CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, Utdanning Ullevål sykepleierskole, grunnutdanning i sykepleie Ullevål sykepleierskole, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie Norsk sykepleierforbund, veilederkompetanse Universitetet i Oslo, Cand. polit., hovedfag i pedagogikk Dansk Sygeplejerskeråd veilederkompetanse Dansk autoriasjon som sykepleier 2001 Disputas for dr-polit.-grad, Universitetet i Oslo 2004 UiO, Filosofisk praksis, teoretisk innføring 2005 Akademiske stillinger Diakonhjemmet høgskolesenter, høgskolelektor og studieleder Høgskolen i Hedmark, stipendiat Høgskolen i Agder, høgskolelektor Aker HF, Folloklinikken, VOP, rådgiver forskning og fagutvikling GRUK, konsulent forskning og fagutvikling Universitetsforlaget, redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag, 1. amanuensis 2004 University of Central England, Birmingham, Faculty of Health, Honorary Research Fellow Redaksjonsmedlem Tidsskrift for psykisk helsearbeid Styremedlem Rådet for psykisk helse 2007 GRUK, konsulent forskning og fagutvikling 2008 Faglige stillinger Oslo kommune Dikemark sykehus, psykiatrisk sykepleier Oslo kommune Solbu ettervernshjem, ass. styrer Tano Aschehoug forlag, forlagsredaktør Tano Aschehoug/ Universitetsforlaget, fast konsulent helse- og sosialfag

2 Forsknings- og utviklingsprosjekter Forskningsprosjekter * : Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter i Bærum Kommune en evaluering av Bærumsmodellen. Diakonhjemmets høgskolesenter, etter- og videreutdanningsavdelingen. Forsker. Prosjektet var finansiert av Senter for moderninsering og effektivisering av helsesektoren (SME), Sosial- og helsedirektoratet. * : Veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier en evaluering Diakonhjemmets høgskolesenter, sykepleierhøgskolen. Forsker. Prosjektet ble finansiert av Rådet for helse- og sosialarbeiderutdanningene (RHHS). * : Implementering og utvikling av familie- og nettverksterapier ved Follo DPS. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS. * : Kompetanseutvikling i lokalbasert psykisk helsearbeid. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS. * : Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektet var en del av SINTEF, helses nasjonale Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS : Lokalbasert psykisk helsearbeid i Follo-regionen. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS. * : Psykisk helse og eldre Et forskningssamarbeid om brukermedvirkning, tjenestesamhandling og holdningsendringer. Samarbeidspartene var Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP), Buskerud, Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Buskerud HF (SB-HF), Nedre Eiker kommune ved Etat Helse og omsorg og Mental Helse Buskerud (MHB), Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Buskerud (HiBu). Inngikk som en del av min stilling ved HiBu. Jeg var prosjektleder og forsker. * : Familien i sentrum. Et treårig forskningsprosjekt mellom BUP og barnevernet i Bærum. Veileder og konsulent for forskerne ved Bærum BUP, Sykehuset Asker og Bærum HF. Prosjektet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RF. * : Valdres viser vei systematisk kunnskapsutvikling i lokalbasert psykisk helsearbeid i Valdresregionen Jeg ledet utredningen og skrev prosjektbeskrivelse

3 og forskningssøknad på vegne av de seks helse- og sosialsjefene i Valdres. Arbeidet var finansiert av Oppland fylkeskommune ved Fylkeslegen. * : Crisis Resolution and Home Treatment in Community Mental Health Service: Development, Practice, Experiences, and Outcomes. Høgskolen i Buskerud og Sykehuset Buskerud HF, Psykiatrisk Klinikk, Drammen Psykiatriske senter. Prosjektkoordinator og forsker. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. * : Tildelt Norsk Sykepleierforbunds stipend til forskning og forskerutdanning (Kr ) for forskningsprosjektet: Crisis Resolution and Home Treatment in Community Mental Health Service: Development, Practice, Experiences, and Outcomes. Uviklingsprosjekter * : Høgskolen Stord/Haugesund, Avd. Førebyggjande Helsearbeid. Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Veileder og konsulent. * : Etablering av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Jeg skrev utredningen og søknaden på vegen av Høgskolen i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag ønsker i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap i Har siden ledet dette arbeidet først som redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid og nå som styremedlem i Rådet for psykisk helse. * : Brukerevaluering av terapi ved Follo DPS utvikling av evalueringsmetoder. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder. * 2005: To skriveverksteder for fagpersoner, pårørende og brukere i psykisk helsevern. Faglig ansvarlig og leder på vegne av Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Finansiert av Rådet for psykisk helse. * 2006: Opplæringstilbud til ansatte ved oppstart av akutteam ved Distriktspsykiatrisk sentre (DPS). Aker HF, Klinikk for psykisk helse i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag. Prosjektleder og skribent. * To skriveverksteder for fagpersoner ved Blefjell Sykehus HF i regi av forsknings- og utviklingsavdelingen. Faglig ansvarlig og leder. Finansiert av Blefjell Sykehus HF, Forsknings- og utviklingsavdelingen. * : Erfaringskonferanse for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne ved alle landets DPS er. Aker HF, Klinikk for psykisk helse på oppdrag fdra Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektleder og faglig ansvarlig for konferansen 28. og 29. april 2008.

4 * : Et skriveverksted for fagpersoner, pårørende og brukere i psykisk helsevern, våren Faglig ansvarlig leder på vegne av tidsskrift for psyksik helsearbeid. Finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. * : med pasientens øyne Brukermedvirkning et gjennombrudd for ledere, medarbeidere og pasienter. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, GRUK, seksjon for kvalitetsutvikling. Prosjektmedarbeider. Finansiert av Norsk Sykepleierforbund. Vitenskapelige stillinger * : Universitetsforlaget; Redaktør for Tidsskrift for psykisk helsearbeid 16 utgaver i perioden. Bistilling i 20 %. * : Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Veileder for tre hovedfagsoppgaver avsluttet våren * : Honorary Research Fellow ved University of Central England, Birmingham, Faculty of Health. Bistilling. * : Norsk Sykepleierforbunds representant som medlem i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK), Helse Sør-Øst, B. * : Fou-rådgiver /Cand.paed.spec. Ellen Sæter Hansen, Sykehuset Buskerud HF, Psykiatrisk klinikk: Samspill mellom foreldre og premature barn. En studie av triadisk interaksjon i barnets første leveår. Dr.gradsstudent ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Jeg er veileder. * : Stipendiat/Cand.polit. Hege Sjølie: Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid - implementering av tjenester som ivaretar krisehåndtering og hjemmebehandling. Dr. gradsstudent ved Nordiska Hälsovårdhögskolan, Göteborg. Jeg er veileder. Vitenskapelige publikasjoner Artikler i internasjonale vitenskapelige tidskrifter (reviewed) # Institusjonspsykiatri en arena for trelsk anerkjennelse?, I: Klinisk Sygepleje, 8.årgang, nr. 5/1994. # Human Science as a basis for knowledgeproduction in Psychiatric Nursing. University of Maastricht, Faculty of Health Sciences; European Conference of Psychiatric Nursing History, Vitenskapelig essay og foredrag som ble publisert i rapport fra konferansen.

5 # Jeg tror det var måten hun snakket til meg på erfaringsbasert pasientkunnskap fra en akuttpsykiatrisk post. Klinisk Sygepleje, 2006, 20.årgang, nr. 1., s # Jeg kjenner det bruser i meg pasientkunnskap om mani som fenomen og lidelse. Vård i Norden, nr. 3.,2006, vol. 26, s # From good intentions to real life: introducing crisis resolution teams in Norway. Bengt Karlsson, Ph.D. and Assistant Professor, Marit Borg, Ph.D. and Assistant Professor and Hesook Suzie Kim, Ph.D. and Professor Department of Health Sciences, University College of Buskerud, Norway. Nursing Inquri, 2008; 15(3): # I was in a vacuum and felt extremely empty. Metaphors of a shifting sense of self in men recovering from substance abuse and suicidal behaviour. Stian Biong, RN MPH, Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden, Bengt Karlsson, Phd, Assistant Professor, Department of Health Sciences, University College of Buskerud, Norway and Professor and Tommy Svensson PhD Professor, Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden and Professor, Dept. of Behaviour Sciences and Learning, Linköping University, Sweden. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, Volume 46, number 4, p # User involvement in community mental health services principles and practices. Marit Borg, Ph.D. and Assistant Professor, Bengt Karlsson, Ph.D. and Assistant Professor and Hesook Suzie Kim, Ph.D. and Professor Department of Health Sciences, University College of Buskerud, Norway. Submitted January 2008 in Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Artikler i internasjonale vitenskapelige publikasjoner (reviewed) # J. Hertz, J. Bydam og S. Glasdam (red.). Lærebog for sygeplejestuderende. Jeg har skrevet kapittelet: Pasienterfaringer som kunnskapsgrunnlag i psykiatrisk sykepleie. 20 boksider. Boken skal gis ut av Dansk Sygeplejeråd på Nyt Nordsik Forlag Arnold Busck A/S i Artikler nasjonale vitenskapelige tidskrifter (reviewed) # Veiledning av sykepleiestudenter i praksisstudier, artikkel I: Tidsskrift for norsk sykepleieforskning, nr , ISSN # Mani som livsbrus et psykiatrisk problem: omsorgens dilemmaer i en akuttpsykiatrisk kontekst. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2005, vol. 7, nr. 1., s # Nye historier - om kunnskapsutvikling i Follo akutteam. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 3, nr , s

6 # Faglige samarbeidspartneres erfaringer med et ambulant akuttpsykiatrisk team. Nordisk Tidsskrift for Helsetjenesteforskning, Vol. 5, nr.1, 2007, s Førsteforfatter sammen med Kirsti Baird Hultberg. # Kompetanseutvikling i lokalbasert psykisk helsearbeid en kvalitativ evalueringsstudie. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 4, nr. 2, s # Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2007, Vol. 44, s Førsteforfatter sammen med Kirsti Baird Hultberg. # Det er jo en kunst om erfaringsbasert psykiatrisk omsorg ved en akuttpost. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, nr. 4, 2007, årgang 9, s # Hvordan står det til med de ansatte?. Fokus på Familien, vol 36, nr. 1, 2008, s Førsteforfatter sammen med Kirsti Baird Hultberg. # Psykisk helse i spennet mellom krav til produksjon og levd liv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Volum 5, nr.2, 2008, s # Akkurat som høyfeber om krisehåndtering og hjemmebehandling i psykisk - helsevern. Sykepleien Forskning, nr. 3, 2008; 3: Førsteforfatter sammen med kollegaene Marit Borg og Hege Sjølie. Bruk av fokusgruppeintervju. Sykepleien Forskning, nr. 3, 2008; 3: Skrevet sammen med 1.amanuensis Anners Lerdal, avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud. Vitenskapelig monografi (reviewed) # Avhandling for dr. polit-graden ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag: Mani som fenomen og lidelse pasient- og personalerfaringer som grunnlag for kunnskapsutvikling i psykiatrisk sykepleie ISBN Andre vitenskapelige publikasjoner (reviewed) # Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter i Bærum Kommune en evaluering av Bærumsmodellen, rapport nr. 8, 1993, Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen. ISSN # Psykose og selvforståelse en relasjonell tilnærming. Diakonhjemmets høgskolesenter, rapport nr. 9/1993, Forskningsavdelingen, Oslo. ISSN

7 # Veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier en evaluering Diakonhjemmets høgskolesenter, sykepleierhøgskolen, ISNN # Det liksom bruser i meg - opplevelser og erfaringer med mani og å være pasient i en akuttpsykiatrisk post. I: Jan Bengtsson (red.): Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer. Kristiansand: Høgskoleforlaget, ISBN , 2006, s # Bengt Karlsson (red.): Se mennesket om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie. Jeg har skrevet to kapitler; Samtale, tillit og relasjon det er det grunnleggende og Humanisme og psykiatrisk sykepleie. Jeg er redaktør for boken samt veiledet forfattere og redigert boken. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: ISBN , s.9-40 og s Lærebøker # Miljøterapi begrep og innhold en kritisk drøftelse, artikkel i: A.J.W. Andersen (red.): Uten fasit perspektiver på miljøterapi, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo ISBN # Introduksjon artikkel i A.J.W.Andersen og B.Karlsson (red) Psykiatri i endring forståelse og perspektiv på klinisk arbeid, Ad Notam Gyldendal, Oslo ISBN I tillegg var jeg redaktør for boken sammen med A.J.W. Andersen. # S.Haugsgjerd, P.Jensen og B.Karlsson: Perspektiver på psykisk lidelse en innføring for helse- og sosialfagene, Ad Notam Gyldendal, Oslo ISBN Jeg skrev 130 sider tekst av 390 totalt, samt at jeg redigerte boken. # Dynamisk psykiatri av Johan Cullberg revisjon 1999, hvor jeg var fagkonsulent og prosjektleder. # Dialektisk relasjonsteori som grunnlag for faglig veiledning artikkel i boken: Mangfold i faglig veiledning av Anne-Lise Teslo, Tano Aschehoug, Oslo ISBN # S.Haugsgjerd, P.Jensen og B.Karlsson: Psykiske lidelser i fire perspektiver. Dansk utgave, Gyldendal Uddannelse, København, ISBN Jeg har skrevet 130 sider tekst samt redigert boken og vært ansvarlig for samarbeidet med det danske forlaget. # E.Gjengedal og R.Jakobsen (red.): Sykepleie praksis og utvikling. Cappelen Akademiske Forlag, Kap. 25: Forståelse og perspektiver på psykisk helsearbeid skrevet sammen med Anders Johan Wickstrøm Andersen.

8 # S.Haugsgjerd, P.Jensen, J.Løkke og B.Karlsson: Perspektiver på psykisk lidelse å forstå, beskrive og behandle. Notam Gyldendal, Oslo ISBN Jeg skrev 130 sider tekst av 375 totalt, samt at jeg redigerte og hadde ansvaret for revisjonsarbeidet med boken. # Intervju med Kari Martinsen i bøkene Omsorg, sykepleie og medisin, Fra Marx til Løgstrup og Fenomenologi og omsorg reutgivelser Universitetsforlaget, # Jan Kåre Hummelvoll (red.): Kunnskapsdannelse i praksis. Universitetsforlaget, Oslo, 2003 ISBN Jeg har skrevet kapitelet: Erfaringsbasert pasientkunnskap: et nytt grunnlag for forståelse av klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie. # Anne Lise Teslo (red.): Mangfold i veiledning. 2. utgave ISBN , Universitetsforlaget Jeg har skrevet kapittelet: Dialektisk relasjonsteori som grunnlag for faglig veiledning. # Anne Lise Teslo (red.): Mangfold i veiledning. 2. utgave ISBN , Universitetsforlaget Jeg har skrevet kapittelet: Dialektisk relasjonsteori som grunnlag for faglig veiledning. Boken er publisert som lydbok gjennom Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Andre publikasjoner i nasjonale og nordiske vitenskapelige tidskrifter # Psykose et eksempel på dobbelbindende og trelsk kommunikasjon, I: Tidssskriftet Sykepleien fag, nr.6, Årgang. # Etikk og sykepleie, Norsk Sykepleierforbund, faghefte 3,1995. ISBN # Fra vitenskapsteori til praksis, artikkel NOPUS-rapport 2000:19. # Fire lederartikler i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 1, nr. 1, 2, 3 og 4, # Vi må våge og bryte stillheten, intervju med Patricia Deegan i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 1, nr.4. s.64-71, # Fire lederartikler i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 2, nr. 1, 2, 3 og 4, # Liv i bevegelse, intervju med Arnhild Lauveng i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 2, nr. 4, s , # Evaluering av SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram ved Follo DPS. Dialog, nr.2., 2006, årgang 16, s # Faglig ansvarlig for to skriveverksteder for fagpersoner i psykisk helsevern, våren og høsten Totalt 30 deltakere. Publisert rapport fra verkstedene til Rådet for psykisk helse.

9 # En historie om forandring, intervju med spesialrådgiver Arild Gjertsen, Tidsskrift for psykisk for helsearbeid, vol. 3, nr.1, 2006, s # Tre lederartikler i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 3, nr. 1, 2 og 3, # Faglig ansvarlig for to skriveverksteder for fagpersoner ved Blefjell Sykehus HF i regi av forsknings- og utviklingsavdelingen. Våren 2006 og vinteren 2006/7. Publisert rapport til Blefjell Sykehus HF. # En lederartikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 4, nr. 1, # Kronikk: Vår tids mulighet. Psykisk Helse, nr.03/07, s. 19. # Faglig ansvarlig for et skriveverksted for fagpersoner i psykisk helsevern, våren Totalt 15 deltakere. Rapport fra verkstedet skal publiseres til Sosial- og helsedirektoratet. # Faglig ansvarlig for et skriveverksted for fagpersoner i klinisk arbeid, høgskole og universitetsansatte samt stipendiater mai 2008 ved Metochi studeisenter, Lesvos. Totalt 21 deltakere. Arrangører var Faggruppen av veiledere i NSF samt Veiledernettverket i Agder.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

GOD PSYKOSEBEHANDLING

GOD PSYKOSEBEHANDLING GOD PSYKOSEBEHANDLING TID n TRYGGHET n MENING n KONTINUITET NORGE FAGKONFERANSE HAMAR 22.01-23.01 2015 PROGRAM TORSDAG 22. JANUAR 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00 10.10 Velkommen ved

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 22. januar torsdag 23. januar 2014 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Akuttnettverket pr april 2013

Akuttnettverket pr april 2013 Akuttnettverket pr april 2013 Nettverkssamling 29-30 april 2013 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Akuttnettverket Nasjonalt nettverk for evaluering,

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

DU SKAL IKKE TRENGE Å VÆRE HELDIG

DU SKAL IKKE TRENGE Å VÆRE HELDIG DU SKAL IKKE TRENGE Å VÆRE HELDIG 2012 Vi - Toril Knutson - Kunst- og uttrykksfestival 2012 Evaluering av Brobyggersamarbeidet i Notodden 2007-2011 et samarbeidsbasert forskningsprosjekt Anne Kvalheim

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Nytt gatemagasin Populær brukerkafé i Bodø Sydenreiser styrker samholdet Psykisk helse og rus nr. 3-2011 årgang 22 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus Ny metode kan

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer