Ingebjørg Neset, bolledreier og rosemaler, Møsstrond. Husflid i Vest-Telemark Skrevet av Tor Kjetil Gardåsen. Fotos: Sture Vareide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingebjørg Neset, bolledreier og rosemaler, Møsstrond. Husflid i Vest-Telemark 2000 2005. Skrevet av Tor Kjetil Gardåsen. Fotos: Sture Vareide"

Transkript

1 Ingebjørg Neset, bolledreier og rosemaler, Møsstrond. Godt håndverk, tradisjonsforankret uttrykk og fornying Husflid i Vest-Telemark Skrevet av Tor Kjetil Gardåsen Fotos: Sture Vareide Medlemmer i prosjektgruppa: Ingebjørg Vaagen, Dag Rorgemoen og Tor Kjetil Gardåsen Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd, SND (Innovasjon Norge) og Telemark Fylkeskommune. Skien 2007 Første utgave

2 Innhold Samtidsdokumentasjonsprosjektet Husflid i Vest- Telemark Forskningsperspektiv og spørsmålsstillinger 5 Husflidutøvere * Bruk av husflid. Husflid og livsstil * Husflidens semiotikk. Husfliden som tegnsystem * Bourdieus modell av det sosiale og symbolske rommet * Økonomisk og kulturell kapital * Hermeneutisk metode * Undersøkelse av husflid innenfor 3 sfærer Produksjon av husflid 14 Kategorier av utøvere. Definisjoner Kunstindustri, brukskunst, kunst. Definisjoner Husflid i Telemark gjennom tallet Husflidhåndverkere i Vest-Telemark : selvrealisering, identitet og næring Produksjon mellom ulike krav * Teknisk og økonomisk rasjonalitet i produksjonen. Husflid og lønnsomhet * Produksjonen og markedet Produksjon som idealisme og moralsk/etiske krav hos utøverne * Me driv med det her, anten me liver av det ell` ikkje. Produksjon som egenutvikling og selvrealisering. Ønsket om videreutvikling * Produsenten mellom tradisjon og fornying. Den problematiske fornyelsen * Autorisert og ikke-autorisert syn på drakt. Bunadsarbeid og fri nyskaping på grunnlag av gamle former * Eg tenkjer det ut av mitt eige indre... Eg vi kje lata tradisjonen vera ei tvangstrøye. Dette er ein annan måte å gifte seg på enn å stande som ei Barbiedokke ein ettermiddag. * Eg må ha det meir rufsute og stygt. Bibbi Tveito - fornyer i skap og treting * Husflid som del av utøverens livssituasjon og økonomi Husfliderne Hobbymalernes respektfulle konformisme * Mønstre og forbilder * Kulturell lydighet * Standardiserte løsninger Dagens folkelige smak Salg av husflid. Bedømmelse av husflid 30 Produksjon/marked Markedsplassen Dyrsku`n Salg av håndverk/husflid på Dyrsku`n * Dømming * Dømming som oppdragende arbeid * Dommernes bedømmelse av kvalitet * Tradisjon * Bedømmelse av gjenstandens bruks- og nytteverdi * Fornying * Dømming av det estetiske * Kubbestol - et eksempel på dømming av enkeltgjenstand * Smakssfærene Husflidbutikken - forretningsdrift og kvalitetsbutikk Kunder i husflidbutikken * Eksponering av varer * Vi er ikke en normalbutikk, men en livsstil. Varer i husflidbutikken * Husflidbutikkens ekspeditører Salg direkte fra produsent Ritualisert presentasjon Bruk av husflid 51 Brukssfærens tegnverden. Husflid og livsstil 2

3 Sammenhenger i livsstil Hvilke trekk ved gjenstanden er sentrale for å uttrykke ulike idealer Grupper av husflidbrukere Eldre bygdemennesker Egenskaper ved gruppen eldre bygdemenneskers husflidsmak * Dei tenkte ikkje så mykje på at dei skulle tene, berre dei fekk skape. Håndverksmessig kvalitet som verdi * Husflid som fortidsgjenspeiling. Husflid som element i bygdemenneskers forestillinger om fortiden. Synet på husfliden som bindeledd mellom før og nå * Husflid som uttrykk for storhetstid i bondesamfunnet. Følelser knyttet til natur og bygdekultur * Gjenstander som gjenspeiler det historiske i tradisjonen * Nærhet til fortidens mennesker og steder * Det tradisjonelle som garanti for et godt produkt og tradisjonskunnskap som prestisje * Tradisjonell kunnskap. Teknikk som kulturarv * Husflid som moralsk symbol. Tradisjonsforankret moralisme * Moralske standarder som komponenter i eldre bygdemenneskers etikk * Moralsyn uttrykt gjennom veving av telemarkstepper * Alder * Geografisk inkludering og vekkvelging * Det hverdagslige og representatives plass Hvorfor har husflid, håndverk og tradisjonsdyrking så høy prestisje i telemarksbygdene? Fornyelse Det kunnskapsrike bygdemennesket og synet på fornyelsen Synet på forfall * Syn på fornyelse * Skikkens mangfold som grunnlag for produksjon av dagens husflid * Eg saknar alle dei flott varisajonane det var før. * At en er fri til å skape noe. De kunnskapsrikes kamp for frihet i fornyelsen Husflidinteresserte akademikere ( sekstiåtterakademikerne ) Intellektuelles frigjøringstrang * Akademikernes selvpålagte misjoneringsoppgave * Akademisk konformistisk non-konformisme * Sansen for det eksotiske * Det håndlagete som ideal * Den myke rustisiteten og det økologiske som ideal * Sansen for det nasjonale Husflidinteresserte akademikere og fornyelse Smak og avsmak blant akademikerne Smak og innredningsideal Yngre husflidinteresserte og studenter Studentene på avdeling for folkekunst i Rauland De økologisk/mestringsorienterte Forholdet til forbildene og den historiske arven * Misjonerende holdning * Personlig opplevelse og stemning blant de yngre De designmessig orienterte og raffinementssøkende studentene De urbane kvalitetssøkende Den store allmenhet Den allmenne oppfatning Oppsummering/drøftinger 97 Husflid - en ubrutt tradisjon? Tradisjonsbegrepet * Statiske og dynamiske tradisjoner * Tradisjon og modernitet * Dagens husflidproduksjon som tradisjon? * Tradisjon gjennom opplæring? * Tradisjon gjennom bruk? * Bruk av kniv * Stettefatet Husflid, folkekunst, kunst, design Husflid og bygdeverdier Hovedprodusentene i undersøkelsen 109 Edvin Loftsgarden, Rauland * Oddvin Kollbotn, Dalen * Hillborg Romtveit, Øyfjell * Ingebjørg Neset, Møsstrond * Ellen Øygarden, Øyfjell Noter, litteratur 137 3

4 Samtidsdokumentasjonsprosjektet Husflid i Vest Telemark Samtidsdokumentasjonsprosjektet Husflid i Vest Telemark er gjennomført i et samarbeid mellom Telemark Museum, Vest Telemark Museum og Husflidkonsulenten i Telemark. Bakgrunn for prosjektet Husflid og håndverk er noe som særpreger Vest Telemark både historisk og i vår tid. I denne delen av Telemark finnes det en rekke utøvere innenfor grener som knivmaking, bolledreiing, treskurd, rosemaling, møbelhåndverk, veving, drakt o.a. Formålet har vært å dokumentere og vise hvordan disse håndverksgrenene utøves i dag og hvordan husflid og håndverk inngår som en del av livsformen for mennesker i dagens Vest Telemark. I prosjektet er det valgt ut 5 hovedprodusenter som er fulgt over 5 år. Disse er: Oddvin Kollbotn, Dalen (knivmaking) Hillborg Romtveit, Øyfjell, (drakt) Ellen Øygarden, Rauland (rosemaling og andre teknikker) Edvin Loftsgarden, Rauland (møbler og figurfresing) Ingebjørg Neset, Møsstrond (tredreiing og maling) Utstillingen Godt handverk, tradisjonsforankra uttrykk og fornying. Husflid i Vest Telemark viser resultatene fra prosjektet. Utstillingen inneholder gjenstander som er laget av disse produsentene. Bilder og tekst forteller om dem og om hvordan husflid inngår som en del av livsmønstret i et moderne bygdesamfunn. Dokumentasjon Prosjektet har ellers resultert i følgende: - videofilm av fire av produsentene tatt opp av fotograf Sture Vareide, Kjeller. Filmene viser hvordan utøverne arbeider med sin produksjon - fotodokumentasjon av utøverne ved Sture Vareide - lydbåndintervjuer og notater - innkjøp av gjenstander fra produsentene. Gjenstandene oppbevares ved Vest Telemark Museum - prosjektrapport Medlemmer i prosjektgruppa har vært Dag Rorgemoen, daglig leder ved Vest Telemark Museum, Ingebjørg Vaagen, husflidkonsulent i Telemark og Tor Kjetil Gardåsen, konservator ved Telemark Museum. Prosjektet er initiert av Vibeke Mohr ved Telemark Museum og er blitt finansiert av Norsk Kulturråd, SND (Innovasjon Norge) og Telemark Fylkeskommune. Prosjektet er forankret i Telemark Fylkeskommune gjennom vedtak i to politiske hovedutvalg. 4

5 Forskningsperspektiv og spørsmålsstillinger Undersøkelsen, som har et samtidsperspektiv, har til formål å beskrive, forklare og forstå produksjon, omsetning og bruk av husflid. Husflidutøvere Husflidutøvere som driver dette som heltids nærings- og yrkesutøvelse er i dag en målbevisst og hardt arbeidende gruppe. I tillegg til disse kommer et stort antall som har utøving av en husflidaktivitet som hobby, for mange med et større eller mindre salg av produktene. I begrepsdiskusjonen er det etablert et skille mellom disse gruppene gjennom begrepene husflidhåndverkere vs. husflidere. I næringssammenheng i dag blir husflidutøvelse sett på å ha et potensiale for næringsmessig vekst. Utøvelsen passer godt som en binæring inntil andre arbeidsplasser eller som hjemmenæring, og virksomheten har den egenskapen at den kan like gjerne drives i utkanter som i sentrale strøk. Husflidkonsulenten i Telemark er ansatt av Norges Husflidslag og har kontor i regionaletaten i Telemark fylkeskommune. Denne stillingen har til formål å styrke den levende husflidtradisjonen i fylket ved å organisere aktiviteter og tiltak som utvikler husflidsfaglig interesse og kunnskap, produksjon og omsetning. Undersøkelsen og den forståelse den skaper for produsentene og markedet kan derved også ha nytteverdi gjennom å skape en forståelse som grunnlag for eventuelle forbedringer eller endringer innenfor denne sektoren. På produksjonssiden vil det rettes hovedfokus på noen utøvere (5 stk.). Disse representerer utøvere (husflidhåndverkere) som driver dette som sin hovednæring og tar sikte på å forstå og beskrive ulike sider rundt deres utøvelse. Målsettingen er å undersøke hvilke indre og ytre faktorer som er bestemmende for deres produksjon. Bruk av husflid. Husflid og livsstil Til tross for sine sterke historiske referanser, er husflid i dag først og fremst et livsstilsvalg som gjøres av mennesker som lever innenfor en moderne eller postmoderne virkelighet. Husflid er et bevisst valg og ikke en nødvendighet for å produsere bruksartikler. Selv om gjenstandene som fremstilles har mye til felles med det historiske og i noen tilfeller kan være siste ledd i en tradisjonsprosess, vil holdningen til husfliden være annerledes i dagens samfunn enn i gamle dager. Å drive med husflid er altså et fritt valg som gjøres av dagens mennesker som komponerer sin livsstil. I denne inngår elementer som tradisjon, håndverk, estetikk m.v. Det tradisjonelle blir elementer i en nåtidig virkelighet og integreres i en livsstilsmix for nåtidens mennesker. Et slikt sett av livsstiler er for dagens mennesker ikke noe permanent, men kan endres. Valgene er personlige. Den postmoderne tradisjonsberaren er ein komplisert symbiose mellom det lystbetonte, det berekraftige og det moralsk og sosialt meningsfulle, skriver Lønning. (Lønning 2000:Her etter Haugsevje 2001:104) Det moderne eller postmoderne samfunnet er en symbolverden der konsum, konsumvarer og gjenstander inngår i menneskenes identitetskonstruksjoner, skriver Arvid Viken i en artikkel om semiotikk. (Viken, Arvid: Turisme som semiotisk praksis. I Jacobsen/Viken 1999:45) Husflid kan brukes som ett av flere elementer i oppbyggingen av en livssituasjon og identitet. Husflidens semiotikk. Husflidgjenstandene som tegnsystem Symbolvärdene är menniskans dyrbaraste egendom. Der är i kraft av dem hon är människa. (Gregor og Nils Paulsson) (Paulsson og Paulsson 1956:77) Husflid og håndverk har mange sider dersom en velger å undersøke dette feltet med et analyserende blikk. Noen av sidene er åpenbare og kan umiddelbart observeres og forstås, mens andre er skjulte. 5

6 Ved første blikk kan husflidarbeid virke som en hobby eller en form for kreativ utfoldelse. Dersom en mener at det begrenser seg til det, gjenstår det å forklare det veldige engasjement som legges for dagen når det gjelder sider ved husfliden som dommerbedømmelse, første- andre og tredjepremier, måter som husflid skal stilles ut og presenteres på, hva som er rett form, dekor og farge, hvor nær en skal holde seg til tradisjonen, hvor mye personlig frihet og skaperevne en kan legge i det eller hva som er god kvalitet, samt en rekke av de spørsmålene som opptar mange av de mennesker som har valgt å fatte interesse for husflidfeltet. Skal vi få forståelse av dette må vi slå fast at husfliden også er et system av koder med en rekke ulike betydninger. Mange av situasjonene omkring husfliden blir derved sterkt meningsladete. Husflidproduktene var tidligere nødvendige bruksprodukter i hverdagen, og forståelsen og bruken av dem var i første rekke knyttet til den praktisk bruksfunksjon. Ut over denne kunne mange ting ha prydfunksjon, symbolfunksjoner eller en rituell funksjon. En forståelse av og kunnskap om dette er vesentlig når det gjelder å trenge inn i og dokumentere og formidle den kunnskaps- og forestillingsverden som i sin tid var knyttet til det vi i dag opphøyer til kulturminner, som Asbjørn Klepp uttrykker det. (Klepp, Asbjørn: Kystkulturen avspeiler det sansbare miljø. Kysten 1/1997) Vår tids husflidprodukter kan ha mange ytre likhetstrekk med de gamle produktene, men både produksjonen, bruken og forståelsen av dem vil være grunnleggende annerledes enn i gammel tid. For mange av produktene er det helt åpenbart at de lever i en annen sammenheng i dag enn de gjorde i et førmoderne samfunn. De fleste husflidprodukter i dag kan bare i liten grad forstås i termer av bruksobjekter. De blir som regel bare i mindre grad brukt til det som har vært deres egentlige bruksformål. Treboller blir ikke lenger brukt til å drikke øl av (bortsett frå at noen har tatt det opp igjen som et rituale ved bestemte anledninger), og de fleste av eldre tiders bruksgjenstander fungerer i dag hovedsaklig som interiørdekorasjoner. Til daglig bruk har slike gjenstander for lenge siden blitt utkonkurrert av masseproduserte varer. Det moderne samfunnets forbruksvarer er for det alt overveiende industrielt fremstilte varer, og de aller fleste husflidprodukter kan lett erstattes av moderne produkter i et industrielt fremstilt materiale, f. eks. plast. Det behov for å lage bruksgjenstander til daglig bruk som fantes tidligere er i dag ikke lenger til stede. Strengt tatt skulle derfor husfliden være utdødd, men det er langt fra tilfelle. En stadig stor produksjon av slike artikler forteller sitt tydelige språk om det. Sammenlignet med tidligere tider, da husflidgjenstander var vanlige bruksgjenstander og kunne analyseres som slike, har imidlertid de fleste husflidprodukter som fremstilles i dag en helt annen funksjon. Selv om det historiske er et utgangspunkt og en viktig referanseramme, må husflidgjenstandene likevel oppfattes som samtidsgjenstander. Dette innebærer at de må studeres som samtidsfenomener og ses i lys av prosesser i samtiden. Her inngår de i andre systemsammenhenger enn de samme gjenstandene gjorde i tidligere tider. I mange fleste tilfeller må også bruk av historiske former ses på som et samtidsfenomen. Historiske former blir gjennom dette omdefinert. Dette innebærer likevel ikke at vi kan utelukke at tradisjonsprosesser fortsatt også er medvirkende i produksjon og bruk. Dagens husflidgjenstander må derved forstås ut ifra forutsetninger forankret i vår tid. Bruksfunksjonen er sjelden lenger det primære for størstedelen av gjenstandene og det som legitimerer av fremstillingen. I en samtidsdokumentasjon må det derfor være vesentlig å søke å rette søkelyset mot vår tids former for forståelse av og de funksjoner og det betydningsinnhold som vi i vår tid tilskriver disse produktene. Siden det direkte bruksaspektet er såpass underordnet, er det særlig gjennom den ideologiske og symbolske analysen at vi vil kunne avdekke disse gjenstandenes funksjon i moderne tid. Sentralt i en bruksundersøkelse står da på brukersiden å søke å komme frem til en forståelse av husflidens rolle som en komponent i ulike gruppers rasjonalitet, verdisystemer og livsstilsmønstre og i gruppenes identitetskonstruksjon. På produksjonssiden vil forholdet mellom produsentens verdiorientering (rasjonalitet), produksjonens rammebetingelser og markedets krav være naturlige fokus. 6

7 Gjenstander og meningsinnhold Gjenstander er altså både ting og symboler. Dette stiller krav til gjennom forskningen å få tak i andre funksjoner som disse gjenstandene har. I særlig grad må dette søkes i ulike former for meninger og meningsstrukturer som er knyttet til gjenstandene i vår tid. Gjenstandenes symbolside kan ses som bestående av tegn og symboler som produseres, leses og fortolkes av dem som lager og dem som bruker gjenstandene. Identitet uttrykkes gjennom enkelte objekter eller hendelser som så symboliserer hele identiteten, skriver Marianne Gullestad. (Gullestad 1985:28) I henhold til fenomenologisk forskningstradisjon er det interessante ikke virkeligheten slik som den er, men slik den fremstår for oss, ettersom det er det som styrer handlingene. Objektet slik det gestalter seg for subjektet, den mening omverdenen har for aktøren, er det sentrale som søkes innenfor fenomenologien. Iakttagelsen passerer det mentale filter som tildeler mening. En slik betraktelsesmåte er en dreiing vekk fra positivismens observasjon og registrering av ytre forhold over mot den hermeneutiske tolkningen av hvordan aktørens bevissthet opplever de samme forholdene. Ved slik fortolkning blir kulturen ordnet og begripbar gjennom aktørens bevissthet. Gjenstandsforskning skjer ikke gjennom gjenstandene selv, men de opplevende aktørene. (Brück 1997: 111) I dagens situasjon blir det derfor symbolaspektet ved gjenstandene som blir det sentrale. Husflidgjenstandene har i dag stor grad av symbolverdi, mindre grad av bruksverdi. Dette samstemmer med en oppfatning hos Fiske (1989), som utvider økonomibegrepet til å omfatte også en kulturell økonomi hvor det ikke sirkulerer penger, men hvor publikum blir produsenter av betydninger og fornøyelser/gleder. I denne økonomien er det ingen forbrukere, men bare meningsbærere (circulators of meaning). (Fiske 1989:27) Husflidvirksomhet vil således være knyttet til en rekke spørsmål: Hvordan blir gamle gjenstandstyper produsert og hvordan inngår de i en moderne husflidkontekst? Hva skjer med en gjenstandskategori og produksjonen av den når den går over fra å være en gammel bruksgjenstand til å bli et moderne husflidprodukt? Hva i produksjonsprosessen er bevaring og hva er endring? Hvilken endring og hvilken kontinuitet foreligger i forhold til utgangspunktet, den gamle gjenstanden? I hvilken grad skjer bevaring/ending innenfor bestemte rammer? Hvilke gjenstander velges ut og hvorfor? I hvilken grad blir historiske sider ved gjenstanden vektlagt med ønsket om å kopiere mest mulig nøyaktig, funksjonelle, estetiske, historiske kriterier? Hvilke trekk følger det tradisjonelle, og hvor gjøres det endringer? Hvilke gamle trekk med gjenstanden blir vektlagt i det nye? Hva sier dette om tradisjonsoppfatning og tradisjonsoverføring? En omgjøring av gamle bruksgjenstander til moderne husflidgjenstander innebærer bl.a. en sakralisering og besjeling av gjenstandene. De får ny symbollading og inngår i nye handlingsmønstre som ikke sjelden fremstår som ritualistiske, f. eks. husflidutstillinger der det er sterke følelser knyttet til hvilken måte husflidgjenstandene skal presenteres på. Tegn og tegnverdener Gjenstandene representerer en egen tegnkultur eller semiosfære. (Semiosfære: en avgrenset tegnverden bestående av ulike typer tegn; fysiske, begrepsmessige, atferdsmessige og strukturelle.) Semiosfærebegrepet kan brukes om ulike nivåer, og det finnes begrensede semiosfærer. Innenfor miljøet er det også ulike semiosfærer som fortolkes ulikt innenfor forskjellige grupper. Begrepet henspiller på at det finnes en tegnverden som er felles for en sektor eller livsområde, og forskjellig fra andre sektorers tegnverdener. En semiosfære er derved en tegnmessig eller symbolsk ramme for semiosis og diskurser. Semiosfære kan være et nyttig begrep for å forstå systemer som er allmenne og globale, og som representerer et fellesskap på tvers av tradisjonelle kulturelle skillelinjer. (Jfr. Viken: 51-52) Husfliden med sine ulike sfærer (produksjons- omsetnings- og bruks/konsumsjonssfære) omfatter således en rekke tegn som er meningsbærende og som inneholder budskap for grupper av personer. De fleste av tegnene må regnes til kategorien symbolske tegn (hvor det ved selve tegnet ikke er noe som tilsier dens betydning) fremfor ikoniske tegn (tegn som gir umiddelbar mening og som ligner det 7

8 de representerer), selv om grensen mellom disse kategoriene kan være flytende. Betydningen av de fleste av tegnene innenfor husfliden er gitt av kulturelle konvensjoner eller normer i produksjons- og brukermiljøet. Disse gir informasjon til de som forstår kodene og meningssystemene. (Viken 1999:49 og 50) Tegnene er ikke alltid åpenbare tegn som enhver vil forstå ved å betrakte dem. En del tegn er konnotative (assosiasjonsskapende). Svært mange er imidlertid indeksikalske tegn som fungerer fordi man har lært seg hva de betyr. De ligger skjult i gjenstanden og krever en bestemt type forforståelse for å få den rette eller tilsiktede meningen i forhold til det som er godtatt i miljøet. Mange av husflidgjenstandenes tegn har den karakter at de ikke er åpenbare, og det kan kreve lang tid å trenge inn i dem for å kunne forstå og tolke dem på den rette måten. Gruppe og symbolverdi Materielle kulturelementer vil etter dette i stor grad være uttrykk for personer og gruppers ideologi. De artikuleres i den hensikt å kunne brukes som kommunikasjon på ulike arenaer og i forhold til ulike grupper. I kontakt mellom grupper utprøves identitetene, som også kan forandres over tid. Ulikheter blir mer synlige om de ses i forhold til andre grupper. Derved vil bestemte gruppers trekk fremstå klarere dersom de sammenlignes med tilsvarende trekk hos andre grupper. Å ha den rette tolkningen av gjenstandene innebærer en form for symbolsk makt. De sosiale forskjeller - stil og form blir således brukt semiotisk som symbol for klasse- eller gruppetilhørighet og som distinksjonsmarkør. Finnes det f. eks. felles elementer innenfor de samme sosiokulturelle miljøene? Også masseproduserte industrielt fremstilte varer har et potensiale og kan gjøres til gjenstand for symbollading blant brukere, men en slik verdi blir gjerne tilskrevet av markedet og fremkommer ikke utifra noe verdifellesskap mellom produsent og forbruker. I en undersøkelse av husflid vil imidlertid forbindelsen mellom produsent og bruker være at aspekt som skiller dette feltet ut fra det industrielt fremstilte. Husflidgjenstandene har gjennom sin alternative produksjonsmåte og økonomi et særskilt potensiale for symbollading. Dette kommer i tillegg til det meningspotensiale som selve formen kan lades med. Gjenstandens produksjons- og omsetningsaspekt innbyr også til lading med bestemte typer symbolverdier, som kan være av mange slag. Disse ulike egenskapene av historisk, estetisk, moralsk osv. art er ikke objektive egenskaper, men egenskaper som skapes innenfor ulike miljøer og brukergrupper i selve omgangen med husfliden. Allmennhetens ønsker og preferanser kan befinne seg på et annet plan enn elitens. Mange virkeligheter kan eksistere side om side. De ulike virkelighetsoppfatningene eksisterer i forhold til avgrensede erfaringshorisonter. (Berkaak 1992:45) De ulike utsnitt som velges av ulike grupper kan springe ut av ønsket om å vektlegge ulike sider ved husfliden. Ulike grupper kan ha behov for eller ønske om ulike typer markører, eller ulik geografisk og sosial identitetsforankring, estetiske idealer eller identiteter. Dette kan medføre en forkjærlighet for helt ulike typer uttrykk og egenskaper. Husflidproduktene kan dessuten ha det til felles med kulturminner at de kan tilskrives historisk verdi og derved fungere som en markør for ulike gruppers historieforståelse og historiekonstruksjon. De kan som kulturminner være konkrete bekreftelser på et behov for forståelse av samtida. (Jfr. Berkaak 1992:45) Samtidig er oppfatningene om husflid en prosess som er dynamisk og som pågår hele tiden, som foretar en seleksjon, og som skaper de redskapene som brukes for å foreta vurderingene. Slik blir de en felles verden av verdier, ferdigheter og interesser som bestemmer hvordan husflidvirksomhet skal utøves og hvilke idealer som skal gjelde for utformingen av en god husflidgjenstand. (Jfr. Berkaak 1992:42) Selv om det er det samme materialet som man bruker (folkekunst/bondehåndverk), kan vi oppleve at de historiene og tradisjonene som skapes med det samme utgangspunktet kan være høyst forskjellige. Eric Hobsbawm (1983) påpeker hvordan tradisjoner skapes av ulike årsaker: de sanksjonerer f. eks. bestemte interessegrupper eller maktforhold og gir dem legitimitet. Oppfinning av tradisjon springer ut ifra bl.a. behovet for kontinuitet, homogenitet og stabil identitet som motvekt til de omskiftelige og foranderlige omgivelsene i hverdagslivet. Vår historiske interesse er identitet. (Her etter Berkaak 1992:51) 8

9 Dette skulle tilsi at det vil kunne skapes høyst ulike tradisjoner ut ifra det samme utgangspunkt. Det skulle også tilsi at den elitistiske og den folkelige husflidhistorien ville kunne bli ulike, selv med det tilsynelatende samme historiske utgangspunkt. Bourdieus modell av det sosiale og symbolske rommet Bourdieu presenterer en modell av det sosiale rommet og av det symbolske rommet. (Bourdieu 1995:30). Bourdieu skriver at Forskeren forsøker å gripe de strukturene og mekanismene som like mye unnslipper den innfødtes som den fremmedes øyne (om årsakene enn er forskjellige). Dette kan være konstruksjonsprinsippene eller reproduksjonsmekanismene for det sosiale rommet, som forskeren så forsøker å framstille i en modell som gir seg ut for å ha universell gyldighet. Slik kan forskeren få øye på de faktiske forskjellene, de som skiller fra hverandre både strukturene og disposisjonene (ulike former for habitus), og som skyldes naturlige særpreg - eller at sjelene er forskjellige - men som skyldes særegenheter ved de ulike kollektive historiene. (Bourdieu 1995:31) Den substansialistiske tenkemåten (substansialistisk lesning=en ser hver virksomhet for seg selv (Bourdieu 1995:31)) er den sunne fornuftens - og rasismens - tenkemåte: den behandeler aktiviteter eller preferanser som er typiske for bestemte individer eller grupper i et bestemt samfunn på et bestemt tidspunkt som substansielle egenskaper, innskrevet en gang for alle i en slags biologisk eller... kulturell essens. (Bourdieu 1995:32) Derfor har vi på ethvert tidspunkt i ethvert samfunn å gjøre med en helhet av sosiale posisjoner som forenes gjennom et homologi-forhold til en helhet av virksomheter (som golf eller pianospill) og av goder (som landsteder eller malerier), og disse virksomheter og godene har også sine kjennetegn i forhold til hverandre. Denne formelen kan virke abstrakt og obskur, men den uttrykker den første behov for en adekvat lesning av analysen mellom sosiale posisjoner (et relasjonelt begrep), disposisjoner (eller habitus) og standpunkter, altså de valgene de sosiale aktørene foretar på alle ulike praksisområder, som når det gjelder matlaging, musikk...osv. Formelen minner om at en sammenligning bare er mulig mellom systemer. (Bourdieu 1995:33)...distinction, det vil si en spesiell kvalitet ved holdning og ved manerer og som oftest regnes som medfødt (det snakkes om distinction naturelle ), egentlig bare er en forskjell, en differanse, en avstand, distinkte trekk - i korthet relasjonelle egenskaper som bare finnes i og gjennom forholdene de har til andre egenskaper. (Bourdieu 1995:33) Denne ideen om forskjeller, om avstander, ligger til grunn for selve begrepet om rom: en helhet av distinkte og sameksisterende posisjoner, som er utvendige i forhold til hverandre og som definerer hverandre gjennom sin gjensidige utvendighet, og gjennom nærhet, naboskap eller fjernhet i forhold til hverandre, samt gjennom hvilken rang de har i forhold til hverandre, ved å være over, under eller imellom. Økonomisk og kulturell kapital I det ovenfor beskrevne systemet fremhever Bourdieu de to differensieringsprinsippene økonomisk og kulturell kapital som de mest virksomme i de mest fremskredne samfunnene. Av dette følger at aktørene har desto mer til felles jo nærmere de står hverandre langs disse to dimensjonene, og desto mindre til felles jo fjernere de står fra hverandre. Avstander i rommet og på papiret svarer til sosiale avstander. (Bourdieu 1995:34) Habitus er et forenende og genererende prinsipp som lar indre og relasjonelle kjennetegn ved en posisjon komme til uttrykk i form av en enhetlig livsstil, det vil si som et enhetlig sett av valg av personer og virksomheter. (Bourdieu 1995:36) Bourdieu påpeker at habitusformene innebærer ulike klassifikasjonsskjemaer, ulike prinsipper for klassifiseringer, ulike prinsipper for anskuelse og for inndelinger, og ulik smak. De skaper forskjeller mellom det som er bra og det som er dårlig, mellom det gode og det onde, mellom det fornemme og det vulgære osv. Men vurderingene er ulike, og væremåter og gjenstander kan oppfattes ulikt - fornemt, vulgært eller pretensiøst og prangende. Forskjellene i goder, standpunkter eller virksomheter oppfattes gjennom sosiale persepsjonskategorier, som gjør dem til symbolske forskjeller og konstituerer et språk. Forskjellene knyttet til ulike posisjoner (godene, virksomhetene og måtene å forholde seg til godene og virksomhetene på) fungerer som konstituerende forskjeller for symbolske systemer... fungerer som distingverende og adskillende tegn. (Bourdieu 1995:37) 9

10 Dette springer ut av menneskets behov for å adskille seg i meningen å være betydningsfull, noe som gjør personen til synlig og fattbar for den som kan skjelne. En må derfor være utstyrt med persepsjonskategorier, klassifikasjonssystemer og en smak som gjør det mulig å skjelne, å se forskjeller og å differensiere mellom ulike ting. Smaken er for Bourdieu en følelse for distinksjoner, en ervervet evne til å gjenkjenne og erkjenne visse distinksjoner og ikke andre. Smakens fordeling i det sosiale rommet er et kart over hvordan sosial avstand fremtrer for de mennesker som orienterer seg i dette rommet. Jo mer forskjellig en gruppes smak er fra en annen, jo mer er den sosiale og kulturelle avstand som den må overbygge, som å slå inn på en utdannelsesbane eller gjennom giftermål. Smaken er en indikator på de investeringer mennesker har gjort i livet, på deres livsbane og fortettet uttrykk for de symbolske og materielle tilganger de har tilegnet seg, den kapital de kan anvende seg av for å forsvare eller bedre sin sosiale stilling i forhold til andre. (Broady/Palme:189) Inndelig etter opplevelsesfellesskap Gerhardt Schulze fremheveri sine undersøkelser fra 1980 tallets Nürnberg at postmoderne gruppedannelse ( opplevelsesfellesskap ) i sterkere grad følger alder og gruppedannelse og ikke sosiale kriterier. Hans 5 miljøer omfatter eldre og yngre mennesker. (Skjelbred, Ann Helene Bolstad: Et teoretisk sidebikk på fest i vår tid. Stens ) Hermeneutisk metode Ut ifra det foregående er valgene som gjøres av gjenstandstyper og deres utforming derved ikke nøytrale verdivalg, men verdivalg og motivasjoner som er forankret i ulike grupper av befolkningen (befolkningsutsnitt) og deres virkelighetsoppfatning. Disse springer ut av vedkommendes behov for å dyrke gjenstanden. (Berkaak 1992:67) Dette betyr at en hermeneutisk eller fortolkende metode vil være nyttig for å forstå og gripe gjenstandenes funksjon og deres meningsinnhold innenfor de ulike sfærer. Det innebærer at en fortolkning går parallelt og side om side med undersøkelsen av tingen i forskningsarbeidet. Ehn/Løfgren beskriver denne analytiske metode slik: I ene stunden undersøker vi en ytring, en gest, en gjenstand; i neste spør vi oss hva det betyr i en større sammenheng. Med de analyserte elementene konstrueres system av idéer, begrep, normer og handlinger. (Ehn/Löfgren 1982:95. Her etter Londos 1993:18) Dette betyr at gjenstandene kan beskrives og analyseres materielt både som gjenstander/produksjon og kontekstuelt som mening eller meningsstrukturer. Prosjektets datainnsamling har derfor som siktemål å omfatte de materielle aspektene, men i tillegg til dette også gjenstandenes meningsstrukturer, dvs. hva tingen representerer og symboliserer i de ulike ledd. Et analyseskjema satt opp av Jon Godal over karakteristika ved gjenstander kan være et utgangspunkt for å skape seg en oversikt over trekk ved en gjenstand ut ifra antakelsen om at brukere innenfor ulike grupper vil vektlegge ulike trekk: 1. Material, art og kvalitet - handverkstekniske særkjenne - konstruksjonstekniske særkjenne 2. Funksjon og driftsteknikk, korleis tingen fungerar - form, særkjenne og den forståinga av form som gjenstanden ber bod om - utsjånad, korleis tingen ter seg, kva han fortel om estetisk oppfatning - serlege/uforutsette særkjenne 3. Systemmsamanhengar - økologiske - økonomiske -sosiale -Grende/bygde/landsdels/etnisk/nasjonal soge - Særlege/uforutsette særkjenne 10

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Trine Næss Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Bacheloroppgave i Sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG Våren 2006 Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Liv-Ellen Erdal SOS-350 H03 Hovedfagsoppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten.

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund September 2002 Den magiske brøken Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund f. 1954, cand. philol (litteraturvitenskap),

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer