Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune"

Transkript

1 Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2009 Internkontroll lønn Kvinesdal kommune Mars 2010

2 SAMMENDRAG Kontrollutvalget vedtok i sak 02/09 å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor internkontroll på lønnsområdet i Kvinesdal kommune. Bestillingen kom på bakgrunn av kommunestyrets plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i møte , hvor en grundig gjennomgang av rutiner og oppfølging av rutiner på lønnsområdet ble prioritert. Internkontroll kan defineres 1 på denne måten: Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte. Den utformes får å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: Målrettet og kostnadseffektiv drift Pålitelig ekstern regnskapsrapportering Overholdelse av gjeldende lover og regler. Utgangspunktet for rådmannens internkontroll kan hentes fra kommunelovens 23 nr. 2 hvor det står:.administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kvinesdal kommune har etablert et eget internkontrolldokument for lønnsområdet hvor målsettinger med internkontrollen, risikovurderinger og arbeidsbeskrivelser, er angitt. Det er også gitt anbefalinger til kontroller og hvem som er primæransvarlig for disse. Kriteriene som revisor har brukt i forvaltningsrevisjonen er hovedsakelig hentet fra Cosorammeverket om Intern kontroll et integrert rammeverk, samt kommunens egne regler og retningslinjer. Undersøkelsen er gjennomført ved dokumentanalyse og intervjuer. Alle intervjuer er verifisert. Det er videre utført en spørreundersøkelse blant enhetslederne i kommunen. 16 av 17 enhetsledere svarte på undersøkelsen. Alle intervju er verifisert. En har videre gjennomgått kommunens regler og retningslinjer som vedrører intern kontroll innen lønnsområdet, som økonomireglement og delegasjonsreglement, samt kommunens internkontrolldokument. Følgende problemstillinger har dannet utgangspunkt for arbeidet: 1. Har kommunen et tilfredsstillende system for internkontroll på lønnsområdet 2. Følges kommunens rutiner innen lønnsområdet og skjer rapportering og utbetaling i henhold til krav i lov, forskrift og etter aktuelle retningslinjer? Nedenfor gjennomgås de funn som revisjonen har gjort og hvilke anbefalinger som gis. 1 Coso-rapporten Side 2

3 Kontrollmiljø Kvinesdal kommune har utarbeidet egne etiske retningslinjer, men ansattes kjennskap til disse er mangelfulle eller kunne vært bedre. Revisjonen anbefaler at lederne etablerer kommunikasjonsrutiner som setter etikk høyt på agendaen i forhold til de ansatte. Det anbefales at alle nyansatte signerer for at de har lest og forplikter seg til å følge kommunens etiske regelverk. Behov for ytterligere kompetanse og opplæring innen lønnsområdet er avdekket gjennom spørreundersøkelsen rettet mot enhetslederne. Gjennomgang av lønnsbilag og kontroll av reiseregninger viser også at behovet for opplæring er til stede. Revisjonen anbefaler at kompetanse innen lønnsområdet bygges opp ytterligere i enhetene for å sikre målsetningen om korrekt utbetaling av lønn og godtgjørelser. Risikovurdering og etablering av målsettinger. Kommunen har etablert en klar målsetning når det gjelder lønnsområdet: lønn skal utbetales korrekt. For å håndtere forhold som kan påvirke dette målet er det viktig å foreta en identifisering og analyse av relevante risiki og ha et kontinuerlig fokus på dette. Kommunen har gjennomført risikovurderinger og -analyser ved etableringen av internkontrolldokumentet innen lønnsområdet, men det er ikke etablert noen regelmessige og systematiske oppdateringer av risikovurderingene og design av kontrollaktivitetene. Revisjonen mener dette kan utvikles ytterligere og anbefaler følgende: At interne og eksterne faktorer som bidrar til risiko for lønnsområdet identifiseres. At det innføres en regelmessig og systematisk oppdatering av risikovurderinger og design av kontrollaktiviteter, herunder også vurderinger av de interne og eksterne faktorer som bidrar til risiko på lønnsområdet (for eksempel endringer i bemanning, endringer i lovverk og regelverk). Etablerte kontrollaktiviteter gjennomgås mht hvilken risiko som skal reduseres, og hvilke faktorer som driver hendelsene. Det bør vurderes om noe av risikoen kan fanges opp i andre og mer effektive kontroller. Revisjonens gjennomgang viste at det ikke er foretatt en risikovurdering og risikoanalyse på Notus-området eller i forhold til å oppnå rett regnskapsrapportering, og anbefaler derfor at det gjennomføres en risikovurdering og risikoanalyse for Notus-området. At det foretas en risikovurdering og risikoanalyse i forhold til å oppnå rett regnskapsrapportering. Side 3

4 Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter etableres for å håndtere risikofaktorer som kan bidra til at målsettingen om at korrekt lønn utbetales, ikke nås. Kontrollene kan virke forebyggende, oppdagende, eller de kan korrigere avdekkede feil. Kommunen har i sitt internkontrolldokument lagt opp til flere kontrolltiltak. Revisjonen har i sin gjennomgang funnet flere forhold som vi mener kan forbedres og har følgende anbefalinger: Revisjonen anbefaler at oversikt over gitte fullmakter til å kunne anvise og dokumentasjon av disse, til enhver tid er a jour og tilgjengelig for lønningsavdelingen. Ansvarlig person for å påse at dette foreligger bør utpekes. Revisjonen anbefaler at det utarbeides retningslinjer og rutiner for Notus-området ift det arbeidet som skal utføres i omsorgsenhetene. Revisjonen anbefaler at kommunen etablerer flere kontrollaktiviteter for å redusere risikoen for feil utbetaling av lønn. Aktuelle kontroller er: Det bør etableres en kontroll med endringer av lønnsdata etter sentrale og lokale forhandlinger. Det bør etableres en bunkesumkontroll ved innregistrering av variable lønnsdata. Det bør kontrolleres at korrekte personaldata er overført korrekt fra Agresso til Notus. Det anbefales å kontrollere at variable timer mellom Notus og lønnssystem stemmer overens før lønn kjøres. Bokføringer i lønnssystem og regnskapssystem bør avstemmes jevnlig i løpet av regnskapsåret. Det bør etableres en kontroll med at alle naturalytelser blir korrekt innberettet. Det bør etableres en kontroll som sikrer at alle timelister fra Notus blir underskrevet av ansatte. Det bør etableres en kontroll med at alle som anviser har dokumentert anvisningsmyndighet. Det bør etableres en kontroll ved at den personen som registrerer variable lønnsbilag i lønnssystemet avviser bilag som ikke innehar nødvendige underskrifter. Det bør etableres en jevnlig kontroll med at kun personer som skal være autorisert til å ha tilgang til lønns- og regnskapssystemet er de som faktisk har slik autorisering. Revisjonen vil også anbefale at etterkontroll etter lønnskjøring gjennomgås i forhold til hvilke risikoer som skal reduseres og hvilke kontrollpunkter som skal kontrolleres. Revisjonen anbefaler at sentral lønnsmedarbeider ikke bør gjennomføre etterkontroll av utbetalt lønn ved Støttetjenesten. Side 4

5 Revisjonen anbefaler at sentral lønnsmedarbeider med alle fullmakter i lønnssystemet ikke bør ha anvisningsmyndighet på lønnsutbetalinger. Revisjonen anbefaler at rutiner konkretiseres og dokumenteres slik at det ikke er tvil om hva som skal kontrolleres og når dette skal gjøres. Revisjonen anbefaler at ansatte med ansvar for å gjennomføre kontroller får den nødvendige opplæring/kompetanse til å utføre kontrollen tilfredsstillende. Revisjonen anbefaler at kontroller etableres for å sikre at lønn ikke utbetales etter påbegynt permisjon eller ved andre forhold som ikke berettiger ansatt lønn. Ved gjennomgang av utførte kontrollaktiviteter har revisjonen funnet avvik ved følgende kontrolltiltak: Variabel lønn utbetales uten at lønnsbilaget er både attestert og anvist. Reiseregningene er ikke korrekt utfylt. Etterkontroll av utbetalt lønn dokumenteres ikke utført fra enhetenes side. Alle timelister fra Notus-systemet blir ikke underskrevet av ansatte. Tidsfristen for innlevering av lønnsdata til lønningskontoret blir ikke overholdt. Bilag er anvist og utbetalt uten at anvisningsmyndighet foreligger. Revisjonen anbefaler at kontroller som ikke gjennomføres som forutsatt følges opp. Informasjon og kommunikasjon Gjennomgangen viser at det kan være behov for en gjennomgang av om ansatte med ansvar for internkontroll og kontrolltiltak har tilstrekkelig informasjon til å kunne utøve forventet kontroll. Informasjon er av vesentlig betydning for å kunne utøve styring og kontroll. Revisjonen registrerte også at målsettingene for lønnsområdet ikke var tilstrekkelig kjent i organisasjonen, og mangler ved kontroller indikerer at det er behov for større kunnskap om hensikten med kontrollen. Følgende anbefales: Revisjonen anbefaler at informasjonsbehov registreres og at relevant og nødvendig informasjon formidles slik at ansatte kan ivareta sine ansvarsområder. Revisjonen anbefaler at målsettingene for lønnsområdet blir kommunisert ut i organisasjonen og at det etableres en forståelse for hvorfor kontrolltiltakene skal utføres. Overvåking, oppfølging og læring Kommunen har ikke etablert et systematisk oppfølgings- og rapporteringssystem for internkontrollen innen lønnsområdet. En systematisk oppfølging er viktig for å sikre at internkontrollen fungerer effektivt og hensiktsmessig. Revisjonen mener at det også må sikres at mangler ved internkontrollen blir rapportert til riktig instans slik at oppfølging kan utøves. Side 5

6 Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider og gjennomfører oppfølgingsprosedyrer for å skaffe kunnskap om internkontrollen er effektiv og hensiktsmessig. Revisjonen anbefaler at det etableres et system for rapportering av mangler i internkontrollen i tide til de som har ansvar for å iverksette korrigerende tiltak, og til rådmannen når det er påkrevd. Revisjonen anbefaler at rådmannen påser at internkontrollen følges opp og fungerer hensiktsmessig og effektivt. Konklusjon: Konklusjonen er at Kvinesdal kommune har etablert et godt grunnlag for videre arbeid og utvikling av internkontroll på lønnsområdet. Med utgangspunkt i Coso-rammeverket og kommunens etablerte system for internkontroll kan revisjonen likevel ikke konkludere med at systemet for internkontroll på lønnsområdet er tilfredsstillende. Kommunen har dog et fundament som kan brukes i det videre arbeidet for å styrke sin internkontroll og få et dynamisk system som skal gi større sikkerhet for at målsettingene nås. Revisjonen har i denne undersøkelsen avdekket at flere tiltak og rutiner innen internkontrollen ikke blir gjennomført eller fulgt. Et etablert oppfølgingssystem ville kunne ha avdekket disse avvikene og sørget for at kontrollene ble gjennomført slik rutinen tilsier. Bortsett fra utfylling av reiseregningene er det for øvrig ingen indikasjoner på at rapportering og utbetaling av lønn ikke skjer i henhold til krav i lov og forskrift. Side 6

7 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Formål og problemstillinger Gjennomføring, avgrensning og metode: REVISJONSKRITERIER Lovhjemler Rammeverk for vurdering av internkontroll Presentasjon av COSO og CoCo Revisjonskriterier relatert skatte- og avgiftsmessig håndtering av ytelser Øvrige revisjonskriterier Revisjonskriterier offentlig rapportering Interne retningslinjer Kvinesdal kommune Veiledere KOMMUNENS SYSTEM FOR INTERN KONTROLL OG ETTERLEVELSE AV DENNE Kontrollmiljø Etikk Organisering og ansvarsforhold Kompetanse og hjelpemidler Oppsummering kontrollmiljø Risikovurdering og etablering av målsettinger Etablering av målsettinger Identifisering og vurdering av risiko Kontrollaktiviteter Gjennomgang av kontrollaktiviteter Risikoområder som ikke blir kontrollert Oppsummering kontrollaktiviteter Informasjon og kommunikasjon Formidling av informasjon Kommunikasjon Varsling Oppsummering informasjon og kommunikasjon Overvåkning, oppfølging og læring Oppfølging OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Oppsummering Konklusjon HØRING Rådmannens tilbakemelding Revisjonens kommentarer Side 7

8 FORORD Kvinesdal kommune vedtok plan for forvaltningsrevisjon i kommunestyremøte den I planen er en gjennomgang av rutiner og oppfølging av rutiner på lønnsområdet, et prioritert prosjekt for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen i sak 02/09. Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001 og gjennomført i perioden mars 2009 februar Planen var å være ferdig med forvaltningsrevisjonen innen 15. juni 2009, men mangel på personalressurser i Kommunerevisjonen Vest har ført til at leveringen er blitt forsinket. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet har vært Vilhelm Lunde Holme og Irene Loka. Kvinesdal, 9. mars 2010 (sign) Irene Loka revisjonssjef (sign) Vilhelm Lunde Holme prosjektmedarbeider Side 8

9 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok i møte å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor internkontroll på lønnsområdet i Kvinesdal kommune, og se på rutinene som er etablert for å sikre betryggende kontroll over lønnsområdet. Prosjektet er prioritert av kommunestyret i Plan for forvaltningsrevisjon for Kvinesdal kommune for perioden Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonsprosjektet er at det har skjedd flere ganger at lønn er blitt feil utbetalt. I perioden prosjektet har pågått skjedde også det at lønnen til ansatte før påske 2009 ikke ble utbetalt på forfallsdato. Dette medførte ulemper for ansatte og mye ekstra arbeid internt på lønningsavdelingen, samt negativ publisitet i media. Det ble i etterkant etablert et nytt kontrolltiltak for å hindre at denne hendelsen skal skje igjen. Kvinesdal kommune hadde i 2008 ca 438 årsverk og sysselsatte ca 600 personer. 2 Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter utgjorde 67,8 % av de totale driftsutgiftene og var på 260 mill kr 3. Området for skatt/regnskap/lønn er bemannet med 6,7 årsverk 4 og er en del av støttetjenesten. 1.2 Formål og problemstillinger Formålet med prosjektet er å foreta en gjennomgang av rutinene på lønnsområdet. Lønnsområdet påvirker mange personer både i forhold til å være lønnsmottaker og være ansvarlig for tilrettelegging og utbetaling av lønn. Lønnsområdet berører også alle enhetene, samt at offentlige myndigheter krever stor nøyaktighet på dette området. Det er derfor av stor betydning at kommunen har lagt opp til gode rutiner som sikrer at alle lønnsutgifter som vedrører kommunen blir korrekt utbetalt, regnskapsført og innberettet og at det bare utbetales og regnskapsføres lønn til personer som har et reelt arbeidsforhold til kommunen/enheten. Følgende problemstilling har dannet utgangspunkt for arbeidet: 1. Har kommunen et tilfredsstillende system for internkontroll på lønnsområdet 2. Følges kommunens rutiner innen lønnsområdet og skjer rapportering og utbetaling i henhold til krav i lov, forskrift og etter aktuelle retningslinjer? 2 Årsrapporter Årsregnskap Årsrapport fra støttetjenesten 2008 Side 9

10 1.3 Gjennomføring, avgrensning og metode: Avgrensning Prosjektet er avgrenset til rutiner knyttet til lønnsområdet. Vi har ikke vurdert kommunens rutiner rundt sykepengerefusjoner. Metode Undersøkelsen er gjennomført ved dokumentanalyse og intervjuer. Alle intervjuer er verifisert. Det er videre utført en spørreundersøkelse blant enhetslederne i kommunen. 16 av 17 enhetsledere svarte på undersøkelsen, og vedkommende enhetsleder som ikke svarte hadde begrunnelse for det. En har også brukt resultatet av kontroller utført i forbindelse med regnskapsrevisjon. Side 10

11 2. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er de normer og standarder som er relevante for det området som skal undersøkes i en forvaltningsrevisjon. Under gjennomføringen av dette prosjektet har revisjonen benyttet følgende former for revisjonskriterier: Relevante lovhjemler (krav i lov og forskrift) Anerkjent rammeverk for intern kontroll Kommunens egne regler og retningslinjer, herunder kommunens eventuelle system for intern kontroll Øvrige relevante kriterier Revisjonskriteriene vil bli presentert nærmere under. Der kriteriene er omfattende vil de relevante elementene bli presentert nærmere under aktuelt kapitel. 2.1 Lovhjemler Kommuneloven Utgangspunktet for vurderingen av kommunens internkontroll er Kommunelovens 23 som slår fast at: administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I tillegg til dette finnes en rekke bestemmelser i kommuneloven og ulike særlover og forskrifter som er relevante for kommunenes arbeid med intern kontroll. Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljølovens 14-5 inneholder blant annet bestemmelser om at skriftlig arbeidsavtale skal inngås i alle arbeidsforhold og at arbeidsgiver skal utforme utkast til avtale i henhold til minimumskrav som er gitt i lovens Arbeidsmiljøloven 2-4 inneholder bestemmelser rundt varsling i virksomheter. Videre er det i arbeidsmiljøloven bestemmelser om arbeidstakers vern mot gjengjeldelse etter varsling, samt krav om at arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling. 2.2 Rammeverk for vurdering av internkontroll Presentasjon av COSO og CoCo Som grunnlag for forvaltningsrevisjonen har vi brukt COSO-rapporten5 Intern kontroll et integrert rammeverk. I tillegg har vi brukt CoCo-rapporten 6 Forvaltning, styring og kontroll, en veileder i kontroll. Nedenforstående er således hentet fra disse rapportene. 5 COSO-rapporten Intern kontroll et integrert rammeverk ble utgitt av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i Den ble oversatt til norsk og utgitt av NIRF i samarbeid med Norsk Bankrevisorforening i Side 11

12 Intern kontroll defineres slik i COSO-rapporten: Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: Målrettet og kostnadseffektiv drift Pålitelig ekstern regnskapsrapportering Overholdelse av gjeldende lover og regler. Kontroll omfatter de elementer i en organisasjon som, sett under ett, støtter personer i deres arbeid for å nå organisasjonens målsettinger. Disse målsettingene kan inndeles i tre generelle kategorier: Målrettet, hensiktsmessig og effektiv drift inkluderer målsettinger som er knyttet til organisasjonens mål for å unngå uheldig bruk eller tap av organisasjonens ressurser og sørger for at forpliktelser identifiseres og håndteres. Pålitelig intern og ekstern rapportering inkluderer målsettinger om nøyaktig vedlikehold av regnskapsdokumenter, at informasjon som benyttes innad i organisasjonen og informasjon offentliggjort til tredeparter er pålitelig. Dette inkluderer at regnskapsdokumenter beskyttes mot to former for bedrageri: At tyveri skjules og at resultatene er feilaktig framstilt bevisst eller ubevisst. Overholdelse av gjeldende lover og regler samt interne retningslinjer inkluderer målsetninger som skal sikre at organisasjonens forretningsdrift utføres i samsvar med lover og regler og interne retningslinjer. En effektiv og hensiktsmessig kontroll er ifølge CoCo-rapporten en kontroll som gjør en organisasjon pålitelig med hensyn til måloppnåelse. Kontrollen er effektiv og hensiktsmessig i den grad den gir rimelig sikkerhet for og at man kan ha tillit til at organisasjonen vil oppnå sine målsettinger. Eller sagt på en annen måte, kontrollen er effektiv og hensiktsmessig i den grad de gjenværende risiki for at organisasjonen ikke skal nå sine målsettinger, anses som akseptable. Kontroll kan kun gi rimelig sikkerhet, ikke absolutt sikkerhet. Dette fordi det ligger innebygde begrensninger i kontroll som muligheten for feilaktige evalueringer i beslutningsprosessen, sammenbrudd på grunn av menneskelig svikt, at kontrollaktiviteter omgås ved at to eller flere personer inngår felles avtaler som hemmeligholdes, eller at ledelsen overstyrer kontrollsystemet. Kontroll kan bidra til å minimalisere faren for at det skjer feil og sammenbrudd, men kan ikke gi en absolutt sikkerhet for at dette ikke skjer. Videre bør en ta hensyn til kost-/nyttebetraktninger når kontrollsystemer skal utformes i en organisasjon. Kostnadene forbundet med kontroll må holdes opp mot nytteverdien, herunder de risikoene som den aktuelle kontrollaktiviteten er ment å skulle håndtere. Avgjørelser om utformingen innbefatter at en må akseptere en viss grad av risiko: Resultater eller handlinger kan ikke forutses med absolutt sikkerhet. 6 CoCo-rapporten ble utgitt av The Canadian Institute of Chartered Accountants i Den ble oversatt til norsk og utgitt av NIRF i samarbeid med Norsk Bankrevisorforening i Side 12

13 I COSO-modellen deles den interne kontrollen inn i fem innbyrdes sammenhengende komponenter; kontrollmiljø, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon, samt oppfølging. Det er samspillet mellom og anvendelsen av disse komponentene som er avgjørende for om et foretak vil lykkes i å nå målsettingene for den interne kontrollen. Kontrollmiljøet er forutsetningen for at de andre komponentene i kontrollstrukturen skal fungere effektivt og bidra til god intern kontroll. Kontrollmiljøet formes av ledelsen ved deres holdninger til og vektlegging av intern kontroll i organisasjonen. Kontrollmiljøet påvirkes av faktorer som integritet og etiske verdier, organisasjonsstruktur, ledelsesfilosofi og lederstil, personal- og rekrutteringspolitikk. Risikovurdering har betydning for valg av relevante kontrollaktiviteter og gjennomføring av nødvendige endringer i de eksisterende kontrollene. Gjennom risikovurderingen skaffes det oversikt over hvilke risikofaktorer som eksisterer for at man ikke skal nå målene, og konsekvensene av at de inntreffer. En viktig del av ledelsens risikovurdering blir å vurdere hva som totalt sett er akseptabel risiko for foretaket. Kontrollaktiviteter er spesifikke kontrolltiltak som etableres for å håndtere de risikofaktorene som foreligger, og for å sikre at en når målsettingene med den interne kontrollen. Kontrollene kan virke forebyggende, oppdage feil, eller de kan korrigere avdekkede feil. Informasjon og kommunikasjon er av vesentlig betydning for å kunne utøve styring og kontroll, og for å kunne utføre oppgaver i samsvar med fastsatte retningslinjer. Oppfølging er viktig for å ha en regelmessig vurdering av hvor effektive de eksisterende kontrollene er, om de er i stand til å håndtere nye risikofaktorer som oppstår, og om kontroller faktisk blir utført. Intern kontroll omfatter alle former for kontrollaktiviteter, uansett om det gjelder tekniske, driftsmessige, regnskapsmessige eller administrative prosesser. De fem komponentene i den interne kontrollstrukturen i COSO-modellen, skal forhindre, oppdage og korrigere feil og uregelmessigheter som måtte oppstå. Kontrollen må utformes ut fra kommunens størrelse og organisasjonsstruktur. Om den interne kontrollen har fått en hensiktsmessig utforming, avhenger dessuten av om den er tilpasset de risikofaktorene som kommunen må forholde seg til. 2.3 Revisjonskriterier relatert skatte- og avgiftsmessig håndtering av ytelser Regelverket for skatte- og avgiftsmessige behandling av godtgjørelser og naturalytelser er komplekst. En rekke bestemmelser stiller klare krav til hvordan lønn og lønnsrelaterte ytelser skal innberettes og hvilken dokumentasjon som skal foreligge. Virksomhetene skal kontrollere den skattemessige, avgiftsmessige og regnskapsmessige behandlingen av de ytelser som ligger til grunn for innberetningen av lønnsytelser. Bestemmelsene omfatter både naturalytelser og utgiftsytelser. Side 13

14 Naturalytelser er en økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter eller andre lignende betalingsmidler. Fordeler som en arbeidstaker mottar i form av naturalytelser er som hovedregel skattepliktig inntekt, men det er gitt fritak for enkelte ytelser. Eksempler på naturalytelser er avis, bil og telefon. Utgiftsytelser er økonomisk godtgjørelse i arbeidsforhold som arbeidstaker mottar til dekning av utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeid. Eksempler på utgiftsgodtgjørelse er bruk av telefon eller kostgodtgjørelse på reise med overnatting refundert etter statens satser. Slike utgiftsgodtgjørelser er skattefrie dersom satser og dokumentasjonskrav følges, og kan da utbetales uten skattetrekk og uten arbeidsgiveravgift. Det er også et skille mellom det som er skattepliktig, trekkpliktig, oppgavepliktig og arbeidsgiverpliktig. Oppgavepliktige ytelser vil omfatte alle de ytelser som skal innberettes til ligningsmyndighetene, også de ytelser som ikke er skattepliktige eller trekkpliktige. Som eksempel på oppgavepliktige ytelser kan nevnes bilgodtgjørelse etter statens staser. Trekkpliktige ytelser skal det trekkes skatt av før de utbetales. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av trekkpliktige naturalytelser og godtgjørelser. Feil behandling av trekkpliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser kan føre til at ytelser og godtgjørelser ikke blir korrekt lønnsinnberettet. Arbeidsgiver kan bli økonomisk og strafferettslig ansvarlig hvis det ikke foretas forskuddstrekk, jfr. ansvars- og straffebestemmelsene i skattebetalingslovens kap. 10. Arbeidsgiver kan også bli ilagt tilleggsavgift, jfr. folketrygdloven 24-4 tredje ledd 7. Hvis det ved et senere bokettersyn avdekkes at ytelser og godtgjørelser ikke er innberettet mv., kan arbeidstaker/skattyter risikere å bli etterlignet og få skatten forhøyet for det år ytelsen skulle vært innberettet. 2.4 Øvrige revisjonskriterier Revisjonskriterier offentlig rapportering Skattebetalingsloven av nr 67 Loven samler regleverket om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. Forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser (skattedirektoratet) av nr 9830 Forskriften gir nærmere regler om forskuddstrekk. Skatteetatens Lignings-ABC Skatteetatens Lignings-abc for 2008 inneholder definisjon på naturalytelser og regelverk rundt verdsettelse og trekkplikt for slike ytelser Interne retningslinjer Kvinesdal kommune Kvinesdal kommunes system for internkontroll på lønnsområdet, datert Dersom arbeidsgiveren ikke gir årsoppgave etter 24-3 andre ledd, eller gir en uriktig eller ufullstendig oppgave, kan ligningsmyndighetene fastsette eller endre grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. For et slikt vedtak gjelder ligningsloven kapittel 9 om saksbehandling, 10-2 til 10-5 om tilleggsskatt, og 11-2 om søksmål fra det offentlige. Side 14

15 Økonomireglement for Kvinesdal kommune, vedtatt nov Administrativt delegasjonsreglement, vedtatt Etiske retningslinjer for Kvinesdal kommune, datert Veiledere Varsling hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner utarbeidet av KS. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, utarbeidet av Arbeids og Inkluderingsdepartementet. Side 15

16 3. KOMMUNENS SYSTEM FOR INTERN KONTROLL OG ETTERLEVELSE AV DENNE I følge kommunens økonomireglement skal det etableres rutiner som sikrer korrekte lønnsutbetalinger til enhver tid. Den enkelte enhetsleder har ansvaret for å etablere kompetanse og kontrollrutiner som ivaretar kommunens behov for korrekt behandling av lønnsutbetalinger. Problemstilling 1 ble innledningsvis definert som: Har kommunen et tilfredsstillende system for intern kontroll på lønnsområdet? Vår gjennomgang vil følge inndelingen i de fem komponentene fra COSO som vi presenterte under gjennomgangen av revisjonskriterier. Vi vil så foreta en samlet vurdering av kommunens system for internkontroll. Der vi underveis i gjennomgangen ser forslag til mulige forbedringer på enkeltområder vil vi likevel kommentere dette. 3.1 Kontrollmiljø Kontrollmiljøet setter standarden for en organisasjon når det gjelder å påvirke de ansattes holdning til kontroll. Det danner grunnlaget for de øvrige kontrollkomponentene og gir orden og struktur. Kontrollmiljøfaktorer består av integritet, etiske verdier og kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, lederens filosofi og driftsform, måten ledelsen fordeler ansvar og myndighet på, og hvordan den organiserer og utvikler virksomhetens menneskelige ressurser, samt til slutt styrets tilsyns- og kontrollfunksjon. (Coso-rapporten). Følgende er vurdert: Er felles etiske verdier etablert, formidlet og praktisert i hele organisasjonen? Er myndighet, ansvar og den/de man blir holdt ansvarlig overfor klart definert og i samsvar med organisasjonens målsettinger slik at beslutninger tas og gjennomføres av rette vedkommende Har personer tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og hjelpemidler til å bidra til oppnåelse av organisasjonens målsettinger? Etikk Rammeverket fra COSO viser til at ledelsens preferanser i forhold til integritet og etiske verdier påvirker adferdsnormene i organisasjonen. Ledelsens integritet er en forutsetning for etisk adferd i alle aspekter ved en virksomhets aktiviteter. Å ivareta kommunens gode navn og rykte krever at adferdsnormene går ut over den rene etterlevelsen av lovkrav. Etiske retningslinjer Kvinesdal kommune har utarbeidet etiske retningslinjer datert Retningslinjene er utarbeidet med sikte på å bevisstgjøre ansatte i etisk atferd og de er dermed ment som en generell rettesnor som krever refleksjon av den enkelte i vanskelige situasjoner. Formålet med de etiske retningslinjene er at ledere og øvrige ansatte skal: Side 16

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Hvorfor internkontroll?

Hvorfor internkontroll? Dagens tema Definisjon av internkontroll (Coso) Kontrollmiljøet Risikovurdering Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer Overvåking (monitoring) Begrensinger ved internkontroll Hvorfor internkontroll?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Rådmannens internkontroll omfang og løsningl

Rådmannens internkontroll omfang og løsningl Rådmannens internkontroll omfang og løsningl Ved rådmann Marit Langfeldt Ege Bærum kommune Arbeidsgruppas anbefalinger Gode og og formålstjenlige anbefalinger fra arbeidsgruppa Rolleforståelse og godt

Detaljer

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Stein A. Ytterdahl Rådmann Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hvilke overordnede tanker styres kommunen etter, herunder kort om organisering, omfang og

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn Rapport 03/2008 R Omsorgslønn Januar 2008 PUBLIKASJONER FRA TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon 01/2007 - F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/2007 - R Sosiale

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune Systematisk håndtering av avvik i kommune BESTILLING Kontrollutvalget i kommune har i sak 20/2016 bestilt en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering. I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2018 står det

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Client name - Event - Presentation title Page 1 AGENDA 1 2 Rammeverk for helhetlig risikostyring

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Internkontroll Styring og kontroll. Økonomisk kriminalitet: Straff. Økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Misligheter

Internkontroll Styring og kontroll. Økonomisk kriminalitet: Straff. Økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Misligheter Internkontroll Styring og kontroll COSO og COSO ERM Økonomisk kriminalitet Misligheter Økonomisk kriminalitet: Straff Lovstridig handling Straffefrihetsgrunner (Nødrett Strl 17, Nødverge 18) Straffbarhetsvilkår

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Trondheim byarkiv v/elin E. Harder. Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv

Trondheim byarkiv v/elin E. Harder. Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv Trondheim byarkiv v/elin E. Harder Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Norsk arkivråd, Trondheim 23.03.2010

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Arkivplan som verktøy for internkontroll i kommunene

Arkivplan som verktøy for internkontroll i kommunene Arkivplan som verktøy for internkontroll i kommunene Kontaktkonferansen, IKA Finnmark, Alta, 26. september 2017 INFORMASJONSFORVALTNING KARI REMSETH KARILREMSETH@GMAIL.COM Agenda Arkivplan Bestemmelsene

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Foto: Carl-Erik Eriksson Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune 1 Bakgrunn Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Samarbeidsorgan

Detaljer

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente?

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 6.feb 2014 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS RÅDMANNENS INTERNKONTROLL- ORDEN I EGET HUS Bakgrunn Hva

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/16 Dato: 19.01.16 kl. 16.00 19.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Utsira kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Etiske retningslinjer for. Kvinesdal kommune. Kvinesdal

Etiske retningslinjer for. Kvinesdal kommune. Kvinesdal Kvinesdal kommune Etiske retningslinjer for Kvinesdal kommune Kvinesdal 07.02.08 1. INNLEDNING Retningslinjene er utarbeidet med sikte på å bevisstgjøre ansatte i etisk atferd. De er derfor i liten grad

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer