REGNSKAP Grimstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2011. Grimstad kommune"

Transkript

1 REGNSKAP Grimstad kommune

2 Grimstad kommune årsregnskap Side 2

3 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10 sskjema 1B detaljert på konto 11 Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet 17 INVESTERINGSREGNSKAP 22 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskapet 23 Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2A 24 Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2B 25 Investeringsregnskapet - vedlegg spesifisering av 2B 26 BALANSE 28 Balansen 29 NOTER 30 Note 1 - Kapitalkonto 31 Note 2 Årsverk 32 Note 3 Selvkosttjenester 33 Note 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) inv. 34 Note 5.1 smessig merforbruk 35 Note 5.2 smessig mindreforbruk 35 Note 6 Avdrag på gjeld 35 Note 7 Gjeldsforpliktelser 36 Note 8 Gjeldsforpliktelse fordelt på långiver 36 Note 9 Finansielle anleggsmidler 37 Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger 38 Note 10.1 Disposisjonsfond 38 Note 10.2 Bundet driftsfond 38 Side 3

4 Grimstad kommune årsregnskap Note 10.3 Ubundet investeringsfond 39 Note 10.4 Bundet investeringsfond 39 Note 11 Finansiering av investeringer 39 Note 12 Aktiverte anleggsmidler 40 Note 13 Garantier gitt av kommunen 40 Note 14.1 Endring i arbeidskapital 41 Note 14.2 Endring av arbeidskapital i balansen 42 Note 15 Skjønnsmidler barnehage 42 Note 16 Pensjonskostnad Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 43 Note 17 Pensjonskostnad Statens pensjonskasse (STP) 45 Note 18 Lønn rådmann og ordfører 47 Note 19 - IKT Agder IKS 47 Note 20 Fordring Vikhallen AS 47 Note 21 Kommunalt driftstilskudd til private barnehager 47 Note 22 Generelle kommentarer til regnskapet 48 VEDLEGG 49 Vedlegg sskjema per prosjekt 50 Vedlegg 1.2 Byggelånsrenter 51 Vedlegg 2 Låneoversikt 52 Side 4

5 Grimstad kommune årsregnskap Signaturer er avsluttet av regnskapssjef 15. februar 2012 og overlevert revisjonen. Onsdag Halvard Aglen rådmann Vivian Fahsing regnskapssjef Side 5

6 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune DRIFTSREGNSKAP Hovedoversikter Side 6

7 Grimstad kommune årsregnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Grimstad kommune Anskaffelse og anvendelse av midler Oppr. budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Tall i 1000 kroner Noter ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år SUM AVSETNINGER G BRUK AV AVSETNINGER Side 7

8 Grimstad kommune årsregnskap Hovedoversikt drift Grimsdtad kommune Økonomisk hovedoversikt drift Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Tall i 1000 kroner Noter DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Herav havn Side 8

9 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1A Grimstad kommune Driftsregnskap skjema 1A Oppr. budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Tall i 1000 kroner Noter FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mindreforbruk Side 9

10 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1B Grimstad kommune Driftsregnskap skjema 1B Tall i 1000 kroner UTGIFTER Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Forbruksvarer og tjenester Kjøp, vedlikehold av driftsmidler Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer uten krav til motytelser Finansutgifter og finanstransaksjoner SUM UTGIFTER INNTEKTER Salgsinntekter Refusjon med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelser Finansinntekter og andre finanstransaksjoner SUM INNTEKTER Sum fordelt til drift 1A Side 10

11 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1B detaljert på konto Grimstad kommune Driftsregnskap kontonivå - regnskapsskjema 1B Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE FAST ANSATTE TILLEGG FAST ANSATTE LØR/SØNDAGSTILLEGG FAST ANSATTE KVELD/NATTTILLEGG FAST ANSATTE HELGEDAGSTILLEGG FASTLØNN ØVRIG FRIKJØP AV TILLITSVALGTE HJEMMEVAKT (TEKNISK) BEREDSKAPSGODTGJØRING VIKAR VIKAR LÆRERE VIKAR SYKDOM VIKAR SYKDOM I AGP VIKAR SYKDOM UTOVER AGP VIKAR FORELDREPERMISJON VIKAR FERIE VIKAR KURS, MØTER VIKAR TILLEGG VIKAR LØR/SØNDAGSTILLEGG VIKAR KVELDS/NATTILLEGG VIKAR HELGEDAGSTILLEGG EKSTRAHJELP ENGASJEMENT/PROSJEKTARBEID EKSTRAHJELP TILLEGG EKSTRAHJELP LØR/SØNDAGSTILLEGG EKSTRAHJELP KVELDS/NATTILLEGG EKSTRAHJELP HELGEDAGSTILLEGG OVERTID UTRYKNING PÅ VAKT ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER OMSORGSLØNN STØTTEKONTAKTER PERSONLIG ASSISTENTER LÆRLINGER TAPT ARBEIDSFORTJENESTE BONUS HONORAR EKSAMENSGODTGJØRELSE GODTGJØRELSE BESØKSHJEM GODTGJØRELSE FOSTERHJEM KLESGODTGJØRING (TREKKPL) FAST GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE INTRODUKSJONSSTØNAD KVALIFISERINGSSTØNAD PENSJON SPK PENSJON KLP FELLES PENSJON AFP Premiavvik pensjoner Amortisering av tidl.års pr.avv ARBEIDSGIVERAVGIFT SVENSK ARBEIDSGIVERAVGIFT Arb.giv.avg. av premieavvik AGA av amort.av tidl.års pr.avv PERIODISERT VARIABEL LØNN Side 11

12 Grimstad kommune årsregnskap Forbruksvarer og tjenester Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Kontormateriell EDB-rekv Litteratur,abonnement-avi Kopipap/konv. m.v Driftsutg. kontormask. ut Kartverk (kjøp) Annet kontormateriell Undervisn.matr. for elev Arbeidsmatr, sløyd, hånda Bøker for skolebibliotek Fritt skolemateriell Lærebøker/Fagbøker Annet undervisn.materiell Medisinsk forbruksmaterie Annet medisinsk forbr.mat Medisiner Annet vedr. medisiner Matvarer Representasjon (ikke MK) Bevertn. møter/utvalg/org (ikke MK) Kioskvarer-Kafe/Kantine/B Enkelt bevertning. (MK) Økologiske matvarer Annet vedr. matvarer Forbruksmatr Tjenestefrikjøp (ref.lønn Velferd/arrangement egne ansatte Arbeidstøy Drivstoff m.v Rengjøringsmateriell/Merkemater Kjemikalier, veisalt Filmleie Utgiftsdekn.eksterne/egne, ikke oppg.pl Annet vedr. forbr.matr/tjenester Håndkasse - manglende kvitteringer/manko Porto, postforsend. m.m Bankgebyr Telefonutgifter Datakomm.-/linjeleie Etabl/bruk av internett Annet vedr.post/bank/tlf Annonser, stillinger Annonser, annet Informasjon/reklame Gaver, representasjon Trykking, kopieringsutgifer Annet vedr. ann.,reklame, Opplæring, kurs inkl. evt.overnatt Kurs, fagmøter Utgifter til foreleser/kursholder Etter- og videreutdanning Annet vedr. kurs, opplær Skyss-/kostgodtgjørelse UTG OG GODTGJ REISER, DIETT, BIL MV OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE KOSTGODTGJØRELSE ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØRELSER TELEFONGODTGJØRELSE (KUN OPPG.PL.) KLESGODTGJØRELSE (KUN OPPG.PL.) UTG.DEKN FOSTERHJEM, BESØKSHJEM Drift av egne transportmidler IKKE OPPGPL. REISEUTGIFTER (FRA LØNN) Side 12

13 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Skyssutgifter til/fra skole Transport eldre/funksj.hem./pasienter Diverse reiseutgifter (ikke oppg.pl.) Kjøp av transporttjeneste Årsavgift/forsikring transp.midl Drivstoff transp.midl Vedlh./service transportmidler Kjøp av flyttetjenester Annet vedr. transport/drift av egne trnsp.midl Parkering (med moms) Persontransport(med moms) Strøm/el.kraft til belysn Olje, parafin, ved til op Andre energiutgifter Forsikring av personell (ikke oppg.pl.) Forsikring, førskole-/skoleelever Forsikring av bygn., anlegg, eiendom Forsikring av maskiner/utstyr Forsikring innbo og løsøre Alarmsystem/vakthold Yrkesskadeforsikring Annet vedr. forsikring/va Husleie, leie av lokaler Leie av grunn, ubebygd eiend Festeavgift/festetomter Andre leieutgifter lokaler/grunn Kontingenter Avgifter, gebyrer (herund. komm.avg.) Lisenser Deponiavgift Plan-/byggesaksgebyr Tinglysingsgebyr Andre avtaleforpliktelser Kjøp, vedlikehold av driftsmidler Kontorinventar-/utstyr Inventar- møbler og lign.(ikke knt.møbl.) Redskaper, verktøy, instrumenter Programvare, servere, printere Bøker/musikk/videokass Trygghetsalarm Kjøp EDB-utstyr Kjøp div. utstyr med levetid < 3 år Annet inventar/utstyr Medisinsk utstyr Medisinsk inventar Annet vedr. medisinsk utstyr Leie/leasing av transportmidler Kjøp av transportmidler m/levet.>3 år/<100' Annet vedr. leie/leasing av transportmidl Leie/operasj. leasing av anleggsmaskiner Leie/operasj. leas.av tekn.utst Leie/operasj. leasing av kontormaskiner Annet vedr. leie/leasing Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold av kummer og anlegg Vedlikehold avmaskiner/utstyr/inventar Vedlikehold av veier Entreprenørarb Vedlikehold grøntareal Renovasjon m/entrepr Asfaltdekker m/entrepr Annet vedr. vedlikehold, byggetj Side 13

14 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Serv.avt/repar.kontorinv./utstyr Serv.avt/repar.større maskiner Serv.avt/repar. EDB Driftskostnader kjernesystemer Serviceavtaler annet Annet vedr. service/repar Materiell v/vedl.h. bygn. innv./utv Materiell v/vedl.h. anlegg/vei/grønt Materiell v/vedl.h. maskiner/utstyr/inventar Materiell v/vedl.h. ledn./kummer Grus til vedlikehold Asfalt til vedlikehold Veimerkingsmateriell Håndtverktøy og deler Skiltmateriell Annet vedr. materiell. til vedl.h Kjøp av renh.tj./ordn.vask Vask av tekstiler i komm.regi Utg. leievask (vaskeri/renserivirksh Annet vedr. renhold/vaskeri/vaktm.tj Juridisk bistand Kons.tj. byggeledelse/pro Konsulenttj. reg.plan/komk.plan Konsulenttj. organisasjon Kontrolltjenester Konsulenttj., veiledning Annet vedr. konsulenttj Internkjøp, jfr Nedskriving utlån KFR Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Kjøp av statlige tjeneste Opphold i statlige institusjoner Kjøp av fylkeskomm.tjenester Spesialist-/spesialunders./utredning Kjøp av tjenester fra andre Kjøp av tjenester fra interkomm.tiltak Gjesteelever i andre komm Kjøp av tolketjenester Kjøp av private tjenester KJØP FRA ANDRE (FRA LØNN) DRIFTSTILSKUDD LEGER DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER Driftstilskudd private barnehager Driftstilskudd fritidsklubber/eldresenter Dr.tilsk. priv. b.hg., søskenmod Dr.tilsk. priv. b.hg, grad. foreldrebet Dr.tilsk.priv.b.hg.,xtra-bemann Kjøp fra IKS (der komm.er deltaker) Overføringer uten krav til motytelser Overføring til staten forøvrig Krav MVA kompensasjon FK-Overføring til fylkeskomm AK-Overføring til andre komm AK-Ovf.av gen.statstilsk. v/flytt. av tilsk.ber Ovf. til andre Tilsk.priv.organisasj.,velfor. etc Tilskudd kirkelig fellesråd Ovf. av statstilskudd til pr.b.hg Ovf. av tilskudd til andre (videreformidl.) Bidrag til andre (sosiale) Tap - fordringer Side 14

15 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Nedskrivning fordringer Annet vedr. overf. til andre/private Erstatning Reserverte bevilgninger/avsetninger Avsetning til PØ's disp Avsetning til ordførers disp Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner Avskrivninger Kalk. renter Selvkost Avskrivning selvfinansierende tjenester Salgsinntekter Brukerbetaling Egenandeler Oppholdsbetaling Småbåtplassleie (HV) Kursavgifter Bet. for regnsk.føring/revisjon/adm.godtgj Salgsinntekter varer/tjenester Leieinntekter varer/tjenester Gebyrinntekter Salgsinntekter kantine/kafeteria (avg.fri) Oppmålingsgebyr Innfordringsgebyr Salgs- og skjenkeavgifter Annet vedr. salgs-/leieinnt. varer/tjenester Pakeringsgebyr Tilleggsavgift Billettinntekter Husleie Festeavgift/Grunnleie Lokalleie Arealleie Husleie Omsorgsboliger Husleie Sosialboliger Husleie Flyktningeboliger Annen utleie Avgiftspliktige gebyrer Abonn.gebyr-stipulert Abonn.gebyr-målt Forbr.gebyr-stipulert Forbr.gebyr-målt Tilknytningsgebyr Målerleie Slamavgift MVA-pliktige salgsinntekt Avgpl.salg.kantine/kafe, Parkeringsavgift,avgpl Andre avg.pl. inntekter Salg av brukte biler/maskiner Fordelte utgifter Side 15

16 Grimstad kommune årsregnskap Refusjoner m/krav til motytelser Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 ST-Ref.fra staten m/krav til motyt ST-Ref.fra AETAT/tr.knt ST-Ref. for statstilskudd b.hg ST-Refusjon for skyssutg ST-Fastlønnstilskudd ST-Tilsk.språkoppl./frem.språk ST-Lønnstilskudd, lærlinger ST-Tilrettelegg.tilsk. (via HMS) ST-Andre tilskuddsordninger fra staten ST-Driftstilskudd NAV ST-Individstønad-NAV ST-Fadderpenger-NAV ST-Lønnstilskudd-NAV Refusjon for sykelønn Refusjonskrav sykepenger Refusjonskrav foreldrepenger Feriepenger sykepenger Feriepenger foreldrepenger Refusjon for fødselspenge Refusjon fritak arb.giv. periode Komp. MVA investering Komp. MVA drift FK-Ref. fra fylkeskomm FK-Lærlingetilskudd FK-Annen ref. fra fylkesk AK-Ref. fra andre komm PR-Refusjon fra andre (private) PR-Refusjon frikjøp PR-Mottak av forsikringsoppg PR-Lærl.tilsk.fra opplær.knt Ref.fra IKS der komm. er deltaker Internsalg jfr Motpost nedskriving utlån KFR Overføringer til andre uten krav til motytelser Overføring fra fylkeskomm Overføring fra andre komm Konsesjonskraftinntekter Fellingsavgifter Gaver/testament. o.l Overf.fra andre (u/motyt) Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner Kalkulatoriske renter (VARF) Mottatte avdrag på sosiale utlån Motpost avskrivninger Intern overføring avskr. selvfinansierende) TOTAL Side 16

17 Grimstad kommune årsregnskap Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet Grimstad kommune Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER (R/S) Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk % Rådmann Utgifter Inntekter -22 Netto Rådmann Informasjon og serviceavdeling Utgifter Inntekter Netto Informasjon og serviceavdeling Økonmiavdelingen Utgifter Inntekter Netto Plan og Utviklingsavdelingen HR-avdelingen Utgifter Inntekter Netto HR-avdelingen Rådmannens stab Utgifter Inntekter Netto Rådmannens stab SUM UTGIFTER RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER SUM INNTEKTER RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER NETTO UTGIFT RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 3000 Fellesområde Helse- og Sosialsektoren Utgifter Inntekter Netto Fellesområde Helse- og Sosialsektoren Sosial- og barnevernstjenesten Utgifter Inntekter Netto Sosial- og barnevernstjenesten NAV Samarbeid Utgifter Inntekter Netto NAV Samarbeid Boveiledertjenesten Utgifter Inntekter Netto Boveiledertjenesten Kjøkkentjenesten Utgifter Inntekter Netto Kjøkkentjenesten Helsetjenesten Utgifter Inntekter Netto Helsetjenesten Feviktun Utgifter Inntekter Netto Feviktun Side 17

18 Grimstad kommune årsregnskap 3700 Frivolltun Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk % 2010 Utgifter Inntekter Netto Frivolltun Frivoll inne - hjemmetjenester Utgifter Inntekter Netto Frivoll inne - hjemmetjenester Frivoll ute - hjemmetjeneste Utgifter Inntekter Netto Frivoll ute- hjemmetjenester Fevik - hjemmetjeneste Utgifter Inntekter Netto Fevik - hjemmetjenester Berge Gård - hjemmetjeneste Utgifter Inntekter Netto Berge Gård - hjemmetjenester Bestillerenheten Utgifter Inntekter Netto Bestillerenheten ISF (Innsatsstyrt finansiering ) Utgifter Inntekter Netto ISF (Innsatsstyrt finansiering ) SUM UTGFITER HELSE- OG SOSIALSEKTOREN SUM INNTEKTER HELSE- OG SOSIALSEKTOREN NETTO UTGIFT HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN NORSKE KIRKE 4000 Kirke og trossamfunn Utgifter Inntekter Netto Kirke og trossamfunn TEKNISK SEKTOR 6000 Fellesområde Teknisk sektor Utgifter Inntekter Netto Fellesområde Teknisk sektor Forvaltningstjenesten Utgifter Inntekter Netto Forvaltningstjenesten Branntjenesten Utgifter Inntekter Netto Brann- og feiertjenesten Feiertjenesten Utgifter Inntekter Netto Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Utgifter Inntekter Netto Kommunaltekniske tjenester Side 18

19 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk % Kommunalteknisk - Selvfinansierende tj. Utgifter Inntekter Netto Kommunalteknisk - Selvfinansierende tj Grimstad havn Utgifter Inntekter Netto Grimstad havn Bygg- og eiendomstjenesten Utgifter Inntekter Netto Bygg- og eiendomstjenesten SUM UTGIFTER TEKSNISK SEKTOR SUM INNTEKTER TEKNISK SEKTOR NETTO UTGIFT TEKNISK SEKTOR KULTUR- OG OPPVEKSTSEKTOR 7000 Fellesområde Kultur og Oppvekstsektoren Utgifter Inntekter Netto Fellesområde Kultur og Oppvekstsekt Grimstad barnehage Utgifter Inntekter Netto Grimstad barnehage Hausland barnehage Utgifter Inntekter Netto Hausland barnehage Tønnevoldskogen barnehage Utgifter Inntekter Netto Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Utgifter Inntekter Netto Storgaten barnehage Eide barnehage Utgifter Inntekter Netto Eide barnehage Fevik skole Utgifter Inntekter Netto Fevik skole Eide skole Utgifter Inntekter Netto Eide skole Jappa skole Utgifter Inntekter Netto Jappa skole Frivoll skole Utgifter Inntekter Netto Frivoll skole Side 19

20 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk % Landvik skole Utgifter Inntekter Netto Landvik skole Holviga skole Utgifter Inntekter Netto Holviga skole Fjære barneskole Utgifter Inntekter Netto Fjære barneskole Fjære ungdomsskole Utgifter Inntekter Netto Fjære ungdomsskole Grimstad Ungdomsskole Utgifter Inntekter Netto Grimstad Ungdomsskole Langemyr skole Utgifter Inntekter Netto Langemyr skole 7610 Veilednings- og Utviklingstjenesten Utgifter Inntekter Netto Veilednings- og Utviklingstjenesten Kvalifiseringstjenesten Utgifter Inntekter Netto Kvalifiseringstjenesten Bibliotek Utgifter Inntekter Netto Bibliotek Kulturtjenesten Utgifter Inntekter Netto Kulturtjenesten SUM UTGIFTER KULTUR- OG OPPVEKSTSEKTOREN SUM INNTEKTER KULTUR- OG OPPVEKSTSEKTOREN NETTO UTGIFT KULTUR- OG OPPVEKSTSEKTOREN Side 20

21 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk % 2010 FELLESOMRÅDET 8000 Fellesområder Utgifter Inntekter Netto Fellesområder FINANS 9000 Finans Utgifter Inntekter Netto Finans Totalsum -996 M indreforbruk Grimstad kommune Herav utgjør Grimstad havn: 640 Side 21

22 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune INVESTERINGSREGNSKAP Hovedoversikter Side 22

23 Grimstad kommune årsregnskap Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskapet Grimstad kommune Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskapet Oppr. budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udisponert i investeringsregnskapet Side 23

24 Grimstad kommune årsregnskap Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2A Grimstad kommune Investeringsregnskapet - sskjema 2A Oppr. Budsjett Reg. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Tall i 1000 kroner Noter FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Byggelånsrenter Vedl Avdrag på lån Avsetninger 4,10.3, Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger 10.1,10.3, Sum finansiering Udisponert i investeringsregnskapet Side 24

25 Grimstad kommune årsregnskap Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2B Grimstad kommune Investeringsbudsjettet fordelt på Sektor-ansvar Alle tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2010 Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Sektor-ansvar Felles administrative tjenester Helse og sosialsektoren Kirke Kultur og oppvekst Teknisk sektor Selvfinansierende tjenester Fellesområde Finans Sum fordelt (10 332) Side 25

26 Grimstad kommune årsregnskap Investeringsregnskapet - vedlegg spesifisering av 2B Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk % Div. andre prosjekter Inventar, Kulturtjenesten (K-sak 026/09) Bil Ford S-max Holteveien Bil Caddy varebil, Hjemmetjenesten Båt Langemyr skole (Drømmefinale) Busser til dagsentrene % IKT Fagsystem for voksenopplæring Nye nettverksterminaler helsesektoren % Utskiftning av pc til nye politikere ifbm.valg (B) % Norsk helsenett (B) Håndholdte pc (PDA) til helsesektoren (B) % Holvika kommunale småbåthavn Saulebukt småbåthavn Kirken Tekn.utstyr krk.gård % Inv.prosj. i KFR-krk.bygg % Kommunaltekniske tjenester - VARF (selvfinansierende) Utskifting av lastebil % Bytte CO2 sensorere Groos RA Ristgodshåndtering Groos RA Moåsenj - trykkforsterker % Lille Imås - trykkforsterker % Skoleveien - asbestsanering % Brannvann - Landvik skole Ombygging Homborsund RA % Oml. vann Øygårdsd. - Ågre,et Ombygging Strand pumpestasjon % Forsystem gebyrer % Lauvåsen trykkøkning Scanning, rørleggerarkiv % Diverse mindre anlegg Omb. div. pumpestasj Reservevann Arendal % Kloakkledning Vessøya Fjæreveien - Sanering vannledning % Frivold Terasse trykkforsterker % Kommunaltekniske tjenester - ikke VARF Trafikksikkerhetstiltak Østerhus industriområde % Fornye brygge Torskeholmen øst Utvidelse parkeringsplass Holvika båthavn % Rehabilitering av kai på Torskeholmen Omre Industripark Lekeplasser 2010 og % Side 26

27 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk % Bygge- og eiendomstjenesten Sanitær-bygg friområdet "Store-Groos" Servicebygg Levermyr stadion Fevik skole % Utleiebol. for ungdom, Myråsen Landvik skole, byggetrinn II % Flerbrukshall på Landvik % Vognrom Storgata barnehage Frivolltun, forsterket skjermet enhet % Nødstrøm til Frivolltun % Kjøp/salg av eiendom - næring Kjøp/salg av eiendom - private Ungdomshuset Solvang, Landvik Landviktun OMS % Kjøp av Dømmesmoen Boligfelt Ramshaugveien, Homborsund % Landviktun OMS % Rehabilitering Fjære barnetrinn Rehabilitering bibliotek/storgata Rehabilitering kulturhuset Rehabilitering Langemyr skole Sanitærbygg 1000-års stedet, Fjære % Landvik kunstgressbane Sum fordelt fra skjema 2b stallene inneholder ikke byggelånsrenter og egenkapitalinnskudd KLP. Side 27

28 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune BALANSE Hovedoversikter Side 28

29 Grimstad kommune årsregnskap Balansen Grimstad kommune Balanse U.B. I.B. Tall i 1000 kroner Noter EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler 9,16, Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik 16, Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp inv Endring i regnskapsprinsipp drift smessig mindreforbruk smessig merforbruk 5.1, Udisponert i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 7, Andre lån 7, Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 16, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 29

30 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune NOTER Side 30

31 Grimstad kommune årsregnskap Note 1 - Kapitalkonto Grimstad kommune Kapitalkonto Tall i 1000 kroner 2010 Avvik I.B.Kapitalkonto DEBETERINGER (reduksjon av kapitalkonto) Salg av fast eiendom Avskr.fast eiend/anl Avdrag sosiale utlån Avskriving av utlån Bruk av lånem.fra ekst.lå Avdrag utlån (sos.utlån unntatt) Avskr.av utst,mask,trsp.m Avskrivning utlån Kirkelig fellesråd Endr.pensjonsforplikt KLP/SPK Endr. skyldig arb.avg.pensj.forpl.klp/spk Sum debiteringer KREDITERINGER (økning av kapitalkonto) Aktivering av fast eiendo Aktiv.utstyr, maskin,trsp.midl Kjøp av aksjer, andeler Utlån(sos.utlån unntatt) Sosiale utlån Utlån Kirkelig fellesråd Utlån/Egenkapitalinnskudd Avdrag på eksterne lån Aktivering av pensjonsmidler Sum krediteringer U.B.KAPITALKONTO Side 31

32 Grimstad kommune årsregnskap Note 2 Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner Antall menn % andel menn Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger Fordeling heltid/deltid Tekst Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger Side 32

33 Grimstad kommune årsregnskap Note 3 Selvkosttjenester Grimstad kommune Selvkosttjenester Tall i 1000 kroner End. budsjett 2010 Feiervesen (Avg.pl. 11.1) Brukerbetalinger Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Resultat Fondsregulering VAR - Vannforsyning (Avg.pl. 11.1) Brukerbetalinger Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Resultat Fondsregulering VAR - Avløp (Avg.pl. 11.1) Brukerbetalinger Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Resultat Fondsregulering VAR - Renovasjon (Avg.pl. 11.1) Brukerbetalinger Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Resultat Fondsregulering VAR - Slamrenovasjon (Avg.pl. 11.1) Brukerbetalinger Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Resultat Fondsregulering Side 33

34 Grimstad kommune årsregnskap Note 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) inv. smessig udekket, investeringer Budsjett 2010 Tidligere opparbeidet udekket 0,00 0, Årets avsetning til inndekking 0,00 0,00 ( ) Nytt udekket i regnskapsåret 0,00 0,00 0,00 Totalt udekket til inndekking Resterende antall år for inndekking Prosjekter med merforbruk: Prosjektnavn Merforbruk inv. Ombygging Homborsund renseanlegg VAR * Ombygging Strand pumpestasjon VAR Reservevann Arendal VAR Kloakkledning Vessøya VAR Utvidelse park.plass Holvika båthavn VAR Trafikksikring Servicebygg Levermyr Stadion * Landvik skole byggetrinn II Vognrom Storgata barnehage * Frivolltun forsterket skjermet enhet * Landviktun OMS Landviktun OMS Rehabilitering Fjære barnetrinn * Sanitærbygg Tusenårsstedet Fjære * Nettverksterminaler til helsesektoren * Hånholdte PDA til helsesektoren * Holvika kommunale småbåthavn Bil Ford S-max, Holteveien * Bil Caddy varebil, hjemmetjenesten * Båt, Langemyr skole (Drømmefinale) * Busser til dagsentre * Egenkapitalinnskud KLP SUM merforbruk investeringer *) Avsluttede prosjekter Prosjekt nr. For Grimstad kommune har har vært et overgangsår. Investeringsprosjekter budsjettert i HP er tilpasset presiseringen fra KRD om årsavhengighet. Pågående flerårige investeringer fra 2010 og tidligere er finansiert gjennom tidligere års bevilgninger i regnskapet for. I 2012 vil alle prosjekter være tilpasset presiseringen om årsavhengighet. Grimstad kommune vil fortsatt legge opp til å følge det enkelte prosjekt i forhold til rammer, og udekket/udisponert (eller mer/mindreforbruk). Dette gjøres selv om KRD sier at begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler i året for investeringsregnskapet som helhet. Side 34

35 Grimstad kommune årsregnskap Note 5.1 smessig merforbruk smessig merforbruk Budsjett 2010 Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret Totalt merforbruk til inndekking Resterende antall år for inndekking alt 1: Kommunen følger planen for inndekking av Kommunen er ført opp på KRD ROBEK liste for betinget kontroll og godkjenning Note 5.2 smessig mindreforbruk smessig merforbruk Budsjett 2010 Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Note 6 Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett 2010 Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. Side 35

36 Grimstad kommune årsregnskap Note 7 Gjeldsforpliktelser Tekst 2010 Gjenværende løpetid Kommunens samlede lånegjeld Andel knyttet til selvkostområder Vann, avløp og renovasjon andel i kr Vann, avløp og renovasjon andel i % Øvrige selvkostområder i kr Øvrige selvkostområder i % Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i % Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter) Note 8 Gjeldsforpliktelse fordelt på långiver Tekst 2010 Betalte renter Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: KLP Kommunekreditt Kommunal bank, refinansiering videreutlån Kommunalbanken Husbanken, videreutlån STARTLÅN Husbanken Skagerakfisk Sum lånegjeld og renter Pensjonsforpliktelse KLP Pensjonsforpliktelse STP Sum pensjonsforpliktelse Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr ,-. Side 36

37 Grimstad kommune årsregnskap Note 9 Finansielle anleggsmidler (alle tall i hele 1000 kr) Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Kommunal landspensjonskasse Statens pensjonskasse Aust-Agder Kompetansefond Pålydende Antall Eierandel Estimert verdi Estimert verdi Ikke utstedet aksjebrev Agder Energi AS ,96% Lillesand produkter ,30% Kunstisbane Arendal Agder Teater 248 Ikke utstedt aksjebrev Sørlandets Teknologisenter Visit Sørlandet Birke Varde Industrier AA Næringsselskap Fjæreheia Drift AS 0-50 Durapart AS 45 0,5 90 Filmparken AS Biblioteksentralen 3 0,3 10 Sum finansielle anleggsmidler Investert beløp viser historisk kostpris for investeringen. Endringer fra forrige år viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Når dette skjer er forholdet ytterligere forklart nedenfor. Eierandel viser kommunens eierandel i selskapet. Fjæreheia Drift: Fjæreheia Drift AS ble avviklet 15. desember. Innestående kapital ble fordelt på eierne. Grimstad kommunes andel, kr ,16 ble tilbakebetalt i. Anleggsmidlene ble nedskrevet med kr ,-. Kjøp av aksjer 2010: Jfr. Kommunestyresak PS 139/10 Kommunestyret vedtok at Grimstad kommune blir med i nye reiselivssatsingen på Sørlandet gjennom deltakelse i VisitSørlandet as. Det ble tegnet 6 aksjer a kroner ,-. Nedskriving av aksjer i 2008: Aksjeselskapet Arendal og omegn kunstisbane ble oppløst i Verdien på aksjene ble nedjustert fra kr 1.000,- per aksje til kr 200,- per aksje. Balansen ble da nedskrevet med kr ,-. Side 37

38 Grimstad kommune årsregnskap Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger Alle fond KOSTRA-art 2010 SUM(530:550) Avsetninger til fond Bruk av avsetninger SUM(930:958) Til avsetning senere år Netto avsetninger Noten viser samlede avsetninger og bruk av fond. Fondene blir spesifisert hver for seg under. Note 10.1 Disposisjonsfond Disposisjonsfond Kostra art/balanse 2010 IB , ,96 Avsetninger driftsregnskapet 540 0, ,50 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,00 UB , ,46 Note 10.2 Bundet driftsfond Bundet driftsfond Kostra art/balanse 2010 IB , ,22 Avsetninger , ,90 Bruk av avsetninger , ,60 UB , ,52 Side 38

39 Grimstad kommune årsregnskap Note 10.3 Ubundet investeringsfond Ubundet investerings fond Kostra art/balanse 2010 IB , ,98 Avsetninger , ,71 Bruk av avsetninger , ,29 Bruk av avsetninger ,00 UB , ,40 Note 10.4 Bundet investeringsfond Bundet investerings fond Kostra art/balanse 2010 IB , ,00 Avsetninger , ,27 Bruk av avsetninger ,00 Bruk av avsetninger ,00 UB , ,32 Note 11 Finansiering av investeringer Tekst Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Budsjett Avvik ( ) ( ) ( ) Finansiert ved Lån ( ) Tilskudd fra stat/fylkeskommune ( ) Tilskudd fra andre (private) ( ) Overføring fra driftsregnskapet Bruk av fond ( ) Salg av anleggsmidler ( ) Avsetninger til fond Ekstraord. avdrag lån ,28 - ( ) - Dekning av tidl. års udekket - Udisponert: ( ) Side 39

40 Grimstad kommune årsregnskap Note 12 Aktiverte anleggsmidler Tekst Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Tomter SUM ( ) ( ) Note 13 Garantier gitt av kommunen Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Kommunen gir garantier som simpel kausjon. NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til: Opprinnelig garanti Garantibeløp Garantien utløper Private barnehager/andelsbarnehager Sum garantier Flatefjell barnehage Privat 4-avdelings barnehage. Grimstad kommune garanterer for kr ,- i 32 år jfr. K-sak 54/00. Side 40

41 Grimstad kommune årsregnskap Note 14.1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler 2010 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) Sum anskaffelse av midler S Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) SUM(010:285;3 00:480) (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler U=W Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) Endring i arbeidskapital V Side 41

42 Grimstad kommune årsregnskap Note 14.2 Endring av arbeidskapital i balansen Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto 2010 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital Note 15 Skjønnsmidler barnehage Bokført verdi anleggsmidler barnehagene Sum Bokført verdi (Verdi verdi )/ Bokført verdi - (Verdi verdi )/ Tekst År År 2003 Netto utgifter F 201 Ordinært barnehagetilbud Netto utgifter F 211 Styrka barnehagetilbud Netto utgifter F 221 Førskolelokale og skyss Kalkulasjonsrente anleggsmidler barnehager Satt av til bundne driftsfond barnehager Bruk av tidligere avsettinger til bundne driftsfond barnehager Side 42

43 Grimstad kommune årsregnskap Note 16 Pensjonskostnad Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Pensjonskostnad 2010 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostn Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) Kommunen har valgt 15 års amortiseringstid. Premieavik Beregnet premieavvik 2010 Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) Administrasjonskostnad ( ) ( ) Årets netto pensjonskostnad ( ) ( ) Årets premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % AGA av premieavviket AGA av innbet.premie/tilskudd (arb.g.andel) Akkumulert og amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik ( ) Akkumulert premieavvik AGA av amortisert premieavvik ( ) Estimatavvik Gjenstående samlet avvik Avvik i Samlet avvik i Amortisert avvik i Gjenstående samlet avvik Avvik midler ( ) Avvik forpliktelser Netto avvik Side 43

44 Grimstad kommune årsregnskap Balanseført pensjonsforpliktelse Estimat Estimat Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse ( ) ( ) AGA av netto forpliktelse (balanseført) ( ) ( ) Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger ( ) Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser - Brutto pensjonsforpl. UB Estimat - fullt amortisert Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) Administrasjonskostnad ( ) Utbetalinger ( ) Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler ( ) Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler - Brutto pensjonsforpl. UB Estimat - fullt amortisert Antall personer i ordningen 2010 Aktive Oppsatte Pensjonister Side 44

45 Grimstad kommune årsregnskap Note 17 Pensjonskostnad Statens pensjonskasse (STP) Pensjonskostnad 2010 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostn Sum amortisert premieavvik ( ) ( ) Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) Kommunen har valgt 15 års amortiseringstid. Premieavik Beregnet premieavvik 2010 Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm og avregning) Avregning for tidligere år (2 354) ( ) Administrasjonskostnad ( ) ( ) Årets netto pensjonskostnad ( ) ( ) Årets premieavvik ( ) Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % AGA av premieavviket ( ) AGA av innbet.premie/tilskudd (arb.g.andel) Akkumulert og amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik ( ) Årets premieavvik ( ) Sum amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik ( ) AGA av amortisert premieavvik Estimatavvik Gjenstående samlet avvik Avvik i Samlet avvik i Amortisert avvik i Gjenstående samlet avvik Avvik midler ( ) - Avvik forpliktelser ( ) ( ) ( ) - Netto avvik ( ) - Side 45

46 Grimstad kommune årsregnskap Balanseført pensjonsforpliktelse Estimat Estimat Brutto pensjonsforpliktelse ( ) ( ) Pensjonsmidler Netto forpliktelse ( ) ( ) AGA av netto forpliktelse (balanseført) Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Amortisering estimatavvik - forpliktelse ( ) Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser - Brutto pensjonsforpl. UB Estimat - fullt amortisert Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) Administrasjonskostnad ( ) Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler ( ) Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler - Brutto pensjonsforpl. UB Estimat - fullt amortisert Side 46

47 Grimstad kommune årsregnskap Note 18 Lønn rådmann og ordfører Rådmann har en brutto årslønn på kr ,- Ordfører har en brutto årslønn på kr ,- Note 19 - IKT Agder IKS IKT Agder IKS ble dannet i Selskapet eies av Grimstad kommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og Froland kommune. IKT Agder skal være eiernes felles driftsapparat for IKT-løsninger. Selskapet skal også ha ansvar for innkjøp av IKT-utstyr, og bistå eierne med faglige vurderinger innenfor IKT-feltet. IKT Agder drifter et av Sørlandets største datanettverk, og har inkludert elever ca brukere av sine systemer. I tillegg kommer løsninger for innbyggere og næringsliv som nå er under utvikling. IKT Agder IKS er som navnet tilsier organisert som et IKS (interkommunalt selskap). Grimstad kommune kjøper tjenester av IKT Agder etter en avtalt prismodell. Prismodellen har vært omarbeidet flere ganger, for å sikre en rettferdig fordeling av kostnader mellom selskapets eiere. IKT Agders øverste ledelse er representantskapet bestående av kommunenes rådmenn. Selskapet har også et styre, som ledes av Reidun Midtun fra Arendal kommune. Konstituert daglig leder av IKT Agder er Alv Birger Uldal som rapporterer til styret. Note 20 Fordring Vikhallen AS Fra har Grimstad kommune betalt ut for mye i drift og vedlikehold til Vikhallen AS. Det er Rådmannens oppfatning at av de midler som er utbetalt for mye i denne perioden, vil kommunen få tilbake ca Eksakt beløp vet vi ikke før -regnskapet til Vikhallen er gjort opp og godkjent. Det er den årlige indeksjusteringen som er årsak til at det er betalt for mye. Dette har fått ringvirkninger påfølgende år. Det er delindeksen bolig, lys og brensel som ligger til grunn for justering av driftsbeløp. Denne indeksen er noe vanskeligere å finne enn ordinær konsumprisindeks og har komplisert justeringen. (Jfr. arkivsak / , kode 614) Note 21 Kommunalt driftstilskudd til private barnehager De regnskapsførte kommunale barnehagekostnadene er lavere i enn de budsjetterte. Effekten er beregnet å bli ca. kr. 6,5 mill i trekk i tilskudd til private barnehager i Det er anordnet inn en effekt på 2,5 mill, differansen blir da kr. Side 47

48 Grimstad kommune årsregnskap 4,0 mill. Årsaken til at det ikke er anordnet mer i regnskap er på bakgrunn av: o Grimstad kommune har videresendt en klagesak vedrørende tilskudd 2010 til Kunnskapsdepartementet. Kommunen har enda ikke fått svar på denne fra departementet. Dersom de private barnehagene (prinsippsak som vil gjelde for alle ordinære private barnehager) får medhold, vil etterbetalingen utgjøre ca. kr. 2,0 mill. o I kom det et rundskriv med tilbakevirkende kraft fra Påslag på 4% administrasjonstilskudd til private barnehager skulle beregnes av brutto kommunale barnehagekostnader og ikke av netto (etter fratrekk av foreldrebetaling). Denne regelendringen ga en merkostnad i regnskap på ca. kr. 1,0 mill. Dette vil også gjelde for o I har volumveksten i barnehagetimer (antall barn og oppholdstid) i private barnehager vært høyere enn budsjettert for. Spesielt var det en vekst av små barn under 3 år høsten (barnehageåret /2012). Merveksten utover budsjett er ca. kr. 1,0 mill, og vil gå videre inn i kalenderåret Note 22 Generelle kommentarer til regnskapet Grimstad kommunes resterende driftsunderskudd fra 2008 (totalt 39,6 mill. kroner) på 11 mill. kroner, er dekket inn i. Rådmannen vil nå be fylkesmannen om å anbefale at Grimstad kommune fjernes fra Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) ROBEK liste. Det er en differanse i grunnleggende sammenhenger i balansen for 2010 på til sammen kr ,-. Differansen består av følgende: o Konvertering av lån i 1998 som ikke er ført via bevilgningsregnskapet som avdrag, kr ,- o Innlemming av havneregnskapet i Grimstad kommunes regnskap i 2005, kr ,- o Innlemming av Grimstad Tomteselskap i Grimstad kommunes regnskap i 2007, kr ,- o Differanse eldre enn 1997, kr ,- Side 48

49 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune VEDLEGG Side 49

50 Grimstad kommune årsregnskap Vedlegg sskjema per prosjekt Vedlegg 1 - sskjema per prosjekt Prosjekt Navn Totale prosj. Akk. Andre midler Prosj.kostn Budsjett Andre midl. Mer/mindre kostnader budsjett og ovf. Akk. og ovf forbruk Selvfinansierende investeringsprosjekter Utskiftning av lastebil, avløp Moåsenj - trykkforsterker Lille Imås - trykkforsterker Skoleveien - asbestsanering Brannvann Landvik skole Ombygging Homborsund Renseanlegg ( ) Omlegging vann Øygårdsdalen-Ågre et Ombygging Strand Pumpestasjon ( ) Forsystem gebyrer - Pow el Lauvåsen trykkøkning Scanning rørleggerarkiv Div mindre anlegg ( ) Omb. div pumpestasjoner Reservevann Arendal ( ) Reservevann Lillesand ( ) ( ) Kloakkledning Vessøya ( ) Fjæreveien sanering vannledning Frivold Terasse trykkforsterker SUM Prosjekt Navn Totale prosj. Akk. Andre midler Prosj.kostn Budsjett Andre midl. Mer/mindre kostnader budsjett og ovf. Akk. og ovf forbruk Kommunaltekniske investeringsprosjekter Trafikksikkerhetstiltak ( ) Østerhus Industriområdet Fornye brygge Torskeholmen øst Parkeringsplass Holvika båthavn ( ) Omre Industripark Parkering i fjell Hesneskanalen - Bro Lekeplasser 2010 og SUM Prosjekt Navn Totale prosj. Akk. Andre midler Prosj.kostn Budsjett Andre midl. Mer/mindre kostnader budsjett og ovf. Akk. og ovf forbruk Byggtekniske investeringsprosjekter Ibsen- Hamsunsenter/Bibliotek Servicebygg Levermyr stadion ( ) ( ) Fevik skole, Skolepakke Bygging av utleiebol. For ungdom Landvik skole - økt skolekapasitet ( ) Flerbrukshall på Landvik Vognrom Storgata bhg (46 105) Frivolltun - forsterket skjermenhet (28 084) Nødstrøm til sykehjem Sanitær-bygg friområde "Store-Groos"' SUM Prosjekt Navn Totale prosj. Akk. Andre midler Prosj.kostn Budsjett Andre midl. Mer/mindre kostnader budsjett og ovf. Akk. og ovf forbruk Byggtekniske investeringsprosjekter Kjøp og salg av eiendom Solvang-bygget, gave Vigemarken ungd.lag Landviktun OMS ( ) Kjøp av Dømmesmoen Boligfelt Ramshaugveien, Homborsund Landviktun OMS ( ) Rehabilitering Fjære barnetrinn ( ) Rehabilitering bibliotek/storgata Rehabilitering kulturhuset ( ) ( ) Sanitærbygg, 1000-års stedet Fjære (15 570) Landvik kunstgressbane SUM Prosjekt Navn Totale prosj. Akk. Andre midler Prosj.kostn Budsjett Andre midl. Mer/mindre kostnader budsjett og ovf. Akk. og ovf forbruk Kirkebygg og kirkegårder Tekn. utstyr kirkegård Kirkebygg og kirkegårder SUM Side 50

51 Grimstad kommune årsregnskap Prosjekt Navn Totale prosj. Akk. Andre midler Prosj.kostn Budsjett Andre midl. Mer/mindre kostnader budsjett og ovf. Akk. og ovf forbruk Andre prosjekter/ Inventar, Kulturtjenesten (K-sak 026/09) Bil Ford S-max Holteveien ( ) Bil Caddy varebil, Hjemmetjenesten ( ) Båt Langemyr skole (50 000) Busser til dagsentrene (42 460) IKT Fagsystem for voksenopplæring Nye nettverksterminaler helsesektoren ( ) Utskiftning av pc til nye politikere ved valg Norsk helsenett Håndholdte PDA til helsesektoren (42 211) Holvika kommunale småbåthavn (25 296) Saulebukt kommunale småbåthavn SUM Prosjekt Navn Totale prosj. Akk. Andre midler Prosj.kostn Budsjett Andre midl. Mer/mindre kostnader budsjett og ovf. Akk. og ovf forbruk Finans Egenkapitalinnskudd KLP felles ( ) Egenkapitalinnskudd KLP sykepl (29 462) (29 462) - SUM ( ) SUM TOTALT Vedlegg 1.2 Byggelånsrenter Prosjekt Prosjekt Lånefinansiert Rentekostn. nr. navn ramme <= Landvik bo og omsorgsenter omsorgsboliger PU/Landviktun Rehabilitering Fjære barnetrinn Rehabilitering bibliotek/storgata Rehabilitering kulturhuset Sanitærbygg 1000-års stedet Fjære Fevik skole - skolepakke nye tilrettelagte ungdomsboliger i Myråsen Landvik skole - økt skolekapasitet Sanitærbygg friområdet "Store Groos" Omre industripark, reg. skisseprosjekt Sum byggelånsrenter, belastet investeringsprosjektene i : Rentesats: 3,5% Side 51

52 Grimstad kommune årsregnskap Vedlegg 2 Låneoversikt Side 52

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2014 DRIFTSREGNSKAP 5 INVESTERINGSREGNSKAP 26 BALANSE 33 NOTER 35

Grimstad kommune årsregnskap 2014 DRIFTSREGNSKAP 5 INVESTERINGSREGNSKAP 26 BALANSE 33 NOTER 35 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 4 DRIFTSREGNSKAP 5 Anskaffelse og anvendelse av midler 6 Hovedoversikt drift 7 sskjema 1A 8 sskjema 1B 9 sskjema 1B detaljert på konto 10 Brutto

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer