Årsrapport Årsrapporten 2011 gjør rede for. virksomheten aktiviteter stimuleringsmidlene nettressurser samarbeid med andre økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Årsrapporten 2011 gjør rede for. virksomheten aktiviteter stimuleringsmidlene nettressurser samarbeid med andre økonomi"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Innledning I løpet av 2011 har Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet innført det nye kortnavnet TvangsForsk. Årsrapporten 2011 gjør rede for virksomheten aktiviteter stimuleringsmidlene nettressurser samarbeid med andre økonomi Virksomheten TvangsForsk skal stimulere til kunnskapsutvikling og forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Arbeidet er organisert etter en nettverksmodell hvor fagmiljøer, fagpersoner og relevante kompetansemiljø knyttes sammen i et organisert samarbeid. Nettverket har som mål å være en ressurs for de som er opptatt av forskning innen tvangsfeltet, og for de som kunne tenke seg å gå i gang med slik forskning. Nettverket finansieres av Helsedirektoratet og har en foreløpig tidsramme som løper ut Nettverket er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø som har driftsansvar for Nettverket. Arbeidsutvalget består av nettverksleder Georg Høyer, Tore Buer Christensen og Trond Hatling, alle ansatt i 20 % vitenskapelig bistilling. Alberto Valiente Thoresen sluttet i stillingen som 100 % nettverkskoordinator 1. mars Connie Villemo Nilsen tiltrådte stillingen 27. april Ressurssituasjonen i 2011 var fortsatt sårbar. AU besluttet å forsøke å rekruttere inn en 100 % rådgiver/seniorrådgiver med kompetanse på feltet. For å få rom til lønnsmidler kuttet vi i midlene for reise- og møtevirksomhet, samt midlene som tidligere var satt av til bibliotekarer og ubesatte vitenskapelige stillinger. Det ble med andre ord redusert i de postene i budsjettet som tidligere år har bidratt til underforbruk. Basert på våre tidligere utfordringer med å få tak i arbeidskraft, var vi forberedt på at de beste kandidatene kanskje ikke ønsket full stilling. Vi var derfor åpne for å tilsette flere personer i mindre stillingsbrøker, selv om vi helst så for oss en person i større Side 1 av 7

2 stillingsbrøk (jf. Helsedirektoratets anbefalinger). Søknadsfristen var 1. desember, og stillingen hadde 11 mer eller mindre aktuelle søkere. Aktiviteter Se fullstendig oversikt i Aktivitetsoversikt 2011 (vedlegg). Kommunikasjonsstrategi Høsten 2011 begynte vi arbeidet med en kommunikasjonsstrategi, som omfavner både nettverking og nettressurser. Planen skal stå klar i løpet av åren 2012, og skal fungere som en veileder for å oppnå de leveransene i mandatet som retter seg mot kommunikasjon. Møtevirksomheten Forskergruppen Det ble ikke avholdt møte i forskergruppen i 2011, ettersom møteformen har vært under vurdering. 10 av deltakerne svarte på en spørreundersøkelse om hva de ønsker av møtene, og neste forskermøte vil skreddersys jf. disse resultatene. Referansegruppen Nettverket er svært fornøyd med referansegruppens innspill til vår virksomhet, og opprettholder møteformen med to årlige treff. I referansegruppen sitter Anne Karin Torgalsbøen (UHR), Svein Roald Olsen (Sykepleieforbundet), Anne Aasen Helse Sør-Øst HF), Olav Nyttingnes, Arve Resløkken (Norsk psykiatrisk forening), Aina Holmen (Psykologforeningen), Mette Ellingsdalen (We shall overcome), Hege Bakke (Rådet for psykisk helse), Marit Rustad (UHR). Årskonferansen Konferansen fant sted i Holmensalen, Holmen Fjordhotell, Nesbru, april Det var 38 påmeldte til konferansen. 16 av disse var hovedtalere eller medlemmer i arbeidsutvalget. 1 av hovedtalerne kom fra USA, resten fra Norge. Deltakerne kom fra Helse Bergen, Helse Førde, Sørlandet sykehus, WSO, Helsedirektoratet, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo, Sintef, Mental Helse, Hvite Ørn, Universitetet i Agder, Sykehuset Innlandet, Høgskolen Stord/Haugesund, m.fl. Konferansen ble ikke evaluert, på grunn av at den ble avholdt i tiden mellom koordinatorbyttet. Miniseminarer Hovedformålet med miniseminarene er å samle personer som kan være interessert i kunnskapsutvikling innenfor ulike utvalgte områder, slik at dette kan føre til at det Side 2 av 7

3 etableres selvstendige prosjektgrupper som vil gå videre med planlegging og gjennomføring av ulike forskningsprosjekt. Det ble arrangert to slike miniseminarer i løpet av 2011: o Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold 8 deltakere, fra Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Sykehuset Innlandet HF og Høgskolen i Hedmark. o Beslutningsprosesser og sykdomsinnsikt 12 deltakere, flerparten fra Diakonhjemmet sykehus, noen fra Sykehuset Innlandet, samt en fra Høgskolen i Hedmark. Øvrige var fra Universitetet i Tromsø. Deltakelse i konferanser, seminarer og fagmøter Trond Hatling: European Violence in Psychiatry Research Group EViPRGseminar. Connie V. Nilsen/Henriette Riley: deltakelse ved Vård utan tvang en utopi? (Vaasa, Finland) Tore Christensen: deltakelse ved Hamarkonferansen om menneskerettigheter og tvang Henriette Riley: deltakelse ved Nordisk nettverk Trond Hatling: forelesning ved Hospitalet Betanien DPS: Seminar om behandling under "tvang uten døgn" Georg Høyer: Forelesning ved Kontrollkommisjonskonferansen, Oslo Georg Høyer: Forelesning for Fylkesmannen i Troms Georg Høyer: Forelesning for videreutdanning i fysioterapi, Universitetet i Tromsø Georg Høyer: Forelesning for videreutdanning geriatri, sykepleiere Universitetet i Tromsø Samfunnsdebatt Nettverket har hatt noen få innlegg i samfunnsdebatten 2011: Georg Høyer o Tvang i psykiatrien NRK Dagsrevyen o Dataene har for dårlig kvalitet Dagens medisin To momenter ligger til grunn for at nettverket ikke har bidratt mer aktivt i samfunnsdebatten. Det viktigste er den sårbare ressurssituasjonen, som krever at andre ting prioriteres. I tillegg er tvangsfeltet preget av sterke spenninger, og nettverket oppfatter at vår rolle er dialogbygger mer enn debattant. Side 3 av 7

4 Henvendelser vedrørende kunnskap om tvang Det er utfordrende å registrere henvendelser, ettersom de kommer i mange ulike former og omfang. Vi har likevel forsøkt å sette sammen et bilde av hvem som henvender seg til oss, og hva som er formål for henvendelsene. Tore Christensen o Kunnskapssenteret om artiklers kvalitet og relevans, og bistår videre både med henhold til begrepsavklaringer og artikkelrelevans (for norske forhold) Georg Høyer o "Fysisk aktivitet som et tiltak ved skjerming", Akuttpost UNN, PSTO o Doktorgrad for Marius Storvik, UiT "Terskelen for tvang på velferdsrettens område". o Flere forespørsler ved mastergrader o Flere litteraturforespørsler, blant annet fra Seksjon for kvalitetsutvikling, Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus Veiledning: o Personlige møter o To mulig dr grad prosjekt, Tromsø o Prosjekt Vinderen o Prosjekt skjerming Tromsø Telefoniske veiledninger: o Ikke systematisk registrert, men vi får regelmessig henvendelser via epost og telefon med ulike spørsmål om kunnskapsstatus og utvikling på tvangsfeltet Trond Hatling o Pasientsikkerhetskampanje Stimuleringsmidler Nettverket har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å kunne tilby stimuleringsmidler til prosjektutvikling. Stimuleringsmidlene forvaltes av TvangsForsk, via et uavhengig forskningsutvalg. Dette utvalget består av tre personer med forskererfaring innenfor tvangsforskningsfeltet og en sekretær (nettverkskoordinatoren). Arbeidet som legges i vurdering av søknadene honoreres i henhold til individuell avtale. I 2011 mottok fire prosjekter støtte, totalt kr. Vi ønsker å videreføre resterende beløp til 2012, se egen søknad. Side 4 av 7

5 Tildelingsliste Dobbeltdiagnoser og tvangsbehandling i psykisk helsevern Anne Opsal, Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Lønns- og driftsmidler ,- Tvang og innsikt i psykiske helsevern Marit Hem, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo Lønnsmidler ,- Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold Kjell Nordby, SIHF, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering, FoU, Helse Sørøst Lønnsmidler: ,- Vurdering av tvang på distriktspsykiatrisk senter dilemmaer og beslutningsmetoder i den kliniske hverdagen Torkil Berge, DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus Lønnsmidler: ,- Nettressurser Tvangsforskning.no Hjemmesiden er vårt offisielle ansikt utad, og et viktig satsingsområde. Koordinator startet på et kurs i skriving for web i november 2011, noe som etter hvert vil komme hjemmesiden til gode. F.o.m. 20. juli 2011knyttet vi Tvangsforskning.no opp til Google Analytics. Hjemmesiden har totalt hatt 1263 unike besøkende i perioden Her er de fem mest besøkte sidene i synkende rekkefølge: 1. Forskning 2. Nyheter 3. Konferanser 4. Stimuleringsmidler 5. Aktiviteter En ny versjon av hjemmesiden ble lansert 22. desember 2012, konstruert med hensyn til sidenes popularitet. Vi håper og tror at hjemmesiden nå er lettere å manøvrere i. Side 5 av 7

6 Litteraturdatabasen TvangsPub TvangsPub er en elektronisk og offentlig database med oversikt over publikasjoner som omhandler bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Databasen ble utformet for å omfavne alle publikasjoner på tvang, nasjonalt og internasjonalt. I ettertid har vi vurdert dette til å være en overambisiøs strategi, og i 2012 vil databasen innsnevres til kun å innholde nasjonale publikasjoner. Det vil da bli mer realistisk å kunne levere en god og tilnærmet komplett database. Ettersom vår samarbeidspartner Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB) rapporterte at de opplevde at prosjektet som vanskelig gjennomførbart, besluttet vi å si opp kontrakten med UB i nåværende form. Vi vil vurdere om UB er aktuell for andre typer oppgaver relatert til for eksempel kurs i søk eller lignende. Statistikken viser en økning i besøk. I 2010 hadde TvangsPub 670 besøk, 346 unike besøkende, mot 972 besøk og 718 unike besøkende i Nettsamfunnet TvangsForsk TvangsForsk var et virtuelt møtested for de som aktivt forsker innen bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Hovedformålene med nettsamfunnet var å fremskaffe og føre oversikt over tidligere og pågående forskningsprosjekter om tvang knyttet til psykisk helsevern knytte sammen relevante fag- og forskningsmiljøer i et organisert samarbeid skape arenaer for kunnskapsutveksling og debatt mellom forskere, kliniske miljøer og kompetansemiljøer i psykisk helsevern, og bruker- og pårørendeorganisasjoner arrangere møtepunkter for de ovennevnte miljøer og eventuelt andre Det har vært lite aktivitet i nettsamfunnet, som i slutten av 2011 hadde 25 medlemmer. Nettverket tror at det er flere årsaker til den lave aktiviteten. Kommunikasjonsformen er kanskje ikke velegnet for kunnskapsutveksling om dette fagfeltet. Det ble ikke laget klare retningslinjer for hvordan samfunnet skulle drives. Til sist kan programvarens brukervennlighet ha påvirket aktivitetsnivået. Funksjonene ved nettsamfunnet ivaretas ved at en oppdatert oversikt over tidligere og pågående prosjekter publiseres på hjemmesiden, og oversikt over forskere og forskningsmiljøer ligger på hjemmesiden miniseminarer, forskergruppemøter og konferansen fungerer som arenaer for kunnskapsutvikling Nettverket tror det er fordelaktig at all informasjon og aktiviteter samles på et sted (hjemmesiden), heller enn at de fordeles mellom ulike steder. Side 6 av 7

7 Samarbeid med andre Nettverket har arrangert personlige møter med bl.a. Akuttnettverket, Nordisk nettverk, kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, RBUP Sør og øst, og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Vi har sendt ut informasjonsbrev om nettverket til alle landets HF, og til forskningssentre innen psykisk helse ved landets høyskoler og universitet. Økonomi Se detaljer i Regnskapsrapport Inntektene fra Helsedirektoratet ble som beregnet. Konferanseinntektene ble mye mindre enn beregnet på grunn av færre deltakere. Regnskapet viser et underforbruk som stort sett et er resultat av tilsettinger som ikke er realisert. Noe av aktivitetene i 2011 ble vanskelig gjennomførbare på grunn av koordinatorbyttet. I tillegg har nettverket hatt mindre reisevirksomhet enn beregnet, og forskergruppemøtet ble ikke gjennomført i år. Postene for reise og møtevirksomhet har generelt vært noe høyt justert i forhold til faktisk aktivitet. De er derfor nedjusterte i budsjett for 2012 og Vedlegg Aktivitetsoversikt 2011 Aktivitetsrapport og TvangsPub 2011 Regnskapsrapport 2011 Side 7 av 7

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl. 13-17 (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer