Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole"

Transkript

1 Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing 6. Skjema for henstilling til rektor ang. det psykososiale miljøet 7. Prosedyre for håndtering av henstilling 8. Forhåndsvarsel 9A i Opplæringsloven 9. Enkeltvedtak 9A i Opplæringsloven 10. Lokale skjema mobbesaker

2 1. Innledning På Vinne skole er vi svært opptatte av at det psykososiale miljøet til hver enkelt elev skal tas vare på. Å trives og å ha det trygt er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære og utvikle seg. Alle planer og rutiner som omhandler det psykososiale miljøet gjelder for både skolen og SFO. I løpet av de siste årene har vi hatt et sterkt fokus å kunne gi hver enkelt et trygt og godt lærings og lekmiljø. Felles aktiviteter for hele skolen, faddertreff, sosial læreplan og fokus på det sosiale i klassene har vært, og er sentralt, hos oss. Skoleåret 2014/15 har vi ekstra fokus på de elevene som er ensomme og arbeider med å få inkludert alle. Dette arbeidet skjer på tvers av SFO og skoletid for å best mulig kunne ivareta den enkelte. Vi opplever for tiden et godt miljø på skolen med få konflikter og mobbesaker. Det som vi kan oppleve som utfordrende er det vi ikke ser. Skjult mobbing i form av kroppsspråk, blikk, utestenging og via sosiale medier er blitt mer vanlig og er vanskeligere å oppdage. Derfor er det ekstra viktig at skole og hjem samarbeider godt og har en åpen dialog, slik at dette blir gjort noe med så raskt som mulig. Som skole vil vi at heimen sier ifra så raskt som mulig hvis det er mistanke om mobbing eller at elever ikke trives. Vi har fokus på at foresatte som er bekymret for sitt barn blir tatt på alvor og at prosedyrer blir fulgt til det beste for barnet. Det å si at mobbing ikke skjer ved Vinne skole kan vi aldri garantere, dette er noe det må jobbes aktiv med og imot hele tiden. I denne planen er det lagt ved planer og dokumenter som sier noe om hva vi gjør for å få til et god miljø på skolen, samt prosedyrer og dokumenter som brukes ved mistanke om mobbing. Vårt felles mål er at alle skal trives best mulig ved Vinne skole og at skolen blir et sted med trivsel og læring hånd i hånd. Med vennlig hilsen Espen Munkvold Rektor Vinne skole

3 2. Sosial læreplan Mål: Oppførsel: Vi vil at ditt barn skal - være trygg på de forventningene som fins for atferd sammen med andre i ulike settinger. - mestre et minimumsrepertoar av høflighetsatferd og manerer. - utvikle evnen til å opprette vennskap. - bidra aktivt til at det blir tilfredsstillende ro i arbeidssituasjonen. - Eleven skal kunne hilse på dem de kjenner når de møtes enten på eller utenfor skolen. - Eleven skal forstå hva som menes med god oppførsel og oppleve hva dette kan bety for egen trivsel og velvære. Kritisk dømmekraft: Vi vil at ditt barn skal - tørre å si nei eller ja og hevde sine sjølstendige meninger. - vise respekt for andres meninger og ha toleranse overfor menneskers ulikheter. - utvikle kritisk sans til massemedier. - utvikle samfunnsengasjement og bevissthet omkring viktige hendelser i samfunnet omkring; lokalt og globalt. - utvikle kritisk sans til bruk av dataspill og sosiale medier. - Eleven skal mestre møtet som base for samtale og meningsutveksling. - Eleven skal lære å resonnere og argumentere. Tiltak: - Jobbe med skolereglene i klassene jevnlig. - Utarbeide tipsplakater på klassenivå. - Ha felles fokusområder på ukeplanene for hele skolen i perioder. - Rollespill. Grundig arbeid fra småklassene og oppover. - Det er mitt valg. - Leikegrupper, friminuttplan. - Hjem-skole-samarbeid. Felles praksis for bursdagsinvitasjoner. - Arrangere / legge til rette for felles sosiale «evenement»; klassefest, leiker, spill etc. Også i skoletida. - Rollemodeller, gode forbilder. Mitt valg. Bli kjentgrupper. Foreldremøtesaker. Familiegrupper. - Klassemøte. Legge til rette for å øve på god møtekultur. - Det er mitt valg. - Personalet må være gode modeller for anerkjennende kommunikasjon. - Samarbeid med foreldregruppa om holdninger til massemedier. - Legge til rette for, og aktivt bruke, nyheter i skolehverdagen. - Opplysningsvirksomhet i forhold til sosiale medier og dataspill; i forhold til både elever og foreldre. Fagperson utenfra holder info-møte for foreldre og elever på 5./ 6. klassetrinn. - Kurs og oppdatering for personalet i forhold til sosiale medier og dataspill. - Skolen må bygge opp en solid motkultur mot sosiale medier og dataverdenen.

4 Sjøloppfatning: Vi vil at ditt barn skal - oppleve seg selv som en viktig del av fellesskapet. - ha tro på egen verdi som venn. - oppleve mestring faglig og sosialt. - føle trygghet og tilfredshet i forhold til egen kropp og væremåte. - Eleven skal kunne snakke i mindre og større grupper. - Eleven skal kunne etablere vennskap til en eller flere medelever og oppleve at dette bidrar til spenning, utfordring og glede. - Eleven skal utvikle trygghet i det å presentere og representere. - Det er mitt valg. - Fadderordning. - Klassemiljøarbeid. - DUÅ fokus på ønsket adferd. - Det glade barnet. - Hjem-skole-samarbeid. Samarbeide med heimene om sosiale aktiviteter og regler rundt dette. - Legge til rette for mestring gjennom månedssamlinger, konserter og andre aktiviteter, der vi har det fint sammen og/eller underholder andre - Fremheve den enkeltes styrker. - Verkstedpedagogikk. Talerstol. Teater og sang. Månedssamlinger. Representere klassen. Hvordan gjør vi det? Fra annen plan: Elevene skal holde arbeidsro, vente på ordet, følge beskjeder, planlegge og gjennomføre eget arbeid. Være positiv til ulike arbeidsmåter og nye aktiviteter. Elevene skal føle og ta ansvar for egne og andres ting, kunne rydde og holde orden, ta ansvar for egen læring og for en del av fellesoppgavene. Elevene skal gjenkjenne og skille mellom egne og andres følelser. Elevene skal gi av seg selv, rose andre, glede seg over andres presentasjoner og beherske kommunikasjon. Elevene skal kunne takle uenighet, kunne tilgi, takle eget sinne, frustrasjon og feil. Elevene skal kunne glede seg over ting i hverdagen, se humoristisk på en del situasjoner, alene eller sammen med andre. Felles regler for representasjon. Klasseregler. Temaarbeid. Naboros. Representasjon. Klassesamhørighet. Gruppesamhørighet. Rollespill. Mitt valg. Skuespill. Samtale og litteratur. Eleven skal kjenne på og sortere følelser. DUÅ, mitt valg. Gjøre ting for andre. Trene på gruppearbeid og klassens time. Uoppfordret gjøre ting de ser bør gjøres. ( tamme søppel, ta opp ting fra gulvet osv. Elevmekling. Trene opp empati. DUÅ og mitt valg. Sette ord på ting som gleder i hverdagen. Tegne, skrive og male. Dans i gymtimer. Dramatisering. Ryddepris Hovedpunkter: - Samarbeid - Empati - Selvkontroll - Selvhevdelse - Ansvarlighet

5 3. Gjennomføring av sosial læreplan Gjennomføringsplan for sosial læreplan høsten 2014 Uke Emne Innhold Tiltak Samlingsstund 35 1 Hilseuker - Tipsplakater 36 1 Hilseuker - Voksne hilser/ser alle - Gode rutiner i oppstart og avslutning av skoledagen Kom presis - Tipsplakater 39 2 Kom presis - Klassebelønning/smileyskjema - Syng «Da klokka klang» Ryddeuker - Tipsplakater 43 3 Ryddeuker - Ryddepris - Rutiner for søppelhåndtering - Ordenselever sjekker rydding for sin klasse Humor og lek (sosial inkludering) 46 4 Humor og lek (sosial inkludering) 47 - Tipsplakater -

6 48 5 Vennskapsuke - Tipsplakater 49 5 Vennskapsuke 50 Rosing/si hyggelige ting 51 Rosing/si hyggelige ting - Hemmelig/nissevenn - Lekgrupper - rollespill - Tipsplakater - rollespill - 1. trinn har Lucia Gjennomføringsplan for sosial læreplan vinter/vår 2015 Uke Emne Innhold Tiltak Samlingsstund 3 1 Hilseuker - Tipsplakater 4 1 Hilseuker - Voksne hilser/ser alle - Gode rutiner i oppstart og avslutning av skoledagen 5 2 Kom presis - Tipsplakater 6 2 Kom presis - Klassebelønning/smileyskjema - Syng «Da klokka klang» Ryddeuker - Tipsplakater 10 3 Ryddeuker

7 - Ryddepris - Rutiner for søppelhåndtering - Ordenselever sjekker rydding for sin klasse Humor og lek (sosial inkludering) 13 4 Humor og lek (sosial inkludering) 16 - Tipsplakater 17 5 Vennskapsuker - Tipsplakater 18 5 Vennskapsuker - Hemmelig/nissevenn - Lekgrupper - rollespill Rosing/si hyggelige ting 6 - Tipsplakater - rollespill - 21 Rosing/si hyggelige ting

8 4. Årsplan trivselsaktiviteter Årsplan trivselsaktiviteter Jevnlige aktiviteter: - Faddertreff/årsplan fadderaktiviteter (hver måned) - Hver tredje uke felles treff for å marker tema i sosial læreplan - SFO har superfredag siste fredag hver måned - 1. og 2. trinnet på SFO har turdag en dag i uka Måned Felles aktivitet Trinnvise, klassevise og SFO aktiviteter August September Høsttur felles Oktober Joggedag - felles Høsttur klassevis/trinn fadderklasser November Grunnskolens uke felles Skolelunsj Faddertreff som en del av denne uka 4. trinnet inviterer nye 1. klassinger To aktivitetsdager på tvers av alle trinn Desember Juleverksted felles Juleavslutninger trinn/klassevis Januar Julebord på SFO Februar Skidag trinnvis/fadderklasser Mars Skidag felles Karneval på SFO April Påskelunsj Påskelunsj på SFO Mai Aktivitetsdag felles 17. mailunsj Juni Sommeravslutning trinn/klassevis

9 5. Handlingsplan mot mobbing SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke mobbing hvis det foregår. Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer. Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon. Skolens rutiner skal sikre et best mulig samarbeid med foreldre. Hva mener vi med mobbing: En person er mobbet eller plaget når hun/han, gjentatte ganger over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre. Det er vanligvis en ubalanse i maktforholdet mellom mobber og offer. Negative handlinger er noe en person gjør med hensikt for skade en annen, og slike handlinger kan grupperes som følger: Verbale uttrykk: håning, stygge uttalelser, trusler osv. Fysiske uttrykk: slag, spark, klyping, å holde noen fast mot denne personens vilje, negativt kroppsspråk osv. Psykisk utmattelse: utestegning fra fellesskapet, ryktespredning, baktaling, ignorering osv. FOREBYGGENDE TILTAK På skolenivå: Skolens ledelse er ansvarlig for at tiltak på skolenivå blir satt i gang. Kartlegging av skolemiljøet for å avdekke plasser der mobbing ofte foregår Tilstrekkelig voksentetthet ute i friminuttene. Vurderes kontinuerlig i. f. t. situasjonen på skolen til enhver tid. Muligheter for varierte aktiviteter i skolegården. Det jobbes stadig med å få til flere og bedre aktiviteter ute. Klar definering av ansvar, gode informasjonsrutiner og aktiv inngripen fra de voksne. Hele personalet er med på å utarbeide rutiner for ansvar/informasjon. Disse skal evalueres med jevne mellomrom. Eget skjema for å registrere mobbesaker

10 Tett samarbeid med SFO. Viktig å bli kjent med ungene i andre sammenhenger enn bare i skolesituasjonen. Sosial læreplan som beskriver en helhetlig opplæring i sosial kompetanse. Fokusområder hver 3. uke med felles oppstart En felles norm blant personalet for akseptabel atferd på klassenivå, i friminuttene, på SFO og ved felles samvær. Kontinuerlig kompetanseutvikling hos de voksne i skolemiljøet (temadager, kurs, gruppearbeid o.l.) Aktivt arbeid for å ivareta samarbeidet hjem/skole. Tiltaksplan mot mobbing presenteres/repeteres på foreldremøter hvert år. Årsplan for trivselsaktiviteter På klassenivå: Kontaktlærer har hovedansvaret for gjennomføringen av tiltak på klassenivå. Skoleregler med avtalte konsekvenser. Det utarbeides gode rutiner for gjennomføring av konsekvensene. Aktivt bruk av klasseråd/elevråd. Rådene skal være et trygt sted der elevene kan ta opp ting de ønsker. Elevsamtaler med alle elever. Nye elever må få en samtale med kontaktlærer raskest mulig (gjerne i forkant av oppstart i ny klasse). Fokus på det positive hos elevene gjennom hele skoledagen. Fadderordning. Elever i de høyeste klassene får ansvar for elever på de lavere trinnene i en del sammenhenger. Aldersblanding med tanke på både faglig og sosial læring. Viktig at elevene får mulighet til å bli kjent med og trygge på flere enn bare klassekameratene.

11 I hjemmet: Lære sine barn å respektere andres følelser, synspunkter, interesser og eiendeler. Lære sine barn å forstå konsekvenser av egen atferd. Kontakte skolen umiddelbart hvis barn viser tegn på mistrivsel. Aktiv deltagelse fra foreldre/foresatte på arrangementer, møter o.l. Prioritere tid sammen med barna, og snakke med dem om hvordan de har det i skole- hverdagen. Omtale skolen og andre elever/foresatte på en saklig måte. Aktivt søke å skaffe seg kunnskap om mobbing.

12 Prosedyre i mobbesaker A) Hvis situasjonen er akutt, skal det som pågår stoppes med de midler som er nødvendig. Deretter følges prosedyren nedenfor. B) Hvis det kommer melding fra foreldre, elever, ansatte eller andre om at mobbing foregår eller mistenkes, følges følgende prosedyrer: 1. Kontaktlærer sjekker forholdene og kartlegger saken om mulig første dag, senest innen utgangen av tredje dag. Kontaktlærer frigjøres fra undervisning i den grad det er nødvendig. Dette innebærer: a) Kontaktlærer snakker med den som blir utsatt for mobbing b) Kontaktlærer snakker med den/de som mistenkes for mobbing, ev. sammen med dennes klassestyrer c) Hvis saken er opplagt, og alle har samme oppfatning av hva som har skjedd, kan en avtale inngås med mobberen (Se vedlegg 2, avtaleskjema). Det avtales oppfølgingssamtale. d) Samtidig med dette sørger kontaktlærer for mobbeofferet for skriftlig dokumentasjon av det som gjøres (Vedlegg 3). e) Skolens ledelse varsles. Ledelsen kan delta på dette tidspunkt, og rektor informeres. Hovedregelen er at saken forsøkes løst på klassenivå. f) Foreldrene til partene informeres av kontaktlærerne Hvis saken ikke løses ved bruk av punktene 1a 1f, eller at foreldre/skolen likevel ønsker det, går en videre: 2. Ledelsen deltar nå. Kontaktlærerne tar kontakt med foreldrene til både mobbeoffer og mobber(e) snarest, og senest innen ei uke. Dette kan innebære: a) Møter med foreldre hver for seg, hvis det anses som nødvendig for å få avklart forholdet b) Møter med foreldrene til mobbeoffer og mobber(e) sammen med elevene for å avtale slutt på mobbinga, samt oppfølgingssamtale etter ei uke. Møtet munner ut i et forhåndsvarsel jamnfør 9A (se skjema under), dette legges på elevmappa til den som er utsatt for mobbing og kopi sendes til mobber(e). c) Innen tre uker skal de involverte motta beskjed om hvordan saken er vurdert og oppfølging d) Er det ingen tegn til bedring fattes enkeltvedtak (se skjema under) og eventuelle

13 3. Oppfølging av avtaler andre hjelpetjenester kobles inn om man ikke klarer å løse saken på skolen a) Kontaktlærer holder kontakten med mobbeofferet og foreldre/foresatte for å forsikre seg om at det ikke er skjedd nye overgrep. b) Det avholdes møter slik som avtalt, og disse møtene dokumenteres på skjema Oversikt over møter i mobbesaker. Disse settes i egen perm på rektors kontor.3 4. Henstilling, forhåndsvarsel og enkeltvedtak a) Hvis det kommer henstilling behandles den etter gjeldende prosedyrer (se under) b) Hvis saken ikke løses gjennom overnevnte prosedyrer settes det i gang enkeltvedtak med tilhørende forhåndsvarsel Faglitteratur: LISTE OVER MOBBEMATERIELL Flo, Karin-Marie: Mobbing en lærerveiledning. Oslo, KUF, Høistad, Gunnar: Mobbing; ei bok om å forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Kristiansand, Forlaget Fag og Kultur, KUF: Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse. Innstilling fra faggruppe oppnevnt av KUF og BFD, juni 2000, Oslo Olweus, Dan: Mobbing i skolen. Hva vet vi og hva kan vi gjøre. Oslo, Universitetsforlaget, Pikas, Anatol: Slik stopper vi mobbing! Oslo, Gyldendal, Roland,Erling / Sørensen Vaaland, Grete: Mobbing i skolen; en lærerveiledning. KUF, Tro meg da! : mobbeofrenes egne historier og hvordan konflikt i skolen påvirker hjemmene. Mandal : Exodus, Roland, Erling:

14 Strategi mot mobbing. Universitetsforlaget, Roland, Erling: Mobbing en håndbok for foreldre. Rebell forlag. Vaaland, Grete: Problematferd er det noe problem? Lærerveiledning utarbeidet av Unni Vere Midthassel, Stavanger, Senter for atferdsforskning, Wiig, Wenche Synøve: Ansikt til ansikt. Innføring i skolemegling. Håndbok for lærere. Oslo, Gyldendal, Aarland, Svein Otto: Alene eller sammen. Håndbok i forebygging av mobbing og vold. Gyldendal, Storaas, Thorleif: Stopp volden! Idehefte om forebyggende arbeid i skolen.skolesjefen i oslo,1993. Skjønnlitteratur: Kirkegaard, Ole Lund: Gummi-Tarzan ( Passer for småskolen). Rønningen,Bjørn: Det er jeg, jeg som er Anna. (Serie som passer for småskolen). Foss, Åse Abrahamsen Petter Tankefull Alarm! : en skolemusikal om mobbing og miljøvern. Skrevet av elever i 7. og 8. klasse ved Ramberg skole. Asker forlag, Video: Klassemiljø. Produsent: Kristiansand Lærerhøgskole, Formidles via Statens filmsentral. 38 min. Revansj. Produsent: Undervisningsavdelingen NRK, Formidles via Statens filmsentral. (Passer for mellomtrinnet). 18 min. Mobbing. Scener fra barns hverdag. KUF, ved Arbeidsgruppen mot mobbing i skolen, 25 min., kl., Formidles via Statens filmtilsyn. (Passer på lærer- og foreldremøter). Konflikthåndtering i skolehverdagen. NRK 1995, 12 programmer a min., kl..

15 Eglemegle (1), Pladask og Bardus. NRK, (Passer for småskolen). 10 min. Internettadresser med lenker videre til nyttige steder om mobbing og mer litteratur: Ungdom mot vold. MOT en ideell stiftelse startet av toppidrettsutøvere mot narkotika og vold. Undervisningsopplegg mot mobbing er vedlagt planen. Definisjon av mobbing i spørreskjemaet til elevene Vi sier at en elev blir mobbet når en annen elev eller flere andre elever: Sier vonde og ubehagelige ting til ham eller henne, gjør narr av ham/henne eller bruker stygge og sårende kallenavn Overser ham/henne fullstendig eller stenger ham/henne med hensikt ute fra venneflokken Slår, sparker, lugger, skubber eller stenger ham/henne inne Forteller løgner eller sprer falske rykter om han/henne eller sender ubehagelige lapper og prøver å få de andre elevene til å mislike han/henne Og lignende ubehagelige ting Ved mobbing skjer disse tingene gjentatte ganger, og det er vanskelig for den som er utsatt å forsvare seg. Om en elev blir ertet gjentatte ganger på en ubehagelig og sårende måte, er dette også mobbing. Men det er ikke mobbing når noen blir ertet på en snill og vennskapelig måte. Det er heller ikke mobbing når to omtrent like sterke (jevnbyrdige) elever slåss eller krangler.

16 6. Skjema for henstilling til rektor ang. det psykososiale miljøet Skjema for henstilling til rektor om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet på skolen (Fylles ut ved henvendelse fra elever, foreldre eller råd/utvalg) Navn på klager/henstiller Telefon Klager/henstillers adresse Nærmere beskrivelse av forholdet hva og hvilke personer saken gjelder og hendelsesforløp. Bruk tilleggsark om nødvendig. Forslag til tiltak Dato for utfylling Underskrift fra klager/henstiller Dato for mottak hos skolens ledelse Underskrift fra skolens ledelse

17 7. Prosedyre for håndtering av henstilling Opplæringslovens 9A 3: Prosedyre for håndtering av henstilling Opplæringsloven 9A 3. Det psykososiale miljøet tredje ledd Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det vargjort enkeltvedtak. Begrepet HENSTILLING refererer til det som i Opplæringsloven omtales som Å BE OM TILTAK. Hvem kan levere en henstilling Dersom en henstilling gjelder konkrete tilfeller av krenkende atferd, må henstillingen komme fra eleven selv, elevens foreldre/foresatte. Dersom henstillingen gjelder flere elever eller det systematiske arbeidet med å fremme helse, trivsel og læring, kan det komme fra flere elever, elevenes foreldre, grupper av foreldre, foreldrekontakter, elevrådsmedlemmer samt råd og utvalg. Krav til henstillingen Henstillingen behøver ikke være skriftlig. Skolen må også ta stilling til muntlige krav. Det anbefales at eleven/foreldrene leverer en skriftlig henstilling, fordi det vil bedre etterprøvbarheten og elevene/foreldrene har noe å vise til ved en evt. klage. Skolen kan be foreldrene fylle ut et skjema for å sikre seg de nødvendige opplysninger om saken, men en kan ikke kreve det. (Se skjema) Henstillingen bør redegjøre for de faktiske forhold i saken og helst opplyse om hvilke tiltak eleven eller foreldrene ønsker. 1 Henstilling kan rettes muntlig eller skriftlig fra o elever o foresatte o råd og utvalg der elever/foreldre er representert 2 Henstillingen bør leveres på skjemaet Henstilling til rektor om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet på skolen. Henstillingen rettes til skolens ledelse v/rektor. 3 Skolen behandler en henstilling etter reglene i Forvaltningsloven. Det gjøres de nødvendige undersøkelser for å belyse saken så godt som mulig. Dette bør innbefatte: o samtale med elev som opplever ubehag o samtale med dens foresatte o samtale med elev/elever, evt. ansatt, som påstås stå bak krenkende atferd o samtale med elevens/elevenes foresatte o samtale med medelever o observasjon o samtale med andre nærpersoner (kontaktlærer, andre lærere/ansatte) Undersøkelsen skal ende i en konklusjon som danner grunnlag for rektors enkeltvedtak. Vedtaket skal fattes så raskt som mulig og senest i løpet av tre uker. Det føres logg og notater over alt som gjøres i saken.

18 4 Forhåndsvarsel om enkeltvedtak sendes ut til melder/henstiller (Jamfør eget skjema) 5 Enkeltvedtaket skal være skriftlig, og skal inneholde: o Henvisning til lovhjemmel for vedtaket o o Bakgrunnsbeskrivelse (faktisk hendelse basert på undersøkelsen) Selve vedtaket 1. Undersøkelsene gir ikke grunn til å hevde at eleven ikke får oppfylt sine rettigheter i henhold til Opplæringsloven 9a 2. Undersøkelsene viser at eleven ikke får oppfylt sine rettigheter i henhold til Opplæringsloven 9a. Det settes inn følgende tiltak (se eksempler) Avvik registreres i Kvalitetslosen o Informasjon om klagerett. Enkeltvedtaket skrives ut fra vedlagte mal. Av personvernhensyn kan det være nødvendig å fatte flere ulike vedtak rette mot den som er forulempet eller den/de som forulemper. 6 Tiltak settes i verk i samråd med kontaktlærer og de foresatte. Eksempler på tiltak: o o o o o o o o Utvidet inspeksjon Samarbeid med bussjåfør eller tiltak på skolevei Samtaler med kontaktlærer eller rådgiver Elevsamtaler over tid Tett foreldresamarbeid i perioder Tett oppfølging av enkeltelever Alternativ organisering med bytte av sitteplass, bytte av klasse evt. bytte av skole Evaluering etter bestemt tid, f.eks. etter 2 og 4 uker for å vurdere avslutning eller videreføring av saken. 7 Vedtaket kan påklages på grunnlag av: o Manglende oppfølging av henstilling eller at skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken o Utilstrekkelig tiltak tiltak uten effekt Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Foresatte har i henhold til forvaltningslovens 18 og 19 som hovedregel rett til å se dokumentene i saken. Klagefrist er tre uker etter at skrivet er mottatt (jfr. Forvaltningsloven 29). Klagen sendes til skolen slik at skolen kan ta stilling til saken en gang til. Dersom skolen ikke imøtekommer klagen, sendes den til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for videre avgjørelse. Klagen bør utformes skriftlig. Skolen/skoleeier har veiledningsplikt overfor klageren etter forvaltningsloven 11, og skal eventuelt hjelpe med å utforme klagen dersom det er behov for det.

19 8. Forhåndsvarsel 9A i Opplæringsloven Forhåndsvarsel til heimen i følge Forvatningsloven 16 ved enkeltvedtak etter Opplæringsloven 9A Foresatte til (elevens navn) Melding som gjelder mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger Foreløpig informasjon fra skolen. Jeg/vi viser til ( tlf./e-post/brev/samtale).. (dato) som gjelder (kort om hva saken gjelder) Vi tar enhver slik henvendelse svært alvorlig, og vil selvfølgelig gjøre det vi kan for å finne ut hva som har skjedd, men må samtidig forholde oss til gjeldende lovverk. Om det i saken skal treffes enkeltvedtak etter Opplæringslovens 9A, skal det i følge Forvaltningsloven 16 sendes skriftlig forhåndsvarsel om hva som igangsettes av prosedyre/ rutiner, og i følge 17 har skolen utredningsplikt før eventuelt vedtak gjøres. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. I tillegg har skole rutiner for behandling av mobbesaker som er forpliktende for skolen. Tiltak på nåværende stadium: Eks. 1. Samtaler med alle involverte parter i den hensikt å belyse saken best mulig. 2. Observasjon av elevenes læringsmiljø. 3. Behandle saken på skolenivå for å konkludere med eventuelle tiltak/sanksjoner. I løpet av 3 (tre) uker vil dere motta skriftlig informasjon om hvordan saken blir vurdert, og hva som eventuelt blir igangsatt av tiltak og oppfølging. skole, ( dato)

20 Rektor 9. Enkeltvedtak 9A i Opplæringsloven Skjema for enkeltvedtak Til..., (foresattes navn) foresatte til... (elevens navn) MELDING OM VEDTAK med bakgrunn i opplæringslovens 9A-3 Elevenes psykososiale miljø Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Vi viser til melding (dato) og foreløpig informasjon fra skolen (dato). Vi finner ikke at elevens rett til et godt psykososialt miljø er brutt! Vi finner at elevens rett til et godt psykososialt miljø ikke er oppfylt, og skolen har kommet fram til følgende vedtak: A. Undersøke saken B. Foreløpige tiltak C. Videre oppfølging Klagerett Vedtaket kan klages inn for Fylkesmannen, jfr. forvaltningsloven 28. Klagefrist: 3 uker. Klagen sendes til skolen for videresending tjenestevei!..skole dato... Rektor

21 10. Lokale skjema mobbesaker Vedlegg 1 REGISTRERINGSSKJEMA Navn: Tid: Dette har skjedd: Den/de voksne gjør følgende med situasjonen: Mottatt: (underskrift) Meldt av: (underskrift)

22 Vedlegg 2 AVTALESKJEMA Jeg/vi (navn på elev(er)) har den (dato) sammen med (navn på voksen) inngått denne avtalen: Jeg/vi er enige om avtalen: Underskrift av eleven(e). Dersom jeg/vi bryter denne avtalen, vil det bli reaksjoner! Vi som har vært med på denne avtalen, skal bestemme dato for nytt møte, der vi treffes og forteller om hvordan det går med avtale. Nytt møte blir:

23 Vedlegg 3 Oversikt over møter i mobbesaker Dato Møtet angående Tilstede Nytt møte avtalt

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole 1 Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bardufoss ungdomsskole 2015/2016 MOBBING Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2012 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Vedtatt i SMU 29.02.2012 Rune Hoholm Sørreisa kommune 29.02.2012 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR SKOLEMILJØET

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Ila skole Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Elevenes skolemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ Arbeid for å sikre godt læøringsmiljø Hårstad skole skal hvert år gjennomføre et systematisk arbeid for å utvikle et godt læringsmiljø fritt for mobbing og trakassering:

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Efteløt skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være med på å skape et

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Forord av rektor Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Nypvang skole skal være en trygg og trivelig læringsarena for elever og de ansatte. Skolen skal både avdekke og forebygge faktorer som er med på

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE 2016-2019 Versjon: 9.11.15 Innledning Vårt skolemiljø skal være preget av et godt psykososialt miljø, fritt for krenkelser. Sagene skole skal bidra til utvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Side 1 av 5 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 9a-3 Skolens psykososiale miljø. Opplærinsgslovens 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

OLWEUSPROGRAMMET MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD

OLWEUSPROGRAMMET MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD OLWEUSPROGRAMMET MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD DEFINISJON AV BEGREPET MOBBING: En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger over en viss tid, er utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole 12.08.2015 Skoger skole 1 Innhold 2 Henvisning til lovverk... 2 3 Definisjon av mobbing... 2 4 Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn vår Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn vår Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 5. 7. trinn vår 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Året så langt og litt videre 9a-3 Retten til et godt psykososialt miljø Mobilbruk/ nettvett for barn på mellomtrinnet

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer