Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og vedlikeholdsveiledning"

Transkript

1 Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha for brukeren. Les dette heftet sammen med brukerhåndbøkene for TORNADO hodesett og filtre som brukes med T/POWER. Disse instruksjonene må ikke forveksles med instruksjoner for liknende apparater. Når strømmen er av, vil det gir liten eller ingen åndedrettsbeskyttelse. Dette anses som en unormal situasjon. I strøm avstatus kan det raskt bygges opp karbondioksid og tømmes for oksygen i hetten eller hjelmen. Dersom viften mot formodning skulle svikte, må brukeren straks forlate arbeidsområdet og deretter ta av seg utstyret. Ved svært høye arbeidshastigheter kan det oppstå negativt trykk i masken. Dette kan redusere den forventede beskyttelsen. Ta IKKE av masken mens du oppholder deg på et farlig sted. Kluss IKKE med tetninger mens arbeid er på gang. Heng IKKE fast slangen og kluss ikke med tetningskanten til masken. IKKE bruk utstyret dersom tetningene blir forringet av briller eller skjegg. Bruk av et egensikkert apparat i en atmosfære som ikke står på listen, eller bruk av et ikke-egensikkert apparat i en brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære, kan føre til brann eller eksplosjon som medfører alvorlig personskade eller døden. Hvis et TORNADO pustevernapparat brukes i en eksplosjonsfarlig eller brannfarlig atmosfære, kan det å unnlate å inspisere pustevernapparatet regelmessig som beskrevet i disse instruksjonene, eller unnlate å utbedre skade på pustevernapparatet, eller isettig av feil batterier eller erstatning av en hvilken som helst annen komponent, forringe egensikkerheten til apparatet. Det å forringe egensikkerheten til apparatet kan føre til brann eller eksplosjon som kan medføre alvorlig personskade eller døden. IKKE ta ut eller bytt batterier i en brannfarlig atmosfære. Batteriene må kun fjernes eller byttes på et sted man vet ikke er brannfarlig for å hindre at det oppstår en eksplosion som kan føre til alvorlig personskade eller døden. IKKE lad batterier i en brannfarlig atmosfære. Batteriene må kun lades på et sted man vet ikke er brannfarlig for å hindre at det oppstår en eksplosion som kan føre til alvorlig personskade eller døden. Brukes TORNADO pustevernapparat med fôring som er i stykker eller skadet, eller med avdekkede ledningstråder, i en brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære kan det føre til brann eller eksplosjon som kan medføre alvorlig personskade eller døden. Må IKKE brukes på steder som er umiddelbart livs- eller helsefarlige. Må IKKE brukes i destillasjonsverk, tanker eller på andre innestegte steder. Må IKKE brukes i oksygenfattig (<19,5 %) eller oksygenanriket atmosfære (>23 %). IKKE bruk batteriet lenger enn spesifisert. Må IKKE brukes hvis den omgivende temperaturen er utenfor grenseområdet 10 C til +40 C da det vil ugyldiggjøre godkjenningen som egensikker. Et fuktighetsnivå på inntil 95 % RH (relativ fuktighet) vil ikke gi driftsproblemer. Hvis man ikke behøver ta hensyn til egensikkerhet (Bruk i brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære), kan T/POWER brukes mellom 10 C og +50 C. 51

2 INNLEDNING TORNADO er et batteridrevet pustevernapparat i samsvar de de europeiske standardene EN og EN Det består av en vifte og en rekke batterier. Noen av disse er godkjent som egensikre ved bruk i eksplosive eller brannfarlige atmosfærer EEx ib IIC T3. Siden PPE er unntatt fra ATEX-direktiv 94/9/EF, kan ikke TORNADO godkjennes i henhold til dette direktivet. Scott Health and Safety Limited har demonstrert overholdelse av kravene for bruk i potensielt eksplosive gassatmosfærer ved å få TORNADO godkjent i henhold til EN : 1977 og EN : For potensielt eksplosive støvatmosfærer er viftekretskortet lavenergisk slik at det ikke utgjør noen fare ved eksponering. Brukeren bør imidlertid fortsette å kontrollere om viften har skade utvendig og eventuelt ta den ut av bruk og erstatte den. T/POWER-huset er godkjent for resistens mot støv- og vanninntrengning i henhold til EN : 1991 kode IP54. Den svarte TORNADO-viften er laget i antistatisk materiale. TORNADO beskytter mot innånding av farlig støv, tåke, røyk, dunst eller gass, spesielt hvor det er påkrevd med beskyttelse i lengre perioder, og er spesielt egnet til bruk i et varmt eller fuktig miljø. Fig. 1 Følgende merker finnes på vifte og batteri, og betydningen er beskrevet nedenfor: EEx ib IIC T3 Merke EEx ib Betydning Elektrisk apparat som korresponderer med ett eller flere av typene beskyttelse som er underlagt de spesifikke europeiske standardene som er oppført ovenfor. Kategori for typen av beskyttelse som brukes, vernekonsept egensikkerhet: Begrens gnistenes energi og overflatetemperatur. IIC Gruppebetegnelse for elektrisk apparat: For steder med en mulig eksplosjonsfarlig atmosfære unntatt gruver som er utsatt for gruvegass. T3 Temperaturklasse: For elektrisk apparat i Gruppe II, med maksimal overflatetemperatur på 200 o C. Merke for eksplosjonsbeskyttelse. I tillegg er vifte og batteri merket med produksjonsmåned og -år. Under bruker føres filtrert luft fra TORNADO-viften via en slange til masken og går ut gjennom ansiktstetningen eller utåndingsventilen. Basisvifteenheten har en enkel filterport. To ekstra filtre kan monteres ved å bytte ut lokkepluggene, i hver ende av viftehuset, med filteradaptere (vist som 1 i Fig. 1). T/POWER er elektronisk kontrollert for å tilføre brukeren tilstrekkelig luft og advarer når: 52

3 Luftmengden er for lav: lydsignalet vil varsle med jevne mellomrom og en gul LED-lampe vil blinke. Denne advarselen vil fortsette til enheten slås av eller luftmengden når et trygt nivå. F.eks. lav strømningshastighet p.g.a. et tett filter vil utløse denne alarmen. Monteres et nytt filter, vil det automatisk stoppe denne alarmen. Batteriet er nesten utladet: når det er ca. 5 minutters brukstid igjen vil lydsignalet varsle med jevne mellomrom og en rød LED-lampe vil blinke. For å skru enheten av må POWER OFF (STRØM AV) knappen trykkes ned i 3 sekunder. De utskiftbare filtrene er montert på en beltemontert vifteenhet, hvor det også er tilkoplet en oppladbar batteripakke. Det må alltod være montert et enkelt filter på vifteenheten. Dersom flere filtre kreves, kan endelokkene i hver ende av viftehuset byttes ut med adaptere som gjør det mulig å kople til ytterligere to filtre. Man må velge korrekt maske og filtre, etter å ha tatt hensyn til bruksområde, mulige farer og brukerens preferanse. Full informasjon om passende filter og alle TORNADO batteridrevene pusteverapparater kan fås fra Customer Services, hos Scott Health and Safety Limited. BEGRENSNINGER VED BRUK Dette produktet må kun brukes av opplærte personer som er kjent med de vanlige farene på arbeidsplassen. Noen TORNADO-systemer er utformet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer, men må kun anses som egensikre dersom både batteri og vifte er merkert som det. Vindhastigheter over 2 m per sekund kan virke inn på utstyrets forventede grad av åndedrettsbeskyttelse. FILTERVALG T/POWER må ha montert filtre som passer til bruksområdet, og disse må velges av en kyndig person som er kjent med arbeidsplassens pustefarer og deres konsentrasjoner. For å sikre tilstrekkelig beskyttelse er det helt avgjørende at T/POWER er korrekt satt sammen og at filtrene brukes i kombinasjonene oppført i tabellen nedenfor. Europeisk apparatklassifisering Tildelt* beskyttelsesfaktor Nominell beskyttelsesfaktor Ant. gassfiltre Ant. kombinasjonsfiltre Ant. partikkelfiltre (PF251/2) Ant. partikkelfiltre (PF251/SUPER) TH TH TM /2/3 1 TM /2/3 1 * I henhold til EN 529 : 2005 Vennligst se brukerhåndboken for masken når det gjelder apparatklassifisering. Merk: TH3/TM3 PSL filtre passer til alle typer partikler inkludert støv, tåke og røyk av alle typer, radioaktivt støv, bakterier og virus. Vennligst kontakt Customer Services hos Scott Health and Safety Limited for mer detaljert informasjon om filtervalg, riktig maksimale brukskonsentrasjoner og relevante lokale bestemmelser. 53

4 Følgende filtre er tilgjengelige for bruk sammen med TORNADO: TF200 TF203 TF210 TF220 TF223 TF230 TF233 PF251/2 Kode Filtertype Fargekode Bruksområde PF251/SUPER TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 (Gassfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 (Gassfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 (Gassfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3 A2 B2 E2 K2 Hg PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Partikkelfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Partikkelfilter) Brun Grønn Brun, grå og gul Brun og hvit Grønn og hvit Brun, grå/gul & hvit Hvit, rød, grønn, gul, grå og brun Hvit Hvit Organiske gasser og damper med kokepunkt over 65 ºC Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater Som TF200, pluss uorganiske og sure gasser og damper Som TF200, pluss faste og væskeformige partikler Som TF203, pluss faste og væskeformige partikler Som TF210, pluss faste og væskeformige partikler Som TF230, pluss ammoniakk, organiske ammoniakk-derivater og kvikksølvdamp maksimalt 50 timer for Hg. Faste og væskeformige partikler inkludert: støv, tåker, røyk, fiber, bakterier og virus Som PF251/2. Partikkelfilter med bedre holdbarhet/kapasitet. Merk: Gass- og kombinasjonsfiltre må brukes fler av gangen og et av filterne må monteres på viftehuset. FILTERINNSETTING Ødelagte, slitte eller dårlig monterte filtertetninger kan føre til at forurensningen går forbi filteret og setter brukers liv og helse i fare. Når TORNADO brukes med mer enn ett filter, må filtrene byttes som hele sett, og ikke ett og ett. Alle filtrene må være av samme type. Merkene på disse filtrene som gjelder EN og EN må ikke forveksles med merker på et filter som angår andre standarder. Dette produktet må bare brukes med Protector-filtre som er produsert av Scott Health and Safety Limited. Bruk av andre filtre vil oppheve godkjennelsen og vil trolig redusere grad av beskyttelse som gis. Fig Sett sammen vifteenheten ved å sette på eller fjerne filteradapter (se Fig. 2). 2. Kontroller at adaptertetningene er i god stand og ordentlig montert. 3. Forsikre deg om at filterholderne er innsatt bakfra, og at de er synlige i hullene foran i viftehuset. Når de er riktig innsatt, skal filtrene holdes på plass av knastene på belteføringene. 4. Ta filteret ut av forpakningen som skal være uskadet. Dersom du er i tvil, skal ikke filteret benyttes. 54

5 5. Kontroller at filteret ikke har overskredet utløpsdatoen og at filtergjengene er i god stand. 6. Kontroller at filteret er riktig i henhold til bruksområdet. Dersom du er i tvil, rådspør en ansvarlig, kvalifisert person. 7. Kontroller at filtertetningen er i god stand og ordentlig plassert. 8. Kontroller at gjengene i filteradapteren eller filterhuset er i god stand og ikke er forurenset. 9. Skru filteret godt fast inntil du føler at tappen i bunnen av filteret passerer over hindringen eller det første merket på viftehuset eller filteradapteren (vist som 1 på Fig. 3). Forsett deretter til filteret er skrudd til ordentlig med fingrene SKRU IKKE FOR HARDT TIL. La IKKE tappen passere det andre merket (vist som 2 på Fig. 3). Brukeren kan finne det praktisk å merke sitt personlige batteri og vifteenhet ved å benytte bruker ID-lappen. Benytt kulepenn ved merking, fjern beskyttelsespapiret og lim lappen på. 4. Kontroller at batteriet ikke er skadet, er nyoppladet og at det har riktig kapasitet. Batteriet med medium kapasitet er beregnet på et halvt skift (fire timer) og batteriet med høy kapasitet er beregnet på et helt skift (7,5 eller 8 timer, avhengig av batteritype, som oppført i tabellen Reservedeler). Før batteriet inn i vifteenheten, fo forsikre deg om at begge festeklipsene går på plass (se Fig. 4). FØR BRUK Fig Forsikre deg at alle deler av utstyret er rengjort og forurensning er fjernet i henhold til denne instruksjonen (se Etter Bruk) og/eller lokale retningslinjer. 2. Kontroller at viftehuset og adaptere (dersom montert) ikke er ødelagte eller lekker. 3. Kontroller at inspeksjon/ vedlikeholdsskjemaet er oppdatert, (månedlige kontroller er et minstekrav) og at de daglige kontroller er utført. Fig Sett i riktig filter etter å ha kontrollert at filterpakningen er i god stand. Følg instruksene under Filterinnsetting. 6. Kontroller at slangen passer til masken og for eventuelle sprekker, kutt, forvrengning eller andre skader. En skadet slange eller feil slangetype må byttes. 7. Fest masken til vifteenheten ved å føre inn slangefestet i vifteutløpet. Dette er kun mulig når pilen på festet er rettet inn med pilen på vifteenheten (se Fig. 5). Roter festet med klokken forbi hakket. Dette fester festet til vifteenheten. 55

6 Fig Gjennomfør en luftmengdetest: a) Skru T/POWER på med gjennomstrømningsmåleren riktig montert. Enheten vil gi lydvarsel én gang. b) Kontroller at flottøren stiger helt over TM-linjen (Fig. 1). Merk: Gjennomstrømningsmålingen viser at minstekravet til vifteenheten er oppnådd. Den slår IKKE fast den tilgjengelige brukstiden, da dette vil være avhengig av batteriet som er i bruk og dets oppladning. 9. Sett slangen tilbake i masken og kontroller den. Sjekk at maske, visir, anleggflate, stropper og slange er uskadet og sitter fast. Trekk i slangeforbindelsen for å sjekke at den er sikker. 10. Kontroller at beltet er i orden og fest så vifteenheten rundt livet. Beltet er justerbart og T/POWER kan bæres i den posisjonen som føles best, men det er anbefalt av filterenheten bæres bak på ryggen, og at beltet strammes moderat. 11. Skru på T/POWER og sjekk at enheten gir lydsignal én gang for lukket maske, to ganger for åpen maske. 12. Monter masken ved å følge korrekt veiledning og forsikre deg at slangen ikke er i klem eller vridd, da dette kan hindre luftstrømmen. 13. Fortsett til arbeidsområdet. UNDER BRUK Sikkerhet: For å sikre at forventet beskyttelsesnivå oppnås: Sjekk at filterboksen ikke er ødelagt. Ikke overskrid angitt brukstid for IKKE T/POWER. Dersom man merker en reduksjon i luftmengden, forlat umiddelbart arbeidsområdet og sjekk utstyret og gjennomstrømmingshastigheten. ETTER BRUK Der hvor utstyret må rengjøres og dekontamineres før det tas ut av arbeidsområdet, må det finnes et eget området satt til side for dette. 1. Ta av beskyttelsesklær mens T/POWER fremdeles er igang. 2. Fjern all løs forurensning fra utsiden av enheten med børste eller klut. 3. Ta av masken. 4. Skru av T/POWER, løsne beltet og sett lokk på filtrene. Legg utstyret til side og fullfør den personlige rengjøringen. 5. Enheten må rengjøres før den lagres. Bruk en fuktig klut til å fjerne støv fra overflater, eller børst der det er vanskelig tilgjengelig med klut. Forsikre deg at LED-indikatorene er rene og godt synlige. All rengjøring/fjerning av forurensninger må utføres av ansvarlig og opplært personell. Det må påses at det under ingen omstendigheter innåndes eller svelges farlig støv mens arbeidet pågår. 6. Pass spesielt godt på at det ikke kommer forurensninger inn i vifteinnløpet når filteret er tatt ut. Ingen deler av utstyret må dyppes i vann under rengjøring. Spesielt må det påses at vann ikke trenger inn i viftehus, slange eller maske, da dette kan forårsake forurensninger som vil bli vanskelig å fjerne. 7. Rengjør med en lofri klut fuktet i vann og la utstyret tørke i et godt ventilert område; bruk ikke strålevarme. BRUK IKKE EN TØRR KLUT da dette kan føre til at huset tar opp og lagrer statisk elektrisk ladning. 56

7 8. Lad opp batteriet. Batteriene må bare lades opp i rene og tørre atmosfærer uten direkte varmekilder innenfor de anbefalte lagringstilstandene, og ALDRI i potensielt eksplosive miljøer. Før lading, sjekk at lader og strømtilførsel har samme spenning. Kople laderen til batteriet med den konsentriske pluggen, og slå på strømtilførselen. Den røde LEDlampen på laderen vil lyse opp og fortsette å lyse under hele ladingen. Batteriet skal være fullstendig ladet på ca. sju timer. Optimal ytelse med nye batteripakker oppnås etter at de har gjennomgått tre ganger. For mer informasjon, se veiledningen som leveres med laderen. OPPBEVARING Når utstyret ikke er i bruk bør det oppbevares i rene og tørre omgivelser, uten direkte varmekilder, med en omgivelsestemperatur mellom 10ºC og +30ºC og en relativ fuktighet under 65 %. KONTROLL/VEDLIKEHOLD Følgende komponenter må kontrolleres hver måned og daglig når TORNADO brukes regelmessig: 1. Sjekk tetning(er) på masken for mulige sprekker eller kutt. 2. Kontroller at hodebånd, beltefeste og stoffet er hele. 3. Tilstanden til slangen, som skal være hel, uten kutt eller sprekker. Pass på at o-ringforseglingen på slangen til vifteenheten sitter på plass og at den er uskadet og lett smurt. 4. Tilstanden til vifteenheten, spesielt gjenger og filterpakning(er) og gummipakninger. 5. Luftmengden, ved hjelp av en egnet gjennomstrømningsmåler. 6. Visuell kontroll av utåndingsventil, hvis aktuelt, ved å fjerne beskyttelsen og sjekke ventilen for forvrenging, kutt eller sprekker. 7. Tilstanden til visiret ripet visir kan forstyrre synsfeltet og er en potensiell fare. 8. Batteriets tilstand batterier med kutt eller sprekker MÅ IKKE brukes og skal byttes ut øyeblikkelig. Alle gummideler bør skiftes ut minst en gang i året, uansett bruk. Dette omfatter utåndingsventiler, filtertetninger, o- ringforseglinger for filteradaptere, endeplater og o-ringen på slangekoplingen. Ødelagte eller defekte deler må byttes ut med originale Protector reservedeler (se Reservedeler). Bruk av andre reservedeler kan redusere beskyttelsesgraden til utstyret, og garantien vil ikke lenger gjelde. Alle utskiftninger bør noteres i serviceskjemaet. Merk: Filterpakningene i vifteenheten og filteradapterne ser like ut, men kan ikke byttes om. For å lette identifikasjonen er pakningene i filteradapterne laget i rødt. 57

8 Monter filtertetningene slik at delnummeret sitter mot viftehuset eller adapteren. Utilstrekkelig luftmengde kan ha én av følgende årsaker, som bør sjekkes etter tur: Tett filter, hull/sprekk i slange, ikke tilstrekkelig oppladet batteri, feil på vifte, batteri eller lader. Hvis det er mistanke om feil på batteri, vifte eller lader, må hele enheten returneres til et Protector Respiratory servicesenter. Det returnerte utstyret må ha vedlagt en dekontaminasjonsattest og en forklaring angående feilen. T/POWER er en forseglet enhet, permanent kalibrert, og inneholder ingen deler kunden selv kan utføre service på. Uansett bruk, krever hver enhet en dokumentert, månedlig inspeksjon av alle sikkerhetsrelaterte detaljer. Dette arbeidet skal utføres av en ansvarlig, opplært person. Serviceskjemaet bak i dette heftet kan benyttes, eller det kan benyttes andre skjemaer om det er hensiktsmessig. Skjemaene bør følges opp gjennom hele levetiden til utstyret, og oppbevares i ytterligere 5 år. REGISTRERE INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDS- INFORMASJON Registrer test- og vedlikeholdsinformasjon på skjemaet Kontroll og vedlikeholdsprotokoll som finnes bak i denne håndboken. Informasjon som registreres omfatter vanligvis: Navnet på ansatt med ansvar for apparatet. Merke, modellnummer eller IDmerke for apparatet, sammen med en beskrivelse av eventuelle kjennetegn som kan gi en klar identifikasjon. Dato for inspeksjon/vedlikehold sammen med navnet, signaturen eller det unike ID-merket til kontrolløren. Tilstanden til apparatet, opplysninger om eventuelle defekter som er avdekket og eventuelle utbedrende tiltak som er truffet. 58

9 RESERVEDELER Art. Beskrivelse Del nr. 1 Låsepinner for Adapter (Pakke med 2) Filteradapter (Pakke med 2) TOR/ADAPT 3 O-ring for Adapter (Pakke med 10) Filterpakning - Rød (Pakke med 10) Filterpakning - Svart (Pakke med 5) Batteri - 4 timers kapasitet (NiCd) TOR/BATT/M 6 Batteri - 7,5 timers kapasitet (NiMH) TOR/BATT/LITE 6 Batteri - 8 timers kapasitet (NiCd) TOR/BATT/H 7 Lokkeplugg (Pakke med 2) Belte ECWB 9 Strømningsmåler Strømningstester PPFI92/ASSY/TOR - Smart Batterilader TOR/BC/SM - Holdall BAG/PPR 59

10 GARANTI Produktene som tilvirkes ved våre fabrikker i Skelmersdale og Vaasa, leveres med en garanti på 12 måneder (med mindre annet er opplyst) for deler, utførelse og retur til anlegget. Garantiperioden løper fra datoen sluttbruker kjøper produktet. Disse produktene garanteres å være uten defekter i materiale og utførelse på leveringstidspunktet. SCOTT har ikke noe erstatningsansvar for defekter som skyldes forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, unnlatelse av å følge de opprinnelige instruksjonene fra produsenten, misbruk eller uautorisert endring eller reparasjon. Det må fremlegges kvittering ved eventuelle erstatningskrav i garantiperioden. Alle garantikrav må rettes til SCOTT Customer Services og i overensstemmelse med vår reklamasjonsprosedyre. TEKNISK KONTROLLORGAN EN og EN 12942: Inspec International Limited (0194) 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England. BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. Egensikkerhet: Sira Certification Service (0518) South Hill, Chiselhurst, Kent, BR7 5EH, England. Sertifikat Nr.: Ex 95C2060X Ex 97D2159X 60

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER

BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER 230V Røyk og varmedetektorer ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI Ei141RC Ionisk Ei144RC Varme Ei146RC Optisk OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER Ei161RC Ionisk Ei164RC Varme Ei166RC Optisk BRUKERMANUAL 1. JEVNLIG TEST

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer