Årsrapport Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2"

Transkript

1 Innhold Markedsutviklingen i Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide Emerging Growth 11 Carnegie Medical 12 Carnegie Norge Indeks 13 Carnegie Multifond 14 Rentemarkedet i Renteforvaltningen i Carnegie 15 Carnegie Pengemarked 16 Carnegie Likviditet 17 Carnegie Forvaltning 18 Carnegie Obligasjon 19 Årsregnskap for fondene Styrets beretning 20 Årsregnskap med noter 23 Revisors beretning 62 Årsrapport Verdipapirfond Faste opplysninger Definisjoner 63 Praktisk informasjon 64 Tegningsblankett 66 Spareavtale 67 Opplysninger om forvaltningsselskapet 69

2 Markedsutviklingen i 2005 Verdensøkonomien utviklet seg overraskende bra i Ved inngangen til året ventet de fleste at veksten ville avta fra ca 5 % i 2004 ned mot en trendvekst på 3.5 % som et resultat av svakere konsumvekst i USA og oppbremsing i Kina. I stedet fortsatte veksten godt over trend. Amerikanerne fortsatte med sitt høye forbruk i 2005, og den kinesiske økonomien fortsatte å vokse i høyt tempo. Kinesiske myndigheter lyktes i å moderere investeringsaktiviteten, samtidig som økt konsumvekst gjorde veksten mer balansert og bærekraftig. Inflasjonsutviklingen var moderat på tross av høye oljepriser og bidro sammen med høy etterspørsel etter obligasjoner til at det generelle rentenivået og kredittspreadene forble lave. Utviklingen i rentemarkedene i 2005 (10 års statsobligasjoner) 5,00 4,60 4,20 3,80 3,40 3,00 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des USA 10 år stat Tyskland 10 år stat Norge 10 år stat Samlet bidro dette til at risikoappetitten i markedet holdt seg høy, noe som særlig var gunstig for fremvoksende økonomier. Mens amerikanske aksjer kun steg med 5 %, steg øst-europeiske aksjer med 50 %. Samtidig bidro rekordhøye oljepriser til at Oslo Børs igjen ble en vinnerbørs med en oppgang på 40 %. I andre halvår av 2005 overrasket også det japanske aksjemarkedet og Nikkei-indeksen endte 40 % høyere ved utgangen av året. For våre fond sett under ett ble også 2005 et meget godt år. Vårt globale aksjefond, Carnegie WorldWide, endte året med en avkastning på 35 %. Avkastningen ble hele 13 % høyere enn avkastningen i de globale aksjemarkeder målt ved MSCI World Index. Også fondene Carnegie Aksje Europa, Carnegie Aksje Norden, og Carnegie Medical oppnådde solide avkastningstall opp mot 30 %. Et av våre aller beste aksjefond i 2005 ble Carnegie Aksje Norge som oppnådde en avkastning på 43 %, mens Oslo Børs Fondsindeks steg 40 %. I vår forrige årsrapport ble Carnegie Østeuropa anbefalt som årets taktiske valg. Det er derfor spesielt gledelig å konstatere at kundene i dette fondet har oppnådd en avkastning på hele 63 %. Utviklingen i aksjemarkedene i 2005 (lokal valuta) 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SPX Index SX5E Index OSEBX Index NKY Index Men selv om 2005 ble et bra år med en solid realøkonomisk vekst i de fleste markeder, hersket det mye usikkerhet rundt vekstutsiktene gjennom året. Ved inngangen til året var det klare tegn til avmatning etter det kraftige vekstoppsvinget i første halvdel av Avmatningen var i begynnelsen mest markert i Europa og Japan, men utover i 2005 ble svekkelsen også tydelig i USA. Den amerikanske sentralbanksjefen, Alan Greenspan, forsøkte å berolige markedet med at det hele var en soft spot, dvs. en kortvarig vekstpause. Utover sommeren økte likevel usikkerheten blant investorene som fryktet at avmatningen varslet slutten på oppgangskonjunkturen. Oljeprisen steg utover våren 2005, og i løpet av april var et nytt rekordnivå nådd. Frykten for at oljeprisen skulle knekke konsumveksten tiltok i styrke, og den gryende konsumveksten i Europa og Asia ble ansett som særlig sårbar. I tillegg kom den latente bekymringen for at amerikanske konsumenter ville måtte stramme inn forbruket. Gjeldsgraden i husholdningssektoren i USA var på rekordnivåer og spareraten på vei mot null. 2

3 I Europa og Japan falt svak vekst sammen med økende politisk usikkerhet som følge av politiske tilbakeslag for de pågående reformprosessene. I Eurosonen stemte franske og nederlandske velgere nei til forslaget om ny konstitusjon og kanskje enda viktigere, nei til et direktiv for liberalisering av servicenæringene. Samtidig steg uenigheten om den fremtidige finansieringen av EU og EU s felles jordbrukspolitikk. I Japan økte bekymringen for den videre reformprosessen idet statsminister Koizumi valgte å utstede nyvalg etter å ha møtt avgjørende politisk motstand i eget parti. Reformprosessene i både Eurosonen og Japan opplevde dermed store tilbakeslag. Stagflasjonsspøkelset, dvs. frykt for stagnerende vekst i kombinasjon med stigende inflasjon, begynte å prege sentimentet i markedene. Global vekst (i BNP faste priser) Verden Utviklede økonomier Fremvoksende markeder Utover sommeren var det heldigvis tegn til stigende optimisme i foretakssektoren i USA, og i Japan vant Koizumi nyvalget med et styrket mandat. Stigende oljepriser la imidlertid fortsatt en demper på optimismen. Når orkanen Katrinas herjinger i Mexicogulfen sendte oljeprisene opp i over $70 fatet nådde bekymringene et klimaks. Amerikansk konsum hadde fortsatt i 2005 med uforminsket styrke. Dette var noe overraskende i lys av strammere pengepolitikk og bortfall av skattestimulanser, men stigende boligformue synes å ha gitt tilstrekkelig impulser til videre kredittfinansiert forbruksvekst. Dette bidro til at den inntektsbaserte spareraten etter hvert ble negativ og nådde det laveste nivået siden Samtidig fortsatte gjeldsgraden i husholdningene å stige. I løpet av de siste 5 årene har den steget med 20 % - like mye som veksten i de forutgående 20 årene. Det store spørsmålet var om denne utviklingen nå brått ville reverseres idet amerikanerenes optimisme med hensyn til fremtiden avtok kraftig i takt med stigende bensinpriser. I august nådde oljeprisen en foreløpig rekord, men avtok deretter raskt tilbake til nivåene tidligere på sommeren. Fallet i oljeprisen bidro utover høsten til stigende vekstoptimisme. I tillegg viste det seg at de rekordhøye oljeprisene hadde hatt begrenset betydning for global vekst. Trass i at amerikanske forbrukere klaget over høye bensinpriser, var det ingen tegn til endringer i faktisk forbruk, tvert i mot steg bilsalget til rekordnivåer i 3. kvartal. I Asia fortsatte veksten i Kina med uforminsket styrke og gav viktige vekstimpulser i Asiaregionen. Selv i Eurosonen snudde stemningen etter hvert i retning av forsiktig optimisme. Fallende ledighet og signaler om økende investeringsaktivitet dreide fokuset vekk fra de politiske utfordringene internt i EU. Bedrede vekstutsikter globalt gjorde at frykten for stagnasjon nå ble erstattet av tro på fortsatt høy vekst både i 2006 og Bakteppet var imidlertid fortsatt en global økonomi preget av store ubalanser. Global vekst fortsatte i 2005 å være fundert på amerikansk konsumvekst. Veksten i Kina må også forstås i lys av dette, for selv om det har vært tegn til stigende innenlandsk etterspørsel, er denne først og fremst basert på etterspørsel etter klær og elektronikk i USA og vesten forøvrig. Den sentrale forutsetningen som ligger til grunn for vekstforventningene fremover er økende investeringsaktivitet og konsumvekst i andre deler av verden enn USA. Vedvarende global vekst vil likevel kreve at konsumvekst i Asia, og særlig Kina, kompenserer for lavere konsumvekst i USA i årene som kommer. For ensidig amerikansk konsumvekst generer også et annet stort problem: Et stadig tiltakende amerikansk driftsunderskudd. Aldri før i moderne tid har ubalansene mellom verdens økonomier vært større målt ved sparing, konsum og handelsover-/underskudd. Det amerikanske driftsunderskuddet nærmer seg 7 % av BNP, mens Asias, og i noe mindre grad Europas, driftsoverskudd stadig tiltar. Fortsatt høy konsumvekst i USA og lav konsumvekst i Asia og Europa vil bidra til at denne ubalansen tiltar i styrke. Erkjennelsen av at dette ikke kan fortsette i lengden, vil kunne bidra til en kraftig svekkelse av dollaren fremover. Situasjonen i dag er av mange sammenliknet med situasjonen i 1985 da driftsunderskuddet i USA nådde sin forrige topp på 3,6 % av BNP. Den gang tvang USA sine viktigste handelspartnere til å akseptere en 30 % svekkelse av dollaren. I dag er driftsunderskuddet nesten dobbelt 3

4 så stort, og dollaren har kun svekket seg med 10 % siden toppen. De fleste venter derfor at dollaren vil måtte svekke seg i året som kommer og håper at dette skjer i ordnede former. Det store spørsmålet her blir om de asiatiske økonomiene (deriblant Kina) vil la sine valutaer fortsette å styrke seg mot dollaren. Hittil har dette kun i begrenset grad skjedd. Mye avhenger av Kina, som kun har tillatt en begrenset appresiering av Yuanen. Kina har spilt en svært viktig rolle for veksten i Øst-Asia siste året. Fra å ha blitt oppfattet som en trussel (deflasjonsfare) for resten av verden, blir Kina nå oppfattet som en viktig stabilisator i en USAsentrert verden. Utviklingen i Kina er imidlertid beheftet med stor usikkerhet og datagrunnlaget er dårlig. Da kinesiske myndigheter i 2004 uttrykte stor bekymring for overoppheting av økonomien og innførte investeringsstopp innen en rekke sektorer, resulterte dette i kraftige fall på de asiatiske børsene. Utviklingen i Kina i 2005 tyder på at myndighetene nå har fått kontroll over situasjonen. Investeringsaktiviteten er nå tilbake på mer moderate nivåer samtidig som konsumveksten har tatt seg opp. De fleste regner nå med at Kina de neste årene vil fortsette å gi viktige positive vekstimpulser i Asia. Markedsforventninger for 2006 Vi forventer at videre global vekst og vekst i inntjening vil underbygge aksjemarkedene også i Også i Norge vil det være rom for vekst, selv om det norske aksjemarkedet har vært et av verdens beste de siste tre årene. Fortsatt vekst i det norske aksjemarkedet forutsetter imidlertid en fortsatt høy oljepris. Vi venter at oljeprisen vil holde seg høy i årene fremover som et resultat av videre etterspørselsvekst (særlig fra Asia) i kombinasjon med lave lagre og lite ledig produksjonskapasitet, men det kan forekomme store svingninger i oljeprisen på kort sikt. Denne volatiliteten vil kunne bidra til svingninger i det norske aksjemarkedet i tiden fremover, noe som vil kreve et aktivt forhold til allokeringen i norske aksjer. Flere risikofaktorer vil forøvrig kunne forrykke de positive tendensene vi ser i dag. De store finansielle ubalansene knyttet til overforbruket i USA og behovet for utenlandsk finansiering, kan i verste fall ende i en kraftig innstramming i forbruket og en dollarkrise med fallende aksjemarkeder og kraftig stigende renter. Vi tillegger imidlertid ikke scenariet stor sannsynlighet, siden en slik dollarkrise ville kreve at asiatiske sentralbanker selger seg kraftig ned i amerikanske verdipapirer, og dermed selv må bære store unødvendige tap. En mer naturlig utvikling er et videre samordnet, gradvis dollarfall og et gradvis stigende rentenivå i USA. En kollaps i den kinesiske økonomien ville også utgjøre en alvorlig trussel for de asiatiske nærområdene, og ikke minst for Japan som fortsatt sliter med store strukturelle problemer. Utviklingen i Kina vil nødvendigvis fortsatt være beheftet med stor usikkerhet, men utviklingen det siste året tyder på at man har fått til den ønskede oppbremsingen i investeringsaktiviteten og at veksten fremover dermed blir mer bærekraftig. Vårt hovedscenarie for kommende år er at moderat renteoppgang, en bredere forankret global vekst og god inntjening i bedriftene vil danne grunnlaget for fortsatt vekst i verdens aksjemarkeder. Vi forventer at de lange rentene etter hvert vil stige, men at denne oppgangen vil dempes av moderate inflasjonsutsikter, stor etterspørsel etter statsobligasjoner globalt og tålmodige sentralbanker. Med bakgrunn i dette tror vi aksjemarkedet også vil utvikle seg positivt i Vi forventer at veksten i Asia og Øst-Europa vil fortsette med uforminsket styrke. Vi har også større tro på Europa. Etter en lang periode med fokus på kostnadskutt er det omsider signaler fra foretakssektoren i Tyskland om økende investeringsaktivitet. Det har også vært klare tegn til bedring i arbeidsmarkedet. Et vekstoppsving i den tyske økonomien vil gi avgjørende vekstimpulser til resten av Eurosonen. En investor som ønsker å dra nytte av markedsutviklingen i disse regionene kan med fordel kombinere Carnegie WorldWide, Carnegie Østeuropa og Carnegie Aksje Europa. Etter en periode med til dels spektakulær avkastning, særlig i det norske aksjemarkedet, tror vi det avslutningsvis igjen er viktig å minne våre andelseiere om viktigheten av både å spre risikoen på flere fond og aktivaklasser, og generelt å utvise nøkternhet i sin investeringsadferd. Vi har heller ingen garanti mot uforutsette hendelser og endringer i verdensøkonomien - det har ikke minst de siste års erfaringer lært oss. 4

5 Aksjeforvaltningen i Carnegie All aksjeforvaltning i Carnegie Asset Management har basis i en felles investeringsstrategi. Vi søker først å identifisere de globale trendene som i fremtiden kommer til å skape de største verdiene. Samtidig analyseres den makroøkonomiske situasjonen og forventet utvikling. Sammen med de langsiktige trendene sier dette oss noe om vekstpotensialet innen de forskjellige sektorene. Denne brede analysen av vekstpotensialet for økonomien generelt og innen sektorer spesielt danner bakteppet når våre forvaltere skal velge ut enkeltaksjer og finne frem til de selskaper som har best forutsetninger for å lykkes. Når man ser bakover i tid, er de lange trendene enkle å identifisere. Ett eksempel er de siste tiårenes utvikling innen telekommunikasjon og den enorme informasjonstilgjengeligheten dette har medført. I tillegg til at en ny industri har vokst frem, med de avkastningsmulighetene det har gitt, har denne utviklingen hatt vidtrekkende konsekvenser også for andre sektorer. Teknisk, økonomisk, politisk og demografisk utvikling utgjør således grobunnen for mange slike trender. Det å forstå utviklingen og tidlig kunne identifisere disse lange, globale trendene, samt å kunne vurdere hvilke verdier som blir skapt på grunn av dem, mener vi er den beste måten å velge de rette investeringsområder på. Aksje Selskap Investeringstrend Sektor Makro Selv om man har funnet frem til slike investeringstrender, betyr ikke det at aksjeinvesteringer her vil gi avkastning umiddelbart. Den makroøkonomiske utviklingen betyr mye for verdivurderingen i aksjemarkedet, og dette er derfor en viktig del av den totale analysen. De identifiserte trendene og den makroøkonomiske situasjonen brukes til å analysere hvilke sektorer som påvirkes positivt eller negativt av utviklingen fremover. Sektorer som vi mener vil være fremtidens vinnere overvektes i porteføljen, mens sektorer vi mener vil ha lav vekst undervektes. Når vekstsektorer er blitt identifisert, gjenstår valg av selskaper innen disse sektorene. Det er Carnegies filosofi at de markedsledende og toneangivende selskapene i slike sektorer vil ha størst vekstpotensial, og vi søker å finne de mest attraktive investeringene gjennom fundamental analyse av det enkelte selskap og dets konkurransesituasjon. Det er en absolutt obligatorisk del av forvaltningsprosessen å evaluere det enkelte selskap og den enkelte aksje mot Carnegies egne nedfelte kriterier. Det er nødvendig å ha inngående kjennskap til hvert selskap vi investerer/vurderer å investere i for å kunne bedømme hvordan forandringer i omverdenen vil påvirke det enkelte selskap. Av den grunn vil man finne kun aksjer i nær alle Carnegies porteføljer. Våre forvaltere og analytikere har dermed mulighet til å ha inngående kjennskap til alle selskapene i porteføljen samtidig som de nøye overvåker disse selskapenes rammebetingelser i forhold til konkurrenter og myndigheter. Kriterier for aksjeutvelgelse - Dyktig ledelse - Dominerende posisjon - Konkurranseevne - Strategisk merittliste - Høy kontantstrøm - Lav gjeldsgrad - Stabil inntjeningsvekst - Corporate Governance - Lett omsettelige aksjer Til slutt er det avgjørende at aksjen er attraktivt priset. Et veldrevet selskap med god inntjening som vi regner med vil påvirkes positivt av investeringstrendene skal ikke nødvendigvis være en del av porteføljen. Hvis forventningene markedet har lagt til grunn ved prising av aksjen etter vår mening er for høy, er aksjen for dyr. Et annet viktig punkt er at aksjen er likvid slik at vi ved eventuelt salg oppnår riktig markedspris. Det å velge rett aksje til rett pris er selve kunsten i såkalt stock-picking. 5

6 Carnegie Aksje Norge Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Aksje Norge Oslo Exchange Mutual Fund Index (OSEFX) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 43,38 % 39,77 % 2 år 103,41 % 94,24 % 3 år 199,24 % 198,88 % 4 år 99,53 % 100,97 % 5 år 91,50 % 68,23 % Siden start 450,36 % 218,18 % Årlig avkastning Fond Indeks ,38 % 39,77 % ,87 % 38,97 % ,12 % 53,87 % ,32 % -32,76 % ,03 % -16,29 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 6,1 % Standardavvik fond 22,0 % Standardavvik ref.indeks 21,5 % Konsistens 56,8 % Tracking error 7,2 % Information Ratio 0,8 10 største investeringer Telenor 9,0 % Norsk Hydro 8,7 % Statoil 8,6 % DnB NOR 6,3 % Orkla 4,9 % Fred Olsen Energy 4,8 % Royal Caribbean Cruises 4,3 % Yara International 4,1 % Aker Kværner OGEP 4,1 % Storebrand 3,7 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Fondets aksjeportefølje skal ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Forvalters kommentar Oslo Børs var for tredje år på rad et av de sterkeste aksjemarkedene internasjonalt og sluttet året med ny bestenotering på 332,5. Året var preget av fortsatt fokus på energisektoren og oljeprisen løftet seg fra rundt $ 40 i januar til $ 60 fatet i desember med en topp på rundt $ 70 i august/ september som følge av orkanene i Mexicogulfen. En rekke nye selskaper, hovedsakelig innen oljesektoren, ble notert på Oslo Børs i Dette bidro til økt interesse for oljeaksjer, ikke minst fra utenlandske investorer. Energisektoren utgjør nå nesten halvparten av verdiene på Oslo Børs. Videre har lave renter, høy sysselsetting og store overskudd på handelsbalansen i Norge ført til en reprising av norske selskaper generelt. Carnegie Aksje Norge hadde en verdistigning på 43,4 % i 2005 sammenlignet med 39,8 % for Oslo Børs Fondsindeks. Meravkastningen i fondet kan i stor grad tilskrives aksjevalgene og overvekten innen energisektoren. Energi var også den største sektorvekten i fondet ved inngangen til året og ble økt gjennom året både i antall aksjer og investert kapital. Det største enkeltbidraget kom fra riggselskapet Fred Olsen Energy som steg 183 % i løpet av året, mens Aker Kværner Oil & Gas, som leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til oljeindustrien, var en god nummer to med 156 % oppgang. Sektoreksponeringen har i tillegg vært bred med opptil 13 selskaper innen blant annet oljeutvinning, drilling, seismikk og undervannstjenester. Eksponeringen i andre sektorer har for det meste vært stabil eller redusert gjennom året. Et av unntakene er industrisektoren hvor vekten ble økt fra 7 % ved inngangen til året til ca 13 %. Industrisektoren steg 47 % i løpet av året og bilfraktselskapet Wilh. Wilhelmsen, som har vært en stabil andel av fondets midler over flere år, bidro til meravkastningen også i 2005 etter en verdistigning på 57 %. En av nyinvesteringene i denne sektoren var Tomra som ble kjøpt inn i fondet mot slutten av året etter en endelig politisk avklaring på det tyske pantemarkedet. Fondets investeringer i IT-aksjene Nordic Semiconductor og Tandberg har bidratt negativt til årets avkastning. Begge selskapene skuffet markedet med lavere salgsvekst og ble solgt ut hhv. i oktober og desember. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du dette i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 6

7 Carnegie Aksje Norden Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Aksje Norden MSCI Nordic Index (Net dividends) Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 29,45 % 28,48 % 2 år 45,98 % 48,81 % 3 år 92,22 % 105,94 % 4 år 25,59 % 17,77 % 5 år -4,76 % -14,48 % Siden start 360,59 % 260,82 % Årlig avkastning Fond Indeks ,45 % 28,48 % ,77 % 15,83 % ,67 % 38,39 % ,66 % -42,81 % ,17 % -27,39 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 3,1 % Standardavvik fond 20,9 % Standardavvik ref.indeks 25,2 % Konsistens 48,8 % Tracking error 10,3 % Information Ratio 0,3 10 største investeringer Ericsson 8,7 % Statoil 7,9 % Föreningssparbanken 6,1 % Nokia 6,0 % Fortum 5,7 % Swedish Match 4,9 % Norsk Hydro 4,5 % Svenska Handelsbanken 4,3 % Yit-Yhtyma 4,2 % Danske Bank 3,8 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Carnegie Aksje Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus g jør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. En investeringskomité bestående av Carnegies investeringsansvarlige i de respektive land deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og analysere hvilke enkeltselskaper som skal inngå i Carnegie Aksje Nordens aksjeportefølje. Forvalters kommentar Carnegie Aksje Norden steg med 29,5 % siste år og oppnådde dermed en meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 28,5 % viste seg å bli nok et år med sterke nordiske aksjemarkeder. Det globale vekstoppsvinget fortsatte i 2005 og bidro sammen med sterk lokal vekst til den positive markedsutviklingen. Særlig var utviklingen god innen energisektoren, men også entreprenørselskaper og selskaper innen mineralvarer opplevde høy inntjeningsvekst. Fondet hadde i 2005 en strategisk overvekt i energisektoren som gav det viktigste positive bidraget til meravkastningen. Fire av selskapene som bidro mest var energi- og energiserviceselskaper: Statoil, Fred Olsen Energy, Smedvig og Prosafe. Også det nordiske entreprenørselskapet YIT bidro betydelig til meravkastningen. De andre sektorovervektene var i helse, farmasi og infrastruktur tjenester. Den strategiske vekten innen helse og farmasi ble økt ved kjøp av Nobel Biocare, Capio og AstraZenica. Fondet økte også eksponeringen innen IT-sektoren gjennom større andeler i Ericsson og Nokia. Samtidig ble eksponeringen i telekom eliminert ved salg av både Telenor og Telia. Ved inngangen til 2006 er vi forholdsvis optimistiske med hensyn til globale vekstutsikter. Et godt investeringsklima og forventninger om fortsatt stigende inntjening vil etter vår oppfatning underbygge aksjemarkedene. Vi er likevel bevisst risikoen for at vi kan oppleve svakere vekst i USA som følge av de pengepolitiske innstrammingene til sentralbanken. Regionalt sett venter vi at veksten i Norden vil fortsette i høyere takt enn i Eurosonen. Vi har videre fortsatt tro på en strategisk overvekt i energisektoren fordi et stramt oljemarked fortsatt vil gi grunnlag for høy inntjeningsvekst. Ellers tror vi på en strategisk undervekt i telekom, for til tross for høy fri inntjening tror vi at marginpress vil virke negativt på sektoren over tid. Derimot har vi nå større tro på IT-selskapene Ericsson og Nokia enn tidligere, da vi ser at de klarer å opprettholde marginene samtidig som de lykkes strategisk i markedene. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdateres kvartalsvis på internettsidene 7

8 Carnegie Aksje Europa Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie Aksje Europa MSCI Europe Index (Net dividends) Carnegie Aksje Europa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI European Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Europa har mulighet til å investere i alle aksjemarkedene i Europa. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 29,78 % 21,56 % 2 år 59,18 % 33,54 % 3 år 105,72 % 78,59 % 4 år 44,38 % 12,41 % 5 år 12,18 % -7,82 % Siden start 8,65 % -7,32 % Årlig avkastning Fond Indeks ,78 % 21,56 % ,65 % 9,86 % ,24 % 33,73 % ,82 % -37,06 % ,30 % -18,00 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 2,4 % Standardavvik fond 16,1 % Standardavvik ref.indeks 17,0 % Konsistens 60,0 % Tracking error 7,2 % Information Ratio 0,3 10 største investeringer BA Tobacco 6,1 % E.On 5,9 % Turkiye Garanti Bankasi 5,4 % Nestle 5,2 % Roche Holding 4,7 % Centrica 4,0 % Total 3,7 % Mol Magyar Olaj-Es Gaz 3,7 % Diageo 3,5 % Enterprise Inns 3,5 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Forvalters kommentar Carnegie Aksje Europa steg med 29,8 % siste år og oppnådde dermed en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 21,6 %. Europeiske aksjemarkeder steg gjennom året som et resultat av fortsatt høy global vekst og etterhvert økende optimisme knyttet til utviklingen i Tyskland, Europas største økonomi. Fondet har fortsatt fokus på defensive vekstselskaper med høy inntjening og dividende-utbetalinger. Regionalt var fondet undervektet i Tyskland, Frankrike, Italia og UK til fordel for Sentral- og Syd-Europa. 12 % av fondet er også allokert til Øst-Europa. Sektormessig var fondet overvektet i energi- og materialvaresektoren samt i industriaksjer. Både sektor- og landallokeringen gav et positivt bidrag til fondets meravkastning. Eksponeringen i øst-europeiske aksjer gav et viktig positivt bidrag til meravkastningen, men ble halvert i løpet av året til 12 % ut fra et ønske om å redusere risikoen i fondet. Disse midlene ble istedet investert i bankene Allied Irish Bank og Royal Bank of Scotland og i dekkprodusenten Continental. Av de enkeltselskapene som bidro mest i løpet av året finner vi Statoil som største positive bidragsyter. Ellers var flere øst-europeiske selskaper representert blant de aksjene som bidro mest, deriblant ungarske OTP Bank som også i år gav et solid avkastningsbidrag. De øst-europeiske energiselskapene Mol Magyar (Ungarn) og Ceske Energeticke (Tjekkia) gav også viktige positive bidrag. I tillegg steg to av aksjene i porteføljen kraftig, Nedlloyd (shipping) og P&O (havnelogistikk), som et resultat av oppkjøpsbud. Fremover tror vi at veksten i Europa vil styrkes som et resultat av høyere vekst i Tyskland. Samtidig vil Irland, Spania, Norden og Øst-Europa fortsatt oppleve høy vekst i året som kommer. Lønnsomheten i europeiske bedrifter stiger og har nå nådd samme nivå som i USA, og vi er fremdeles optimistiske med hensyn til lønnsomhetsutviklingen i 2006 og Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 8

9 Carnegie WorldWide Verdiutvikling siste 5 år jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 Carnegie WorldWide MSCI World Index (Net dividends) Carnegie WorldWide har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 34,93 % 21,63 % 2 år 43,37 % 26,81 % 3 år 78,91 % 62,94 % 4 år 14,80 % 0,66 % 5 år -12,23 % -14,29 % Siden start 240,73 % 121,13 % Årlig avkastning Fond Indeks ,93 % 21,63 % ,25 % 4,26 % ,80 % 28,49 % ,84 % -38,22 % ,55 % -14,85 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 4,8 % Standardavvik fond 18,2 % Standardavvik ref.indeks 16,8 % Konsistens 57,7 % Tracking error 9,8 % Information Ratio 0,5 10 største investeringer E.On 7,3 % BA Tobacco 7,1 % Nestle 6,7 % Mitsubishi UFJ Fin. Group 6,2 % Petroleo Brasileiro 4,8 % Canon 4,7 % Roche Holding 4,6 % Japan Tobacco 4,3 % ConocoPhillips 4,3 % Total 4,2 % Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Forvalters kommentar Carnegie WorldWide steg med 34,9 % siste år og oppnådde dermed en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen som var opp 21,6 %. Fondets vesentligste strategiske plasseringer og analysearbeid er fortsatt konsentrert rundt fremvoksende økonomier, olje, Japan og stabile vekstaksjer som genererer høy fri inntjening. Fondet var i 2005 kraftig overvektet i energi og stabilt konsum. 20 % av meravkastningen kan tilbakeføres til fondets overvekt i energisektoren, som var den sektoren som utviklet seg klart best. Av fondets energiaksjer var om lag halvparten lokalisert i fremvoksende økonomier. Det brasilianske oljeselskapet Petroleo Brasileiro steg med 116 % og var den aksjen som bidro mest til fondets avkastning. Fondets eksponering mot den ekspanderende kinesiske økonomien gjennom oljeselskapet CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) ga også et viktig bidrag. Videre ledet den positive utviklingen i Japan til at Mitsubishi UFJ Financial Group, en av verdens største banker, ble en viktig bidragsyter til meravkastningen. Regionalt var fondet kraftig undervektet i amerikanske aksjer til fordel for Europa og Asia, noe som også ga et positivt bidrag til avkastningen. Fondet opprettholdt sine strategiske plasseringer gjennom året og inn i 2006, og vi er fortsatt optimistiske med hensyn til aksjemarkedsutviklingen. Selv om veksten i USA ventelig vil avta i det kommende året vil en stans i sentralbankens rentehevninger i 2006 sementere troen på et fortsatt lavt rentenivå og således underbygge aksjemarkedene. Europa synes nå å stå sterkere, ettersom det er tegn på at Tyskland står i spissen for en vekstoppgang i den sentraleuropeiske regionen. Samtidig er den politiske og økonomiske utviklingen i Japan særdeles positiv, noe vi har sett gjenspeile seg i det japanske aksjemarkedet i siste halvdel av Ellers venter vi at Kina og India fortsatt vil utvise sterk vekst i de kommende årene. Den enkelte kineseres og inders ønske om eie fast eiendom og et motorisert kjøretøy vil være viktige vekstdrivere. Dersom du ønsker ytterligere detaljer om porteføljen finner du denne i note 3 i fondets regnskap. For øvrig oppdateres forvalters kommentar kvartalsvis på internettsidene 9

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS c Carnegie Kapitalforvaltning AS Halvårsrapport Verdipapirfond Innhold Markedskommentar første halvår 1 Fondenes avkastning 2 Rentemarkedet 4 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2013 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 5 Styrets

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer