for nødvendige tjenester og en variert befolkningssammensetning og mangelfull standard på boligene generelt. Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen i Bydel Bjerke, Groruddalen og i Oslo generelt er beskrevet flere steder de siste årene. Blant annet i stedsanalyse Veitvett/Slettaløkka, Nibr: Kartlegging av boligmassen i Groruddalen og i bydelens egen økonomiplan. Fra 1993 har prosentandelen ikke vestlige innvandrere økt fra 9 prosent til 33. prosent (inkl nye EU-land i Øst Europa). Siden 1993 har andelen ikke vestlige innvandrere økt med i gjennomsnitt: 1,48, noe som indikerer at bydelen vil ha om lag 38 prosent ikke vestlige innvandrere i Fordelt på aldersgrupper på bakgrunn av tall fra statistisk sentralbyrå har Uke ved Pandakjøringer fremskrevet befolkningsmengden i Oslo. Framskrivingen av folkemengde fra 2008 til 2025 viser at befolkningsmengden øker fra om lag i dag til om lag i Dette utgjør en økning på om lag 7000 personer og med om lag 430 personer pr år. Vi ser en økning i aldersgruppene 20 til 67, og de mellomstore barna, aldersgruppen 6-12, øvrige aldersgrupper får et tilbakeslag eller holdes stabilt. Gruppen med de eldste eldre er det en markant tilbakegang i. Ut fra befolkningsframskrivingen kan vi se en tendens til utflytting før fylte 67, evt kombinert med lav levealder. Den dominerende aldersgruppen er unge voksne mellom 20 og 39, disse ser i stor grad ut til å bli boende til de som nevnt nærmer seg femtiårene. 12 Ssbdef: innvandrerbefolkningen omfatter personer med to utenlandsfødte foreldre, eller mer presist: personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge, inkl: førstegenerasjonsinnvandrere, og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. * note 14/15 14

15 Fremskrevet folkemengde I alt Befolkningsvekst i Bydel Bjerke befolkningsvekst innvandrere Om en sammenligner den generelle befolkningsveksten med veksten i antall innvandrere* ser en at dette er relativt parallelt det siste tiåret. Samtidig så øker andelen innvandrere12 i bydelen, i 1993 utgjør andel innvandrere 9 %, i prosent av bydelens befolkning og denne andelen er ved inngangen til 2009 økt til 33 prosent. befolkningsutvikling m/innvandringsandel markert Bydelen er også ett av de stedene i landet med størst befolkningsvekst tall fra statistisk sentralbyrå har Uke ved Pandakjøringer fremskrevet befolkningsmengden i Oslo 14 Statistikk er hentet fra UKE/ statistisk sentralbyrå 15 Statistikk er hentet fra UKE/ statistisk sentralbyrå * se note 12 15

16 5.2 Levekårsindeks: Befolkning etter inntekt: Gjennomsnittsinntekten i Bydel Bjerke er , snittet for Oslo er Den høyeste gjennomsnittsinntekten finner vi i Bydel Vestre Aker og den laveste i Bydel Grorud, om vi holder Sentrum utenom. Ved å sammenligne gjennomsnittsinntekten på kryss av alder ser vi at unge personer i Groruddalen har en høyere gjennomsnittelig inntekt enn unge i vestkantbydeler. Faktisk ligger Grorud på topp med den høyeste gjennomsnittelige inntekten og Vestre Aker har den laveste. Situasjonen utvikler seg omvendt proporsjonal med alder og utdanning noe vi ser når vi går til aldersgruppen år. Inntekt fordelt på bydel og utvalgte aldersgrupper: Gjennom- Bydel snitt år år år 75 år+ Vestre Aker Ullern Nordstrand Nordre Aker Frogner Gjennomsnitt Oslo Østensjø St.Hanshaugen Bjerke Sagene Søndre Nordstrand Grünerløkka Alna Stovner Gamle Oslo Grorud Sentrum, Marka, Data basert på Nibr kartleggingen i Groruddalen 2008 og Uke/ befolkningsutvikling i Oslo. 17 UKE/ Kilde:Statistisk sentralbyrå 16

17 Utdanning: I følge Nibr 2008, er forskjellene i utdanningsnivå et klart øst/vet skille. Skillet går mellom sør og nord i byen. Øst for skillet har om lag 1/3 av befolkningen høyere utdanning (tre års utdanning utover videregående). Vest for skillet er det tilsvarende mer enn halvparten som har høyere utdanning. Dette er en tendens som beskrives som sterkere 18 jo lenger øst en kommer i dalen. Når en ser på andelen med videregående som høyeste gjennomførte utdanning har Groruddalen 56 % mens gjennomsnittet er 40 % i de vestlige bydelene. Pr , var innbyggere i Bydel Bjerke over 25 år. Av disse hadde 4146 fullført grunnskole, fullført videregående skole og hadde gjennomført universitetsutdanning på høyere eller lavere nivå.113 hadde universitet på forskernivå. (jfr: Uke, inntekt og utdanning, juni 09) Arbeidsledighet Ved utgangen av juli 2009 var det 688 registrerte arbeidsledige i Bydel Bjerke, dette utgjør 5,3 % av arbeidsstyrken. Videre er dette en økning fra tilsvarende tidspunkt året før med 49%. Prosentmessig har Bydel Bjerke den laveste økningen av antall ledige i denne perioden. De fleste bydeler har en økning på omkring 70 % og opp mot og over 100 %. Oslosnittet var på 4% ledige noe som er en økning på 83 % fra året før, og på landsbasis var 3 % ledige ved utgangen av juli Uførepensjonister Pr september 2008 var det i alt 1314 personer som mottok uføreytelser i Bydel Bjerke, eller 7,6 % av befolkningen. Dette er en økning med 1,9 % fra samme tid i 2007 Mottakere av sosialhjelp: 6,4 % av bydelen innbyggere mellom 20 og 66 mottar sosialhjelp, Oslogjennomsnittet er: 4,8 %, om man tar utgangspunkt i befolkningstallet blir tallene henholdsvis 4,1 % og 3,2 % Sosialhjelpsmottakere. Levealder I følge Nibr 19, vil dagens 50 åringers forventede levealder i Bydel Bjerke være: 79,7 for menn og 83,6 for kvinner. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at vi finner igjen det tidligere nevnte øst vest skillet. Bydel Bjerke hadde i 2004 en forventet leveralder som lå nærmere Vinderen som topper, enn Bydel Gamle Oslo som har lavest forventet levealder. Levekårsundersøkelser 20 viser en direkte sammenheng mellom foreldres økonomi, utdanning og yrkesstatus og barns framtidige økonomiske problemer utdanningsvalg og yrke. Rapport 16 fra statistisk sentralbyrå, sier at ved gjennomgang av funn, finner man indikatorer på en overføring av holdninger og adferd, en sosial arv. Disse funnene indikerer at satsningen må være bredt fundert og tiltak ovenfor barn og unge må falle sammen med tiltak for rettet mot foreldre og bomiljø. 18 Tendensen beskrives forsterkende med få unntak, 19 Dødelighet, sosial posisjon og utgifter." Norsk Institutt for by- og regionforskning (nibr) Ssb levekårsundersøkelse

18 Forventet levealder for 50 år gamle personer fordelt på utvalgte bydeler Vindern Bjerke Stovner Grorud Gamle Oslo menn kvinner 21 I løpet av høsten 2009 gjennomføres det en helsekartlegging i alle bydelene i Oslo, som antas å kunne gi bydelen en pekepinn på folkehelsen og helsemessige utfordringer befolkningen opplever. Utfordringer og mulige tiltak: 1. Tilrettelegge for generell boligutvikling for å møte utfordringer i befolkningen i bydelen som i dag flytter ut pga boligmangel, som for eksempel unge. 2. Bomiljøtiltak for å redusere utflyttingen av småbarnsfamilier og grupper av befolkningen i lønnet arbeid. 3. Vurdere om samarbeid med private utbyggere kan bidra til å få fart i boligutbyggingen i bydelen. 4. Bomiljøtiltak for å stabilisere tilhørighet i eksisterende bomiljø 5. Bydel Bjerke har meldt inn ett behov for 129 flere kommunale boliger i planperioden for å møte eksisterende behov i bydelen. 6 Boligkartleggingen. Bydelen ble anbefalt å basere seg på Husbankens Bokart- verktøy 22 i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen. Verktøyet er utviklet for å fange opp de som er uten-, står i fare for å miste- og de som bor i uegnet bolig. I 2008 gjennomførte bydelen en omfattende boligkartlegging av bydelens vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligkartleggingen ble gjennomført parallelt i bydel Stovner og Bydel Alna. En tilsvarende kartlegging ble også gjennomført i Bydel Grorud i Noe som i ettertid vil gi en mulighet for å sammenligne utfordringer bydelene står ovenfor. I gruppen vanskeligstilte finner vi blant annet personer som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte, personer med- funksjonshemminger, psykiske lidelser samt personer med rusproblemer som har problemer med å finne eller beholde bolig. 21 Nibr BoKart, et verktøy som er utviklet av Husbanken, se 18

19 Kartleggingen er utført i 2008, på bakgrunn av personer som var registeret med et bistandsbehov knyttet til bolig i perioden: mars, april eller mai Kartleggingsprosessen: Det ble delt ut kartleggingsskjemaer til alle tjenester i bydelen som hadde kjennskap til og eller kontakt med personer i målgruppen. Det ble deretter fylt ut ett kartleggingsskjema for hver person. Kartleggingen er anonym. Prosjektperioden har falt sammen med etableringen av NAV kontor i Bydel Bjerke, dette må antas å ha hatt en viss effekt på kapasiteten til de ansatte og dermed også på rapporteringer knyttet til kartleggingsarbeidet. Det er derfor rimelig å anta at det foreligger noe underrapportering. En indikasjon på underrapportering er at det rapporteres rutinemessig relativt store utfordringer fra Nav sosialtjenesten, i forhold til personer som bor i uegnet bolig og personer som står i fare for å miste bolig knyttet til spesielle adresser. Tilsvarende er det en etablert viten om vesentlige utbedringsbehov i store deler av den kommunale boligmassen for eldre og uføre. Dette omfanget forsøker kartleggingen allikevel å ta høyde for og sistnevnte gruppe er medregnet i tallmaterialet. Gruppen eldre i kommunale boliger med understandard er imidlertid ikke kartlagt på individnivå, men omfanget og behovene er registrert og lagt inn i datagrunnlaget som behandles her. Kartleggingsarbeidets bredde og omfang er av en slik størrelse at det danner et godt grunnlag for et øyeblikksbilde av bydelens boligbehov og utfordringer i forbindelse med dette. 6.1 Funn i Bokart-kartleggingen Med utgangspunkt i Husbankens Kartleggingsverktøy Bokart, kartla de ulike tjenestene i bydelene personer med et kjent boligbehov. Personene som er kartlagt er kartlagt på bakgrunn av egen henvendelse, tjenesteapparatets kjennskap eller allerede eksisterende registreringer. Og det er personer som er uten bolig, bor i uegnet bolig eller står i fare for å miste bolig. 250 husstander/ hovedpersoner bestående av 329 personer er kartlagt, hvorav 67 barn. 96 hovedpersoner bor i boliger med vesentlige mangler, hovedsakelig eldre og/eller uføre. Og det er ved gjennomgang av materialet tatt hensyn til ti personer som er kartlagt andre steder i tjenesten på samme tid. Dette i forbindelse med konstaterte behov for tilrettelagte boliger. En større del av den eldre befolkningen i materialet er bosatt i ett geografisk konsentrert område. Dette forklares i all hovedsak ved at den kommunale boligmassen er konsentrert til to adresser for denne målgruppen. Ellers sorterer gruppene relativt tradisjonelt, det er flest menn, de aller fleste er enslige, en liten men ikke ubetydelig andel par. Særlig bør antallet barn bemerkes, som vi senere vil se befinner 18 % av barna seg i kategorien husstander som er registrert uten eid eller leid bolig. 19

20 Kartlagte voksne fordelt på familiesituasjon par m/barn par u/barn enslige m/barn enslige kvinner menn Utvalg fordelt etter kjennetegn 9=Rus/psykiatri 8=Økonomisk- vanskeligstilt 7=Andre- funksjons- hemninger /blankt 6=Sosialt- vanskeligstilt 5=Rusmiddel-misbruker 4=Psykiske lidelser 3=Utviklings-hemmet 2=Fysisk funksjonshemmet 1=Flyktning (alle grupper) kvinner menn Målgruppene deles i tre hovedgrupper: 1. Bostedsløse/ personer uten egen eid eller leid bolig basert på samme definisjon som benyttes i kartleggingene av Bostedsløse. 2. Grupper i risikosonene for å bli bostedsløse: Husstander som trues med utkastelse, bostedsløse i fengsel, institusjon. 3. Bor utilfredsstillende/utrygt: Husstander som flytter rundt med korttidskontrakter, husstanden som økonomisk har vanskelig for å beholde boligen, eller er uønsket i nabolag, husstander som har lav boligstandard eller utrygge boforhold. Vi vil nedenfor se hva som kjennetegner hver av disse tre gruppene. 20

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen ISBN 978-82-7894-289-5 ISSN 0808-5013 13/2008 Rapport nr 13/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home,

Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home, Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home,, Navn%på%bachelorprogrammet:,Vernepleie,2011,,BVP,331, Institutt/program:,Sosialfag,og,Vernepleie,

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer