Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013"

Transkript

1 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør

2 Overordna styringsbudskap - Helhetlig styringssystem Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Krav til styring og ledelse følges Igangsatt, opp på en måte som sikrer at ISO 9001 sertifiserbart. tjenestene blir utført til beste for pasientene og i tråd med regelverket. Feil som begås sees i sammenheng og inngår i et systematisk forbedringsarbeid. Rapporter fra ulike tilsynsmyndigheter skal systematisk følges opp for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn. Handlingsplaner er utarbeidet på alle nivåer. Prosesser og prosedyrer blir fortløpende revidert mhp. forbedringer som avdekkes i organisasjonen ved f.eks. avvik, intern-revisjoner og tilsyn. Prioriteringsliste for utarbeidelse eller revisjon av prosedyrer følges. Følgende systemer/ prosedyrer er etablert eller vesentlig revidert: Systemene for avvikshåndtering, endringskontroll, tilbakekalling, utførelse og oppfølging av internrevisjoner, dokumentstyring, risikovurdering, samsvarsvurdering, oppfølging av tilsyn, og implementering av nye/ reviderte lovkrav. Lover og forskrifter i Sokrates med lenker til Lovdata.no er gått igjennom og oppdatert. Avvikssystemet er forbedret (feb 2013), og Sokrates er oppgradert til versjon (des 2013/jan 2014). Rapporter fra tilsynene gjennomgås i ulike deler av organisasjonen for å lære på tvers. Prosedyrer for LGG i samsvar med ISO 9001 og ble ikke etablert før i begynnelsen av En gjennomgang og beskrivelse av prosess/ årshjul for utarbeidelse av strategi handlingsplan budsjett regnskapsoppfølging LGG er ikke blitt prioritert. 1x3 AKH Prosessen for prosjektarbeid med tilhørende maldokumenter tilpasses for SA og sluttføres i Sokrates. Innført Maldokumenter sluttført i Sokrates, Porteføljestyre etablert. JEA

3 Overordna styringsbudskap -helhetlig styringssystem 1x3 AKH: Miljøsertifiseringen bringer med seg en positiv effekt for å sikre at nødvendige prosedyrer etableres og revideres. Arbeidet er prioritert, men har hatt lite ressurser i siste periode i Sykehusapotekene HF trenger en gjennomgang og beskrivelse av ledelsesprosessen mhp. når arbeidet starter, hvordan rekkefølge og rapportering er og hva innholdet i arbeidet er; dette for å sikre konsernrevisjonens anmerkning mhp. oppfølging av O&B og egne mål gjennomgående i hele foretaket. JEA: Prosjektporteføljestyre er etablert. Porteføljestyret jobber med å finne sin form og har innledende diskusjoner og avklaringer. Pga. dette blir det noe parallelt arbeid i ledergruppen og i porteføljestyret i forhold til prosjektporteføljen. For fremtidig prosjektportefølje er det intensjonen at porteføljestyret skal gjennomarbeide porteføljen i større grad før den behandles i ledergruppen. Vurderingen så langt er at dette vil bidra til en mer helhetlig prosjektportefølje, som i større grad er tilpasset og bygger opp under foretakets målområder. Etableringen av prosjektmodell, prosesser og maler er et positivt bidrag for å styrke formaliseringen av prosjektarbeidet. Det vil være viktig at det fortsatt er fokus på dette området fremover, for å sikre at kompetanse om prosjektarbeid og vår metodikk spres i foretaket så vi får den ønskede effekt ut av dette. 1 Gjennomgang, utarbeide og beskrivelse av ledelsesprosessen (strategi, handlingsplaner, budsjett, rapportering, LGG, endringskontroll etc). Omfang diskuteres på LG-møte i apil. Årshjul gjøres ferdig innen Etablere Prosjektporteføljestyre i Sykehusapotekene HF i henhold til ledermøtevedtak av og TP/ MØN JEA Prosjektmodell, prosesser og maler som er lagt inn i styringssystemet sendes ut på høring og implementeres. JEA

4 Innsatsområde: Pasientbehandling (Pasientsikkerhet) 2x2 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Sykehusapotekene har i samarbeid med helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst innført tverrfaglige arbeidsmetoder som øker kvaliteten på legemiddelhåndteringen og etablere rutiner som sikrer korrekt informasjon om pasientenes legemiddelbruk ved inn- og utskrivning fra sykehus. Maler for beredskapsplaner er implementert både overordnet for SA og på det enkelte sykehusapotek. Deler av IMM innført i alle helseforetak. Implementert 35 farmasøyter er under opplæring. Alle helseforetak har tatt deler av modellen i bruk. Beredskapsdag for foretaket ble avholdt i mai. Frist for utarbeidelse av planer i apotek og foretak (hovedkontor) var 1. november Beredskapsplan HK foretaksledelse og hovedkontorfunksjoner er utarbeidet. Beredskapsplaner for alle apotekene, er på plass foruten Skien. Grunnet skifte av apoteker har dette ikke vært mulig å få på plass. BH HPHJ BH HPHJ

5 Innsatsområde: Pasientbehandling (Pasientsikkerhet) 2x2 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Vurdere nye løsninger for legemiddelleveranser (automatisering) og tilby disse til nytt Østfold sykehus spesielt og andre HF'er generelt. Sykehusapotekenes rolle i samhandlingsreformen følges opp Gjennomføring iht. milepælsplan. Materiell utarbeidet, avtaler inngått Inngått kontrakt med leverandør av roboter for Østfold og SAO. I henhold til plan. Prosjekt initiert, starter opp i Etablering og oppfølging av kontakt med Samhandlingskoordinatorer er en kontinuerlig oppgave for apotekerne. BH HPHJ BH HPHJ Økt kompetanse ved å sikre at kundene får riktig legemiddelinformasjon. Økt lojalitet og kundetilfredshet overfor kunder og helsepersonell Rolle diskutert med samhandlingsnettverk i HSØ, materiell under utarbeidelse. KOR programmet et fullt opp og siste del blir samling for lederne og alle ansatte for oppfølging av målene i Implementering av rådgivningsguidene i varesalg privat. BH Sykehusapotekene skal tilby utvikling av tjenester innenfor prioriterte innsatsområder. Igangsettes Videre satsning på utbredelse av IMM i foretakene har vært prioritert. Jobbes også aktivt for å få økt volum av TPN og smerte fra apoteket. BH HPHJ Produksjonslokaler Godkjent anlegg. Drammen godkjent. BH

6 Innsatsområde: Pasientbehandling (Pasientsikkerhet) 2x2 HPHJ: Sykehusapotekene HF bidrar med det vi har ressurser til på området. Virksomheten begrenses/reguleres av det helseforetakene/sykehusene bestiller/kjøper. Arbeidet med utredning av lukket legemiddelsløyfe intensiveres. 1. Intensivere arbeid med beredskapsplaner på HK (mellom IT, Øko, Fag, kommunikasjon). HPHJ

7 Innsatsområde: Forskning og utvikling 2x1 Mål Mål 2012 Status per Vurdert risiko Sykehusapotekene har gjort bruk av regionale forskningsstøttefunksjoner, teknologiske infrastrukturtiltak og forskningsnettverk for å sikre god ressursutnyttelse og økt internasjonal konkurranseevne for sin egen forskning. Sykehusapotekene har styrket og videreutviklet egen infrastruktur for forskning, herunder IKTløsninger for forskning. Sykehusapotekene deltar ved behov i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og samhandling. Deltatt Implementert Utredning levert LG. Prosjekt startet. Vi deltar og bruker tilbud etter behov. (Dette gjelder fortsatt, på samme måte som for 2012!) Forskningsserver og tilhørende prosesser er implementert i Sykehusapotekenes infrastruktur. Løsningen er tatt i bruk. Problemstilling har vært diskutert i Forskningsutvalget, som gjennomfører innovasjonsdag for foretaket 15. mai HPHJ HPHJ JEA HPHJ

8 Innsatsområde: Forskning og utvikling 2x1 HPHJ: På forskningsområdet er vi godt i rute iht. til egne planer. FoU i foretaket er godt etablert og i positiv utvikling. En del av oppgavene fra O&B treffer ikke oss veldig godt. JEA: Løsningsspesifikasjon for forskningsserver er utarbeidet i samarbeid med brukerne, ROS-analyse er gjennomført og vurdert som tilfredsstillende av personvernombud. Løsningen er implementert og tatt i bruk, noe som har vært en forutsetning for at forskningsarbeidet i foretaket skulle opprettholdes. 1. Avklare behov, og beslutte løsning JEA

9 Innsatsområde: Kunnskapshåndtering og god praksis - Teknologi 2x2 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert Risiko Helseforetaket har sikret videre utvikling av sin IKT-virksomhet i henhold til vedtatt rolle/ansvarsfordeling og til enhver tid gjeldende rammeverk for IKT (drift, forvaltning, utvikling) i Helse Sør-Øst. Reorganisering gjennomført. Bemanningsplan etablert. Reorganisering gjennomført. Bemanningsplan under arbeid. Dialog med Sykehuspartner i forhold til fremtidig IKTdriftssituasjon igangsatt. Analyse og påfølgende vurdering ifht. driftssituasjonen planlagt for høsten JEA Helseforetaket bidrar i gjennomføringen av regjeringens digitaliseringsprogram. Bidratt i de regionale programmene. Forberedt beslutningsgrunnlag for sykehusapoteksystem. Deltar i programmene Regional Klinisk dokumentasjon (HPJ), Digital samhandling (JEA), Virksomhetsstyring (JRA) og Infrastrukturmodernisering (JEA). Planlegging av prosess for å prioritere ITsatsingsområder igangsatt. Vurderinger i forhold til Sykehusapoteksystem en del av denne prosessen. JEA Utvikle/etablere spørsmål- /svardatabase. Utarbeidet Prosjekt startet, kravsspek. utarbeidet, beslutning om løsning planlagt tidlig HPHJ

10 Innsatsområde: Kunnskapshåndtering og god praksis - Teknologi 2x2 JEA: Sykehusapotekene er i prosess i forhold til å vurdere fremtidig IT-driftssituasjon. Det er pågående betydelig arbeid for å sikre en stabil og bærekraftig drift av IT-løsningen, slik at det er et godt fundament å bygge videre på ved en evt outsourcing av IT-driftsfunksjonen. Når stabiliseringsaktivitetene er gjennomført vil analyse av situasjonen, vurdering og evt nødvendige tiltak bli iverksatt. Sykehusapotekene deltar i 4 av de 6 programstyrene i Digital fornying, og bidrar bl.a. gjennom det til regjeringens digitaliseringsprogram. Videreføring av planarbeidet for IT-satsingen fremover vil det bli jobbet videre med i Gjennomføre rekrutteringstiltak for å styrke helpdesksituasjonen JEA Utarbeide bemanningsplan for IT-avdelingen i forhold til dagens struktur JEA Etablere handlingsplan 2014 for IT etter kartleggingsarbeidet er avsluttet ( ), inkl. lukking av revisjonsavvik JEA

11 Innsatsområde: Kunnskapshåndtering og god praksis - Informasjonssikkerhet Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Arbeidsgruppen for informasjonssikkerhet utreder og etablerer system for informasjonssikkerhet for å sikre at Sykehusapotekene HF følger norsk lov innen informasjonssikkerhet. Utredning gjennomført. Etablering igangsatt Arbeidet er ikke startet opp. Noen av kravene i Normen.no ble sjekket under systemrevisjonen av IT-systemer. Personopplysninger i avvik i Sokrates blir slettet når det oppdages. Dette må gjøres av Extend. Arbeidet med å utrede omfang ble ikke gitt prioritet i Det vil komme med i handlingsplanen for x4 JEA 1. Arbeidsgruppen utreder omfang og hva som må gjøres innen området Informasjonssikkerhet for å sikre at Sykehusapotekene HF følger norsk lov innen informasjonssikkerhet. Omfang beskrives innen og legges fram for ledergruppen. JEA

12 Innsatsområde: Organisering og utvikling av fellestjenester 2x4 Innsatsområde Mål 2013 Status Vurdert Risiko Oppfylle handlingsplanen for innkjøp og logistikk i HSØ. Etablere egen prosess og egne rutiner for anskaffelser. Forsyningssenteret Sykehusapotekene HF skal fremstå ensartet. Miljøsertifisering Planer revidert Prøve ut forsyningssenterets innkjøpsportal i tre apotek. Håndbok for skilt og innredning utarbeidet og publisert. Del 2 om bekledning og materiell utarbeidet og publisert. Igangsatt ISO sertifisert Prosedyren er ferdig, men viktig å sikre oppfølging av denne. Det har vært problemer med tilganger til forsyningssenterets portal. Dette har ikke vært et prioritert område, da det er relativt lite volum som kan kjøpes via forsyningssenteret i dag. Det er kun Drammen som benytter forsyningssenterets innkjøpsportal, ytterligere utprøving har ikke vært aktuelt. Arbeidet forsinket pga. andre store og høyt prioriterte oppgaver. Sykehusapoteket Kongsberg er ombygget og profilert i henhold til standard for SAHF. Selve prosjektet følger prosjektplanen. Kontrakt signert med DNV for statusanalyse i 2. kvartal 2014 og revisjon i 3. kvartal Alle apotekene er miljøkartlagt. Ingen endring i vesentlige miljøaspekter i forhold til kartleggingen i E- læringsprogram er utviklet og lagt på Læringsportalen til NMD i Mediport. Feil i kategoriseringen av miljøavvik i begynnelsen av året, bedret seg annet halvår. Plan for etablering av/ revisjon av prosedyrer fulgt. Ferdigstilt i 2014 iht. plan. JRA BH HPHJ BH TP AKH

13 Innsatsområde: Organisering og utvikling av fellestjenester 2x4 AKH: Det ble mindre tilgjengelige ressurser i kvalitetssikringsavdelingen for å gjennomføre prosjektet fra august. Mål for året at 80% av de ansatte er lært opp, ble ikke nådd for enkelte avdelinger og apotek. Informasjon rundt sertifiseringen gitt på HK-samling og apotekersamling i september. Arbeidet med prosedyrer relatert til kjemikalier og anskaffelser fikk for lite ressurser/ for lav prioritet. Ble tatt tak i helt på slutten av 2013/ i begynnelsen av Ble ferdigstilt i 1. kvartal For de andre områdene (gjennomføring av revisjoner, kildesortering på HK, utarbeidelse av opplæringsprogram, miljøkartlegging) er planen fulgt. Kvartalsvis rapportering av forbruk av papir er ikke gjort. Bytte av leverandør har gjort dette vanskelig. BH: Apotekene følger opp handlingsplanene og mål for ytre miljø. JEA: Sykehuspartner har i 2013 bistått Sykehusapotekene i noen innkjøpsprosesser, og gjennom det avlastet interne innkjøpsressurser. Vurderingen så langt er at dette har fungert tilfredsstillende, og at det vil være en avlastning som kan benyttes også fremover. Plan i Sykehusapotekene for etablering av innkjøpsprosesser og rutiner er pågående, og vil bli fokusert ytterligere på i Plan og tiltak må kommuniseres på nytt ut til ansvarlige og apotekerne. Det må settes ny frist for statusrapportering BH/ HPHJ Sammenstille status for gjennomføring av handlingsplan og mål for ytre miljø for sykehusapotekene BH Søke bistand fra Sykehuspartner for enkelte anbud som haster JEA (avsluttet) 4. Lage plan for etablering av innkjøpsprosesser og rutiner JRA (avsluttet)

14 Innsatsområde: Mobilisering av medarbeidere og ledere 2x2 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert Risiko Medarbeider: Opprettholde medarbeidertilfredshet på samme nivå som i Tilfredshetsindikator på 78, Svarprosent til over 80 %. Andel involvert i oppfølging 80 %. Alle apotek har presentert resultatene fra undersøkelsen. Noen apotek er allerede i gang med utarbeidelse av handlingsplaner og de resterende skal ferdigstilles i første kvartal MØN Sikre at ansatte har rett kompetanse i f.h.t mål og strategi. Utarbeide oversikt over behov for arbeidskraft og kompetanse på kort og lang sikt. Milepælsplan fulgt. Plan utarbeidet. ROS-analyse neste 4 år utarbeidet og tiltak vedtatt. Det gjenstår områder på milepælsplanen som ikke er fulgt. MØN MØN: Arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er i rute, og det er ikke behov for ekstra tiltak. Arbeidet med å utvikle en overordnet kompetanseplan for selskapet og sikre at behovet for arbeidskraft på kort og lang sikt blir nedfelt, er forsinket grunnet ressursmangel fra sommeren Dette anses ikke som kritisk, da de fleste avdelinger arbeider godt lokalt med dette. Arbeidet skal gjenopptas. 1. Gjenoppta arbeidet med å samle informasjon for å utarbeide en overordnet langsiktig kompetanseplan for selskapet Milepælsplanen skal evalueres med eventuelle nye tiltak og fullføres iht. overordnet plan. MØN

15 Innsatsområde: Mobilisering av medarbeidere og ledere 2x2 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert Risiko Ledere: Helseforetaket legger til rette for at førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder. Lederutviklingskurs gjennomført. Prosedyre implementert. Ny mal for ledersamtaler testet ut. Vårens kurs gjennomført. Prosedyre er implementert gjennom Sokrates og info i områdemøte og LU-kurs. Ny mal for ledersamtaler testet ut. MØN Helseforetaket har sørget for at det arbeides systematisk med gjennomgående bemanningsplaner som viser foretakets samlede behov for kapasitet og kompetanse. For å sikre dette må det dokumenteres rutiner for regelmessig gjennomgang og kvalitetssikring. GAT implementert. Rutiner utarbeidet. De fleste apotek bruker GAT hva angår å lage bemanningsplaner. Noen få apotek bruker ikke GAT for lage bemanningsplaner, grunnet behov for mer opplæring MØN MØN: Arbeidet med lederutvikling er gjennomført iht. plan. De gjennomførte lederutviklingstiltakene anses som vellykkede. Det er likevel behov for å vurdere flere opplæringstiltak for ledere i tillegg til å evaluere og se på en ny modell for lederutvikling for alle ledere i SA. Det er behov for mer opplæring innen GAT for at arbeidet med bemanningsplaner skal bli enda bedre Det skal lages en overordnet plan for lederutvikling i SA. Det skal tilbys opplæring i GAT for de apotek som etterspør dette MØN MØN

16 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sum HiÅ Innsatsområde: Mobilisering av medarbeidere og ledere 3x3 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert Risiko Sykefravær Redusert sykefravær er et innsatsområde som skal prioriteres i Leder må ha kontinuerlig fokus både på å forebygge og redusere fraværet. Det skal jobbes både på avdelingsnivå og individnivå for å redusere fraværet. Mål 7,9 %. 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% MØN 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sum HiÅ 8,03 % 8,38 % 8,22 % 7,72 % 6,72 % 7,24 % 8,52 % 6,56 % 8,86 % 9,79 % 8,58 % 9,01 % 8,13 % MØN: Målsetningen om et sykefravær på 7,9 % ble ikke oppnådd selv om fraværet viste en nedgang fra 2012 fra 8,4 % til 8,1 % i Mye arbeid er nedlagt for å senke fraværet, og det har vært arbeidet både på individ og avdelingsnivå. I andre halvdel av 2013 steg fraværet igjen og ble høyere enn i Ledere må fortsette å ha kontinuerlig fokus på dette fremover, og man må gjøre grundige analyser på hvordan arbeidet på en best mulig måte skal utføres i Sykefraværet må kartlegges på individnivå med tiltak på de apotek som har høyt fravær. Sykefraværet skal fortsette å være tema på HAMU og Kontaktforum. Ledere må også ha fokus på hva som kan virke forebyggende på det enkelte apotek. MØN i samarbeid med apotekere Løpende. Oppstart 1. mars 2014.

17 Innsatsområde: Bærekraftig utvikling - God økonomistyring Innsatsområde Mål 2012 Status per Vurdert risiko Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal skape økonomiske handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. SA skal være selvfinansierende. Gjennomført God Gjennomført sykehusøkonomi Bidra til at sykehusenes kostnader forbundet med legemiddelanskaffelse, - distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig. Økonomisk kontroll Gjennomført Foretaket skal levere målsatt driftsresultat Foretaket har ikke tilstrekkelig økonomisk bærekraft for å skape handlingsrom for planlagte investeringer (selvfinansierende). Foretaket er videre av eier blitt forespeilet ytterligere finansieringsansvar for bygningsrelaterte investeringer (brukertilpasninger). For å gjenskape økonomisk bærekraft er foretaket i dialog med eier og øvrige helseforetak (arbeidsgruppe) for å finansiere tjenester knyttet til legemiddelleveranser (varesalg profesjonell). Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling ifm. ØLP Sykehusapotekene bidrar gjennom sitt arbeid med LIS-kontakter, grossistavtale og varehåndtering til at sykehusenes kostnader forbundet med legemidler holdes lave. Driftsresultatet endte bedre enn budsjett, men underliggende drift har negativ utvikling. 4x5 TP JRA JRA TP TP JRA

18 Innsatsområde: Bærekraftig utvikling - God økonomistyring 4x5 JRA: HSØ har etter en intern prosess i foretaksgruppen, besluttet at Sykehusapotekene HF som leietaker finansierer kostnadene for «brukertilpasning» og avskriver investeringen over leieperioden. Investeringer og ombygginger som naturlig kan klassifiseres som spesialinnredninger og som vil kunne inngå i begrepet brukertilpassede kostnader, finansieres av Sykehusapotekene HF gjennom egen likviditet. For budsjett 2014 vil det være viktig å få avklart hva som kommer inn under begrepene «spesialinnredning» og «brukertilpasning», spesielt med tanke på pågående og nær forestående investeringer. 1. Vurdere og iverksette foreslåtte tiltak som kom opp ifm apoteksamling 16. mai. BH Avklare med HSØ om utfakturering av LIS-administrasjonskostnader for 2013 JRA Avklare prinsipielt finansiering av bygningsmessige investeringer med HSØ JRA

19 jan. feb. mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt Innsatsområde: Avviksbehandling og forbedring 4x3 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Feilekspedering av resepter (Priv) Nullvisjon. Ingen kritiske avvik avdekket Feilekspedisjon Varesalg Privat BH AKH Feilekspedisjon Varesalg Privat Ett kritisk avvik i juni i 2013 (17741: Pasient som fikk feil styrke på kreftlegemiddel, tredobbel dose). Totalt antall feilekspedisjoner til privatpersoner i 2013 var 141. Hver enkelt feilutlevering håndteres særskilt. Antall feilekspedisjoner følges opp i ledergruppemøte hver måned. Årsaksanalyse og nødvendige tiltak vurderes. Noen av feilekspedisjonene i Varesalg Privat var alvorlige og ble meldt til Kunnskapssenteret (24 av totalt meldinger). Feilprosent på ca 0,02 % sett i forhold til antall ordrelinjer i Varesalg Privat i Ad hoc arbeidsgruppe etablert for Varesalg Privat og Tilvirkning for å se på systemfeil og mulige forbedringer. 1. Vurdere kampanjerapportering på kvalitetsforum i juni BH Kampanjeregistrering av avvik i Tilvirkning og Varesalg Privat tas opp på kvalitetsforum i juni BH

20 jan. feb. mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt Innsatsområde: Avviksbehandling og forbedring 2x4 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Feilekspedering av ordre (Prof) Reduksjon Ingen kritiske avvik avdekket. Feilekspedisjon Varesalg Profesjonell BH AKH Feilekspedisjon Varesalg Profesjonell Ingen kritiske avvik avdekket i Totalt antall feilekspedisjoner fra Varesalg Profesjonell i 2013 var 373. Trenden viste en topp i februar, men har så gått ned. Nedgangen ser ut til å være reell. Det må fortsatt fokuseres på rapportering av feilekspederinger og kundeklager. Totalt antall ordrelinjer i samme periode Feilprosent på ca 0,02 % sett i forhold til antall ordrelinjer i Varesalg Profesjonell i Foreta trending og behandle avvik umiddelbart etter at de har oppstått. Effekt av tiltak må vurderes. BH Nettverksamling benyttes i forbedringsarbeid. BH

21 jan. feb. mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt Innsatsområde: Avviksbehandling og forbedring 4x3 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Feilleveranse (Tlv) Ingen kritiske avvik avdekket. Nullvisjon Feilleveranser Tilvirkning BH AKH 3 kritiske avvik: I februar 15841: Feil i arbeidsseddel; dobbel dose av Taxotere gitt til 3 pasienter. I juni 17482: Overvåkningsresultat utenfor krav ; bakterievekst i apotekets produksjonslokaler (Riks). I oktober 19174: Laget feil styrke av legemiddel (Campath 1-H) som resulterte i at pasienten fikk 3-dobbel dose av legemidlet. Totalt 85 feilleveranser i Sett i forhold til totalt antall produksjoner i 2013 ligger feilprosenten på ca 0,03 %. Feilleveranser rapporteres fortløpende til SLV. Under tilsynet i Drammen ble det kommentert at SLV kun ønsker melding om feil som kunne hatt en konsekvens for pasienten. Alvorlige og kritiske avvik som hadde eller kunne ha hatt konsekvenser for pasienten, rapporteres også til Kunnskapssenteret. I 2013 var det 8 slike 3-3 meldinger. Fristen for lukking av kritiske avvik er 1mnd. Dette er implementert i Dok ID Denne fristen er vanskelig å overholde. Trending og alvorlighetsgrad følges opp i ledergruppen hver måned. Ad hoc arbeidsgruppe etablert for Varesalg Privat og Tilvirkning for å se på systemfeil og mulige forbedringer. Feilleveranser Tilvirkning 1. Gjennomfører risikoanalyse av produksjonsprosessene og vurdere forebyggende tiltak BH Avvikene må analyseres mht rotårsak og tiltak iverksettes. BH Trending og alvorlighetgrad følges opp i ledergruppen hver måned. AKH/BH

22 Prosent (%) Innsatsområde: Avviksbehandling og forbedring 2x3 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Avviksbehandling, lukningsgrad Lukkingsgrad på 95% innen 2 mnd Lukkingsgrad pr BH AKH Økt fokus på lukking av avvik har ført til betydelig bedring av lukningsgraden. For året ble den på 92%. Også mange gamle avvik fra ble lukket. Det har samtidig vært en god meldekultur for avvik. Totalt ble 5130 meldt i Antallet er på samme nivå som i 2011 (5199 avvik) og 2012 (5310). 1. Gjenstående avvik fra må være lukket innen neste LGG. Det lages oversikt pr år på avdeling og apotek. Det gjenstår fortsatt åpne avvik på apotek fra Stor jobb med å flytte avvik over på nye ansatte som må lukke dem. 2. Avviksbehandlingen må prioriteres, trendes og tiltak må iverksettes og effekt av tiltaket må vurderes. 3. Fortsatt fokusere på at avvik blir registrert og behandlet tilstrekkelig slik at SLV ikke gir avvik på behandling av avvik og at avvikssystemet ikke er tilfredsstillende implementert i foretaket/ apoteket. Lukkingsraden på mange av apotekene har økt utover høsten. Det er nå et fåtall av apotekene som ikke er over 95 %. Disse blir fulgt opp ekstra. BH BH/ AKH BH

23 Antall Innsatsområde: Avviksbehandling og forbedring 1x3 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko HMS Registrere HMS avvik MØN HMS Avvik AKH Totalt Alvorlige AKH: Ytre miljø avvik : Ytre miljøavvik gjennomgått og rapportert i LGG for miljøstyringssystemet. MØN: Enkelte HMS-avvik er registrert, men ingen alvorlige avvik. HMS-avvik gjennomgås i HAMU og Kontaktforum. 1. Fortsatt fokus på å unngå alvorlige HMS avvik MØN

24 Innsatsområde: Interne revisjoner 2x4 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Interne revisjoner Gjennomført som beskrevet i plan og fulgt i henholdt til frister. Lukking av revisjoner går sent. Revisjon i Skien og Gjøvik : Ikke lukket. AKH Det var mindre ressurser i kvalitetsavdelingen fra august. Arbeidet med videreutvikling/ revisjon av styringssystemet ble prioritert framfor utførelse av interne revisjoner. Allerede gjennomførte revisjoner ble fulgt opp. Mange revisjoner ble ikke lukket innenfor tidsfrist (2 mnd fra mottatt revisjonsrapport). Kravet til lukking av avvik fra internrevisjoner i Dok ID 6873 er nå 1 mnd for kritiske avvik og 3-6 mnd for andre avvik. Revisjoner som stod på planen for 2013 og som ikke ble utført, ble vurdert og videreført på revisjonsplanen for BH: Utfordring for apotekene å få lukket avvikene i tide etter internrevisjonene. Dette blir fulgt opp ennå tettere nå med driftssjef på plass. JEA: Dette punktet er ikke tilfredsstillende gjennomført i Må følges opp videre i Følge opp allerede gjennomførte revisjoner og sikre at avvik/forbedringer blir tilfredsstillende fulgt opp og interne revisjoner blir lukket i tide. BH/ JEA

25 Innsatsområde: Produksjon, eksterne tilsyn 2x2 Innsatsområde Mål 2013 Status per Vurdert risiko Eksterne tilsyn Ingen kritiske avvik ved tilsyn fra Statens legemiddelverk SAHF hadde totalt 5 tilsyn på sykehusapotekene i 2013 og et tilsynsmøte på HK. Ingen kritiske avvik ble avdekket. Det er mottatt bekreftelse fra SLV om at tiltaksplanene fra tilsynene i Sykehusapoteket Kongsvinger og Fredrikstad er tilfredsstillende. Prioritert liste for ombygginger følges opp. Ulik oppfølging og involvering i etterkant av tilsyn fra SLV har vist at det urde etableres et system for dette. Dette er nå beskrevet i prosedyre, Dok ID Det kreves også en bedre involvering av driftssjef/ fagutviklerne for å sikre læring og implementering av forbedringer på tvers av organisasjonen. Resultatet av tilsynet i Drammen viste at vi er på rett vei når det gjelder validering og kvalitet på generelle prosedyrer. Arbeidet er godt i gang med å bygge om produksjonslokaler. Prioritert liste følges opp. AKH BH 1. Det må gjennomgås og etableres et bedre system for hvordan eksterne tilsyn skal forberedes ved mottak av varsel, selve gjennomføringen gjøres og hvordan tilsyn skal dokumenteres og følges opp i etterkant. 2. Det er nå bare Gjøvik som gjenstår på prioritert liste over ombygginger. Venter på tilbakemelding fra sykehuset. TP (Utført) BH

26 KONSEKVENS Risikobilde (Rapporteringsperiode ) 5 SANNSYNLIGHET Feilleveranse (Tlv) Feilekspedering (Priv) Bærekraftig utvikl., økonomi 3 Avviksbehandling, lukningsgrad Informasjonssikkerhet Produksjon, tilsyn Interne revisjoner 2 Forskning og utvikling Teknologi Ledere Medarbeidere Pasientbehandling Sykefravær Feilekspedering (Prof) Organisering og fellestjenester HMS 1 Helhetlig styringssystem

27 KONSEKVENS 5 Risikobilde (Rapporteringsperiode ) Mindre endringer fra forrige periode SANNSYNLIGHET Feilleveranse (Tlv) Feilekspedering (Priv) Bærekraftig utvikl., økonomi 3 Sykefravær Informasjonssikkerhet Pasientbehandling Interne revisjoner 2 Forskning og utvikling Produksjon, tilsyn Teknologi Avviksbehandling, lukningsgrad Feilekspedering (Prof) Ledere Medarbeidere Organisering og fellestjenester HMS 1 Helhetlig styringssystem AKH - LGG 08 april 2013

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 21. oktober 2014 Side 1 av 9 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2014-2015 inkl. for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2014-2015

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Avvik og uønskede hendelser

Avvik og uønskede hendelser Avvik og uønskede hendelser Prinsipper for god virksomhetsstyring Organisering av kvalitetsarbeid i HSO Hva er avvik og hva er uønskede hendelser? Alvorlighetsgrad Forebyggende- og korrigerende tiltak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars 2017 SAK NR 14-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 029 2017 STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Sunnaas sykehus HF mål 2016 Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Målene for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragog bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 2016. Til grunn

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.August 2017 SAK NR 37-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen 2009 OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG FORETAKSMØTEPROTOKOLL KRAV DELMÅL 2009 TILTAK ANSVARLIG FRIST UTFØRT RISIKO Økonomi Resultatkrav i følge eier Oppnå resultatkrav iflg. Budsjett 5,5 mill, justert

Detaljer

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø)

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Direktørens kontor Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Deltakere: Representanter fra adm. direktørs ledergruppe Miljørådgiver Birte Helland Aud Riise (FHTV) Linda M. Schouw (FHVO) Systemansvarlige fra de enkelte

Detaljer

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Nasjonalt topplederprogram Erlend Vandvik Trondheim, 31. mars 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Administrerende direktør har ansvar

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer