KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll"

Transkript

1 KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll Erklæring om rederiets egenkontroll skal sendes når det begjæres årlig-, mellomliggende og fornyelsesinspeksjon for følgende sertifikattyper: Passasjersertifikat, Passasjersertifikat, bilferge, Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart (EF), Fartssertifikat for lasteskip / lektere, Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy. Kjenningssignal Skipets navn Erklæringen skal sendes inn i tilknytning til Begjæring om inspeksjon, skjema nr. KS Dersom rederiets egenkontroll ikke er utført når begjæring om inspeksjon sendes inn, skal erklæringen ettersendes straks rederiets egenkontroll er utført. Erklæringen skal være mottatt av før inspeksjonen kan starte. For punktene om skrog med tilbehør aksepterer vi at punktene står åpne inntil dette kan kontrolleres i dokk/på slipp/ved dykkerundersøkelse. Når rederiets egenkontroll av skrog med tilbehør er utført skal ny erklæring eller oppdatert erklæring sendes til Sjøfarsdirektoratet, eller leveres til inspektøren. Erklæringen kan sendes inn på følgende måter: på e-post til pr. brev til, Postboks 2222, 5509 Haugesund, innleveres til et av s region- eller tilsynskontor. Rederiets og skipsførers ansvar og plikter Rederiet er ansvarlig for å etablere rutiner som sikrer at alle kontrollpliktige deler ved fartøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig forfatning, jf. skipssikkerhetsloven 2. kap. Skipsfører er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser overholdes om bord, jf. skipssikkerhetsloven 2. kap samt 19, 29, 37 og 45. Rederiet, eller den som handler for rederiet, plikter å foreta egenkontroll og sende inn denne erklæringen i utfylt og undertegnet stand, før inspeksjonen kan finne sted, jf. gjeldende besiktelsesforskrifter. Rederiets egenkontroll skal foretas innenfor det tidsvindu som gjelder for den aktuelle inspeksjonen. Alle punkter i erklæringen som er aktuelle for fartøyet, skal besvares. Side 1 av 8

2 Dokkingsintervall, tykkelsesmålinger og trykkprøvinger, minimum iht. DNV's regler 100* Skrog med tilbehør 102 Utvendig skrog Skader, sprekker, tæringer, tykkelsesmåling. 103 Skrogventiler med tilhørende utstyr Tæringer, sprekker, stengeanordninger. 104 Ror Skader, sprekker, tæringer, slitasje, lekkasjer. Mål klaringer. 105 Propell Skader (ubalanse), sprekker, slark, kavitasjon, lekkasje. 106 Propellaksel Slitasje, tæringer, sprekker, lekkasje i hylsetetningsarr. Mål klaringer. 107 Porter / luker i baug, sider og hekk Skader, sprekker, lekkasje, værtetthet, effektiv lukking, instrukser ved bruk Anker- og fortøyningsgods, slepeutstyr Skader, slitasje, tæringer Innvendig skrog Skader, sprekker, tæringer, tykkelsesmåling. 110 Vanntetthet Vanntetthet av kollisjonsskott, dører, luker, spjeld Tanker Skader, tæringer, sprekker, coating. Trykkprøving Siste dokking: Angi dato for årlig kontroll: Kontrolleres etter driftstid anbefalt av produsent, når driftstid kan måles om bord. 200* Maskineri 202 Hovedmotor Oppdatert vedlikeholdssystem, maskindagbok. Side 2 av 8

3 203 Eksosanlegg Lekkasjer, isolasjon. 204 Gir 205 Kobling 206 Servoanlegg 207 Hjelpemotor Prøvekjøring / fullast-test. 208 Pumper (brennolje-, kjølevann-,smøreolje-) 209 Kompressorer 210 Startsystem, inkludert startlufttanker 211 Kjeler Tæringer, lekkasjer, sikkerhetsautomatikk. 212 Kjølere / varmevekslere 213 Lense- og ballastsystem Tetthet, indikeringer, ventiler, pumper Arrangement av brennolje- og andre oljeinstallasjoner Tæringer, lekkasjer, isolasjon, brannsikkerhet (skjerming) hurtiglukkere, fjernstopp. 215 El-anlegg Tilstandserklæring fra DSB (over 50 V), og / eller gyldig installasjonsbevis fra elektroinstallatør (under 50 V). Renhold. Side 3 av 8

4 216 Nødkraftkilde Kapasitet, nødlys Sikkerhetstiltak og renhold i maskinrom Renhold, nødutganger, skjerming, selvlukkende ventiler. 218 Styremaskin, nødstyring Lekkasje, alarmer, instrukser Kommunikasjon for manøvrering Hørbarhet 220 Driftsordninger Selvstyreanlegg, alarmer. * For klassede lasteskip, lektere og fiskefartøy er det ikke nødvendig å fylle ut punktene under 100 og Lastelinjeforhold 303 Lukningsmidler og drenering, nedlasting, lastemerker 400 Brannsikring og slokning 402 Brannkontrolltegning Godkjent, oppslått, lesbar, korrekt. 403 Fastmontert slokningsanlegg Viftestopp, alarmer. Gassmengdemåling og obligatorisk kontroll av spesialist. 404 Vannforstøvningsanlegg på bildekk Pumpekapasitet, dyser, drenering, nødstrøm. 405 Brannpumper med tilbehør Trykk- og sugeevne, brannledning, hydrant, ventiler, brannslanger, internasjonal kobling, koblingsnøkler, inkl. nødbrannpumpe. 406 Ventilasjon, spjeld, dører / branndører Avstengningssystem, tilstand, merking. Skader, tæringer, tetthet, blindlokk, lenseporter, lenseklaffer., sjekkes. Rev.: Angi dato for siste kontroll: Side 4 av 8

5 407 Brannoppdagelses- og brannalarmanlegg Funksjon - manuelt og automatisk. 408 Brannslokningsapparater Årlig kontroll og intern kontroll. 409 Brannmannsutstyr, trykkluftapparat Månedlig kontroll. Årlig kontroll / 5-års trykkprøving av trykkluftapparat. 500 Laste- og losseinnretninger 502 Laste- og losseinnretninger, inkl. trålvinsj, notrull, kraftblokk 600 Forurensning 602 Oljeforurensning Gyldig IOPP-sertifikat, utstyr for oppsamling av olje, oljevannsseparator, oljedagbok. 603 Søppelforurensning Innført i dekksdagbok, avtaler med havnemyndigheter, oppslag. 604 Levering av avfall og lasterester Meldeplikt 605 Skadelige, flytende stoffer i bulk. Gyldig sertifikat, lastedagbok. 606 Luftforurensning Gyldig sertifikat, endringer 607 Bunnstoffarrangement Gyldig sertifikat, endringer 608 Kloakkforurensning Gyldig sertifikat, endringer Kontrollbok, tegninger og sertifikater om bord, sikkerhetsinnretninger, manøveranordninger og merking, funksjonsprøving, inkl. heisbare dekk / ramper. Angi dato for siste årlige kontroll: Angi dato for siste årlige / 5-års kontroll: Angi dato for siste 5-års kontroll av sakkyndig person: Side 5 av 8

6 700 Sikkerhetstiltak 702 Adkomstmidler Landgang, leidere, rekkverk, nett, fergelem, losheis og losleider. 703 Personheis, kombinert vare- / personheis. Gyldig heissertifikat. 704 Sikring av maskineri og renhold i maskinrom Sikring av bevegelige deler, nødstoppanordninger, personlig beskyttelse / sikkerhet, renhold. 705 Andre sikkerhetstiltak Skilter ved radar, støy, oppbevaring av brennbare stoffer, særlig farlige stoffer, området rundt el-tavle, åpne rømningsveier, sikring av last. Funksjonsprøv alarmer for luker og lensebrønn, overvåking av luker. 706 Sveising Skader, plassering av flasker, merking. Gyldig installasjonsbevis for sveisesentral. 707 Utlufting i lasterom, tanker, tunneler. Måleinstrumenter, merking, godkjent belysning. 708 Gassfyrte anlegg Skader, lekkasje. Gyldig installasjonsbevis. 709 Farlig last Ekstra brann- og sikkerhetsutstyr, stuasjeplan, merking. 710 Dykkesystem Gyldig sertifikat for dykkesystem. 800 Bemanning, vern og miljø 801 Bemanning, kvalifikasjoner, ansettelsesforhold, sikkerhetsopplæring, hviletid. Bemannet iht. bemanningsoppgave, gyldige personlige sertifikater, inkludert radiooperatørsertifikat, ansettelsesavtaler, helseattester, kursbevis, hviletidsbestemmelser. 804 Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse Risikovurdering, opplæring, verneutstyr, melding om personskader, verneombud. Angi dato for siste kontroll: Angi dato for siste kontroll: Angi dato for siste kontroll: Side 6 av 8

7 900 Innredning og forpleining 902 Innredning Ventilasjon, lys / nødlys, oppvarming, utganger / nødutganger 903 Forpleining Renhold, slitasje, oppvaskmaskin, drikkevann, temperatur fryseboks Redningsredskaper 1002 Livbåt, MOB-båt Tilstand, instrukser, flytemidler, utstyr, merking, motor og drivstofftank Oppblåsbare redningsflåter Årlig flåteservice, årlig service og riktig montering av hydrostatiske utløsere, instrukser. Angi dato for flåteservice : 1004 Utsettingsarrangement for båter og flåter. Bremser, kroker, vaierfall og -skift.. Angi dato for siste vaierskift: 1005 Mønstrings- og innskipningsarrangement Adkomstvei, leidere, nødbelysning, evakueringsstrømpe, årlig service evakueringssklie, monteringsinstrukser Personlige redningsmidler Godkjent, tilstand, antall livbøyer, redningsvester, redningsdrakter Linekastende apparat Antall: Angi gyldighetsdato: 1008 Nødsignallys Antall: Angi gyldighetsdato: 1009 Alarminstruks, nødinstruks. Godkjent, oppslått, korrekt Hovedalarmsystem og personvarslingsanlegg (PA-anlegg) 1011 Båt- og brannøvelse. Hørbarhet Avholdt øvelser iht. forskriftene. Angi dato for siste øvelse: Side 7 av 8

8 1012 Kommunikasjonsutstyr (internt) Hørbarhet 1013 Radioredningsmidler To-veis radiotelefonapparat, radartransponder. Årlig kontroll, funksjonsprøves Navigasjonshjelpemidler og radio. Navigasjonshjelpemidler 1102 (kompass, radar, styreanordninger, indikatorer, brovaktalarm, lanterner, nødsignal, o.a.) Godkjent, tilkobling nødkraftkilde, funksjonsprøves. Kommunikasjon, oppdaterte kart og andre publikasjoner. Reservedeler. Fri-flyt nødpeilesender, manuell nødradiopeilesender Radio Angi dato for siste radiokontroll: 1200 Skipsdokumenter 1201 Sertifikater, tillatelser, o.a. Gyldige sertifikater, godkjent stabilitetsdokumentasjon og annen relevant dokumentasjon om bord Lover, regler, m.v. Relevante regler for skipstypen og førstehjelpsbok om bord Dagbøker og journaler. Dagbøker for skipsstørrelsen og medisin- og kontrollbok om bord. Utfyllende rapporter (PSF og PSÅ / FSF og FSM) kan fåes ved henvendelse til. Ved gjennomgang av erklæringen skal rederi / skipsfører straks iverksette nødvendige utbedringer når det oppdages mangler. Tekst i kursiv gjelder spesielt for fiskefartøy Eventuelle tilleggsopplysninger: Det erklæres at fartøyet er i forskriftsmessig stand og at det er klart for inspeksjon. Dato Underskrift av rederi / skipsfører Side 8 av 8

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-II/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor?

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Grunnopplæring for sjøtilsatte

Grunnopplæring for sjøtilsatte 1 of 64 07.02.2011 20:52 Grunnopplæring for sjøtilsatte Startside Om kurset Dette kurset skal gi deg et lite innblikk i Hurtigruten, hvilke krav som stilles for å jobbe på våre skip samt gi deg en grunnleggende

Detaljer

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian Veileder Verne- og miljøkurs Foto: Christopher Sebastian Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø INNHOLD Verne- og miljøkurs...3 Sjøfartens arbeidsmiljølovgivning de mest sentrale lover og forskrifter...4

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 6, 7, 16

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Page 1 of 186 FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk DATO: FOR-2011-12-22-1523

Detaljer

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Læreplan D5L Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Haugesund, 08.09.2014 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 1.1 Bruk av læreplan... 4 1.2 Beskrivelse

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.åå med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. J. 131

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. J. 131 Fl S KE RID I RE KTØREN Bergen, den 18.11.1968 AAa/LGV MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. J. 131 "' I-:, (Fastsatt av SJØfartsdirektoratet 2. oktober 1968 i hentold til 1, 35 og 41 i lov om statskontroll med

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer