Friskolenes Kontaktforum(FK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friskolenes Kontaktforum(FK)"

Transkript

1 Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2011: Norske Fag- og Friskolers Landsforbund Epost: Mobil: Leder: Ragnar Johansen Referat fra kontaktutvalgsmøte mellom friskoleorganisasjonene og utdanningsdirektoratet. Tidspunkt: kl Tilstede fra Udir: Cathrine Børnes, Magne Hompland Engebretsen, Jørgen Nicolaisen, Anne Eide, Einar Platner Tilstede fra Fylkesmennene: Bjørg Ølstad, Sara Hasselberg Tilstede fra FK: KFK: Torgeir Flateby, Signe Sandsmark Steinerskoleforbundet: Dagny Ringheim Montessoriforbundet: Vidar Skogan (styreleder), NFFL: Ragnar Johansen, Arild Strømnes, Kjetil Eide PHL: Ingar Lae 1) Om skriftlige svar fra Udir CB ber om en redegjørelse for hva FK mener med sin forespørsel om skriflighet. RJ svarer at dette er for å kunne ha en solid bakgrunn for veiledning av FK sine skoler. Det er for å kunne kvalitetssikre dialogen med Udir. CB mener at skriftlige svar ikke egner seg for behandling i dette møtet. Skriftlige svar krever normalt lengre saksbehandlingstid enn 14 dager. Møtet mellom FK og Udir er i hovedsak et muntlig diskusjonsforum. Spørsmål fra enkeltskoler skal fortsatt sendes til Fylkesmannen. 2) Brev om saksbehandling fra kap. 4 skoler Brev fra KD som sier: en noe strammere godkjenningsordning Første frist er 1. April søkere har fått brevet fra KD, med beskjed om å kunne oppdatere sine dokumenter i henhold til de nye kriteriene Kriterier er bl.a.: underbygge markedsbehov, evt. ledig kapasitet ved andre skoler, samfunnets behov / arbeidsmarked, kompetansegivende, etterspørsel i næringslivet, læreplaner opp mot alternativer som finnes i dag Brev fra KD legges ut på Udir sine sider i disse dager.

2 3) Litt om søknadene fra 1. April 2010 Redegjørelse fra Udir: Nye skoler godkjent: 31 skoler (inkl. Stpaul som har fått VGS inn i samme rettsubjekt som grunnskole), av disse er det 2 godkjente VGS Avslått: 10 søknader, 1 er omgjort 28 skoler som kan starte denne høsten 1 søknad ikke ferdigbehandlet. Avslag på skoler som søker om godkjenning som alternativ ped., men som følger off. læreplaner. Dvs. at det er manglende oppfylling av det juridiske grunnlaget som oftest er avgjørende for avslaget. Søknader om utvidelse av programfag og endringer behandles fortløpende. I tidsrommet til ble det mottatt 48 søknader. Søknad om disp fra 20-dagers regelen: Våren 2008: (Innvilget/avslag): 96 / 62 Våren 2009: 14/10 Våren 2010: 19/12 Kommentar fra KFF: Dette fører til bedre oppfølging og bedre gjennomføring, men urimelig at det bare er privatskoler som har dette kravet. Skriftlig svar ettersendt fra Udir: Viser til møte onsdag 23. mars. I møte spurte dere om hvor mange lærere ved private skoler som har søkt om videreutdanning. Vi har registrert 81 lærere som søkere fra private skoler. Neste tall er bl.a. avhengig av om skolene godkjenner søknaden og stiller opp med sin andel av midlene. Magne Hopland Engebretsen Seniorrådgiver - Juridisk avdeling 4) Tidlig innsats (spm 3 fra forrige møte) Spørsmål fra FK: Midler i KOSTRA I Ot prop 55 ( ) var det en rekke forslag bl.a. forslag om plikt til tidlig innsats på 1-4 trinn i fagene norsk, samisk og matematikk. Det ble senere vedtatt i Stortinget at det skulle innføres i 2. halvår 2009 og det ble visstnok lagt inn 1 milliard kroner til dette til kommunene. Det skulle innføres i privatskolene når pengene var brukt i offentlig sektor og dette kom inn i KOSTRA. Kan det gis en redegjørelse for om midler for dette nå er inne i KOSTRA i 2. halvår 2009 og hvordan dette nå har slått ut på satsene for privatskolene og hva som forventes om tidlig innsats i grunnskolene evt høsten Skolene og organisasjonene sitter nå med budsjettering for 2011 og er kun kjent med høringen om lovforslaget og at det ble vedtatt våren Svar: Direktoratet vil sende ut en e-post med en redegjørelse. Er denne e-postredegjørelse nå sendt ut? Evt kan innholdet i en kommende redegjørelse gjøres kjent i møtet? Svar i møtet: Ja, dette kommer inn i grunnlaget.

3 Spm 5 - spesialundervisning 40 % ved skoleassistenter og KOSTRA. (Fortsettelse av saken fra forrige møte om dette) Det er dokumentasjon via presseoppslag om forskning ( Professor Thomas Nordahl) på at elever som har spesialundervisning totalt blir undervist eller fulgt opp 40 % av skoleassistenter. Prosenten er økende fra år til år. Likevel er det klart at trekket som utføres, tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig lærerlønn. Dermed blir trekket for stort. U- dir bekreftet dette også i mail fra Marit Helen Bakken. U- dir lovte i forrige møte å ta opp spørsmålet med sin tilskuddsavdeling i Molde for å finne ut hva som kan gjøres. Vi har ingen tilbakemelding etter dette. Hvor står denne saken nå? Svar i møtet: Intet konkret svar, tar dette videre med tilskuddsavdelingen i Molde. Så kom det følgende skriftlige svar fra Udir: Spesialundervisning i offentlig skole ligger inne i Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU) i KOSTRA. KBDU danner grunnlaget for satsene til private skoler. Kommunene dekker spesialundervisning ved private skoler, dette må derfor trekkes ut av grunnlaget. I modellen for beregning av satser gjøres dette på følgende måte: Vi beregner en andel til spesialundervisning slik (Årstimer til spesialundervisning + Årstimer til særskilt norsk undervisning + Årstimer til morsmålsopplæring + Årstimer til tospråklig fagopplæring) / Årstimer til undervisning = andel årstimer til spesialundervisning. Denne andelen brukes til å beregne kostnadene til spesialdundervisning av KBDU til grunnskoleundervisning. KBDU inneholder alle kostnader til lønn inkl sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester, internkjøp, merverdiavgift med rett til momskompensasjon og avskrivinger, korrigert for fordelte utgifter, sykelønn, kompensasjon for moms og internsalg. Trekket for kostnader til spesialundervisning tar ikke utgangspunkt i gjennomsnittlig lærer lønn slik det er beskrevet i spørsmålet ovenfor, men i KBDU som har med seg alle kostnadene som skissert ovenfor. Om trekket for spesialundervisning blir helt korrekt er vanskelig å si, men det er slik denne modellen er bygd opp. Slik KOSTRA er bygd opp i dag vil det være umulig å beregne eksakte kostnader vedrørende spesialundervisning ned på skolenivå og heller ikke på kommunenivå. Da det vil variere fra skole til skole hvilke ressurser de bruker til spesialundervisning. Magne Hopland Engebretsen Seniorrådgiver - Juridisk avdeling Spm 6 - Skoleskyss - Nå endrede spørsmål med utgangspunkt i ubesvart spørsmål om skoleskyss ( fra 2 tidligere møter) I brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til u-dir av 2/ bes u-dir endre sitt rundskriv u-dir slik at privatskolene kan administrere skoleskyssen for sine elever, noe rundskrivet og tidligere møter her med FK har fastslått at er ulovlig. FK stilte spørsmålet i begge de to siste møter, men ingen fra udir husket det nevnte brev fra Fylkesmannen i OA, men dere skulle sjekke det.

4 Vi har nå snappet opp via kopi til en medlemsskole i en FK-organisasjon at U-dir svarte til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4/ Svarets konklusjon er limt inn her: Vi har nå 2 spørsmål knyttet til dette. I orienteringsbrevet fra Udir 27/ : Søknad om annen virksomhet m.m. etter friskoleloven. Her heter det at er skyss forbudt, noe vi regner med at gjelder fortsatt fordi svaret så tydelig sier at dette handler om administrasjon av skoleskyss. 1.Er det en rett forståelse? Skal skolen søke om annen virksomhet til dette må denne gå i balanse eller med overskudd. Hvis kommunen har interesse av at skolen gjør denne jobben, må det følge midler til administrasjon med fra den kommune eller det fylke som skolen administrerer dette for eller skolen må selv stille med egne midler fra utenfor statstilskudd eller skolepenger til dette for å få godkjent dette som annen virksomhet. 2. Er det en riktig forståelse? 3. Har kommuner eller fylker om de betaler for tjenesten slik nevnt over delegere til en privatskole å fatte enkeltvedtak om skyss til sine privatskoleelever? Svarene i kortversjon: Spm. 1 ja Spm. 2 ja Spm. 3 ja, med forbehold om at pkt. 1 går i orden Utfyllende kommentarer fra Udir og fylkesmannen, MHE, BØ, - Ikke mulig å kjøpe bil for skolepenger/statstilskudd og lage egen ordning - Ved avtale med fylkeskomm, må adm kostnader dekkes av fylkeskomm. - Fortsatt noe uklarhet vedr. Skoleskyss ved fritt skolevalg og 2 bosteder, Udir jobber med regler / avklaringer. Kommentar fra Kjetil Eide: Laila Rugtvedt, skolelederforum, sa at det var en god ordning å hente elever hjemme Spm 7. Legenekt når det gjelder å få bekreftelse på sykdom ved fravær. Vi har flere eksempler på leger nekter som å bruke sin tid til å lage legeattester for å kunne la elever få mindre fravær på vitnemålet. Det gjelder også ved noen dagers fravær etter 20 dagersregelen. Man oppsøker vanligvis ikke lege for småsykdom Det første om vitnemålet rammer ikke skolen, men det rammer elevene som har rett til å få strøket fravær inntil 10 dager på vitnemålet dersom det foreligger legeattest. Jfr. forskrift til psl 3-46 sjette ledd: For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Enkelte ganger har også elever hatt problemer med legeattester etter 20 dagersregelen på korte sykfravær Dette rammer både elever og skoler urimelig og urettferdig

5 Kan U-dir på noen måte gi begrunnelse for eller legge makt bak krav til lege om oppfylling av slike lov/forskriftskrav? Om et svar er at man heller burde klage til fylkesmannen på legen er det et problem at det ikke innvilges legetime for småting eller gis muntlige svar, altså noe som ikke gir grunnlag for klage. Svar fra Udir: Kravet er der og har vært nøye gjennomgått, også politisk. Begrunnelsen er altså gitt politisk. Saken bør også vurderes i forhold til formålene i Ny Giv. Se for øvrig brevet fra Utdir. til KD. Spm 8. Deltidselever i kapittel 4 skole. Det er noe pågang til kapittel 4 skoler fra elever som vil følge undervisningen på deltid, noen uker, et halvt år eller lengre. De skoler som har noe ledig kapasitet er interessert i slike og vil kunne ta opp noen slike deltidselever. De er opptatt av hva slags krav som stilles til disse elevene. Tellebrevene viser at det er anledning til å telle elevene som andel av årstimetallet. Også deltidselever må søknadsbehandles og eleven må tas inn som deltidselev ut fra inntaksreglementet dersom det er plass på skolen. Spørsmålene i denne omgang er flere: a. Vi tar det for gitt at en deltidselev kan være deltidselev på alle avsluttede enheter i en læreplan uansett hvordan enhetenorganiseres? b. Kan en elev regnes som deltidselev f.eks når eleven følger undervisningen i 1-2 måneder og telles ut fra det antall undervisningstimer og evt veiledet praksis som gis i denne perioden? c. Er det minstekrav til størrelsen på en deltidsplass? Svar: Ved inntak av elever på 10 % kan man bare ta 10% av skolepengene. Elevene må være elev ved skolen på telledatoene. Utdanningen må ha minimum ½ års varighet (ikke kursvirksomhet 2-ukers kurs). Deltidsutdanningen må kunne innfases i heltidstilbudet. Eksempel: ½ årig bibelskole over 1,5 år er OK Spm 9. Tilsynssaken ved Spaniaskolen FK ber om en kort redegjørelse om denne saken. Vi har jo sett medias omtale av foreløpig tilsynsrapport og det som er lagt ut på udirs nettside. Alt dette behøver derfor ikke gjennomgås, bare oppsummeres. Foreløpig må vi vel kunne si som FKs vurdering at det synes som en mild behandling av skolen. Hva som kommer vet vi ikke. a. Har direktoratet noen refleksjoner å dele om konsekvensene ville vært de samme om såpass mange avvik og merknader var funnet på en skole i Norge? b.kan direktoratet med utgangspunkt i denne saken gjøre rede for hvor grensen går for hva som er en sak for Arbeidstilsynet og hva direktoratet vil ta tak i av spørsmål knyttet til ansettelsesforhold, lønn og kompetanse? Svar: Utdir. vurderer om lærernes arbeidsmiljø påvirker elevene. Skolen har frist til 02. mai med å melde tilbake.

6 Smp. 10. Regionale samlinger Lite/ingen innspill fra privatskolene. Det er planlagt samling for region sør/vest i september og for region midt/nord senere på høsten Spm 11. Føring av overskudd på gaver, annen virksomhet og utleie i privatskole og kapittel 4-skole i regnskapet. (Spørsmålet er stilt skriftlig til Udir allerede av KFF i januar, og skriftlig svar ønskes, men svaret kan med fordel gis i fellesmøtet). Økonomiforskriftens 5 og veiledning regulerer at evt overskudd på statstilskudd og skolepenger kun kan føres i fonds slik angitt i I veiledningen sies det at gaver kan behandles annerledes, tilsvarende for kapittel 4 skoler i voksenopplæringsloven. Vi fikk et svar rundt dette av u-dir i møte med privatskoleorganisasjonene i september 2009 hvor vi privat noterte: Når det gjelder penger som er samlet inn (som altså ikke kommer fra statstilskudd eller skolepenger), kan disse føres til en egen egenkapital i regnskapet for skolen. Det er ikke forbud i privatskoleloven mot å utbetale utbytte fra disse inntektene. Nå var og er ikke vi opptatt av utbyttemulighetene, men føring i en egen egenkapital og dekning av evt underskudd i annen virksomhet. Signalet var den gang knyttet til gaver. Det viser seg at skolene får nye spørsmål om egenkapital, f.eks ved utbygging og opptak av lån. Også behov for å ha en sikkerhet ved uforutsette forhold gjør at noen skoler ville ha satt av en privat og fri egenkapital til annet og av andre midler enn det økonomiforskriften 7-11 regulerer. Skoler som har drift knyttet til programområdevirksomhet, kan ha behov for en sikkerhetskapital som er synliggjort via et overskudd og så avsatt i den frie egenkapitalen. Dette er klargjort og lovlig for evt gaver. Og det er vanlig i norsk regnskapslovgivning. Vårt signal nå og spørsmål er at dette også må kunne gjelde overskudd på drift av lovlig virksomhet som skolen har i rettsubjektet. Ved en naturbruksskole kan det i gode år handle om gode priser som gir overskudd på denne virksomheten, om spesielle utbetalinger fra de man leverer til eller et godt resultat i et evt opplæringsverksted. Skoler som har gymnastikksaler eller andre lokaler med noe ledig kapasitet vil kunne få ekstrainntekter på dette. Dette er lovlig virksomhet i rettsubjektet. En annen måte å bruke disse midlene på enn til overskudd og overføring til fri egenkapital kan være å dekke evt underskudd på internatet eller i SFO. Dette må selvfølgelig i så fall fremkomme tydelig i regnskapet. Vi ber om noen skriftlige vurderinger fra direktoratet på disse spørsmål. Det er neppe tvil om hva vi mener og man bør ta igjen med våre argumenter om man er uenig. Det er angivelig ikke ønskelig og det er vanskelig pga enkeltskolers interne forhold å ta opp konkrete spørsmål fra enkeltskoler i fellesmøtene med u-dir. Likedan er hypotetiske spørsmål problematiske. Disse spørsmål og signaler er absolutt reelle i flere skoler og som prinsipiell innfallsvinkel. Svar fra Udir: Andre inntekter kan disponeres fritt til fond, utbytte eller annet. Gaver er ikke regulert av økonomiforskriftens bestemmelser. Spm. 12. Heldagsskole hvilken tolkning legges til grunn for dette begrepet? Svar: Dette er ikke et begrep i lovmessig sammenheng. Betydningen er uklar så lenge politikerne legger ulikt innhold i begrepet.

7 Spm. 13. Leirskole I følge retningslinjer fra januar 2009, kan kommunene etterskuddsvis sende søknad/refusjonskrav til Fylkesmannen om tilskudd til leirskoleopplæring etter opplæringslovens 2-3. Målet er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Tilskuddet fastsettes etter en sats per klokketime... Timesatsen blir omtalt i fullmaktsbrev og embetsoppdrag til fylkesmennene og kunngjort på Utdanningsdirektoratets nettside. For 2010 var satsen 474 kr, dvs kr pr elev, avhengig av gruppestørrelsen. Det står ingenting om privatskoleloven og elever i privatskoler i retningslinjene, og noen skoler som har søkt Fylkesmannen får beskjed om at det ikke gjelder dem. Er dette tilskuddet slik anrettet at utgiftene til leirskole motsvarene tilskuddet blir lagt inn i KOSTRA-tallene? Svar: Ingen egen post i KOSTRA, føres trolig på post 202 grunnskoleundervisning. Spm 14. Ny brosjyre for skoleeiere om videreutdanning. Begrepet skoleeier er gjennomført i brosjyren, men lovhenvisningene på første side er bare til opplæringsloven. Og det står at i et mål for strategien er ikke privatskolene nevnt: Deltakelse fra alle kommuner og fylkeskommuner. Og i meldingen om brosjyren på nettsiden, som vi har fått og som er sendt til skoleeiere, står det Skoleeier (kommuner) har ansvar for å ha nødvendig kompetanse... I siste linje i nettartikkelen er det nevnt at videreutdanningene også er rettet mot private skoleeiere. Det er bra Bak slike oppdagelser sligger formuleringer som skaper uklarhet i like retter for privatskolene. Som organisasjoner regner vi med at det bare er en glipp at privatskolelovens regler om dette ikke er nevnt og at det i første linje i nettartikkelen er en forglemmelse at skoleeier i parentes kun er forklart som kommunene. Vi blir likevel litt i tvil etter udirs entydige forsikringer om likebehandling Derfor spørsmålene: Er det bare en forglemmelse at privatskoleloven ikke er nevnt og at strategien ikke inkluderer privatskolene? Montessoriforbundet og NFFL har ønske om å delta i prosessen med å velge ut frikjøpte videreutdanningsplasser. SVAR FRA Udir: Privatskolene ER inkludert. Alt det er studiepoeng kan det søkes på, ikke bare de plassene som er frikjøpt av Udir Fristen er ikke over, skoleeier/lærer kan søke frem til 15. April WaterPark, videreutdanning av Montessorilærere ved Waterpark ER godkjent for etterutdanningsopplegget. Steinerhøyskolen er også godkjent for etterutdanningsmidler

8 Spm. 15. Spørsmål om saksgangen i Utdanningsdirektoratet En godkjent privatskole har fått avslag på søknaden om å få utvide elevtallet på skolen. Avslaget var begrunnet med at skolen ikke hadde sendt inn nytt budsjett, slik skolen hadde fått beskjed om i begynnelsen av desember. Men skolen kunne dokumentere at den hadde gjort dette, og kontakta Utdanningsdirektoratet. Skolen fikk da til svar at eposten ikke var sendt til postmottaket, men til epostadressa til saksbehandlaren. Men dette var den samme saksbehandleren som hadde undertegnet på avslagsbrevet. Skolen har prøvd å komme i kontakt med saksbehandleren uten å lykkes. Det blir ikke ringt opp igjen etter at det er lagt igjen beskjed på telefonsvareren, og det blir ikke svart på epost. Skolen må nå gjennom en klageprosess som tar flere uker ekstra, og søkerne til skolen blir stående uten å få svar. Avslaget på søknaden er jo offentlig og blir kjent gjennom media. Skolen fremstår derfor på en uheldig måte, som kunne vært unngått dersom det hadde vært mulog med den bedre dialog med Utdanningsdirektoratet. Hvilken kommentar har direktoratet til en slik hendelse? Kan direktoratet informere om hvilke retningslinjer som legges til grunn for dialog med en søker? Svar: Udir. ber alle som henvender seg til Udir. bruke postmottaksadressa. Men det er også sakbehandlerens ansvar å få registrert post når den kommer direkte til den personlige epostadressa. Utdir. vil sende egen informasjonspost om dette til organisasjonene. Spm. 16. Oppfølgning av spørsmål 6 i forrige møte anonymisering av sensurering Svaret den : Dette har ikke vært en problemstilling som direktoratet er kjent med. Takker for innspillet og skal ta det videre til vurderingsavdelingen. Hva kan direktoratet rapportere fra vurderingsavdelingen angående dette saksområdet? Svar: Saken i Rogaland var ifht lokal gitt eksamen. Vi kan ikke gjøre noe med dette basert på en udokumentert henvendelse. Direktoratet tar dette videre med tilsynsavdelingen og ser på muligheten til å ta et møte om dette. Systemet i dag medfører at skolen ikke kan anonymiseres - kun elevene. Det er viktig at også lærere ved private skoler melder seg til sensorarbeidet. Spm. 17 om stemmerett i styret for personalet Bakgrunnen var pålegget fra Utdir. om at personalet ved en skole må ha sine egne representanter med talerett, selv om ansatte er valgt inn av skoleeier som fullverdige medlemmer med stemmerett. Svar: Dette spørsmålet er klaget inn for KD og avgjort der. Selv om Montessoriforbundet har ment å styrke ansattes rettigheter ved å gi dem stemmerett, så oppfyller ikke dette lovens krav om å gi ansatte rett til å velge egne representanter med tale- og protokollrett. KF må eventuelt ta direkte kontakt med KD om denne saken.

9 Avslutning: Organisasjonene ber om flest mulige skriftlige vurderinger fra direktoratet på våre spørsmål. Dette for å kunne kvalitetssikre videreformidlingen av direktoratets standpunkter til våre medlemsskoler. Til neste møte settes følgende temaer på dagsordenen: 1. Innhold og ressurser til tidlig innsats 2. Prosjekt bedre læringsmiljø 3. Private skolers deltakelse i videreutdanning av lærere Referatet ført av Ragnar Johansen

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Torsdag 5. juni 2008 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Øystein Rovde. Friskolene: Ragnar

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 7.desember 2011 1200-1500 1. Ny 3-årig avtale om etter- og videreutdanning av lærere. De private skolene har ikke deltatt i

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: nina@montessorinorge.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 21. april 2010. Tilstede fra privatskoleorganisasjonene: Cathrine

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 12. juni 2013. Kl. 12-14 Tilstede: Fra Udir: Magne H. Engebretsen,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskoleorganisasjonenes eget referat fra møte med U-dir 18. november 2008 Til stede på møtet:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: post@montessorinorge.no Referat fra møte i Utdanningsdirektoratet 13. oktober 2010 Agenda for møtet: Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna,

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 10. oktober 2012 kl 12-14.10 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

KFFs Skolelederkonferanse 2009

KFFs Skolelederkonferanse 2009 KFFs Skolelederkonferanse 2009 Utdanningsdirektoratets time Nytt om lov, forskrifter, rundskriv og veiledere Lærlinger Spesialundervisning Lønns- og arbeidsvilkår psl 4-4: Nytt om forskrifter, rundskriv

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Onsdag 16. april 2008 Tilstede: Utdanningsdir.: Eva Først, Magne Engebretsen, Einar Plahter, Øystein Rovde. Friskolene:

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 1. mars Til stede: Lars Gunnar Nag, Johanne Fjellestad, Magne Engebretsen, Trude Rime fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre.

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre. Høringsuttalelse til ny friskolelov Lov om frittstående skoler Dato: 7. januar Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring

Permisjon fra pliktig opplæring Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Verranskolen Verran kommune 2015 I følge Verran kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Vi gjør oppmerksom på at tallene kan avvike litt på grunn av avrundinger. Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

To sitater hentet fra brevet fra KD til KFF datert 06.05.2015, med kopi til Udir:

To sitater hentet fra brevet fra KD til KFF datert 06.05.2015, med kopi til Udir: Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund (NFFL). Leder av forumet

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Endringer i regelverket. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Endringer i regelverket. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Endringer i regelverket Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Gjennomførte endringer Friere skolevalg i vgo Plikt for fylkeskommunene til å finansiere skoletilbud i andre fylker og plikt til å ta imot gjesteelever

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366)

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366) Vår saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: Vår referanse: 01.04.2016 2015/2368 Deres dato: Deres referanse: 31.03.2015 Hordaland Privatgymnas AS petter.alvik@akademiet.no Vedtak om avslag -

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Elevtelling 1. april skoler godkjent etter voksenopplæringsloven

Elevtelling 1. april skoler godkjent etter voksenopplæringsloven Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/611 Deres referanse: Private skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 Elevtelling 1. april 2013 - skoler

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift til friskulelova m.m.

Høyring - endringar i forskrift til friskulelova m.m. OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/4193-2 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fylkesutvalet 19.05.2016 Høyring - endringar

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien.

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker 2. Søknadsprosess 3. Gjennomføring Før du søker Hvilke studietilbud kan jeg søke på? Du kan søke om å delta på alle

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsrapporten 2012

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsrapporten 2012 Årsrapporten 2012 Tilsyn er hovedoppgaven for Fylkesmannen Avdelingens tilsynsaktivitet ble justert ned både på barnehage- og utdanningsområdet Aktivitetskravet for Felles nasjonalt tilsyn og egeninitierte

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Kommunal veileder til rundskriv om fraværsgrense Udir ( ; Oppdatert: ).

Kommunal veileder til rundskriv om fraværsgrense Udir ( ; Oppdatert: ). Kommunal veileder til rundskriv om fraværsgrense Udir-3-2016 (23.06.2016; Oppdatert: 18.08.2106). Dette dokumentet er en kommunal veileder til Utdanningsdirektoratets rundskriv om fraværsgrense, Udir-3-2016.

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

Spesialundervisning i fylkene. Undersøkelse om visse sider ved spesialundervisningen

Spesialundervisning i fylkene. Undersøkelse om visse sider ved spesialundervisningen Spesialundervisning i fylkene Undersøkelse om visse sider ved spesialundervisningen 2013-2015 1 Bakgrunn for undersøkelsen 2 FFU bestemte i 2013 at det skulle gjennomføres en landsomfattende undersøkelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15 Side 1 av 4 Tønsberg kommune JournalpostID 14/61676 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Oppvekst Høring- forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Utvalg Møtedato

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli Rådgiver Anita Kristiansen og jurist Line Tveter ved oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra:

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Prosedyre: Fraværsgrense Versjon 1.2 Endret: 29.09.16 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: 06.10.2016 i skole Ansvarlig saksbehandler: Johs Ringås Saksbehandler:

Detaljer

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009)

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) Besl. O. nr. 129 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129 Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Kvinnherad (1224) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo 23. februar 2008 Høring forslag om

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer