Nr. 3. Mars Tilpasset opplæring? s 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3. Mars 2007 www.nslf.no. Tilpasset opplæring? s 10"

Transkript

1 Nr. 3 Mars Tilpasset opplæring? s 10

2 Skole LEDEREN INNHOLD STUDIETUR? n 4 Redaktørens tastetrykk n 4 Like muligheter for alle n 6 Kunnskapsløftet, utfordringer og etiske ledelsesperspektiver 0dRZ[P]S. 3aP\\T].?aPWP. 5ßaST. Bc^RZW^[\. :ßQT]WPe]. Ca^\bß. ;XeTa_^^[. >b[^. <XP\X. n 8 Betydningen av god ledelse i skolen 4a UPV[XV dcqhcct ST] exzcxvbct ST[T] Pe atxbt]. n 10 Om tilpasset opplæring 8 bp\paqtxs \TS atxbtqhaìtc #capet[ PaaP]VTaTa AX]VTa X ep]] bcdsxtcdata U^a bz^[t[tstat ^V [ÍaTaT EX PaaP]VTaTa Ìa[XVT cdata cx[ =Tf ITP[P]S ^V WPa ^VbÌ \d[xvwtc U^a Ì bzatsstabh cdata cx[_pbbtc bz^[t]b UPV[XVT QTW^e cx[ T] atzzt d[xzt STbcX]PbY^]Ta ad]sc ^\ X etast] n 16 Trivsel og utvikling på n 10 På vei mot ny arbeidstidsavtale n 15 HEAD Hjuksebø n 18 Ny bok: Elevvurdering i skolen n 20 Nytt banktilbud n 21 Spennende foredrag n 22 På forbundssiden n 24 Leserinnlegg om leseplikt n 26 Spørrespalten Kort tid tilbake ble det norske bidraget til OECD-prosjektet Improving School Leadership offentliggjort på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Rapporten belyser og forsøker å besvare spørsmål angående forhold i skolen med spesiell fokus på skoleledelse. Enkelt sagt er målet for prosjektet å finne mulige svar på hva slags skoleledelse som fører til at elevene lærer mer. Jeg fikk anledning til å delta i en arbeidsgruppe nedsatt for å gi bidrag til den norske rapporten. Arbeidsgruppen var bredt sammensatt med representanter fra miljøer med ulik tilknytning til skole og skoleledelse og aktuelle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidet er gjennomført i regi av Utdanningsdirektoratet. Arbeidet med rapporten har synliggjort store mangler når det gjelder dokumentasjon og statistikk angående ulike områder innenfor skoleledelse. For eksempel kan det ikke vises til registrering av skolelederes utdanningsnivå eller annen aktuell bakgrunn. Det rapporten likevel viser er at mange ulike aktører i markedet tilbyr kompetanseheving i form av ulike typer kurs og etter- og videreutdanning helt opp til masternivå. Den samme mangel på systematikk finner vi når det gelder rekruttering til skolelederstillinger. Her er det lite dokumentasjon både når det gjelder hva slags kompetanse og kvalifikasjoner en søker etter, tilgang på søkere eller hvilke rekrutteringstiltak som er iverksatt. Uten at det kan dokumenteres gir imidlertid tilbakemeldinger fra ulike kommuner/fylkeskommuner grunn til å si at det mange steder er få eller ingen kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Rimelig høy gjennomsnittsalder i vår medlemsgruppe gir grunn til å anta at denne utfordringen ikke blir enklere for skoleeiere å håndtere i tiden som kommer. Vi håper derfor at de utfordringer arbeidet med rapporten har avdekket blir fulgt opp av systematiske og effektive rekrutteringstiltak i kommuner og fylkeskommuner. Uansett har arbeidet med nevnte rapport synliggjort behov for mer forskning på skoleledelse generelt og likeledes systematisk registrering av ulike forhold som angår rekruttering og lønns- og arbeidsforhold. Dette vil være nyttig informasjon for NSLF i forhold til å rette innsatsen mot de områder som er viktige for å sikre utvikling av kompetente skoleledere som evner å utvikle skolene slik at elevenes læringsutbytte øker. Og sist, men ikke minst, vil NSLF fortsette sitt arbeid for å sikre skolelederne nødvendige fullmakter, lønn- og arbeidsvilkår som står i forhold til de utfordringer og forventninger de stilles overfor. I den sammenheng vil mellomoppgjøret denne våren være en viktig arena for å rette fokus i nettopp den retningen! ;Tb \Ta ^\ bcdsxtcdata _Ì) ~ fff #capet[ ]^ ~ fff ax]vtaxep]] ]^ ~ fff ax]vtaxep]] ]^ ]i 2 ). ' % 2 ) 6!.. Skolelederen Nr årgang Design: NetPrint Oslo AS. 2).'%2 ) 6!.. Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Opplag 1. halvår 2004: 5550 eks Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: ISSN Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: e-post: Utgivelsesplan 2007: nr materialfrist utgivelse

3 S k o l e l e d e r f o r u m Like muligheter for alle Den gode sirkel I alle organisasjoner fnnes både positive og negative erfaringer og opplevelser. I et foredrag på Skolelederforum pekte Bjørn Hauger på nødvendigheten av å se etter ressursene i organisasjonen, og sette fokus på det som er velfungerende. Hvilken historie velger vi å fortelle om vår virksomhet? Hvilke utvalg gjør vi av virkeligheten og hvilke følger får det? Formidler vi de gode øyeblikkene som gir ekstra krefter, eller blir det historien om at vi skulle hatt flere pc-er eller helst hatt andre elever eller andre lærere eller en bedre ledelse Det er klart det i alle virksomheter er noe å sette fingeren på, men hvis den herskende framstilling blir å legge vekt på det som er negativt, det vi ikke får til, blir det lett et selvoppfyllende profeti. Hvordan bør og ønsker den enkelte skole å framstå? Det er mye som tyder på at et positivt fokus og en vektlegging av det en får til gir vekst og energi og selvtillit. Et kollektivt positivt fokus gir bedre grunnlag for vekst. Forskning viser at de som har vært/er demonstrasjonsskoler og bonusskoler kommer inn i en god sirkel. For det første gjør det godt å bli vurdert positivt av andre. En annen effekt er at de kommer i en situasjon der de må fortelle om sin virksomhet til andre. Det betyr at de må skjerpe blikket og bevisstgjøre seg hvordan de forteller sin historie. De tvinges til å analysere og reflektere. Det inspirerer til videre utvikling. Undersøkelser viser også at skoler som er framgangsrike på IKT-fronten, bruker mye tid på å kommunisere det som skjer på sin skole gjennom for eksempel sine hjemmesider. De eksponerer sitt arbeid både lokalt og globalt og bevisstgjør seg sin virksomhet og hva og hvordan de vil presentere seg for offentligheten. Der gjelder selvfølgelig å merke seg Guttorm Fløistads ord om at det er viktig å ha mer på lager enn på utstilling. I England har de utnevnt et antall vellykkete skoleledere både rektorer og mellomledere som fikk i oppdrag å samarbeide med skoler og skoleledere som sliter. De som trenger hjelp til en positiv endring. De gikk inn i hverandres skoler og byttet også posisjoner i perioder. Det viste seg at begge parter har god nytte av dette også skolelederne/skolene som ble ansett som vellykkete. For å lære andre noe må du selvfølgelig snakke om det som er viktig. Du må sørge for å forstå din egen virksomhet bedre. Ledelse og personale må reflektere over sin egen praksis. Det blir lett en klisje å si tenk positivt, og for dumt å late som det meste er enkelt bare en griper fatt i det en får til. Men det kan være liten tvil om at jakten på de gode øyeblikk og mestringsopplevelsene er viktig både i voksenmiljøet og i forhold til elevene. Dette får du til! Statsråden var som vanlig med på åpningen av Skolelederforum Skolelederforum er en konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Norsk Skolelederforbund og Confex i år for 8. gang. Statsråden har de siste årene vært med på å åpne konferansen, så også denne gang. Kunnskapsminister Øystein Djupedal innledet sitt foredrag med å vise til sitt besøk på NSLFs årsmøte (som fant sted på Soria Moria) rett etter han hadde blitt statsråd. Da la han fram mange planer og visjoner for hva han hadde tenkt å gjøre med skolen. Nå er han stolt og litt overrasket over hvor mye han og regjeringen har fått gjort i løpet av den forholdsvis korte perioden de har hatt til rådighet. Han gav også en honnør til skolelederne som var mer ambisiøse enn han hadde tenkt. Dere er en svært viktig gruppe for å få gjennomført reformer i skolen, sa han. Og han garanterte at han ikke sa det for å smiske. Ikke uten grunn var det skolelederne som først skulle prioriteres når det gjaldt kompetanseutvikling i forhold til reformen. Djupedal var oppgitt over at det nå ble presentert som en negativ nyhet i Dagsrevyen at så hadde skjedd Djupedal legger først og fremst vekt på at regjeringen har styrket kommuneøkonomien med 18 milliarder kroner. Det er viktig at skolen får sin rettmessige del av dette. Og når skoledagen skal utvides lover han ytterligere ressurser. Han er videre stolt av å ha stoppet privatiseringen av skolen; den forrige regjeringen var klar for å godkjenne 5000 nye elevplasser i private videregående skoler. Dette ville ha tappet den offentlige fellesskolen for ressurser, sa Djupedal. Ny lov om private skoler er snart på plass. Kunnskapsministeren viste til at evalueringen av nasjonale prøver viste at de ikke holdt faglig mål, og at de var sterkt politisert. Prøvene ble stoppet. Et verktøy som ikke fungerer som et verktøy kan vi ikke bruke, påpekte Djupedal. Nå er nye prøver pilotert uten støy og negativ presseomtale. 5. og 8. klassetrinn skal prøves i norsk lesing og matematikk i fullskala fra kommende høst. Tida får vise om det blir flere nasjonale prøver. Målet er at elevene skal få målt og forbedret sine grunnleggende ferdigheter. Regjeringen ønsker ikke at prøvene skal danne grunnlag for en rangering av skolene. I sin gjennomgang over tiltak pekte Djupedal også på at barnehagene hadde kommet inn under Kunnskapsdepartementet det er også en viktig læringsarena. Det er satset på nye strategier, for eksempel realfagsstrategi og mer vekt på yrkesfagene nye lærlingeplasser har kommet, men flere trengs. Skolens samfunnsoppdrag er også satt i fokus gjennom opprettelsen av Bostadutvalget som skal levere sin innstilling til ny formålsparagraf til sommeren. Skolen må ha et bredt mandat, sier Djupedal. Fra høsten innføres gratis læremidler i videregående skole med start i VG2. Det er satt av 375 millioner kroner i år. Djupedal sa at han som ung mann meldte seg inn i SV nettopp fordi han synes det var urettferdig at det ikke var gratis læremidler i videregående skole. Spørsmålet om skole/skoleeier kan pålegge eleven å ha egen pc har departementet tidligere svart negativt på. Noen fylkeskommuner har likevel startet med dette. Departementet har nå lagt seg på et pragmatisk kompromiss i saken. Elevene vil få et ikke-behovsprøvet stipend i størrelsesorden kroner tilpasset utgiftsnivå på studieretningen. Noe av dette stipendet kan brukes til bærbar pc dersom en sørger for en motregning i forhold til andre læremidler; slik som at ordbøker og kalkulator tilbys som gratis programvare. Det er også en forutsetning at elevene får beholde pc-en etter tre år på videregående skole. Skolelederen stilte statsråden spørsmål om problematikken rundt administrasjon av utlånsordningen i videregående skole. Djupedal pekte på at det ikke nødvendigvis dreide seg om utlån; dette var opp til skoleeier. De fleste kom nok til å velge denne ordningen, og det følger med en administrasjonsressurs til dette, sa han. Han mente også at en slik ordning ikke ville være mer krevende for videregående skole enn for grunnskolen. Vi spurte også om han trodde at det var viktig for perspektivet med sosial utjevning at den offentlig skolen stimulerte og la vekt på opplæring i bruk av digitale hjelpemidler. Han understreket lærerens betydning i læringsforløpet pc-en kunne ikke erstatte dette, men han så behovet for sosial utjamning også på dette området siden alle ikke får det utstyret og den stimulansen de trenger hjemme. Han pekte også på at digitale ferdigheter var en del av de grunnleggende ferdighetene. Det kommer til å bli en bratt utvikling på dette området, sa han. På noen områder i skolen har vi som kjent ikke kommet langt nok. Ett av dem er nettopp det å skape like muligheter for alle. Familiebakgrunn har for stor betydning for sjansene for å lykkes i skolen. Tidlig innsats er en viktig faktor i dette bildet. Når 25 % ramler ut i videregående skole noe som også korrelerer med sosial bakgrunn er det dramatisk. Vi lykkes heller ikke godt nok i lese- og skriveopplæringen. Vi må lære av best practise og se på hva Finland har fått til på dette området, sa Djupedal. Han viste også til Stortingsmeldingen og ingen stod igjen. Til slutt understreket Djupedal at det var viktig for han med en god dialog med skolen og åpnet for spørsmål fra salen. n Skolelederen 3-07 Skolelederen 3-07

4 S k o l e l e d e r f o r u m S k o l e l e d e r f o r u m Kunnskapsløftet, utfordringer og etiske ledelsesperspektiver Det å se etter det som er velfungerende og styrke det, betinger en annen måte å lede på. Mange reagerer på planer og pålegg som kommer utenfra ting som tres ovenfra og ned. Det gir ingen god følelse for lærere. Det tolkes ofte som at dette kommer fordi skolen ikke er god nok. Bjørn Hauger kommer fra fagmiljøet Sareptas som har spesialisert seg på styrkebaserte tilnærmingsmåter for å skape personlig vekst og organisatorisk læring. I foredraget sitt på Skolelederforum la han vekt på styrken i å bygge skolen innenfra ut i fra den kunnskapen lærere og ledere har sammen. Bjørn Hauger fra Sareptas as Lederen som drivkraft Hva er drivkreftene i skolen når vi skal prøve å få til utvikling? Hvordan skal man lede utviklingsarbeidet på en sånn måte at vi utløser potensiale? Vi må selvfølgelig ta utgangspunkt i det personalet vi har og de ressursene vi har. Når vi jobber med styrker og utløser potensial bygger vi på et annet kunnskapsgrunnlag enn når vi jobber med problemer, påpekte Hauger. Det å se etter det som er velfungerende og styrke det, betinger en annen måte å lede på. Ofte har vi bare fokus på kunnskap om dysfunksjoner hvordan skal vi få bukt med utstøting, mobbing, fravær osv.? Hva gjør et slikt fokus med miljøet? Miljø Elevene kan beskrive miljøet og grupperinger i klassen; noen er kule, noen er nerder, noen er ikke faglig flinke Og lærerne; noen er flinke i faget, men kan ikke undervise; noen er kule, men er dårlig i faget sitt osv. Vi beskriver hverandre og putter i båser. Vi bruker språket. Når vi skal analysere et problem, er den beskrivelsen og forståelsen vi har av hverandre en del av problemet. De merkelappene vi gir hverandre påvirker måten vi møter hverandre på. Hvis vi ønsker hjelp til å gjøre noe med dette spillet og rollene, må vi gå dypere inn enn å jobbe med overflateproblemene. Vi må se på måten vi bruker språket. Problemene må løses med andre virkemidler og på en annen måte. Språkskapte forestillinger styrer handlinger. Derfor kan det være nødvendig å gå inn og påvirke prosesser der meninger dannes. Ofte dannes de utenfor det rommet hvor vi har møter utenfor en formell kontekst. Ledelse ved å påvirke språk er en viktig utfordring i forhold til å utløse potensiale. Sannhet? I virkelighetens verden er det noe som fungerer godt, mens andre ting ikke fungerer så bra. Personalet har selvfølgelig erfaringer med både det ene og det andre. Erfaringen tolkes gjennom den historien vi forteller. De historier vi tygger på blir sannheten, og nye erfaringer blir tolka gjennom gammel historie. Det kan danne seg selvoppfyllende meninger, og tenkesettet om skolen kan bli å legge merke til alt det som ikke fungerer. Det gjør stor forskjell hva vi legger merke til og snakker om. Bør vi skifte fokus fra en forestilling om at utvikling handler om å endre til at utvikling skjer gjennom å lære? David Cooperrider hadde et forskningsprosjekt på Cleveland Clinic i USA på begynnelsen av 80-tallet. Sykehuset hadde problemer med fravær, men i institusjonen oppdaget han mange smil, stolthet og glede. Han ba folk fortelle om det som gav dem overskudd og energi. Etter hvert som han intervjuet folk ble de enda mer glade. Sykefraværet gikk faktisk ned. Samtalene i seg sjølv så ut til å sette i gang forandringene, og det å stille spørsmål var i seg sjølv en viktig endringsstrategi. Positiv psykologi Samtalene om det som fungerer setter i gang et engasjement som sprer seg på andre områder. Problemene treffer oss som regel kraftig og gir oss en følelse av at vi må handle. Etter Haugers mening er det viktigere å regisere og gi oppmerksomhet til positive samhandlingsmønstre slik at disse utløser handlingsimpulser. Da gjør vi mer for engasjement og motivasjon. Det å undersøke er i seg selv å endre, det skjer noe med relasjonene. Som forskeren Donald Clifton uttrykker det: det største rommet for vekst er innenfor de områdene vi har talenter eller er best på. Vi har det best når alle kan gjøre det de er gode på. Forskning viser at sannsynligheten for suksess er nesten dobbelt så stor for en leder som har en styrkebasert tilnærming til sine medarbeidere. Likeså: lærere som registrerer talentene og elevenes sterke sider, øker tilstedeværelse og prestasjoner. Fremragende læring En leder i en organisasjon som jobber med styrker er genuint nysgjerrig. Han/ hun er en supporter som tilrettelegger læringsprosessen når man lærer av det som skaper liv, suksess og gir muligheter. Det gjelder å lage systemer hvor hele organisasjonen undersøker og ser etter det som er bra. Det er med på å endre forestillinger om hva som er mulig å få til. En samtale om verdier ser ut til å utløse ekstra engasjement. Hva er de beste erfaringene, øyeblikkene i vår organisasjon? Hva kan vi lære av dem? Meninger og språket om skolen skapes sosialt; vi må derfor få fram historier og fortellinger om de gode opplevelsene der vi lykkes. Ledelse handler i denne sammenheng om å jobbe med meningsdannelse og kultur. Istedenfor å spørre om hva som skal til for å få elevene til å komme presis til timene, kan en ha fokus på hva som skal til for at elevene skal blomstre i timen? Vi må løfte samtalen opp på et nivå som setter fokus på det vi virkelig ønsker å få til. Virkeligheten er ikke objektiv og entydig, den kan forstås på mange måter. Vi kan skifte perspektiv. Forventninger Egne og andres forventninger betyr mer enn vi skulle tro. Vi øker sannsynligheten for å få til noe når forventningene har endret seg. Det finnes kjente studier (Pygmalion-studiene) der lærerne har blitt fortalt om elever som er flinke og elever som er mindre flinke uten at det stemmer med fakta. Forventningen blir selvoppfyllende; de elevene lærerne tror er flinke, får gjennomgående bedre oppfølging og bedre resultater. Vi må ha framtidsdrømmer. Vi må snakke om det vi ønsker å få til det øker mulighetene for å få det til. n Interesserte tilhørere på Skolelederforum. Her ser vi rektor på Ranheim skole, Maj-Britt Kartum, i forgrunnen. Skolelederen 3-07 Skolelederen 3-07

5 S k o l e l e d e r f o r u m S k o l e l e d e r f o r u m Betydningen av god ledelse i skolen Utfordringer i lys av Kunnskapsløftet Professor i pedagogikk Sølvi Lillejord ved universitetet i Bergen har jobbet mye med skoleledelse og læring i skolen. I sin forelesning på Skolelederforum tok hun for seg hvilke ledelsesutfordringer en står foran ved innføringen av Kunnskapsløftet. Hun startet med å si at reformer er kommet for å bli det er en vedvarende uro. Det gjelder å utnytte de mulighetene som ligger i uro, for vi lærer mye mer av det som forstyrrer oss. Det er ofte i konflikter det viktigste læringspotensialet ligger, sa Lillejord. To utfordringer Om en ser det utenfra handler Kunnskapsløftet om to utfordringer. Det er en ansvarsreform med større grad av frihet og økt ansvar til det lokale nivået. Det andre aspektet er at det er en læreplanreform med økt vekt på kompetanseheving, tilpasset opplæring og hvordan skolen skal bli en lærende organisasjon. Skolen må utvikle kunnskap om hvordan en skal arbeide med data om egen skole; en må foreta en skolebasert vurdering og bruke de data som genereres gjennom nasjonale prøver og internasjonale tester. Dette stiller store krav til god ledelse. Tydelig skoleledelse Det er helt andre ledelsesutfordringer i dag enn på 90-tallet. Forskjellene består blant annet i understrekningen av tydelig skoleledelse (Stortingsmelding 30). Større grad av frihet og mer ansvar til det lokale nivå innebærer økte krav til faglighet. Implementering av kunnskapsløftet stiller krav til utdanningsledelse på alle nivåer, og det er en sterkere ansvarliggjøring i hele systemet: lokalt, regionalt og på skolenivå. Tydelig, modig, selvstendig, offensiv, sterk og kompetent er ord som blir brukt om dagens ledere. Trenger en slik leder pedagogisk utdanning? Ja, sier høringsinstansene og departementet sier at det er grunnleggende. Den pedagogiske innsikten må utnyttes best mulig. Kjernekompetanse Forandring krever større frihet, men det forplikter også. Det skjer en dreining i retning av at ledere skal være mer faglige enn administrative. Skoleledere skal lede svært kompetente medarbeidere. Skoleledelse er kunnskapsledelse, og skolelederens faglighet består i pedagogisk ledelse det å få fram det beste i den enkelte medarbeider. Høyt kompetente Kipling I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who medarbeidere blir lett frustrerte hvis de ikke får til ting, og de trenger støtte og hjelp i sitt arbeid og i den prosessen de er i. Dette krever raske og kompetente svar fra ledelsen. Kompetente medarbeidere ønsker ikke å få vite hva de skal gjøre og ikke skal gjøre. Ledelse er i stor grad handlingsvalgene våre det vi sier og gjør; talehandlinger inkludert. Det er en sosial praksis som vokser fram gjennom de relasjonene som finnes i en organisasjon. Sentrale spørsmål Hva innebærer det å lære i en organisasjon? Hva vil det si å lede læreprosesser? Ledelse og læring er sosiale praksiser med mange likhetstrekk. En er nødt til å drøfte hva organisasjonen skal lære noe om og hvorfor den skal bli lærende. Et lederteam bør ha et godt svar på slike spørsmål; likeledes når og hvor læringen skal skje og hvem som skal lære i organisasjonen. Administrasjon og pedagogikk Skole er en meget kompleks virksomhet å lede, men den har mange likhetstrekk med andre kunnskapsbedrifter. Hva gjør at noen får til å skape en lærende organisasjon? Det er om å gjøre å skape orden i en kaotisk organisasjon, en må ha evne til å lede mange ulike kontekster samtidig. Lillejord kom inn på administrasjon og pedagogikk som to pilarer i ledelse som støtter og utfyller hverandre, men det er stor forskjell i hva en vektlegger. Den administrative pilar inneholder planer og regler, kommandolinjer og retningslinjer. Her dreier det seg om målbare resultater. Den faglige pilar er utviklingsorientert, opptatt av lærende relasjoner, gode argumenter og produktive resultater. Det er avgjørende viktig å forstå spenningsforholdet mellom disse to måtene å lede på, og det gjelder å finne god balanse. Endring tar tid Pedagogisk praksis er historisk og kulturelt betinget og preges av stabilitet. Den er også kontekstuell; vi kan ikke overta oppskrifter på det som fungerer i andre land. Kulturendringer som kommunenivået ønsker seg, trenger svært langsomt inn i skolen. Et problem er det at skoler ikke oppfatter seg som organisasjoner. Lederen har bare indirekte påvirkning på skolens resultater, men stor betyd- ning for de ansattes yteevne. Dette blir særlig tydelig hvis man har ambisjoner om å bli en lærende organisasjon. En lærende organisasjon er selvfølgelig ikke noe man er det er en prosess. Det forutsetter pedagogisk ledelse å utvikle dette ikke administrative tiltak. Det vanskeliggjør prosessen at skoleorganisasjonen er dårlig tilpasset kollektiv læring og profesjonell utvikling. Ledelse i en lærende skole Kjennetegn på det å utøve god ledelse i en lærende skole er at man er åpen for dialog og kritikk, tar folk på alvor og lytter til det de har å si. Det er viktig å anerkjenne lærernes profesjonelle kunnskap og oppmuntre dem til å ta ansvar og sjanser. Hvis man lykkes med å skape en kultur for kollektivt ansvar i organisasjonen, er man godt på vei. Når ledere inntar posisjonen som lærende, forstår de bedre hva de skal gjøre og hvordan de skal gå fram når de arbeider fram en ny praksis. Lillejord understreket at ALTERNATIV DATA Professor Sølvi Lillejord fra Universitetet i Bergen. ekstern anerkjennelse oppleves som særdeles viktig. Ledelse er i stor utstrekning et teamarbeid og teamet må ha fokus på elevenes og lærernes læringsprosesser. Det kan være mange som tar initiativ til og utfører ledelseshandlinger. Pedagogisk kunnskap Skolens syn på kunnskap har vært overraskende stabilt. Disse svært stabile strukturene må utfordres. Vi sliter ennå med en ensidig oppfatning om at kunnskap er informasjon. Pedagogisk kunnskap utvikles i spenningsfeltet mellom teori og praksis og karakteriseres ved en høy grad av kompleksitet. Den er intersubjektiv og utvikles gjennom dialoger som oppstår i relasjoner mellom lærere og elever. Den er også både abstrakt og konkret, kontekstbundet og situert (betyr at kunnskap utvikles på et sted.) All pedagogisk praksis er ikke god. Skolen må være ekspert på hvilke konsekvenser ulike pedagogiske praksiser kan ha. n Skolelederen 3-07 Skolelederen 3-07

6 Om tilpasset opplæring Hvor mange rektorer sørger for at lærerpersonalet tørrtrener på nye arbeidsmåter før elevene får møte dem? På et fagseminar om Kunnskapsløftet som Kunnskapsdepartementet arrangerte i februar holdt professor Peder Haug et innlegg om tilpasset opplæring. Han startet med å si at begrepet tilpasset opplæring var et politisk begrep. Det er lett å slutte seg til et formål om tilpasset opplæring, men vanskeligere å praktisere. Unique Skole Datasystemet for enkel og god skoleadministrasjon. Kontakt oss i dag på telefon Alltid oppdatert på nettet! Visma Unique AS Biskop Gunnerusgt. 6 PB 774, Sentrum 0106 Oslo Tel: Faks: visma.no Ett av mange imperativ Tilpasset opplæring kan brukes i flere betydninger. Det kan bety at lokalmiljøet skal prege skolen eller for eksempel at etnisk og religiøs bakgrunn skal tas hensyn til i KRL-faget. Til tross for den plassen begrepet har i den offentlige debatt og i den politiske debatten om skolen, er det ikke spesielt dominerende eller overordnet i den nye læreplanen. Det er ett av mange imperativ som skolen skal følge opp, sa Peder Haug. Begrepet må tolkes i samsvar med det Kunnskapsløftet bygger på og det ligger en rekke utfordringer i dette. Evalueringen av Reform 97 pekte på at læringsaspektet måtte oppgraderes og at opplæringen måtte bli mer tilpasset. Bedre samarbeid med foreldre og skoleeier var også viktige perspektiver. Læring og utvikling Det er altså læring og utvikling som står sentralt i den nye læreplanen. Haug påpekte at det er liten hensikt med tilpasset opplæring dersom læring ikke er vektlagt. Tilpasset opplæringen er faktisk ingen individuell juridisk rett, og vi Vil du bruke mindre tid på administrasjon? må bryte med forståelsen om at alle elever skal ha sine individuelle opplegg. I Opplæringsloven står det at opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene. Dette skal skje innenfor fellesskapets ramme. Denne forståelsen videreføres i den nye læreplanen. Det finnes imidlertid en juridisk rett til spesialundervisning som bryter med dette prinsippet, men i hovedsak er det altså slik at den enkelte må tilpasse seg fellesskapet. Når fellesskapet fungerer godt, er det den beste drivkraft for læring. Fellesskap og individualisering Individuell tilnærming er en ordning som griper om seg, og individualisering er i ferd med å bli innført som en ordning for alle elever i Sverige og Danmark. Det medfører et omfattende arbeid med å lage individuelle planer som betyr en byråkratisering av skolen som kan gå ut over opplæringen av elevene. En kan også spørre om hvor stor sjansen er for at de individuelle planene blir fulgt opp? Kan en få dette til innenfor de gitte rammer? Komplementaritetsteorien hevder at dess bedre undervisning for fellesskapet, dess mindre behov for spesialundervisning og individuelle tiltak. Det er forskningsmessig godt belegg i Norge for å hevde at en gjennom vide og omfattende tiltak gjør mer for læring. Den vide tilnærminga er å være opptatt av den generelle kvaliteten med opplæringa. Kvalitet er variasjon, engasjement, struktur, motivasjon, repetisjon, kontroll osv. ikke spesielle eller sære tiltak. Dette er prinsipper som er kjent for læring i mange hundre år. Den smale tilnærminga er tiltak rettet inn mot definerte grupper av enkeltelever. Det er begrenset hvor mange du er i stand til å legge til rette for. En kan trolig nå lenger uten spesifikke og avgrensa tiltak, hevdet Peder Haug. Vi har spesielle sentre for alt mulig, når får vi Senter for heilskap og samanheng? undret Haug. - Tilpassa opplæring er eit politisk omgrep, seier professor Peder Haug. God undervisning? Etter Haugs mening assosierer vi ofte god undervisning med tilpasset opplæring. Undervisning fra kateteret er dermed ikke tilpasset opplæring. Lærerstyrte oppgaver er ikke så bra, mens prosjektundervisning og individuelle arbeidsplaner er bra. Det er vanskelig å finne empirisk bevis for at de metodene vi sier er gode, virkelig er det. Det er nok heller slik at undervisningsmåtene ikke er gode eller dårlige i seg selv, men det avhenger mer av hvordan læreren mestrer dem og hvordan elevene opplever dem. En god forteller kan trollbinde og det kan være individuell opplæring så godt som noe annet. Læreren må mestre undervisningshandtverket, og innenfor det finnes et arsenal av metoder. Men mange mestrer ikke dette. Det er en hemsko at vi ikke oppfatter læring som et lagspill der vi kan gjøre hverandre gode. Hvor mange rektorer sørger for at lærerpersonalet tørrtrener på nye arbeidsmåter før elevene får møte dem? Mange steder har vi overlatt klasserommene og læringa til elevenes egne valg for hva som skal til. Det betyr i beste fall sosial reproduksjon. n 10 Skolelederen 3-07 Skolelederen

7 På vei mot ny arbeidstidsavtale Skolelederen har tatt kontakt med noen skoleledere og en skolesjef for å høre litt om hvordan det går i forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale. Vi stilte følgende tre spørsmål: 1. Kan du fortelle kort hvordan dere har lagt opp prosessen med forhandlinger om ny arbeidstidsavtale? 2. Hva mener du selv ideelt sett ville være viktig å få på plass i avtalen for å kunne realisere Kunnskapsløftet? 3. Er du fornøyd med prosessen så langt? Vi gjør oppmerksom på at intervjuene ble foretatt medio mars altså mens forhandlingene ennå pågikk. Rektor Kirsten Bjellaanes, Nordberg skole i Oslo. Klassetrinn (foto: Inger Hillgaar) 1. Nordberg skole har siden høsten 2004 hatt en lokal arbeidstidsavtale. Arbeidet med å utarbeide en ny lokal arbeidstidsavtale startet med å etablere en felles forståelse mellom rektor og de tillitsvalgte om avtalens intensjon - å stimulere til skoleutvikling, god opplæring for elevene og en god arbeidssituasjon for lærerne. Deretter hadde vi innledende samtaler om hva som er viktig å få tid til gjennom arbeidstidsavtalen. I disse samtalene ble det lagt vekt på å definere hvilke sentrale oppgaver lærerne skal løse sammen og i hvilke fora og på hvilke arenaer disse oppgavene skal løses. Det ble særlig lagt vekt på at arbeidstidsavtalen skal støtte opp om vårt fokus på utvikling av gode team og hensiktsmessig teamarbeid. Samtalene dannet deretter grunnlaget for et utkast til tidsdisponering som ble lagt fram til drøfting mellom rektor og de tillitsvalgte. Vi har lagt stor vekt på å lytte til hverandre i disse samtalene og drøftingene før vi går inn i forhandlinger. 2. Det viktigste vil være å få tilstrekkelig tid til å løse oppgaver sammen. Jeg mener og tror at det vil føre til at elevene får bedre undervisning og en bedre skolehverdag. Jeg tror at lærerne vil oppleve dette som positivt og at de også vil oppleve at dette over tid fører til at de må bruke mindre tid til eget for- og etterarbeid. 3. Jeg er meget godt fornøyd med prosessen så langt. Jeg er særlig fornøyd med at vi har brukt tid på forståelse og ventet med å drøfte tall før vi var enige om hvor vi ville. Begge parter har lyttet og vært konstruktive. Det lover godt for de gjenstående forhandlingene. n Trond Roy Pedersen, kommunalsjef for skule og barnehage i Klepp kommune (foto: T. Smedstad). 1. Alle lærarane i Klepp (ca 250) var samla for ein gjennomgang av presentasjonen organisasjonane og KS hadde laga. Deretter laga hovudtillitsvald (htv)og underteikna framlegg til utviklingsmål til høyring. Desse vart vedtekne av Hovudutvalet. Htv og underteikna har blitt samde om at rektor og arbeidsplasstillitsvald på skulane lagar eigne avtalar ut frå dei nemnde utviklingsmåla. Desse vil då utgjera den kommunale avtalen. 2. Skulane er ulike både av storleik og tradisjon. Det har derfor vore viktig at dei får ta utgangspunkt i der dei er i forhold til utviklingsmåla og forma eigne avtalar. Fristen går ut 20. mars for skulane, men dei eg ser til nå, tyder på at dette har vore bra. Eigarforholdet til avtalane blir på denne måten god. 3. Ja, det har vore ein brei prosess, og det var veldig viktig at alle fekk høyra det same. Kanskje var det veldig viktig at det var htv som fortalde lærarane at det bare var ei grense for det arbeidet dei skulle til med: 1687,5 årstimar. n 1. Vi har lagt opp til en lang og god prosess. Det har vært en god skolering sentralt og lokalt om innholdet i avtalen. Vi startet tidlig opp med et seminar med ledelsen og tillitsvalgte der vi gikk grundig gjennom avtaleteksten og samtidig så den nye avtalen i lys av den vi allerede har. Ullern vgs har hatt lokal ATA i tre år, og vi har god erfaring med å utforme avtaler som tar utgangspunkt i ATA-formål og skolens utviklingsområder. Hele personalet er skolert i ATA, og vi har paralellt arbeidet med å forbedre arbeidet med fag- og timefordeling, medarbeiderutvikling og oppfølging av nyansatte viktige områder der vi som ledelse kan legge til rette for at lærerne skal lykkes i jobben sin. Vi har kommet til enighet om skolens utviklingsområder og forankret disse i personalet. Personalet har evaluert vår nåværende lokale avtale og også kommet med innspill på hva vi må ta vare på i det vi har jobbet fram over tre år. Ledelsen utformer nå to modeller for ny ATA, det legges fram for personalet, og en endelig ny lokal avtale utformes innen 1.april. 2. Skolens utviklingsområder er knyttet til implementering av Kunnskapsløftet. Vi ønsker å utvikle en Rektor Pål Riis, Ullern videregående skole i Oslo. (foto: T. Smedstad). 12 Skolelederen 3-07 Skolelederen

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse Nr. 7 September 2009 www.nslf.no Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6 Rektor Engelsø: Realkompetanse også for ungdom? s 21 Professor Møller: Hva slags resultater er

Detaljer

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no Nr. 4 Mai 2006 www.nslf.no Gi riktig støtte i krevende skolemiljø - praktisk lydoverføring for elever med nedsatt hørsel 904-systemet tilbyr enkel, fleksibel trådløs lydoverføring mellom lærer og elev.

Detaljer

Nr. 9. November 2007 www.nslf.no. Felles ledelse i skole og oppvekst? side 6

Nr. 9. November 2007 www.nslf.no. Felles ledelse i skole og oppvekst? side 6 Nr. 9 November 2007 www.nslf.no Felles ledelse i skole og oppvekst? side 6 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

skövde med kommunal rektorstøtte:

skövde med kommunal rektorstøtte: Januar 2007 www.nslf.no Rektortraineestillinger opprettet skövde med kommunal rektorstøtte: To rektorcoacher følger opp rektorene To rektorer på hver skole Mål: 32 medarbeidere per rektor Ruster opp sentrale

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Nr. 1. Januar 2008 www.nslf.no. Rektors PISA-svar side 7

Nr. 1. Januar 2008 www.nslf.no. Rektors PISA-svar side 7 Nr. 1 Januar 2008 www.nslf.no Rektors PISA-svar side 7 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Skolelederen. Mellomlederen. Tema Sidene 8 11. Nr. 2 februar 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Hvilket handlingsrom har mellomledere?

Skolelederen. Mellomlederen. Tema Sidene 8 11. Nr. 2 februar 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Hvilket handlingsrom har mellomledere? Skolelederen Nr. 2 februar 2012 Fagblad for skoleledelse Mellomlederen Tema Sidene 8 11 s. 16 s. 12 s. 10 s. 10 Hvilket handlingsrom har mellomledere? s. 12 Engelsk privatskole med tusenårig tradisjon

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet s 8: Lord Puttnam engelsk lord med synspunkter på og kunnskap om skole s 12: Utfordringer i

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres Skolelederen Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Det globale klasserommet s. 12 s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres s 10: Færre får spesialundervisning s. 6 s. 10 s. 14 s 14:

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Ledergruppa har lederverksted. s. 12. Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Ledergruppa har lederverksted. s. 12. Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse Ledergruppa har lederverksted s. 8 s. 16 s. 18 s. 12 s 8: Det viktigste er å stille de gode spørsmålene, sier førsteamanuensis Marit Aas s 16: Undervisning

Detaljer

SKOLELEDEREN. Fint med ny skole! Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse

SKOLELEDEREN. Fint med ny skole! Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse SKOLELEDEREN Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse Fint med ny skole! s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse s 8: Kan rektor stoppe mobbing? s 14: Spennende foredrag på Bergenskonferansen s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. ICP internasjonal skolelederkonferanse. Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse. s 14: Fremtidens skoleledere

SKOLELEDEREN. ICP internasjonal skolelederkonferanse. Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse. s 14: Fremtidens skoleledere SKOLELEDEREN Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse ICP internasjonal skolelederkonferanse s 14: Fremtidens skoleledere s 16: Hva er evidensbasert praksis? s. 14 s.16 s. 22 s 22: Fortellinger om skoleledelse

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Nr. 8. Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Oktober 2010 www.nslf.no. Professor Andy Hargreaves: Om den fjerde retningen.

Nr. 8. Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Oktober 2010 www.nslf.no. Professor Andy Hargreaves: Om den fjerde retningen. Nr. 8 Oktober 2010 www.nslf.no Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Arbeidsrettsekspert: Om rektors rett og plikt til å styre. Marianne Aasen: Tonivå-kommuner en ulykke for Skole-Norge. Professor Andy

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Nr. 9 November 2009 www.nslf.no Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Internasjonalisering gjelder for alle. s 9 Skolelederen må få mer tid til å lede. s 14 Sosial læreplan positiv effekt på

Detaljer

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet Nr. 2 Februar 2011 www.nslf.no Nytt manifest mot mobbing undertegnet England: Lærende samtaler MGP som læringsarena? YS innbo nå også med id-tyverisikring 80 000 YS-medLemmer HAr ALLerede kjøpt YS innboforsikring

Detaljer

SKOLELEDEREN. Lovfesting av hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Djupedal-utvalget: Nr. 3 mars 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Lovfesting av hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Djupedal-utvalget: Nr. 3 mars 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 3 mars 2015 Fagblad for skoleledelse Djupedal-utvalget: Lovfesting av hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing s 10: Ajer u-skole har god orden på personvernmessige utfordringer

Detaljer