STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON"

Transkript

1 STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON kilde til inspirasjon og kunnskap, samhold og glede VEGVISAR TIL VAKSENOPPLÆRING februar 2011

2

3 Innhald Vaksenopplæring og statsstønad... 2 Satsar... 3 Kriterium for tilskot... 3 Deltakartal og alder... 3 Lengd... 3 Fullføring... 3 Studieplan... 4 Utlysing... 4 Kven kan søke vaksenopplæringsmiddel... 4 Studieforbund... 4 Kven får støtte... 4 Samarbeid... 4 Registrere kurs... 4 Søknad... 5 Arrangør... 5 Bank/postgiro... 5 Start-/sluttdato, timar og undervisningstid... 5 Fylke... 5 Organisasjon... 5 Kursnamn/tema... 5 Lærar... 5 Send inn skjema... 5 Søknad på nett... 5 Kursrapport... 6 Slik fyller du ut kursrapporten... 6 Oversikt over utgifter... 6 Start-/sluttdato og timar... 6 Frammøteliste... 6 Underskrift... 6 Send inn skjema... 6 Avlysing... 6 Utbetaling... 6 Studieplan... 7 Ein studieplan bør innehalde... 7 Kurslærar... 7 Godkjenning... 7 Løn/skatt/arbeidsgjevaravgift... 7 Kursevaluering... 8 Kursbevis... 8 Studieleiar sine oppgåver... 8 Gjennomføring av kurset... 8 Langsiktig arbeid... 9 Forsikring av deltakarane... 9 Huskeliste for studieleiar... 9 Tilretteleggingstilskot... 9 Bruk av undervisningslokal... 9 Lov om vaksenopplæring Medlemsorganisasjonar i studieforbundet Medlemmer Organisasjoner med samarbeidsavtale VAKSENOPPLÆRING OG STATSSTØNAD Lov om vaksenopplæring regulerer verksemda i studieforbunda. Storleiken på økonomisk stønad til studieforbunda blir bestemt på statsbudsjettet kvart år. Alle studieforbund i Noreg får middel frå ein post på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett ; vaksenopplæringsmiddel. 2:

4 Tilskotet blir gjeve til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringa. Det må dokumenterast utgifter som tilsvarer maksimaltilskotet. Har laget lågare utgifter blir dei reelle utgiftene dekte. Ein får ikkje dekt meir enn maksimaltilskotet. SATSAR Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon vedtek satsane for tilskot med utgangspunkt i tilskot til vaksenopplæring gjennom friviljuge organisasjonar frå statsbudsjettet. For 2012 er maksimaltilskotet: 85 kroner per time for kurs med lærar - 20 kroner per time for studiering utan lærar Stortinget avgjer storleiken på vaksenopplæringsposten. Pengane skal fordelast etter ein nøkkel som byggjer på gjennomsnittet av godkjende studietimar i kvart studieforbund dei siste tre åra. Om vi skal få meir pengar, må vi auke aktiviteten! Ved nedgang, får vi stadig mindre pengar til utdeling. Satsane for tilskot i Studieforbundet kultur og tradisjon er retningsgjevande. Det kan bli endringar gjennom året. Kort oppsummering: Stortinget bestemmer potten - Styret i studieforbundet bestemmer satsane Kurs med lærar: 85 kroner per time (2012) - Kurs utan lærar : 20 kroner per time (2012) Utbetaling Utbetaling skjer i mars og september for rapporterte kurs. KRITERIUM FOR TILSKOT I forskriftene til Lov om vaksenopplæring er det definert kriterium for at eit kurs skal få tilskot. I særskilde tilfelle som til dømes sjukdom, kan det bli gjeve dispensasjon frå kriteria. Dette avgjer studieforbundet. DELTAKARTAL OG ALDER I Lov om vaksenopplæring er det ikkje l krav om minstetal deltakarar. Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon har likevel vedteke at det må vere minst 3 deltakarar med 75% oppmøte, for å sikre rettvis økonomisk deling mellom laga. Alle deltakarane skal stå på frammøtelista. Deltakarane må vere 14 år eller fylle 14 det året kurset arrangerast. Det er likevel ikkje noko i vegen for at det kan vera deltakarar under 14 år med på kursa i tillegg til dei som er over 14. LENGD Kvart kurs må vera på minst 8 timar. Ein time vaksenopplæring er 60 minutt. (Men pausar kan reknast med i timetalet.) Kurset kan vera eit vanleg undervisningsopplegg med lærar, men kan også vera studiering der deltakarane lærer av kvarandre. Kurset kan også vera ein kombinasjon av timar med og utan lærar. Tilskotet for timar med lærar og utan lærar er forskjellig (sjå det førre avsnittet). Det er ikkje noko krav om at læraren skal ha løn for at kurset skal få tilskot for timar med lærar. FULLFØRING 3:

5 Deltakarane må møte fram til minst 75% av kurstimane. STUDIEPLAN Kursa skal følgje ein godkjent studieplan som skal liggje ved både søknad og rapportering (sjå side 7) UTLYSING Kurset skal vera ope for alle og vera offentleg annonsert. Det kan bli offentleggjort på kursarrangør sin nettstad, med annonse i avis, kurskatalog, oppslag på plakattavle eller liknande. Kort oppsummering Deltakarar over 14 år minst 3 deltakarar med 75% frammøte Åtte timar Studieplan Offentleg utlysing KVEN KAN SØKE VAKSENOPPLÆRINGSMIDDEL Lov om vaksenopplæring gjev opplæring gjennom studieforbunda ein plass på statsbudsjettet og kvart år løyver Stortinget pengar til vaksenopplæring. STUDIEFORBUND I 1992 vart organisasjonane pålagt å gå saman i studieforbund. Kvart studieforbund har ansvaret for, innafor gjevne rammer, å bestemme tilskotsreglar og storleiken på tilskotet. KVEN FÅR STØTTE For at ein kursarrangør skal kunne få vaksenopplæringsmiddel må laget vera medlem av ein organisasjon som igjen er medlem av eit studieforbund, og i dette tilfellet er det Studieforbundet kultur og tradisjon. Alle ledd i organisasjonen kan vera kursarrangør. Med bakgrunn i Lov om vaksenopplæring og dei reglane Studieforbundet sjølve bestemmer, kan alle ledd av medlemsorganisasjonane søkje tilskot til opplæring. Tilskotet skal dekkje delar av utgiftene knytt til kursverksemda. SAMARBEID Organisasjonane kan samarbeide om opplæringstiltak, også med lag som ikkje er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon. Kvart kurs kan berre hente vaksenopplæringsmiddel frå eitt studieforbund. Kort oppsummering Kursarrangør må vera medlem av ein organisasjon, som er medlem av eit studieforbund Vaksenopplæringsmiddel berre gjennom ein kanal Kurset må vera registrert før start REGISTRERE KURS Husk at søknadsskjema må vera sendt inn før kurset byrjar for å få opplæringa godkjent.

6 SØKNAD Slik fyller du ut søknadsskjema Den øvste delen av skjemaet må fyllast ut og sendast til Studieforbundet kultur og tradisjon før kurset byrjar. ARRANGØR Fyll ut kven som er arrangør (må vera lokallag/fylkeslag tilslutta ein av medlemsorganisasjonane eller ein organisasjon som har samarbeidsavtale), namn på studieleiar/kontaktperson, med adressa som skjemaet skal returnerast til. Har vi spørsmål, tek vi gjerne kontakt på telefon, så skriv inn epostadresse og/eller telefonnummer der vi kan nå dykk på dagtid. Dersom laget held fleire kurs, er det viktig at det er berre ein kontaktperson for alle kursa, slik at vi kan sende ut samla statistikk/oppgjør til laget. BANK/POSTGIRO Det er viktig å huske å fylle inn laget sitt kontonummer slik at vi veit kvar pengane skal sendast. Fyll alltid ut dette feltet, sjølv om de har fått utbetalt tilskot tidlegare. START-/SLUTTDATO, TIMAR OG UNDERVISNINGSTID Fyll inn planlagt startdato og sluttdato for kurset, og planlagde timar med og utan lærar. Ein kurstime er 60 minuttar, og det må vera minst 8 timar. Kryss også av om undervisninga er planlagt på dagtid, kveldstid og/eller i helg. FYLKE Fyll inn namn på fylket der kurset blir arrangert. ORGANISASJON Skriv inn namn eller forkorting på landsorganisasjonen, for eksempel NH, NU, Forbundet KYSTEN, HATS og så vidare. KURSNAMN/TEMA Skriv inn namnet på kurset. Studieplanen skal alltid liggje ved søknaden. (Om studieplanar, sjå side 7) LÆRAR Skriv inn namnet på læraren. For studieringar utan lærar eller samansette kurs med mange lærarar, skriv namnet på den som er ansvarleg. SEND INN SKJEMA Send inn skjema med studieplan til: Studieforbundet kultur og tradisjon, Vågåvegen 35, 2680 Vågå, epost eller faks Søknaden skal vera godkjent før kurset byrjar. Etter nokre dagar kjem skjemaet i retur, med godkjenning og kursnummer. SØKNAD PÅ NETT På er det lenke til søknad via internett med instruksjon om korleis ein går fram. 5:

7 Kort oppsummering Fyll ut skjema Send til studieforbundet før kursstart KURSRAPPORT SLIK FYLLER DU UT KURSRAPPORTEN Send inn ferdigmelding når kurset er ferdig, seinast 1. juli for vårhalvåret og 15. januar for hausthalvåret. OVERSIKT OVER UTGIFTER Man kan ikkje få meir i tilskot enn ein har utgifter. Bilag skal oppbevarast av arrangøren for eventuell kontroll. START-/SLUTTDATO OG TIMAR Fyll inn gjennomførte timar med og utan lærar, og start- og sluttdato. Husk at ein time er 60 minutt. FRAMMØTELISTE Bruk oppmøtelista bak på skjemaet, eller ei eiga liste. Fyll inn namn, adresse, kjønn og fødselsår på deltakarane. Skriv inn dato og timar for kvar kursdag. Skjemaet må være underskrive for å få tildelt stønad. UNDERSKRIFT SEND INN SKJEMA Send inn skjemaet med studieplan til Studieforbundet kultur og tradisjone, Vågåvegen 35, 2680 Vågå, epost eller faks så snart kurset er ferdig, eller seinast 1. juli for vårhalvåret og 15. januar for hausthalvåret. AVLYSING Gje beskjed til studieforbundet dersom kurset blir avlyst, slik at vi kan slette det. Det kan vere venteliste for å få tilskot til kurs, og derfor er det viktig at vi får beskjed om avlyste kurs slik at vi får oppdatert informasjon dersom vi har venteliste. UTBETALING I mars og september kjem utbetaling frå Studieforbundet kultur og tradisjon. Kort oppsummering

8 Fyll inn rapport - Send til studieforbundet Frist vår: 1. juli - Frist haust: 15.januar STUDIEPLAN All vaksenopplæring som får tilskot skal følgje ein studieplan. Studieplanen fortel kva som er målet for opplæringa, kven som er målgruppe, kva det blir arbeidd med og korleis. Studieplanen skal følgje med søknaden for godkjenning av kurset, og den skal også liggje med rapporten for eventuell kontroll frå Utdanningsdepartementet. Det er utarbeidd standard studieplanar for mange kursemne. Studieforbundet har arkiv med godkjende studieplanar. Desse er tilgjengelege på eller du kan få planar tilsendt ved å kontakte studieforbundet.. Dersom det ikkje finst nokon standardplan for kurset, må kursarrangøren ved hjelp av læraren lage planen. Denne planlegginga er viktig for å sikre kvaliteten og fleksibiliteten i opplæringa. Skjema for å lage eigen studieplan finst på EIN STUDIEPLAN BØR INNEHALDE namn på kurset timetal målgruppe/nivå krav til forkunnskapar Treng du hjelp med studieplanen? Ta kontakt med oss. mål for opplæringa metode/arbeidsform aktuell litteratur framdriftsplan KURSLÆRAR Ein kurslærar er ein person som har pedagogisk ansvar for kurset. Kursarrangørane bør ha ei skriftleg avtale med læraren. STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON har utarbeidd eit skjema som kan brukast. Alle lærarar på kurs som får tilskot gjennom STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON, er forsikra i ei felles forsikringsavtale. Treng du meir informasjon om forsikring ta kontakt med STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON. GODKJENNING Lokallaga har sjølve ansvar for å velja og godkjenne lærar/pedagogisk ansvarleg for kurset. Pedagogisk ansvar betyr å leie opplæringa i samsvar med målsetting og studieplan, skape eit positivt og inspirerande læremiljø og møte fagleg godt førebudd til samlingane. Nokre organisasjonar har eigne reglar for godkjenning av lærar. LØN/SKATT/ARBEIDSGJEVARAVGIFT Om læraren skal ha løn og i tilfelle kor mykje, er ei avgjerd som skal takast i samarbeid mellom kursarrangør og kurslærar. Kurslærar som er sjølvstendig næringsdrivande og har firma registrert i Brønnøysundregistra, kan få løn i form av næringsinntekt. Kurslærar har da sjølv ansvar for å betale skatt og må levere faktura med organisasjonsnummer. Når kurslærar får løn frå laget må det betalast skatt etter følgjande reglar: 7:

9 Når samla utbetaling av løn frå ein organisasjon ikkje overstig kroner til ein person i løpet av eit år skal det ikkje betalast skatt. Når løna overstig dette beløpet må laget trekkje forskotstrekk. Friviljuge organisasjonar som kjem inn under reglane for fritak for plikta til å svare arbeidsgjevaravgift (sjå nedanfor), kan nytte seg av ein forenkla oppgjørsblankett ved lønsutbetalingar. Når dei totale lønnsutgiftene for laget er under kroner og lønsutbetaling til den enkelte kurslæraren er under kroner skal det ikkje betalast arbeidsgjevaravgift. Meir informasjon om skatt og arbeidsgjevaravgift kan de finne på KURSEVALUERING Arrangørar som ynskjer det kan gjennomføre kursevaluering. Evaluering av kursa er viktig for dykk som kursarrangørar for å sikre utvikling og forbetring av verksemda. Evaluering kan skje skriftleg eller munnleg. Studieforbundet kultur og tradisjon har laga eit eige evalueringsskjema som du finn på heimesida eller får tilsendt ved å ta kontakt med studieforbundet Kursdeltakarane fyller ut evalueringsskjema ved kursavslutning. Kursarrangør beheld det ferdig utfylte skjema. KURSBEVIS Alle kursdeltakarar som har godkjent frammøte (75 % av kurstimane) skal få tildelt kursbevis. På kursbeviset skal det gå tydeleg fram at kurset blir støtta av statlege vaksenopplæringsmiddel gjennom studieforbundet.. Kursarrangørar som ikkje har eigne kursbevis kan få tilsendt standard kursbevis frå studieforbundet eller laste ned frå heimesida STUDIELEIAR SINE OPPGÅVER Studieleiar eller kursansvarleg i medlemsorganisasjonen har ein viktig funksjon og mange oppgåver. Det er ikkje nødvendigvis slik at studieleiar må utføre alle oppgåvene sjølv. Men hun/han har ansvaret for at oppgåvene blir utført. GJENNOMFØRING AV KURSET Før kurset startar må studieleiar gjera avtale om bruk av lokal (sjå bruk av undervisningslokal side 9) Ho/han må inngå avtale med kurslærar, gjerne skriftleg. Kurset må meldast inn til studieforbundet og det må offentleggjerast i form av annonser eller på annan måte. Kursdeltakarar og lærar må få informasjon om den praktiske avviklinga av kurset i god tid før kursstart. Studieleiar bør ynskje deltakarane velkomen og presentere organisasjonen sin for kursdeltakarane. Her er det mogleg å verve nye medlemmar til laget! Studieleiar må sørgje for at det blir ført oppmøteliste gjennom kurset. Siste kurskveld må studieleiar dele ut kursbevis og få deltakarane sin evaluering av kurset. Kurset må rapporterast til Studieforbundet kultur og tradisjon.

10 LANGSIKTIG ARBEID Studieleiar har ansvaret for langsiktig kursplanlegging. Saman med styret legg ho/han ein plan for studiearbeidet i laget. Det er lurt å sjekke om det finst andre støtteordningar i tillegg til vaksenopplæringsmiddel. Nokre kommunar gjev støtte til vaksenopplæring. Undersøk med di kommune om det er tilfelle, og korleis de skal søkje. FORSIKRING AV DELTAKARANE Studieforbundet kultur og tradisjon har ikkje forsikringsavtale som gjeld deltakarar på kurs. Dette er kursarrangøren sitt ansvar og bør vurderast ved kurs som kan medføre fare for skade. HUSKELISTE FOR STUDIELEIAR Avtale om lokal Avtale med lærar Søknad Annonsering Informasjon til deltakarane Informasjon til lærar Velkomst Rapportering Evaluering Utdeling av kursbevis Langsiktig kursplanlegging Marknadsføre organisasjonen Andre finansieringskjelder (kommunale tilskot) TILRETTELEGGINGSTILSKOT Utover den ordinære støtteordninga yter departementet tilskot til særlege målgrupper. Med særlege målgrupper meiner vi personar med ulike opplæringshindringar, som funksjonshemma, personar med svak fystegongsutdanning, framandspråklege eller personar med særlege omsorgplikter. Tilskotet blir gjeve som toppfinansiering. Det kan brukast til eigne kurs for særlege målgrupper eller som ekstra støtte til enkeltpersonar som deltek ved vanlege studieringar/kurs. Søknadane blir behandla fortløpande og det blir tildelt pengar så lengje det er pengar i potten. NB! Reglane handterast fleksibelt og du kan når som helst på året ta kontakt for å drøfte om det er mogleg å få ekstra tilskot. Utbetaling skjer to gonger i året om ikkje anna er avtalt. Meir informasjon og eigne søknadsskjema finn du på heimesida eller ved å kontakte studieforbundet. Det er utgjeve eit eige hefte der arbeidet med særlege målgrupper er beskrive. Heftet kan de få ved å vende dykk til Studieforbundet kultur og tradisjon. BRUK AV UNDERVISNINGSLOKAL 9:

11 Kursarrangørar som får tilskot frå vaksenopplæringsmiddel har også krav på å bruke offentlege undervisningslokal gratis. Dette gjeld i undervisningsåret på kvardagar til kl LOV OM VAKSENOPPLÆRING I 2009 vedtok Stortinget ny Lov om voksenopplæring med gyldigheit frå Her gjengir vi formålsparagrafen i loven og lovens paragraf 4 om overordna mål for studieforbundas opplæringsaktivitet: (Lovteksten er dessverre ikkje på nynorsk) 1. Formål Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet. 4. Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet Studieforbundene skal drive sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende overordnede mål: a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne MEDLEMSORGANISASJONAR I STUDIEFORBUNDET MEDLEMMER DIS-Norge Forbundet KYSTEN(FK) HATS kompetansesenter for revy og teater Kringkastingsringen Landslaget for lokalhistorie (LLH) Noregs Mållag (NM) Noregs Ungdomslag (NU)

12 Norges Husflidslag (NH) Norsk Amatørteaterforbund (NATF) Norsk Kulturarv Norsk Målungdom (NM) Norsk Quilteforbund (NQF) Seniordans Norge (SN) Vestlandske Teatersenter (VT) Landslaget for lokalhistorie i skolen (LLS) Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Internasjonalistene Norges Museumsforbund Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto Norsk forening for fartøyvern (NFF) Norsk forening for kulturhistorisk sverdfekting (NFKS) Norsk selskap for fotografi (NSFF) ORGANISASJONER MED SAMARBEIDSAVTALE Båtlaget Braute Fantasiforbundet Fortidsminneforeningen Organisasjon for scenekjempere i Norge (OfScen) Rosegården Teaterhus Samenes Folkeforbund (SFF) Vestnorsk kulturakademi (VKA) 11:

13 STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON VISJON: Det skal vere mogleg for alle som bur i Noreg å bli kjende med og lære folkelege kulturuttrykk i skapande og trygge fellesskap VERKSEMDSIDÉ: Studieforbundet kultur og tradisjon skal organisere og leggje tilhøva medlemsorganisasjonane, innafor ramma av Lov om vaksenopplæring. til rette for folkeopplysning og opplæring i Studieforbundet kultur og tradisjon set det skapande mennesket i sentrum ved å leggje til rette for : Personleg utvikling og læring på eigne premiss Oppleving av levande kulturtradisjonar Medvit om mennesket som del av ein økologisk heilskap Erfaring med demokratisk organisasjonspraksis GRUNNLEGGANDE PRINSIPP:

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

STORTINGSVAL. Olav Marøy. ------------------------------------------ deltakar. Et kurs/studiehefte utgjeve av: Norsk Forbund for Utviklingshemmede

STORTINGSVAL. Olav Marøy. ------------------------------------------ deltakar. Et kurs/studiehefte utgjeve av: Norsk Forbund for Utviklingshemmede STORTINGSVAL Olav Marøy ------------------------------------------ deltakar Et kurs/studiehefte utgjeve av: Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50

Detaljer

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle FOLKEKULTURFORBUNDET Vågå Næringshage, 2680 Vågå Folkekultur for alle Informasjon til lag og organisasjoner Folkekulturforbundet Vågå Næringshage 2680 Vågå Telefonnr: 61 21 77 50 Telefaksnr: 61 21 77

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer