Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og vedlikeholdsveiledning"

Transkript

1 Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha for brukeren. Les dette heftet sammen med brukerhåndbøkene for TORNADO hodesett og filtre som brukes med T/POWER. Disse instruksjonene må ikke forveksles med instruksjoner for liknende apparater. Når strømmen er av, vil det gir liten eller ingen åndedrettsbeskyttelse. Dette anses som en unormal situasjon. I strøm avstatus kan det raskt bygges opp karbondioksid og tømmes for oksygen i hetten eller hjelmen. Dersom viften mot formodning skulle svikte, må brukeren straks forlate arbeidsområdet og deretter ta av seg utstyret. Ved svært høye arbeidshastigheter kan det oppstå negativt trykk i masken. Dette kan redusere den forventede beskyttelsen. Ta IKKE av masken mens du oppholder deg på et farlig sted. Kluss IKKE med tetninger mens arbeid er på gang. Heng IKKE fast slangen og kluss ikke med tetningskanten til masken. IKKE bruk utstyret dersom tetningene blir forringet av briller eller skjegg. Bruk av et egensikkert apparat i en atmosfære som ikke står på listen, eller bruk av et ikke-egensikkert apparat i en brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære, kan føre til brann eller eksplosjon som medfører alvorlig personskade eller døden. Hvis et TORNADO pustevernapparat brukes i en eksplosjonsfarlig eller brannfarlig atmosfære, kan det å unnlate å inspisere pustevernapparatet regelmessig som beskrevet i disse instruksjonene, eller unnlate å utbedre skade på pustevernapparatet, eller isettig av feil batterier eller erstatning av en hvilken som helst annen komponent, forringe egensikkerheten til apparatet. Det å forringe egensikkerheten til apparatet kan føre til brann eller eksplosjon som kan medføre alvorlig personskade eller døden. IKKE ta ut eller bytt batterier i en brannfarlig atmosfære. Batteriene må kun fjernes eller byttes på et sted man vet ikke er brannfarlig for å hindre at det oppstår en eksplosion som kan føre til alvorlig personskade eller døden. IKKE lad batterier i en brannfarlig atmosfære. Batteriene må kun lades på et sted man vet ikke er brannfarlig for å hindre at det oppstår en eksplosion som kan føre til alvorlig personskade eller døden. Brukes TORNADO pustevernapparat med fôring som er i stykker eller skadet, eller med avdekkede ledningstråder, i en brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære kan det føre til brann eller eksplosjon som kan medføre alvorlig personskade eller døden. Må IKKE brukes på steder som er umiddelbart livs- eller helsefarlige. Må IKKE brukes i destillasjonsverk, tanker eller på andre innestegte steder. Må IKKE brukes i oksygenfattig (<19,5 %) eller oksygenanriket atmosfære (>23 %). IKKE bruk batteriet lenger enn spesifisert. Må IKKE brukes hvis den omgivende temperaturen er utenfor grenseområdet 10 C til +40 C da det vil ugyldiggjøre godkjenningen som egensikker. Et fuktighetsnivå på inntil 95 % RH (relativ fuktighet) vil ikke gi driftsproblemer. Hvis man ikke behøver ta hensyn til egensikkerhet (Bruk i brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære), kan T/POWER brukes mellom 10 C og +50 C. 51

2 INNLEDNING TORNADO er et batteridrevet pustevernapparat i samsvar de de europeiske standardene EN og EN Det består av en vifte og en rekke batterier. Noen av disse er godkjent som egensikre ved bruk i eksplosive eller brannfarlige atmosfærer EEx ib IIC T3. Siden PPE er unntatt fra ATEX-direktiv 94/9/EF, kan ikke TORNADO godkjennes i henhold til dette direktivet. Scott Health and Safety Limited har demonstrert overholdelse av kravene for bruk i potensielt eksplosive gassatmosfærer ved å få TORNADO godkjent i henhold til EN : 1977 og EN : For potensielt eksplosive støvatmosfærer er viftekretskortet lavenergisk slik at det ikke utgjør noen fare ved eksponering. Brukeren bør imidlertid fortsette å kontrollere om viften har skade utvendig og eventuelt ta den ut av bruk og erstatte den. T/POWER-huset er godkjent for resistens mot støv- og vanninntrengning i henhold til EN : 1991 kode IP54. Den svarte TORNADO-viften er laget i antistatisk materiale. TORNADO beskytter mot innånding av farlig støv, tåke, røyk, dunst eller gass, spesielt hvor det er påkrevd med beskyttelse i lengre perioder, og er spesielt egnet til bruk i et varmt eller fuktig miljø. Fig. 1 Følgende merker finnes på vifte og batteri, og betydningen er beskrevet nedenfor: EEx ib IIC T3 Merke EEx ib Betydning Elektrisk apparat som korresponderer med ett eller flere av typene beskyttelse som er underlagt de spesifikke europeiske standardene som er oppført ovenfor. Kategori for typen av beskyttelse som brukes, vernekonsept egensikkerhet: Begrens gnistenes energi og overflatetemperatur. IIC Gruppebetegnelse for elektrisk apparat: For steder med en mulig eksplosjonsfarlig atmosfære unntatt gruver som er utsatt for gruvegass. T3 Temperaturklasse: For elektrisk apparat i Gruppe II, med maksimal overflatetemperatur på 200 o C. Merke for eksplosjonsbeskyttelse. I tillegg er vifte og batteri merket med produksjonsmåned og -år. Under bruker føres filtrert luft fra TORNADO-viften via en slange til masken og går ut gjennom ansiktstetningen eller utåndingsventilen. Basisvifteenheten har en enkel filterport. To ekstra filtre kan monteres ved å bytte ut lokkepluggene, i hver ende av viftehuset, med filteradaptere (vist som 1 i Fig. 1). T/POWER er elektronisk kontrollert for å tilføre brukeren tilstrekkelig luft og advarer når: 52

3 Luftmengden er for lav: lydsignalet vil varsle med jevne mellomrom og en gul LED-lampe vil blinke. Denne advarselen vil fortsette til enheten slås av eller luftmengden når et trygt nivå. F.eks. lav strømningshastighet p.g.a. et tett filter vil utløse denne alarmen. Monteres et nytt filter, vil det automatisk stoppe denne alarmen. Batteriet er nesten utladet: når det er ca. 5 minutters brukstid igjen vil lydsignalet varsle med jevne mellomrom og en rød LED-lampe vil blinke. For å skru enheten av må POWER OFF (STRØM AV) knappen trykkes ned i 3 sekunder. De utskiftbare filtrene er montert på en beltemontert vifteenhet, hvor det også er tilkoplet en oppladbar batteripakke. Det må alltod være montert et enkelt filter på vifteenheten. Dersom flere filtre kreves, kan endelokkene i hver ende av viftehuset byttes ut med adaptere som gjør det mulig å kople til ytterligere to filtre. Man må velge korrekt maske og filtre, etter å ha tatt hensyn til bruksområde, mulige farer og brukerens preferanse. Full informasjon om passende filter og alle TORNADO batteridrevene pusteverapparater kan fås fra Customer Services, hos Scott Health and Safety Limited. BEGRENSNINGER VED BRUK Dette produktet må kun brukes av opplærte personer som er kjent med de vanlige farene på arbeidsplassen. Noen TORNADO-systemer er utformet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer, men må kun anses som egensikre dersom både batteri og vifte er merkert som det. Vindhastigheter over 2 m per sekund kan virke inn på utstyrets forventede grad av åndedrettsbeskyttelse. FILTERVALG T/POWER må ha montert filtre som passer til bruksområdet, og disse må velges av en kyndig person som er kjent med arbeidsplassens pustefarer og deres konsentrasjoner. For å sikre tilstrekkelig beskyttelse er det helt avgjørende at T/POWER er korrekt satt sammen og at filtrene brukes i kombinasjonene oppført i tabellen nedenfor. Europeisk apparatklassifisering Tildelt* beskyttelsesfaktor Nominell beskyttelsesfaktor Ant. gassfiltre Ant. kombinasjonsfiltre Ant. partikkelfiltre (PF251/2) Ant. partikkelfiltre (PF251/SUPER) TH TH TM /2/3 1 TM /2/3 1 * I henhold til EN 529 : 2005 Vennligst se brukerhåndboken for masken når det gjelder apparatklassifisering. Merk: TH3/TM3 PSL filtre passer til alle typer partikler inkludert støv, tåke og røyk av alle typer, radioaktivt støv, bakterier og virus. Vennligst kontakt Customer Services hos Scott Health and Safety Limited for mer detaljert informasjon om filtervalg, riktig maksimale brukskonsentrasjoner og relevante lokale bestemmelser. 53

4 Følgende filtre er tilgjengelige for bruk sammen med TORNADO: TF200 TF203 TF210 TF220 TF223 TF230 TF233 PF251/2 Kode Filtertype Fargekode Bruksområde PF251/SUPER TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 (Gassfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 (Gassfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 (Gassfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3 A2 B2 E2 K2 Hg PSL (Kombinasjonsfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Partikkelfilter) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Partikkelfilter) Brun Grønn Brun, grå og gul Brun og hvit Grønn og hvit Brun, grå/gul & hvit Hvit, rød, grønn, gul, grå og brun Hvit Hvit Organiske gasser og damper med kokepunkt over 65 ºC Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater Som TF200, pluss uorganiske og sure gasser og damper Som TF200, pluss faste og væskeformige partikler Som TF203, pluss faste og væskeformige partikler Som TF210, pluss faste og væskeformige partikler Som TF230, pluss ammoniakk, organiske ammoniakk-derivater og kvikksølvdamp maksimalt 50 timer for Hg. Faste og væskeformige partikler inkludert: støv, tåker, røyk, fiber, bakterier og virus Som PF251/2. Partikkelfilter med bedre holdbarhet/kapasitet. Merk: Gass- og kombinasjonsfiltre må brukes fler av gangen og et av filterne må monteres på viftehuset. FILTERINNSETTING Ødelagte, slitte eller dårlig monterte filtertetninger kan føre til at forurensningen går forbi filteret og setter brukers liv og helse i fare. Når TORNADO brukes med mer enn ett filter, må filtrene byttes som hele sett, og ikke ett og ett. Alle filtrene må være av samme type. Merkene på disse filtrene som gjelder EN og EN må ikke forveksles med merker på et filter som angår andre standarder. Dette produktet må bare brukes med Protector-filtre som er produsert av Scott Health and Safety Limited. Bruk av andre filtre vil oppheve godkjennelsen og vil trolig redusere grad av beskyttelse som gis. Fig Sett sammen vifteenheten ved å sette på eller fjerne filteradapter (se Fig. 2). 2. Kontroller at adaptertetningene er i god stand og ordentlig montert. 3. Forsikre deg om at filterholderne er innsatt bakfra, og at de er synlige i hullene foran i viftehuset. Når de er riktig innsatt, skal filtrene holdes på plass av knastene på belteføringene. 4. Ta filteret ut av forpakningen som skal være uskadet. Dersom du er i tvil, skal ikke filteret benyttes. 54

5 5. Kontroller at filteret ikke har overskredet utløpsdatoen og at filtergjengene er i god stand. 6. Kontroller at filteret er riktig i henhold til bruksområdet. Dersom du er i tvil, rådspør en ansvarlig, kvalifisert person. 7. Kontroller at filtertetningen er i god stand og ordentlig plassert. 8. Kontroller at gjengene i filteradapteren eller filterhuset er i god stand og ikke er forurenset. 9. Skru filteret godt fast inntil du føler at tappen i bunnen av filteret passerer over hindringen eller det første merket på viftehuset eller filteradapteren (vist som 1 på Fig. 3). Forsett deretter til filteret er skrudd til ordentlig med fingrene SKRU IKKE FOR HARDT TIL. La IKKE tappen passere det andre merket (vist som 2 på Fig. 3). Brukeren kan finne det praktisk å merke sitt personlige batteri og vifteenhet ved å benytte bruker ID-lappen. Benytt kulepenn ved merking, fjern beskyttelsespapiret og lim lappen på. 4. Kontroller at batteriet ikke er skadet, er nyoppladet og at det har riktig kapasitet. Batteriet med medium kapasitet er beregnet på et halvt skift (fire timer) og batteriet med høy kapasitet er beregnet på et helt skift (7,5 eller 8 timer, avhengig av batteritype, som oppført i tabellen Reservedeler). Før batteriet inn i vifteenheten, fo forsikre deg om at begge festeklipsene går på plass (se Fig. 4). FØR BRUK Fig Forsikre deg at alle deler av utstyret er rengjort og forurensning er fjernet i henhold til denne instruksjonen (se Etter Bruk) og/eller lokale retningslinjer. 2. Kontroller at viftehuset og adaptere (dersom montert) ikke er ødelagte eller lekker. 3. Kontroller at inspeksjon/ vedlikeholdsskjemaet er oppdatert, (månedlige kontroller er et minstekrav) og at de daglige kontroller er utført. Fig Sett i riktig filter etter å ha kontrollert at filterpakningen er i god stand. Følg instruksene under Filterinnsetting. 6. Kontroller at slangen passer til masken og for eventuelle sprekker, kutt, forvrengning eller andre skader. En skadet slange eller feil slangetype må byttes. 7. Fest masken til vifteenheten ved å føre inn slangefestet i vifteutløpet. Dette er kun mulig når pilen på festet er rettet inn med pilen på vifteenheten (se Fig. 5). Roter festet med klokken forbi hakket. Dette fester festet til vifteenheten. 55

6 Fig Gjennomfør en luftmengdetest: a) Skru T/POWER på med gjennomstrømningsmåleren riktig montert. Enheten vil gi lydvarsel én gang. b) Kontroller at flottøren stiger helt over TM-linjen (Fig. 1). Merk: Gjennomstrømningsmålingen viser at minstekravet til vifteenheten er oppnådd. Den slår IKKE fast den tilgjengelige brukstiden, da dette vil være avhengig av batteriet som er i bruk og dets oppladning. 9. Sett slangen tilbake i masken og kontroller den. Sjekk at maske, visir, anleggflate, stropper og slange er uskadet og sitter fast. Trekk i slangeforbindelsen for å sjekke at den er sikker. 10. Kontroller at beltet er i orden og fest så vifteenheten rundt livet. Beltet er justerbart og T/POWER kan bæres i den posisjonen som føles best, men det er anbefalt av filterenheten bæres bak på ryggen, og at beltet strammes moderat. 11. Skru på T/POWER og sjekk at enheten gir lydsignal én gang for lukket maske, to ganger for åpen maske. 12. Monter masken ved å følge korrekt veiledning og forsikre deg at slangen ikke er i klem eller vridd, da dette kan hindre luftstrømmen. 13. Fortsett til arbeidsområdet. UNDER BRUK Sikkerhet: For å sikre at forventet beskyttelsesnivå oppnås: Sjekk at filterboksen ikke er ødelagt. Ikke overskrid angitt brukstid for IKKE T/POWER. Dersom man merker en reduksjon i luftmengden, forlat umiddelbart arbeidsområdet og sjekk utstyret og gjennomstrømmingshastigheten. ETTER BRUK Der hvor utstyret må rengjøres og dekontamineres før det tas ut av arbeidsområdet, må det finnes et eget området satt til side for dette. 1. Ta av beskyttelsesklær mens T/POWER fremdeles er igang. 2. Fjern all løs forurensning fra utsiden av enheten med børste eller klut. 3. Ta av masken. 4. Skru av T/POWER, løsne beltet og sett lokk på filtrene. Legg utstyret til side og fullfør den personlige rengjøringen. 5. Enheten må rengjøres før den lagres. Bruk en fuktig klut til å fjerne støv fra overflater, eller børst der det er vanskelig tilgjengelig med klut. Forsikre deg at LED-indikatorene er rene og godt synlige. All rengjøring/fjerning av forurensninger må utføres av ansvarlig og opplært personell. Det må påses at det under ingen omstendigheter innåndes eller svelges farlig støv mens arbeidet pågår. 6. Pass spesielt godt på at det ikke kommer forurensninger inn i vifteinnløpet når filteret er tatt ut. Ingen deler av utstyret må dyppes i vann under rengjøring. Spesielt må det påses at vann ikke trenger inn i viftehus, slange eller maske, da dette kan forårsake forurensninger som vil bli vanskelig å fjerne. 7. Rengjør med en lofri klut fuktet i vann og la utstyret tørke i et godt ventilert område; bruk ikke strålevarme. BRUK IKKE EN TØRR KLUT da dette kan føre til at huset tar opp og lagrer statisk elektrisk ladning. 56

7 8. Lad opp batteriet. Batteriene må bare lades opp i rene og tørre atmosfærer uten direkte varmekilder innenfor de anbefalte lagringstilstandene, og ALDRI i potensielt eksplosive miljøer. Før lading, sjekk at lader og strømtilførsel har samme spenning. Kople laderen til batteriet med den konsentriske pluggen, og slå på strømtilførselen. Den røde LEDlampen på laderen vil lyse opp og fortsette å lyse under hele ladingen. Batteriet skal være fullstendig ladet på ca. sju timer. Optimal ytelse med nye batteripakker oppnås etter at de har gjennomgått tre ganger. For mer informasjon, se veiledningen som leveres med laderen. OPPBEVARING Når utstyret ikke er i bruk bør det oppbevares i rene og tørre omgivelser, uten direkte varmekilder, med en omgivelsestemperatur mellom 10ºC og +30ºC og en relativ fuktighet under 65 %. KONTROLL/VEDLIKEHOLD Følgende komponenter må kontrolleres hver måned og daglig når TORNADO brukes regelmessig: 1. Sjekk tetning(er) på masken for mulige sprekker eller kutt. 2. Kontroller at hodebånd, beltefeste og stoffet er hele. 3. Tilstanden til slangen, som skal være hel, uten kutt eller sprekker. Pass på at o-ringforseglingen på slangen til vifteenheten sitter på plass og at den er uskadet og lett smurt. 4. Tilstanden til vifteenheten, spesielt gjenger og filterpakning(er) og gummipakninger. 5. Luftmengden, ved hjelp av en egnet gjennomstrømningsmåler. 6. Visuell kontroll av utåndingsventil, hvis aktuelt, ved å fjerne beskyttelsen og sjekke ventilen for forvrenging, kutt eller sprekker. 7. Tilstanden til visiret ripet visir kan forstyrre synsfeltet og er en potensiell fare. 8. Batteriets tilstand batterier med kutt eller sprekker MÅ IKKE brukes og skal byttes ut øyeblikkelig. Alle gummideler bør skiftes ut minst en gang i året, uansett bruk. Dette omfatter utåndingsventiler, filtertetninger, o- ringforseglinger for filteradaptere, endeplater og o-ringen på slangekoplingen. Ødelagte eller defekte deler må byttes ut med originale Protector reservedeler (se Reservedeler). Bruk av andre reservedeler kan redusere beskyttelsesgraden til utstyret, og garantien vil ikke lenger gjelde. Alle utskiftninger bør noteres i serviceskjemaet. Merk: Filterpakningene i vifteenheten og filteradapterne ser like ut, men kan ikke byttes om. For å lette identifikasjonen er pakningene i filteradapterne laget i rødt. 57

8 Monter filtertetningene slik at delnummeret sitter mot viftehuset eller adapteren. Utilstrekkelig luftmengde kan ha én av følgende årsaker, som bør sjekkes etter tur: Tett filter, hull/sprekk i slange, ikke tilstrekkelig oppladet batteri, feil på vifte, batteri eller lader. Hvis det er mistanke om feil på batteri, vifte eller lader, må hele enheten returneres til et Protector Respiratory servicesenter. Det returnerte utstyret må ha vedlagt en dekontaminasjonsattest og en forklaring angående feilen. T/POWER er en forseglet enhet, permanent kalibrert, og inneholder ingen deler kunden selv kan utføre service på. Uansett bruk, krever hver enhet en dokumentert, månedlig inspeksjon av alle sikkerhetsrelaterte detaljer. Dette arbeidet skal utføres av en ansvarlig, opplært person. Serviceskjemaet bak i dette heftet kan benyttes, eller det kan benyttes andre skjemaer om det er hensiktsmessig. Skjemaene bør følges opp gjennom hele levetiden til utstyret, og oppbevares i ytterligere 5 år. REGISTRERE INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDS- INFORMASJON Registrer test- og vedlikeholdsinformasjon på skjemaet Kontroll og vedlikeholdsprotokoll som finnes bak i denne håndboken. Informasjon som registreres omfatter vanligvis: Navnet på ansatt med ansvar for apparatet. Merke, modellnummer eller IDmerke for apparatet, sammen med en beskrivelse av eventuelle kjennetegn som kan gi en klar identifikasjon. Dato for inspeksjon/vedlikehold sammen med navnet, signaturen eller det unike ID-merket til kontrolløren. Tilstanden til apparatet, opplysninger om eventuelle defekter som er avdekket og eventuelle utbedrende tiltak som er truffet. 58

9 RESERVEDELER Art. Beskrivelse Del nr. 1 Låsepinner for Adapter (Pakke med 2) Filteradapter (Pakke med 2) TOR/ADAPT 3 O-ring for Adapter (Pakke med 10) Filterpakning - Rød (Pakke med 10) Filterpakning - Svart (Pakke med 5) Batteri - 4 timers kapasitet (NiCd) TOR/BATT/M 6 Batteri - 7,5 timers kapasitet (NiMH) TOR/BATT/LITE 6 Batteri - 8 timers kapasitet (NiCd) TOR/BATT/H 7 Lokkeplugg (Pakke med 2) Belte ECWB 9 Strømningsmåler Strømningstester PPFI92/ASSY/TOR - Smart Batterilader TOR/BC/SM - Holdall BAG/PPR 59

10 GARANTI Produktene som tilvirkes ved våre fabrikker i Skelmersdale og Vaasa, leveres med en garanti på 12 måneder (med mindre annet er opplyst) for deler, utførelse og retur til anlegget. Garantiperioden løper fra datoen sluttbruker kjøper produktet. Disse produktene garanteres å være uten defekter i materiale og utførelse på leveringstidspunktet. SCOTT har ikke noe erstatningsansvar for defekter som skyldes forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, unnlatelse av å følge de opprinnelige instruksjonene fra produsenten, misbruk eller uautorisert endring eller reparasjon. Det må fremlegges kvittering ved eventuelle erstatningskrav i garantiperioden. Alle garantikrav må rettes til SCOTT Customer Services og i overensstemmelse med vår reklamasjonsprosedyre. TEKNISK KONTROLLORGAN EN og EN 12942: Inspec International Limited (0194) 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England. BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. Egensikkerhet: Sira Certification Service (0518) South Hill, Chiselhurst, Kent, BR7 5EH, England. Sertifikat Nr.: Ex 95C2060X Ex 97D2159X 60

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

CLEAN-AIR CA1, CA2 og CA10. CA-1, CA-2 og CA-10

CLEAN-AIR CA1, CA2 og CA10. CA-1, CA-2 og CA-10 CLEAN-AIR CA1, CA2 og CA10 CA-1, CA-2 og CA-10 Enhet 700100 Lett hodesett CA-1 Oransje 304,00 700100G Lett hodesett CA-1 Grå 304,00 700200 Langhette CA-2 Oransje 393,00 700200G Langhette CA-2 Grå 393,00

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKS- ANVISNING. CleanSpace EX PAF-0060. CleanSpace Ultra PAF-0070. www.cleanspacetechnology.com

BRUKS- ANVISNING. CleanSpace EX PAF-0060. CleanSpace Ultra PAF-0070. www.cleanspacetechnology.com www.cleanspacetechnology.com BRUKS- ANVISNING CleanSpace EX PAF-0060 CleanSpace Ultra PAF-0070 1. Innhold 1. Innhold...302 2. Forord...302 3. Liste over advarsler som finnes i denne bruksanvisningen...303

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Brukere av TORNADO-systemet må kjenne til farene på arbeidsplassen før bruk av utstyret og må være fullstendig opplært i bruken av apparatet. TORNADO hjelmer

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 B-2161 01.2003 Kaffemaskinens enkelte komponenter Lokk til kjølerom Rute med foto Kortlomme Indikator for lav temperatur Indikator for tom beholder Betjeningsfront

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-20 Rev. B Utgivelsesdatoen eller revisjonsnummeret for denne veiledningen er oppgitt på forsiden. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Laid C.1. Brukerveiledning Laid C.1 - fingervibrator BRUKERVEILEDNING. Laid C.1. Fingervibrator

Laid C.1. Brukerveiledning Laid C.1 - fingervibrator BRUKERVEILEDNING. Laid C.1. Fingervibrator Laid C.1 Brukerveiledning Laid C.1 - fingervibrator BRUKERVEILEDNING Laid C.1 Fingervibrator 1 Produsent: 2 Kjære bruker av Laid sitt produkt Klitorisstimulator C.1. Vi ønsker at du leser godt gjennom

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer