Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk"

Transkript

1 Hjelmeland kommune Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk Hjelmeland kommune Vedtatt i Hjelmeland kommunestyre sak 055/

2 INNHOLD Innleiing Rammer for arbeidsgjevarpolitikk Forankring Organisasjonskultur - verdiar og normer Visjon Mål Delmål Arbeidsgjevarpolitikk ,1 Leiing Samarbeid Arbeidsmiljø Behalde og rekruttere Livsfasesorientert arbeidsgjevarpolitikk Kompetanseutvikling Likestilling Løn Elektronisk personalhandbok... 9 Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 2

3 INNLEIING Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk er eit strategisk dokument som er retningsgjevande for Hjelmeland kommune sin politikk innan heile det arbeidsgjevarpolitiske området. Dette inneber ein samla plan for det som tidlegare var sett på som eigne planområde, som personalpolitikk, seniorpolitikk, lønnspolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk. Fleire av planen sine tema og mål må følgjast opp med retningsliner og avklaringar på ulike område. Elektronisk personalhandbok, og andre delplanar og retningslinjer utfyller denne planen. Dei tilsette er Hjelmeland kommune sin viktigaste ressurs. Hjelmeland kommune skal vera ei servicebedrift som har godt kvalifiserte medarbeidarar som gir gode tenester til innbyggjarane i kommunen. Det å ha ein arbeidsgjevarpolitikk som vert opplevd som positiv blant dei tilsette, er ein viktig føresetnad for å nå denne målsetjinga. Arbeidsgjevarpolitikken må også vera slik utforma at han skaper opne og trygge tilhøve. Hjelmeland kommune sin arbeidsgjevarpolitikk skal stimulere til å skape positive haldningar, konstruktive tankar og motivere tilsette til aktiv medverknad. I arbeidet med strategisk arbeidsgjevarpolitikk vil det vera eit viktig mål å ta vare på og vidareutvikle den kompetansen som alle dei tilsette har, medrekna seniorane. Målet er vidare å leggje til rette for at seniorane får nytte kompetansen sin og vidareformidle denne til resten av organisasjonen. Utviklinga av arbeidsgjevarpolitikk må vera ein dynamisk og stadig pågåande prosess. Arbeidsgjevarpolitiske vurderingar og omsyn må heile tida vera med når viktige avgjerder som får konsekvensar for dei tilsette, skal treffast. Det er i den daglege verksemda i Hjelmeland kommune at arbeidsgjevarpolitikk i praksis skal utøvast. Hjelmeland kommune er ei verksemd prega av mangfald. Dette er i seg sjølv ei utfordring, og det er viktig å ha målsettingar og tiltak i arbeidsgjevarpolitikken som verkar samlande, samtidig som dei tek høgde for mangfaldet. Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 3

4 1. RAMMER FOR ARBEIDSGJEVARPOLITIKK Medan uttrykket personalpolitikk i stor grad blir forbunde med dei tilsette sine rettar og plikter i tilsetjingsforhold, femner uttrykket arbeidsgjevarpolitikk breiare. Det set òg fokus på kven som har ansvaret, og skaper meir medvit om at kommunen sine leiarar òg er arbeidsgjevarar. Målet er å utvikla ein heilskapleg arbeidsgjevarpolitikk for Hjelmeland kommune som skal gje grunnlag for å utøva ei effektiv og formålstenleg leiing og ein positiv og utviklingsorientert personalpolitikk. Politikken skal føra til arbeidsglede og tryggleik i arbeidssituasjonen og best mogelege tenester for brukarane. For å kunne framstå som ein attraktiv arbeidsgjevar er det viktig med ein gjennomtenkt og heilskapleg arbeidsgjevarpolitikk. Omgrepet arbeidsgjevarpolitikk femner som nemnt vidt, og omfattar mange og ulike delområde. Det er behov for å utvikla eit dokument som klargjer kommunen sin arbeidsgjevarpolitikkk for betre å kunne rekruttera, behalda og utvikla tilsett i framtida. 1.1 FORANKRING Hjelmeland kommune sin arbeidsgjevarpolitikk har sin forankring i lovar og avtaleverk som til ei kvar tid er gjeldande. Men ikkje alle behov blir dekte av dei formelle reglane, og det er her kommune sin eigendefinerte arbeidsgjevarpolitikk skal utfylla lov - og avtaleverk. Bl.a. skal det òg fokuserast på haldningar og verdiar arbeidsgjevar står for, og skal praktisera, i forhold til dei tilsette. Det vil heile tida vere ei utfordring både å skape og utøve ein arbeidsgjevarpolitikk som kjennest god for den enkelte, samtidig som han tek i vare Hjelmeland kommune sine behov. 1.2 ORGANISASJONSKULTUR - VERDIAR OG NORMER Hjelmeland kommune sin arbeidsgjevarpolitikk skal ha utgangspunkt i grunnleggande etiske verdiar, som respekt for den enkelte og den enkelte sin arbeidsbelastning, omsorg for kvarandre, gjensidig tillit, lojalitet og felles ansvar for å nå vedtekne målsettingar. Vedtekne organisasjonsverdiar for tilsette i Hjelmeland kommune gjer dette tydeleg og gir grunnlag for arbeidsgjevarpolitikk og personalleiing som eit viktig bidrag til organisasjonskulturbygging i Hjelmeland kommune. Organisasjonsverdiar for tilsette i Hjelmeland kommune Me møter brukarane med respekt og interesse Me syner open og ærleg framferd Me legg vekt på fagleg godt arbeid Me vil gjera vårt for å fremja trivsel og arbeidsglede Me forventar godt og utviklande samarbeid Me er lojale mot leiinga, kvarandre og gjeldande reglar Me er villige til å tenkja nytt og finna løysingar Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 4

5 1.3 VISJON Hjelmeland Naturlegvis Visjon gjev uttrykk for eit ynske om eit positivt samspel mellom kommunen sine tilsette, innbyggjarane og naturen rundt oss. Me signaliserer òg at me ynskjer å bruka natur og naturressursane til helse, rekreasjon, og friluftsformål. Visjonen seier noko om vår næringsmessige satsing, som i stor grad er bygt opp rundt bruk av dei gode naturressursane kommunen har. Me ynskjer òg at visjonen skal visa at Hjelmeland skal vera eit naturleg val for å bu, arbeida og besøkja. 1.4 MÅL Mål for arbeidsgjevarpolitikken i Hjelmeland kommune er å rekruttere, motivere, utvikle og behalde medarbeidarar. Arbeidsgjevarpolitikken skal vere fleksibel, ivareta prinsippa om likestilling og likebehandling og likevel gje rom for variasjonar. Behalde nytilsette i minst fem år 1.5 DELMÅL Marknadsføre oss med gode lønsvilkår, fleksibel arbeidsgjevarpolitikk med vekt på utvikling og motivering av den enkelte og organisasjonen Ha ein arbeidsgjevarpolitikk som er forutsigbar og forståeleg og som bidreg til ansvar, kvalitet og service. Ha eit godt psykososialt arbeidsmiljø som er kjenneteikna av kvalitetar som respekt, opne miljø, tillit, god kommunikasjon, samarbeidsvilje og som gir dei tilsette tryggleik og trivsel i kvardagen. Å legge best mogeleg til rette arbeidssituasjonen for tilsette med ulike behov. Kommunen skal ha full likestilling mellom kvinner og menn, samt ha et aktivt arbeid mot alle former for diskriminering. Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 5

6 2. ARBEIDSGJEVARPOLITIKK 2.1 LEIING Politiske leiing Hjelmeland kommunestyre er arbeidsgjevar for tilsette i Hjelmeland kommune. Kommunestyret har hovudansvaret for å gje rammevilkår og at det vert tilstrekkeleg økonomisk handlingsrom for gjennomføring av kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk. Dei styrer gjennom verdival og verdiprioriteringar med sikte på å sikre innbyggjarane gode og likeverdige tenestetilbod kvalitetsmessig og økonomisk. Administrative leiing Hjelmeland kommune har to leiarnivå; strategisk leiing (rådmann og kommunesjefane) og operativ leiing (einingsleiarar/seksjonsleiarar). Etter 23 i kommuneloven er rådmannen øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med klart ansvar for saksførebuing, iverksetjing og utviklingsoppgåver. Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglement bestemt kva fullmakter rådmannen har i personalsaker. Dette gjev rådmannen eit spesielt ansvar for å følgje opp den strategisk arbeidsgjevarpolitikken og legge til rette for system, rutinar og opplæring som sikrar at den enkelte leiar kan følgje opp innanfor sitt ansvarsområde. Rådmann og kommunesjefane har gjennom si strategiske leiing eit overordna ansvar for at strategisk arbeidsgjevarpolitikk vert realisert. Dette inneber ansvar for å setje arbeidsgjevarpolitikk og personalutvikling på dagsorden, og sjå til at einingsleiarar som har det daglege ansvaret, får verkemiddel som set dei i stand til å praktisere ein god personalpolitikk. Når rammar, målsetjingar og tiltak er vedtekne, er det arbeidsgjevar og arbeidstakarar i fellesskap som har ansvaret for å praktisere arbeidsgjevarpolitikken på ein måte som byggjer eit godt klima. Kvar leiar har eit spesielt ansvar for å få dette til. Utøving av leiing er den viktigaste suksessfaktoren for å lukkast med arbeidsgjevarpolitikken. Det er likevel viktig å understreka alle tilsette sitt ansvar for å leggja til rette for leiing. Det inneber at kommunen sin tilsette må ha forståing for at leiing er nødvendig, samt respektere fordelinga av rolla i det daglege. Næraste leiar har hovudansvaret for å iverksetja politikken. Leiingsprinsipp Tilsette i Hjelmeland kommune kan forvente leiarar som legg vekt på å : utvikle ein felles kultur på grunnlag av faglege verdiar, og samtidig gi rom for eit skapande mangfald. motivere til kvalitet (kontinuerle forbetring) i alle deler av verksemda, og legge til rette for fagleg og organisatorisk utvikling. følgje opp medarbeidarar - vere engasjerte i deira faglege og menneskelege utvikling. ta fatt i problem og konfliktar på eit tidleg stadium, og arbeide for å løyse dei på rett nivå i organisasjonen. vere lojale ved å ta andre sine meiningar på alvor, gje uttrykk for eigne vurderingar før ein tek avgjerd, og aktivt gjennomføre vedtak som er fatta. vere mål- og resultatmedvitne, respektere fastsette rammer, følgje opp og gje tilbakemelding. vere tydelege, opne, konsekvente og tillitsskapande. utvikla seg som leiara Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 6

7 Hjelmeland kommune forventar tilsette som; tek ansvar for eiga utvikling (arbeidsgjevar kan støtte, men den tilsette må vilja) medverkar konstruktivt ved omstillingar og endringsprosessar har fokus på brukarane i sitt arbeid, og har eit medvite forhold til utvikling av tenestene legg vekt på samarbeid, tek sjølv ansvar for å bruke arenaer for medverknad og som gjer sitt for utvikling av eit godt arbeidsmiljø er lojale overfor administrative og politiske vedtak 2.2 SAMARBEID Hovedavtalen regulerer samarbeidsforholda mellom arbeidsgjevar og arbeidstaker. Di betre kultur og klima for samarbeid, di mindre behov er det for å bruke bestemmelsane i avtaleverket. Avtalen er i stor grad rammeprega, og det er fyrst når ein ikkje kjem til semje at ein fell ned på detaljane i Hovedavtalen. Arbeidstakarar, tillitsvalde og arbeidsgjevar har rett og plikt til å gjera sitt beste for å skapa eit godt samarbeid i kommunen og på den enkelte arbeidsplass. Til grunn for praktisering av samarbeidsplikta i Hovedavtalen mellom partane i arbeidslivet ligg både lovfesta og ikkje lovfesta organisasjonsspelereglar samt generelle etiske føringar som tillit, åpenhet, å vera ærleg, gjensidig respekt og kommunikasjon. 2.3 ARBEIDSMILJØ Arbeidsvilkåra skal bidra til å skape ansvar, kvalitet og service. Tilrettelegginga skal vere slik at me oppnår best mogeleg bruk av den tilsette og Hjelmeland kommune sine ressursar. Organisering av arbeidet må skje i samsvar med arbeidsmiljølov, internkontrollsystem og avtalar om løns- og arbeidsvilkår som gjeld. Hjelmeland kommune vil arbeide aktivt for å utvikle og sikre eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, og å takle dei utfordringane som oppstår for å gje dei tilsette tryggleik og trivsel i kvardagen. Ein skal stimulere til personleg utvikling, samarbeid og fellesskap. Målsetjinga for arbeidet med å skape eit godt arbeidsmiljø tek utgangspunkt i Arbeidsmiljølova og internkontrollforskrifta. Kommunen sitt arbeid med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø er strukturert i, og styrt av kommunen sitt HMS IK system. 2.4 BEHALDE OG REKRUTTERE Hjelmeland kommune har som mål at nytilsette skal bli i organisasjonen minst fem år, og at dei skal vere betre når dei sluttar enn då dei kom. Tilsettingsprosessane og prosedyrane omkring dette framgår av elektronisk personalhandbok. Gode lønsvilkår, fleksibel personalpolitikk og vekt på utviklingsorientering er av momenta som skal utgjere viktige konkurransefaktorar for Hjelmeland kommune i alle tilsetjingssaker. Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 7

8 2.5 LIVSFASESORIENTERT ARBEIDSGJEVARPOLITIKK Omgrepet livsfase henspegler på at me flytter oss gjennom ulike fasar i livet, og at kvar livsfase medfører ulike behov, krav, avgrensingar og mulegheiter. Hjelmeland er ei Inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) som aktivt skal fylgja opp dei målsetjingane me har forplikta oss på. Det er eit mål for Hjelmeland kommune å leggja til rette arbeidssituasjonen for den enkelte arbeidstakar ut i frå dei ulike behova, avgrensingar og mulegheiter denne har. Det skal iverksetjast tiltak som ivaretek behov for, eller ynske om spesielle tilpassingar av arbeidssituasjonen. Den enkelte sitt behov må sjåast i samanheng med kommune sine behov og mulegheiter. Ei tilpassing av arbeidssituasjonen ut frå den einskilde sine føresetnadene tilseier større grad av fleksibilitet i forhold som arbeidstid, jobbinnhald, permisjonsordningar og kompetanseutvikling. Tiltak på desse områda vil vera viktige for å kunne vera ein attraktiv arbeidsgjevar gjennom ein større del av yrkeskarrieren, og som gjer det forutsigbart og meir attraktivt å vera seniorarbeidstakar. Medarbeidarane kan i løpet av karrieren ha fasar kor dei både ynskjer, og kan yta meir. Kommunen skal leggja til rette slik at dette kan realiserast, men samtidig vareta omsynet til velferda til arbeidstakaren. Innanfor rammene av lov- og avtaleverk og lokalt vedtekne planar har leiarane stort handlingsrom for å leggja til retta arbeidssituasjonen for tilsette med ulike behov. Den enkelte leiaren må utnytta dette handlingsrommet for å finna konstruktive og tilpassa løysingar. Retningslinjer og prosedyrar vil vera å finna i den elektroniske personalhandboka. 2.6 KOMPETANSEUTVIKLING Hjelmeland kommune skal gje alle tilsette reelle høve for kompetanseutvikling som medverkar til å oppfylla Hjelmeland kommune sine mål, og som oppfyller dei individuelle kompetansebehova dei tilsette har. Både Hjelmeland kommune og den tilsette treng auka kompetanse for å utvikle organisasjonen vidare og tilby tenester med god kvalitet. Kompetanseutvikling skal difor synleggjerast mellom anna gjennom prioriteringar i kommunen sine handlingsprogram. Den viktigaste arenaen for læring er arbeidsplassen. Leiaren må vera bevisst på å nytta arbeidssituasjonen til å skapa eit godt læringsmiljø og leggja til rette for at dei tilsette deler kompetansen sin med kvarandre. 2.7 LIKESTILLING I Hjelmeland kommune skal det ikkje eksistera diskriminering eller forskjellsbehandling med bakgrunn i kjønn, alder, handikap, religion, etnisk bakgrunn eller på annan måte. Likestillingsarbeidet i Hjelmeland kommune inneber at ein jobbar med likestilling i kvantitet og kvalitet. Med likestilling i kvantitet meines ei jamn fordeling av kvinner og menn blant tilsette på ulike nivå og fagområde. Med likestilling i kvalitet meiner vi at både kvinner og menn sine erfaringar og perspektiv skal gjenspeglast i Hjelmeland kommune sin kvardag. Kommunen legg vekt på at begge kjønn er representert i avgjerdsprosessane og dermed set preg på kommunen si utvikling. Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 8

9 Den best kvalifiserte søkjaren skal tilsettast i ledige stillingar utan noko form for diskriminering. Med kvalifisert forståast her eit samleomgrep som kan bestå av element som: kunnskap, kompetanse, erfaringar, evne og vilje, om personen er egna osv. Begge kjønn skal lønast ut frå dei same prinsippa og det skal ikkje tolererast lønsskilnader som aleine kan forklarast ut frå kjønnsforskjellar. Etter Hovedavtalen 17.2, skal ansvaret for likestillingsarbeidet lokalt tilleggast dei overordna politiske organ i den enkelte kommune/verksemd. Leiarar og tillitsvalde har eit særleg ansvar for det løpande likestillingsarbeid LØN Dei tilsette må oppleve at lønspolitikken er forutsigbar og forståeleg. Planen må fungere som eit verktøy kor konsekvensar av sentrale lønsoppgjer og lokale prioriteringar for vidare utforming av lønspolitikken blir koordinert og forsøkt integrert på ein måte som det er semje om mellom partane lokalt. Med lønspolitikken i Hjelmeland kommune ynskjer vi å skape grunnlag for ein langsiktig lønspolitikk og gjere denne meir klar når det gjeld; kriterier, prosedyrar, eigen påverknad, motivasjonsfaktorar og forståing mellom partane. Lønspolitikken skal gjera kommunen betre i stand til å nytte løn som verkemiddel for å nå vedtekne mål og underbyggje viktige verdiar i organisasjonen. Frå statleg hald er det gitt uttrykk for at ein ynskjer å redusera uønskt deltid. Det vil derfor bli utarbeidd retningslinjer for dette i elektronisk personalhandbok. Som arbeidsgjevar ser Hjelmeland kommune det ønskjeleg med eit system for utforming av lokal lønspolitikk som; tilpassa løn til den lokale marknaden. reflekterer individuell dugleik, kompetanseutvikling og tilsette som tek ansvar gjer det lettare å forstå og påverke eiga lønsutvikling er robust nok til til å takle endringar i organisering, system og rutiner fungerer med delegert ansvar kor både kommunesjefar og øvrige leiarar med personalansvar blir involverte ved lokal lønsfastsetjing 2.9 ELEKTRONISK PERSONALHANDBOK Gjennomgåande må det arbeidsgjevarpolitisk området detaljerast i elektronisk personalhandbok. Dette er ein kontinuerleg prosess. I samband med utarbeiding av den elektroniske personalhandboka må rådmannen lage eit administrativt delegasjonsreglement, med utgangspunkt i det politiske delegasjonsreglementet i personalsaker. Eventuelle lokale retningslinjer, reglement etc. som regulerer arbeidsvilkår og personalforhold for tilsette, må og vurderast og eventuelt reviderast som del av dette arbeidet. Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk 9

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vestnes kommune MIDT I BLINKEN Arbeidsgjevarpolitikk 2019-2023 Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vedtatt av Vestnes kommunestyre 23. mai 2019 VESTNES KOMMUNE ARBEIDSGARSTRATEGI MOT 2023 Innleiing Vestnes

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Vedteke i kommunestyret som sak 74/16.

Vedteke i kommunestyret som sak 74/16. Vedteke i kommunestyret 18.10.16 som sak 74/16. 1. Innleiing... 3 2. Målsetjing... 3 3. Rammevilkår... 3 4. Organisering av forhandlingsansvaret... 4 5. Kompetanse... 4 6. Kriterie for lønsvurdering ved

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17)

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) Hjelmeland kommune er ansvarleg for grunnleggjande velferdstenester og forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet.

Detaljer

Innovasjonsmetoden vår

Innovasjonsmetoden vår Innleiing Time kommune har sidan 2012 hatt mål i økonomiplanen om innovasjon i tenesteutviklinga. I 2013 gjennomførte kommunen åtte innovasjonsprosjekt og opplæring i innovasjonsmetodikk. I 2014 vart åtte

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Etiske retningslinjer Jølster kommune

Etiske retningslinjer Jølster kommune Foto: Laila Ommedal Etiske retningslinjer Jølster kommune 2018-2020 Visjon Skaparkraft i verdas vakraste ramme Verdiar: Raus Inkluderande Modig Løfte til omverda: Reindyrka Ekte Innhaldsrik - Skapande

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Godt samspel. Vidare prosess etter at arbeidsgruppa har fullført sitt arbeid:

Godt samspel. Vidare prosess etter at arbeidsgruppa har fullført sitt arbeid: Godt samspel På dialogmøte 19. juni 2014 gjekk ein gjennom kva som skal vera grunnlaget for Godt samspel i Fusa kommune. Det var 3 grupper med politikarar, tillitsvalde og administrasjon utgjorde kvar

Detaljer

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at Leiing i skolen Skoleleiinga, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innverknad på læringsmiljøet og elevane sitt læringsutbytte. Dette føreset utøving av god leiarskap. Her beskriv vi kva for krav

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Etikkreglement for Gaular kommune

Etikkreglement for Gaular kommune Etikkreglement for Gaular kommune Godt samhald Gode tilbod TRIVSEL - HUMØR - OMSORG - RESPEKT Vi vil i fellesskap utvikle organisasjonen ved å vere inkluderande, opne og lærande, og prioritere oppgåver

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket Hovudavtalen Modul 2 2015 Djupare inn i avtaleverket Innhald Internasjonal forankring i partsforholdet Kva er ein hovudavtale? Kvifor har me ein Hovudavtale? Hovudavtalen sitt innhald/oppbygging Forord

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Oppbygging av presentasjonen Oppsummering Tilretteleggjing Retningsliner i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov og avtaleverk Grunnleggjande om konflikt

Detaljer

RAMMER FOR ARBEIDSGJEVARPOLITIKKEN I ULVIK HERAD

RAMMER FOR ARBEIDSGJEVARPOLITIKKEN I ULVIK HERAD RAMMER FOR ARBEIDSGJEVARPOLITIKKEN I ULVIK HERAD Sist oppdatert: 19.10.2007 Reidar Meel Vedteke i heradstyresak 065/07 17.10.2007 INNHALDSLISTE: s.2 1.0 Innleiing om arbeidsgjevarpolitikk s.3 2.0 Ulvik

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Leiing i skolen. Krav og forventningar til ein rektor

Leiing i skolen. Krav og forventningar til ein rektor Leiing i skolen Krav og forventningar til ein rektor Innleiing Skoleleiinga, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innverknad på læringsmiljøet og elevane sitt læringsutbytte. Dette føreset utøving

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Arbeidsgjevarstrategi Jobb med meining - skodd for framtida jobb i kommunen!

Arbeidsgjevarstrategi Jobb med meining - skodd for framtida jobb i kommunen! Attraktiv arbeidsgjevar og nyskapande organisasjon Periode 2014-2018 Innhald Arbeidsgjevarstrategi Jobb med meining - skodd for framtida jobb i kommunen! Meland kommune - Eit samfunn for alle - Innhald

Detaljer

Saman om å skape. Strategi for innbyggardialog

Saman om å skape. Strategi for innbyggardialog Saman om å skape Strategi for innbyggardialog Vedteken i Ulstein kommunestyre 21. juni 2018 INNLEIING Kvifor gjer vi dette? Ulstein kommune vil styrke innbyggardialogen og lokaldemokratiet. Det er tre

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI Vedteken av kommunestyret 29.01.15, sak 007/15 Innhald 1. Verdigrunnlag... 4 1.1. Status... 4 1.2. Mål... 4 1.3. Strategi... 4 2. Ønska posisjon og omdøme... 5 2.1. Status... 5 2.2.

Detaljer

Saman for heiltidskultur i Ørsta kommune

Saman for heiltidskultur i Ørsta kommune Saman for heiltidskultur i Ørsta kommune Kongsberg 30. januar 2019 Ørsta kommune Areal: 805 km² Innbyggjarar: 10 900 https://www.ssb.no/kommunefakta/orsta Næringsvegar: industri, handel, jordbruk, fiske

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innhold Innleiing...

Detaljer

Vi skal få til meir! STRATEGI

Vi skal få til meir! STRATEGI Vi skal få til meir! 1 STRATEGI 2019 2023 1 VI SKAL FÅ TIL MEIR! 2 STRATEGISK HOVUDMÅL Vi skal redusere saksbehandlingstida ved å forenkle måten vi jobbar på Vi brukar tida effektivt Vi brukar kompetansen

Detaljer

TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK

TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 17/735-3 7046/17 040 TK/STAB/TOAK INNHALD Moglegheit der du fins i livet!... 3 2 LIVSFASEPOLITIKK PÅ ULIKE NIVÅ... 3 2.1

Detaljer

Møte med arbeidsgjevar

Møte med arbeidsgjevar Møte med arbeidsgjevar Føreordet til hovudavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune

Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune «Avtalen har som føremål å sikre ein føreseieleg omstillingsprosess for kommunane sine tilsette. Prosessen skal kjenneteiknast av god medverknad frå

Detaljer

HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET

HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET HP 2016 HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET I dette heftet finn du ein kort presentasjon av Ptil sine fire hovudprioriteringar for 2016: SIKKER SEINFASE LEIINGA SITT ANSVAR NORD BARRIERAR Hovudprioriteringane

Detaljer

Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst

Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst Oppvekstsektoren 12.05.2015 FORORD KOMPETANSE OG ETIKK Barn som veks opp i Sula skal få lære det dei treng og vil kort sagt bli gitt gode vilkår for

Detaljer

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO Samling, Atheno, Stord, 22. mai 2019 Petter Steen jr., rådgjevar Sveio kommune 1 Bakgrunnen for at vi har SFO Skulefritidsordninga (SFO) blei gradvis etablert i norske

Detaljer

Administrativ organisering av Sveio kommune

Administrativ organisering av Sveio kommune Administrativ organisering av Sveio kommune Foto: Ida Vollum 1. Innleiing Dette dokumentet viser hovudtrekk i kommunen si administrative oppbygging. Dokumentet skal vere kjent for alle tilsette og er gjeldande

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

DETTE ER VIKTIG FOR OSS. For at Midsund skal være ein god stad for alle å bu i, arbeide i, lære i og besøke. MIDSUND ARBEIDERPARTI

DETTE ER VIKTIG FOR OSS. For at Midsund skal være ein god stad for alle å bu i, arbeide i, lære i og besøke. MIDSUND ARBEIDERPARTI MIDSUND ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram 2015 DETTE ER VIKTIG FOR OSS For at Midsund skal være ein god stad for alle å bu i, arbeide i, lære i og besøke. https://www.facebook.com/midsund.arbeiderparti

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - "Arbeidsgivarpolitikk for framtida"

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - Arbeidsgivarpolitikk for framtida saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.03.2009 MR 8051/2009 Marianne Hojem Bye Saksnr Utval Møtedato U-43/09 Fylkesutvalet 27.03.2009 T-07/09 Fylkestinget 21.04.2009 Møre og Romsdal fylke

Detaljer

1. PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINER

1. PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINER 1. PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINER 1. 1. INNLEIING Den kommunale verksemda representerer eit mangfald av oppgåver og tenester. Aktivitetane er retta inn mot mange område og ivaretek viktige sider ved innbyggjarane

Detaljer

Skattkammeret Suldal Til handsaming i AMU , partsamansett utval og i Kommunestyret

Skattkammeret Suldal Til handsaming i AMU , partsamansett utval og i Kommunestyret Skattkammeret Suldal Til handsaming i AMU 30.05.16, partsamansett utval 02.06.16 og i Kommunestyret 14.06.2016 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Visjon, mål og strategiar... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Mål... 4 2.3

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Lønspolitisk plan

Lønspolitisk plan Lønspolitisk plan 2016-2018 Selje kommune Vedteke i administrasjonsutvalet 07.10.15 sak 006/15 Revidert i kommunestyret 15.09.16 sak 057/16 Revidert i kommunestyret 22.06.17 sak 046/17 Innhald: 1. INNLEIING

Detaljer

STRATEGI 2022 NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID

STRATEGI 2022 NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID STRATEGI 2022 NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 1 DIREKTØRENS FORORD Norec har meir enn 50 års erfaring med utveksling av menneske mellom land og kulturar. Fram mot 2022 skal nytenking og læring stå

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT

VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT FORSVARSBYGG VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT 20 RAPPORT OM LIKESTILLING 18 www.forsvarsbygg.no OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVA Likestilling er eit eige tema i Forsvarsbygg sin kompetanseog lønspolitikk i den

Detaljer

Høgskulen i Volda sin visjon for arbeidet med likestilling og mangfald er:

Høgskulen i Volda sin visjon for arbeidet med likestilling og mangfald er: Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020 1. Bakgrunn og visjon Høgskulen i Volda skal gjennom eigen personalpolitikk medverke til eit godt arbeidsmiljø prega av inkludering, mangfald og likestilling

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. Notat Fra : RÅDMANNEN Saksbehandler : OJK-ADML-ADML Arkivref. : 2004/000094-031-&20 Dato : 07.06.2006 Til Saksbehandler : Formannskapet : Moltu/ SkarsteinOJKADMLADML INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Arbeidsgjevarpolitikk i Årdal kommune

Arbeidsgjevarpolitikk i Årdal kommune Det er godt å bu,leva og arbeida i Årdal Arbeidsgjevarpolitikk i Årdal kommune 2015-2018 Deett handllarr om:: Å ha brrukarrane ii ffokus Å iinnsttiilllla oss på omsttiilllliing og nyttenkiing Å syna viilljje

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE Side 1 av 7 INNHALDSLISTE A Prinsipp s. 3 1. Lojalitet s. 3 2. Objektivitet s. 3 3. Redelegheit og ærligheit s. 4 4. Ansvarlegheit og respekt

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE Rådhuset Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL Telefon 53437014 TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE INNHALD 1 FØREMÅL... 3 2 OMFANG... 3 3 DEFINISJONAR... 3

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.dato: 06.03.2014 Vår Ref: 2013001950-2 Arkiv: N-047 RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID SUND KOMMUNE Vedteke av kommunestyret sak 087/13 av 12.11.2013. Side 1 av 6 1. Retningslinjene sitt virkeområde

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Acos 08/1308-7 Vedteke i K- styret 18.juni 2009. Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune

Acos 08/1308-7 Vedteke i K- styret 18.juni 2009. Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune Strategisk plan 2009-2012 1 1. Arbeidsgjevarpolitikk i Årdal kommune... 3 1.1 ÅRDAL KOMMUNE VISJON... 3 1.2 MÅL... 3 1.3 UTFORDRINGAR FOR KOMMUNEN SIN ORGANISASJON...

Detaljer

ORGANISERING AV SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING

ORGANISERING AV SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING ORGANISERING AV SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING Fellesnemnda 04.04.2019 Mål for prosessen Føremålet er gode og likeverdige tenester til innbyggarane, ei heilskapleg og samordna samfunnsutvikling og ei ny

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld.

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld. Innhald 1. Omstillingsavtale... 2 1.1 Partane i avtalen... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Einingar som vert overført samla til Alver kommune.... 2 2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen... 2 2.1

Detaljer

Kontrollutvalet i Gloppen kommune

Kontrollutvalet i Gloppen kommune Kontrollutvalet i Gloppen kommune STRATEGIPLAN Gloppen, 15. september 2008 Innhald HENSIKT MED STRATEGIPLANEN... 3 IDÉ FOR VERKSEMDA... 3 VISJON... 4 VERDIAR... 4 RESSURSAR... 4 OMDØME/PROFILERING...4

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI FOR ØRSTA KOMMUNE

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI FOR ØRSTA KOMMUNE ARBEIDSGJEVARSTRATEGI FOR ØRSTA KOMMUNE Ørsta i hjartet av Sunnmørsalpane Saman mot nye høgder INNHALD 1 FØREORD 5 2 INNLEIING 7 3 VISJON, VERDIAR OG ETIKK 9 4 IDENTITET OG OMDØMME 11 5 HELSEFREMJANDE

Detaljer

Arbeidstidsordning i nye Volda

Arbeidstidsordning i nye Volda Arbeidstidsordning i nye Volda På vegne av dei tilsette har arbeidsgruppa for arbeidstid utarbeida dette forslaget til arbeidstid for kontoradministrasjonen i nye Volda. Arbeidsgruppa har bestått av tre

Detaljer

Organisasjonsplan Kvinnherad kommune 2016

Organisasjonsplan Kvinnherad kommune 2016 Organisasjonsplan 2016 Odd Ivar Øvregård KVINNHERAD KOMMUNE VEDTEKEN AV RÅDMANNEN 15.06.2016 V. 1.0 INNHALD: 1. Innleiing... 2 2. Visjon... 3 3. Verdiar... 3 3.1 Respekt... 3 3.2 Omsorg... 3 3.3 Tydeleg...

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Styring og utvikling av kommunale tenester. Ny som leiar i kommunen Grunnkompetanse for nye leiarar 2015/2016

Styring og utvikling av kommunale tenester. Ny som leiar i kommunen Grunnkompetanse for nye leiarar 2015/2016 Styring og utvikling av kommunale tenester Ny som leiar i kommunen Grunnkompetanse for nye leiarar 2015/2016 Opplæringsprogrammet «Ny som leiar i kommunen» er i regi av KS i Sogn og Fjordane og er tenkt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyremøte 23.05.16 sak 59/16 1 ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE Dei etiske retningslinene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy FINNØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Saman for folk i Finnøy Retningslinjene er meint som eit tillegg til lovverket som styrer kommunal verksemd (forvaltningslov, offentligheitslov, kommunelov, plan og

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedteke av kommunestyret 08. november 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALDSOVESIKT Innhaldsovesikt... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven Vers. 13.01.2016/EMS/rev. 02.02.2016 INTENSJONSAVTALE Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven 1 Vedteke i Vågsøy kommunestyre (28.01..2016) Selje kommunestyre (xx,xx,2016) Vanylven kommunestyre

Detaljer