CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, Utdanning Ullevål sykepleierskole, grunnutdanning i sykepleie Ullevål sykepleierskole, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie Norsk sykepleierforbund, veilederkompetanse Universitetet i Oslo, Cand. polit., hovedfag i pedagogikk Dansk Sygeplejerskeråd veilederkompetanse Dansk autoriasjon som sykepleier 2001 Disputas for dr-polit.-grad, Universitetet i Oslo 2004 UiO, Filosofisk praksis, teoretisk innføring 2005 Akademiske stillinger Diakonhjemmet høgskolesenter, høgskolelektor og studieleder Høgskolen i Hedmark, stipendiat Høgskolen i Agder, høgskolelektor Aker HF, Folloklinikken, VOP, rådgiver forskning og fagutvikling GRUK, konsulent forskning og fagutvikling Universitetsforlaget, redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag, 1. amanuensis 2004 University of Central England, Birmingham, Faculty of Health, Honorary Research Fellow Redaksjonsmedlem Tidsskrift for psykisk helsearbeid Styremedlem Rådet for psykisk helse 2007 GRUK, konsulent forskning og fagutvikling 2008 Faglige stillinger Oslo kommune Dikemark sykehus, psykiatrisk sykepleier Oslo kommune Solbu ettervernshjem, ass. styrer Tano Aschehoug forlag, forlagsredaktør Tano Aschehoug/ Universitetsforlaget, fast konsulent helse- og sosialfag

2 Forsknings- og utviklingsprosjekter Forskningsprosjekter * : Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter i Bærum Kommune en evaluering av Bærumsmodellen. Diakonhjemmets høgskolesenter, etter- og videreutdanningsavdelingen. Forsker. Prosjektet var finansiert av Senter for moderninsering og effektivisering av helsesektoren (SME), Sosial- og helsedirektoratet. * : Veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier en evaluering Diakonhjemmets høgskolesenter, sykepleierhøgskolen. Forsker. Prosjektet ble finansiert av Rådet for helse- og sosialarbeiderutdanningene (RHHS). * : Implementering og utvikling av familie- og nettverksterapier ved Follo DPS. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS. * : Kompetanseutvikling i lokalbasert psykisk helsearbeid. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS. * : Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektet var en del av SINTEF, helses nasjonale Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS : Lokalbasert psykisk helsearbeid i Follo-regionen. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder og forsker. Inngikk som del av min forskerstilling ved Follo DPS. * : Psykisk helse og eldre Et forskningssamarbeid om brukermedvirkning, tjenestesamhandling og holdningsendringer. Samarbeidspartene var Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP), Buskerud, Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Buskerud HF (SB-HF), Nedre Eiker kommune ved Etat Helse og omsorg og Mental Helse Buskerud (MHB), Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Buskerud (HiBu). Inngikk som en del av min stilling ved HiBu. Jeg var prosjektleder og forsker. * : Familien i sentrum. Et treårig forskningsprosjekt mellom BUP og barnevernet i Bærum. Veileder og konsulent for forskerne ved Bærum BUP, Sykehuset Asker og Bærum HF. Prosjektet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RF. * : Valdres viser vei systematisk kunnskapsutvikling i lokalbasert psykisk helsearbeid i Valdresregionen Jeg ledet utredningen og skrev prosjektbeskrivelse

3 og forskningssøknad på vegne av de seks helse- og sosialsjefene i Valdres. Arbeidet var finansiert av Oppland fylkeskommune ved Fylkeslegen. * : Crisis Resolution and Home Treatment in Community Mental Health Service: Development, Practice, Experiences, and Outcomes. Høgskolen i Buskerud og Sykehuset Buskerud HF, Psykiatrisk Klinikk, Drammen Psykiatriske senter. Prosjektkoordinator og forsker. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. * : Tildelt Norsk Sykepleierforbunds stipend til forskning og forskerutdanning (Kr ) for forskningsprosjektet: Crisis Resolution and Home Treatment in Community Mental Health Service: Development, Practice, Experiences, and Outcomes. Uviklingsprosjekter * : Høgskolen Stord/Haugesund, Avd. Førebyggjande Helsearbeid. Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Veileder og konsulent. * : Etablering av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Jeg skrev utredningen og søknaden på vegen av Høgskolen i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag ønsker i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap i Har siden ledet dette arbeidet først som redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid og nå som styremedlem i Rådet for psykisk helse. * : Brukerevaluering av terapi ved Follo DPS utvikling av evalueringsmetoder. Aker HF, Klinikk for psykisk helse, Follo DPS. Prosjektleder. * 2005: To skriveverksteder for fagpersoner, pårørende og brukere i psykisk helsevern. Faglig ansvarlig og leder på vegne av Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Finansiert av Rådet for psykisk helse. * 2006: Opplæringstilbud til ansatte ved oppstart av akutteam ved Distriktspsykiatrisk sentre (DPS). Aker HF, Klinikk for psykisk helse i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag. Prosjektleder og skribent. * To skriveverksteder for fagpersoner ved Blefjell Sykehus HF i regi av forsknings- og utviklingsavdelingen. Faglig ansvarlig og leder. Finansiert av Blefjell Sykehus HF, Forsknings- og utviklingsavdelingen. * : Erfaringskonferanse for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne ved alle landets DPS er. Aker HF, Klinikk for psykisk helse på oppdrag fdra Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektleder og faglig ansvarlig for konferansen 28. og 29. april 2008.

4 * : Et skriveverksted for fagpersoner, pårørende og brukere i psykisk helsevern, våren Faglig ansvarlig leder på vegne av tidsskrift for psyksik helsearbeid. Finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. * : med pasientens øyne Brukermedvirkning et gjennombrudd for ledere, medarbeidere og pasienter. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, GRUK, seksjon for kvalitetsutvikling. Prosjektmedarbeider. Finansiert av Norsk Sykepleierforbund. Vitenskapelige stillinger * : Universitetsforlaget; Redaktør for Tidsskrift for psykisk helsearbeid 16 utgaver i perioden. Bistilling i 20 %. * : Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Veileder for tre hovedfagsoppgaver avsluttet våren * : Honorary Research Fellow ved University of Central England, Birmingham, Faculty of Health. Bistilling. * : Norsk Sykepleierforbunds representant som medlem i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK), Helse Sør-Øst, B. * : Fou-rådgiver /Cand.paed.spec. Ellen Sæter Hansen, Sykehuset Buskerud HF, Psykiatrisk klinikk: Samspill mellom foreldre og premature barn. En studie av triadisk interaksjon i barnets første leveår. Dr.gradsstudent ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Jeg er veileder. * : Stipendiat/Cand.polit. Hege Sjølie: Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid - implementering av tjenester som ivaretar krisehåndtering og hjemmebehandling. Dr. gradsstudent ved Nordiska Hälsovårdhögskolan, Göteborg. Jeg er veileder. Vitenskapelige publikasjoner Artikler i internasjonale vitenskapelige tidskrifter (reviewed) # Institusjonspsykiatri en arena for trelsk anerkjennelse?, I: Klinisk Sygepleje, 8.årgang, nr. 5/1994. # Human Science as a basis for knowledgeproduction in Psychiatric Nursing. University of Maastricht, Faculty of Health Sciences; European Conference of Psychiatric Nursing History, Vitenskapelig essay og foredrag som ble publisert i rapport fra konferansen.

5 # Jeg tror det var måten hun snakket til meg på erfaringsbasert pasientkunnskap fra en akuttpsykiatrisk post. Klinisk Sygepleje, 2006, 20.årgang, nr. 1., s # Jeg kjenner det bruser i meg pasientkunnskap om mani som fenomen og lidelse. Vård i Norden, nr. 3.,2006, vol. 26, s # From good intentions to real life: introducing crisis resolution teams in Norway. Bengt Karlsson, Ph.D. and Assistant Professor, Marit Borg, Ph.D. and Assistant Professor and Hesook Suzie Kim, Ph.D. and Professor Department of Health Sciences, University College of Buskerud, Norway. Nursing Inquri, 2008; 15(3): # I was in a vacuum and felt extremely empty. Metaphors of a shifting sense of self in men recovering from substance abuse and suicidal behaviour. Stian Biong, RN MPH, Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden, Bengt Karlsson, Phd, Assistant Professor, Department of Health Sciences, University College of Buskerud, Norway and Professor and Tommy Svensson PhD Professor, Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden and Professor, Dept. of Behaviour Sciences and Learning, Linköping University, Sweden. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, Volume 46, number 4, p # User involvement in community mental health services principles and practices. Marit Borg, Ph.D. and Assistant Professor, Bengt Karlsson, Ph.D. and Assistant Professor and Hesook Suzie Kim, Ph.D. and Professor Department of Health Sciences, University College of Buskerud, Norway. Submitted January 2008 in Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Artikler i internasjonale vitenskapelige publikasjoner (reviewed) # J. Hertz, J. Bydam og S. Glasdam (red.). Lærebog for sygeplejestuderende. Jeg har skrevet kapittelet: Pasienterfaringer som kunnskapsgrunnlag i psykiatrisk sykepleie. 20 boksider. Boken skal gis ut av Dansk Sygeplejeråd på Nyt Nordsik Forlag Arnold Busck A/S i Artikler nasjonale vitenskapelige tidskrifter (reviewed) # Veiledning av sykepleiestudenter i praksisstudier, artikkel I: Tidsskrift for norsk sykepleieforskning, nr , ISSN # Mani som livsbrus et psykiatrisk problem: omsorgens dilemmaer i en akuttpsykiatrisk kontekst. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2005, vol. 7, nr. 1., s # Nye historier - om kunnskapsutvikling i Follo akutteam. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 3, nr , s

6 # Faglige samarbeidspartneres erfaringer med et ambulant akuttpsykiatrisk team. Nordisk Tidsskrift for Helsetjenesteforskning, Vol. 5, nr.1, 2007, s Førsteforfatter sammen med Kirsti Baird Hultberg. # Kompetanseutvikling i lokalbasert psykisk helsearbeid en kvalitativ evalueringsstudie. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 4, nr. 2, s # Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2007, Vol. 44, s Førsteforfatter sammen med Kirsti Baird Hultberg. # Det er jo en kunst om erfaringsbasert psykiatrisk omsorg ved en akuttpost. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, nr. 4, 2007, årgang 9, s # Hvordan står det til med de ansatte?. Fokus på Familien, vol 36, nr. 1, 2008, s Førsteforfatter sammen med Kirsti Baird Hultberg. # Psykisk helse i spennet mellom krav til produksjon og levd liv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Volum 5, nr.2, 2008, s # Akkurat som høyfeber om krisehåndtering og hjemmebehandling i psykisk - helsevern. Sykepleien Forskning, nr. 3, 2008; 3: Førsteforfatter sammen med kollegaene Marit Borg og Hege Sjølie. Bruk av fokusgruppeintervju. Sykepleien Forskning, nr. 3, 2008; 3: Skrevet sammen med 1.amanuensis Anners Lerdal, avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud. Vitenskapelig monografi (reviewed) # Avhandling for dr. polit-graden ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag: Mani som fenomen og lidelse pasient- og personalerfaringer som grunnlag for kunnskapsutvikling i psykiatrisk sykepleie ISBN Andre vitenskapelige publikasjoner (reviewed) # Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter i Bærum Kommune en evaluering av Bærumsmodellen, rapport nr. 8, 1993, Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen. ISSN # Psykose og selvforståelse en relasjonell tilnærming. Diakonhjemmets høgskolesenter, rapport nr. 9/1993, Forskningsavdelingen, Oslo. ISSN

7 # Veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier en evaluering Diakonhjemmets høgskolesenter, sykepleierhøgskolen, ISNN # Det liksom bruser i meg - opplevelser og erfaringer med mani og å være pasient i en akuttpsykiatrisk post. I: Jan Bengtsson (red.): Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer. Kristiansand: Høgskoleforlaget, ISBN , 2006, s # Bengt Karlsson (red.): Se mennesket om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie. Jeg har skrevet to kapitler; Samtale, tillit og relasjon det er det grunnleggende og Humanisme og psykiatrisk sykepleie. Jeg er redaktør for boken samt veiledet forfattere og redigert boken. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: ISBN , s.9-40 og s Lærebøker # Miljøterapi begrep og innhold en kritisk drøftelse, artikkel i: A.J.W. Andersen (red.): Uten fasit perspektiver på miljøterapi, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo ISBN # Introduksjon artikkel i A.J.W.Andersen og B.Karlsson (red) Psykiatri i endring forståelse og perspektiv på klinisk arbeid, Ad Notam Gyldendal, Oslo ISBN I tillegg var jeg redaktør for boken sammen med A.J.W. Andersen. # S.Haugsgjerd, P.Jensen og B.Karlsson: Perspektiver på psykisk lidelse en innføring for helse- og sosialfagene, Ad Notam Gyldendal, Oslo ISBN Jeg skrev 130 sider tekst av 390 totalt, samt at jeg redigerte boken. # Dynamisk psykiatri av Johan Cullberg revisjon 1999, hvor jeg var fagkonsulent og prosjektleder. # Dialektisk relasjonsteori som grunnlag for faglig veiledning artikkel i boken: Mangfold i faglig veiledning av Anne-Lise Teslo, Tano Aschehoug, Oslo ISBN # S.Haugsgjerd, P.Jensen og B.Karlsson: Psykiske lidelser i fire perspektiver. Dansk utgave, Gyldendal Uddannelse, København, ISBN Jeg har skrevet 130 sider tekst samt redigert boken og vært ansvarlig for samarbeidet med det danske forlaget. # E.Gjengedal og R.Jakobsen (red.): Sykepleie praksis og utvikling. Cappelen Akademiske Forlag, Kap. 25: Forståelse og perspektiver på psykisk helsearbeid skrevet sammen med Anders Johan Wickstrøm Andersen.

8 # S.Haugsgjerd, P.Jensen, J.Løkke og B.Karlsson: Perspektiver på psykisk lidelse å forstå, beskrive og behandle. Notam Gyldendal, Oslo ISBN Jeg skrev 130 sider tekst av 375 totalt, samt at jeg redigerte og hadde ansvaret for revisjonsarbeidet med boken. # Intervju med Kari Martinsen i bøkene Omsorg, sykepleie og medisin, Fra Marx til Løgstrup og Fenomenologi og omsorg reutgivelser Universitetsforlaget, # Jan Kåre Hummelvoll (red.): Kunnskapsdannelse i praksis. Universitetsforlaget, Oslo, 2003 ISBN Jeg har skrevet kapitelet: Erfaringsbasert pasientkunnskap: et nytt grunnlag for forståelse av klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie. # Anne Lise Teslo (red.): Mangfold i veiledning. 2. utgave ISBN , Universitetsforlaget Jeg har skrevet kapittelet: Dialektisk relasjonsteori som grunnlag for faglig veiledning. # Anne Lise Teslo (red.): Mangfold i veiledning. 2. utgave ISBN , Universitetsforlaget Jeg har skrevet kapittelet: Dialektisk relasjonsteori som grunnlag for faglig veiledning. Boken er publisert som lydbok gjennom Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Andre publikasjoner i nasjonale og nordiske vitenskapelige tidskrifter # Psykose et eksempel på dobbelbindende og trelsk kommunikasjon, I: Tidssskriftet Sykepleien fag, nr.6, Årgang. # Etikk og sykepleie, Norsk Sykepleierforbund, faghefte 3,1995. ISBN # Fra vitenskapsteori til praksis, artikkel NOPUS-rapport 2000:19. # Fire lederartikler i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 1, nr. 1, 2, 3 og 4, # Vi må våge og bryte stillheten, intervju med Patricia Deegan i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 1, nr.4. s.64-71, # Fire lederartikler i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 2, nr. 1, 2, 3 og 4, # Liv i bevegelse, intervju med Arnhild Lauveng i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 2, nr. 4, s , # Evaluering av SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram ved Follo DPS. Dialog, nr.2., 2006, årgang 16, s # Faglig ansvarlig for to skriveverksteder for fagpersoner i psykisk helsevern, våren og høsten Totalt 30 deltakere. Publisert rapport fra verkstedene til Rådet for psykisk helse.

9 # En historie om forandring, intervju med spesialrådgiver Arild Gjertsen, Tidsskrift for psykisk for helsearbeid, vol. 3, nr.1, 2006, s # Tre lederartikler i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 3, nr. 1, 2 og 3, # Faglig ansvarlig for to skriveverksteder for fagpersoner ved Blefjell Sykehus HF i regi av forsknings- og utviklingsavdelingen. Våren 2006 og vinteren 2006/7. Publisert rapport til Blefjell Sykehus HF. # En lederartikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol 4, nr. 1, # Kronikk: Vår tids mulighet. Psykisk Helse, nr.03/07, s. 19. # Faglig ansvarlig for et skriveverksted for fagpersoner i psykisk helsevern, våren Totalt 15 deltakere. Rapport fra verkstedet skal publiseres til Sosial- og helsedirektoratet. # Faglig ansvarlig for et skriveverksted for fagpersoner i klinisk arbeid, høgskole og universitetsansatte samt stipendiater mai 2008 ved Metochi studeisenter, Lesvos. Totalt 21 deltakere. Arrangører var Faggruppen av veiledere i NSF samt Veiledernettverket i Agder.

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005.

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Skrevet av Fou-rådgiver Bengt Karlsson. Denne prosjektbeskrivelsen ble utformet høsten 2004 og dannet bakgrunn for søknad om økonomiske

Detaljer

Akuttnettverket pr april 2013

Akuttnettverket pr april 2013 Akuttnettverket pr april 2013 Nettverkssamling 29-30 april 2013 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Akuttnettverket Nasjonalt nettverk for evaluering,

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med!

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling! Brukerrådet i KPHA Målet for kunnskapsbasert praksis - større og tettere

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emne MHVPP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1,

Detaljer

Status for Akuttnettverket

Status for Akuttnettverket Status for Akuttnettverket Orientering og oppdatering Nettverkssamling 29-30 oktober 2012 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor, Institutt for

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer akuttnettverket.no Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer Foreløpige resultater Nettverkssamling 30.04.13 Torleif Ruud Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor II, Klinikk

Detaljer

kompetansegruppen i forskningsprosjektet krisehåndtering og hjemmebehandling informasjon om prosjektet finner du på: http://khhb.hibu.

kompetansegruppen i forskningsprosjektet krisehåndtering og hjemmebehandling informasjon om prosjektet finner du på: http://khhb.hibu. INFObrev fra Kompetansegruppen for bruker- og pårørenderfaringer i forskningsprosjektet Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid. INFObrevet sendes til Ambulant Akutteam ved

Detaljer

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no)

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Sammen om å forbedre akuttpsykiatrien... Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Nettverkssamling 24-25 oktober 2011 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

mot voksne, barn og unge

mot voksne, barn og unge Etiske utfordringer ved bruk av tvang mot voksne, barn og unge Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk, UiO Hamar, 29. nov 2012 Bakgrunn Mange etiske utfordringer i rus og psyk. De første fagbøkene

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Ambulante akutteam i Norge 2012: Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam i Norge 2012: Praksis og erfaringer Ambulante akutteam i Norge 2012: Praksis og erfaringer Bakgrunn Ambulante akutteam ble utviklet i Madison, Wisconsin, på 1970-tallet og har fått innflytelse på utvikling av psykiatriske akutteam i flere

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

akuttnettverket pr 2015 Nettverkssamling

akuttnettverket pr 2015 Nettverkssamling akuttnettverket pr 2015 Nettverkssamling 19.10.2015 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus MAP 2003-2008: FOU-arbeid, rapport, artikler akuttnettverket Nasjonalt

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emne MHVTP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting:

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tverrprofesjonell samarbeidslæring Tverrprofesjonell samarbeidslæring tar vi dette for gitt?! Atle Ødegård Professor/PhD Høgskolen i Molde Hva er god kvalitet på helse- og sosialtjenester? For brukeren/pasienten? For de ansatte de profesjonelle?

Detaljer

av brukerstyrte plasser

av brukerstyrte plasser Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Hamar 28.-29.11.12 Bård Bakke Enhetsleder og psykiatrisk i k sykepleier Per Jonas Øglænd Overlege Jæren Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lokalsykehus

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Det er en veldig trygghet å vite at FAT finnes faglige samarbeidspartneres erfaringer med Follo akutteam.

Det er en veldig trygghet å vite at FAT finnes faglige samarbeidspartneres erfaringer med Follo akutteam. Det er en veldig trygghet å vite at FAT finnes faglige samarbeidspartneres erfaringer med Follo akutteam. Forfattere: Kirsti Baird Hultberg, MA i samfunnsvitenskap, familieterapeut og klinisk rådgiver

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Tvang og dialog etiske utfordringer i psykiske helsetjenester

Tvang og dialog etiske utfordringer i psykiske helsetjenester Tvang og dialog etiske utfordringer i psykiske helsetjenester Reidun Norvoll Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Samling Akuttnettverket.no, okt. 2011 Om prosjektet Finansiert

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Systematisk kvalitetsarbeid i Gran kommune

Systematisk kvalitetsarbeid i Gran kommune Systematisk kvalitetsarbeid i Gran kommune Line Helgerud Skarstad, spesialsykepleier i Innsatsteam og Katrine Klevengen Bergsli, ergoterapeut i Innsatsteam. 1 Nettbasert studie i hverdagsrehabilitering:

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

konsekvenser for miljøterapien

konsekvenser for miljøterapien Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Navn på studien Som natt

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet?

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Organisering og finansiering av senteret Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Faglig leder: Prof. Olle

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Søknad om midler fra Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond for bruksåret 2013

Søknad om midler fra Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond for bruksåret 2013 Søknad om midler fra Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond for bruksåret 2013 1 N.K.S. forsknings- og utviklingsfond For 2013 lyses det ut forsknings og utviklingsmidler fra:

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt art forord] forord Dette er en bok om å utvikle faglig skjønn og om å utvikle faglig dyktighet. Filosofen og sykepleieren Kari Martinsen sier: «Godt skjønn er den rette bedømmelsen, hvor handlingsfornuft,

Detaljer

En kvalitativ studie om personlige opplevelser av og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam (AAT)

En kvalitativ studie om personlige opplevelser av og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam (AAT) Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid (KHHB) En kvalitativ studie om personlige opplevelser av og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam (AAT)

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss NAV Hjelpemiddelsentral Vi har 18 fylkesvise hjelpemiddelsentraler Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Utfall av behandling ved akutteam

Utfall av behandling ved akutteam Utfall av behandling ved akutteam Status for studien Akuttnettverkets samling 21.04.15 Torleif Ruud, prosjektleder Mål for studien 1. Fremskaffe kunnskap om utfall av behandling ved akutteam målt ved brukere

Detaljer

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Veilederen Pårørende en ressurs Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Mandat til arbeidsgruppen Pårørende som ressurs Arbeidsgruppen bes drøfte og komme med forslag på: Hvordan kan man sikre at de pårørende

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse?

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? Hva er brukermedvirkning? Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? "Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Tverrfaglig praksisstudier

Tverrfaglig praksisstudier Tverrfaglig praksisstudier Hovedelementer Bachelorstudenter fra sykepleier- og vernepleierutdanning har praksis i samme virksomhet i åpen omsorg og sykehjem Eks. åpen omsorg: Gruppe på seks studenter,

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

Hvordan et ambulant akutteam arbeider med håp. Ved Henning Herrestad, førsteamanuensis II, HiBu

Hvordan et ambulant akutteam arbeider med håp. Ved Henning Herrestad, førsteamanuensis II, HiBu Hvordan et ambulant akutteam arbeider med håp Ved Henning Herrestad, førsteamanuensis II, HiBu Hva er håp? Hope is a movement of appetite aroused by the perception of what is agreeable, future, arduous,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus 26. oktober 2016 Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning Line Kildal Bragstad, Ergoterapeut, PhD Marit Kirkevold,

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

«Skitpraten» - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse

«Skitpraten» - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse «Skitpraten» - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse Forskningsseminar Landskonferansen for psykiatriske sykepleiere Kristiansand 07.05.2012 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Forskningsprosjektet

Detaljer

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS.

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Gunn Heatta og Anne Silviken Tromsø 3. juni 2015 Samisk nasjonal

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer