Årsrapport Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2"

Transkript

1 Innhold Markedsutviklingen i Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide Emerging Growth 11 Carnegie Medical 12 Carnegie Norge Indeks 13 Carnegie Multifond 14 Rentemarkedet i Renteforvaltningen i Carnegie 15 Carnegie Pengemarked 16 Carnegie Likviditet 17 Carnegie Forvaltning 18 Carnegie Obligasjon 19 Årsregnskap for fondene Styrets beretning 20 Årsregnskap med noter 23 Revisors beretning 62 Årsrapport Verdipapirfond Faste opplysninger Definisjoner 63 Praktisk informasjon 64 Tegningsblankett 66 Spareavtale 67 Opplysninger om forvaltningsselskapet 69

2 Markedsutviklingen i 2005 Verdensøkonomien utviklet seg overraskende bra i Ved inngangen til året ventet de fleste at veksten ville avta fra ca 5 % i 2004 ned mot en trendvekst på 3.5 % som et resultat av svakere konsumvekst i USA og oppbremsing i Kina. I stedet fortsatte veksten godt over trend. Amerikanerne fortsatte med sitt høye forbruk i 2005, og den kinesiske økonomien fortsatte å vokse i høyt tempo. Kinesiske myndigheter lyktes i å moderere investeringsaktiviteten, samtidig som økt konsumvekst gjorde veksten mer balansert og bærekraftig. Inflasjonsutviklingen var moderat på tross av høye oljepriser og bidro sammen med høy etterspørsel etter obligasjoner til at det generelle rentenivået og kredittspreadene forble lave. Utviklingen i rentemarkedene i 2005 (10 års statsobligasjoner) 5,00 4,60 4,20 3,80 3,40 3,00 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des USA 10 år stat Tyskland 10 år stat Norge 10 år stat Samlet bidro dette til at risikoappetitten i markedet holdt seg høy, noe som særlig var gunstig for fremvoksende økonomier. Mens amerikanske aksjer kun steg med 5 %, steg øst-europeiske aksjer med 50 %. Samtidig bidro rekordhøye oljepriser til at Oslo Børs igjen ble en vinnerbørs med en oppgang på 40 %. I andre halvår av 2005 overrasket også det japanske aksjemarkedet og Nikkei-indeksen endte 40 % høyere ved utgangen av året. For våre fond sett under ett ble også 2005 et meget godt år. Vårt globale aksjefond, Carnegie WorldWide, endte året med en avkastning på 35 %. Avkastningen ble hele 13 % høyere enn avkastningen i de globale aksjemarkeder målt ved MSCI World Index. Også fondene Carnegie Aksje Europa, Carnegie Aksje Norden, og Carnegie Medical oppnådde solide avkastningstall opp mot 30 %. Et av våre aller beste aksjefond i 2005 ble Carnegie Aksje Norge som oppnådde en avkastning på 43 %, mens Oslo Børs Fondsindeks steg 40 %. I vår forrige årsrapport ble Carnegie Østeuropa anbefalt som årets taktiske valg. Det er derfor spesielt gledelig å konstatere at kundene i dette fondet har oppnådd en avkastning på hele 63 %. Utviklingen i aksjemarkedene i 2005 (lokal valuta) 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SPX Index SX5E Index OSEBX Index NKY Index Men selv om 2005 ble et bra år med en solid realøkonomisk vekst i de fleste markeder, hersket det mye usikkerhet rundt vekstutsiktene gjennom året. Ved inngangen til året var det klare tegn til avmatning etter det kraftige vekstoppsvinget i første halvdel av Avmatningen var i begynnelsen mest markert i Europa og Japan, men utover i 2005 ble svekkelsen også tydelig i USA. Den amerikanske sentralbanksjefen, Alan Greenspan, forsøkte å berolige markedet med at det hele var en soft spot, dvs. en kortvarig vekstpause. Utover sommeren økte likevel usikkerheten blant investorene som fryktet at avmatningen varslet slutten på oppgangskonjunkturen. Oljeprisen steg utover våren 2005, og i løpet av april var et nytt rekordnivå nådd. Frykten for at oljeprisen skulle knekke konsumveksten tiltok i styrke, og den gryende konsumveksten i Europa og Asia ble ansett som særlig sårbar. I tillegg kom den latente bekymringen for at amerikanske konsumenter ville måtte stramme inn forbruket. Gjeldsgraden i husholdningssektoren i USA var på rekordnivåer og spareraten på vei mot null. 2

3 I Europa og Japan falt svak vekst sammen med økende politisk usikkerhet som følge av politiske tilbakeslag for de pågående reformprosessene. I Eurosonen stemte franske og nederlandske velgere nei til forslaget om ny konstitusjon og kanskje enda viktigere, nei til et direktiv for liberalisering av servicenæringene. Samtidig steg uenigheten om den fremtidige finansieringen av EU og EU s felles jordbrukspolitikk. I Japan økte bekymringen for den videre reformprosessen idet statsminister Koizumi valgte å utstede nyvalg etter å ha møtt avgjørende politisk motstand i eget parti. Reformprosessene i både Eurosonen og Japan opplevde dermed store tilbakeslag. Stagflasjonsspøkelset, dvs. frykt for stagnerende vekst i kombinasjon med stigende inflasjon, begynte å prege sentimentet i markedene. Global vekst (i BNP faste priser) Verden Utviklede økonomier Fremvoksende markeder Utover sommeren var det heldigvis tegn til stigende optimisme i foretakssektoren i USA, og i Japan vant Koizumi nyvalget med et styrket mandat. Stigende oljepriser la imidlertid fortsatt en demper på optimismen. Når orkanen Katrinas herjinger i Mexicogulfen sendte oljeprisene opp i over $70 fatet nådde bekymringene et klimaks. Amerikansk konsum hadde fortsatt i 2005 med uforminsket styrke. Dette var noe overraskende i lys av strammere pengepolitikk og bortfall av skattestimulanser, men stigende boligformue synes å ha gitt tilstrekkelig impulser til videre kredittfinansiert forbruksvekst. Dette bidro til at den inntektsbaserte spareraten etter hvert ble negativ og nådde det laveste nivået siden Samtidig fortsatte gjeldsgraden i husholdningene å stige. I løpet av de siste 5 årene har den steget med 20 % - like mye som veksten i de forutgående 20 årene. Det store spørsmålet var om denne utviklingen nå brått ville reverseres idet amerikanerenes optimisme med hensyn til fremtiden avtok kraftig i takt med stigende bensinpriser. I august nådde oljeprisen en foreløpig rekord, men avtok deretter raskt tilbake til nivåene tidligere på sommeren. Fallet i oljeprisen bidro utover høsten til stigende vekstoptimisme. I tillegg viste det seg at de rekordhøye oljeprisene hadde hatt begrenset betydning for global vekst. Trass i at amerikanske forbrukere klaget over høye bensinpriser, var det ingen tegn til endringer i faktisk forbruk, tvert i mot steg bilsalget til rekordnivåer i 3. kvartal. I Asia fortsatte veksten i Kina med uforminsket styrke og gav viktige vekstimpulser i Asiaregionen. Selv i Eurosonen snudde stemningen etter hvert i retning av forsiktig optimisme. Fallende ledighet og signaler om økende investeringsaktivitet dreide fokuset vekk fra de politiske utfordringene internt i EU. Bedrede vekstutsikter globalt gjorde at frykten for stagnasjon nå ble erstattet av tro på fortsatt høy vekst både i 2006 og Bakteppet var imidlertid fortsatt en global økonomi preget av store ubalanser. Global vekst fortsatte i 2005 å være fundert på amerikansk konsumvekst. Veksten i Kina må også forstås i lys av dette, for selv om det har vært tegn til stigende innenlandsk etterspørsel, er denne først og fremst basert på etterspørsel etter klær og elektronikk i USA og vesten forøvrig. Den sentrale forutsetningen som ligger til grunn for vekstforventningene fremover er økende investeringsaktivitet og konsumvekst i andre deler av verden enn USA. Vedvarende global vekst vil likevel kreve at konsumvekst i Asia, og særlig Kina, kompenserer for lavere konsumvekst i USA i årene som kommer. For ensidig amerikansk konsumvekst generer også et annet stort problem: Et stadig tiltakende amerikansk driftsunderskudd. Aldri før i moderne tid har ubalansene mellom verdens økonomier vært større målt ved sparing, konsum og handelsover-/underskudd. Det amerikanske driftsunderskuddet nærmer seg 7 % av BNP, mens Asias, og i noe mindre grad Europas, driftsoverskudd stadig tiltar. Fortsatt høy konsumvekst i USA og lav konsumvekst i Asia og Europa vil bidra til at denne ubalansen tiltar i styrke. Erkjennelsen av at dette ikke kan fortsette i lengden, vil kunne bidra til en kraftig svekkelse av dollaren fremover. Situasjonen i dag er av mange sammenliknet med situasjonen i 1985 da driftsunderskuddet i USA nådde sin forrige topp på 3,6 % av BNP. Den gang tvang USA sine viktigste handelspartnere til å akseptere en 30 % svekkelse av dollaren. I dag er driftsunderskuddet nesten dobbelt 3

4 så stort, og dollaren har kun svekket seg med 10 % siden toppen. De fleste venter derfor at dollaren vil måtte svekke seg i året som kommer og håper at dette skjer i ordnede former. Det store spørsmålet her blir om de asiatiske økonomiene (deriblant Kina) vil la sine valutaer fortsette å styrke seg mot dollaren. Hittil har dette kun i begrenset grad skjedd. Mye avhenger av Kina, som kun har tillatt en begrenset appresiering av Yuanen. Kina har spilt en svært viktig rolle for veksten i Øst-Asia siste året. Fra å ha blitt oppfattet som en trussel (deflasjonsfare) for resten av verden, blir Kina nå oppfattet som en viktig stabilisator i en USAsentrert verden. Utviklingen i Kina er imidlertid beheftet med stor usikkerhet og datagrunnlaget er dårlig. Da kinesiske myndigheter i 2004 uttrykte stor bekymring for overoppheting av økonomien og innførte investeringsstopp innen en rekke sektorer, resulterte dette i kraftige fall på de asiatiske børsene. Utviklingen i Kina i 2005 tyder på at myndighetene nå har fått kontroll over situasjonen. Investeringsaktiviteten er nå tilbake på mer moderate nivåer samtidig som konsumveksten har tatt seg opp. De fleste regner nå med at Kina de neste årene vil fortsette å gi viktige positive vekstimpulser i Asia. Markedsforventninger for 2006 Vi forventer at videre global vekst og vekst i inntjening vil underbygge aksjemarkedene også i Også i Norge vil det være rom for vekst, selv om det norske aksjemarkedet har vært et av verdens beste de siste tre årene. Fortsatt vekst i det norske aksjemarkedet forutsetter imidlertid en fortsatt høy oljepris. Vi venter at oljeprisen vil holde seg høy i årene fremover som et resultat av videre etterspørselsvekst (særlig fra Asia) i kombinasjon med lave lagre og lite ledig produksjonskapasitet, men det kan forekomme store svingninger i oljeprisen på kort sikt. Denne volatiliteten vil kunne bidra til svingninger i det norske aksjemarkedet i tiden fremover, noe som vil kreve et aktivt forhold til allokeringen i norske aksjer. Flere risikofaktorer vil forøvrig kunne forrykke de positive tendensene vi ser i dag. De store finansielle ubalansene knyttet til overforbruket i USA og behovet for utenlandsk finansiering, kan i verste fall ende i en kraftig innstramming i forbruket og en dollarkrise med fallende aksjemarkeder og kraftig stigende renter. Vi tillegger imidlertid ikke scenariet stor sannsynlighet, siden en slik dollarkrise ville kreve at asiatiske sentralbanker selger seg kraftig ned i amerikanske verdipapirer, og dermed selv må bære store unødvendige tap. En mer naturlig utvikling er et videre samordnet, gradvis dollarfall og et gradvis stigende rentenivå i USA. En kollaps i den kinesiske økonomien ville også utgjøre en alvorlig trussel for de asiatiske nærområdene, og ikke minst for Japan som fortsatt sliter med store strukturelle problemer. Utviklingen i Kina vil nødvendigvis fortsatt være beheftet med stor usikkerhet, men utviklingen det siste året tyder på at man har fått til den ønskede oppbremsingen i investeringsaktiviteten og at veksten fremover dermed blir mer bærekraftig. Vårt hovedscenarie for kommende år er at moderat renteoppgang, en bredere forankret global vekst og god inntjening i bedriftene vil danne grunnlaget for fortsatt vekst i verdens aksjemarkeder. Vi forventer at de lange rentene etter hvert vil stige, men at denne oppgangen vil dempes av moderate inflasjonsutsikter, stor etterspørsel etter statsobligasjoner globalt og tålmodige sentralbanker. Med bakgrunn i dette tror vi aksjemarkedet også vil utvikle seg positivt i Vi forventer at veksten i Asia og Øst-Europa vil fortsette med uforminsket styrke. Vi har også større tro på Europa. Etter en lang periode med fokus på kostnadskutt er det omsider signaler fra foretakssektoren i Tyskland om økende investeringsaktivitet. Det har også vært klare tegn til bedring i arbeidsmarkedet. Et vekstoppsving i den tyske økonomien vil gi avgjørende vekstimpulser til resten av Eurosonen. En investor som ønsker å dra nytte av markedsutviklingen i disse regionene kan med fordel kombinere Carnegie WorldWide, Carnegie Østeuropa og Carnegie Aksje Europa. Etter en periode med til dels spektakulær avkastning, særlig i det norske aksjemarkedet, tror vi det avslutningsvis igjen er viktig å minne våre andelseiere om viktigheten av både å spre risikoen på flere fond og aktivaklasser, og generelt å utvise nøkternhet i sin investeringsadferd. Vi har heller ingen garanti mot uforutsette hendelser og endringer i verdensøkonomien - det har ikke minst de siste års erfaringer lært oss. 4

5 Aksjeforvaltningen i Carnegie All aksjeforvaltning i Carnegie Asset Management har basis i en felles investeringsstrategi. Vi søker først å identifisere de globale trendene som i fremtiden kommer til å skape de største verdiene. Samtidig analyseres den makroøkonomiske situasjonen og forventet utvikling. Sammen med de langsiktige trendene sier dette oss noe om vekstpotensialet innen de forskjellige sektorene. Denne brede analysen av vekstpotensialet for økonomien generelt og innen sektorer spesielt danner bakteppet når våre forvaltere skal velge ut enkeltaksjer og finne frem til de selskaper som har best forutsetninger for å lykkes. Når man ser bakover i tid, er de lange trendene enkle å identifisere. Ett eksempel er de siste tiårenes utvikling innen telekommunikasjon og den enorme informasjonstilgjengeligheten dette har medført. I tillegg til at en ny industri har vokst frem, med de avkastningsmulighetene det har gitt, har denne utviklingen hatt vidtrekkende konsekvenser også for andre sektorer. Teknisk, økonomisk, politisk og demografisk utvikling utgjør således grobunnen for mange slike trender. Det å forstå utviklingen og tidlig kunne identifisere disse lange, globale trendene, samt å kunne vurdere hvilke verdier som blir skapt på grunn av dem, mener vi er den beste måten å velge de rette investeringsområder på. Aksje Selskap Investeringstrend Sektor Makro Selv om man har funnet frem til slike investeringstrender, betyr ikke det at aksjeinvesteringer her vil gi avkastning umiddelbart. Den makroøkonomiske utviklingen betyr mye for verdivurderingen i aksjemarkedet, og dette er derfor en viktig del av den totale analysen. De identifiserte trendene og den makroøkonomiske situasjonen brukes til å analysere hvilke sektorer som påvirkes positivt eller negativt av utviklingen fremover. Sektorer som vi mener vil være fremtidens vinnere overvektes i porteføljen, mens sektorer vi mener vil ha lav vekst undervektes. Når vekstsektorer er blitt identifisert, gjenstår valg av selskaper innen disse sektorene. Det er Carnegies filosofi at de markedsledende og toneangivende selskapene i slike sektorer vil ha størst vekstpotensial, og vi søker å finne de mest attraktive investeringene gjennom fundamental analyse av det enkelte selskap og dets konkurransesituasjon. Det er en absolutt obligatorisk del av forvaltningsprosessen å evaluere det enkelte selskap og den enkelte aksje mot Carnegies egne nedfelte kriterier. Det er nødvendig å ha inngående kjennskap til hvert selskap vi investerer/vurderer å investere i for å kunne bedømme hvordan forandringer i omverdenen vil påvirke det enkelte selskap. Av den grunn vil man finne kun aksjer i nær alle Carnegies porteføljer. Våre forvaltere og analytikere har dermed mulighet til å ha inngående kjennskap til alle selskapene i porteføljen samtidig som de nøye overvåker disse selskapenes rammebetingelser i forhold til konkurrenter og myndigheter. Kriterier for aksjeutvelgelse - Dyktig ledelse - Dominerende posisjon - Konkurranseevne - Strategisk merittliste - Høy kontantstrøm - Lav gjeldsgrad - Stabil inntjeningsvekst - Corporate Governance - Lett omsettelige aksjer Til slutt er det avgjørende at aksjen er attraktivt priset. Et veldrevet selskap med god inntjening som vi regner med vil påvirkes positivt av investeringstrendene skal ikke nødvendigvis være en del av porteføljen. Hvis forventningene markedet har lagt til grunn ved prising av aksjen etter vår mening er for høy, er aksjen for dyr. Et annet viktig punkt er at aksjen er likvid slik at vi ved eventuelt salg oppnår riktig markedspris. Det å velge rett aksje til rett pris er selve kunsten i såkalt stock-picking. 5

6 Carnegie Aksje Norge Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Aksje Norge Oslo Exchange Mutual Fund Index (OSEFX) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 43,38 % 39,77 % 2 år 103,41 % 94,24 % 3 år 199,24 % 198,88 % 4 år 99,53 % 100,97 % 5 år 91,50 % 68,23 % Siden start 450,36 % 218,18 % Årlig avkastning Fond Indeks ,38 % 39,77 % ,87 % 38,97 % ,12 % 53,87 % ,32 % -32,76 % ,03 % -16,29 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 6,1 % Standardavvik fond 22,0 % Standardavvik ref.indeks 21,5 % Konsistens 56,8 % Tracking error 7,2 % Information Ratio 0,8 10 største investeringer Telenor 9,0 % Norsk Hydro 8,7 % Statoil 8,6 % DnB NOR 6,3 % Orkla 4,9 % Fred Olsen Energy 4,8 % Royal Caribbean Cruises 4,3 % Yara International 4,1 % Aker Kværner OGEP 4,1 % Storebrand 3,7 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Fondets aksjeportefølje skal ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Forvalters kommentar Oslo Børs var for tredje år på rad et av de sterkeste aksjemarkedene internasjonalt og sluttet året med ny bestenotering på 332,5. Året var preget av fortsatt fokus på energisektoren og oljeprisen løftet seg fra rundt $ 40 i januar til $ 60 fatet i desember med en topp på rundt $ 70 i august/ september som følge av orkanene i Mexicogulfen. En rekke nye selskaper, hovedsakelig innen oljesektoren, ble notert på Oslo Børs i Dette bidro til økt interesse for oljeaksjer, ikke minst fra utenlandske investorer. Energisektoren utgjør nå nesten halvparten av verdiene på Oslo Børs. Videre har lave renter, høy sysselsetting og store overskudd på handelsbalansen i Norge ført til en reprising av norske selskaper generelt. Carnegie Aksje Norge hadde en verdistigning på 43,4 % i 2005 sammenlignet med 39,8 % for Oslo Børs Fondsindeks. Meravkastningen i fondet kan i stor grad tilskrives aksjevalgene og overvekten innen energisektoren. Energi var også den største sektorvekten i fondet ved inngangen til året og ble økt gjennom året både i antall aksjer og investert kapital. Det største enkeltbidraget kom fra riggselskapet Fred Olsen Energy som steg 183 % i løpet av året, mens Aker Kværner Oil & Gas, som leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til oljeindustrien, var en god nummer to med 156 % oppgang. Sektoreksponeringen har i tillegg vært bred med opptil 13 selskaper innen blant annet oljeutvinning, drilling, seismikk og undervannstjenester. Eksponeringen i andre sektorer har for det meste vært stabil eller redusert gjennom året. Et av unntakene er industrisektoren hvor vekten ble økt fra 7 % ved inngangen til året til ca 13 %. Industrisektoren steg 47 % i løpet av året og bilfraktselskapet Wilh. Wilhelmsen, som har vært en stabil andel av fondets midler over flere år, bidro til meravkastningen også i 2005 etter en verdistigning på 57 %. En av nyinvesteringene i denne sektoren var Tomra som ble kjøpt inn i fondet mot slutten av året etter en endelig politisk avklaring på det tyske pantemarkedet. Fondets investeringer i IT-aksjene Nordic Semiconductor og Tandberg har bidratt negativt til årets avkastning. Begge selskapene skuffet markedet med lavere salgsvekst og ble solgt ut hhv. i oktober og desember. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du dette i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 6

7 Carnegie Aksje Norden Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Aksje Norden MSCI Nordic Index (Net dividends) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 29,45 % 28,48 % 2 år 45,98 % 48,81 % 3 år 92,22 % 105,94 % 4 år 25,59 % 17,77 % 5 år -4,76 % -14,48 % Siden start 360,59 % 260,82 % Årlig avkastning Fond Indeks ,45 % 28,48 % ,77 % 15,83 % ,67 % 38,39 % ,66 % -42,81 % ,17 % -27,39 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 3,1 % Standardavvik fond 20,9 % Standardavvik ref.indeks 25,2 % Konsistens 48,8 % Tracking error 10,3 % Information Ratio 0,3 10 største investeringer Ericsson 8,7 % Statoil 7,9 % Föreningssparbanken 6,1 % Nokia 6,0 % Fortum 5,7 % Swedish Match 4,9 % Norsk Hydro 4,5 % Svenska Handelsbanken 4,3 % Yit-Yhtyma 4,2 % Danske Bank 3,8 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Carnegie Aksje Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus g jør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. En investeringskomité bestående av Carnegies investeringsansvarlige i de respektive land deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og analysere hvilke enkeltselskaper som skal inngå i Carnegie Aksje Nordens aksjeportefølje. Forvalters kommentar Carnegie Aksje Norden steg med 29,5 % siste år og oppnådde dermed en meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 28,5 % viste seg å bli nok et år med sterke nordiske aksjemarkeder. Det globale vekstoppsvinget fortsatte i 2005 og bidro sammen med sterk lokal vekst til den positive markedsutviklingen. Særlig var utviklingen god innen energisektoren, men også entreprenørselskaper og selskaper innen mineralvarer opplevde høy inntjeningsvekst. Fondet hadde i 2005 en strategisk overvekt i energisektoren som gav det viktigste positive bidraget til meravkastningen. Fire av selskapene som bidro mest var energi- og energiserviceselskaper: Statoil, Fred Olsen Energy, Smedvig og Prosafe. Også det nordiske entreprenørselskapet YIT bidro betydelig til meravkastningen. De andre sektorovervektene var i helse, farmasi og infrastruktur tjenester. Den strategiske vekten innen helse og farmasi ble økt ved kjøp av Nobel Biocare, Capio og AstraZenica. Fondet økte også eksponeringen innen IT-sektoren gjennom større andeler i Ericsson og Nokia. Samtidig ble eksponeringen i telekom eliminert ved salg av både Telenor og Telia. Ved inngangen til 2006 er vi forholdsvis optimistiske med hensyn til globale vekstutsikter. Et godt investeringsklima og forventninger om fortsatt stigende inntjening vil etter vår oppfatning underbygge aksjemarkedene. Vi er likevel bevisst risikoen for at vi kan oppleve svakere vekst i USA som følge av de pengepolitiske innstrammingene til sentralbanken. Regionalt sett venter vi at veksten i Norden vil fortsette i høyere takt enn i Eurosonen. Vi har videre fortsatt tro på en strategisk overvekt i energisektoren fordi et stramt oljemarked fortsatt vil gi grunnlag for høy inntjeningsvekst. Ellers tror vi på en strategisk undervekt i telekom, for til tross for høy fri inntjening tror vi at marginpress vil virke negativt på sektoren over tid. Derimot har vi nå større tro på IT-selskapene Ericsson og Nokia enn tidligere, da vi ser at de klarer å opprettholde marginene samtidig som de lykkes strategisk i markedene. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdateres kvartalsvis på internettsidene 7

8 Carnegie Aksje Europa Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Aksje Europa MSCI Europe Index (Net dividends) Carnegie Aksje Europa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI European Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Europa har mulighet til å investere i alle aksjemarkedene i Europa. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 29,78 % 21,56 % 2 år 59,18 % 33,54 % 3 år 105,72 % 78,59 % 4 år 44,38 % 12,41 % 5 år 12,18 % -7,82 % Siden start 8,65 % -7,32 % Årlig avkastning Fond Indeks ,78 % 21,56 % ,65 % 9,86 % ,24 % 33,73 % ,82 % -37,06 % ,30 % -18,00 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 2,4 % Standardavvik fond 16,1 % Standardavvik ref.indeks 17,0 % Konsistens 60,0 % Tracking error 7,2 % Information Ratio 0,3 10 største investeringer BA Tobacco 6,1 % E.On 5,9 % Turkiye Garanti Bankasi 5,4 % Nestle 5,2 % Roche Holding 4,7 % Centrica 4,0 % Total 3,7 % Mol Magyar Olaj-Es Gaz 3,7 % Diageo 3,5 % Enterprise Inns 3,5 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Forvalters kommentar Carnegie Aksje Europa steg med 29,8 % siste år og oppnådde dermed en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 21,6 %. Europeiske aksjemarkeder steg gjennom året som et resultat av fortsatt høy global vekst og etterhvert økende optimisme knyttet til utviklingen i Tyskland, Europas største økonomi. Fondet har fortsatt fokus på defensive vekstselskaper med høy inntjening og dividende-utbetalinger. Regionalt var fondet undervektet i Tyskland, Frankrike, Italia og UK til fordel for Sentral- og Syd-Europa. 12 % av fondet er også allokert til Øst-Europa. Sektormessig var fondet overvektet i energi- og materialvaresektoren samt i industriaksjer. Både sektor- og landallokeringen gav et positivt bidrag til fondets meravkastning. Eksponeringen i øst-europeiske aksjer gav et viktig positivt bidrag til meravkastningen, men ble halvert i løpet av året til 12 % ut fra et ønske om å redusere risikoen i fondet. Disse midlene ble istedet investert i bankene Allied Irish Bank og Royal Bank of Scotland og i dekkprodusenten Continental. Av de enkeltselskapene som bidro mest i løpet av året finner vi Statoil som største positive bidragsyter. Ellers var flere øst-europeiske selskaper representert blant de aksjene som bidro mest, deriblant ungarske OTP Bank som også i år gav et solid avkastningsbidrag. De øst-europeiske energiselskapene Mol Magyar (Ungarn) og Ceske Energeticke (Tjekkia) gav også viktige positive bidrag. I tillegg steg to av aksjene i porteføljen kraftig, Nedlloyd (shipping) og P&O (havnelogistikk), som et resultat av oppkjøpsbud. Fremover tror vi at veksten i Europa vil styrkes som et resultat av høyere vekst i Tyskland. Samtidig vil Irland, Spania, Norden og Øst-Europa fortsatt oppleve høy vekst i året som kommer. Lønnsomheten i europeiske bedrifter stiger og har nå nådd samme nivå som i USA, og vi er fremdeles optimistiske med hensyn til lønnsomhetsutviklingen i 2006 og Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 8

9 Carnegie WorldWide Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie WorldWide MSCI World Index (Net dividends) Carnegie WorldWide har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 34,93 % 21,63 % 2 år 43,37 % 26,81 % 3 år 78,91 % 62,94 % 4 år 14,80 % 0,66 % 5 år -12,23 % -14,29 % Siden start 240,73 % 121,13 % Årlig avkastning Fond Indeks ,93 % 21,63 % ,25 % 4,26 % ,80 % 28,49 % ,84 % -38,22 % ,55 % -14,85 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 4,8 % Standardavvik fond 18,2 % Standardavvik ref.indeks 16,8 % Konsistens 57,7 % Tracking error 9,8 % Information Ratio 0,5 10 største investeringer E.On 7,3 % BA Tobacco 7,1 % Nestle 6,7 % Mitsubishi UFJ Fin. Group 6,2 % Petroleo Brasileiro 4,8 % Canon 4,7 % Roche Holding 4,6 % Japan Tobacco 4,3 % ConocoPhillips 4,3 % Total 4,2 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Forvalters kommentar Carnegie WorldWide steg med 34,9 % siste år og oppnådde dermed en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 21,6 %. Fondets vesentligste strategiske plasseringer og analysearbeid er fortsatt konsentrert rundt fremvoksende økonomier, olje, Japan og stabile vekstaksjer som genererer høy fri inntjening. Fondet var i 2005 kraftig overvektet i energi og stabilt konsum. 20 % av meravkastningen kan tilbakeføres til fondets overvekt i energisektoren, som var den sektoren som utviklet seg klart best. Av fondets energiaksjer var om lag halvparten lokalisert i fremvoksende økonomier. Det brasilianske oljeselskapet Petroleo Brasileiro steg med 116 % og var den aksjen som bidro mest til fondets avkastning. Fondets eksponering mot den ekspanderende kinesiske økonomien gjennom oljeselskapet CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) ga også et viktig bidrag. Videre ledet den positive utviklingen i Japan til at Mitsubishi UFJ Financial Group, en av verdens største banker, ble en viktig bidragsyter til meravkastningen. Regionalt var fondet kraftig undervektet i amerikanske aksjer til fordel for Europa og Asia, noe som også ga et positivt bidrag til avkastningen. Fondet opprettholdt sine strategiske plasseringer gjennom året og inn i 2006, og vi er fortsatt optimistiske med hensyn til aksjemarkedsutviklingen. Selv om veksten i USA ventelig vil avta i det kommende året vil en stans i sentralbankens rentehevninger i 2006 sementere troen på et fortsatt lavt rentenivå og således underbygge aksjemarkedene. Europa synes nå å stå sterkere, ettersom det er tegn på at Tyskland står i spissen for en vekstoppgang i den sentraleuropeiske regionen. Samtidig er den politiske og økonomiske utviklingen i Japan særdeles positiv, noe vi har sett gjenspeile seg i det japanske aksjemarkedet i siste halvdel av Ellers venter vi at Kina og India fortsatt vil utvise sterk vekst i de kommende årene. Den enkelte kineseres og inders ønske om eie fast eiendom og et motorisert kjøretøy vil være viktige vekstdrivere. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 9

10 Carnegie Østeuropa Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Østeuropa MSCI EasternEurope Index Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 62,36 % 57,18 % 2 år 124,08 % 109,66 % 3 år 214,70 % 212,65 % 4 år 201,06 % 181,51 % 5 år 213,33 % 189,64 % Siden start 199,69 % 195,62 % Årlig avkastning Fond Indeks ,36 % 57,18 % ,01 % 33,39 % ,44 % 49,12 % ,33 % -9,96 % ,08 % 2,89 % 10 største investeringer Vostok Nafta Investment 7,3 % MMC Norilsk Nickel 7,2 % Turkiye Garanti Bankasi 6,9 % Ceske Energeticke Zavody 6,2 % Lukoil 6,2 % Dragon Oil 5,0 % AKBank 4,4 % Sberbank 4,3 % Mol Magyar Olaj-Es Gaz 4,3 % Gedeon Richter 4,2 % Risiko Historisk meravkastning p.a. -0,4 % Standardavvik fond 26,0 % Standardavvik ref.indeks 31,3 % Konsistens 49,5 % Tracking error 12,7 % Information Ratio 0,0 Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,5 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Carnegie Østeuropa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondets referanseindeks er MSCI Eastern Europe Index. Carnegie Østeuropa er et emerging market aksjefond. Vekstmulighetene for aksjer i de nye voksende markedene er generelt høyere enn i de etablerte, modne markedene. Fondet investerer i aksjemarkedene i Sentral- og Østeuropa, som vurderes å ha et høyere inntjeningspotensial enn andre emerging markets. Forvalters kommentar Carnegie Østeuropa steg med 62,4 % siste år og oppnådde dermed meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 57,2 % viste seg å bli det beste året noensinne for øst-europeiske aksjemarkeder. Den gode utviklingen kan tilbakeføres til høy likviditet og store kapitalstrømmer fra globale investorer som har ønsket eksponering mot den høye inntjeningen i regionen. Russland og Tyrkia var de landene som opplevde den kraftigste aksjemarkedsoppgangen. I Russland var dette et resultat av høye oljepriser som styrket landets finansielle situasjon samtidig som befolkningen opplevde kraftig stigende kjøpekraft. Den politiske overenskomsten mellom Tyrkia og EU om å starte medlemskapsforhandlinger, samt implementeringen av flere viktige reformer, bidro på sin side til den positive utviklingen i det tyrkiske aksjemarkedet. Gode aksjevalg i Russland var blant fondets viktigste positive bidragsytere; energiselskapet Vostok Nafta, Russlands største bank Sberbank og eiendomsutviklingsselskapet Open Investments, som spesialiserer seg på luksusboliger i Moskvaregionen, steg alle kraftig. Gjennom året plasserte fondet en økende andel av sine midler i Russland fra 26 % til 40 %, både som et resultat av markedsutviklingen og ut fra et ønske om å redusere undervekten. Ved inngangen til 2006 er fondet tilnærmet nøytralvektet i russiske aksjer. Likeledes ble en økende andel av midlene plassert i Tyrkia. På kort sikt vil utviklingen i regionen avhenge av globale vekstforventninger. På lengre sikt vil økonomisk konvergens mot vest-europeiske nivåer samt EUs utvidelse østover bidra til positiv markedsutvikling. Verdsettelsen av selskapene i Øst-Europa har i dag mer eller mindre nådd vestlige nivåer, men ettersom både regionen og flertallet av selskaper vil oppleve komparativt høy vekst i de neste 5-10 årene, vil vi fortsatt anbefale en eksponering i fondet. Vi har videre stor tro på Tyrkia som det store europeiske konvergens-caset i Europa. Når det gjelder Russland har vi tro på en fortsatt positiv utvikling og vi tror det russiske aksjemarkedet vil fortsette å overraske positivt som følge av stigende interesse fra globale investorer. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 10

11 Carnegie WorldWide Emerging Growth Verdiutvikling siden oppstart jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie WorldWide Emerging Growth MSCI World Growth Index (Net dividends) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 13,31 % 21,54 % 2 år 20,21 % 22,50 % 3 år 68,07 % 51,45 % Siden start 52,15 % 40,29 % Årlig avkastning Fond Indeks ,31 % 21,54 % ,10 % 0,79 % ,81 % 23,63 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 5,4 % Standardavvik fond 19,2 % Standardavvik ref.indeks 15,4 % Konsistens 56,1 % Tracking error 9,0 % Information Ratio 0,6 10 største investeringer Getty Images 4,6 % Kookmin Bank 4,4 % Gol Linhas Aereas 4,3 % Anglo Irish Bank 4,1 % Housing Dev. Fin. Co. 4,1 % Raffles Education 4,1 % Transocean 4,0 % Capita Group 4,0 % Corning 3,8 % Pantaloon Retail 3,8 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 2,0 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Carnegie WorldWide Emerging Growth har som investeringsmål å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI World Growth Index. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Emerging Growth vil fortrinnsvis investere i unge, innovative selskaper som forventes å få en høyere vekst enn markedet. Fondet søker kandidater globalt uten geografiske eller sektormessige begrensninger for å sikre størst mulig fleksibilitet til å investere i de mest interessante selskapene. Forvalters kommentar Carnegie WorldWide Emerging Growth steg med 13,3 % siste år og oppnådde dermed en mindreavkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 21,5 %. Fondets relative overvekt i energisektoren og fremvoksende økonomier ga et positivt bidrag til avkastningen i fondet, mens investeringene i mindre vekstaksjer og teknologiselskaper bidro negativt. To tredeler av fondets investeringer er konsentrert på to sentrale temaer: Fremvoksende økonomier og energi. I fremvoksende økonomier vil man finne aksjer som både har en attraktiv pris og et stort potensiale for vekst. Historisk har eksportvekst vært den viktigste vekstdriveren i disse markedene, men i dag ser vi at innenlandsk etterspørsel spiller en stadig større rolle. Fondet har spredd investeringene både på asiatiske, øst-europeiske og syd-amerikanske selskaper, spesielt Kina og India er godt representerte i porteføljen. Det andre temaet er energi. Vi tror at den langsiktige oljeprisen vil holde seg over $45 fatet som et resultat av begrenset tilgjengelighet og raffinerikapasitet, og vedvarende høy etterspørsel fra Kina og India. Fondet er i dag investert innen fire attraktive temaer: Energi (21 %), IT og Digitalt Media (16 %), fremvoksende økonomier (40 %) og unike vekstselskaper (23 %). Vi forventer at fremvoksende økonomier vil fortsette å vokse i en høyere takt enn resten av verden de kommende årene. Samtidig venter vi at en stadig større andel av veksten vil være innenlandsk generert. Dette vil gjøre vekten mer robust over tid siden utviklingen i disse økonomiene vil bli mindre avhengig av den internasjonale konjunktursykelen. Vi mener for øvrig at det vil bli økt interesse for vekstselskaper generelt i tiden fremover ettersom global vekst etter hvert avtar. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 11

12 Carnegie Medical Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Medical MSCI World Health Care Index Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 27,29 % 19,56 % 2 år 19,71 % 13,77 % 3 år 62,99 % 29,56 % 4 år -14,79 % -18,95 % 5 år -19,80 % -29,34 % Siden start 91,68 % -4,85 % Årlig avkastning Fond Indeks ,29 % 19,56 % ,96 % -4,84 % ,16 % 13,88 % ,72 % -37,44 % ,88 % -12,82 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 11,9 % Standardavvik fond 23,5 % Standardavvik ref.indeks 15,8 % Konsistens 58,7 % Tracking error 20,3 % Information Ratio 0,6 10 største investeringer Elekta 7,5 % Gilead Sciences 3,8 % Genzyme Corporation 3,6 % Amgen 3,0 % Caremark 2,9 % Wellpoint 2,6 % Protein Design Labs 2,6 % Actelion 2,5 % Medtronic 2,4 % Genentech 2,3 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,7 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Aksjefondet Carnegie Medical har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondets referanseindeks er MSCI World Healthcare Index. Carnegie Medical er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Befolkningsutviklingen vil føre til at andelen eldre øker, samtidig som velstandsøkningen bidrar til at helse og livskvalitet får stadig høyere prioritet. Bransjen burde derfor ha utsikter til stabil vekst i mange år fremover. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at legemiddelfondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Fondet investerer andelseiernes midler i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper. Forvalters kommentar Carnegie Medical steg med 27,3 % siste år og oppnådde dermed en god meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 19,6 % var et svært godt år for fondet og for helsesektoren generelt, særlig for store bioteknologiselskaper og helseserviceselskaper i USA. Også japanske farmasiselskaper har vist en positiv trend i tråd med det japanske aksjemarkedet forøvrig. For mindre bioteknologiselskaper var utviklingen mindre spennende. Fondet hadde fortsatt en betydelig undervekt i farmasisektoren i 2005, noe som isolert sett gav et positivt bidrag til avkastningen. Også våre aksjevalg i sektoren gav positive bidrag, deriblant vår relativt store posisjon i Roche, samt spesialistselskapene Teva og Cephalon. Andre viktige bidragsytere til meravkastningen har vært overvekten i de store bioteknologiselskapene Gilead Sciences, Genentech, Amgen og Genzyme, som alle leverte høy avkastning i Vi forventer at 2006 også vil bli et godt år. Prisingen av større farmasiselskaper oppfattes som fordelaktig ettersom de fleste patentutganger nå er diskontert inn i prisene. Bioteknologisektoren er inne i en svært positiv utvikling, sett bort fra mindre bioteknologiselskaper som fortsatt må bevise at de er på rett spor. Regionalt sett befinner den europeiske og spesielt den japanske farmasiindustrien seg på et fordelaktig stadium i produktsyklusen. Vi har tro på at investorenes interesse i USA for alvor vil vekkes til live igjen når vellykkede lanseringer av nye medikamenter og positive kliniske sluttresultater gir uttelling. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 12

13 Carnegie Norge Indeks Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Norge Indeks OBX Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 39,44 % 35,45 % 2 år 89,18 % 77,78 % 3 år 170,29 % 150,97 % 4 år 87,06 % 71,12 % 5 år 58,15 % 42,00 % Siden start 229,75 % 178,00 % Årlig avkastning Fond Indeks ,44 % 35,45 % ,67 % 31,26 % ,87 % 41,17 % ,79 % -31,82 % ,45 % -17,02 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 1,3 % Standardavvik fond 21,9 % Standardavvik ref.indeks 22,0 % Konsistens 40,2 % Tracking error 2,2 % Information Ratio 0,6 10 største investeringer Statoil 17,3 % Norsk Hydro 15,9 % DnB NOR 11,2 % Telenor 9,8 % Orkla 8,7 % Norske Skogindustrier 3,7 % Yara International 3,5 % Royal Caribbean Cruises 3,1 % Stolt Offshore 2,8 % Storebrand 2,5 % Indeksfondet Carnegie Norge Indeks har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs representert ved børsens OBX-indeks. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs rangert etter seks måneders total omsetning, og revideres to ganger i året. Carnegie Norge Indeks investerer andelseiernes midler i store norske aksjeselskaper. Sammensettingen av fondets portefølje følger indeksgrunnlaget til OBX-indeksen. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Carnegie Norge Indeks egner seg for investorer som ønsker å spare i aksjemarkedet, men som mener at det over tid er vanskelig for forvalter å g jøre det bedre enn markedet. Forvalters kommentar Carnegie Norge Indeks steg med 39,4 %, mens referanseindeksen steg med 35,5 % i Meravkastningen i fondet skyldes dividendeutbetalinger som ikke blir reinvestert i referanseindeksen. Fondet har gjennom hele året hatt de samme aksjevektene som OBX-indeksen på Oslo Børs, med unntak av en kontantandel på rundt 1 %. Aksjene som betalte ut mest utbytte i 2005 var Stolt Nielsen som utbetalte USD 3 i løpet av 2005 som følge av at selskapet solgte sin 50 % andel i Stolt Offshore. Storebrand betalte et ekstraordinært utbytte på NOK 7 etter salget av sin andel av IF Skadeforsikring. Prosafe betalte et ekstrautbytte på NOK 6 etter salget av sin drilling services-divisjon, mens både Norsk Hydro og Statoil hadde en direkteavkastning på hhv. 4 % og 6 % etter rekordresultater drevet av høy oljepris. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 0,8 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato

14 Carnegie Multifond Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Multifond 50% ST4X, 50% OSEBX Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 22,37 % 20,44 % 2 år 52,50 % 45,92 % 3 år 96,78 % 88,17 % 4 år 60,55 % 63,38 % 5 år 62,35 % 55,57 % Siden start 257,58 % 308,96 % Annualisert avkastning Fond Indeks 1 år 22,37 % 20,44 % 2 år 23,49 % 20,80 % 3 år 25,31 % 23,46 % 4 år 12,57 % 13,06 % 5 år 10,18 % 9,24 % Siden start 8,28 % 9,20 % Risiko Historisk meravkastning p.a. -0,9 % Standardavvik fond 10,6 % Standardavvik ref.indeks 11,4 % Konsistens 48,4 % Tracking error 6,2 % Information Ratio -0,1 10 største investeringer Norsk Hydro 7,5 % Statoil 6,7 % Norsk Stat 6,1 % Oslo Kommune 5,8 % Sparebanken Hedmark 5,7 % Telenor 5,1 % Sparebanken Vest 4,5 % Bolig- og Næringskreditt 4,2 % Orkla 4,0 % Fred Olsen Energy 3,8 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Kombinasjonsfondet Carnegie Multifond har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet investerer midlene i en kombinasjon av rentebærende verdipapirer og aksjer i både Norge og utlandet. Gjennom aktiv kapitalallokering mellom disse to aktivaklassene skal fondet gi en langsiktig, stabil vekst med lav risiko. Fondets avkastning måles mot en norsk referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. I første trinn av investeringsprosessen besluttes andelen av fondets kapital som skal investeres i henholdsvis aksjer og rentebærende verdipapirer. I neste trinn besluttes hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen, og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Carnegie Multifond egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Forvalters kommentar Carnegie Multifond steg med 22,4 % i Dette var bedre enn fondets referanseindeks som steg med 20,4 %. Fondet har hatt en overvekt i aksjer gjennom hele 2005, noe som har bidratt til meravkastningen i fondet. Ved inngangen til året stod aksjer for over 60 % av fondets midler, 35 % var investert i rentepapirer og de resterende 5 % var kontanter. I referanseindeksen vekter aksjer og renter likt med 50 % OSEBX og 50 % ST4X. Fordelingen mellom aksjer og renter ble gjennom året endret ved flere anledninger på bakgrunn av utviklingen i finansmarkedene. I april ble aksjeandelen redusert med 5 prosentpoeng på bakgrunn av økende pessimisme knyttet til globale vekstutsikter. Aksjevekten ble senere oppjustert. Dette hadde bakgrunn i den positive utviklingen i det norske aksjemarkedet som steg kraftig som et resultat av forventninger om vedvarende høye oljepriser. Utviklingen i det norske aksjemarkedet bidro snart til at aksjeporteføljen igjen utgjorde 60 % av porteføljen. Det kraftige fallet i aksjemarkedene i oktober bidro til at aksjeandelen midlertidig ble redusert. I november ble aksjeandelen igjen økt som et resultat av stigende vekstoptimisme globalt. Aksjeporteføljen har gjennom hele året vært overvektet i energisektoren. Dette gjenspeiler aksjesynet i den øvrige norske forvaltningen. I tillegg har fondet hatt andeler i Carnegie WorldWide og Carnegie Østeuropa som har steget hhv. 34,9 % og 62,4 %. Carnegie Østeuropa har således bidratt positivt til meravkastningen i aksjeporteføljen. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 14

15 Rentemarkedet i 2005 Det norske rentemarkedet opplevde i 2005 en situasjon der de korte rentene steg i forkant av to godt signaliserte rentehevninger fra Norges Bank, mens de lengre obligasjonsrentene avtok. Norges Banks rentehevninger var lenge ventet i markedet og må i første rekke forstås som et ønske om å normalisere rentenivået. Inflasjonsutviklingen gjennom 2005 har ikke vært et tungtveiende argument ettersom den gjennomgående har vært svakere enn ventet både i Norges Bank og i markedet forøvrig. Det har særlig overrasket markedet at den høye energiprisveksten foreløpig ikke har smittet over i generell pris- og lønnsvekst. Resultatet har vært at de lange statsrentene har svingt i takt med markedets skiftende syn på konsekvensene av høye energipriser. Gjennom 2005 ble høye oljepriser tidvis like gjerne sett på som en katalysator for resesjon og deflasjon som en katalysator for eskalerende inflasjon. Deflasjonsfrykten var særlig utpreget i Eurosonen. Det er i den sammenheng interessant å merke seg at den kraftige renteoppgangen i oktober fulgte i kjølvannet av uttalt frykt for inflasjon fra kilder nært tilknyttet den amerikanske sentralbanken. Denne inflasjonsfrykten har senere ikke blitt bekreftet i faktiske inflasjonstall og lange renter har igjen falt. Det er imidlertid et faktum at lange realrenter er historisk lave, og nivået lar seg ikke forklare ved tradisjonelle rentemodeller. Derimot synes etterspørselsforhold i markedet å være den viktigste forklaringsfaktoren. Både i USA og Europa har myndighetene introdusert nye regelverk rettet mot pensjonskasser og livsforsikringsselskaper som krever en større grad av samsvar mellom forplikelser og investeringer. Dette har bidratt til en høy global etterspørsel etter lange obligasjoner og dermed til å presse rentenivået ned. I tillegg har asiatiske sentralbanker fortsatt å plassere store summer i særlig amerikanske statsobligasjoner ut fra valutamessige hensyn. Renteforvaltningen i Carnegie To byggesteiner utgjør fundamentet i Carnegies renteforvaltning: Statspapirer som nyttes som utgangspunkt for taktiske posisjoner på rentekurven, og en strategisk allokering i ikke-statlige papirer for å kunne høste risikopremien i kredittmarkedet. De taktiske posisjonene på rentekurven tas på basis av kontinuerlige analyser av makrotrender, mens kreditteksponeringen skjer ut fra et langsiktig perspektiv der målet er å sikre meravkastning i forhold til statspapirer samtidig som kreditt- og likviditetsrisikoen forblir lav. De taktiske posisjonene på rentekurven er basert på makroøkonomiske vurderinger og foretas ved kjøp og salg av statsobligasjoner. Forventninger til vekst og inflasjon er bestemmende både for markedets og sentralbankenes adferd og dermed implisitt rentekurvens nivå og helning. For å kunne høste meravkastning gjennom taktiske posisjoner på rentekurven, utarbeides det i forvaltningen et rentesyn. Rentesynet er basert på utviklingen i sentrale makroøkonomiske indikatorer i relasjon til markedets forventninger og sentralbankenes prognoser. Dette rentesynet danner basis for taktiske avvik fra porteføljens måldurasjon. Høy likviditet gjør at statspapirer er bedre egnet enn ikke-statlige papirer for å kunne ta disse taktiske posisjonene raskt og kostnadseffektivt i lys av ny markedsinformasjon. Merverdien ved ikke-statlige papirer følger av den langsiktige risikopremien en investor oppnår ettersom han her eksponeres for kreditt og likviditetsrisiko. I forvaltningen er det denne langsiktige meravkastningen som vektlegges, og plasseringene er derfor strategiske i sin natur. I valget av sertifikater og obligasjoner stilles det i forvaltningen strenge krav både til likviditet og kvalitet. I praksis betyr dette at det kun investeres innenfor sektorer med lav konkursrisiko (bank, kredittforetak, kommunale og fylkeskommunale papirer). Et vesentlig kriterium er at investeringene til enhver tid er likvide og at kredittkvaliteten er førsteklasses. 15

16 Carnegie Pengemarked Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Pengemarked Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 (dur. 90 dg) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 1,93 % 2,01 % 2 år 3,87 % 4,01 % 3 år 8,75 % 9,00 % 4 år 16,20 % 16,46 % 5 år 24,61 % 25,03 % Siden start 119,40 % 136,41 % Annualisert avkastning Fond Indeks 1 år 1,93 % 2,01 % 2 år 1,92 % 1,98 % 3 år 2,84 % 2,91 % 4 år 3,82 % 3,88 % 5 år 4,50 % 4,57 % Siden start 5,40 % 5,93 % Risiko Durasjon 0,25 Rentefølsomhet 0,24 Standardavvik fond 1,42 % Standardavvik ref.indeks 0,77 % 10 største investeringer Norsk Stat 8,0 % Den Danske Bank 5,0 % Nordea Bank 4,4 % DnB NOR 4,3 % Sparebanken Møre 4,3 % Oslo Kommune 4,0 % Terra Boligkreditt 3,6 % Bolig- og Næringskreditt 2,9 % Oslo Bolig og Sparelag 2,9 % Sparebanken Midt-Norge 2,9 % Investeringsmålet til Carnegie Pengemarked er å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Pengemarked plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater. Fondet har også anledning til å plassere i obligasjoner med flytende rente. Fondet har svært strenge plasseringsrammer, og investerer kun i de mest omsettelige sertifikatene utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet har kun anledning til å investere i verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Gjennomsnittlig løpetid i fondet skal ikke overstige 120 dager og fondet foretar ingen enkeltplasseringer med løpetid over 12 måneder. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Carnegie Pengemarked egner seg godt for kortsiktige plasseringer som et alternativ til bankinnskudd med hensyn til avkastning og risiko. Forvalters kommentar Pengemarkedsfondet Carnegie Pengemarked oppnådde en avkastning på 1,93 %, mens fondets referanseindeks, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 (durasjon 90 dager), oppnådde en tilsvarende avkastning på 2,01 %. Fondets negative differanseavkastning på 0,08 % skriver seg i hovedsak fra februar måned da pengemarkedsrenten steg etter sentralbanksjef Gjedrems årstale. Gjedrem påpekte at styringsrenten var for lav og ville bli satt opp i løpet av året tiltross for svak prisutvikling. Fondet hadde i februar lengre durasjon enn referanseporteføljen og oppnådde som følge av renteoppgangen i pengemarkedet en negativ differanseavkastning på 0,05 %. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,20 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST1X 16

17 Carnegie Likviditet Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Likviditet Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 2 (dur. 180 dg) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 1,93 % 2,07 % 2 år 3,85 % 4,29 % 3 år 9,75 % 10,07 % 4 år 17,02 % 17,52 % 5 år 25,65 % 26,42 % Siden start 69,49 % 72,70 % Annualisert avkastning Fond Indeks 1 år 1,93 % 2,07 % 2 år 1,91 % 2,12 % 3 år 3,15 % 3,25 % 4 år 4,01 % 4,12 % 5 år 4,67 % 4,80 % Siden start 4,89 % 5,07 % Risiko Durasjon 0,50 Rentefølsomhet 0,48 Standardavvik fond 0,74 % Standardavvik ref.indeks 0,68 % 10 største investeringer Sparebanken Midt-Norge 8,9 % Sparebanken Hedmark 8,1 % Storebrand Bank 8,1 % Oslo Kommune 7,4 % Norsk Stat 7,0 % Norgeskreditt 5,2 % Vår Bank og Forsikring 4,1 % Bolig- og Næringskreditt 4,1 % Oslo Bolig og Sparelag 4,1 % Sparebanken Møre 4,1 % Pengemarkedsfondet Carnegie Likviditet har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Likviditet plasserer andelseiernes midler i norske sertifikater og obligasjoner med løpetid under 12 måneder med lav kredittrisiko og høy likviditet. Fondet har også anledning til å plassere i obligasjoner med flytende rente. Carnegie Likviditet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet har kun anledning til å investere i verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets g jennomsnittlige løpetid skal ikke overstige 12 måneder og fondet foretar ingen enkeltplasseringer med løpetid over 12 måneder. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Carnegie Likviditet egner seg godt for kortsiktige plasseringer som et alternativ til bankinnskudd med hensyn til avkastning og risiko. Forvalters kommentar Pengemarkedsfondet Carnegie Likviditet oppnådde en avkastning på 1,93 %, mens fondets referanseindeks, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 2 (durasjon 180 dager), oppnådde en tilsvarende avkastning på 2,07 %. Fondets negative differanseavkastning på 0,14 % skriver seg i hovedsak fra februar og august måned. Pengemarkedsrenten steg etter sentralbanksjefens årstale i februar. I august steg pengemarkedsrenten videre idet markedet korrekt priset inn en ytterligere rentehevning tidlig på høsten. Fondet hadde både i februar og august en lengre durasjon enn referanseporteføljen og oppnådde som følge av renteoppgangen i pengemarkedet en negativ differanseavkastning samlet sett på 0,11 %. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,30 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST2X 17

18 Carnegie Forvaltning Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Forvaltning Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 (dur. 1 år) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 1,90 % 2,00 % 2 år 4,68 % 4,79 % 3 år 12,93 % 12,22 % 4 år 19,93 % 19,98 % 5 år 29,41 % 29,18 % Siden start 145,87 % 137,08 % Annualisert avkastning Fond Indeks 1 år 1,90 % 2,00 % 2 år 2,31 % 2,37 % 3 år 4,14 % 3,92 % 4 år 4,65 % 4,66 % 5 år 5,29 % 5,25 % Siden start 6,43 % 6,16 % Risiko Durasjon 1,05 Rentefølsomhet 1,02 Standardavvik fond 2,01 % Standardavvik ref.indeks 1,45 % Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Forvaltning plasserer andelseiernes midler i norske obligasjoner med lav kredittrisiko og høy likviditet. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet har kun anledning til å investere i verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Gjennomsnittlig rentebindingstid i fondet skal ikke overstige 2 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Carnegie Forvaltning egner seg best for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 6 måneder. Forvalters kommentar Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning oppnådde en avkastning på 1,90 %, mens fondets referanseindeks, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 (durasjon 1 år), oppnådde en tilsvarende avkastning på 2,00 %. Fondets negative differanseavkastning på 0,10 % skriver seg i hovedsak fra februar og august måned. Den ettårige obligasjonsrenten steg i mars etter sentralbankens årstale der første rentehevning ble signalisert. Den ettårige obligasjonsrenten steg videre i august idet markedet korrekt priset inn en ytteligere rentehevning tidlig på høsten. Fondet hadde både i februar og august lengre durasjon enn referanseporteføljen og oppnådde som følge av renteoppgangen i obligasjonsmarkedet en negativ differanseavkastning samlet sett på 0,10 %. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 10 største investeringer Oslo Kommune 13,6 % Sparebankenes Kredittselskap 9,5 % Sparebanken Rogaland 6,1 % DnB NOR 5,5 % Sparebanken Nord-Norge 5,1 % Sparebanken Midt-Norge 4,9 % Fokus Bank 4,9 % Sparebanken Møre 4,3 % Sandnes Sparebank 4,3 % Kredittfor. for Sparebanker 3,9 % Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST3X 18

19 Carnegie Obligasjon Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Obligasjon Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 (dur. 3 år) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 1,84 % 2,55 % 2 år 6,97 % 8,19 % 3 år 19,03 % 20,23 % 4 år 27,87 % 29,72 % 5 år 36,46 % 39,46 % Siden start 190,01 % 247,44 % Annualisert avkastning Fond Indeks 1 år 1,84 % 2,55 % 2 år 3,43 % 4,01 % 3 år 5,98 % 6,33 % 4 år 6,34 % 6,72 % 5 år 6,41 % 6,88 % Siden start 6,88 % 8,09 % Risiko Durasjon 2,83 Rentefølsomhet 2,73 Standardavvik fond 4,08 % Standardavvik ref.indeks 3,02 % 10 største investeringer Norsk Stat 16,6 % Sandnes Sparebank 6,4 % DnB Nor 6,2 % Bank 1 Oslo 6,1 % Nordlandsbanken 4,6 % DnB Nor Hypotek 4,4 % Bolig- og Næringskreditt 4,3 % Nordea Bank 4,2 % Sparebanken Øst 4,2 % Bolig- og Næringskreditt 4,1 % Obligasjonsfondet Carnegie Obligasjon har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet skal gi investorer med lang tidshorisont en høyere avkastning enn hva pengemarkedet og den kortsiktige delen av obligasjonsmarkedet kan gi. Fondets meravkastning oppnås ved å aktivere renterisiko og ikke ved økt kredittrisiko. Carnegie Obligasjon investerer andelseiernes midler i norske obligasjoner med lang løpetid og god kredittverdighet, og som er lett omsettelige. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet har kun anledning til å investere i verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Carnegie Obligasjon egner seg for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 1 år. Forvalters kommentar Obligasjonsfondet Carnegie Obligasjon oppnådde en avkastning på 1,84 %, mens fondets referanseindeks, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 (durasjon 3 år), oppnådde en tilsvarende avkastning på 2,55 %. Fondets negative differanseavkastning på 0,71 % kan forklares ved at fondet gjennomgående var betydelig undervektet durasjonsmessig i 2005 som følge av våre forventninger om at den global vekstoppgangen ville lede til tiltakende prisvekst og dermed stigende obligasjonsrenter. Dette skjedde i USA, men norske renter fulgte i stedet rentene i Tyskland som falt gjennom året i kjølvannet av svak vekst og flere politiske tilbakeslag i utviklingen av rammeverket i Eurosonen. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST4X 19

20 Årsregnskap for fondene Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2005 Carnegie Kapitalforvaltning AS, Fjordalleen 16, Oslo, forvalter totalt 22 fond, hvorav 5 fond er rentebærende verdipapirfond, ett er et kombinasjonsfond og de øvrige 16 fondene er norske og internasjonale aksjefond. De internasjonale aksjefondene er etablert som fond-i-fond av Luxembourg-registrerte Carnegie fond og benytter Banque Carnegie Luxembourg som depotmottaker, mens de øvrige fondene benytter DnB NOR Bank ASA, Oslo som depotmottaker. Det blir utarbeidet egen årsrapport for enkelte av fondene. Verdipapirfondets Årsresultat Utdeling til Overført til/fra Egenkapital per navn andelseierne opptjent egenkapital Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie WorldWide Carnegie Østeuropa Carnegie World Wide Emerging Growth Carnegie Medical Carnegie Norge Indeks Carnegie Multifond Carnegie Pengemarked Carnegie Likviditet Carnegie Forvaltning Carnegie Obligasjon Det er lite finansiell risiko knyttet til virksomheten i det enkelte fond utover den kurs- og valutarisiko det enkelte fond påtar seg gjennom investeringer i verdipapirer. Fondene foretar ikke plasseringer utover det som er vedtektsfestet og godkjent av Kredittilsynet. Fondene har heller ikke mulighet til å ta opp gjeld. Andelseierne deltar i kursfastsettelsen fra den dag deres innskudd er valutert fondets konto. Ved innløsning er det tre dagers oppgjør i likhet med oppgjørstiden i verdipapirmarkedet generelt. I følge Lov om Verdipapirfond kan ikke verdipapirfond som forvaltes av samme forvaltningsselskap samlet eie mer enn 10 prosent av aksjekapitalen eller den stemmeberettigede kapitalen i ett selskap. Sammen med Carnegies forvaltningsfilosofi sikrer dette at fond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS ikke eier vesentlige andeler i de selskapene det investeres i. Investeringsstrategien for aksjer baserer seg på å investere i selskaper som på lang sikt forventes å skape merverdier for aksjonærene. Filosofien innebærer at det tas aktive valg av et begrenset antall selskaper som typisk har en etablert og klar forretningsmodell, ledende markedsposisjon, og som har vist evne til å skape aksjonærverdier over tid. Det er vår erfaring at en konsentrert portefølje av kvalitetsselskaper er det som over tid skaper best avkastning, noe som kan verifiseres gjennom våre fonds historikk. Selv om denne filosofien over tid gjennomgående har gitt meravkastning, kan fondene i perioder gjøre det svakere enn markedet. For Carnegies investeringsmodell er det avgjørende at forvaltningen over tid er konsistent med filosofien, og vi mener at denne modellen vil fortsette å skape langsiktig meravkastning i kombinasjon med lavere risiko enn andre vekstbaserte modeller. Investeringsstrategien for renter baserer seg på å gi andelseierne en forutsigbar risikojustert meravkastning. Kredittrisikoen styres gjennom valg av papirer med lav risiko, mens renterisikoen styres gjennom en høy andel statspapirer som sikrer fleksibilitet på rentekurven og god likviditet i omsetningen av verdipapirene. 20

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Årsrapport 2006 - Verdipapirfond

Årsrapport 2006 - Verdipapirfond c Årsrapport 2006 - Verdipapirfond Innhold 2006 - Året som gikk 1 Den store rebalanseringen 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Årsrapport 2003 Verdipapirfond. Aktuelt Markedsutviklingen i 2003 2 Carnegie Gruppen 5 Avkastning og investeringsstrategi 6

Årsrapport 2003 Verdipapirfond. Aktuelt Markedsutviklingen i 2003 2 Carnegie Gruppen 5 Avkastning og investeringsstrategi 6 Aktuelt Markedsutviklingen i 2003 2 Carnegie Gruppen 5 Avkastning og investeringsstrategi 6 Presentasjon av forvaltningen Aksjeforvaltningen 9 Renteforvaltningen 10 Carnegie Pengemarked 11 Carnegie Likviditet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer