FORPROSJEKT FJELL 2020 REFERAT FRA FELLES ARBEIDSSEMINAR 16. JUNI 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPROSJEKT FJELL 2020 REFERAT FRA FELLES ARBEIDSSEMINAR 16. JUNI 2010"

Transkript

1 DRAMMEN DRAMMEN KOMMUNE Fjell 2020 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ DRAMMEN FORPROSJEKT FJELL 2020 REFERAT FRA FELLES ARBEIDSSEMINAR 16. JUNI 2010 Møtested: Det røde huset i Laurits Grønlands vei 26 på Fjell (Ungdomskafé & Eldresenter) Deltakere: Medlemmer i arbeidsgruppene Folkehelse, Stedsutvikling og Arbeid og utdanning + andre inviterte interessenter. Se egen påmeldingsliste 1. økt - Innledning v/ Nina Riis og Berit Åsnes, prosjektledere Fjell 2020 Kort om bakgrunn for seminaret: Vi skal nå sy sammen alle elementer i arbeidsgruppenes arbeid til en samlet forprosjektrapport pr Dagens arbeid handler om å sikre de siste innspill til denne forprosjektrapport og søke å samkjøre de ulike arbeidsgruppers foreslåtte tiltak opp på en tidsakse fram mot Forprosjektrapport stiles til styringsgruppa for prosjekt Fjell 2020 og innarbeides senere som en del av det helhetlige arbeid med økonomiplan Stor bredde i arbeidsseminaret (ulike virksomheter og avdelinger i Drammen kommune og stor bredde i gruppa andre interessenter). Vårt utgangspunkt: De som bor og arbeider på Fjell ser og har den fremtidige løsning. 2. økt Vi blir satt på sporet v/nina Riis For å bli kjent var det en innlagt øvelse hvor seminardeltakere på frivillig basis fortalte kort om hva de personlig oppfattet som det gode liv. 3. økt Kulturinnslag v/ Aquador saksofonkvartett (Kulturskolen) 1

2 4. økt Fremlegg fra de enkelte arbeidsgrupper Følgende elementer ble presentert fra Folkehelsegruppen v/nina Riis og deltakerne i arbeidsgruppen: Lokal og fremtidig kulturskoletilbud på Fjell - med klart uttrykt ønske, via elevundersøkelse, om at dette bør være et tilnærmet gratis og sponset kulturskoletilbud. Fjellgruppen v/ Jamila Hassan en oppstartet arena for representanter (2 stk) for de ulike og største etniske folkegrupper (språkgrupper) på Fjell. 10 grupper deltar pt. på denne arena. Mål med gruppa er dialog omkring beboernes / folkegruppenes behov. Kvinnenettverk arena for dialog med kvinner og deres behov på Fjell. Prosjekt Åpen Fjell skole klokken en fremtidig og tryggere hverdag for barna (helhetlig tenkning omkring hjem / skole / fritid) for trinn. Følgende og viktige hovedelementer ble trukket fram: Frokostgruppe (sosial) og etterskoletilbud (fag / fritid). Samarbeid mellom skole /foreldre, Kultur, Senter for Oppvekst. Planlagt oppstart etter skolens høstferie i Ungdom i dialog. Planlagt samarbeid Den norske Kirke, Galterud skole og Røde Kors. En fremtidig jobbkafè for ungdom (knytte kontakter, bygge nettverk, være til nytte og motta lønn for utført arbeid). RALLY samarbeidsprosjekt folkehelse, utviklet kartleggingsverktøy klart til bruk for Fjell skole (kartlegging av elevers ståsted for å kunne arbeide med bedre mestring for læring, samarbeid med legesenter). Psykolog 80 % stilling familiefokus og ikke individfokus / verktøy for bistand DIA Helse opprinnelig initiativ fra Sykehuset Buskerud, innvandrerkvinner i aldersgruppen år med diabetes. Kan ha kobling til Kulturs arbeid for tilsatt ungdomskonsulent, arbeid på Fysioteket og DPS. Gi mulighet for språkopplæring for foreldre i forbindelse med bringing og henting av barn i barnehage (ref. Arbeid med Gratis kjernetid i barnehagen 3-åringene ). Norskkurs på bydelshuset, august 2010-desember NB Arbeid med å rekruttere disse barna til barnehagene må intensiveres, det må nå bankes på dørene. Infoskranke i bydelshusets hall + informasjonsblad (kostnader knyttet til nærmiljøblad ). I tillegg, ønske om språkhjelp til Frivillighetssentralen. Hilseminister på Fjell tiltrer fra høsten 2010, samarbeid med borettslagene (velkommen, inkludering og kartlegging av ressurser til nyankomne). Et aktivitetsforum ref. også til Arbeid og utdannings nøkkel nr. 3. Ulike og utfordrende elementer: Hvordan følge opp prosjekter som f. eks. Trening på norsk, frivilligheten må koordineres og følges opp, oppfølging av Hovedplan for fysisk aktivitet (annerledes aktiviteter for innvandrergruppene på Fjell?), ny frivillighetsstruktur på Fjell / utdanne unge ledere?, valgfag i grunnskolen / trivselsledere, vi trenger en hall!! 2

3 Følgende elementer / nøkler ble trukket fram som viktige i det videre utviklingsarbeid på Fjell fra arbeidsgruppa Arbeid og utdanning v/ Magne Pedersen: 1. Samarbeid (et klart og uttrykt / villet ønske om samarbeid fra følgende parter: Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, NAV Drammen, LO og NHO). 2. Innføring av helhetlig arbeid med Familielæring som metode spesielt fokus på tiltak overfor lavt kvalifiserte voksne og unge foreldre. 3. Fjell aktivitetssenter fra bydelshus til et særskilt motivasjons- utviklings- og aktivitetssenter (grunnleggende mentorarbeid ) på mange plan. En helhetlig tenkning / modell hvor endestasjonen er arbeid. Ett av elementene i dette kan studeres i Rinkeby (Sverige) Rinkebyakademien. Det må skapes kultur for læring, arbeid og etablering av mange og ulike arbeidsplasser, arbeidslivets krav må på samme måte synliggjøres og erfares (langsiktig, systematisk prosessarbeid og utvikling av ressurser / talenter i samarbeid med sterke aktører som ser nytten og mulighetene i fokusert talentutvikling). 4. Aktiv bruk av ulike arenaer og rollemodeller (dialog m.m. med forbilder / dialog omkring bydelens utfordringer, enkeltpersoners utfordringer). 5. Utvidet grunnskoletilbud (voksenopplæringstilbud) på Fjell. 6. Kollektivt løft for flere læreplasser alle større bedrifter må utfordres i forhold til læreplasser og inntak av praksiskandidater. Ungdom med innvandrerbakgrunn opplever i større grad enn andre å falle ut av dagens videregående skole, vanskene er spesielt knyttet il gutter og yrkesfaglig studieretning hvor kampen om for få læreplasser er økende. Drammen kommune må være en særskilt motor i dette arbeid (har et særskilt ansvar for de kommunale fag / største arbeidsgiver i Buskerud). 7. Utvidet samarbeid med frivillig sektor viktig å være sammen med andre, en erfaringsarena som gir en mulighet for å vise seg fram, danne nettverk og senere kunne oppnå muligheter for praksisplasser mm. 8. Systematisk utviklingsarbeid etter mal fra Individuell plan. 9. Revidert økonomisk tildelingsmodell for virksomheter (skoler i første omgang). Befolkningsgruppers levekår innenfor geografiske områder må vektlegges. Følgende elementer ble trukket fram fra arbeidsgruppa Stedsutvikling på bakgrunn av gruppearbeider og to dialogkonferanser med elvene på Fjell skole og Galterud skole v/fidan Krasniqi og Berit Åsnes: Rehabilitering av Fjell skole (planlagt). Aktivitetshus/Flerbrukshall avklart økt ramme i 1. tertialrapport Sittebenker med innlagt (verdens)historier langs gang- og sykkelvei. Utsmykking / restaurering av gangtunnel (mange elever unngår denne litt skumle tunnelen i dag, trafikkfarlige situasjoner kan av den grunn oppstå i dag). Nytt inngangsparti Fjell bydelshus. Endret busslinje på Fjell - (ende)stopp må legges til senter / bydelshus. Kollektivsatsing / buss som basis for mulig og fremtidig aktivitet i området. 3

4 Parkeringsforholdene ved barnehagene er ellers rimelig kaotisk i perioder med levering og henting av mange barn. Utarbeidelse av et skisseprosjekt (et grunnlagsdokument for bevilgninger) felles torg mellom barnehager, senter og bydelshus. Gangforbindelse mellom bydelshus og Fjell skole. Turvei / gangforbindelse til Dumpa / gangforbindelse mellom Fjell skole og Dumpa. Tribune på kunstgressbanen. Arena for skating / sykling. Rehabilitering av Det røde huset Utearealene på Galterud skole (avsatt økonomisk midler for utbedring i 2011). Fjell senter aktivitet må intensiveres (senter i privat eie). Div. avfallshåndtering 5. økt Innlegg v/ Tom-Arne Winnæss Orientering om gjennomføring og funn i spørreundersøkelse om barn og unges fritidsaktiviteter Foranledning til spørreundersøkelse - prosjektet inkluderende idrettsliv v/ Idrettsforbundet. Formål med spørreundersøkelse: Høring av barn og unge hvordan skape et bedre idretts- og aktivitetstilbud for denne gruppa på Fjell. Metode for gjennomføring: spørreskjema til elevene fra og med 5. trinn til og med 10. trinn på Fjell skole og Galterud skole og oppfølging i to dialogkonferanser med utvalgte elever på de to skolene Funn / ønsker for fremtiden: Data, matlaging / sosial aktivitet i forbindelse med måltid /samvær, fotball, tegning, teater og dans. Buss til byen for å delta på tilbud er ok (betalingsmessig), pris på et eventuelt og fremtidig tilbud må vies stor oppmerksomhet. Friluftsliv som aktivitet se til eks. arbeid på Fjell skole og eksempler fra Gamle Oslo. Et stort tankekors: 24 elever fra Fjell / Galterud skoler i Kulturskolen pt. (totalt 700 elever i Kulturskolen) pris som diskriminerende faktor? Fritidsaktiviteter for jenter, holder i dag til på Fjell. Gutters tilbud kan ligge lengre unna (eks. spille fotball for Skiold og SIF). Skolerelaterte tilbud er lett å få til ( trygg arena ). Særskilt utfordring: Utdanning av lagledere for lag for barn og unge på Fjell. 4

5 6. økt Innspill til prosjektgruppa - prioritering / samkjøring av tiltak (individuelle fremlegg og plenum). Overordnet: Viktig å gjøre politiske innrømmelser: Arbeid langsiktig, vær påregnelig med økonomi, ha klare og omforente mål, styr etter målbare indikatorer, empowerment i praksis (gi avkall på makt). Realistiske ønsker må fremlegges. Ikke mer prosjektbasert arbeid. Koordiner arbeidet for utvikingen av det gode liv på Fjell (driv følgeforskning parallelt). Skill ut tiltak som er i gang, prioriter klart fremtidige tiltak. Arbeid som rettesnor og indikator for en ønsket utvikling (NAV, LO og NHO på banen). Stopp utviklingen mot det fremtidige liv mange ikke ønsker seg. Software: Helhetlig arbeid: Utdannelse, arbeid, helse (aktivitet og utvikling) integrert arbeid med fysioteket og psykisk helse. Læring av det norske språk viktig, også for de voksne, lære av hverandre! Språkgrupper må ta ansvar, være bærekraftige og kreative (kan på sikt søke midler og lage prosjekter). Tospråklig opplæring i bydelen. Mange har gått lite på skole og får lite hjelp i hjemmet (bydelsberedsskap). Borettslagene den bærende kraft på Fjell utnytt dette. Utvikl Fjell-gruppa til å bli en forening for Fjell-beboere (frivillig organisasjon). Skap (opp)læringssituasjoner som involverer både voksne, barn og unge. Løft voksne til å bli (sosiale) rollemodeller og veivisere. Sett familielæring i et helhetlig system på Fjell (basis for tenkning og virke). Om alle vet, så kan alle slappe. Holdningsskapende arbeid. Eks. Ikke farlig å gå på jobb når du er litt syk, ikke gå for lenge med sykdom. Få tak i mor / bruk rollemodeller. Gi tid og mulighet for å bli kjent / snakke med folk (arbeid og arenaer over tid, relasjonsbygging, bli trygg). Informasjon, kontakt og møteplasser på nye måter. Frivillig sektor på banen / omorganiser frivillig arbeid. Arbeid på tvers kirke, skole, ungdom, arbeid (utnytt stillingsmuligheter). Kulturskoletilbud (lag spleiselag, samarbeid kultur og skole). Ta tak i arbeidsgiverrollen (lederfokus og arbeidsgiverholdninger i norske bedrifter) flere eksempler på diskriminerende arbeidsgiverpolitikk ble trukket fram. Holdningsendringskurs (gode og praktiske eksempler i regi av Røde Kors ble trukket fram) MOD-kurs (mangfold og dialog), FlexID-kurs (hvordan leve med flere identiteter ), Sisterhood (empowerment for jenter), Friskus (til topps med IMDI og Røde Kors). Viser ellers til eksempler fra Oslo (Mortensrud, Grønland og Grorud). Utnytt frivillig arbeid som attføringstiltak og overgangstiltak mellom praksis og arbeid. IT-personer som arbeider dugnad / frivillig med IKT-opplæring. Helhetlig tilbud både på Fjell skole / Galterud skole (tilbud må ikke falle bort, ha beredskap for overgangsfaser (sårbare faser som fører til frafall). 5

6 Hardware: Få liv i senteret / sentrum igjen på Fjell. I dag har aktivitetene flyttet ut (eks. legesenter) og flere vil følge etter (tannlege). Aktivitetssenter / bydelshall må raskt på plass. Fysisk løft for bydelen (arranger bydelsdager). Tribune langs kunstgressbanen Kunstgressbane bytte dekket og gjenbruke gammelt kunstgress på fotballøkker (eksisterende grusbaner og evt. i Dumpa) Ruste opp de grønne lunger, men vær forsiktig med å endre særpreget (Dumpa må beholdes som grønn lunge). Benkene / koble dette til de viktige historiene Søppelrydding / snørydding OPPSUMMERING ( 2011 på Fjell) Fremstå med: 1. Rollemodeller (forbilder) 2. Forelesningsrekker 3. Stort hjerte og stort mangfold 6

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Fra fritid til arbeid, noe for NAV?

Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Publisert i Fontene 11/07 Tina Hjelmeland Opplevelse av mestring er et viktig element for å få mennesker ut av isolasjon og over i sosiale relasjoner, og kanskje også

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer