Forord. SINTEF har stått for analysen av testresultatene, og Halvdan Haugsbakken har vært kvalitetssikrer på arbeidet. En takk til ham for det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. SINTEF har stått for analysen av testresultatene, og Halvdan Haugsbakken har vært kvalitetssikrer på arbeidet. En takk til ham for det."

Transkript

1

2

3 2 Forord SINTEF har på oppdrag for Per Johan Rauø programvareutvikling deltatt på testingen av og leseforståelse hos tre grupper lesere som har deltatt i utprøvingen av treningsprogrammet Pageturner. Testingen har skjedd i perioden januar til april Den har vært gjennomført i Kristiansand for en gruppe med elever i videregående opplæring ved Kvadraturen skolesenter, i Oslo ved Diakonhjemmet høgskole for en gruppe av studenter ved avdeling for sosialt arbeid og i Oslo i Aschehoug forlags lokaler for en gruppe av voksne i arbeidslivet. Aschehoug forlag har stått for rekrutteringen av testgruppene, i samarbeid med Per Johan Rauø programvareutvikling. Kvadraturen skolesenter, Diakonhjemmet høgskole og Aschehoug har stilt velvillig opp til testingen. Per Johan Rauø fra Per Johan Rauø programvareutvikling og Bjørn Gunnar Saltnes fra Aschehoug forlag har i tillegg til Halvdan Haugsbakken, Arne L. Bygdås og Thomas Dahl fra SINTEF, vært til stede på testingene. En stor takk til alle personene som velvillig har stilt opp for å gjennomføre treningsopplegget og testene. SINTEF har stått for analysen av testresultatene, og Halvdan Haugsbakken har vært kvalitetssikrer på arbeidet. En takk til ham for det. Trondheim Juni 2010 Thomas Dahl Prosjektleder

4 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Innledning Om treningsopplegget Om trenings- og testgruppene Om testene og gjennomføringen av dem Begrepsbruk Datagrunnlag Resultater Lesehastighet Leseforståelse Sammenligning med andre testresultater Noen tolkninger av resultatene Konklusjon... 12

5 4 1 Innledning Det har vært gjennomført lesetrening med programmet Pageturner utviklet av Per Johan Rauø programvareutvikling for tre grupper forskjellige lesere: En gruppe elever ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand (videregående skole) En gruppe studenter ved Diakonhjemmets høgskole i Oslo En gruppe voksne i arbeid i Oslo Totalt har det deltatt 94 personer i treningsopplegget. Det har vært gjennomført testing av og leseforståelse før, under og i etterkant av treningen. SINTEF har vært til stede sammen med alle tre gruppene på testdagene og verifisert selve testingen samt at vi har gjennomført en analyse av testresultatene. 2 Om treningsopplegget Personene som har deltatt i treningsopplegget med Pageturner har gjennomført en 15 minutters trening på PC hver dag over en periode på tre uker. Pageturner er et internettprodukt. SINTEF har ikke hatt noe med utforming av dataprogrammet som brukes i treningen å gjøre, heller ikke selve treningsopplegget. Pageturner trener øynenes bevegelse og bevegelsesmønster. Opplegget virker dermed på oss til å være i hovedsak en trening av motorikk og innøvelse av ny motorikk i leseprosessen. Personene har gjennomført treningen på individuell basis. Man må imidlertid ha fullført ei treningsøkt for å komme til neste, og man må ha gjennomført alle treningsøktene mellom testene for å kunne få gjennomføre testene. Gjennom deltakelse i testene har vi observert at samtlige personer har gjennomført de treningsopplegg man må ha gjennomført for å kunne testes. Det kan derfor med rimelig sikkerhet antas at de personer som vi har testet har gjennomført lesetreningen. 3 Om trenings- og testgruppene 94 personer har vært rekruttert til lesetrening og -testing. Lesergruppene har vært rekruttert i et samarbeid mellom Per Johan Rauø programvareutvikling og Aschehoug forlag. Disse personene fordeler seg i tre forskjellige grupper. I tabellen nedenfor finner vi en oversikt over trenings- og testgruppene.

6 5 Tabell 1: Oversikt over testgruppene og oppstart av tester Testgruppe Antall testpersoner Start av trening og første test Navn på testgruppe Elever ved Kvadraturen januar 2010 A skolesenter Studenter ved mars 2010 B Diakonhjemmet høgskole Voksne i arbeid mars 2010 C 4 Om testene og gjennomføringen av dem Testingen har bestått i at elevene først leser gjennom en tekst på 1500 ord som gjøres tilgjengelig gjennom programmet Pageturner etter at man har gjennomført et bestemt antall treningsøkter. Første testen gjennomføres før man har startet treningen. Testpersonene leser teksten på PCskjerm, og klikker på en stoppknapp når teksten er gjennomlest. På denne måten registreres en. Registreringen blir lagret i en database. Etter å ha registrert, lukkes teksten og blir ikke tilgjengelig lenger. Testpersonene får så seks spørsmål knyttet til teksten, hver med fire svaralternativer ( multiple choice ). Her krysser testpersonene av på det svaret de mener er riktig. Når alle seks svarene er besvart, lagres resultatene i databasen. Denne delen av testen gir et mål på leseforståelsen. Vi har fått tilsendt testloggene fra databasen gjennom Aschehoug, som administrerer databasen for Pageturner. Spørsmålene med svaralternativene har vært utformet av Svein Magne Sirnes på oppdrag for Aschehoug. 1 Det er valgt å ha fire svaralternativer til hvert spørsmål for å minimalisere effekten av gjetting. SINTEF har ikke vært involvert i utformingen av testene. Vi forutsetter at det arbeidet som er lagt ned i utformingen av testene gjør at testene gir et godt bilde på leseforståelsen. I tillegg har vi gjennom analysen av svarene på spørsmålene ikke sett systematiske skjevheter i besvarelsene; det er ikke noen spørsmål eller spørsmålssett som peker seg ut med større forskjeller i rette svar enn de øvrige spørsmålene. Spørsmålene synes dermed å gi et konsistent bilde av leseforståelsen hos elevene på det nivået spørsmålene representerer. Tekstene har vært hentet fra samme bok for å oppnå mest mulig likhet i vanskelighetsgrad gjennom testene. Det har totalt vært gjennomført fem tester for alle deltakerne. Første test har vært gjennomført ved oppstart av treningsopplegget. Test to har vært gjennomført etter ei uke med lesetrening, test tre etter to uker, test fire etter tre uker mens test fem har vært gjennomført én måned etter avslutningen av treningsperioden. Test fire er gjennomført ved avslutningen av den tre uker lange treningsøkten. I figuren nedenfor finner vi en skjematisk oversikt over hvordan testene har vært gjennomført. 1 Sirnes har jobbet mye med flervalgsoppgaver og har publisert en lærebok om temaet. Se Svein Magne Sirnes, Flervalgsoppgaver - konstruksjon og analyse, Bergen: Fagbokforl., 2005.

7 6 Figur 1: Tidsskjema for gjennomføring av treningen og testene Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Start trening 7 dager 14 dager 21 dager 51 dager Tid Slutt trening 5 Begrepsbruk Lesing er en sammensatt ferdighet som kan forstås på ulike måter, men det er vanlig å se på leseprosessen som et produkt av avkoding og forståelse. Vanlig begrepsbruk innenfor forskningslitteraturen er at en bruker begrepet avkoding når man viser til de ferdigheter og kunnskaper leseren benytter til å omgjøre det som er skrevet (de grafiske tegnene) til korresponderende språklige lyder. Avkoding blir ofte omtalt som den tekniske siden ved leseferdigheten. Leseforståelse omfatter de språklig-kognitive prosesser som gjør det mulig for leseren å få tak i meningsinnholdet i en tekst. 2 Utdanningsdirektoratet har i utformingen av nasjonale prøver i lesing skilt mellom tre ulike aspekter av leseforståelse, nemlig å finne informasjon i teksten, å tolke og forstå teksten og å reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. 3 Gjennom testingen har vi målt og evnen til å svare på noen spørsmål knyttet til teksten. Vi bruker betegnelsen leseforståelse som betegnelse på det vi måler gjennom spørsmålene. Spørsmålene viser om eleven har fått med seg det som ble lest og klarer å gjengi innholdet. Lesehastighet i seg selv sier ikke noe om leseforståelsen; man kan lese hurtig uten å forstå hva man leser. Men den er et mål på evne til avkoding, eller rettere: hvor hurtig eleven er i stand til å avkode. Både og leseforståelse er dermed komponenter i leseferdigheten til eleven, men det utgjør to forskjellige typer ferdigheter. Vi kan ikke her gå inn på en nærmere begrepsavklaring, men det er opplagt at de to ferdighetene spiller på forskjellige evner. Lesehastighet viser evnen til avkoding. Avkodingen vil både inneholde en motorisk komponent (evnen til å la øyet oppfatte teksten) og en kognitiv (evnen til å omgjøre de grafiske tegnene til lyder). Leseforståelsen vil være mer avhengig av de kognitive ferdighetene til eleven og har ikke en motorisk komponent. Enkelt sagt kan vi si at en viser tydeligst den motoriske siden av lesingen, mens leseforståelsen viser den kognitive. 2 Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, Et ord sier mer enn tusen bilder: Evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!", Delrapport 1, Trondheim: SINTEF, 2005, s

8 7 6 Datagrunnlag I tabellen nedenfor har vi laget en oversikt over hvor mange som har fullført de enkelte testene innenfor hver gruppe. Tabell 2: Oversikt over antall fullførte tester Testgruppe Totalt antall Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 testpersoner A B C Totalt Lesehastigheten måles ved at testpersonen trykker på en stoppknapp etter å ha lest igjennom teksten. Ved verifisering av testingen til gruppe A så vi at det var to personer som ikke trykket på denne knappen etter å ha lest igjennom teksten. Dette vises i dataene ved at det er to personer med meget lav på test 1 (henholdsvis 4 og 13 ord i minuttet). Disse to testdataene er fjernet fra datagrunnlaget og teller ikke med i utregningen og analysen av dataene. Dette betyr at vi for test 1 bare har data fra 48 personer i testgruppe A, og totalt data fra 75 personer. Vi ser at det er betydelig færre som har gjennomført testen mot slutten enn de som var med fra starten. Dette reiser spørsmålet om det er noen systematiske forskjeller mellom de som har besvart og de som ikke har besvart. Vi har gjennomført en analyse av testresultatene hvor vi har utelatt de som ikke har gjennomført test 5. Denne analysen viser en noe bedre utvikling av en (en økning på 2,41 ganger mellom test 1 og test 4) enn dersom vi tar med alle testresultatene i analysen (da er økningen på 2,33 ganger). Antakelig gjør frafallet at vi får en noe dårligere utvikling av en enn om vi ikke hadde hatt det observerte frafallet. En statistisk analyse av testresultatene viser videre en signifikant sammenheng mellom hva man presterte under test 1 og om man har gjennomført test 5. Sammenhengen er negativ. Det betyr at det i hovedsak er de som har gode resultater i utgangspunktet som har falt fra. Som vi skal se nedenfor, så har utviklingen av en hos gruppen av de som hadde høy ved test 1, ikke vært like god som for de øvrige gruppene. Dette forklarer hvorfor vi får en noe dårligere utvikling av en når vi tar med alle resultater. Vi kan derfor konkludere med at dersom alle personene som gjennomførte test 1 hadde fullført trenings- og testopplegget, hadde vi fått bedre testresultater enn de vi faktisk har fått.

9 8 7 Resultater 7.1 Lesehastighet I tabellen nedenfor har vi angitt utviklingen av en for samtlige testgrupper til sammen. Tabell 3: Utvikling av Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 N Gjennomsnittlig 190,6 284,1 357,0 443,9 415,8 Standardavvik 56,7 83,9 128,4 142,3 126,5 Tabellen ovenfor viser at en er over fordoblet (2,3 ganger) i gjennomsnitt gjennom testperioden, fra 190,6 ord i minuttet i test 1 til 443,9 ord i minuttet i test 4, som markerer slutten på treningsperioden. Fra test 4 til test 5 ser vi en liten nedgang i en, men den utgjør ikke mer enn 7 %. Det er ingen signifikante forskjeller mellom de tre testgruppene i målet på, unntatt ved test 5. Tabellen ovenfor viser også at standardavviket har økt gjennom testene. Dette betyr at det har blitt større spredning i resultatene hos testpersonene. En korrelasjonsanalyse viser at det er en signifikant sammenheng mellom resultatene i de forskjellige testene. Dette betyr at de som i utgangspunktet har en høy, vil tilhøre gruppen av de med høy i de øvrige testene. Spørsmålet vi da kan reise er hvordan utviklingen har vært i forhold til en målt ved test 1. For å svare på dette spørsmålet har vi delt testgruppen i tre etter hvor hurtig de leste før de gikk i gang med treningen. Vi har en gruppe som hadde en på mindre enn 160 ord i minuttet under test 1, en gruppe på mellom 160 og 200 og ei gruppe på over 200 ord i minuttet. Den gjennomsnittlige en for disse tre gruppene er vist i tabellen nedenfor.

10 9 Tabell 4: Gjennomsnittlig i forhold til ved test 1 Lesehastighetsgruppe Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Lesehastighet < 160 N ved test 1 Gjennomsnittlig 124,5 228,8 297,6 381,7 354,8 Lesehastighet 160 N og < 200 ved test 1 Gjennomsnittlig 177,5 288,0 352,6 447,2 428,4 Lesehastighet > 200 N ved test 1 Gjennomsnittlig 249,5 337,0 428,9 525,4 477,9 Tabellen ovenfor viser at en for den gruppen med lavest i utgangspunktet (<160 ord pr. minutt), har hatt en økning fra 124,5 til 381,7 ord pr. minutt i gjennomsnitt, fra test 1 til test 4. Det utgjør en økning på 3,07 ganger. Økningen for den mellomste gruppen ( 160 og < 200 ord pr. minutt) har økt 2,52 ganger, mens den for gruppen med den høyeste en ved test 1 har økt 2,11 ganger. Det er dermed den gruppen som presterte dårligst ved oppstart som har hatt best utbytte av treningen. Som nevnt ovenfor er det ingen signifikante forskjeller mellom de tre testgruppene, bortsett fra når det gjelder ved test 5. Tabellen nedenfor viser utvikling av gjennomsnittlig for de tre testgruppene. Tabell 5: Gjennomsnittlig i de tre testgruppene Testgruppe Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 A N Gjennomsnittlig 183,5 277,1 377,7 445,3 397,8 B N Gjennomsnittlig 183,3 303,7 329,4 449,3 436,5 C N Gjennomsnittlig 209,9 278,0 299,3 420,7 455,1 Vi ser av tabellen ovenfor at for testgruppe C (voksne i arbeidslivet) har vi en økning i mellom test 4 og test 5. Dette forklarer den signifikante forskjellen mellom gruppene. Hvorfor vi har denne økningen, har vi ikke noen forklaring på. Gruppen er liten, så tilfeldigheter kan spille inn. Det kan også være at denne gruppen har trengt mer tid på å få inn leseteknikken som treningen skal gi, og at vi først ser utslag av dette en stund etter at testene er over.

11 10 Tallene når det gjelder utviklingen av mellom de forskjellige gruppene viser at opphør av trening ikke nødvendigvis betyr nedgang i. Som tilfellet er ved gruppe C, så kan den faktisk øke etter at treningen er avsluttet. 7.2 Leseforståelse Hvordan forholder det seg med leseforståelsen? Nedenfor har vi angitt resultatene fra testene når det gjelder leseforståelse. Tabell 6: Målt leseforståelse i testene (0 = ingen rette, 6 = alt rett) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 N Leseforståelse 3,4 2,3 4,3 4,5 4,2 Standardavvik 1,30 1,22 1,34 1,16 1,35 Tabellen ovenfor viser at leseforståelsen har gått ned mellom test 1 og test 2, men så tatt seg opp i de øvrige testene. Resultatene er bedre for test 3, 4 og 5 enn for test 1. Dette tyder på at i en innkjøringsfase går den økte en utover forståelsen, men over tid kommer leseforståelsen etter. Man kan sogar si at treningen ser ut til å bedre leseforståelsen. Mens det er sammenheng mellom en gjennom alle testene, ser vi en sammenheng når det gjelder leseforståelsen først etter test 3. Mellom de tre siste testene er det en signifikant sammenheng. Dette indikerer at det etter hvert opparbeides en leseforståelse som holder seg noenlunde konstant etter at den er opparbeidet. Vi ser av tabellen ovenfor at det er lite variasjon i standardavviket mellom testene. Dette betyr at det er den samme spredningen av resultater gjennom alle testene. Det er ikke slik at noen gruppe utvikler en bedre leseforståelse enn andre. Vi har sett nærmere på sammenhengen mellom og leseforståelse. En korrelasjonsanalyse viser at det ikke er sammenheng mellom disse to variablene. Dette betyr at det finnes både god og dårlig forståelse blant både raske og langsomme lesere. Derimot ser vi en sammenheng når det gjelder endring i og leseforståelse. De som i størst grad har økt en, har i mindre grad utviklet leseforståelsen. Det å øke en mye kan dermed gå på bekostning av forståelsen. Men samlet for hele testgruppen ser vi at leseforståelsen har økt, så økningen i hastigheten for gruppen samlet har ikke gått på bekostning av leseforståelsen. Mens det ikke var noen signifikant forskjell mellom gruppene når det gjaldt, bortsett fra ved test 5, ser vi en signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder leseforståelse ved flere av testene. I tabellen nedenfor har vi angitt gjennomsnittlig leseforståelse i forhold til gruppene.

12 11 Tabell 7: Gjennomsnittlig leseforståelse i forhold til testgruppe Testgruppe Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 A N Gjennomsnittlig 3,3 2,2 3,9 4,1 4,1 leseforståelse B N Gjennomsnittlig 3,6 2,2 4,6 4,9 4,1 leseforståelse C N Gjennomsnittlig leseforståelse 3,3 3,6 5,6 6,0 5,3 Tabellen ovenfor viser at testgruppe C (testpersonene fra arbeidslivet) ikke har en nedgang i leseforståelsen mellom test 1 og test 2, og at de har betraktelig bedre resultater på de tre siste testene enn de to øvrige gruppene. Testgruppe B (høgskolestudentene) har også bedre resultater på test 3 og test 4 enn testgruppe A. Vi har ingen forklaringer på denne forskjellen. Det kan være at alder og dermed erfaring med lesing har betydning. Det kan også være at den lille forskjellen vi kan observere mellom gruppene når det gjelder utvikling av, har betydning. Gruppe C har mindre økning i enn de øvrige gruppene. Dette med erfaringen gjør kanskje at de leser mer bevisst på å få med seg innholdet i teksten enn de øvrige gruppene. 8 Sammenligning med andre testresultater Denne testingen har vært gjennomført ved at teksten har vært lest på skjerm og ved at spørsmålene knyttet til teksten har vært besvart elektronisk. Vi gjennomførte vinteren/våren 2008 en tilsvarende testing av 104 ungdomsskoleelever. 4 Her ble teksten lest på papir og svarene på spørsmålene var også papirbasert. Resultatene fra testingen av ungdomsskoleelevene viser de samme trekkene som vi ser nå under denne testingen. Da var økningen i 2,26 ganger gjennom testperioden og med en liten nedgang ved testen én måned etter avsluttet treningsopplegg. Testingen da viste også en nedgang i leseforståelsen ved andre test, men dette tok seg opp i de påfølgende testene. Leseforståelsen ble imidlertid ikke høyere enn hva den hadde vært ved første gangs testing (før lesetrening), slik vi har sett at den har blitt her. 9 Noen tolkninger av resultatene Vi har sett at en har økt betraktelig gjennom treningsperioden, og at denne økningen har holdt seg en god stund etter at treningen er avsluttet. Vi har også sett at det målet vi har på leseforståelse har gått opp etter at det gikk ned i starten av treningsperioden. Forutsatt at vi med målet på leseforståelse har et mål som er sammenlignbart fra test til test, ser treningen ut til både å høyne en og leseforståelsen. Hvordan kan vi tolke dette? At en øker, innebærer at avkodingen av teksten skjer hurtigere. I og med at vi ikke ser noen radikal endring i negativ retning på målene på leseforståelse, må vi anta at avkodingen 4 Thomas Dahl, Trening for utvikling av leseferdigheter. Analyse av testresultater i forbindelse med treningsopplegg, Trondheim: SINTEF, 2008 (fortrolig rapport).

13 12 ikke blir dårligere. Utfordringen for å øke en ligger dermed ikke på det kognitive, men i det motoriske. Når øyet blir trent til å bevege seg hurtigere og i et mønster som fremmer lesingen, økes en uten at det går ut over selve avkodingen. I en startfase, før man har vent seg til den nye måten å bevege øyet på og før øyet har blitt trent til en slik lesing, ser den hurtige lesingen til å gå utover forståelsen. Man leser uten å forstå eller få med seg hva man leser. Etter hvert kommer imidlertid forståelsen etter. Dette tyder på at lesingen blir mer automatisert og ikke krever ressurser som går utover forståelsen. Dette kan være med på å forklare hvorfor vi ser en bedring av leseforståelsen over tid. Når lesingen automatiseres, frigjøres det ressurser til forståelsen. Nyere forskning har vist at øyets evne til bevegelse har konsekvenser for læreferdigheter generelt. 5 Det virker som om treningen med Pageturner nettopp bidrar til å trene evnen til å bevege øyet. Dette har da ikke bare innvirkning på selve en, men på leseferdigheten i sin helhet. 10 Konklusjon Trening med programmet Pageturner innebærer en trening av øyets motorikk og innøvelse av nye øyemotoriske mønstre i leseprosessen. Denne treningen ser ut til å utvikle i første rekke en og også til en viss grad leseferdigheter. Gjennom trening med programmet øker en betraktelig. Vi ser samtidig at leseforståelsen øker, etter en liten nedgang i starten av treningen. Vi har testet tre forskjellige grupper mennesker: Elever ved videregående opplæring, studenter ved høyere utdanning og voksne i arbeidslivet. Det er ingen signifikante forskjeller mellom disse gruppene når det gjelder utviklingen av en. Når det gjelder leseforståelse, ser vi derimot en bedre utvikling hos gruppen av voksne i arbeidslivet enn hos de øvrige to gruppene. Vi har tredelt testgruppen i en gruppe med høy ved oppstart, en med middels og en med lav. Det er gruppen med lavest som har hatt best utvikling av en gjennom testen. Programmet fungerer dermed best på denne gruppen. Dette kan forklares med at de med høy ikke har samme potensial for å utvikle en som de øvrige (selv om vi også i denne gruppen ser en betydelig økning). Testene viser at økt etter hvert ikke innvirker på leseforståelsen. Det går med andre ord an å lese hurtig uten at man mister forståelsen, og man kan øke en betraktelig uten at man mister forståelsen. Vi ser til og med at treningen ser ut til å øke en samtidig som forståelsen øker. Vi tolker dette med at den tekniske siden av lesingen gjennom treningen i større grad blir automatisert og at man trenger å bruke mindre ressurser på selve avkodingen av teksten. Det synes som dette gir mer ressurser til forståelsen, slik at leseferdighetene samlet sett kommer styrket ut gjennom treningen. 5 H. Sigmundsson, S. K. Anholt og J. B. Talcott, Are poor mathematics skills associated with visual deficits in temporal processing?, Neuroscience Letters, vol. 469, nr. 2, 2010.

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse Kom i gang med Relemo www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Viktig informasjon... 4 2. Oppstart av Relemo... 4 2.1 Valg av test...

Detaljer

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» Av: Nicolai T. Borgen og Solveig T. Borgen Innhold - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»...1 Innledning...1 Data...1 Resultater...2

Detaljer

Analysene er gjort i forhold til kvalitetskriterier som er fastsatt i rammeverk for nasjonale prøver.

Analysene er gjort i forhold til kvalitetskriterier som er fastsatt i rammeverk for nasjonale prøver. Nasjonale prøver 2013 - fagmiljøenes analyse av prøvene Dette er et sammendrag av analyserapportene etter gjennomføring av nasjonale prøver 2013. Analysene er gjort av fagmiljøene som har laget prøvene,

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 5. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator. Formelsamling blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består av

Detaljer

Rapport Effekt av nevrosensomotorisk trening. Oppsummering av eksperiment i perioden 30. april 3. juni 2016

Rapport Effekt av nevrosensomotorisk trening. Oppsummering av eksperiment i perioden 30. april 3. juni 2016 Rapport Effekt av nevrosensomotorisk trening Oppsummering av eksperiment i perioden 30. april 3. juni 2016 Dato Versjon Forfattere Kommentar 24.06.2016 1.0 Monika L. Eknes, Første utgave av rapport Beate

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 8. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 8. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 8. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Dette er et sammendrag av de tre analyserapportene fra gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2012. Det ble gjennomført nasjonale prøver i

Detaljer

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE 2008 2009 SKREVET AV PROSJEKTANSVARLIG ANITA NYBERG I denne delrapporten vil jeg forsøke å beskrive klassen som har hatt CLIL høsten 2008,

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Oddny Judith Solheim Hva lærte du på skolen i dag? 15.10.2013 lesesenteret.no Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Notat

Detaljer

Minoritetsspråklige barns leseforståelse

Minoritetsspråklige barns leseforståelse Minoritetsspråklige barns leseforståelse Vibeke Grøver Aukrust Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet i Oslo Foredrag Odense 19.01.09 Oversikt over foredraget Begrepene minoritetsspråklig og majoritetsspråklig,

Detaljer

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl STUDIEÅRET 2016/2017 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 27. april 2017 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling som blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innhold Innledning 3 Teknisk analyse

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Notat

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Resultater fra nasjonale prøver på ungdomstrinnet høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag:

Detaljer

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Lesing satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Gi elevene god språklig bevissthet og et godt grunnlag for lesing og skriving. Bli kjent med alle lydene, første lyd, siste lyd, rimord,

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

COPM (Canadian occupational performance measure)

COPM (Canadian occupational performance measure) COPM (Canadian occupational performance measure) Valg av verktøyet samt resultater COPM er et kartleggingsverktøy utviklet i Canada. Det tar utgangspunkt i teorien CMOP-E (The Canadian Model of Occupational

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen - blokkvis multippel regresjonsanalyse - Utarbeidet av Ronny Kleiven Antall ord (ekskludert forside og avsnitt 7) 2163 1. SAMMENDRAG Oppgaven starter

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Ingress: Dette er den andre av to artikler som omhandler repetert lesing som metode. Artikkelen er en fortsettelse av Repetert lesing en suksessfaktor

Detaljer

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken Arbeidsdokument av 30. juni 2008 (rev. 22.9.2008) 2856 Bilfører 65+ Forskningsleder, cand.psychol. Fridulv Sagberg SM/1965/2008 Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

SPRÅKVERKSTED. på Hagaløkka skole

SPRÅKVERKSTED. på Hagaløkka skole SPRÅKVERKSTED på Hagaløkka skole Språkverkstedet er en strukturert begrepslæringsmodell for barn og unge med ulike språkvansker. Modellen ble utprøvd i flere barnehager og skoler i Sør-Trøndelag i 2008/2009,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Aldring helse kroppsideal

Aldring helse kroppsideal Aldring helse kroppsideal - Et Smil(e)-arbeid utført av elever ved Skien videregående skole, Norge SMIL(e) arrangerte Science camp for lærere i Silkeborg fra 7. - 9. oktober 2012. Tema for campen var kreativitet.

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012. Analyse av nasjonale prøver i lesing 2 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på., 8. på 9. trinn for 2. Sammendrag Jenter presterer fremdeles

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

Forskerspiren i ungdomsskolen

Forskerspiren i ungdomsskolen Forskerspiren i ungdomsskolen Rapport 1 NA154L, Naturfag 1 del 2 Håvard Jeremiassen Lasse Slettli Innledning Denne rapporten beskriver et undervisningsopplegg fra praksis ved Bodøsjøen skole. Undervisningsopplegget

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen 1 Aktualitet Det å lære seg å lese og skrive er av avgjørende betydning for mestring i nær sagt alle fag i skolen K06. Lesing

Detaljer

På jakt etter bedre tilpasninger av kognitiv trening for barn med utviklingshemming. cand.paed.spec.

På jakt etter bedre tilpasninger av kognitiv trening for barn med utviklingshemming. cand.paed.spec. På jakt etter bedre tilpasninger av kognitiv trening for barn med utviklingshemming Jon Ottersen spesialpedagog cand.paed.spec. Katja Maria Grill psykologspesialist Overordnet fokus: Kan kognitiv trening

Detaljer

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris? . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Vil alderen påvirke hvordan en endres når man spiller Tetris? Forfatter: Amalie Sivertsen, Vardafjell vgs Er Tetris et

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 2. november 2007 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN 2. november 2007 (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE SKOLEEKSAMEN. november 007 (4 timer Ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Sensuren faller fredag 3. november kl.

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

Bedre resultater i Nord-Trøndelag

Bedre resultater i Nord-Trøndelag Bedre resultater i Nord-Trøndelag Nå er resultatene fra de nasjonale prøver på ungdomstrinnet for høsten 2016 publisert i Skoleporten. Elever på 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Lese og skrive i matematikkfaget

Lese og skrive i matematikkfaget Lese og skrive i matematikkfaget Noles-samling, Oslo, oktober 2011 Elin Reikerås Fokus på Hvordan inngår lesing og skriving i matematikkfaget? Ulike tekster og elevens læring Gjennom dette gi ideer til

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Versjon: november 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Versjon: november 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn Versjon: november 2010, bokmål Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn Her får du generell informasjon om nasjonale prøver i lesing og hva prøven

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes HVORFOR HAR VI INVITERT DERE? Hvordan jobber vi med lesing på Storetveit? Litt om

Detaljer

LIV LEDERE I VEKST Evaluering av effekter av coaching. Gro Ladegård 1. amanuensis UMB

LIV LEDERE I VEKST Evaluering av effekter av coaching. Gro Ladegård 1. amanuensis UMB LIV LEDERE I VEKST Evaluering av effekter av coaching Gro Ladegård 1. amanuensis UMB Organisering av rapporten 1. Informasjon om prosjektet, og utvalget av ledere og medarbeidere som har deltatt (s.4)

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater 1 Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater Lars Kirkebøen (SSB), Marte Rønning (SSB), Edwin Leuven (UiO), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Gaute Eielsen (SSB) Evalueringsseminar, 30. november

Detaljer

D A T A K O R T E T a. s SLUTTRAPPORT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK. eborger PROSJEKT

D A T A K O R T E T a. s SLUTTRAPPORT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK. eborger PROSJEKT D A T A K O R T E T a. s SLUTTRAPPORT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK eborger PROSJEKT 17. nov. 2005: Rapport eborger Høgskolen i Finnmark nov2005 Side 1 av 10 OPPSUMMERING OG RESULTATER FOR eborger VED HØGSKOLEN

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Rapport. Motivering for og rekruttering til realfagene om ENT3R. Forfatter Thomas Dahl

Rapport. Motivering for og rekruttering til realfagene om ENT3R. Forfatter Thomas Dahl - Åpen Rapport Motivering for og rekruttering til realfagene om ENT3R Forfatter Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling 2011-09-22 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Samfunnsforskning Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Analyse av Elevundersøkelsen våren 2015 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser

Detaljer

Nummer 8-10. H. Aschehoug & Co Sehesteds gate 3, 0102 Oslo Tlf: 22 400 400. www.aschehoug.no

Nummer 8-10. H. Aschehoug & Co Sehesteds gate 3, 0102 Oslo Tlf: 22 400 400. www.aschehoug.no Nummer 8-10 H. Aschehoug & Co Sehesteds gate 3, 0102 Oslo Tlf: 22 400 400 www.aschehoug.no Hvorfor styrker man algebra i skolen? Det klages over at begynnerstudenter ved ulike høgskoler/universiteter har

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 10 sider inkludert forsiden

Detaljer

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold:

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Les diktet: «(tittelen på diktet)» (hele diktet/x vers) Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Samtale

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

Løven, bjørnen og reven

Løven, bjørnen og reven Denne gang: Løven, bjørnen og reven Lærerveiledning: Øvingsarkene i dette opplegget er tenkt brukt for elever i 4. 7. trinn. Noe av dette kan også brukes på 3. trinn, og kanskje for elever på 2. trinn,

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON 0 EKSAMEN 0 VÅR TALLSVAR Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Skriftlig skoleeksamen fredag 2. mai, 09:00 (4 timer). Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

PIRLS Victor van Daal, Ragnar Gees Solheim Nina Nøttaasen Gabrielsen, Anne Charlotte Begnum. Oslo, 10 desember 2007.

PIRLS Victor van Daal, Ragnar Gees Solheim Nina Nøttaasen Gabrielsen, Anne Charlotte Begnum. Oslo, 10 desember 2007. PIRLS 2006 Victor van Daal, Ragnar Gees Solheim Nina Nøttaasen Gabrielsen, Anne Charlotte Begnum Oslo, 10 desember 2007 Lesing i PIRLS PIRLS vektlegger forståelsesaspektet i lesing, og at det er to grunner

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk MSTR I IRTTSVITNSKP 013/015 MSTR I IRTTSFYSIOTRPI 013/015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i ST 400- Statistikk Mandag 5. august 014 kl. 10.00-1.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

MANUAL TIL VEILEDEREN- 4

MANUAL TIL VEILEDEREN- 4 MANUAL TIL VEILEDEREN- 4 (revidert 01.01.2006) Generell informasjon Samordningsprogrammet Veilederen-4 regner ut gjennomsnittet av elevens ytelser på testene Rådgiveren, Veilederen-2, Veilederen-3 og andre

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 8. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 8. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge Kapittel 7 forteller hvordan kartlegging av døve og sterkt tunghørte barns tospråklige utvikling

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Kartlegging av bokstav-lyd kunnskap. før og under øving. med

Kartlegging av bokstav-lyd kunnskap. før og under øving. med 1 Kartlegging av bokstav-lyd kunnskap før og under øving med Veilederversjon 1.2 Kartlegging Du finner samme tekst i veilederen: Om å komme i gang med «Tempolex bedre lesing». Denne veilederen er tenkt

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Elever på nett. Digital lesing i PISA 2009

Elever på nett. Digital lesing i PISA 2009 Elever på nett Digital lesing i PISA 2009 PISAs prøve i digital lesing Tilleggsprøve i 2009, gjennomført i 16 OECD-land (og 3 partnerland) Norden: Norge, Danmark, Island og Sverige Egen prøve som avholdes

Detaljer

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl 15.03.16 Endring og forbedring er tap (Reeves, 2009) Et rammeverk for forbedringsarbeid i barnehager og skoler Forskningsbasert

Detaljer

Lesing i yrkesfag LYF. Modulplan for hele kurset Sentral idé: Å lese for å lære - alle lærere er leselærere

Lesing i yrkesfag LYF. Modulplan for hele kurset Sentral idé: Å lese for å lære - alle lærere er leselærere Lesing i yrkesfag LYF Modulplan for hele kurset Å lese for å lære - alle lærere er leselærere Generell kompetanse: Deltakerne skal få økt kompetanse på områdene lesing, læring og vurdering for å kunne

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller torsdag 3. Januar

Detaljer