Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune"

Transkript

1 Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2009 Internkontroll lønn Kvinesdal kommune Mars 2010

2 SAMMENDRAG Kontrollutvalget vedtok i sak 02/09 å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor internkontroll på lønnsområdet i Kvinesdal kommune. Bestillingen kom på bakgrunn av kommunestyrets plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i møte , hvor en grundig gjennomgang av rutiner og oppfølging av rutiner på lønnsområdet ble prioritert. Internkontroll kan defineres 1 på denne måten: Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte. Den utformes får å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: Målrettet og kostnadseffektiv drift Pålitelig ekstern regnskapsrapportering Overholdelse av gjeldende lover og regler. Utgangspunktet for rådmannens internkontroll kan hentes fra kommunelovens 23 nr. 2 hvor det står:.administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kvinesdal kommune har etablert et eget internkontrolldokument for lønnsområdet hvor målsettinger med internkontrollen, risikovurderinger og arbeidsbeskrivelser, er angitt. Det er også gitt anbefalinger til kontroller og hvem som er primæransvarlig for disse. Kriteriene som revisor har brukt i forvaltningsrevisjonen er hovedsakelig hentet fra Cosorammeverket om Intern kontroll et integrert rammeverk, samt kommunens egne regler og retningslinjer. Undersøkelsen er gjennomført ved dokumentanalyse og intervjuer. Alle intervjuer er verifisert. Det er videre utført en spørreundersøkelse blant enhetslederne i kommunen. 16 av 17 enhetsledere svarte på undersøkelsen. Alle intervju er verifisert. En har videre gjennomgått kommunens regler og retningslinjer som vedrører intern kontroll innen lønnsområdet, som økonomireglement og delegasjonsreglement, samt kommunens internkontrolldokument. Følgende problemstillinger har dannet utgangspunkt for arbeidet: 1. Har kommunen et tilfredsstillende system for internkontroll på lønnsområdet 2. Følges kommunens rutiner innen lønnsområdet og skjer rapportering og utbetaling i henhold til krav i lov, forskrift og etter aktuelle retningslinjer? Nedenfor gjennomgås de funn som revisjonen har gjort og hvilke anbefalinger som gis. 1 Coso-rapporten Side 2

3 Kontrollmiljø Kvinesdal kommune har utarbeidet egne etiske retningslinjer, men ansattes kjennskap til disse er mangelfulle eller kunne vært bedre. Revisjonen anbefaler at lederne etablerer kommunikasjonsrutiner som setter etikk høyt på agendaen i forhold til de ansatte. Det anbefales at alle nyansatte signerer for at de har lest og forplikter seg til å følge kommunens etiske regelverk. Behov for ytterligere kompetanse og opplæring innen lønnsområdet er avdekket gjennom spørreundersøkelsen rettet mot enhetslederne. Gjennomgang av lønnsbilag og kontroll av reiseregninger viser også at behovet for opplæring er til stede. Revisjonen anbefaler at kompetanse innen lønnsområdet bygges opp ytterligere i enhetene for å sikre målsetningen om korrekt utbetaling av lønn og godtgjørelser. Risikovurdering og etablering av målsettinger. Kommunen har etablert en klar målsetning når det gjelder lønnsområdet: lønn skal utbetales korrekt. For å håndtere forhold som kan påvirke dette målet er det viktig å foreta en identifisering og analyse av relevante risiki og ha et kontinuerlig fokus på dette. Kommunen har gjennomført risikovurderinger og -analyser ved etableringen av internkontrolldokumentet innen lønnsområdet, men det er ikke etablert noen regelmessige og systematiske oppdateringer av risikovurderingene og design av kontrollaktivitetene. Revisjonen mener dette kan utvikles ytterligere og anbefaler følgende: At interne og eksterne faktorer som bidrar til risiko for lønnsområdet identifiseres. At det innføres en regelmessig og systematisk oppdatering av risikovurderinger og design av kontrollaktiviteter, herunder også vurderinger av de interne og eksterne faktorer som bidrar til risiko på lønnsområdet (for eksempel endringer i bemanning, endringer i lovverk og regelverk). Etablerte kontrollaktiviteter gjennomgås mht hvilken risiko som skal reduseres, og hvilke faktorer som driver hendelsene. Det bør vurderes om noe av risikoen kan fanges opp i andre og mer effektive kontroller. Revisjonens gjennomgang viste at det ikke er foretatt en risikovurdering og risikoanalyse på Notus-området eller i forhold til å oppnå rett regnskapsrapportering, og anbefaler derfor at det gjennomføres en risikovurdering og risikoanalyse for Notus-området. At det foretas en risikovurdering og risikoanalyse i forhold til å oppnå rett regnskapsrapportering. Side 3

4 Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter etableres for å håndtere risikofaktorer som kan bidra til at målsettingen om at korrekt lønn utbetales, ikke nås. Kontrollene kan virke forebyggende, oppdagende, eller de kan korrigere avdekkede feil. Kommunen har i sitt internkontrolldokument lagt opp til flere kontrolltiltak. Revisjonen har i sin gjennomgang funnet flere forhold som vi mener kan forbedres og har følgende anbefalinger: Revisjonen anbefaler at oversikt over gitte fullmakter til å kunne anvise og dokumentasjon av disse, til enhver tid er a jour og tilgjengelig for lønningsavdelingen. Ansvarlig person for å påse at dette foreligger bør utpekes. Revisjonen anbefaler at det utarbeides retningslinjer og rutiner for Notus-området ift det arbeidet som skal utføres i omsorgsenhetene. Revisjonen anbefaler at kommunen etablerer flere kontrollaktiviteter for å redusere risikoen for feil utbetaling av lønn. Aktuelle kontroller er: Det bør etableres en kontroll med endringer av lønnsdata etter sentrale og lokale forhandlinger. Det bør etableres en bunkesumkontroll ved innregistrering av variable lønnsdata. Det bør kontrolleres at korrekte personaldata er overført korrekt fra Agresso til Notus. Det anbefales å kontrollere at variable timer mellom Notus og lønnssystem stemmer overens før lønn kjøres. Bokføringer i lønnssystem og regnskapssystem bør avstemmes jevnlig i løpet av regnskapsåret. Det bør etableres en kontroll med at alle naturalytelser blir korrekt innberettet. Det bør etableres en kontroll som sikrer at alle timelister fra Notus blir underskrevet av ansatte. Det bør etableres en kontroll med at alle som anviser har dokumentert anvisningsmyndighet. Det bør etableres en kontroll ved at den personen som registrerer variable lønnsbilag i lønnssystemet avviser bilag som ikke innehar nødvendige underskrifter. Det bør etableres en jevnlig kontroll med at kun personer som skal være autorisert til å ha tilgang til lønns- og regnskapssystemet er de som faktisk har slik autorisering. Revisjonen vil også anbefale at etterkontroll etter lønnskjøring gjennomgås i forhold til hvilke risikoer som skal reduseres og hvilke kontrollpunkter som skal kontrolleres. Revisjonen anbefaler at sentral lønnsmedarbeider ikke bør gjennomføre etterkontroll av utbetalt lønn ved Støttetjenesten. Side 4

5 Revisjonen anbefaler at sentral lønnsmedarbeider med alle fullmakter i lønnssystemet ikke bør ha anvisningsmyndighet på lønnsutbetalinger. Revisjonen anbefaler at rutiner konkretiseres og dokumenteres slik at det ikke er tvil om hva som skal kontrolleres og når dette skal gjøres. Revisjonen anbefaler at ansatte med ansvar for å gjennomføre kontroller får den nødvendige opplæring/kompetanse til å utføre kontrollen tilfredsstillende. Revisjonen anbefaler at kontroller etableres for å sikre at lønn ikke utbetales etter påbegynt permisjon eller ved andre forhold som ikke berettiger ansatt lønn. Ved gjennomgang av utførte kontrollaktiviteter har revisjonen funnet avvik ved følgende kontrolltiltak: Variabel lønn utbetales uten at lønnsbilaget er både attestert og anvist. Reiseregningene er ikke korrekt utfylt. Etterkontroll av utbetalt lønn dokumenteres ikke utført fra enhetenes side. Alle timelister fra Notus-systemet blir ikke underskrevet av ansatte. Tidsfristen for innlevering av lønnsdata til lønningskontoret blir ikke overholdt. Bilag er anvist og utbetalt uten at anvisningsmyndighet foreligger. Revisjonen anbefaler at kontroller som ikke gjennomføres som forutsatt følges opp. Informasjon og kommunikasjon Gjennomgangen viser at det kan være behov for en gjennomgang av om ansatte med ansvar for internkontroll og kontrolltiltak har tilstrekkelig informasjon til å kunne utøve forventet kontroll. Informasjon er av vesentlig betydning for å kunne utøve styring og kontroll. Revisjonen registrerte også at målsettingene for lønnsområdet ikke var tilstrekkelig kjent i organisasjonen, og mangler ved kontroller indikerer at det er behov for større kunnskap om hensikten med kontrollen. Følgende anbefales: Revisjonen anbefaler at informasjonsbehov registreres og at relevant og nødvendig informasjon formidles slik at ansatte kan ivareta sine ansvarsområder. Revisjonen anbefaler at målsettingene for lønnsområdet blir kommunisert ut i organisasjonen og at det etableres en forståelse for hvorfor kontrolltiltakene skal utføres. Overvåking, oppfølging og læring Kommunen har ikke etablert et systematisk oppfølgings- og rapporteringssystem for internkontrollen innen lønnsområdet. En systematisk oppfølging er viktig for å sikre at internkontrollen fungerer effektivt og hensiktsmessig. Revisjonen mener at det også må sikres at mangler ved internkontrollen blir rapportert til riktig instans slik at oppfølging kan utøves. Side 5

6 Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider og gjennomfører oppfølgingsprosedyrer for å skaffe kunnskap om internkontrollen er effektiv og hensiktsmessig. Revisjonen anbefaler at det etableres et system for rapportering av mangler i internkontrollen i tide til de som har ansvar for å iverksette korrigerende tiltak, og til rådmannen når det er påkrevd. Revisjonen anbefaler at rådmannen påser at internkontrollen følges opp og fungerer hensiktsmessig og effektivt. Konklusjon: Konklusjonen er at Kvinesdal kommune har etablert et godt grunnlag for videre arbeid og utvikling av internkontroll på lønnsområdet. Med utgangspunkt i Coso-rammeverket og kommunens etablerte system for internkontroll kan revisjonen likevel ikke konkludere med at systemet for internkontroll på lønnsområdet er tilfredsstillende. Kommunen har dog et fundament som kan brukes i det videre arbeidet for å styrke sin internkontroll og få et dynamisk system som skal gi større sikkerhet for at målsettingene nås. Revisjonen har i denne undersøkelsen avdekket at flere tiltak og rutiner innen internkontrollen ikke blir gjennomført eller fulgt. Et etablert oppfølgingssystem ville kunne ha avdekket disse avvikene og sørget for at kontrollene ble gjennomført slik rutinen tilsier. Bortsett fra utfylling av reiseregningene er det for øvrig ingen indikasjoner på at rapportering og utbetaling av lønn ikke skjer i henhold til krav i lov og forskrift. Side 6

7 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Formål og problemstillinger Gjennomføring, avgrensning og metode: REVISJONSKRITERIER Lovhjemler Rammeverk for vurdering av internkontroll Presentasjon av COSO og CoCo Revisjonskriterier relatert skatte- og avgiftsmessig håndtering av ytelser Øvrige revisjonskriterier Revisjonskriterier offentlig rapportering Interne retningslinjer Kvinesdal kommune Veiledere KOMMUNENS SYSTEM FOR INTERN KONTROLL OG ETTERLEVELSE AV DENNE Kontrollmiljø Etikk Organisering og ansvarsforhold Kompetanse og hjelpemidler Oppsummering kontrollmiljø Risikovurdering og etablering av målsettinger Etablering av målsettinger Identifisering og vurdering av risiko Kontrollaktiviteter Gjennomgang av kontrollaktiviteter Risikoområder som ikke blir kontrollert Oppsummering kontrollaktiviteter Informasjon og kommunikasjon Formidling av informasjon Kommunikasjon Varsling Oppsummering informasjon og kommunikasjon Overvåkning, oppfølging og læring Oppfølging OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Oppsummering Konklusjon HØRING Rådmannens tilbakemelding Revisjonens kommentarer Side 7

8 FORORD Kvinesdal kommune vedtok plan for forvaltningsrevisjon i kommunestyremøte den I planen er en gjennomgang av rutiner og oppfølging av rutiner på lønnsområdet, et prioritert prosjekt for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen i sak 02/09. Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001 og gjennomført i perioden mars 2009 februar Planen var å være ferdig med forvaltningsrevisjonen innen 15. juni 2009, men mangel på personalressurser i Kommunerevisjonen Vest har ført til at leveringen er blitt forsinket. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet har vært Vilhelm Lunde Holme og Irene Loka. Kvinesdal, 9. mars 2010 (sign) Irene Loka revisjonssjef (sign) Vilhelm Lunde Holme prosjektmedarbeider Side 8

9 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok i møte å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor internkontroll på lønnsområdet i Kvinesdal kommune, og se på rutinene som er etablert for å sikre betryggende kontroll over lønnsområdet. Prosjektet er prioritert av kommunestyret i Plan for forvaltningsrevisjon for Kvinesdal kommune for perioden Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonsprosjektet er at det har skjedd flere ganger at lønn er blitt feil utbetalt. I perioden prosjektet har pågått skjedde også det at lønnen til ansatte før påske 2009 ikke ble utbetalt på forfallsdato. Dette medførte ulemper for ansatte og mye ekstra arbeid internt på lønningsavdelingen, samt negativ publisitet i media. Det ble i etterkant etablert et nytt kontrolltiltak for å hindre at denne hendelsen skal skje igjen. Kvinesdal kommune hadde i 2008 ca 438 årsverk og sysselsatte ca 600 personer. 2 Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter utgjorde 67,8 % av de totale driftsutgiftene og var på 260 mill kr 3. Området for skatt/regnskap/lønn er bemannet med 6,7 årsverk 4 og er en del av støttetjenesten. 1.2 Formål og problemstillinger Formålet med prosjektet er å foreta en gjennomgang av rutinene på lønnsområdet. Lønnsområdet påvirker mange personer både i forhold til å være lønnsmottaker og være ansvarlig for tilrettelegging og utbetaling av lønn. Lønnsområdet berører også alle enhetene, samt at offentlige myndigheter krever stor nøyaktighet på dette området. Det er derfor av stor betydning at kommunen har lagt opp til gode rutiner som sikrer at alle lønnsutgifter som vedrører kommunen blir korrekt utbetalt, regnskapsført og innberettet og at det bare utbetales og regnskapsføres lønn til personer som har et reelt arbeidsforhold til kommunen/enheten. Følgende problemstilling har dannet utgangspunkt for arbeidet: 1. Har kommunen et tilfredsstillende system for internkontroll på lønnsområdet 2. Følges kommunens rutiner innen lønnsområdet og skjer rapportering og utbetaling i henhold til krav i lov, forskrift og etter aktuelle retningslinjer? 2 Årsrapporter Årsregnskap Årsrapport fra støttetjenesten 2008 Side 9

10 1.3 Gjennomføring, avgrensning og metode: Avgrensning Prosjektet er avgrenset til rutiner knyttet til lønnsområdet. Vi har ikke vurdert kommunens rutiner rundt sykepengerefusjoner. Metode Undersøkelsen er gjennomført ved dokumentanalyse og intervjuer. Alle intervjuer er verifisert. Det er videre utført en spørreundersøkelse blant enhetslederne i kommunen. 16 av 17 enhetsledere svarte på undersøkelsen, og vedkommende enhetsleder som ikke svarte hadde begrunnelse for det. En har også brukt resultatet av kontroller utført i forbindelse med regnskapsrevisjon. Side 10

11 2. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er de normer og standarder som er relevante for det området som skal undersøkes i en forvaltningsrevisjon. Under gjennomføringen av dette prosjektet har revisjonen benyttet følgende former for revisjonskriterier: Relevante lovhjemler (krav i lov og forskrift) Anerkjent rammeverk for intern kontroll Kommunens egne regler og retningslinjer, herunder kommunens eventuelle system for intern kontroll Øvrige relevante kriterier Revisjonskriteriene vil bli presentert nærmere under. Der kriteriene er omfattende vil de relevante elementene bli presentert nærmere under aktuelt kapitel. 2.1 Lovhjemler Kommuneloven Utgangspunktet for vurderingen av kommunens internkontroll er Kommunelovens 23 som slår fast at: administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I tillegg til dette finnes en rekke bestemmelser i kommuneloven og ulike særlover og forskrifter som er relevante for kommunenes arbeid med intern kontroll. Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljølovens 14-5 inneholder blant annet bestemmelser om at skriftlig arbeidsavtale skal inngås i alle arbeidsforhold og at arbeidsgiver skal utforme utkast til avtale i henhold til minimumskrav som er gitt i lovens Arbeidsmiljøloven 2-4 inneholder bestemmelser rundt varsling i virksomheter. Videre er det i arbeidsmiljøloven bestemmelser om arbeidstakers vern mot gjengjeldelse etter varsling, samt krav om at arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling. 2.2 Rammeverk for vurdering av internkontroll Presentasjon av COSO og CoCo Som grunnlag for forvaltningsrevisjonen har vi brukt COSO-rapporten5 Intern kontroll et integrert rammeverk. I tillegg har vi brukt CoCo-rapporten 6 Forvaltning, styring og kontroll, en veileder i kontroll. Nedenforstående er således hentet fra disse rapportene. 5 COSO-rapporten Intern kontroll et integrert rammeverk ble utgitt av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i Den ble oversatt til norsk og utgitt av NIRF i samarbeid med Norsk Bankrevisorforening i Side 11

12 Intern kontroll defineres slik i COSO-rapporten: Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: Målrettet og kostnadseffektiv drift Pålitelig ekstern regnskapsrapportering Overholdelse av gjeldende lover og regler. Kontroll omfatter de elementer i en organisasjon som, sett under ett, støtter personer i deres arbeid for å nå organisasjonens målsettinger. Disse målsettingene kan inndeles i tre generelle kategorier: Målrettet, hensiktsmessig og effektiv drift inkluderer målsettinger som er knyttet til organisasjonens mål for å unngå uheldig bruk eller tap av organisasjonens ressurser og sørger for at forpliktelser identifiseres og håndteres. Pålitelig intern og ekstern rapportering inkluderer målsettinger om nøyaktig vedlikehold av regnskapsdokumenter, at informasjon som benyttes innad i organisasjonen og informasjon offentliggjort til tredeparter er pålitelig. Dette inkluderer at regnskapsdokumenter beskyttes mot to former for bedrageri: At tyveri skjules og at resultatene er feilaktig framstilt bevisst eller ubevisst. Overholdelse av gjeldende lover og regler samt interne retningslinjer inkluderer målsetninger som skal sikre at organisasjonens forretningsdrift utføres i samsvar med lover og regler og interne retningslinjer. En effektiv og hensiktsmessig kontroll er ifølge CoCo-rapporten en kontroll som gjør en organisasjon pålitelig med hensyn til måloppnåelse. Kontrollen er effektiv og hensiktsmessig i den grad den gir rimelig sikkerhet for og at man kan ha tillit til at organisasjonen vil oppnå sine målsettinger. Eller sagt på en annen måte, kontrollen er effektiv og hensiktsmessig i den grad de gjenværende risiki for at organisasjonen ikke skal nå sine målsettinger, anses som akseptable. Kontroll kan kun gi rimelig sikkerhet, ikke absolutt sikkerhet. Dette fordi det ligger innebygde begrensninger i kontroll som muligheten for feilaktige evalueringer i beslutningsprosessen, sammenbrudd på grunn av menneskelig svikt, at kontrollaktiviteter omgås ved at to eller flere personer inngår felles avtaler som hemmeligholdes, eller at ledelsen overstyrer kontrollsystemet. Kontroll kan bidra til å minimalisere faren for at det skjer feil og sammenbrudd, men kan ikke gi en absolutt sikkerhet for at dette ikke skjer. Videre bør en ta hensyn til kost-/nyttebetraktninger når kontrollsystemer skal utformes i en organisasjon. Kostnadene forbundet med kontroll må holdes opp mot nytteverdien, herunder de risikoene som den aktuelle kontrollaktiviteten er ment å skulle håndtere. Avgjørelser om utformingen innbefatter at en må akseptere en viss grad av risiko: Resultater eller handlinger kan ikke forutses med absolutt sikkerhet. 6 CoCo-rapporten ble utgitt av The Canadian Institute of Chartered Accountants i Den ble oversatt til norsk og utgitt av NIRF i samarbeid med Norsk Bankrevisorforening i Side 12

13 I COSO-modellen deles den interne kontrollen inn i fem innbyrdes sammenhengende komponenter; kontrollmiljø, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon, samt oppfølging. Det er samspillet mellom og anvendelsen av disse komponentene som er avgjørende for om et foretak vil lykkes i å nå målsettingene for den interne kontrollen. Kontrollmiljøet er forutsetningen for at de andre komponentene i kontrollstrukturen skal fungere effektivt og bidra til god intern kontroll. Kontrollmiljøet formes av ledelsen ved deres holdninger til og vektlegging av intern kontroll i organisasjonen. Kontrollmiljøet påvirkes av faktorer som integritet og etiske verdier, organisasjonsstruktur, ledelsesfilosofi og lederstil, personal- og rekrutteringspolitikk. Risikovurdering har betydning for valg av relevante kontrollaktiviteter og gjennomføring av nødvendige endringer i de eksisterende kontrollene. Gjennom risikovurderingen skaffes det oversikt over hvilke risikofaktorer som eksisterer for at man ikke skal nå målene, og konsekvensene av at de inntreffer. En viktig del av ledelsens risikovurdering blir å vurdere hva som totalt sett er akseptabel risiko for foretaket. Kontrollaktiviteter er spesifikke kontrolltiltak som etableres for å håndtere de risikofaktorene som foreligger, og for å sikre at en når målsettingene med den interne kontrollen. Kontrollene kan virke forebyggende, oppdage feil, eller de kan korrigere avdekkede feil. Informasjon og kommunikasjon er av vesentlig betydning for å kunne utøve styring og kontroll, og for å kunne utføre oppgaver i samsvar med fastsatte retningslinjer. Oppfølging er viktig for å ha en regelmessig vurdering av hvor effektive de eksisterende kontrollene er, om de er i stand til å håndtere nye risikofaktorer som oppstår, og om kontroller faktisk blir utført. Intern kontroll omfatter alle former for kontrollaktiviteter, uansett om det gjelder tekniske, driftsmessige, regnskapsmessige eller administrative prosesser. De fem komponentene i den interne kontrollstrukturen i COSO-modellen, skal forhindre, oppdage og korrigere feil og uregelmessigheter som måtte oppstå. Kontrollen må utformes ut fra kommunens størrelse og organisasjonsstruktur. Om den interne kontrollen har fått en hensiktsmessig utforming, avhenger dessuten av om den er tilpasset de risikofaktorene som kommunen må forholde seg til. 2.3 Revisjonskriterier relatert skatte- og avgiftsmessig håndtering av ytelser Regelverket for skatte- og avgiftsmessige behandling av godtgjørelser og naturalytelser er komplekst. En rekke bestemmelser stiller klare krav til hvordan lønn og lønnsrelaterte ytelser skal innberettes og hvilken dokumentasjon som skal foreligge. Virksomhetene skal kontrollere den skattemessige, avgiftsmessige og regnskapsmessige behandlingen av de ytelser som ligger til grunn for innberetningen av lønnsytelser. Bestemmelsene omfatter både naturalytelser og utgiftsytelser. Side 13

14 Naturalytelser er en økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter eller andre lignende betalingsmidler. Fordeler som en arbeidstaker mottar i form av naturalytelser er som hovedregel skattepliktig inntekt, men det er gitt fritak for enkelte ytelser. Eksempler på naturalytelser er avis, bil og telefon. Utgiftsytelser er økonomisk godtgjørelse i arbeidsforhold som arbeidstaker mottar til dekning av utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeid. Eksempler på utgiftsgodtgjørelse er bruk av telefon eller kostgodtgjørelse på reise med overnatting refundert etter statens satser. Slike utgiftsgodtgjørelser er skattefrie dersom satser og dokumentasjonskrav følges, og kan da utbetales uten skattetrekk og uten arbeidsgiveravgift. Det er også et skille mellom det som er skattepliktig, trekkpliktig, oppgavepliktig og arbeidsgiverpliktig. Oppgavepliktige ytelser vil omfatte alle de ytelser som skal innberettes til ligningsmyndighetene, også de ytelser som ikke er skattepliktige eller trekkpliktige. Som eksempel på oppgavepliktige ytelser kan nevnes bilgodtgjørelse etter statens staser. Trekkpliktige ytelser skal det trekkes skatt av før de utbetales. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av trekkpliktige naturalytelser og godtgjørelser. Feil behandling av trekkpliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser kan føre til at ytelser og godtgjørelser ikke blir korrekt lønnsinnberettet. Arbeidsgiver kan bli økonomisk og strafferettslig ansvarlig hvis det ikke foretas forskuddstrekk, jfr. ansvars- og straffebestemmelsene i skattebetalingslovens kap. 10. Arbeidsgiver kan også bli ilagt tilleggsavgift, jfr. folketrygdloven 24-4 tredje ledd 7. Hvis det ved et senere bokettersyn avdekkes at ytelser og godtgjørelser ikke er innberettet mv., kan arbeidstaker/skattyter risikere å bli etterlignet og få skatten forhøyet for det år ytelsen skulle vært innberettet. 2.4 Øvrige revisjonskriterier Revisjonskriterier offentlig rapportering Skattebetalingsloven av nr 67 Loven samler regleverket om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. Forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser (skattedirektoratet) av nr 9830 Forskriften gir nærmere regler om forskuddstrekk. Skatteetatens Lignings-ABC Skatteetatens Lignings-abc for 2008 inneholder definisjon på naturalytelser og regelverk rundt verdsettelse og trekkplikt for slike ytelser Interne retningslinjer Kvinesdal kommune Kvinesdal kommunes system for internkontroll på lønnsområdet, datert Dersom arbeidsgiveren ikke gir årsoppgave etter 24-3 andre ledd, eller gir en uriktig eller ufullstendig oppgave, kan ligningsmyndighetene fastsette eller endre grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. For et slikt vedtak gjelder ligningsloven kapittel 9 om saksbehandling, 10-2 til 10-5 om tilleggsskatt, og 11-2 om søksmål fra det offentlige. Side 14

15 Økonomireglement for Kvinesdal kommune, vedtatt nov Administrativt delegasjonsreglement, vedtatt Etiske retningslinjer for Kvinesdal kommune, datert Veiledere Varsling hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner utarbeidet av KS. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, utarbeidet av Arbeids og Inkluderingsdepartementet. Side 15

16 3. KOMMUNENS SYSTEM FOR INTERN KONTROLL OG ETTERLEVELSE AV DENNE I følge kommunens økonomireglement skal det etableres rutiner som sikrer korrekte lønnsutbetalinger til enhver tid. Den enkelte enhetsleder har ansvaret for å etablere kompetanse og kontrollrutiner som ivaretar kommunens behov for korrekt behandling av lønnsutbetalinger. Problemstilling 1 ble innledningsvis definert som: Har kommunen et tilfredsstillende system for intern kontroll på lønnsområdet? Vår gjennomgang vil følge inndelingen i de fem komponentene fra COSO som vi presenterte under gjennomgangen av revisjonskriterier. Vi vil så foreta en samlet vurdering av kommunens system for internkontroll. Der vi underveis i gjennomgangen ser forslag til mulige forbedringer på enkeltområder vil vi likevel kommentere dette. 3.1 Kontrollmiljø Kontrollmiljøet setter standarden for en organisasjon når det gjelder å påvirke de ansattes holdning til kontroll. Det danner grunnlaget for de øvrige kontrollkomponentene og gir orden og struktur. Kontrollmiljøfaktorer består av integritet, etiske verdier og kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, lederens filosofi og driftsform, måten ledelsen fordeler ansvar og myndighet på, og hvordan den organiserer og utvikler virksomhetens menneskelige ressurser, samt til slutt styrets tilsyns- og kontrollfunksjon. (Coso-rapporten). Følgende er vurdert: Er felles etiske verdier etablert, formidlet og praktisert i hele organisasjonen? Er myndighet, ansvar og den/de man blir holdt ansvarlig overfor klart definert og i samsvar med organisasjonens målsettinger slik at beslutninger tas og gjennomføres av rette vedkommende Har personer tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og hjelpemidler til å bidra til oppnåelse av organisasjonens målsettinger? Etikk Rammeverket fra COSO viser til at ledelsens preferanser i forhold til integritet og etiske verdier påvirker adferdsnormene i organisasjonen. Ledelsens integritet er en forutsetning for etisk adferd i alle aspekter ved en virksomhets aktiviteter. Å ivareta kommunens gode navn og rykte krever at adferdsnormene går ut over den rene etterlevelsen av lovkrav. Etiske retningslinjer Kvinesdal kommune har utarbeidet etiske retningslinjer datert Retningslinjene er utarbeidet med sikte på å bevisstgjøre ansatte i etisk atferd og de er dermed ment som en generell rettesnor som krever refleksjon av den enkelte i vanskelige situasjoner. Formålet med de etiske retningslinjene er at ledere og øvrige ansatte skal: Side 16

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers

Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Rådmannens internkontroll Oslo, 26. november 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 7. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer