SAMLOKALISERING AV OFFENTLIGE OG PRIVATE HELSETJENESTER - FREMTIDENS HELSETILBUD? Div.dir. Tove Kjeverud Fossan, SI- Kongsvinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLOKALISERING AV OFFENTLIGE OG PRIVATE HELSETJENESTER - FREMTIDENS HELSETILBUD? 041203 Div.dir. Tove Kjeverud Fossan, SI- Kongsvinger"

Transkript

1 SAMLOKALISERING AV OFFENTLIGE OG PRIVATE HELSETJENESTER - FREMTIDENS HELSETILBUD?? 1

2 Sykehus - statlig helseforetak Målet for endringen er å gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det!!, og samtidig en effektiv bruk av helsekronene - få mer ut av de ressurser som settes inn 2

3 Sykehus - statlig helseforetak HVA PÅVIRKER ET SYKEHUS PASIENTTILGANG Ø.HJELP/HALV-Ø-HJELP (CANSER) ELEKTIV BEHANDLING PASIENTRETTIGHETER ØVRIG PASIENTGRUPPER TILGANG PÅ FAGPERSONELL - LØNNSKOSTNADER UTSTYR MEDISINSK UTVIKLING BYGNINGSMASSE - INFRASTRUKTUR SAMARBEID MED PRIMÆRHELSETJENESTEN 3

4 Sykehuset Innlandet HF - Lokalsykehus for sør-fylket i Hedmark og Nes i Akershus Totalt ca innbyggere Totalt 145 (141) døgn + 4 dagsenger (rehab( rehab) ) (122 -p.t. 118 somatikk + 23 psyk.) Indremedisin Rehabilitering (slag) 37 senger 6 senger og 4 dagsenger 29 senger 20 senger 10 senger utredening) Generell kirurgi /gynekologi Ortopedi/revmakirurgi revmakirurgi Føde/barsel Tidl. Sentralsykehusfunksjon (under utredening Revmatologi 20 (p.t. 16) senger Poliklinikker tilsv.og i tillegg innen Pediatrisk poliklinikk ØNH m/høresentral Øye-poliklinikk 4

5 Sykehuset Innlandet HF - DRIFT-somatikk Plan Drift Plan Prognose Antall sykehusopph Dagbehandling (Kirurgiske og medisinske) SUM poeng , DRG-poeng (90 konvensjonspas.tilsv.. 50 DRG-poeng er med i antall, ikke i DRG) Poliklinikk *) ) inkl. Privat ØNH-polkl polkl. 5

6 PSYKIATRISK SENTER Psyk.pol.kl.. Drift Drift Plan Drift Pol.kl. konsultasj *) Myrvoldheimen Liggedøgn/heldøgn Dagopph Det har vært fagstillinger ubesatt gjennom

7 Sykehuset Innlandet HF - Godkjente årsverk 2003 Somatikk Psykiatri Sum Leger 40,5 6,0 46,5 Psykologer 6,0 6,0 Sykepleiere/jordm jordm.. 170,9 12,0 182,9 Annet helsefaglig 52,0 52,0 Hjelpepleiere 63,2 6,5 69,7 Annet personell 137,1 12,5 149,6 SUM ÅRSVERK 463,7 43,0 506,7 * 12 turnusleger + 3,3 eng. * 1 turnusjordmor * 1 turnuskand.-fysioterapi 7

8 Sykehus - statlig helseforetak Vi har mange utdanningsoppgaver avhengig av godt/nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner 12 turnuskandidater(medisinske) fysioterapikand og 1 jordmorkand. 15 assistentleger (medisin/kirurgi/psykiatri) (utvide: Radiologi (1 still. godkjent)/bør ha for revmatologi) 45 sykepleier-,, ergoterapi-,, fysioterapi- og radiografstudenter 30 hjelpepleie-elever/helsesekretær elever/helsesekretær-elever + lærlinger (storhusholdning)/praktikanter 8

9 KoS kjennetegnes i dag med: * Stor pågang av pasienter - Økt press * God rekruttering (svakt( for legespesialister) * Integrert Kvalitetssystem - (ISO-godkj.april 02) * Laboratorie m/blodbank er akkreditert * Integrerte IT-pasientsystemer/Telemedisin * Tilrettelagt for Video-konferanser/opplæring * Godt arbeidsmiljø - forholdsvis lavt sykefravær - lite konflikter * Bygningsmessige mangler i forhold til god utnyttelse 9

10 Tidligere samarbeid mellom SI-K K og kommunal helsetjeneste: * Prøveordning - interkommunal legevakt * Samarbeid om jordmortjeneste (ansatt Kos) * Laboratorieservice for alle legesentra i nedslagsfelt * Formalisert Samarbeidsutvalg - 1. og 2. Linjetjeneste * Felles avtaler - utskrivningsklare pasienter - Individuelle planer (kronikere) * Kvalitetssystem - avvik/anmerknings prosedyrer kommunene -SI- * Felles opplæringsutvalg - opplæringstilbud 10

11 Utfordringer for sykehuset som skulle løses: Nybygg for 20 DPS-plasser knyttet til sykehuset - godkjent psykiatriplan (60 mill) Utbedring av kir.. pol (Fylkeslegen/Arb.tilsyns uttalelser) Bedre pasientforhold/arbeidsforhold i Akuttmottak - felles interkomm.. legevakt Ombygging/ny operasjonsstue (hygiene og bedre utnyttelse) Plass for MR + Pacs 11

12 Uttalt behov/samarbeid med kommunene Utbygging av legevakt/legesenter/legevakt- formidling knyttet til sykehuset Fysioterapi-tjeneste/Ergoterapitjeneste tjeneste/ergoterapitjeneste Interkommunal rehabilitering- og habilitering i samarbeid med sykehusets Rehab.avd././Rehabteam God flyt og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 12

13 Andre off. interessenter Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i regionen Barne- og familietjeneste (BUP) ønsker nærmere samarbeid med voksenpsykiatrien Ambulansetjeneste (avtale med Hedmark fk.) Helsestasjon? Hjelpemiddelsentral? 13

14 Mulig private interessenter (ønskelig) * Privatpraktiserende spesialister/almenleger almenleger * Tannlege /kjevekirurg * Helseterapeuter(hudpleie/fotpleie/frisør) * Kiropraktor, Akupunktør,Naturmedisin * Bandasjist/ortoptisk ortoptisk/hjelpemidler * Psykososial tjeneste (prest/psykolog) * Laboratorie-samarbeid * Sykehotell/hotell (1 1/2 linjetjeneste) +???? 14

15 Mulig ideelle organisasjoner * Service-torg for * internservice * Pasientorganisasjoner * Likemanns-arbeid arbeid * Besøkstjeneste / pasientbibliotek * Pårørende-grupper / stille rom 15

16 Sykehus - statlig helseforetak - samlet helsesenter? Utgangspunkt: Generalplanarbeid for sykehusene i Hedmark (nå Helse Øst RHF) og Sykehuset Innlandet HF - store investeringsbehov - lite midler Andre muligheter for å få dette realisert? 16

17 Sykehus - statlig helseforetak - samlet helsesenter? Vi ser mulighet ved en slik tilrettelegging: * å bedre det totale helsetilbudet - alt på ett sted * effektiviseringsgevinst Kommunehelsetjenesten og sykehuset - bedre samordning (en kjede) - kortere avstand mellom ulike helsetilbud - effektiv utnyttelse av fellesarealer og -funksjoner. * I tråd med uttalt ønske for den nye sykehusreform (Tønne/( Tønne/Høybråthen * Fornyingsprogram for off. forvaltning(victor Høybråthen) og i St.prp.1 VictorNormann) 17

18 * bedre utnyttelse av den samlede fagkompetanse * Faglig bredde - faglig utvikling * bedre rekruttering * Mindre egenfinansiering for de enkelte behov * Mulig privat finansiering uten store investeringer for sykehuset - leie/eie 18

19 Hvorfor er dette riktig og viktig i forhold til helsereformen? * Gode lokalsykehus i rimelig nærhet (80-90% av vanlige behov dekkes) - kombinert med ansvar for en/flere spesialfunksjoner (funksjonsdeling) * Avhjelpe press på kostbare spesialsykehus Unødvendig behandlingsnivå * Viktig med et testsykehus for vurdering av hva som er en god og effektiv sykehus-størrelse størrelse * Viktig å kunne sammenligne ulike modeller * Få til vinn-vinn situasjon vinn situasjon, primært for pasient/pårørende men også for primærhelse-tjenesten spesialisthelsetjenesten i kombinasjon med de private 19

20 Framtidsutfordringer?? * Pasientene vil få større valgfrihet * Pasientene vil ha større krav - rettighetslover * Økonomi/personell vil fortsatt sette rammene * Færre sykehus med akuttfunksjon? (hva( med nærhet/trygghet?) * Sentralisering - (er det bare av det gode?) * Det offentlige må lykkes for sin del - gjerne i samarbeid med private! Fortsatt vekt på myke verdier (nærhet/trygghet i nærmiljø - besøkstilgjengelighet) 20

21 Bakgrunn Det hele startet som en grunnidè for å utvikle en effektiv samordnet offentlig og privat helsetjeneste for regionen Sør-S Hedmark, samt tilstøtende tende omland. Visjonen var at en alliansebygging mellom ulike offentlige etater, offentlige instanser og næringslivet n skulle gi et mer helhetlig helsetilbud, en styrket infrastruktur og bedre utnyttelse av ressursene. Målet var også at det lokale initiativ, i samarbeid med regionale og nasjonale partnerskap, skulle sette pasienten i fokus. På basis av denne grunnidèen fant første møte sted på Sjukehus,, den " 21

22 Felles lokalisering av helsetilbud Hvordan få dette til: * Opprettelse av Sjukehus Utvikling A/s (KSU) * Inngå OPS-avtale (Offentlig Privat samarbeidsavtale) (OBS-EØS EØS-regler mmm) * Gir privat utvikl.firma i oppgave å prosjektere og bygge etter avsluttet forprosjekt hvor kostnader er fastsatt * forutsetter en intensjonsavtale om leie/kjøp evnt. opsjon på senere overtakelse * raskere - tryggere kalkyler og billigere?? 22

23 Tidslinje MND ÅR 11, 1999 Aller første henvendelse fra privat helseaktør om alt. prosjekt 10, 2000 Ny Henvendelse fra privat helseaktør om alt. prosjekt 10, 2000 Forespørsel til Fylkesrådmann og Fylkeshelsesjef 11, 2000 Møte med Fylkeshelsesjef og ledelsen sykehuset 12, 2000 Forespørsel til mulig investor 01, 2001 Forespørsel til Helsesjefen i 02, 2001 Møte med adm. kommune/sykehus 04, 2001 Møte med Helseminister Tore Tønne 04, 2001 Iverksettelse av skisseprosjekt, engasjert arkitekt 07, 2001 Presentasjon av skisseprosjekt for Helseminister,sykehus, bank, politikere, presse 07, 2001 Søknad om bistand fra Helsedepartementet 23

24 Tidslinje (forts) MND ÅR 08, 2001 Etablering av Sykehus Utvikling AS 09, 2001 Helseministeren støtter et forprosjekt med 1MNOK 12, 2001 Presentasjon for Helse- og Sosialkomiteen 03, 2002 Presentasjon for Helse Øst 06, 2002 SND, Kommuner etc: Fullfinansiert: : 7 MNOK 06, 2002 OPS avtale om forprosjekt 08, 2002 Oppstart Forprosjekt 03, 2003 Forprosjekt ferdig 04, 2003 Presentasjon av forprosjekt til Sykehuset Innlandet HF 06, 2003 Forprosjektet behandlet i styret for Sykehuset Innlandet HF 08, 2003 Oppnevnt Gjennomføringsgruppe - Leder fra OPAK Kvalitetssikre areal/romprogram romprogram/økonomi og jus 12, 2003 Forventes rapport fra Gjennomføingsgruppa Vedtak og inngåelse av leieavtaler Mulig oppstart sommer ferdig 2006! 24

25 kommune 13% Fellesfunksjon 7% Hedmark Fylke 3% Sykehuset Innlandet 32% Interkommunal virksomhet 17% Private virksomheter 28% 25

26 KSU as Samlokalisering Helseprosjekt Byggteknikk: Stål bæresystem, betongelementer. Få bærende vegger gir fleksibilitet litet Byggteknikk: 26

27 KSU as Samlokalisering Helseprosjekt Hovedkommunikasjon 1.etasje: pasienter/brukere/besøkende 27

28 KSU as Samlokalisering Helseprosjekt Hovedgrep arkitektur- mot syd øst 28

29 KSU as Samlokalisering Helseprosjekt Hovedgrep arkitektur : mot sykehusskogen i vest. 29

30 KSU as Samlokalisering Helseprosjekt Regulering: Videre utviklingsmuligheter sikres i reguleringsplan 30

31 KSU as Samlokalisering Helseprosjekt Adkomst/parkering Gangveier Pasientparkering 31

32 KSU as Samlokalisering Helseprosjekt Ny hovedinngang 32

33 VI VIL SAMMEN KUNNE LYKKES SOM ET EFFEKTIVT HELSEFORETAK MED PASIENTFOKUS OG TILGJENGELIGHET!! 34

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer