Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose. Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose. Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose"

Transkript

1 Christine Frantzen Eli M Nielsen Karagøz Christine Frantzen Eli M Nielsen Karagøz MIN BOLIG - MITT HJEM Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose PROSJEKTRAPPORT MIN BOLIG - MITT HJEM Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose PROSJEKTRAPPORT Et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS, TEDD og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, ByBo. Med støtte fra Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri RKDD, Sykehuset Innlandet HF og fra Husbanken, Region Øst. Et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS, TEDD og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, ByBo. Med støtte fra Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri RKDD, Sykehuset Innlandet HF og fra Husbanken, Region Øst. 1

2 Denne rapporten er utgitt av Diakonhjemmet sykehus, DPS Vinderen Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Postboks 85 Vinderen N-0319 Oslo Elektronisk distribusjon: - Diakonhjemmet sykehus AS - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo - Husbanken og databasen Bibsys - Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose Forside: Kunst på Murvegg-Døren ut. Se s.76. Bakside: Maleri av Marianne Thoresen Fjeld Trykkeri: Hustrykkeriet Diakonhjemmet Opphavsrettigheter Forfatterne har opphavsrettigheter til denne rapporten. Nedlasting til privat bruk er tillatt. Nedlasting til faglig bruk er tillatt såfremt det ved bruk henvises til kilde etter vanlige regler. Mangfoldiggjøring og videresalg av deler eller hele rapporten er ikke tillatt uten avtale med forfatteren eller Diakonhjemmet sykehus AS. 2

3 FORORD Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. (Kommunal- og regionaldepartementet, 2011) De fleste borgere som blir pasienter har en bolig. Pasientene i denne rapporten har det i hovedsak ikke. Dersom pasientene har det, mangler de gjerne tilpasset oppfølging, som for denne pasientgruppen er nødvendig for å opprettholde boforholdet. Dermed står leieforholdet stadig i fare for å falle bort. I denne rapporten oppsummerer vi erfaringer fra tre års arbeid i perioden i prosjektet Min bolig - Mitt hjem, vurdert fra spesialisthelsetjenestens side, som har tatt samhandlingsbrillene på. Rapporten beskriver muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten (her: psykisk helsevern) og bydeler i Oslo, omkring bosetting av ti hjemløse pasienter med dobbeldiagnose; alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse, hvorav flere med svært lavt funksjonsnivå. I rapporten omtaler vi eksempler på gode samhandlingserfaringer mellom spesialisthelsetjeneste og bydel, samtidig som vi identifiserer utfordringer i samhandlingen på individ- og systemnivå. Prosjektet understreker behovet for tett og fleksibel samhandling mellom bydel både før, under og etter et behandlingsopphold. Et viktig funn er at en tett kontakt med spesialisthelsetjenesten er en forutsetning for at bydelene skal lykkes i å bosette personer med så lavt funksjonsnivå. De fleste av pasientene med dobbeldiagnose vil ikke kunne nyttiggjøre seg bolig og booppfølgingstjenester og andre ambulante tjenester fra bydel og DPS uten en robust og fleksibel sengepost i ryggen. Samhandlingsreformens intensjon er at befolkningen skal motta "Rett behandling - på rett sted - til rett tid" (St.meld. nr. 47 ( ), 2009, s.1). Dette krever tettere samhandling mellom forvaltningsnivåene kommune og stat, og det krever at den som skal motta behandlingen har et sted å bo. Uten varig bolig med riktig tilpasset oppfølging til personer med dobbeldiagnose, vil vi ikke nå samhandlingsreformens intensjoner. De fleste av pasientene i denne undersøkelsen har vært hjemløse i mange år, uten fast bolig (u.f.b.). De har levd en omflakkende tilværelse med opphold hos venner, på gata, hos familie, i midlertidige boligtiltak eller i rehabiliterings- og behandlingsinstitusjoner og lignende. I tillegg - og samtidig med sin bostedsløshet - har de i lange perioder vært svært plaget av psykiske og somatiske lidelser og av skadelig rusmiddelbruk. 3

4 Rom for alle en boligpolitikk for framtiden (Kommunal- og regionaldepartementet, 2011) er ute på høring idet denne rapporten avsluttes. Prosjektets erfaringer har bidratt aktivt til Diakonhjemmet sykehus sin høringsuttalelse. I utredningen oppsummeres det bl.a.: Det er god samfunnsøkonomi å føre en aktiv og sosial boligpolitikk. Det viktigste er imidlertid anerkjennelsen av at alle trenger en bolig og et hjem for å kunne leve er verdig liv. Det skal være rom for alle. (Kap 2.1, s.15). TAKK - Takk til Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose og Husbanken, Region Øst, for økonomisk støtte og faglige innspill til dette prosjektet. - Takk til våre samarbeidspartnere i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern; deres engasjement merkes i innsatsen som utføres i forhold til hver enkelt bruker. - Takk til prosjektets referansegruppe for engasjement og nyttig innspill underveis. Gruppen har hatt bestått av: Karin Gulliksen, Ullern sosialtjeneste, Ane Stabel, Vestre Aker sosialtjeneste, Jan Erik Hermansen, Frogner sosialsenter, Per Erik Hammerstad og nå avdøde Stein Rønnow, DPS Vinderen, Oddrun Remvik, Kirkens Bymisjon Oslo, Kari Elisabeth Fjærli, Rusmiddeletaten Oslo kommune, Reidar Holst Christensen, Bydel St.Hanshaugen, Sentrumsavdelingen, Anne-Grethe Skjerve, Rådet for psykisk helse og Grete Abel Løvmo, brukerrepresentant. - Takk til prosjektets styringsgruppe for mange utfordrende diskusjoner og faglige funderinger: Tove Korneliussen og Marit Nybø i Kirkens Bymisjon og Grete Larsen, TEDD. Forskningsansvarlig prosjektleder har vært Torkil Berge: Spesielt takk for faglig veiledning, varmt engasjement og stor tålmodighet. - Takk til prosjektmedarbeidere / boutviklingskonsulentene Siv Kløvfjell og Christine Frantzen for stort engasjement og dyktig innsats. Spesielt varm takk til våre ti informanter som raust har tillatt at akkurat deres erfaringer og deres historie kan bli brukt for å synliggjøre mulighetene og utfordringene i arbeidet med bosetting og booppfølging for denne brukergruppa. Oslo, juni/november Eli Margrete Nielsen Karagøz Prosjektleder 4

5 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG BAKGRUNN Innledning ByBo TEDD ORGANISERING Min bolig Mitt hjem Målgruppe Prosjektets mål Prosjektets relevans Tidsperiode og ansatte Samarbeidspartnere Styringsgruppe og referansegruppe METODE Deltakende observasjon Intervju av informanter Fokusgruppeintervjuer Intervjuer og samtaler med ressurspersoner RESULTATER AV BOSETTINGSARBEIDET Varig bolig eiet eller leiet Bo- og rehabiliteringsinstitusjon

6 5.3 Fortsatt hjemløs u.f.b KRITISKE FAKTORER I BOSETTINGSARBEIDET INDIVID Generell kunnskap - individuell kjennskap Diagnose, hva innebærer det? Ruslidelse Rusmidlene Alvorlig psykisk lidelse Kognitiv funksjon Forstyrret døgnrytme Relasjoner Oppsummering BOLIG, BOLIGVIRKEMIDLER OG OPPFØLGING Er ordinære boligsosiale virkemidler virksomme for pasientene i prosjektet? Privat leie med sosial garanti Kommunal leiebolig Husbankens virkemidler Boligpriser i Oslo vest Differensierte tilbud - funksjonelle boligløsninger PASIENTENE OG BOLIGENE Normaliseringsmodellen Kjedemodellen Ikke bare varig bolig, men varig tilpasset bolig De mest sårbare av de sårbare

7 9.5 Oppsummering HJELPERNE Fleksibel pasient-hjelper-relasjon Kollegial fleksibilitet Fleksibilitet på systemnivå "Samsnakking" - å være der alle de andre er Aktiviteter Informasjon og informasjonsansvar Kognitiv svikt i praktisk hverdag Gradvis utskriving fra sykehus til bolig Reinnleggelser Ansvarsgrupper og Individuell plan (IP) Boliggruppe som arbeidsverktøy? Kompetanse RAMMER Varig bolig Hjem på anbud Bolig som forebygging Uhåndterlige hindringer i lovverkets gråsoner KONKLUSJON ETTERORD - Og hva skjedde senere? LITTERATUR VEDLEGG Kunst på murvegg

8 1 SAMMENDRAG Prosjektet Min bolig - Mitt hjem har dokumentert ti pasientforløp for personer med dobbeldiagnose, dvs. alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse, ved utskriving fra døgnbehandling til varig bolig i perioden Prosjektet er et samarbeid mellom Bymisjonens boligsatsing - By Bo, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) ved DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. I rapporten omtales eksempler på gode samhandlingserfaringer mellom spesialisthelsetjeneste og bydel. Videre identifiseres utfordringer i samhandlingen på individ- og systemnivå. Prosjektet understreker et behov for tett og fleksibel samhandling mellom kommune/bydel både før, under og etter et behandlingsopphold. Sengeplasser som kan supplere og understøtte polikliniske/ambulante tjenester, er en nødvendig forutsetning for å oppnå Samhandlingsreformens intensjoner. Målsetting og målgruppe Hovedmålet med prosjektet var etablering og oppfølging i varig bolig for personer med dobbeldiagnose. Man ønsket å finne kritiske faktorer ved boligetablering og peke på virksomme arbeidsmetoder for å styrke det boligsosiale samhandlingsarbeidet for denne pasientgruppen. Prosjektet har stor relevans i forhold til målgruppen i det to tredjedeler av pasientene på TEDD er hjemløse, uten fast bolig (u.f.b.). Informantene i prosjektet ble rekruttert mens de var innlagt som pasienter ved TEDD. De fleste hadde vært hjemløse i mange år, uten fast bolig. De hadde levd en omflakkende tilværelse med opphold hos venner, på gata, hos familie, i midlertidige boligtiltak eller i rehabiliterings- og behandlingsinstitusjoner og lignende. I tillegg - og samtidig med sin bostedsløshet - hadde de i lange perioder vært svært plaget av psykiske og somatiske lidelser, og av skadelig rusmiddelbruk. Metode Det har vært samarbeidet tett med pasientenes bydeler; Frogner, Ullern og Vestre Aker. Prosjektets medarbeidere har i noen av sakene jobbet aktivt deltakende i bosettingsarbeidet. I andre saker har man benyttet seg av metoden deltakende observasjon. I prosjektets sluttfase ble det foretatt intervjuer og samtaler med noen av prosjektets informanter og med ressurspersoner innenfor boligsosialt arbeid og samhandling. I tillegg ble det holdt tre fokusgruppeintervjuer. 8

9 Resultater Av de ti informantene var seks etablert i egen "varig" bolig (eiet eller leiet) ved prosjektets avslutning. Av de fire uten fast bolig hadde tre personer opphold i ulike bo- og rehabiliteringsinstitusjoner. En var fortsatt uten bolig og innlagt i psykiatrisk sykehus i påvente av en løsning på boligspørsmålet. Utfordringene omkring denne pasientens bosetting er grundig beskrevet og belyser mange generelle dilemmaer i dette arbeidet. Pasienthistoriene illustrerer arbeidet gjennom hele rapporten. Kritiske faktorer i bosettingsarbeidet Prosjektet har identifisert fire kritiske hovedfaktorer: Individ, bolig, hjelperne og rammene. Individ Pasientene i prosjektet Min Bolig - Mitt Hjem har en kombinasjon av lidelser som gjør dem svært sårbare. Atferdsavvik gjør personer med dobbeldiagnose til lite attraktive leieboere. Opphopingen av lidelser og de sosiale følgene gjør også hjelper- og behandlerrollen ytterst krevende. Kunnskap om atferd som en følge av lidelsene og av funksjonsnedsettelsene, og kunnskap om hvilke tiltak som kan kompensere for slik atferd, er det generelle bakteppet vi trenger for å tilrettelegge den individuelle bistanden den enkelte har behov for i boligen. I planleggingen av tilpasset bolig er kunnskap om hva alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse kan innebære for funksjon i dagliglivet, et nyttig redskap. Den generelle kunnskapen bistår hjelperne i å identifisere pasientens spesielle vansker, men også vedkommendes spesielle styrke. Blant de ti pasientene i prosjektet finner vi stor variasjon i kognitiv funksjonsevne. Eksekutivfunksjoner betyr evne til å lære noe nytt, huske det som er lært, forutse konsekvenser, planlegge og agere ut fra det som er planlagt. Psykoselidelser, depresjon og skader fra overdoser kan føre til problemer med dette. Det å bo selvstendig og klare seg selv krever rimelig gode eksekutivfunksjoner. Vi ser at behovet for tett og hyppig oppfølging i bosituasjonen øker med skadeomfanget. Flere av pasientene har forstyrret døgnrytme, noe som påvirker hans eller hennes muligheter til et aktivt liv på dagtid. Bolig og oppfølging I Oslo er det mangel på kommunale boliger, spesielt i de tre vestlige bydelene. Dette er en stor utfordring for personer med dobbeltdiagnose. Privat leie blir sjelden en løsning for personer i denne pasientgruppen. De fleste personene faller utenfor de statlige og kommunale støtteordingene til å eie egen bolig; startlån og boligtilskudd. Inntekter som sosialhjelp og midlertidige trygdeytelser hindrer lånefinansiering som krever stabile inntekter. 9

10 Privatgjeld, som konsekvens av rusmiddelproblemer, kan også være en hindring. For å få innvilget startlån, kreves det at boligen skal være rimelig i forhold til prisnivået der man bor. Prisnivået i Oslo vest er høyt og låntakere med tilhørighet i Diakonhjemmet sektor, må ved kjøp flytte til andre kanter av byen for å oppfylle kravet om rimelig prisnivå. Ved flytting ut av bydel til annen sykehussektor, vil det kjente tjenesteapparatet falle bort. Dette er spesielt utfordrende for personer med dobbeldiagnose som ofte er svært sårbare for endringer. Vi ser behov for et sterkere fokus på individuelle behov og individuelle løsninger. Boligvirkemidlene kan på denne måten bli virksomme for flere, også i vår målgruppe. Rapporten omtaler ulike boligløsninger basert på leiekontrakt og samarbeidsavtale om oppfølging. Målet med alle tiltakene er å gi leietakerne et varig og riktig tilpasset sted å bo uten krav om rusfrihet. Dette er i tråd med modellen Fast bolig først. Oppfølgingsbehovene er ikke konstante verken i tid eller omfang. Variasjonen i boligtyper sammen med individuell variasjon i oppfølging gir det vi velger å kalle funksjonelle boligløsninger. Det er ikke bare en bolig, det er en bolig som fungerer for den som skal bo der. Pasientene og boligene Boligløsningene i dette prosjektet kan plasseres i to teoretiske modeller: I den såkalte normaliseringsmodellen er målet innflytting i bolig med en gang. Dette er en modell hvor støttetjenester og metoder for booppfølging skal bidra til at brukeren skal kunne opprettholde boforholdet. Den andre, kjedemodellen, har også etablering i egen bolig som endelig mål, men opererer med overgangsfaser mellom for eksempel lavterskelhus, institusjon og vanlig bolig. Tanken er at en kjede av overgangstilbud og hjelpetiltak skal bryte den onde sirkelen personen befinner seg i. Seks av pasientene i vårt prosjekt bor i løsninger som samsvarer med normaliseringsmodellen. Tre informanter oppholder seg i løsninger nærmere kjedemodellen, mens en fremdeles er bostedsløs. Rapporten beskriver nærmere hvordan løsningene fungerer for den enkelte. Alle informantene mottar oppfølging i boligen. Hvilken type booppfølging varierer. Vi erfarer at jo bedre lidelsene lar seg kontrollere og jo høyere funksjonsnivået er, desto mindre ressursskrevende oppfølging skal til. Personer med store relasjonsvansker foretrekker bolig med ansatte, det samme gjør personer som er sterkt preget av sin psykiske lidelse og i tillegg har et lavt funksjonsnivå. Prosjektets erfaringer viser at for de som aller mest trenger samhandling, har det vært vanskeligst å få på plass gode boligløsninger. Det denne forholdsvis begrensede gruppen trenger av tilsyn og omsorg, minner om det man fant i de nå nedlagte psykiatriske sykehjemmene. Forskjellen er at disse trenger en husleiekontrakt og 10

11 toleranse for bruk av rusmidler. Det finnes ikke kommunale boligtiltak i Oslo for denne omsorgskrevende gruppen. Bolig med tjenester kan kjøpes av private aktører, men bydelenes budsjetter dekker kun utgifter til noen få personer, langt færre enn det behovet tilsier. Forlengede sykehusopphold og stadig nye midlertidige botiltak eller rehabiliteringsinstitusjoner i kjede blir dermed "løsningen for psykiatriske pasienter med og uten ruslidelse. Hjelperne Fleksibilitet synes å være viktigste nøkkel mellom pasient og hjelper, mellom kollegaer og mellom ansatte og systemet de er ansatt i. Jo dårligere funksjon pasienten har, desto større fleksibilitet synes påkrevet for å få til en god boligløsning. I disse sakene er det også utvist høy grad av fleksibilitet på systemnivå. Økonomisk og organisatorisk har bolig, bydel og spesialisthelsetjeneste tøyet de rammer som vanligvis gjelder. Det er behov for god informasjonsflyt mellom de ulike instansene og hjelperne. Bydelenes erfaringer er viktige bidrag til utredninger, og til behandlings- og oppfølgingsplaner. Spesielt er det i denne sammenhengen nyttig med kunnskap om pasientens bolighistorie. Taushetsplikt på tvers av nivåer og avdelinger har ikke vært til nevneverdig hinder for samarbeid i prosjektet. Pasientene har i hovedsak vært inneforstått med hjelpernes behov for informasjonsflyt og gitt samtykke til at opplysninger deles. Utredning av kognitive funksjoner gjøres i spesialisthelsetjenesten. Formålet er å forstå hva man kan og ikke kan forvente av pasienten, og hva som kan gjøres av oppfølging i boligen for å kompensere for svikten i ferdigheter. Dette kan være et godt redskap for bydelens søknadskontor når de skal vurdere søknad om oppfølging og hjelpemidler Personer i bydelen som skal vurdere behov for oppfølging etter utskriving, må inn i samarbeidet mye tidligere enn i dag. Personlig kjennskap til pasienten øker forståelsen for kompleksiteten og gjør det enklere å ta gode avgjørelser før pasienten etableres i boligen. Under behandlingens gang på sykehuset bør bydelens ulike oppfølgingstjenester jevnlig informeres og innkalles til møter, slik at de tidlig kan begynne å planlegge oppfølgingstiltak. Sykehuspersonalet kan innkalle sentrale hjelpere til boligarbeidsgruppe like etter pasientens innleggelse for å arbeide frem et felles skriftlig forslag til boligløsning. Ved å møtes jevnlig med dette som fokus vil fagfolkene kunne komme til en enighet om bolig og oppfølging før det krevende overføringsarbeidet fra sykehus til bolig skal finne sted. For de fleste pasientene i prosjektet har gradvis utskriving til bolig vært nødvendig for å få en god overgang. Bydelen har da i en periode betalt for leilighet og oppfølgingstjenester mens 11

12 pasienten fortsatt er innlagt i sykehus, og pasienten beholder sykehusplassen og får behandling og oppfølging mens han/hun gradvis er mer og mer i boligene. Dermed kan "rett behandling på riktig sted til riktig tid" noen ganger bety at det riktige stedet er på to steder til samme tid. Flere av pasientene i prosjektet har også hatt avtale om reinnleggelse på TEDD ved behov. De aller fleste personene med dobbeldiagnose har behov for koordinerte og sammensatte tjenester. Erfaringene våre er at mange ikke har (oppdatert) Individuell plan (IP) ved innleggelsen, og IP skrives eller oppdateres under innleggelsen. Vi ser behov for å styrke kommunens plikt til å utarbeide og oppdatere IP, være koordinator og følge opp brukerens behov. En plikt til å begrunne vedtak opp mot pasientens IP, ville kunne være et skritt på veien mot å styrke pasientens rettigheter til tjenester som er forankret i Individuell plan. Pasientene i prosjektet ønsker informasjon om bolig og boligvirkemidler. De etterlyser bedre kunnskap om dette i feltet. Prosjektet har benyttet ulike tiltak for kompetanseheving og kompetanseutveksling: Videreutdanning i boligsosialt arbeid, felles seminarer for ansatte i bydelene, TEDD og i booppfølgingstjenester, gjensidig hospitering samt undervisning fra ansatte på TEDD til ansatte i bolig. Opplæring til personer som skal følge pasientene utenfor sykehusets vegger, ivaretar samhandlingsreformens krav til "rett behandling - på rett sted - til rett tid". Det er et ledelsesansvar både i bydel og i DPS å prioritere dette, og det krever samhandling også på ledelsesnivå. Rammer Stabilitet og varighet i bosituasjonen kombinert med individuelt tilpasset oppfølging, er nøkler til funksjonelle boligløsninger. Ytre forhold som ikke har med fagfolkenes samarbeidsvilje å gjøre, skaper hindringer for stabilitet og tilrettelagt oppfølging. Dette gjelder spesielt i de mest samhandlingskrevende sakene. Rapporten peker på noen av disse strukturelle hindringene. Varig bolig En eiet bolig er det som kommer nærmest betegnelsen varig bolig. Ikke mange personer med dobbeldiagnose oppnår dette. Privat leie er ofte ikke varig. Kommunal utleiebolig gir tidsbestemte leiekontrakter, i Oslo vanligvis tre til fem år. Fornyelse av kontrakten avhenger av hvordan tidligere leieforhold er forvaltet, og mislighold av husleie og bråk forkommer ofte som hindringer. Pasientene i vår målgruppe blir i mangel eller påvente av varig bolig, gjerne tilbudt (gjentatte) opphold i rehabiliteringsinstitusjoner eller lavterskel boligtiltak. Dette er ofte billigere for bydelene, men gir ingen stabil og varig bosituasjon. 12

13 Bolig med husleiekontrakt og tilknyttet individuelt tilpasset oppfølging fungerer godt. Det er i hovedsak ideelle organisasjoner som drifter slike boligløsninger i Oslo. Oppfølgingen oppleves kostbar for bydelene. Likevel velger bydelene å benytte tiltakene i noen tilfeller, i hovedsak fordi dette gir den fleksible tilpassingen som er nødvendig. Krav til anbudsutsetting av private oppfølgingstjenester over en viss sum, er et hinder for stabilitet, trygghet og varighet i bosituasjonen. Det er personer med store omsorgsbehov som bor i denne typen boligtiltak. Anbudssystemet virker negativt på brukermedvirkning, og vi ser også at taushetspliktens regler tøyes i slike saker. Det finnes muligheter for unntak i Oslo kommunes anskaffelsesreglement, men det skal det mye til før unntakene benyttes. Bydelenes økonomi er en utfordring som i mange saker hemmer gode løsninger. I prosjektet har vi registrert en del spenning knyttet til hvem som, i et system med knappe ressurser, har myndighet til å definere pasientenes behov. Det har oppstått konflikter mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten og deres oppfatning av hva som kan godtas som "forsvarlig behandling", og bydelens ansatte i oppfatning av hva som kan godtas som "godt nok". Dette har gitt store utfordringer i det konkrete samarbeidet i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter. Konklusjon Bosetting av personer med dobbeldiagnose (alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse) krever god kompetanse og stor fleksibilitet i alle deler av hjelpeapparatet. Et viktig funn er at en tett kontakt med spesialisthelsetjenesten er en forutsetning for at kommunen / bydelene skal lykkes i å bosette personer med så lavt funksjonsnivå. Informantene i dette prosjektet, og de fleste av TEDD s pasienter, vil ikke kunne nyttiggjøre seg bolig- og booppfølgingstjenester og andre ambulante tjenester fra bydel og DPS, uten en robust og fleksibel sengepost i ryggen. For personer med dobbeldiagnose er det overordnet viktig at de får en stabil, varig og trygg bosituasjon. De trenger bolig før, under og etter behandlings- og rehabiliteringsopphold. Metodikken Fast bolig først (Housing first) er etter våre erfaringer det som best ivaretar behovene til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. 13

14 2 BAKGRUNN 2.1 Innledning Min bolig Mitt hjem er et samarbeidsprosjekt mellom Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vinderen, Diakonhjemmet sykehus AS i Oslo og Bymisjonens boligsatsning - ByBo, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet har samarbeidet med bydelene i Diakonhjemmets sektor (Frogner, Vestre Aker og Ullern) om bosetting av den enkelte pasient. I hovedsak har dette vært samarbeid med sosialtjenesten, bestiller- eller søknadskontoret, hjemmetjenestene og andre aktuelle oppfølgingstjenester på førstelinjenivå. Prosjektet har systematisert erfaringene med bosetting av ti bostedsløse pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse som var innlagt på TEDD i perioden De fleste pasientene hadde vært hjemløse i mange år, uten fast bolig (u.f.b.), og levd en omflakkende tilværelse med opphold hos venner, på gata, hos familie, i midlertidige boligtiltak eller i rehabiliterings- og behandlingsinstitusjoner og lignende. I tillegg - og samtidig med sin bostedsløshet - har de i lange perioder vært svært plaget av psykiske og somatiske lidelser, og av skadelig rusmiddelmisbruk. Prosjektet har hatt forankring i to ulike fagmiljøer, nemlig Bymisjonens boligsatsning ByBo; et fagmiljø med lang erfaring i å etablere bolig med individuelt tilpasset oppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet, mange av disse med dobbeldiagnosedobbeltdiagnose; og Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD), ved DPS Vinderen; et nyetablert fagmiljø innen psykisk helsevern med spesialkompetanse i utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse. Informantene i prosjektet ble rekruttert mens de var innlagt som pasienter ved TEDD. Dette samarbeidsprosjektet ble planlagt i forbindelse med utredningen av det nye behandlingstilbudet TEDD. Man antok at et prosjektsamarbeid med ByBo ville styrke arbeidet med å skaffe bolig til pasientene i etterkant av en utredning og behandling på TEDD. Det var et felles engasjement omkring disse personenes totale livssituasjon. I samtalene mellom daværende leder ved H7, et kortidstilbud til rusmiddelmisbrukere innen Kirkens Bymisjon, og påtroppende leder for TEDD, var det en erkjennelse av at den nye behandlingsenheten nok ville få mange pasienter fra gata og fra midlertidige botilbud. 14

15 Fra ByBos side handlet det om at man ønsket et samarbeid med spesialisthelsetjenesten omkring personer som allerede hadde oppfølgingstjenester fra ByBo. Erfaringer så langt hadde vist at beboerne ikke fikk tilstrekkelig hjelp fra psykisk helsevern. Man opplevde at akuttavdelingene skrev ut disse pasientene etter svært kort tid uten at man hadde fått gjennomført en grundig og helhetlig vurdering og/eller tilrettelegging for videre behandling innen psykisk helsevern. Man savnet forutsigbare samarbeidsrelasjoner. I tillegg mente man at det ville være i begge organisasjoners interesse å samarbeide for å utvikle kompetanse i arbeidet med personer med dobbeldiagnose i de sårbare overgangene mellom behandling i spesialisthelsetjenesten og boligtilbud. Innenfor arbeid med bostedsløse hadde man avdekket manglende kunnskap om og forståelse for brukernes liv og hvilken bosituasjon som kan være egnet for den enkelte ut fra hans eller hennes problemer og ressurser. I rapporten På randen av å bo var det blitt påpekt svikt og store mangler i hjelpeapparatet: Arbeid med boligsituasjonen står ikke høyt nok på dagsorden verken i behandlingsapparatet eller sosialtjenesten. Aktuelle etater og virksomheter opererer gjerne med ulike tilnærminger og mangler ofte gode rutiner for samarbeid og koordinering. (Taksdal, Breivik, Ludviksen og Ravneberg, 2006, s. IX) I prosjektet Min bolig Mitt hjem ønsket man å finne kritiske faktorer ved boligetablering av pasienter med dobbeldiagnose, og å peke på virksomme arbeidsmetoder for å styrke det boligsosiale samhandlingsarbeidet for denne pasientgruppen. 2.2 ByBo Bymisjonens boligsatsing - ByBo er Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området. Stiftelsen Kirkens Bymisjonen Oslo (SKBO) har lang erfaring fra arbeid med personer med rusavhengighet og psykisk lidelse, og har i en tiårsperiode jobbet aktivt med utvikling og etablering av nye boligtilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet. ByBo kan tilby disse et fleksibelt oppfølgingsopplegg i nært samarbeid med sosialtjenesten, hvor målet er tilbakeføring til bydelens ordinære oppfølgingstjenester når beboer er stabilisert med nødvendig oppfølging. Oppfølgingen kan da ivaretas fra bydel eller videre fra ByBo på bestilling fra bydel. 15

16 ByBo drifter boliger og oppfølgingstjenester på ulike adresser i Oslo. ByBo leier ut boliger på vanlig måte, hvor leietaker inngår leiekontrakt og betaler husleie og utleieforholdet reguleres av en ordinær leiekontrakt. I tillegg tilbys det oppfølging for personer som bor i egen leilighet eller kommunal bolig. Det inngås en avtale med sosialtjenesten om kjøp av oppfølgingstjenester og det lages det en samarbeidsavtale med beboer. Oppfølgingen er forankret i et bredt sosialfaglig fellesskap, og skal være et supplement til ordinære kommunale tjenester. Det samarbeides med beboer og sosialtjeneste om å utarbeide et individuelt tilpasset opplegg, som i utgangspunktet skal ha et langsiktig perspektiv (minst 1 år), være basert på frivillighet og ha et minimum på 20 timers oppfølging pr. måned. Oppfølgingstjenestene varierer i innhold og omfang og finansieres av leietakers bydel gjennom vedtak fra bydelenes bestillerkontor eller NAV. ByBos tilbud fungerer som et hjelpemiddel for å skaffe seg bolig, men også som et viktig bidrag for at de samme menneskene skal være i stand til å beholde boligen sin. Mange har liten erfaring i å bo på egen hånd, og trenger praktisk hjelp til innflytting, bistand for å etablere seg i nærmiljøet og til å finne alternative sosiale miljøer. Alle trenger å avklare sin økonomiske situasjon og sitt forhold til en rekke offentlige instanser. Mange trenger praktisk hjelp til renhold, møblering og vedlikehold. Disse beboerne vil ha et oppfølgingsbehov som ofte overstiger kapasiteten til den enkelte bydels hjemmetjeneste eller sosialtjeneste. For noen gjelder dette i en etableringsfase, mens det for andre vil gjelde over tid. Med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet er det foretatt en evaluering av booppfølgingstjenesten i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, i rapporten Rom for refleksjon (Ravneberg og Breivik, 2008). Fast bolig først ( Housing first ) ByBos boligmodell tar utgangspunkt i modellen Fast bolig først, eller "Housing first", som ble utviklet ved Pathways til Housing i New York for å ivareta bolig- og behandlingsbehov for en gruppe kronisk bostedsløse personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (Tsembers, Gulgur og Nakae, 2004). Erfaringer fra ByBo med denne boligmodellen er beskrevet i et intervju med beboer og bo-oppfølger i tidsskriftet Fontene: «Housing first» Intelligent liv bak fire vegger (Viggen, 2011). Utviklingsarbeid ByBo er i tillegg engasjert i videre boligsatsing og arbeider aktivt med undervisning, idèutvikling, politisk påvirkning og prosjektering av nye tilbud. ByBo har med støtte fra 16

17 Husbanken etablert et femårig utviklingsprogram der målet er å utvikle tiltak og metoder slik at enkeltpersoner og grupper kan få tilbud om adekvate og tilrettelagte boliger og tjenester. Utviklingsprogrammet omfatter arbeid på følgende områder: - Utvikling og iverksetting av boligtilbud for mennesker som har behov for tilrettelagt bolig og oppfølgingstjenester. - Utvikling av metodikk for etablering og oppfølging. - Utvikling av modeller for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommune/stat som kan forebygge og bekjempe bostedsløshet. - Kompetanseheving og -spredning på bakgrunn av resultater fra arbeidet ut mot kommuner og andre sentrale aktører. ByBos deltakelse i prosjektet Min bolig Mitt hjem er en del av dette utviklingsarbeidet. 2.3 TEDD Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) er en del av Distriktspsykiatriske senter (DPS) Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. DPS Vinderen har sektoransvar for innbyggerne i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker i Oslo kommune. TEDD ble opprettet i 2007 etter en bred og grundig behovsvurdering hvor både kommunalt hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten var involvert. Det var en tydelig etterspørsel etter psykiatrisk utredning og behandling til personer med dobbeldiagnose, dvs. alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse. TEDD ble etablert innenfor DPS Vinderen, med nærhet til sykehusets tjenester og tjenestene i bydelene. Den er en robust enhet med solid psykiatrisk og rusfaglig kompetanse og med faglige rammer for virksomheten som inkluderer godkjenning for tvungent psykisk helsevern. Enheten er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri for leger og psykologer. Enheten har 12 sengeplasser inkludert en kriseseng/skjermingsplass. Populasjon og hjelpebehov Det er dessverre slik at de dobbeldiagnosepasientene som har de mest omfattende behovene, i mange tilfeller ikke får den helsehjelpen de trenger. Sosial- og helsedirektoratet har rapportert at målgruppens omfang er størst i de store byene. Oslo skiller seg her klart ut med en forekomst på 2,9 pr.1000 innbyggere, småkommuner har en forekomst på 0,3, mens 17

18 andre storbyer og kommuner med mer enn innbyggere har en forekomst på 0,55 pr innbyggere (Huus, Storm Olsen og Herheim, 2008). Oslo kommune, Rusmiddeletaten, er i sin behovsvurdering for årene særlig opptatt av at brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov dobbeldiagnoser representerer en stadig større utfordring for det kommunale hjelpeapparat (Rusmiddeletaten, 2011). Sammensatte lidelser og svekket livskvalitet TEDD har hatt mange pasienter som i årevis ikke har fått adekvat utredning eller behandling for sine rusmiddelproblemer og psykiske og somatiske lidelser, nettopp fordi deres sammensatte problematikk har medført at de ikke er i stand til å nyttiggjøre seg de vanlige tjenestene og/eller fordi de av ulike grunner blir avvist når de søker hjelp. De fleste er marginaliserte og fattige, flere mottar kun økonomisk sosialhjelp, de øvrige har lave trygdeytelser. Mange har mistet tillit til hjelpe- og behandlingsapparatet, og de unngår så langt de kan kontakt med psykisk helsevern. Andre har hatt gjentatte (akutt-)innleggelser, ofte på tvang, uten at dette har ført til etterfølgende poliklinisk oppfølging. De har ofte omfattende og utilstrekkelig behandlede somatiske sykdommer. Evidensbasert behandling Behandlingen er evidensbasert etter inspirasjon fra Danmark, Italia og USA. Enheten driver integrert behandling med motiverende intervju, kognitiv miljøterapi og psykosebehandling i kombinasjon med somatisk behandling, aktivt psykososialt arbeid og fysisk aktivitet. Fagmiljøet ved TEDD er anerkjent innen dobbeldiagnosebehandling i Norge. Dette kom til uttrykk i 2010, da enhetens leder ble tildelt "Godt gjort"-prisen av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri (RKDD). I begrunnelsen heter det bl.a.: "TEDD er blitt et forbilde for andre fagmiljøer i forhold til fagutvikling og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse." (Kvaal, 2010). Forskere ved Diakonhjemmets høyskole har fulgt utviklingen av TEDD siden etableringen, og resultatene fra første fase i denne følgeforskningen ble offentliggjort i februar 2011 (Sverdrup, Borge, Angell og Fyrand, 2011). Behandlingsopphold TEDD tar imot pasienter både på frivillig grunnlag og på tvang etter Psykisk helsevernloven (1999) og oppholdene varierer fra to uker til seks måneder, noen ganger mer. Målet for de kortvarige oppholdene er skadereduksjon, forebygging av funksjonsfall og motivering for endring og behandling. Utrednings- og behandlingsoppholdene på 3 6 måneder tilbys 18

19 pasienter som ikke tidligere har vært tilfredsstillende utredet, eller som trenger ny utredning. Utredningen ender i en plan for videre rehabilitering og behandling. For å sikre at tiltakene settes i verk etter utskriving kreves et nært samarbeid med hjelpapparatet i bydelene. Dette samhandlingsarbeidet er ikke minst viktig fordi forskning på området viser at det først og fremst er tiltak utenfor institusjon som virker endringsskapende for mennesker med alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (Mueser, Noordsy, Drake og Fox, 2006, og Randby, 2010). Sammensatte og helhetlige tjenester TEDDs erfaringer viser at det er avgjørende nødvendig at disse pasientene utredes og behandles innenfor rammen av en sengepost, for deretter å fortsette videre behandling i et samspill mellom polikliniske og ambulante tjenester, ofte kombinert med nødvendige, men ofte kortvarige døgnopphold (Larsen og Berge, 2011). De fleste pasienter med dobbeldiagnose vil ikke kunne nyttiggjøre seg de vanlig ambulante tjenestene (bydel og DPS) uten en sengepost "i ryggen". TEDDs konsept med døgnbasert utredning og behandling med muligheter for planlagte reinnleggelser for å forhindre store kriser, er en forutsetning for at mange av disse skal kunne nyttiggjøre seg polikliniske og ambulante tjenester og et tilpasset omsorgsnivå innenfor rammen av førstelinjens tjenestetilbud, og for at førstelinjen skal lykkes med det kompliserte arbeidet de utfører. En viktig del av arbeidet er å bidra til at pasientene blir utskrevet på en måte som omfatter en oppfølging som pasienten kan nyttiggjøre seg. Dette har medført tett samhandling med ulike aktører i førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten i Oslo for nettopp å bidra til et helhetlig og forsvarlig behandlings- og omsorgstilbud for disse menneskene. Hva med bolig? En registrering av pasientene på TEDD det første driftsåret viste at ved inntak til behandlingen var omlag to tredeler av pasientene hjemløse (u.f.b.) og hadde vært det over år (Karagøz, 2010). Fra august 2007 til september 2008 ble det registrert 51 behandlingsopphold for til sammen 34 personer innlagt ved TEDD. Ved bruk av Pasient klientkartleggingsskjema 1 ble pasientenes boligsituasjon de siste 4 uker før inntak kartlagt. Oppsummert hadde om lag en tredel av pasientene egen bolig, knapt en tredel ble overført fra annen institusjon uten å ha annen bolig og en tredel av pasientene var helt uten bolig. To tredeler av pasientene (25 av 34 pasienter) hadde altså ikke egen bolig før innleggelsen. For de av pasientene som hadde egen bolig, var problemer med å opprettholde boforholdet en 1 Nasjonalt pasient-/klientkartleggingssystem for rusmiddelmisbrukere 19

20 del av bakgrunnen for innleggelsen. Noen pasienter mistet, eller sto i fare for å miste boligen sin kort tid før inntak i behandlingen. To personer mistet boligen mellom første og andre opphold på TEDD. To personer fikk ny eiet eller leiet bolig i løpet av oppholdet. Pasienter med alvorlig psykoselidelse tåler i mindre grad rusmidler enn personer som ikke har denne typen lidelse (Randby, 2010). Den mest alvorlige konsekvensen er at rusmiddelbruken av organiske årsaker kan utløse psykotiske tilbakefall. I tillegg vet vi at personer med schizofrenilidelse er svært sårbare for stress. Et liv som bostedsløs i rusmiljøene er definitivt preget av stress og utrygghet. Psykosesymptomer og symptomer som følger av andre psykiske og somatiske lidelser, kan dempes ved tilpasset og stabil medisinsk behandling, også når man bruker rusmidler. Ved å dempe psykosesymptomene gis pasienten mulighet til å arbeide for å få bedre kontroll over sitt bruk av rusmidler. Dette er vanskelig å gjennomføre uten stabil bosituasjon og stabile hjelperelasjoner. Fra spesialisthelsetjenestens side er det svært uheldig å skrive ut ferdig utredede og behandlede pasienter til bostedsløshet og utilstrekkelig oppfølging. Det fører til at pasientenes forbruk av sykehustjenester øker i form av hyppigere akuttinnleggelser og flere liggedøgn. Helsetjenestene blir mer fragmenterte og mindre koordinerte, stikk i strid med samhandlingsreformens intensjon. Prosjektet Min bolig - Mitt hjem utforsker hvordan vi i samarbeid med bydeler og boligtilbud kan gjøre noe med dette. 20

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner 343 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 343 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfase del 2 Evaluering

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE

HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2012 HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer