Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering."

Transkript

1

2 Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble 100 % ervervet siste kvartal Vi leverer sikkerhetsløsninger til over kunder. et har i dag circa ansatte fordelt på to forretningsdivisjoner; Sikkerhet og Vakt. Vi er representert i alle de store norske byene og Göteborg og Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Selskapet ble etablert 1987 og hadde i 2008 en omsetning på ca 1,1 milliarder. Vakt Service har samarbeid med en rekke andre aktører både i Norge og Sverige. Selskapet har offentlig god kjenning for å utøve vakttjenester i.h.t. Lov om vaktvirksomhet og er medlem av NHO Service. Selskapet er ISOsertifisert og godkjent i Achilles og Sikkervakt. et har også tillatelser til å drive virksomhet i Sverige. Innhold 4 sjefen: Innovasjon og struktur 6 Leverer smarte totalløsninger 8 Organisasjon 9 Sikkerhet Teknikk 10 Sikkerhet Shipping, oil and gas (SOG) 12 Sikkerhet Alarmstasjon 14 Nokas Verdi 16 HR Riktig fokus for økt lønnsomhet 18 ISO-sertifisering på plass 19 Styrets beretning regnskapsåret Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser 3

3 4 Innovasjon og struktur Strategien opprettholdes; Vakt Service skal fortsatt satse på vekst og innovasjon har vært et begivenhetsrikt år for Vakt Service. Store ressurser er lagt ned i arbeid knyttet til restrukturering av virksomheten i to divisjoner sikkerhet og verdi samt innovasjon og utvikling av tjenesteområder. Vekst har hele tiden vært en strate gi i Vakt Service, det er det fortsatt. Gjennom de siste årene har virksomheten hatt en bratt vekstkurve, en utvikling som har kommet dels organisk og dels gjennom oppkjøp. I 2008 gikk selskapet over i en fase der fokus på struktur og innovasjon ble mer vektlagt enn tidligere. Parallelt med at det fortsatt satses på vekst lønnsom vekst. Divisjonalisering I året som gikk valgte man å dele virksomheten i to divisjoner: Sikkerhet og NOKAS Verdi. Dette var en naturlig konsekvens etter opp kjøpet av NOKAS høsten ble det første fulle driftsåret der et restrukturert NOKAS var innlemmet i konsernet. Restruktureringen av NOKAS var et omfattende og nødvendig prosjekt som har gitt gode resultater til tross for bortfall av inntektene fra spille markedet. I tillegg er en rekke andre mindre restruktureringstiltak blitt gjennomført. Dette har vært nødvendig, ikke minst i forhold til å posisjonere virksomheten i lys av den turbulens som har preget de fleste bransjer i kjølvannet av finanskrisen. Nordisk selskap Vakt Service jobber etter en overordnet målsetting om å bli et nordisk selskap. I tillegg skal selskapet være store i de markedene det er representert. Stadig flere kunder har etterspurt sikkerhetsløsninger på nordisk nivå. Selskapet har gode forutsetninger for å lykkes med dette. Etter oppkjøpet av NOKAS har Vakt Service befestet posisjonen som ledende i Norden på verdihåndtering. Selskapet kjøpte i 2008 Control Risk Scandinavia AB (CRS) som er et godt etablert svensk sikkerhetsselskap med tellersentraler i Gøteborg og Stockholm. Samtidig ble Skandia Värde etablert i sam arbeid med det svenske vaktselskapet Skandia Bevakning. Selskapene har hatt en fin utvikling og har fått mange kunder, spesielt innenfor detaljhandel. Nå jobbes det videre mot større kjeder innen bank og handel. En viktig hendelse under fjoråret var da Vakt Service flyttet inn i nytt hovedkontor i Tønsberg. Det nye hovedkontoret fremstår som en moderne arbeidsplass med gode fasili teter som oppfyller kravene som stilles til virksomheten. I bygningen er det blant annet laget en egen bunker som rommer Europas mest moderne alarmstasjon. I tillegg til nytt hovedkontor i Tønsberg, vil et nytt kontorbygg i Oslo bli oppført. Innovasjon Innovasjon sees på som en kundedrevet prosess i Vakt Service. I tillegg er det en del av selskapets vekststrategi. På produkt- og tjeneste siden jobbes det kontinuerlig med utvikling og forbedringer. Det til strebes hele tiden å skape løsninger som skal gi våre kunder en merverdi. I 2008 ble et eget forretningsområde opprettet innen Divisjon Sikkerhet: SOG (Shipping, Oil & Gas). SOG har spesialtilpasset kompetanse for å møte krav og utfordringer fra selskaper innen shipping, olje og gass. Herøya Industriberedskap (HIB) er et selskap innenfor SOG som Vakt Service eier sammen med Hydro og Yara. HIB har i 2008 hatt sterk fokus på innovasjon og utvikling av ulike beredskapstjenester. HIB sitter også på en unik beredskapskompetanse som i større grad vil bli markedsført. Her er det etablert nye og spennende løsninger innenfor flomsikring som forenkler slikt arbeid dramatisk. I tillegg representerer denne løsningen en miljøgevinst sammenlignet med tradisjonelle metoder. Brann, entring og sikkerhetsvakter (BES) er et annet tjenesteområde under utvikling i SOG. Her stilles det store krav til operasjonell oppdragsledelse og kompetanse. Spesielt i forbindelse med revisjonsstanser på store industrianlegg bistår vi med denne tjenesten. Et tredje område innenfor SOG som har vært i utvikling i 2008 er havnesikkerhet. Dette er spesialtilpassede vaktholdstjenester rettet mot havner og er allerede levert til flere havner i Norge. Nye løsninger innenfor Verdi Innenfor Divisjon Verdi har det øgså vært fokus på produktutvikling i En ny tjeneste innenfor verdi håndtering ble lansert - NEMSYS (Nokas Verdi ecash Management). NEMSYS er utviklet for å redusere kundenes tidsbruk på oppgjør, gi dem økt kontroll over kontanthåndteringsprosessen og sørge for reduserte feilføringskostnader. Et annet område er nysatsingen Winservice som ble etablert i november 2007 men hadde sitt første driftsår i Winservice eies med 50 prosent andel hver av og Wincor Nixdorf AS et selskap som er verdens ledende på IT-løsninger til detaljhandel og banksektoren. Tjenesten er utviklet for å tilby et helhetlig konsept bestå ende av kontant håndtering, sikkerhet, vedlikehold, IT og service. Fremtidsutsikter Kjernevirksomheten i Vakt Service er konsentrert rundt sikkerhet og verdihåndtering. Dette er områder vi skal videreutvikle i enda sterkere grad fremover. Behovet for sikkerhet og trygghet vet vi er økende i samfunnet generelt. Våre tjenester vil hele tiden bli utviklet og tilpasset dette behov. Et paradoks er også at Norge er det land i verden med høyest bruk av bank- og kredittkort i forhold til folketall. Likevel gjøres 74 prosent av alle transaksjoner i Norge med kontanter, og kontantmengden er økende. Således opplever vi at våre kjerneområder er godt tilpasset de krav som vi komme fra markedet fremover markerte en slutt på konjunktur oppgangen som har preget norsk næringsliv de senere år. Finans krisen har så langt ikke påvirket Vakt Service i særlig grad. Vår virksomhet kan langt på vei ka rak teri seres som syklisk nøytral. Situasjonen blir selvsagt fulgt nøye, men strategien opprettholdes; Vakt Service skal fortsatt satse på vekst og innovasjon. I denne sammen heng tar vi derfor med at vi våren 2009 kjøpte vaktvirksomheten og alarmporteføljen til selskapet Infratek ASA. Rundt 500 mennesker blir med over i Vakt Service. Med dette oppkjøpet posisjonerer Vakt Service seg som landets ledende alarm stasjonsoperatør. Heine Wang Adm. dir.

4 6 7 Leverer smarte totallo/sninger Våre kunder skal føle seg trygge på at Vakt Service tilbyr smarte, langsiktige totalløsninger, skreddersydd deres sikkerhetsbehov. Hvilken divisjon eller hvilke forretningsområder tjenestene og produktene blir levert fra, betyr mindre for kunden. Med en overordnet salgsorganisasjon med tilhørende KAMer (Key Account Managere), er kunden uansett sikret ett kontaktpunkt inn mot oss som leverandør. Vårt brede spekter av tjenester, samlet i et og samme selskap, gjør Vakt Service til en unik aktør i det norske sikkerhetsmarkedet. Ingen andre kan tilby tilsvarende totalkonsepter. Dette skal selvfølgelig kunden høste fordelene av. Helhet og spissing Organiseringen av to divisjoner; Sikkerhet og Verdi, med sine respektive forretningsområder gjør det mulig for selskapet å spisse fokuset og dermed opprettholde en høy eksper tise innenfor hvert enkelt produkt- og tjenesteområde. Å være en totalleverandør innebærer å alltid se etter de beste løsningene for kunden. Ett tett samarbeid mellom kunden og oss og internt, mellom divisjonene og forretningsområdene, gjør det mulig. Vakt Service legger stor vekt på å finne langsiktige helhetsløsninger som reduserer kostnaden og bedrer kvaliteten. Vakt Service lever av tillit og langsiktige relasjoner. Totalkonseptet har igjennom året gitt oss mange gode tilbakemeldinger fra kundene, ikke minst i storkundesegmentet. Oppkjøp Det var mindre oppkjøpsvirksomhet i 2008 enn forgående år, men Vakt Service kjøpte seg inn som minoritetseier i vaktselskapet Skan-kontroll AS. Skan-kontroll er et nasjonalt selskap som fokuserer på svinnrelaterte tjenester, det vil si uniformert og sivil butikkontroll, kassakontroll, kassarevisjon, prøvekjøp, personalkontroll rettet både mot eksternt og internt svinn. Totalt sett er denne type svinn et enda større problem enn kunder som stjeler. Vakt Service Vakt har også tilbudt disse tjenestene tidligere, men denne virksomheten inngår nå som en del av Skan-Kontroll. Foruten dette oppkjøpet har en del mindre, deleide selskaper som tidligere utgjorde Vakt Service Teknikk, blitt oppkjøpt og innfusjonert i forretningsområdet Teknikk. Økende kriminalitet Selv om en del norske bedrifter har kuttet i kostnader i 2008, har vår erfaring vært at de færreste kutter i sikkerhetstiltak. En viktig årsak kan være at urolige økonomiske tider ofte fører til økt vinningskriminalitet i samfunnet. Det er ingen tvil om at kriminalitetsbildet i Norge har forverret seg de siste årene, ikke minst på grunn av den organiserte kriminaliteten som er på vei inn i landet. Dessverre anses Norge som et enkelt land å operere i for kriminelle, utenlandske bander. Innovasjon og produktutvikling er derfor svært viktige områder for Vakt Service. Ved at vi hele tiden ligger et hestehode foran, sørger vi for at kriminelle ikke kan sette våre systemer ut av spill. Vi er også opptatt av å kontinuerlig forbedre opplæring og kursing av våre ansatte, slik at de er best mulig rustet til å takle nye utfordringer og situasjoner som kan oppstå. I dette arbeidet har Vakt Service en tett dialog med både kunder, politi og andre offentlige etater. Forebygge trafikkskader fokus på HMS Vakt Service har 460 tjenestebiler i aktivt bruk mange av dem døgnet rundt. Det kjøres ofte på mørke og, i vinterhalvåret, til dels dårlig brøytede veier. Dette, sammen med mange unge, uerfarne sjåfører, gir seg utslag i alt for mange trafikkskader. I 2008 hadde vi til sammen 77 kaskoskader. Vi opplevde også to dødsulykker. Begge ulykkene skjedde utenom arbeidstid på vei til og fra jobb i egen privat bil. Dette er et problem vi tar svært alvorlig. I samarbeid med vårt forsikringsselskap igang satte vi i 2008 en rekke tiltak: Det ble innført 23 års aldersgrense for nye an satte å kjøre tjenestebil, det er satt i gang holdningsskapende arbeid og alle uniformerte biler har fått et merke bak, der det står; Hvordan synes du jeg kjører? og et telefonnummer, slik at medtrafikanter kan ringe inn å gi tilbakemelding på hvordan våre sjåfører opptrer i trafikken. Outsourcing Vi tror omfanget av outsourcing vil tilta, og dermed gi Vakt Service et større marked i årene som kommer. Denne tendensen ser vi blant annet ved betjening av resepsjoner. De fleste større kontorer har i dag resepsjoner med adgangskontroll, og stadig flere virksomheter velger å outsource slike tjenester til et sikkerhetsselskap.

5 8 9 Organisasjon Omstrukturering for o/kt lo/nnsomhet Styre sjef Heine Wang Vakt Service Teknikk As fortsatte i 2008 å strukturere selskapet, og Vakt Service Teknikk Midt Norge og Østfold ble oppkjøpt i løpet av året og fusjonert inn i Vakt Service Teknikk AS. Teknikkvirksomhetene i Telemark og Troms ble også fusjonert inn i morselskapet i Ledergruppe Stab Niels Erik Feilberg, direktør/cfo, Petter Falck Pedersen, Salgssjef, Bjarte Falck Pedersen, Kvalitetssikringsdirektør, Kjetil Kaupang, IKT sjef Sikkerhet direktør Pål Wang Verdi direktør Peter Wesenberg Stab Øk / HR Stab Salg / Øk / HR / Sikkerhet / Forr.utv Alarmst. / Concept Jan Tore Larsen Winservice Iris Holmenes Teknikk Rune H. Espelien Svinn / Skan-Kontroll Jørn C Olsen Logistikk Frode Østdahl Vakt Paul Normann Driftsinntekter * * SOG Bjørge Fredheim no/ kkeltall 0 Driftsresultat EBITDA * * * Proforma-tall. Alle tall i mnok Produksjon Marius Ivan * 2007* Driftsresultat før skatt * 2007* Control Risk AB Thomas Ohlsson * 2007* Resultat før skatt morselskap Akkvisisjon av ovennevnte samt utarbeidelse av omfattende sikkerhetsmaler for våre kjedekunder generelt, krevde store investeringer. Gevinsten er større forutsigbarhet mht leveranse kvalitet. I Oslo ble det innført et elektronisk ordre- og leveransesystem basert på håndholdte terminaler (PDA) hvor teknikere/montører får sine oppgaver over GPRS/3G med direkte kobling til varelageroppdatering og faktureringsprogram. Viktig tiltak, men ustabilitet og store gjen nomføringsproblemer har tatt kundefokus og krevd store kostnader. Implementeringen i øvrige regioner ble utsatt til Q startet opp med fokus på konsolidering og fortsatt vekst. Den optimisme som preget inngangen til året avstedkom flere nyansettelser. Resultatmessig gikk utviklingen i motsatt retning. Det er likevel positivt at det ble tegnet leveranseavtaler med flere store lands dekkende kunder, som Trygg Vesta og Jysk. Det ble foretatt et lederskifte den På dette tidspunkt var finanskrisen for lengst et faktum og det måtte gjøres en del personalmessige endringer. Avdelingslederstillinger ble endret til fagsjef stillinger innen hhv Salg, Prosjekt og Service, samtidig som de rent administrative oppgavene ble sentralisert til Oslo. Denne vertikale organisasjonsform gav større fokus og visibilitet innen hver disiplin og ovennevnte tiltak har hatt positiv resultateffekt hittil i Det er full fokus på mandagsmøter innen hver disiplin (Salg, Prosjekt, Service) med vekt på rapportering etter ISO 9002-standard, ikke minst hva avvik og lukking av sådanne angår. Vi ser store fordeler av å være organisert som ett landsdekkende teknikkselskap. Ikke minst bidrar den nye vertikale organisasjonen til at vi kan yte enda bedre service til våre kunder over hele landet vil bli et år med fokus på å inneha en leveringsdyktighet som alle våre kunder er tilfredse med.

6 10 11 SOG Shipping, Oil & Gas Industrivern og beredskap Kurs og opplæring Produktutvikling Med sine m 3 er ammoniakktanken på Herøya verdens største i sitt slag. I 2008 ble det foretatt en inspeksjon av tanken som ikke hadde vært åpnet siden Shipping, oil and gas (SOG) Shipping, oil and gas er et eget forretningsområde i sikkerhetsdivisjonen i Vakt Service. Lønnsomhet og innovasjon har stått sentralt gjennom Forretningsområdet hatt en sterk organisk vekst. Enheten har fortsatt vekst som strategi. I dette ligger også planer om oppkjøp. Tjenesteområder Forretningsområdet består av tre avdelinger, Industrivern og beredskap, Kurs og opplæring og Produktutvikling. Selskapet har ambisiøse mål om å bli ledende på nasjonalt nivå innenfor hvert område. Industrivern og beredskap Vakt Service satser offensivt for å videreutvikle sikkerhets- og beredskaps løsninger for industri, shipping, og petroleumsindustri onshore og offshore. Gjennom eierskapet i Herøya Industriberedskap (HIB), som for øvrig eies likt sammen med Hydro og Yara (33,3 prosent hver), er det satt ambisiøse målsettinger om å ligge i front nasjonalt og internasjonalt på kompetanse og beredskapsløsninger. Tjeneste området kan vise til en solid resultatfremgang det siste året. I 2007 kjøpte Vakt Service en tredjedel av Herøya Industriberedskap var det første fulle driftsåret for HIB med Vakt Service på eiersiden. Sammen med Hydro og Yara jobbes det aktivt for å profesjonalisere driften og tilby flere tjenester i markedet. I 2008 ble det lagt ned store ressurser på strukturering og innovasjon for å møte markedet på en best mulig måte. Det forventes effekter av dette arbeidet i Kurs og opplæring Det satses offensivt på kompetanseheving og årlig gjennomføres en rekke kurs for egne ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Kursprogrammet omfatter vekterkurs, rans kurs og kurs innenfor verdihåndtering og i risikoanalyse. Det er også etablert et samarbeid med NAV i forbindelse med kursvirksomheten. Produktutvikling I 2008 har innovasjon vært et sentralt tema innenfor SOG. Flere nye tjenesteområder er under utvikling og lansert i markedet. Flomberedskap er et av disse. Sammen med selskapet AquaFence har Vakt Service utviklet en løsning som vil gjøre arbeidet med flomsikring langt mer effektivt enn det gjøres i dag. I tillegg fører løsningen med seg en miljøgevinst som ikke er uten betydning. Sandsekker har vært det tradisjonelle virkemiddelet innen flomsikring. Med AquaFence tilbys en løsning der arbeidet med flomsikring blir dramatisk enklere. Systemet er designet for å beskytte flomutsatte områder på alt fra noen få meter til mange kilometer og i høyder fra 0,75 til 1,80 meter. Systemet kan benyttes til å beskytte bygninger, elvebredder, forhøyinger av diker eller hele byer. Systemet er norskprodusert og er i dag det ensete systemet på markedet som er sertifisert. Løsningen er basert på et trekantsamarbeid mellom Vakt Service, AquaFence og HIB der Vakt Service bistår med mannskaper og tekniske alarm- og overvåknings løsninger, AquaFence leverer produktet og HIB har beredskapen. Selskapet vil fremover satse aktivt i markedet med produktet og man vil spesielt rette seg mot kommuner og offentlig sektor. Brann, entring og sikkerhetsvakter (BES) er et annet tjenesteområde under utvikling innenfor SOG. Tjenesteområdet stiller store krav til operasjonell oppdrags ledelse og kompetanse. Det er ofte i forbindelse med revisjonsstanser på store industrianlegg at Vakt Service er inne med denne type leveranser. I 2008 har Vakt Service hatt leveranser av BES til blant annet Statoil Hydro på Kolsnes, Aibel på Melkøya, Promecon på Mongstad og for Store Norske Spitsbergen Kullkompani på Svalbard. Havnesikkerhet eller ISPS (International Ship and Port facility Security) er et tredje tjenesteområdet under utvikling. Her satses det på spesialtilpassede vaktholdstjenester rettet mot havner. I dag leveres det tjenester til Drammen Havn og Florø. Ambisjonsnivået er å komme inn på de mest betydelig havneanleggene i landet. Arbeidet med å utvikle denne tjenesten ble påbegynt i AquaFence er et nyutviklet produkt som gjør arbeidet med flomsikring vesentlig enklere og bedre sammenlignet med tidligere løsninger der det har vært benyttet sandsekker. Kompliserte oppdrag Innenfor industrivern er kompetanse definert som et satsningsområde. Selskapet har i 2008 jobbet proaktivt for å tilegne seg spisskompetanse. Mange av oppdragene som utføres av enheten er kompli serte og krever spesialkompetanse. HIB har blant annet spesialister på håndtering av kjemikalier. I 2008 ble det foretatt en inspeksjon av en av Yaras ammoniakktanker på Herøya som ikke hadde vært åpnet siden Tanken er på m 3 og er med det verdens største ammoniakktank. Den består av en ytre og indre tank som adskilles av et hulrom. Ammoniakken lagres i den indre tanken. Dette var et komplisert og ikke ufarlig prosjekt. Ammoniakk er en fargeløs og giftig gass som danner basisen for moderne gjødselsproduksjon. Prosjektet hadde mange operasjoner som blant annet besto av å åpne, tømme, foreta inspeksjon og lukke tanken.

7 12 13 Sikkerhetsmarkedet i Norge har vokst med 12 prosent i året siden Ingen tegn tyder på at veksten vil avta. Tvert imot: sikkerhetsselskapene løser stadig nye oppgaver for kundene. Bunker i toppklasse I februar 2008 ble Vakt Service nye alarmstasjon i Tønsberg tatt i bruk. Bunkeren på 600 kvadratmeter er blant Euro pas mest moderne og kjennetegnes ved avansert teknologi, høy sikkerhet og fremtidsrettet design. Flytteprosessen var svært omfattende men takket være god planlegging og ekstremt god innsats fra alle ansatte fungerte de tekniske løsningene optimalt fra dag en. Alle installasjoner er tilpasset de fremtidige europeiske standardene som om noen år vil bli retningsgivende i Norge. Å drifte og opprettholde en alarm stasjon i europeisk toppsjikt er krevende, ikke minst i forhold til IT og teknisk support. På alarmstasjonen er det opprettet en egen IKT-stab, og i 2008 ble IT-miljøet betydelig styrket. Alarmstasjonen er dermed meget godt rustet til å utvikle stadig forbedrede tekniske løsninger i fremtiden, noe som vil komme kundene til gode. Foruten de tekniske løsningene, har alarmstasjonens design tatt spesielt hensyn til operatørenes daglige arbeidsmiljø. Helse, miljø og sikkerhet står i høysetet og alarmstasjonen er lite preget av å være en bunker. Lokalene er også godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Den nye alarmstasjonen har gjort det mulig å realisere konseptet Høysikkerhet. Dette er et skreddersydd produkt for kunder som har et høyere lovpålagt krav til sikkerhet enn gjennomsnittet, som bank, verditransport, tellesentraler etc. Høysikkerhetskonseptet er plassert i egen sone inne på alarmstasjonen og betjenes av operatører i fast turnus med spesialopplæring innen faget. Kundetilgangen gjennom 2008 har vært særdeles god i tillegg ser vi at godt etablerte kunder utvider sine tjenester. Større kjedekunder og/eller kunder med spesielle behov, får tilgang til en KAMtjeneste (Key Account Manager) som sitter sentralt i alarmstasjon-organisasjonen. Dette har vist seg å være en suksessfaktor som gjør at vi utvikler oss sammen med kunden. Med denne tjenesten får kunden ett kontaktpunkt inn i alarmstasjonen, noe som fører til at vi og kunden får en mye større nærhet til hverandre. I 2008 ble Vakt Service Concept, som selger alarmer for privatboliger og små og mellomstore bedrifter, en del av forretningsområdet Vakt Service Alarmstasjon. I 2008 skjedde det en eksplosiv økning av antall innbrudd i privatboliger. Dette har ført til at tilgangen på boligkunder har vært god. Vi ser at kundene i langt større grad enn tidligere bruker alarmen også når de er hjemme. På den måten er huset alarmert til enhver tid, dag og natt, i de deler av huset som ikke benyttes. Oppsøkende salg har også blitt en viktig salgskanal for å nå ut til kundegruppen små og mellom store bedrifter, det såkalte SMB-markedet. Dette er et marked med stor fart og mye endringer der det er viktig å være aktivt til stede. Dette har vi med stor suksess satt i system gjennom vårt direkte salgskonsept. Fakta Alarmstasjon Omsetning: Oms. 70. mill Markedsandel: 20% (for alarmstasjon) 10 % (for boligalarmer) Antall alarmsignaler årlig 8,5 mill. Utrykninger: Antall medarbeidere: 69

8 14 15 Fakta Nokas Verdi Arbeidsområde: Tilbyr landsdekkende tjenester innenfor verdi transport, kontanthåndtering, valuta samt drift, overvåking og optimalisering av verdier i automater for banker og næringskunder. Vi omgjør fysiske p enger til elektroniske verdier, og omvendt på en rask og sikker måte. Omsetning 2008: 607 mill. NOK Markedsandel: 60 % Ansatte: 730 ansatte Tellesentraler: 9 tellesentraler NOKAS verdi Kontantbehandling: Bearbeider over 100 mrd NOK hvert år Samordning, nordisk ekspansjon, økt lønnsomhet og innovasjon er nøkkelord for den nyopprettede divisjonen Nokas Verdi i Målet med samordningen har vært å skape én velfungerende organisasjon av virksomhetene Nokas og Vakt Service Verdi. Arbeidet har i 2008 vært fokusert på å sentralisere og samordne sentrale funksjoner som økonomi, salg, sikkerhet, forretningsutvikling og HR. En ledergruppe er også etablert for hele divisjonen. Utgangspunktet for prosessen var to bedrifter som også hver for seg hadde behov for intern strukturering. Nokas besto av ni desentraliserte avdelinger som ble drevet med ulike rutiner og prosedyrer på mange områder. På samme måte hadde tidligere Vakt Service Verdi, som dels var et oppkjøp fra Siemens, dels fra Hafslund, behov for en konsolidering. I 2008 startet den nordiske ekspansjonen i Vakt Service. Da foretok Nokas sitt første oppkjøp utenfor Norge gjennom overtagelsen av svenske Control Risk Scandinavia. Selskapet er størst i Sverige på håndtering av mynter, og arbeider særlig med tømming av par ker ingsautomater. I tillegg er det etablert en samarbeidsavtale på telling og transport med Panaxia Security AB. Panaxia ligner på Nokas Verdi og har en markedsandel på ca 30 prosent i Sverige. Meningen er at Nokas Verdi og Panaxia skal kunne tilby løsninger til svensk-norske kunder er for øvrig benyttet til å ana lysere det svenske og danske markedet grundig. Vi ser at både Sverige og Danmark er forskjellige fra Norge. Med hensyn til auto mati sering og IT-bruk, har mange kunder i Norge enn større kunder i Sverige. I tillegg outsources kon tant hånd teringstjenester i større grad hos oss. I Danmark drives blant annet 75 prosent av all tell ing og transport fremdeles av bankene selv. Selv med ulike kulturer og tradisjoner, har vi stor tro på verdiog sikkerhetsløsninger på et nordisk nivå. I Norge har vi allerede store kunder med Norden som ned slagsfelt, som ønsker én kontraktspartner og samme løsning for kontant håndtering i Norden. Frafallet av spillautomater i 2007 betydde et betydelig bortfall av telling og transport av mynt i Opp sigelsen av Fokus-avtalen ga også et stort volumbortfall. Likevel klarte divi sjonen å snu et underskudd på 20 millioner til å gå i balanse. Store rasjo naliseringstiltak har gitt positiv effekt. Besparelsene har bestått i: 1. Reduserte innkjøpskostnader 2. Reforhandling av lønns- og arbeidsvilkår for en stor andel ansatte i Nokas 3. Effektivisering forbedring av driftsprosesser 4. Sammenslåing av ruter 5. Administrativ rasjonalisering Den nye tjenesteplatformen NEMSYS (Nokas Verdi ecash Management System) er resultatet av innovasjon og systematisering av etablerte rutiner. Vi er opptatt av å gjøre veien fra kassaapparat til regnskap og bankkonto så effektiv, oversiktlig og sikker som mulig. NEMSYS er utviklet for å redusere kundenes tidsbruk på oppgjør, gi dem økt kontroll over kon tanthåndteringsprosessen og sørge for reduserte avvikskostnader. Som grunn lag for NEMSYS ligger allerede Vakt Service Verdis verditransport og tellesentraler som et velfungerende og effektivt system. NEMSYS er blitt en familie av tjenester som gjør at vi differensierer oss kraftig i markedet og allerede merker vi en enorm etterspørsel etter produktet. Planen er at NEMSYS også skal bli en viktig del av den nordiske satsingen. Nysatsingen Winservice ble etablert i november 2007 og hadde sitt første driftsår i Winservice eies med 50 prosent andel hver av Nokas Verdi og Wincor Nixdorf AS - en av verden markedsledere på IT-løsninger til detaljhandelen og banksektoren. I forbindelse med etableringen overførte eierne alt sitt utøvende service personell til Winservice. På denne måten utløses det flere synergieffekter har blitt brukt til å gjennomføre en grundig implementering i hele organi sasjonen. Dette ser vi nå fruktbare resultater av, og Winservice er etterhvert godt integrert i konsernet. Virksomheten er i noe grad på virket av den pågående finanskrisen. Men utviklingen påvirkes i større grad av andre trender, som for eksempel at stadig mer penger sirkulerer gjennom økning av cash back (uttak av kontanter når man handler i butikk), og at flere banker reduserer sin infrastruktur på kontanthåndtering. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse vår struktur og våre tjenester i forhold til utviklingen. I tiden som kommer vil vi fokusere spesielt på følgende områder: Fortsette det ambisiøse kostnads kuttprogrammet Å få vekst og volum i de elektroniske tjenestene våre og drive videre innovasjon i takt med kundenes behov Geografisk ekspansjon

9 16 17 HR - riktig fokus har gitt gode resultater 2008 har vært et utfordrende år på mange måter, også innenfor HR. På grunn av oppkjøp ble selskapet ble betydelig større med mange flere mennesker i Allerede i 2006 så vi konturene av hva som kunne bli en realitet etter hvert. Det ble derfor igangsatt tiltak den gang for å stå bedre rustet for å imøtekomme fremtidige utfordringer. I 2008 ble arbeidet med kompetanseheving av ledere med personalansvar videreført. Sentralt i dette arbeidet har vært å standardisere alle HR-prosesser. Samarbeid med de tillitsvalgte og fokus på en løsningsorientert lederstil, har satt oss i bedre stand for å jobbe sammen mot felles mål og skape en bærekraftig og lønnsom arbeidsplass. De ressurser som er brukt på HR har gitt selskapet store gevinster i det bedriftsinterne markedet. Antall personer som sluttet i selskapet er vesentlig redusert sammenlignet med Turnover er redusert med 1,3 prosent, samtidig ser vi at stadig flere av våre ansatte søker seg til andre stillinger innen konsernet. Vi har bevart et godt rekrutteringsnivå som bidrar til god fleksibilitet. Men på grunn av selskapets vekst og redusert tilgang på kvalifisert personell, er bruk av overtid høyere enn hva som har vært ønskelig. I 2008 har vi utbedret rapporteringen av Key Performance Indicators for HR området. Her har vi tilpasset flere tiltak i forhold til sykefravær og bruk av overtid. Vi forventer positive effekter av dette i Arbeidsmarkedet i 2008 har medført at vi har økt våre personalkostnader i utførende ledd. Sykefravær og overtid har økt, men vi er likevel, på tross av utfordringene, fornøyd med et sykefravær på 5,3 prosent og et overtidsnivå på 4,4 prosent. I tillegg merket vi en forbedring i fjerde kvartalet som gir grunn for optimisme i Vår offensive satsning på HMS er videreført i Vakt Service har stor geografisk spredning med avdelinger over hele landet. Personellet har også stor variasjon i arbeidstider. Rapportering av personskader har således vært utfordrende. Vi har mottatt 41 meldinger om ulykker og nestenulykker. Dette er en marginal økning fra 2007, men vi kan trekke positive konklusjoner i forhold til arbeidet med bedrede HMSvilkår. På grunn av samfunnsmessige endringer er enkelte typer tjenester mer utsatt for faremomenter, herunder arbeid i det offentlige rom og arbeid tilknyttet bilbruk. Vårt HMS arbeid i 2008 har gitt oss et forbedret grunnlag for å iverksette tiltak i lys av disse faremomentene. I 2008 er det foretatt en grundig analyse av alle ikkefakturerbare stillinger, primært administrative og ledende stillinger. Dette er gjort for å effektivisere måten vi jobber i forhold til HR-forvaltning. Alle stillinger i disse kategorier er revidert og nye stillingsbeskrivelser og personlige mål er implementert. De totale administrative kostnadene er redusert og ytterlige reduksjoner vil bli foretatt i Det forventes også effekter av sertifiseringsprosessen som ble iverksatt sent i har vært et krevende år med mange og omfattende konsolideringsprosesser. Vi har realistiske forventninger om at tiltakene som er gjort i 2008, vil gi positive effekter i 2009, ikke minst i forhold til færre skader, bedre kvalitet og økt lønnsomhet. Det forventes reduksjoner i sykefravær, overtid, turnover, skader samt mer lønnsom forvaltning av de enkelte stillinger. 41 innmeldte skader i 2008: Trusler 6 Bilrelaterte skader 3 Basketak 13 Løfteskader 1 Kutt/stikk 2 Trafikkskader 4 Annet 9

10 18 19 Styrets beretning regnskapsaret o 2008 Styrets beretning inneholder omtale av resultat og stilling vedrørende konsern og morselskap. Bjarte Falch Pedersen har ledet sertifiseringsprosjektet i Vakt Service. Her med det synlige beviset. ISO-sertifisering pa o plass Store ressurser er i 2008 lagt ned i arbeidet med å forbedre styringssystemene i selskapet. Et av tiltakene var en omfattende sertifiseringsprosess som skulle gjennomføres for morselskapet i Vakt Service. Standarden som ble valgt var NS-EN ISO Den interne prosessen med sertifiseringen ble i stor grad foretatt i 2008, og i mars 2009 ble morselskapet formelt godkjent. Prosessen ble kjørt som et eget prosjekt, primært gjennom bruk av egne ressurser, men også med støtte fra konsulenter i Ernst & Young. Sentrale ledere i de forskjellige forretningsområdene i Vakt Service deltok aktivt i prosjektet. Dette var avgjørende for å kunne lage et styringssystem innenfor en såpass kort tidsramme. Det er knyttet store forventninger til effekten av styringssystemet, både på leveransene til kunder, og de økonomiske besparelsene for selskapet. Forbedret og omfattende styringssystem Det har aldri vært et mål i seg selv å få en sertifisering. Målet er å etablere et for bed ret styringssystem i konsernet. Prosjektet ble gjennomført som tre delprosjekter innenfor områdene Vakt, Alarmstasjon og Støttefunksjoner. I tillegg til dette, ble aktivi tetene i Vakt Service Kurs og Kompetanse en del av sertifiserings prosessen. NS-EN ISO standarden er godt tilpasset virksomheten og kan enkelt implementeres inn i øvrige deler av virksomheten. Styringssystemet vil også bidra til at orga nisa sjonen gjør færre tjenestefeil, og ikke minst vil det styrke opplæringsfunksjonen i selskapet overfor nye medarbeidere. Det er utarbeidet et skreddersydd web-basert system for dokumentsenteret med beskrivelse av alle prosesser og prosedyrer samt avvikshåndtering som også behandler tilbakemeldinger fra kunder. Skaper fortrinn i markedet Vakt Service opererer i kon kur ranseintensive markeder. Fire aktører kjemper om de største nasjonale kontraktene. Utover dette finnes det svært mange små lokale aktører. Kravene som stilles fra markedet skjerpes stadig. En ISO-serti fisering er derfor nødvendig for å hevde seg i konkurransen. Stadig flere kunder setter krav om at leverandører må ha serti fi seringer for å kunne levere tilbud. I anbudskonkurranser representerer sertifiseringen derfor et klart fortrinn overfor konkurrenter uten et sertifisert kvalitetssystem. Internt i selskapet er ledelsen så langt svært fornøyd med det nye styringssystemet. Mye arbeid er lagt ned i forbindelse med implementeringen av systemet i organisasjonen og dette er blitt godt mottatt av de ansatte. et hadde i 2008 seks forretningsområder med vakt, teknikk, verdi, alarmstasjon, privat og Shipping Oil and Gas (SOG). et endret strukturen mot slutten av året til å ha to forretningsdivisjoner med Sikkerhet og Nokas Verdi. Datterselskap innenfor verdihåndtering er overført til Nokas AS. MÅLSETNING har som målsetning å skape et tryggere samfunn gjennom ut vikling og leveranser av trygghets produkter og sikkerhetsløsninger til privat og offentlig næringsvirksomhet. et leverer også en viktig del av infra strukturen til et moderne samfunn. Vi har ansvaret for store deler av kon tantmengden i Norge og bidrar til at penger kan benyttes som et lovlig betalingsmiddel. Virksomheten skal drive i henhold til selskapets vernefilosofi og ha løpende fokus på arbeidet med å kvalitetssikre alle deler av virksomheten. ÅRET 2008 Selskapet hadde i 2008 fokus på å utvikle konsernet til å bli en nasjonal leverandør og bygge opp virksomhetsområdet verdi. Året har vært brukt til å foreta betydelige strukturelle endringer og endre Nokas til å bli en innovativ, lønnsom og markedsfokusert virksomhet. et kjøpte sin første virksomhet i Sverige innenfor verdihåndtering. Selskapet har siden 1987 kjøpt helt eller delvis 42 sikkerhetsselskaper. Det største oppkjøpet i 2007 var oppkjøpet av Norsk kontantservice AS (NOKAS). Vakt Service fortsatte i 2008 å kjøpe ut minoritetsaksjonærer og fusjonere inn 100 % eide datterselskaper. Målsetningen er å få en klarere struktur på konsernet og få kontroll over hele verdikjeden. Fusjonene medførte at konsernets goodwill økte, noe som gir tilsvarende økte avskrivninger. et hadde et resultat før avskrivninger og finansielle kostnader (EBITDA) på kroner 73,4 millioner mot 35,9 millioner i ets samlede omsetning økte med 248 millioner til millioner i Utfordringene i konsernet er på verdihåndtering og teknikk. Verdihåndtering består av verditransport som i hovedsak ble kjøpt fra Hafslund høsten 2006 og Nokas høsten Det er satt inn ny ledelse i disse datterselskapene og de arbeider etter et omfattende program, som skal redusere kostnadene. Utviklingen i 2008 var positiv. et forventer at forretningsområde verdi fortsetter å forbedre lønnsomhet i Forretningsområde Teknikk er inne i en betydelig omorganisering og bedring av struktur. Datterselskapet arbeider med lønnsomhet og oppbygging av en nasjonal struktur. Det ble satt inn ny ledelse i oktober resultatet reduseres også ved betydelige avskrivninger på ervervet goodwill. Goodwill posten har også økt betydelig etter gjennomførte fusjoner de siste to årene. Dette er i hovedsak kundeporteføljer som selskapet har kjøpt og som lineært avskrives over inntil 10 år. Erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden. Selskapet er nå en totalleverandør av sikker hetsprodukter og tjenester. har investert midler i oppbygging av bedre styringssystemer innenfor økonomi, regnskap m.v. Selskapet har også foretatt investeringer på alarmstasjonen. Dette både for å møte en fremtidig vekst, utvikle nye tjenester og sikre effektiv drift. Videre er det investert i nye IT løsninger på kommunikasjon mot selskapets mobile enheter. Dette vil både gi lavere kommunikasjonskostnader og bedre kvalitet. et har hatt en del store engangskostnader ved flytting til nytt hovedkontor april 2008 og bygging av ny alarmstasjon. et har også tatt kostnader som følge av endring i ledelsen og omstilling innenfor Nokas Verdi Selskapet arbeider kontinuerlig med å heve kompetansen til våre ansatte og bedre arbeidsmiljøet. I 2008 arbeidet vi med å standardisere alle deler av våre leveranser. RESULTAT et et hadde 339,8 millioner i salgsinntekter i 2008 mot 384,5 millioner i 2007 Ordinært resultatet før skattekostnad var for morselskapet 20,1 millioner mot 25,0 millioner i Årsresultat for morselskapet ble 16,6 millioner mot 17,0 millioner i EBITDA resultatet for morselskapet var på 17,2 millioner mot 36,6 millioner kroner i 2007 et hadde millioner i salgsinntekter i 2008 mot 772 millioner i Ordinært resultat før skattekostnad var for konsern 8,9 millioner mot 5,0 millioner i Årsresultat for konsernet ble 5,1 millioner mot 2,6 millioner i EBITDA resultat for konsernet var på 73,4 millioner mot 35,9 millioner i 2007 Resultatet for 2008 viser at det er grunnlag for videre drift. Styret foreslår at årets resultat i morselskapet anvendes således: Utbytte 6,0 millioner Annen egenkapital 10,6 millioner Sum disponeringer 16,6 millioner

11 20 21 kvinner og menn. Våre provisjonsordninger er kjønnsnøytrale og lønnsnivået er likt for kvinner og menn i ledelse og merkantile funksjoner på samme nivå. Selskapet har også en bonus/ overskuddsdeling som er kjønnsnøytral. Vakt Service vil forsette arbeidet i 2009 med å rekruttere flere kvinner. HMS/ MILJØPROFIL et hadde i 2008 et kort tidssykefravær på 1,1 % (5,32% inkl. langtidsfravær). Samlet er dette noe lavere enn i I 2006 satte selskapet i gang en tiltaksplan for å redusere sykefraværet. Tiltaksplanen har gitt positive resultater og selskapet arbeider videre for å redusere sykefraværet ytterligere. Implementering av IA avtalen i 1 kvartal 2009 er en del av dette arbeid. et hadde ved utgangen av 2008 ca medarbeidere, derav ca i morselskapet. et hadde i registrerte skader/nesten ulykker tilknyttet personell mot 37 i Bedriften har fokusert på rapportering av hendelser og setter man antall skader opp mot omsetningsveksten, representerer dette en reduksjon i skadeprosenten pr arbeidet time. Ingen av skadene var alvorlige. Vakt Service forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet arbeider imidlertid med å redusere antall kilometer vi kjører. Optimal organisering av våre mobile enheter gir både en klar økonomisk og miljømessig gevinst. MARKED Sikkerhetsmarkedet i Norge fortsatte å utvikle seg positivt i Utfordringene frem til september 2008 var å rekruttere og beholde nødvendig arbeidskraft. et hadde gjennom årets tre første kvartaler en samlet underdekning på circa 100 årsverk. Personellomsetningen hadde også en negativ utvikling som følge av et stramt arbeidsmarked. Dette påførte konsernet høyere personalkostander som følge av overtidsbruk og kostnader til rekruttering og opplæring. Denne utviklingen endret seg siste kvartal som følge av finanskrisen. Vi hadde også i 2008 en negativ utvikling på drivstoffkostnadene og finanskostnadene. Vi registrerte at også denne utviklingen endret seg som følge av finanskrisen. et registrerte siste kvartal 2008 liten endring på salgsinntektene, som følge av den økonomiske utviklingen. Totalmarkedet på sikkerhet anslås å være ca 6,9 milliarder kroner. Vakt Service var ved utgangen av 2008 Nordens tredje største aktør i sikkerhetsmarkedet og en av to leverandører med nasjonal kapasitet i Norge. Innenfor verdihåndtering har vi kun konkurranse fra Loomis. Vakt Service/ Nokas har ca 60 % av dette markedet. På vakt og alarmstasjon konkurrerer vi med Securitas, G4S og Infratek. I privatmarkedet konkurrerer vi i tillegg med Sector Alarm. På teknikk konkurrerer vi også med selskaper som Siemens og Y.I.T. i tillegg til de tradisjonelle sikkerhetsselskapene. INVESTERINGER et åpnet i april 2008 nytt hovedkontor og ny alarmstasjon. Det ble foretatt betydelige investeringer i bygging av ny alarmstasjon som er en av Europas mest moderne. Øvrige investeringer var innenfor normal drift. FINANSIELL RISIKO et er utsatt for en viss finansiell risiko i forbindelse med sine aktiviteter. Det dreier seg i hovedsak om markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisiko Selskapet er lite eksponert for endringer i valutakurser. Selskapet kjøper sikkerhetskomponenter i hovedsak fra England, USA, Finland og Tyskland gjennom norske agenter. Prisene ligger fast og det er agenten som tar størst risiko for negative endringer på kostprisen som følge av endringer i valuta. Nokas salg av valuta er sikret mot kursendringer. En stor del av omsetningen er salg av tjenester og kostnadene vil ikke endres som følge av endringer i valuta. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået. Selskapets gjeld har flytende rente. Betydelige endringer i rentenivået vil kunne påvirke investeringsmulighetene og lønnsomheten innenfor noen forretningsområder. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Omsetningen i Vakt Service AS og i konsernet forøvrig er fordelt på et stort antall kunder. Offentlige virksomheter representerer ca 25 % av konsernets samlede omsetning. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Likviditeten for året planlegges i detalj i forbindelse med utarbeidelse av bud sjett. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Arbeidet med å skape et bedre resultat og gjennom dette styrke egenkapitalen er et klart mål for virksomheten i LIKESTILLING Sikkerhetsbransjen har tradisjonelt vært en bransje preget av få kvinner. Mye av rekrutteringen har vært foretatt fra forsvar og politi. Vakt Service har gjennom en bevisst policy klart å bryte med dette mønsteret. Fokus på rekruttering av begge kjønn og ved å legge forholdene til rette for spesielt kvinner, har økt andelen kvinner noe. Erfaringene med bruk av flere kvinner er meget positiv. Dette gjelder både i operativ drift og i merkantile stillinger. Kvinneandelen er lavest innenfor våre håndverkere som installatører og låsesmeder. Årsaken er at det ikke finnes mange kvinner med nødvendig kvalifikasjoner. I Nokas er kvinneandelen på ca 60 %. To av tretten direktører er kvinner. I konsernet er kvinneandelen på ca 35 %. Vakt Service er en tariffbundet bedrift. Vekter overenskomsten har lik lønn for Tønsberg I styret for Vakt Service legger stor vekt på å rekruttere ledere internt. I arbeidet med å øke kompetansen til medarbeidere vil vi spesielt prioritere våre kvinnelige medar beidere. Det er et klart mål å få flere kvinner inn i ledende stillinger i bedriften. Innenfor håndverk hvor andelen kvinner er nesten 0 er bedriften avhengig av at flere jenter velger praktiske fag på videregående skole. For å øke andelen av kvinnelige vektere og mellomledere er vi avhengig av at flere jenter velger førstegangstjeneste og befalsutdanning i militæret eller annen lederutdannelse. Mange av våre kunder forutsetter en slik bakgrunn. Hos mannlige søkere vil personer med avtjent verneplikt bli foretrukket. FREMTIDSUTSIKTENE Styret forventer at selskapet (konsern) vil levere et bedre driftsresultat i Vi forventer fortsatt organisk vekst selv om det er en meget stor usikkerhet i verdensøkonomien. Selskapets styre og ledelse vil følge den økonomiske utvikl ingen nøye. et har styrket arbeidet med å følge opp utestående fordringer og effektivisere fakturering. Vakt Service vil også i 2009 vurdere nye oppkjøp og styrke eierandelen i tilsluttede selskaper. Bjørge Fredheim Pål Wang Stein Egil Valderhaug styreleder Petter F. Pedersen Heine Wang Ole Morten Karlsen sjef (ansattevalgt representant) Svein O. Ingebrigtsen (ansattevalgt representant) Knut Johnsen (ansattevalgt representant)

12 22 23 Resultatregnskap Note Balanse Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskr. på varige driftsm. og immat. eiend Annen driftskostnad Driftsresultat Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Foreslått utbytte Annen egenkapital 12 Minoritetens andel Sum anvendelse Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Aktiverte utviklingskostnader Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6/ Maskiner og anlegg 6/ Akkvisisjonskostnader Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l 6/ Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 7/ Investeringer i tilknyttede selskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer 9/13/ Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 4/ Fordringer Kundefordringer 13/ Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 16/ Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 24 25 Kontantstro/moppstilling Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innskutt egenkapital Resultat før skattekostnad Aksjekapital Periodens betalte skatt Overkursfond Ordinære avskrivninger Sum innskutt egenkapital Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode Opptjent egenkapital Endring i andre tidsavgrensningsposter * Annen egenkapital Minoritetsinteresser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Sum opptjent egenkapital/fond i konsernet Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Sum egenkapital Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Gjeld Netto inn/utbetalinger ved endring finansielle anleggsmidler Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av ny langs. gjeld Annen langsiktig gjeld -1 Netto endring i kassekreditt Gjeld til kredittinstitusjoner 10/ Inn-/utbetalinger av egenkapital Øvrig langsiktig gjeld 10/ Utbetalt til utbytte Sum annen langsiktig gjeld Inn-/utbetalinger egne aksjer Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 13/ Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 14/ Forskuddsinnbetalinger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter *) Posten inneholder endringer i fordringer og forpliktelser knyttet til kjøp og salg av sedler og mynt i NOKAS. Norges Bank innførte sent i 2005 begrensninger i adgangen til innskudd og uttak fra sentralbankdepotene kombinert med adgang til å etablere private kontant depoter med rentekompensasjon. Korrigert for dette forholdet var kontantstrømmen for konsernet i 2008 minus 4,0 mill kr Sum egenkapital og gjeld Tønsberg 28. april 2009 Bjørge Fredheim Heine Wang Petter Falch Pedersen Stein Egil Valderhaug Styreleder Styremedlem/Adm. dir. Styremedlem Styremedlem Pål Wang Ole Morten Karlsen Svein O. Ingebrigtsen Knut Johnsen Styremedlem Styremedlem/ansattrep. Styremedlem/ansattrep. Styremedlem/ansattrep.

14 26 27 Noter Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter først inn - først ut -prinsippet og antatt salgspris. Beholdningen av varer består av handelsvarer for videresalg. For ytterligere informasjon og spesifikasjon se note 4. Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskaps prinsipp - Reklassifiseringer -Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er eventuelt kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket eventuell merverdiavgift og rabatter. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en øko nomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Dette gjøres fordi porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet og konsernselskaper har OTP som pensjonsordninger, ett datterselskap har annen pensjonsordning se note 17 Selskapet har ansatte tilknyttet NHO s AFP-ordning. AFP-ordningen er knyttet til tariffavtalene og som sådan gjenstand for oppsigelse og eventuell reforhandling hver gang tariffavtalene skal fornyes. AFP-ordningens fremtid har vært til vurdering av det offentlige, men foreligger fortsatt i sin nåværende form (2008). Selskapet forventer imidlertid ingen uttak av pensjon blant sine ansatte. Ettersom selskapet har stor turnover av personell og har en stor andel unge medarbeidere som slutter innen 5 år, vil arbeidstakere som forventes å ta ut AFP være tilnærmet null. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Endring i konsernsammensetning Det har i 2008 vært følgende endringer i konsernsammensetning. har i løpet av 2008 solgt VS Distribusjon AS som var 60% eiet. har i løpet av 2008 solgt Vakt Service Romerike AS som var 50% eiet. Selskapet ble solgt mot slutten av desember 2008 slik at resultatet er konsolidert med 12 måneder for 2008 har i løpet av 2008 stiftet et 100% eiet selskap Vakt Service Svinn AS har i løpet av 2008 kjøp 34% av Skann Kontroll AS Vakt Service Hologaland AS, hvor eide 100% har i løpet av 2008 gått konkurs. Norsk Kontantservice AS, hvor eier 100% var i 2007 konsolidert med 3 måneders virkning ( til ). Mens det for 2008 er konsolidert fullt med 12 måneders virkning. Gjennom sitt eierskap i Norsk Kontantservice AS har konsernet økt ved oppkjøp av: Control Risk Skandinavia AB (100%), selskapet er ikke konsolidert i 2008 da det er Hold for sale. Det har i 2008 vært gjennomført følgende fusjoner: - Vakt Service Teknikk Telemark AS, Vakt Service Teknikk Troms AS, Vakt Service Teknikk Midtnorge AS og Vakt Service Teknikk Nordland AS er alle innfusjonert i i løpet av Alle fusjoner er gjennomført med regnskaps- og skattemessig kontinuitet og med virkning fra Gjennom sitt eierskap i har konsernet økt ved oppkjøp av: Elektroguard Alarm og Lås AS (100%) og Vakt Service Teknikk Østfold AS (El-Lås) 100%. Disse 2 selskaper er av vesentlighet ikke konsolidert i 2008 Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap regnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. regnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datter selskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelses tidspunktet. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid.

15 28 29 Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. ets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. et består av følgende selskaper: (morselskap) Vakt Service Investas AS 100 % Vakt Service Svinn AS 100 % Norsk Kontantservice AS 100 % Vakt Sevice Teknikk NordVest AS 51 % Vakt Service Kurs & Kompetanse AS 100 % Vakt Sevice Teknikk Hed/Opp AS 51 % Vakt Servcie Verdi AS 100 % Vakt Service Romerike AS 50 % 100 % Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Daglig leder har krav på lønn i 1 år etter fratreden fra sin stilling. Revisor Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester Annen bistand Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester Kostnadsført i Lån til ansatte Det foreligger et lån til en ansatt i morselskapet på TNOK 148,5, mens det for et datterselskap er ytet lån til ansatte på TNOK 624,9 Annen bistand Nærstående parter Datterselskap og tilsluttede selskaper har en lik profil som morselskapet. Dette for å styrke evnen til å konkurrere. For kunden fremstår vi som en enhet. Alle datterselskap/ tilsluttede selskap rapporterer til. Det blir satt like krav til kvalitet og utførelse på tjenestene. Forhold for øvrig holdes på et forretningsmessig nivå, der datterselskap og tilsluttede selskaper betaler for varer og tjenester som utføres av konsernet. Datterselskapet Vakt Service Investas AS leier kapasitet på alarmsentralen til. Det er etablert kontrakt som regulerer forholdet. Transaksjonen går til forretningsmessige vilkår. Pensjoner Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet NHO s AFP-ordning. Se note 1 regnskapsprinsipper. Note 2 Segmentinformasjon ets inntekter fordeler seg på alarminntekter, inntekter av vektertjenester, kontanthåndtering, verditransporttjenester og levering av teknisk og fysisk sikring. Viser til ytterligere omtale i styrets beretning. Varige driftsmidler: Bygningsmessige innredninger Maskiner, anlegg Inventar, kontormask. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Note 6 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 3 Store enkelt transaksj. Note 4 Varer - mor og konsern Det har i 2008 ikke vært noen store enkelttransaksjoner som bør kommenteres Endring Varer Handelsvarer Akkumulerte avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger Balanseverdi pr Årets avskrivninger Endring Handelsvarer Varer Økonomisk levetid Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Selskapet leier biler. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør ca TNOK Leieperioden er i all hovedsak 3 år. Immaterielle eiendeler: Goodwill Sum Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk i Anskaffelseskost Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler Tilgang solgte immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseverdi pr

16 30 31 Goodwill Sum Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Inntil 10 år Goodwill avskrives over inntil 10 år, da erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medføre en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden. Akkvisisjonskostnader: Akkvisisjonskostnader er kostnader som er påløpt i forbindelse med anskaffelse av kunder. For at inntekter og kostnader skal bli sammenstilt i henhold til sammenstillingsprinsippet, er akkvisisjonskostnadene aktivert i balansen. Kostnadsføringen vil således gjennomføres over kontraktens antatte levetid. Selskapets erfaringer relatert til de aktuelle kontrakter, viser at kunden forblir i selskapet over 2 år. På bakgrunn av dette vurderes kontraktenes levetid til å være 2 år. Akkvisisjonskostnaden blir kostnadsført over 24 måneder. Bokført verdi Tilgang 0 0 Grunnlag for kostnadsføring Årets kostnadsføring (ført som varekostnad) Bokført verdi pr Lineær Tilknyttede selskap for konsernet: Selskap Vakt Service T. Vestfold AS HiB AS Winservice AS Vakt Sevice T. Rogaland AS Formelle opplysninger Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Tønsberg Skien Oslo Stavanger Eierandel 24 % 34 % 50 % 39 % Stemmeandel 24 % 34 % 50 % 39 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Oppl rel til anskaffelsestidspunktet Anskaffelseskost Balanseført EK på anskaffelsestidspkt Mer-/mindreverdi Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse Tilgang /- Andel årets resultat mottatt utbytte (inntektsført i år) /- Resultatføring mer-/mindreverdier Utgående balanse Note 7 Datterselskap og tilknyttede selskaper Datterselskap Selskap Norsk Kontantservice AS Vakt Service Svinn AS Forretningskontor Oslo Tønsberg Eierandel 100 % 100 % Andel av stemmeberettiget kapital 100 % 100 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap Vakt Service K&K AS Forretningskontor Oslo Tønsberg Eierandel 100 % 100 % Andel av stemmeberettiget kapital 100 % 100 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap Sum bokført verdi i datterselskaper Sum bokført verdi i tilknyttede selskaper / Eierandel Anskaffelses-kost Balanseført verdi Anleggsmidler: Skann Kontroll AS 34 % Vakt-Service Kongsvinger AS 15 % 129 Sum morselskap Elektroguard Alarm & Lås AS 100 % Vakt Service Teknikk Østfold AS 100 % Note 8 Aksjer i andre selskap mm. Vakt Service Investas AS Forretningskontor Tønsberg Tønsberg Eierandel 100 % 100 % Andel av stemmeberettiget kapital 100 % 100 % Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i morselskapets regnskap Control Risk Skandinavia AB 100 % Trade Securites AS 17 % Sum konsern

17 32 33 Note 9 Fordringer Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Fordring konsernselskap Årets totale skattekostnad i konsernet Note 10 Fordringer Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjoner Note 11 Skatt Gevinst- og tapskonto Sum midlertidige forskjeller Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattefritt aksjesalg Underskudd til fremføring Begrensning pga usikkerhet mht benyttelse Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel Anvendt underskudd til fremføring 0 0 Grunnlag betalbar skatt Goodwill er bokført netto etter hensyntatt utsatt skatt. Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Egenkapital: Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Note 12 Egenkapital og aksjonærinformasjon Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatteeffekt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt Årets endring i egenkapital: IB feil ført direkte over egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst- og tapskonto Aksjekapitalen i pr består av: Antall Pålydende (kr) Balanseført Aksjer , Sum , Sum midlertidige forskjeller IB feil ført direkte av EK (28%-andel) Hver aksje gir samme rett i selskapet. Sum Utsatt skatt/- utsatt skattefordel Goodwill er bokført netto etter hensyntatt utsatt skatt.

18 34 35 Eierstruktur Aksjonærene i pr var Aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Orkla ASA ,57 % 14,57 % Wang Invest AS ,30 % 12,30 % PTW Holding AS ,69 % 10,69 % Institusjonen Fritt Ord ,07 % 9,07 % Sæther Eiendom AS ,57 % 8,57 % VS Global Invest AS ,91 % 7,91 % Sundet Invest AS ,17 % 7,17 % DnB NOR Bank ASA ,71 % 4,71 % ISV Finans AS ,31 % 4,31 % Muri Invest AS ,00 % 4,00 % ISV Holding AS ,80 % 3,80 % JAG Invest AS ,26 % 3,26 % ISV Invest AS ,09 % 3,09 % Inak 2 AS ,57 % 2,57 % Syncron AS ,12 % 1,12 % Johs E. Sæther AS ,93 % 0,93 % Petter Falch Pedersen ,88 % 0,88 % Gisle Bjørnstad ,55 % 0,55 % Sveidis Holding AS ,38 % 0,38 % Guri Hoel ,12 % 0,12 % Sum aksjonærer ,0 % 100,0 % Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Egenkapital: Aksjekapital Overkursfond Annen Egenkapital Egenkapital IB feil ført direkte over egenkapital Årsresultat (fratrukket minoriteter) Endringer i datterselskaper i konsernet Avsatt utbytte Egenkapital Avstemming av minoritetsinteresser i konsernet: Sum Minoritetsinteresser IB Årets andel av resultat Andel avsatt utbytte Tilgang/-avgang/-endring datterselskaper Minoritetsinteresser UB Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Når det gjelder informasjon om aksjekapital, eiere og annen informasjon om egenkapital og eierstruktur i datterselskaper og tilknyttede selskaper, vises til det til de respektive selskaps avlagte årsregnskap. Navn Verv Antall aksjer Tot.ant. aksjer Bjørge Fredheim v/sundet Invest AS Styremedlem Heine Wang v/wang Invest AS Daglig leder Pål Wang v/ptw Holding AS Styremedl Petter F. Pedersen v/isv Invest AS Styremedl

19 36 37 Note 13 Pantstillelser og garantiansvar Pantstillelser Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Kundefordringer Andre fordringer Pantstillelser Foretak i samme konsern Kortsiktig Foretak i samme konsern Langsiktig Note 14 Mellomværende med selskap i samme konsern () Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Sum Sum Leverandørgjeld Annen gjeld Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Kundefordringer Aksjer Andre langsiktige fordringer Pantstillelser Foretak i samme konsern Kortsiktig Foretak i samme konsern Langsiktig Sum Maskiner og anlegg Sum Garantiforpliktelser/kausjonsansvar Pålydende pantobligasjoner Pantstillelser Foretak i samme konsern Note 15 Sammenslåtte poster i kontantstrømanalysen Pantobligasjon i driftstilbehør Pantobligasjoner i motorvogner enbloc. pålydende Pantobligasjon i utestående fordringer Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Sum Pantstillelser Endring i andre korts fordringer Endring i offentlige avgifter Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Endring i annen korts.gjeld Endring i periodiserte kostnader Sum Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Varelager Note 16 Kontanter mm Kundefordringer Kontantbeholdninger i NOK og andre valutasorter Aksjer Ubenyttet del av kassekreditt Bundet beløp på skattetrekkskonto Maskiner og anlegg Sum Garantiforpliktelser Pålydende pantobligasjoner: Pantobligasjoner i motorvogner en bloc. pålydende Pantesikring for kredittramme knyttet til driftskreditt Pantobligasjon i utestående fordringer Pantobligasjon i driftstilbehør Pantobligasjon i varelager

20 38 39 Note 17 Pensjoner (gjelder Norsk Kontantservice AS som er et datterselskap i konsernet) Selskapet har i løpet av 2008 endret pensjonsordningene til ansatte under 52 år fra å være ytelsesbasert til å være innskuddsbasert, ansatte over 52 år har fortsatt ytelsesbasert ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser. (Virkningen av dette er spesifisert under i tabellen.) Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket dels gjennom Norges Banks Pensjonskasse og dels gjennom forsikringsselskap. Det er etablert AFP-ordning for alle ansatte Sikret Usikret Sum Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Estimatavvik og planendringer Planendring overgang ny ordning (ytelse til innskudd) Betalte omkostninger Betalt av medlemmene Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Kostnad og Balanse Kostnad 2007 Balanse Diskonteringsrente 5,30 % 5,00 % 5,30 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % 3,50 % Pensjonsøkning 2,5-4,25% 3,88 % 4,25 % G-regulering 4,25 % 3,88 % 4,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,9-6,3% 6,00 % 6,30 % Forventet årlig avgang frem til 50 år 2,0 % 2,0 % 2,0 % Forventet årlig avgang fra 50 år 0,0 % 0,0 % 0,0 % Forventet uttak av AFP 50,0 % 50,0 % 50,0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Antall personer i ordningene: Aktive Pensjonister Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Til sammenligning utgjorde postene for 2007: Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse kjøpte opp Norsk Kontantservice AS (NOKAS) 100% i NOKAS er kun konsolidert for 3 siste månder i Det er da et krav om å vise tall for konsernet dersom selskapet hadde vært en del av konsernet hele Proforma omsetning for konsernet inklusiv NOKAS Proforma driftsresultat for konsernet inklusiv NOKAS Proforma resultat før skatt for konsernet inklusiv NOKAS Proforma avskrivninger for et inklusiv NOKAS tall er påvirket av at datterselskapet NOKAS har driftskreditt med en ramme på 250 mill kr. Trekket varierer mye gjennom uken og også i løpet av en enkelt dag. Pr var det en positiv saldo. Saldo pr vil påvirkes av hvilken ukedag nyttårsaften faller på og frister for oppgjør i bankdatasentralene. Dette ga utslag i 2007 slik at saldo da var noe høyere enn normalt, men pr antas saldoen å ligge på et normalt nivå. Note 18 Sammenligningstall og proformainformasjon Note 19 Kortsiktig gjeld og Kontanter mm. ()

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer