Aktiviteten ved Hans Majestet Kongens Garde knyttet til vakthold av kongehus opprettholdes i 2007 på samme nivå som i dag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiviteten ved Hans Majestet Kongens Garde knyttet til vakthold av kongehus opprettholdes i 2007 på samme nivå som i dag."

Transkript

1 Oslo Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben etablerer seg i nytt ledelsesbygg på Akershus festning, som en del av omstillingen av Forsvaret og utviklingen av en mindre og mer strategisk rettet ledelse av hele forsvarssektoren. Aktiviteten ved Hans Majestet Kongens Garde knyttet til vakthold av kongehus opprettholdes i 2007 på samme nivå som i dag. Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i 2006 satt av 6 millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Den økte innsatsen skal videreføres i Det skal iverksettes særskilte tiltak i Oslo for å styrke politiets innsats mot prostitusjon og menneskehandel, blant annet ved å opprette en egen gruppe som får et særskilt ansvar for oppsøkende og tillitskapende virksomhet i prostitusjonsmiljøet, etterforskning og iretteføring av saker som gjelder menneskehandel, hallikvirksomhet og prostitusjon der den prostituerte er under 18 år. Stortinget har besluttet utbygging av første trinn i et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden, blant andre Oslo politidistrikt, og planlegges ferdig utbygget i løpet av Bygging av ny sentralarrest i Oslo politidistrikt er påbegynt, og forventes ferdigstilt innen utgangen av Økte bevilgninger som ble gitt i Stortingsproposisjon nr 1 Tilleggsnummer 1 ( ) til Økokrim er videreført. Dette gjelder 11 årsverk og utvikling av nytt datasystem (ELMO) til behandling av hvitvaskingsmeldinger. Det tas sikte på at systemet er ferdig utviklet i Som et ledd i en langsiktig styrking av politiet skal opptaket på Politihøgskolen økes til 432 studenter høsten Flere nasjonale institusjoner ligger i Oslo. Av disse er det spesielt Den Norske Opera som i 2007 foreslås med en større økning i tilskuddet, 34,9 millioner kroner. Økningen er ledd i opptrappingen foran innflytting i nytt operahus i Av andre større økninger kan nevnes 7,4 millioner kroner til Dansens Hus, 5,2 millioner kroner til Oslo-Filharmonien, 4,8 millioner kroner til Norsk 80

2 Folkemuseum, 1,5 millioner kroner til Norsk Jazzforum/Nasjonal Jazzscene og 2,2 millioner kroner til Norsk Form. Hovedstadsmuseet har fått en økning 1,1 million kroner. Jødisk museum har fått en økning på 1 million kroner. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har fått en økning på 15 millioner kroner, herunder 8 millioner kroner i forbindelse med åpning av ny arkitekturavdeling på Bankplassen 3. Norsk Skuespillersenter er ført opp med 1 million kroner. Nationaltheatret og Det Norske Teatret er hver ført opp med 2,6 millioner kroner til vedlikehold av bygg. Alle beløp i 1000-kroner Tiltak Vedtak 2006 Forslag 2007 Endring % Akershus Festning for kunst og kultur, Stiftelsen ,5 Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ,6 ASSITEJs barne og ungdomsfestival ,6 ASTA, Stiftelsen c/o Riksarkivet ,9 Atelier Nord ,8 Barnas Historie, Kunst og Kultur, Stiftelsen ,8 Black Box Teater AS ,1 Bårdar Danseteater a/s ,9 Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) ,9 Contemporary dance festival OSLO NORWAY ,9 (CODA) Cosmopolite Scene ,8 Damini House of Culture ,9 Dansens Hus ,7 Den Norske Opera ,4 Det Norske Kammerorkester ,8 Det Norske Teatret ,8 Det Norske Teatret (investeringstilskudd) ,0 Det Åpne Teater ,8 Du Store Verden ,0 Emanuel Vigelands Museum ,2 Fotogalleriet, Stiftelsen ,7 Gratis Daglig Trening ,0 Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival 100 Horisont, Stiftelsen ("Mela") ,1 Hovedstadsmuseet ,1 Internasjonalt kultursenter og museum ,0

3 (Hovedstadsmuseet i 2007) Jødisk museum i Oslo (i 2006 medtatt under Hovedstadsmuseet) Kulturkirken Jacob ,8 Kunstnernes hus ,8 Musikkinformasjonssenteret ,8 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ,2 Nationaltheatret ,8 Nationaltheatret (investeringstilskudd) ,0 Nordic Black Theatre ,3 Norges Folkemusikk- og danselag ,8 Norges musikkhøgskole, praktikantplasser ,8 Norges Ungdomskor ,8 Norsk bibliotekforening ,0 Norsk Dramatikkfestival ,8 Norsk Folkemuseum ,0 Norsk Form ,3 Norsk Jazzarkiv ,8 Norsk Jazzforum og Nasjonal Jazzscene ,2 Norsk Nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM) ,8 Norsk Sjøfartsmuseum ,0 Norsk Skuespillersenter Norsk Teater og orkesterforening (NTO) ,3 Norsk Teknisk Museum ,3 Norsk Visearkiv ,0 Norske Tekstilkunstnere ,8 Ny Musikk ,8 Oktoberdans ,9 Oslo Danse Ensemble (ODE) ,8 Oslo domkor ,9 Oslo-Filharmonien ,1 Oslo-Filharmonien, økt husleie i Konserthuset ,8 Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) ,8 RAM Galleri ,8 ROM - for kunst og arkitektur ,9 Samspill - International Music Network ,8 Scene for folkemusikk og folkedans ,8 Senter for dansekunst/scenehuset i Oslo ,8 Skoleskipet Christian Radich ,8 Tegnerforbundet ,8 ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival ,8 Unge Kunstneres Samfund (UKS) ,8 Østnorsk Jazzsenter ,8 Sum ,2

4 Det foreslås en bevilgning på 3,526 mrd. kroner til Universitetet i Oslo (UiO). I 2005 ble det gitt startbevilgninger til bygg for informatikk ved UiO. I budsjettet for 2007 er det foreslått en bevilgning på 28,2 millioner kroner til inventar og utstyr i bygget. I forbindelse med at regjeringen vil styrke de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) er det foreslått en bevilgning til UiO på 5,1 millioner kroner. Videre er det lagt inn helårsvirkning av 90 doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2006 var det i tilegg bevilget 1,4 millioner kroner til UiO, midlene skal benyttes til å opprette en ny komité i region øst, frikjøpsordninger for lederne og innføring av en nasjonal fordelingsfunksjon. I forbindelse med at universitetsfunksjonen til Akershus universitetssykehus (AHUS) er gjennomrettet foreslår departementet øke bevilgningene til UiO med 36,4 millioner kroner knyttet til utstyrsmidler til nytt bygg ved AHUS i Det foreslås en bevilgning på 930,1 millioner kroner til Høgskolen i Oslo. I forbindelse med at ABIOK-utdanningene (anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreft- og barnesykepleie) blir endret fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære høgskolestudier, er det foreslått å overføre 10,2 millioner kroner til Høgskolen i Oslo. Disse midlene er overført fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett kapittel 732. I tillegg er det foreslått 6 millioner kroner til Høgskolen i Oslo for å bygge opp et permanent tilbud om tolkeutdanning. Videre er det lagt inn helårsvirkning av tre doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet. Det foreslås en bevilgning på 97,1 millioner kroner til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Videre er det lagt inn helårsvirkning av tre doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet. Det foreslås en bevilgning på 122,2 millioner kroner til Norges idrettshøgskole. Videre er det lagt inn helårsvirkning av tre doktorgradsstillinger opprettet i budsjettet. Det foreslås en bevilgning på 155 millioner kroner til Norges musikkhøgskole (NMH). Departementet foreslår å legge inn 15,6 millioner kroner for å dekke økt husleie for NMH. Videre er det lagt inn helårsvirkning av tre doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet. Det foreslås en bevilgning på 185,6 millioner kroner til Kunsthøgskolen i Oslo. Det foreslås en bevilgning på 207,6 millioner kroner til Norges veterinærhøgskole. Videre er det lagt inn helårsvirkning av fire doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet. 83

5 Det foreslås en bevilgning på 173,3 millioner kroner til Handelshøyskolen BI. I St.prp. nr. 1 ( ) foreslås feilaktig institusjonens bevilgning til 162,1 millioner kroner. Det er lagt inn helårsvirkning av fire doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet. Det foreslås en bevilgning på 51,9 millioner kroner til Det teologiske Menighetsfakultet. Videre er det lagt inn helårsvirkning av fire doktorgradsstillinger opprettet i 2006-budsjettet. Det foreslås en bevilgning på 60,6 millioner kroner til Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Det foreslås en bevilgning på 54,1 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole. I forbindelse med at ABIOK-utdanningene (anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreft- og barnesykepleie) blir endret fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære høgskolestudier, er det foreslått å overføre 5,5 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole. Disse midlene er overført fra Helseog omsorgsdepartementets budsjett kapittel 732. Det foreslås en bevilgning på 32,3 millioner kroner til Høgskolen Diakonova. I forbindelse med at ABIOK-utdanningene (anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreft- og barnesykepleie) blir endret fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære høgskolestudier, er det foreslått å overføre 2,6 millioner kroner til Høgskolen Diakonova. Disse midlene er overført fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett kapittel 732. Det foreslås en bevilgning på 9,3 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen. Det foreslås en bevilgning på 2,6 millioner kroner til Den norske Eurytmihøyskole. Det foreslås en bevilgning på 13 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt. Det foreslås en bevilgning på 7,6 millioner kroner til Den Norske Balletthøyskole. Det foreslås en bevilgning på 8,8 millioner kroner til Oslo Markedshøyskole. I St.prp. nr. 1 ( ) foreslås feilaktig institusjonens bevilgning til 10,2 millioner kroner. Det foreslås en bevilgning på 7,4 millioner kroner til Norsk Reiselivshøyskole. I St.prp. nr. 1 ( ) foreslås feilaktig institusjonens bevilgning til 7,9 millioner kroner. Det foreslås en bevilgning på 8,5 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate. 84

6 Det foreslås en bevilgning på 6,6 millioner kroner til Fjellhaug Misjonshøgskole. For å styrke aktiviteten ved Holocaustsenteret foreslår regjeringen å øke driftstilskuddet til senteret med 3 millioner kroner i statsbudsjettet for Holocaustsenteret får med dette et driftstilskudd på 20,6 millioner kroner i Verneplan for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus gjennomføres. Verneplan for Oslofjorden, delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres Miljøvennlig byutvikling herunder Regjeringens forslag om en økt bevilgning på 7 millioner kroner til utvikling av grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen. Rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kroner fra 37 millioner til 44 millioner kroner. Bevilgning til oppfølging av Handlingsplanen for universell utforming videreføres på samme nivå som i 2006, det vil si 20 millioner kroner. Pilotkommune er Ullensaker. Til riksveg 150 Ringveg 3 (Ulvensplitten - Tjernsmyr) i Oslo er det avsatt en statlig investeringsramme på 10 millioner kroner for Disse midlene vil bli brukt til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger. Til prosjektet riksveg 150 Ulvensplitten - Sinsen er det avsatt i alt 60 millioner kroner i tilskudd fra Oslo kommune. De statlige midlene vil bli nyttet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger. Midlene vil bli brukt til å starte byggingen av lokalvegene som inngår i prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av nytt hovedvegnett og lokalvegnett, med to tunneler, ny vegforforbindelse og ny hovedrute for gang- og sykkelveg. - I tidligere framlegg for Stortinget er det opplyst om at mottatte tilbud på tunnelentreprisene var vesentlig høyere enn forutsatt. En gjennomgang av prosjektet avdekket dessuten at det må ventes ytterligere kostnadsøkninger. Samtidig har gjennomgangen vist at det er et vesentlig potensial for innsparinger uten at dette vil gå ut over hovedmålene med prosjektet. Statens vegvesen har derfor avlyst tilbudskonkurransen og startet en mer detaljert gjennomgang av prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til revidert kostnadsoverslag, videre framdrift og finansiering når det foreligger nærmere avklaringer. For prosjektet Vegutbygging i Bjørvika er det for 2007 lagt til grunn en statlig investeringsramme på 390 millioner kroner. Av dette beløpet er 53 millionar kroner innenfor rammen i Nasjonal transportplan I tillegg er det lagt 85

7 til grunn at det skal brukes 480 millionar kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og 165 millionar kroner i tilskudd frå Oslo kommune. Til riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 153 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon til sammen 758 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes det 480 millioner kroner til E18 Bjørvikaprosjektet, medregnet nødvendig låneopptak, mens 278 millioner kroner skal nyttes til tiltak på øvrig riksvegnett. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtrafikktiltak. Det forutsettes benyttet om lag 310 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i Av dette utgjør statlige midler 40 millioner kroner. Det settes av midler til oppgradering av Kolsåsbanen i Oslo, noe som blant annet omfatter utbedring av underbygning, nye skinner, bygging av planskilte kryss, etablering av sikringssystem og nye stasjoner. Tiltakene er beregnet å koste om lag 330 millioner kroner. Av dette skal AS Oslo Sporveier bidra med 57 millioner kroner, mens resten forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger. En del av arbeidet tok til i høst, og arbeidet blir videreført i Det legges det opp til å starte arbeidene med opprusting av Jernbanetorget knutepunkt, og arbeidene ved Carl Berners plass T-banestasjon fullføres i Videre prioriteres framkommelighetstiltak for buss og trikk og tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtilbudene gjennom utbedring av kollektivknutepunkt. Det legges også opp at utbedringen av riksveg 161 på Carl Berners plass skal starte i I budsjettforslaget er det vist til at en innenfor samarbeidet mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen har etablert et felles statlig-kommunalt program for miljøvennlig transport. - Programmet er med på å legge til rette for miljøvennlig person- og godstransport og skal bidra til bedre miljø, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Programmet inngår i arbeidet med Miljøsone Grodruddalen, der Miljøverndepartementet koordinerer statens innsats. Prosjekter og tiltak innenfor Statens vegvesens ansvarsområder vil bli finansiert gjennom de årlige budsjetter. Regjeringen går inn for å bygge om Alnabru godsterminal for å modernisere terminalen, slik at den blir bedre tilpasset økt intermodal transport, det vil si godstransport som kombinerer bruk av både tog og bil. For 2007 er det, over Jernbaneverkets investeringsbudsjett, satt av 80 millioner kroner til ombyggingen. Prosjektet planlegges ferdigstilt i midten av

8 Innenfor programområdet Stasjoner og knutepunkter er det avsatt midler til brannsikringstiltak på Nationaltheatret stasjon og tiltak for å bedre tilgjengeligheten til Haugenstua stasjon. Det vil dessuten bli gjennomført oppgradering av signal- og sikringsanlegget på Oslo S. Det er inngått en avtale med svenske myndigheter om at det fra januar neste år skal etableres et fjerntog med daglige avganger mellom Oslo og Stockholm og et regiontog mellom Oslo og Karlstad. Det er satt av om lag 73 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo - Gjøvik), som blir trafikkert av selskapet NSB Anbud AS. Til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 107,2 millioner kroner. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen. I 2007 vil ordningen bli evaluert, blant annet med sikte på å belyse i hvilken grad den er et velegnet statlig virkemiddel for å påvirke transportutviklingen i byområdene, eller om andre tiltak er bedre egnet. Evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere om ordningen skal videreføres, også etter Regjeringa foreslår å opprette ein ny tilskotspost, kapittel 581 post 74 Tilskot til bustad-, by- og stadsutvikling. Regjeringa foreslår ei løyving på 43 millionar kroner på posten i Løyvinga for 2007 skal gå til ei satsing i Groruddalen i Oslo, og skal bidra til å styrke den lokale stadsidentiteten i Groruddalen og heve omdømmet til buområda gjennom tiltak som skal betre bumiljøet. Medverking og profilering vil være viktige element. Husbanken vil ha ei sentral rolle i gjennomføringa i samarbeid med Oslo kommune. Satsinga er ein del av eit omfattande samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet for å betre miljøforholda og levekåra i Groruddalen. Regjeringen vil gjeninnføre ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift fra og med Oslo er i sone I hvor satsen for arbeidsgiveravgiften fortsatt vil være 14,1 prosent. Det er gjort framlegg om ei løyving på 10,50 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Midla skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, utvikling av lokale og regionale næringsmiljø, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet og å utvikle attraktive regionar og sentra. Inkludert i løyvinga inngår skjønnstildelingar til å dekke den statlege løyvinga i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). 87

9 88 Inkludert i løyvinga til det enkelte fylke inngår skjønnstildelingar til å dekke den statlege løyvinga i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Fram til no har løyvingane til det grenseregionale samarbeidet gått til fylke med sekretariatsansvar for det enkelte program. Frå og med 2007 blir midlane likt fordelt mellom alle fylka som deltek i det enkelte program. Dei grenseregionale programma blir ferdigstilt hausten 2006 og deretter godkjent. Den endelege skjønnstildelinga vil skje på bakgrunn av dei innsendte og godkjente programma.

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune Statsbudsjettet 2007 6. oktober 2006 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune INNLEIING... 4 1. FINANSDEPARTEMENTET... 4 NOX-AVGIFT... 4 2. FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 4 FISKERIHAVNER

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) Vedtak 2011 EndringForslag 2012. Blaafarveværket 7 117 700 7 817. Brageteatret 9 764 1 200 10 964

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) Vedtak 2011 EndringForslag 2012. Blaafarveværket 7 117 700 7 817. Brageteatret 9 764 1 200 10 964 Page 1 of 7 Buskerud Regjeringen foreslår å bevilge 6,3 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Buskerud. Det gir en

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo:

100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo: 100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo: Bypolitikk: 1 Regjeringen har lagt fram Hovedstadsmeldingen til Stortinget, med en visjon om en Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion.

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342, 5568 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 2007 2008 FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H 2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer