STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON"

Transkript

1 STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON kilde til inspirasjon og kunnskap, samhold og glede VEGVISAR TIL VAKSENOPPLÆRING februar 2011

2

3 Innhald Vaksenopplæring og statsstønad... 2 Satsar... 3 Kriterium for tilskot... 3 Deltakartal og alder... 3 Lengd... 3 Fullføring... 3 Studieplan... 4 Utlysing... 4 Kven kan søke vaksenopplæringsmiddel... 4 Studieforbund... 4 Kven får støtte... 4 Samarbeid... 4 Registrere kurs... 4 Søknad... 5 Arrangør... 5 Bank/postgiro... 5 Start-/sluttdato, timar og undervisningstid... 5 Fylke... 5 Organisasjon... 5 Kursnamn/tema... 5 Lærar... 5 Send inn skjema... 5 Søknad på nett... 5 Kursrapport... 6 Slik fyller du ut kursrapporten... 6 Oversikt over utgifter... 6 Start-/sluttdato og timar... 6 Frammøteliste... 6 Underskrift... 6 Send inn skjema... 6 Avlysing... 6 Utbetaling... 6 Studieplan... 7 Ein studieplan bør innehalde... 7 Kurslærar... 7 Godkjenning... 7 Løn/skatt/arbeidsgjevaravgift... 7 Kursevaluering... 8 Kursbevis... 8 Studieleiar sine oppgåver... 8 Gjennomføring av kurset... 8 Langsiktig arbeid... 9 Forsikring av deltakarane... 9 Huskeliste for studieleiar... 9 Tilretteleggingstilskot... 9 Bruk av undervisningslokal... 9 Lov om vaksenopplæring Medlemsorganisasjonar i studieforbundet Medlemmer Organisasjoner med samarbeidsavtale VAKSENOPPLÆRING OG STATSSTØNAD Lov om vaksenopplæring regulerer verksemda i studieforbunda. Storleiken på økonomisk stønad til studieforbunda blir bestemt på statsbudsjettet kvart år. Alle studieforbund i Noreg får middel frå ein post på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett ; vaksenopplæringsmiddel. 2:

4 Tilskotet blir gjeve til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringa. Det må dokumenterast utgifter som tilsvarer maksimaltilskotet. Har laget lågare utgifter blir dei reelle utgiftene dekte. Ein får ikkje dekt meir enn maksimaltilskotet. SATSAR Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon vedtek satsane for tilskot med utgangspunkt i tilskot til vaksenopplæring gjennom friviljuge organisasjonar frå statsbudsjettet. For 2012 er maksimaltilskotet: 85 kroner per time for kurs med lærar - 20 kroner per time for studiering utan lærar Stortinget avgjer storleiken på vaksenopplæringsposten. Pengane skal fordelast etter ein nøkkel som byggjer på gjennomsnittet av godkjende studietimar i kvart studieforbund dei siste tre åra. Om vi skal få meir pengar, må vi auke aktiviteten! Ved nedgang, får vi stadig mindre pengar til utdeling. Satsane for tilskot i Studieforbundet kultur og tradisjon er retningsgjevande. Det kan bli endringar gjennom året. Kort oppsummering: Stortinget bestemmer potten - Styret i studieforbundet bestemmer satsane Kurs med lærar: 85 kroner per time (2012) - Kurs utan lærar : 20 kroner per time (2012) Utbetaling Utbetaling skjer i mars og september for rapporterte kurs. KRITERIUM FOR TILSKOT I forskriftene til Lov om vaksenopplæring er det definert kriterium for at eit kurs skal få tilskot. I særskilde tilfelle som til dømes sjukdom, kan det bli gjeve dispensasjon frå kriteria. Dette avgjer studieforbundet. DELTAKARTAL OG ALDER I Lov om vaksenopplæring er det ikkje l krav om minstetal deltakarar. Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon har likevel vedteke at det må vere minst 3 deltakarar med 75% oppmøte, for å sikre rettvis økonomisk deling mellom laga. Alle deltakarane skal stå på frammøtelista. Deltakarane må vere 14 år eller fylle 14 det året kurset arrangerast. Det er likevel ikkje noko i vegen for at det kan vera deltakarar under 14 år med på kursa i tillegg til dei som er over 14. LENGD Kvart kurs må vera på minst 8 timar. Ein time vaksenopplæring er 60 minutt. (Men pausar kan reknast med i timetalet.) Kurset kan vera eit vanleg undervisningsopplegg med lærar, men kan også vera studiering der deltakarane lærer av kvarandre. Kurset kan også vera ein kombinasjon av timar med og utan lærar. Tilskotet for timar med lærar og utan lærar er forskjellig (sjå det førre avsnittet). Det er ikkje noko krav om at læraren skal ha løn for at kurset skal få tilskot for timar med lærar. FULLFØRING 3:

5 Deltakarane må møte fram til minst 75% av kurstimane. STUDIEPLAN Kursa skal følgje ein godkjent studieplan som skal liggje ved både søknad og rapportering (sjå side 7) UTLYSING Kurset skal vera ope for alle og vera offentleg annonsert. Det kan bli offentleggjort på kursarrangør sin nettstad, med annonse i avis, kurskatalog, oppslag på plakattavle eller liknande. Kort oppsummering Deltakarar over 14 år minst 3 deltakarar med 75% frammøte Åtte timar Studieplan Offentleg utlysing KVEN KAN SØKE VAKSENOPPLÆRINGSMIDDEL Lov om vaksenopplæring gjev opplæring gjennom studieforbunda ein plass på statsbudsjettet og kvart år løyver Stortinget pengar til vaksenopplæring. STUDIEFORBUND I 1992 vart organisasjonane pålagt å gå saman i studieforbund. Kvart studieforbund har ansvaret for, innafor gjevne rammer, å bestemme tilskotsreglar og storleiken på tilskotet. KVEN FÅR STØTTE For at ein kursarrangør skal kunne få vaksenopplæringsmiddel må laget vera medlem av ein organisasjon som igjen er medlem av eit studieforbund, og i dette tilfellet er det Studieforbundet kultur og tradisjon. Alle ledd i organisasjonen kan vera kursarrangør. Med bakgrunn i Lov om vaksenopplæring og dei reglane Studieforbundet sjølve bestemmer, kan alle ledd av medlemsorganisasjonane søkje tilskot til opplæring. Tilskotet skal dekkje delar av utgiftene knytt til kursverksemda. SAMARBEID Organisasjonane kan samarbeide om opplæringstiltak, også med lag som ikkje er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon. Kvart kurs kan berre hente vaksenopplæringsmiddel frå eitt studieforbund. Kort oppsummering Kursarrangør må vera medlem av ein organisasjon, som er medlem av eit studieforbund Vaksenopplæringsmiddel berre gjennom ein kanal Kurset må vera registrert før start REGISTRERE KURS Husk at søknadsskjema må vera sendt inn før kurset byrjar for å få opplæringa godkjent.

6 SØKNAD Slik fyller du ut søknadsskjema Den øvste delen av skjemaet må fyllast ut og sendast til Studieforbundet kultur og tradisjon før kurset byrjar. ARRANGØR Fyll ut kven som er arrangør (må vera lokallag/fylkeslag tilslutta ein av medlemsorganisasjonane eller ein organisasjon som har samarbeidsavtale), namn på studieleiar/kontaktperson, med adressa som skjemaet skal returnerast til. Har vi spørsmål, tek vi gjerne kontakt på telefon, så skriv inn epostadresse og/eller telefonnummer der vi kan nå dykk på dagtid. Dersom laget held fleire kurs, er det viktig at det er berre ein kontaktperson for alle kursa, slik at vi kan sende ut samla statistikk/oppgjør til laget. BANK/POSTGIRO Det er viktig å huske å fylle inn laget sitt kontonummer slik at vi veit kvar pengane skal sendast. Fyll alltid ut dette feltet, sjølv om de har fått utbetalt tilskot tidlegare. START-/SLUTTDATO, TIMAR OG UNDERVISNINGSTID Fyll inn planlagt startdato og sluttdato for kurset, og planlagde timar med og utan lærar. Ein kurstime er 60 minuttar, og det må vera minst 8 timar. Kryss også av om undervisninga er planlagt på dagtid, kveldstid og/eller i helg. FYLKE Fyll inn namn på fylket der kurset blir arrangert. ORGANISASJON Skriv inn namn eller forkorting på landsorganisasjonen, for eksempel NH, NU, Forbundet KYSTEN, HATS og så vidare. KURSNAMN/TEMA Skriv inn namnet på kurset. Studieplanen skal alltid liggje ved søknaden. (Om studieplanar, sjå side 7) LÆRAR Skriv inn namnet på læraren. For studieringar utan lærar eller samansette kurs med mange lærarar, skriv namnet på den som er ansvarleg. SEND INN SKJEMA Send inn skjema med studieplan til: Studieforbundet kultur og tradisjon, Vågåvegen 35, 2680 Vågå, epost eller faks Søknaden skal vera godkjent før kurset byrjar. Etter nokre dagar kjem skjemaet i retur, med godkjenning og kursnummer. SØKNAD PÅ NETT På er det lenke til søknad via internett med instruksjon om korleis ein går fram. 5:

7 Kort oppsummering Fyll ut skjema Send til studieforbundet før kursstart KURSRAPPORT SLIK FYLLER DU UT KURSRAPPORTEN Send inn ferdigmelding når kurset er ferdig, seinast 1. juli for vårhalvåret og 15. januar for hausthalvåret. OVERSIKT OVER UTGIFTER Man kan ikkje få meir i tilskot enn ein har utgifter. Bilag skal oppbevarast av arrangøren for eventuell kontroll. START-/SLUTTDATO OG TIMAR Fyll inn gjennomførte timar med og utan lærar, og start- og sluttdato. Husk at ein time er 60 minutt. FRAMMØTELISTE Bruk oppmøtelista bak på skjemaet, eller ei eiga liste. Fyll inn namn, adresse, kjønn og fødselsår på deltakarane. Skriv inn dato og timar for kvar kursdag. Skjemaet må være underskrive for å få tildelt stønad. UNDERSKRIFT SEND INN SKJEMA Send inn skjemaet med studieplan til Studieforbundet kultur og tradisjone, Vågåvegen 35, 2680 Vågå, epost eller faks så snart kurset er ferdig, eller seinast 1. juli for vårhalvåret og 15. januar for hausthalvåret. AVLYSING Gje beskjed til studieforbundet dersom kurset blir avlyst, slik at vi kan slette det. Det kan vere venteliste for å få tilskot til kurs, og derfor er det viktig at vi får beskjed om avlyste kurs slik at vi får oppdatert informasjon dersom vi har venteliste. UTBETALING I mars og september kjem utbetaling frå Studieforbundet kultur og tradisjon. Kort oppsummering

8 Fyll inn rapport - Send til studieforbundet Frist vår: 1. juli - Frist haust: 15.januar STUDIEPLAN All vaksenopplæring som får tilskot skal følgje ein studieplan. Studieplanen fortel kva som er målet for opplæringa, kven som er målgruppe, kva det blir arbeidd med og korleis. Studieplanen skal følgje med søknaden for godkjenning av kurset, og den skal også liggje med rapporten for eventuell kontroll frå Utdanningsdepartementet. Det er utarbeidd standard studieplanar for mange kursemne. Studieforbundet har arkiv med godkjende studieplanar. Desse er tilgjengelege på eller du kan få planar tilsendt ved å kontakte studieforbundet.. Dersom det ikkje finst nokon standardplan for kurset, må kursarrangøren ved hjelp av læraren lage planen. Denne planlegginga er viktig for å sikre kvaliteten og fleksibiliteten i opplæringa. Skjema for å lage eigen studieplan finst på EIN STUDIEPLAN BØR INNEHALDE namn på kurset timetal målgruppe/nivå krav til forkunnskapar Treng du hjelp med studieplanen? Ta kontakt med oss. mål for opplæringa metode/arbeidsform aktuell litteratur framdriftsplan KURSLÆRAR Ein kurslærar er ein person som har pedagogisk ansvar for kurset. Kursarrangørane bør ha ei skriftleg avtale med læraren. STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON har utarbeidd eit skjema som kan brukast. Alle lærarar på kurs som får tilskot gjennom STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON, er forsikra i ei felles forsikringsavtale. Treng du meir informasjon om forsikring ta kontakt med STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON. GODKJENNING Lokallaga har sjølve ansvar for å velja og godkjenne lærar/pedagogisk ansvarleg for kurset. Pedagogisk ansvar betyr å leie opplæringa i samsvar med målsetting og studieplan, skape eit positivt og inspirerande læremiljø og møte fagleg godt førebudd til samlingane. Nokre organisasjonar har eigne reglar for godkjenning av lærar. LØN/SKATT/ARBEIDSGJEVARAVGIFT Om læraren skal ha løn og i tilfelle kor mykje, er ei avgjerd som skal takast i samarbeid mellom kursarrangør og kurslærar. Kurslærar som er sjølvstendig næringsdrivande og har firma registrert i Brønnøysundregistra, kan få løn i form av næringsinntekt. Kurslærar har da sjølv ansvar for å betale skatt og må levere faktura med organisasjonsnummer. Når kurslærar får løn frå laget må det betalast skatt etter følgjande reglar: 7:

9 Når samla utbetaling av løn frå ein organisasjon ikkje overstig kroner til ein person i løpet av eit år skal det ikkje betalast skatt. Når løna overstig dette beløpet må laget trekkje forskotstrekk. Friviljuge organisasjonar som kjem inn under reglane for fritak for plikta til å svare arbeidsgjevaravgift (sjå nedanfor), kan nytte seg av ein forenkla oppgjørsblankett ved lønsutbetalingar. Når dei totale lønnsutgiftene for laget er under kroner og lønsutbetaling til den enkelte kurslæraren er under kroner skal det ikkje betalast arbeidsgjevaravgift. Meir informasjon om skatt og arbeidsgjevaravgift kan de finne på KURSEVALUERING Arrangørar som ynskjer det kan gjennomføre kursevaluering. Evaluering av kursa er viktig for dykk som kursarrangørar for å sikre utvikling og forbetring av verksemda. Evaluering kan skje skriftleg eller munnleg. Studieforbundet kultur og tradisjon har laga eit eige evalueringsskjema som du finn på heimesida eller får tilsendt ved å ta kontakt med studieforbundet Kursdeltakarane fyller ut evalueringsskjema ved kursavslutning. Kursarrangør beheld det ferdig utfylte skjema. KURSBEVIS Alle kursdeltakarar som har godkjent frammøte (75 % av kurstimane) skal få tildelt kursbevis. På kursbeviset skal det gå tydeleg fram at kurset blir støtta av statlege vaksenopplæringsmiddel gjennom studieforbundet.. Kursarrangørar som ikkje har eigne kursbevis kan få tilsendt standard kursbevis frå studieforbundet eller laste ned frå heimesida STUDIELEIAR SINE OPPGÅVER Studieleiar eller kursansvarleg i medlemsorganisasjonen har ein viktig funksjon og mange oppgåver. Det er ikkje nødvendigvis slik at studieleiar må utføre alle oppgåvene sjølv. Men hun/han har ansvaret for at oppgåvene blir utført. GJENNOMFØRING AV KURSET Før kurset startar må studieleiar gjera avtale om bruk av lokal (sjå bruk av undervisningslokal side 9) Ho/han må inngå avtale med kurslærar, gjerne skriftleg. Kurset må meldast inn til studieforbundet og det må offentleggjerast i form av annonser eller på annan måte. Kursdeltakarar og lærar må få informasjon om den praktiske avviklinga av kurset i god tid før kursstart. Studieleiar bør ynskje deltakarane velkomen og presentere organisasjonen sin for kursdeltakarane. Her er det mogleg å verve nye medlemmar til laget! Studieleiar må sørgje for at det blir ført oppmøteliste gjennom kurset. Siste kurskveld må studieleiar dele ut kursbevis og få deltakarane sin evaluering av kurset. Kurset må rapporterast til Studieforbundet kultur og tradisjon.

10 LANGSIKTIG ARBEID Studieleiar har ansvaret for langsiktig kursplanlegging. Saman med styret legg ho/han ein plan for studiearbeidet i laget. Det er lurt å sjekke om det finst andre støtteordningar i tillegg til vaksenopplæringsmiddel. Nokre kommunar gjev støtte til vaksenopplæring. Undersøk med di kommune om det er tilfelle, og korleis de skal søkje. FORSIKRING AV DELTAKARANE Studieforbundet kultur og tradisjon har ikkje forsikringsavtale som gjeld deltakarar på kurs. Dette er kursarrangøren sitt ansvar og bør vurderast ved kurs som kan medføre fare for skade. HUSKELISTE FOR STUDIELEIAR Avtale om lokal Avtale med lærar Søknad Annonsering Informasjon til deltakarane Informasjon til lærar Velkomst Rapportering Evaluering Utdeling av kursbevis Langsiktig kursplanlegging Marknadsføre organisasjonen Andre finansieringskjelder (kommunale tilskot) TILRETTELEGGINGSTILSKOT Utover den ordinære støtteordninga yter departementet tilskot til særlege målgrupper. Med særlege målgrupper meiner vi personar med ulike opplæringshindringar, som funksjonshemma, personar med svak fystegongsutdanning, framandspråklege eller personar med særlege omsorgplikter. Tilskotet blir gjeve som toppfinansiering. Det kan brukast til eigne kurs for særlege målgrupper eller som ekstra støtte til enkeltpersonar som deltek ved vanlege studieringar/kurs. Søknadane blir behandla fortløpande og det blir tildelt pengar så lengje det er pengar i potten. NB! Reglane handterast fleksibelt og du kan når som helst på året ta kontakt for å drøfte om det er mogleg å få ekstra tilskot. Utbetaling skjer to gonger i året om ikkje anna er avtalt. Meir informasjon og eigne søknadsskjema finn du på heimesida eller ved å kontakte studieforbundet. Det er utgjeve eit eige hefte der arbeidet med særlege målgrupper er beskrive. Heftet kan de få ved å vende dykk til Studieforbundet kultur og tradisjon. BRUK AV UNDERVISNINGSLOKAL 9:

11 Kursarrangørar som får tilskot frå vaksenopplæringsmiddel har også krav på å bruke offentlege undervisningslokal gratis. Dette gjeld i undervisningsåret på kvardagar til kl LOV OM VAKSENOPPLÆRING I 2009 vedtok Stortinget ny Lov om voksenopplæring med gyldigheit frå Her gjengir vi formålsparagrafen i loven og lovens paragraf 4 om overordna mål for studieforbundas opplæringsaktivitet: (Lovteksten er dessverre ikkje på nynorsk) 1. Formål Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet. 4. Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet Studieforbundene skal drive sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende overordnede mål: a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne MEDLEMSORGANISASJONAR I STUDIEFORBUNDET MEDLEMMER DIS-Norge Forbundet KYSTEN(FK) HATS kompetansesenter for revy og teater Kringkastingsringen Landslaget for lokalhistorie (LLH) Noregs Mållag (NM) Noregs Ungdomslag (NU)

12 Norges Husflidslag (NH) Norsk Amatørteaterforbund (NATF) Norsk Kulturarv Norsk Målungdom (NM) Norsk Quilteforbund (NQF) Seniordans Norge (SN) Vestlandske Teatersenter (VT) Landslaget for lokalhistorie i skolen (LLS) Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Internasjonalistene Norges Museumsforbund Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto Norsk forening for fartøyvern (NFF) Norsk forening for kulturhistorisk sverdfekting (NFKS) Norsk selskap for fotografi (NSFF) ORGANISASJONER MED SAMARBEIDSAVTALE Båtlaget Braute Fantasiforbundet Fortidsminneforeningen Organisasjon for scenekjempere i Norge (OfScen) Rosegården Teaterhus Samenes Folkeforbund (SFF) Vestnorsk kulturakademi (VKA) 11:

13 STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON VISJON: Det skal vere mogleg for alle som bur i Noreg å bli kjende med og lære folkelege kulturuttrykk i skapande og trygge fellesskap VERKSEMDSIDÉ: Studieforbundet kultur og tradisjon skal organisere og leggje tilhøva medlemsorganisasjonane, innafor ramma av Lov om vaksenopplæring. til rette for folkeopplysning og opplæring i Studieforbundet kultur og tradisjon set det skapande mennesket i sentrum ved å leggje til rette for : Personleg utvikling og læring på eigne premiss Oppleving av levande kulturtradisjonar Medvit om mennesket som del av ein økologisk heilskap Erfaring med demokratisk organisasjonspraksis GRUNNLEGGANDE PRINSIPP:

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON. kilde til. inspirasjon. og kunnskap. samhold og glede VEIVISER TIL VOKSENOPPLÆRI

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON. kilde til. inspirasjon. og kunnskap. samhold og glede VEIVISER TIL VOKSENOPPLÆRI STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON kilde til inspirasjon og kunnskap samhold og glede VEIVISER TIL VOKSENOPPLÆRI Slik fyller du ut kursrapporten... 6 Oversikt over utgifter... 6 INNHOLD Voksenopplæring

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati NYNORSK 2 1-2-3 KURS! Så flott

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap 2009 Årsmelding og rekneskap Folkekulturforbundet 2 Innhald Tilbakeblikk... 5 Kapitel 2: Organisasjon... 8 Medlemmar... 8 Årsmøtet 2009... 9 Fylkesledda... 9 Kapitel 3, Studieaktiviteten i medlemsorganisasjonane...

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Korleis fylle ut søknadsskjema

Korleis fylle ut søknadsskjema Korleis fylle ut søknadsskjema Les gjennom denne informasjonen før utfylling av søknadsskjema. Vi bed om at skjemaet er så nøyaktig fylt ut som råd, det vil gjera søknadsprosessen lettare for alle partar.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer