Sosialfaglig kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialfaglig kompetanse"

Transkript

1 Sosialfaglig kompetanse Rapport fra arbeidsgruppen ved Diakonhjemmet Høgskole, UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse i BSV- utdanningene Laila Luteberget (leder), Terje Bruvik, Bjørg Fossestøl, Anita Gjermestad, Ingvild Huse, Aud Skjørestad, Anna Sabina Soggiu.

2 Innledning Bachelorgradsutdanning i sosialt arbeid tilbys ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og bachelorgradsutdanning i vernepleie ved Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes. Møtene i arbeidsgruppen har av den grunn vært avholdt via videokonferanse. Arbeidsgruppen har hatt fem møter. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av diskusjoner i arbeidsgruppen rundt de fem hovedtemaene som arbeidsgruppen er bedt å arbeide med. Mellom møtene har deltakerne i arbeidsgruppen initiert til diskusjon i staben ved de respektive utdanningsprogrammene, høgskolens fou-utvalg og de praksismiljøene som har vært representert i arbeidsgruppen. Rapporten er ført i pennen av Bjørg Fossestøl og Laila Luteberget. De øvrige deltakerne i arbeidsgruppen har bidratt med konstruktive innspill til teksten og stiller seg bak rapportens innhold. Rapportens innhold følger de fem hovedtemaene, og i samme rekkefølge, slik de er beskrevet i mandatet til de lokale arbeidsgruppene. Arbeidsgruppe ved Diakonhjemmet Høgskole har hatt følgende medlemmer: Laila Luteberget er vernepleier og har ledet arbeidet i arbeidsgruppen. Hun er ansatt som førstelektor og studieleder ved vernepleierutdanningen, Institutt for vernepleie og ergoterapi. Terje Bruvik har representert studentene i arbeidsgruppen. Han avsluttet vernepleierstudiet ved Diakonhjemmet Høgskole våren Arbeider nå ved Funkishuset, som er et lavterskeltilbud for rusavhengige i Sandnes kommune. Bjørg Fossestøl er sosionom og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Anita Gjermestad er vernepleier og ansatt som førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen, Institutt for vernepleie og ergoterapi. Ingvild Huse, er sosionom. Hun er ansatt som høyskolelektor og studieleder ved sosialt arbeid, deltidstudiet, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Anna Sabina Soggiu er sosionom og prosjektleder ved NAV Grünerløkka sosialtjeneste, Oslo Aud Skjørestad er vernepleier og avdelingsleder ved mestringssenteret i Sandnes kommune. Sandnes / Oslo For arbeidsgruppen, Laila Luteberget 2

3 Hovedtema 1. Profesjonsutdanningenes selvforståelse som sosialfaglig utdanning Gi en kort beskrivelse av hva vernepleierutdanningen og sosionomutdanningen ved Diakonhjemmet høgskole «oppfatter som den profesjonsfaglige essensen i sitt bidrag til utvikling av studentenes sosialfaglige kompetanse». Selvforståelsen i sosionom- og vernepleierutdanningene, med hensyn til hva som er betydningsfullt å lære studentene, er nært knyttet til selvforståelsen i profesjonene som helhet. Vi forstår en profesjon som en sammenslutning bestående av de profesjonelle utøverne, utdanningen og forskningen, en alminnelig inndeling når profesjoner beskrives. Nedenfor redegjør vi først kort for hvordan vi forstår begrepet profesjonell selvforståelse, deretter ser vi på hvordan de to utdanninger bidrar «profesjonsspesifikt» til utvikling av studentenes sosialfaglig kompetanse (for begrepet sosialfaglig kompetanse, se hovedtema 2). Det finnes flere identiteter eller selvforståelser innenfor både vernepleie og sosialt arbeid, men det er allikevel mulig å peke både på fellestrekk og særtrekk i de to fagenes selvforståelse. Vernepleie og sosialt arbeid er historisk knyttet til ulike praksisfelter. Man kan imidlertid som et fellestrekk si at deler av kunnskapsgrunnlaget i de praktiske profesjonene er kontekstuelt betinget, kunnskapen ligger så å si i praksisfeltene. Selvforståelsen i profesjonene springer til en viss grad ut av den kunnskap og kompetanse som har sin base nettopp i disse ulike praksisfelter/kontekster, og av teori som har relevans nettopp for disse felter. Det ulike kunnskapstilfanget er én grunn til at fagene atskiller seg fra hverandre med hensyn til selvforståelse. En profesjonell selvforståelse er knyttet til den faglige forståelse og dannelse som den enkelte profesjon er bærer av over tid, som tradisjon. De kollektive innsikter som er utviklet i profesjonene virker inn på hvordan konkrete arbeidsoppgaver løses i praksis. Det handler både om teoretisk ervervet kunnskap, tradisjoner og erfaringer som ikke er nedtegnet og om kunnskap som utvikles i møtene mellom helse/sosialarbeider og bruker. Profesjonenes og utdanningenes felles utfordring er derfor både å ivareta den kollektive kompetansen som er tilknyttet visse praksisfelt, og å bidra til at kompetansen utvikles og fornyes og kan komme til anvendelse i nye praksisfelter. For selv om deler av kunnskapen har kontekstuell karakter, så forandrer praksisfeltene seg. Det har skjedd mange forandringer de senere årene i så måte. Sist, men ikke minst, handler kunnskapsarbeidet i profesjonene om å utvikle kompetanse og kunnskap gjennom forskning. Profesjonsdannelse i våre utdanninger omfatter altså et bredt kunnskapsgrunnlag, evne til kritisk refleksjon og etikk. Å bli dugande dannet som vernepleier eller sosionom har som overordnet perspektiv 3

4 å utdanne yrkesutøvere med god dømmekraft. Vi vil nedenfor kort beskrive sosialt arbeid og vernepleie ut fra noen hovedtrekk: Sosialt arbeid: Beskrivelsen av sosialt arbeid nedenfor, knytter seg opp til det som historisk sett har vært kjernen i sosialt arbeid og det som vanligvis defineres som sosialt arbeid: Profesjonelt sosialt arbeid har til hensikt å begrense, overvinne og forebygge sosiale problemer og å bedre brukernes livskvalitet og levekår. Fagutøvelsen vektlegger relasjonskompetanse og bygger på systematiske metoder. Fagutøvelsen er fundert på verdiene i menneskerettighetene (brukermedvirkning og empowerment), og retter seg mot individer, grupper, organisasjon- og samfunnsnivå (Slettebø 2008). Profesjonelt sosialt arbeid kjennetegnes av at det er relasjonelt, kontekstuelt, helhetlig, målrettet og systematisk på alle de ulike nivåer yrkesutøvelsen er rettet mot; individ, gruppe, organisasjons- og samfunnsnivå. Den sosialfaglige kompetansen er praktisk og det handler om å samhandle og skape en arbeidsallianse med brukere om felles mål for endring. Vernepleiefaglig arbeid: Den profesjonelle vernepleier befinner seg i et spenningsfelt mellom en orientering mot helse på den ene siden og mot sosial/samfunnsmessig problematikk på den andre siden. Vernepleie handler om hvordan den sosialfaglige kompetansen inngår i det vernepleiefaglige analytiske blikk for hva som er handlingen man bør foreta. Vernepleieren tar med seg helsefagforståelser inn i sosialfaglige problemstillinger og sosialfaglige forståelser inn i helsefaglig relaterte problemstillinger. Vernepleiens kjerneoppgaver er ofte knyttet til arbeid med mennesker som har nedsatte funksjonsvansker, medfødte eller ervervede. Vernepleierens forståelse og fortolkning av menneskets kroppslige kommunikasjon, ut over talen, er av avgjørende betydning. Profesjonelt vernepleierfaglig arbeid er kjennetegnet av kritisk tenkning om det å leve med - bli tilskrevet en identitet som annerledes. Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse vil på den ene siden handle om rehabiliterings- /habiliteringsarbeid og grunnleggende omsorg og pleie. På den andre siden handler det om et sosialfaglig blikk for menneskets mulighet til endring og vekst og bedring av brukernes livskvalitet og levekår. Sosionomer og vernepleiere er profesjonelle som ikke har høg sosial status. Brukergruppene man er opptatt av i de to profesjoner får i utgangspunktet ikke mye oppmerksomhet, verken fra media eller fra forskningsmiljøer. Et fellestrekk er altså at det faglige arbeidet forutsetter en villighet hos yrkesutøveren til en form for solidaritet eller andreorientering med 4

5 brukerne. Betydningen av helse- og sosialarbeideres engasjement, deres villighet til å gå inn i arbeidet og den moralske motivasjon som arbeidet krever, tematiseres i liten grad i det offentlige rom. Imidlertid er denne tatt-for-gitt-holdningen betenkelig. Det er ikke hvem som helst som har engasjement og villighet til å arbeide med mennesker som på ulike måter kan være ekskluderte, utstøtte etc.. Som utdanninger anser vi at vi har et ansvar for å ivareta, vektlegge og bidra til utvikling av dette engasjementet. En form for tilhørighet til det fellesskap eller den form for kollektiv som en profesjon utgjør, vil i beste fall kunne bidra til bevissthet om eget faglig/etisk ansvar. Profesjonsetikken kan rettferdiggjøre etiske handlinger til brukernes beste, handlinger som dreier seg om det som strekker seg ut over organisasjonsmessig lojalitet, ansettelsesinstrukser, organisasjonsmessige rutiner, prosedyrer etc.. Det er av stor betydning at yrkesutøverne utvikler en selvforståelse som er knyttet til betydningen av livskvalitet og verdighet for mennesker i marginaliserte posisjoner i samfunnet. Det handler om å oppøve en evne til faglig skjønn og dømmekraft i forhold til utsatte grupper. I dette ligger innbakt en moralsk/etisk komponent som man ikke kommer utenom. Nettopp av slike grunner er det å bidra til å bygge en sterk og trygg faglig selvforståelse/identitet hos yrkesutøverne en sentral utfordring i utdanningene. Denne er imidlertid knyttet til ulike kontekstuelle utfordringer, og dermed blir selvforståelsen forskjellig, tross grunnleggende felleselementer. I våre utdanninger er utviklingen av en trygg faglig identitet noe av det vi ønsker å stimulere til, og det kan godt beskrives som utdanningenes bidrag til en profesjonsfaglig essens eller kjerne. Et fellestrekk for BSV-utdanningene er at de alle er opptatt av betydningen av yrkesutøverens egen bevissthet om at den faglige innsikt bør bygge på et etisk fundament. Kjernebegreper i sosialt arbeid er for eksempel knyttet til brukerens rettigheter og til en «andreorientering», det handler om helhetsforståelse, å være der klienten er, møte brukeren på brukerens premisser etc.. De konkrete etiske utfordringer vil imidlertid kunne være svært ulike i de tre fagfeltene. For vernepleiere som arbeider hjemme hos psykisk utviklingshemmede vil for eksempel de etiske utfordringer kunne handle om å forholde seg til beboere med manglende språk eller manglende innsikt i hverdagslivets utfordringer når det gjelder renslighet, seksualitet etc.. I velferdsorganisasjoner som Nav eller barneverntjenesten vil de etiske utfordringer kunne handle om å skulle møte mennesker som er krenket og har behov for hjelp, samtidig som hjelpen som gis er begrenset til helt bestemte, administrative og lovmessige rammebetingelser. Refleksjoner om makt og maktutøvelse vil ut fra dette kunne få svært forskjellig utforming. 5

6 Hovedtema 2: Etterspørselen etter «sosialfaglig kompetanse» og tverrfaglig samarbeid Hva mener arbeidsgruppen ligger i begrepet «sosialfaglig kompetanse»? Vi forstår det slik at det overordnede UHR-prosjektet har som utgangspunkt at en definisjon av sosialfaglig kompetanse bør være slik at den omfatter de sosialfaglige felleselementer i dagens tre hovedutdanninger. Arbeidsgruppen, i samråd med våre to utdanninger i sosialt arbeid og vernepleie, ser dette som et egnet utgangspunkt for en diskusjon om felleselementer i disse profesjonene. Nedenfor redegjør vi først for vår forståelse av begrepet sosialfaglig kompetanse, og i neste punkt drøftes dette begrepet opp mot sosialt arbeid og vernepleie. Det sentrale begrepet å gripe fatt i, er sosial. Formålet med profesjonelt sosialfaglig arbeid basert på sosialfaglig kompetanse, er å bidra til å fremme den enkeltes muligheter til utvikling og samhandling. Samtidig er profesjonene representanter for samfunnets maktutøvelse og behov for kontroll med uønsket aktivitet og handlinger, som for eksempel omsorgssvikt. Den sosialfaglige kompetansen utøves innenfor slike rammer, men en hovedutfordring er nettopp å vurdere om det er rammene som burde endres, og ikke individet. Sosialt arbeid er kanskje den profesjonen av de tre som sterkest har knyttet sin virksomhet til det sosiale, historisk sett. Faget vektlegger at det retter seg ikke bare mot individer, men også grupper og organisasjons- og samfunnsnivå. Et hovedtema er knyttet til forholdet mellom de strukturelle, samfunnsmessige betingelser, individet/gruppa og yrkesutøvernes utfordringer ut fra dette. Med bevisstheten om betydningen av det sosiale som ramme, vil vi nedenfor beskrive utøvelsen av den sosialfaglige kompetansen noe mer i detalj. Man kan si at sosialfaglig kompetanse handler om å ha oppøvd en evne til faglig skjønn og dømmekraft i konkrete situasjoner i arbeid med mennesker. Yrkesutøverne skal gjøre noe, de handler, noen ganger befinner de seg i en handlingstvang. Det vil si at de må foreta seg noe raskt, gitt situasjonen de er i og brukernes behov. Dømmekraften er «et meget sammensatt og komplisert, for ikke å si avansert fenomen», skriver Svein-Aage Christoffersen i boka Profesjonsetikk (2005, s. 82). Den som skal utøve dømmekraft trenger kunnskap, og kunnskapskildene er mange. Det handler om teoretisk kunnskap, om menneskesyn, forbilder, erfaringer, yrkespraksis, lovverk, rutiner m.fl. (Christoffersen 2005, s. 74). Disse former for kunnskap er alle kilder til dømmekraft og yrkesutøveren må i sitt arbeid avveie og overveie de ulike faktorer i forhold til hverandre. I tillegg er skjønnsutøvelsen i BSV-profesjonene ofte knyttet til komplekse etiske avveininger i de ulike praksiser. Den etiske problematikken er da gjerne innbakt eller innvevd i uoversiktlige situasjoner, i rammeverk, i praktiske handlinger og i relasjoner knyttet til 6

7 konkrete brukere. Maktdimensjonen er så godt som alltid til stede i møtet med brukerne. Dette krever selvinnsikt hos sosialarbeiderne, altså også kunnskap om hvem jeg er, og hvorfor jeg mener noe er faglig rett og riktig. Sarah Banks peker på betydningen av at sosialarbeidere gis rom og tid til praktisk resonnering, ethics work, hvis de skal kunne finne balansen mellom det personlige engasjement og ivaretakelse av institusjonens krav til etterrettelighet (new accountability) (Banks, 2012, s. 1). Det vil si at sosialfaglig kompetanse krever tid, ettertanke og refleksjon hvis den skal kunne vokse. Ut fra ovennevnte beskrivelse inngår sosialfaglig kompetanse både i sosialt arbeid, barnevernfaglig arbeid og vernepleiefaglig arbeid som et fellestrekk. For våre utdanninger er det av essensiell betydning at studentene utvikler en selvforståelse og etisk innsikt som er knyttet til betydningen av livskvalitet og verdighet for brukere som til dels befinner seg i vanskelige posisjoner i samfunnet. Hvordan mener gruppen begrepet «sosialfaglig kompetanse» står i forhold til andre begreper som er i bruk, som sosialt arbeid, barnevernfaglig arbeid og vernepleiefaglig arbeid? De tidligere ulike beskrivelsene av sosialt arbeid og vernepleie illustrerer kompleksiteten i profesjonsfeltene. Et fellestrekk for BSV-profesjonene er imidlertid at anvendelsen av sosialfaglig kompetanse er av praktisk og handlingsmessig art. Dette gjelder enten det handler om sosialt arbeid, barnevernfaglig arbeid og vernepleiefaglig arbeid. Dette kan i blant føre til at forholdet mellom teori og praksis byr på utfordringer. Samtidig er det en grunn til at nettopp disse profesjoner i årtier har kjempet for bedret tilgang til og muligheter til forskning og teoretisk aktivitet. Fagene har vendt seg mot den vitenskapelige virksomhet nettopp fordi de har behov for og trenger systematisk og teoretisk gjennomarbeidet kunnskap for å kunne løse de faglige oppgaver. Vitenskapsfilosofi har de siste år tematisert forholdet mellom teori og praksis på nye måter (Bernstein 1987). Dette har åpnet for at tidligere ikke-akademiske disipliner forholder seg til allmennvitenskapelige normer og problemstillinger, selv om fagenes utvikling bygger på samfunnsmessige utfordringer og ikke har utviklet seg alene gjennom vitenskapelig/teoretiske diskusjoner. I helse- og sosialfagsprofesjonene har dette medført større bevissthet om kompleksiteten også ved anvendelsen av vitenskapelig, teoretisk kunnskap. Når sentrale, men mer abstrakte teoretiske kompetanser skal utfoldes i praksis, må disse kompetanser så å si filtreres gjennom etiske avveininger og beslutninger som yrkesutøveren selv må foreta og er forpliktet til å foreta, som oftest der og da i den konkrete situasjonen. 7

8 Med dette utgangspunktet er det mulig å beskrive forholdet mellom begrepet sosialfaglig kompetanse og de mer tradisjonstunge begrepene sosialt arbeid og vernepleiefaglig arbeid på følgende måte: Den sosialfaglige kompetansen inngår i det situative og analytiske blikk for hva som er handlingen man bør foreta og faktisk foretar. Dette gjelder enten man er sosionom eller vernepleier. Ut fra forskjelligheten i fagene vil imidlertid den sosialfaglige kompetansen utfolde seg på forskjellig måte i sosialt arbeid og i vernepleien. Kildene til kunnskap vil være forskjellige, det gjelder både de teoretiske/ forskningsmessige innfallsvinkler, den erfaringskunnskap som ligger i de ulike kontekster og i den profesjonstradisjon man tilhører. Oppmerksomheten vil rettes mot ulike sider til saken, ikke minst gjelder det nettopp blikket for «det sosiale». Hva er felles og hva skiller mellom disse begrepene, med hensyn til å bidra til å svare på etterspørselen etter mer sosialfaglig kompetanse? Det foreligger en etterspørsel etter mer sosialfaglig kompetanse. Vår beskrivelse av den sosialfaglige kompetansen innebærer at denne kommer til uttrykk så vel i praktisk sosialt arbeid som i praktisk vernepleie, altså i den konkrete faglige yrkesutøvelsen i svært forskjellige praksiser og kontekster. Vår utforming av begrepet peker på noen grunnleggende likhetstrekk mellom BSV-utdanningene, mellom fagene og deres (iblant felles) oppgaver. Likhetstrekkene vil kunne bidra til å styrke fagenes fellesskap og samarbeid, og dette vil også kunne være en fordel i forhold til å imøtekomme etterspørselen etter mer sosialfaglig kompetanse. Men også forskjellen mellom fagene kan være av verdi når det gjelder å svare på etterspørselen. Møtet mellom yrkesutøvere med ulik utdanning og erfaring i samme praksis, kan utvide forståelsen, tilnærmingsmåtene og tilbudet i praksisen. Varierte kompetanser utfyller hverandre. De nevnte begrepenes forskjellighet eller likhet er med andre ord ikke av avgjørende betydning hva angår etterspørsel etter sosialfaglig kompetanse, slik vi ser det. Mer og bedre tverrprofesjonelt samarbeid etterspørres i alle deler av helse- og velferdstjenestene, også fra profesjonsorganisasjonene. Hvilke muligheter ser utdanningene til å svare bedre på dette gjennom samarbeid om innhold og organisering av de tre utdanningene? Vi vil nedenfor redegjøre nærmere for det samarbeid om innhold og organisering som allerede foreligger på Diakonhjemmet, og redegjøre for de planer vi har for framtiden. Først ønsker vi imidlertid å peke på betydningen av fellesskap mellom yrkesutøvere, mer generelt. Fellesskapet mellom yrkesutøvere som skal løse vanskelige oppgaver kan neppe overvurderes. Selv om sosialfaglig kompetanse og utøvelse av dømmekraft er knyttet til den 8

9 den enkelte yrkesutøver, så utvikles dette i et fellesskap. Denne kompetansen av faglig/etisk karakter må faktisk utvikles i brytning med andre. Det er viktig å få kritiske innspill. Hvordan forstår andre situasjonen, problemet? Hvis ikke slike refleksjoner forekommer i fellesskapet, kan både refleksjoner og handlinger bli private, og det er betenkelig. Refleksjoner i det faglige fellesskap er avgjørende for selvforståelse og identitet. Kunsten er å finne nyansene. Tørre å stå for en forskjell. I arbeid med mennesker vil det alltid måtte være et element av usikkerhet, og denne kan være smertefull. Refleksjon i fellesskap er også en måte å holde ut på, takle kompleksiteten som de sosialfaglige feltene representerer. En åpenhet mellom yrkesutøvere bygger imidlertid på en trygg fagidentitet. Derfor er det å bidra til å bygge en sterk og trygg faglig selvforståelse/identitet hos yrkesutøverne en helt sentral utfordring i BSV-utdanningene. Helt konkret har vi de senere år på Diakonhjemmet arbeidet med å utvikle et gjennomgående stolpeemne for alle studenter på våre ulike utdanninger i helse- og sosialfagene. Det heter Verdier og relasjoner i profesjonell praksis og er et gjennomgående emne fra bachelornivå til PhD-grad. Det vil på bachelornivå, si: Vernepleie, sosialt arbeid og sykepleie. På masternivå: Sosialt arbeid i partnerskap (for de tre BSV-utdanningene), verdibasert ledelse, helsetjenester for eldre, familieterapi og diakoni. På PhD-nivå: Diakoni og verdier i profesjonell praksis. Fra og med våren 2014 vil det bli undervist i stolpeemnet i fellesskap, på alle nivåer. Emneplanene er vedtatt, og for øyeblikket forberedes klasseromundervisning, e- læringssekvenser og andre pedagogiske opplegg i fellesskap mellom de ulike instituttene. Et annet felles opplegg som har fungert godt med hensyn til tverrprofesjonelt samkvem har vært felles praksisoppsummering etter endt praksis andre studieår for vernepleiere- og ergoterapistudenter. Gjennom digitale praksisfortellinger har studentene reflektert over sine erfaringer fra tverrprofesjonelt samarbeid i praksis. Dette har bidratt til at ulike fag deler erfaringer etter praksis. Her ser vi flere muligheter til videreutvikling. Diakonhjemmet har også gode erfaringer fra samarbeid mellom ulike fag i tilknytning til internasjonalt arbeid, blant annet utvekslingsprogrammer med universitetet i Betlehem, utenlandspraksiser for studenter, osv.. Slike praksisperioder i utlandet bidrar til fellesskap. Dette arbeidet vil vi videreutvikle på ulike måter, men det krever evaluering og gjennomgang av dette omfattende prosjektet, før vi går videre i ytterligere prosjekter. 9

10 Hovedtema 3: Læringsutbyttebeskrivelser som grunnlagsmateriale for dialog og samarbeid Hvilke av læringsutbyttebeskrivelsene som nå er i bruk ved hver av utdanningene, mener arbeidsgruppen er særlig relevant for utvikling av studentenes sosialfaglige kompetanse ved hver av utdanningene? Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i de generelle læringsutbytteformuleringene som beskriver kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal ha utviklet gjennom hele utdanningsforløpet. Det er utarbeidet flere konkrete læringsutbytteformuleringer under de enkelte emnebeskrivelsene i fagplanene. Analyse av formulerte læringsutbytter på emnenivå har vi ikke gjort, da dette ville bli for omfattende. De generelle læringsutbyttebeskrivelsene et uttrykk for den sosialfaglige kompetanse i begge utdanningene. Samtidig har vernepleiere en samla helse- og sosialfaglig kompetanse, og vernepleiere analyserer hvilke handlinger man bør gjøre ut fra en slik samla helse- og sosialfaglig forståelse. Dette har vi gitt en nærmere forklaring på i drøfting av vernepleierens identitet/selvforståelse på s.4 i rapporten. Vi har opplevd det noe problematisk å se på læringsutbytteformuleringene løsrevet fra den teksten som gir referanser til kunnskapsområder som læringsutbytte må sees i forhold til. Læringsutbyttene må leses i sammenheng med beskrivelsen av studiet i fagplanen. Vi har derfor tatt med en kort tekst om studiet fra våre fagplaner i denne gjennomgangen nedenfor. Presentasjon av læringsutbyttebeskrivelser i fagplan for sosialt arbeid og vernepleie: Sosialt arbeid Bachelor i sosialt arbeid utdanner sosionomer som viser respekt for menneskeverdet og ydmykhet for menneskers livssituasjon. Sosialt arbeid er et selvstendig fag som fokuserer på praktisk handling. Sosionomene bistår og samarbeider med mennesker som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Vi ønsker at våre studenter skal være opptatt av brukermedvirkning og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper og frivillige på tvers av kulturer, livssyn og fagtradisjoner. I sosionomutdanningen kombineres faget sosialt arbeid med en rekke andre fag. Slik må det være når faget skal være anvendelig i forhold til mennesker i ulike livssituasjoner og sosiale omgivelser. Samfunnsfag, psykologi, juridiske emner og etikk er spesielt vektlagt. Læringsutbytte Formålet med studiet er å utdanne personer som kan imøtekomme behovet for kunnskap innen sosialt arbeids fagområde og som viser evne til å integrere verdier og holdninger, 10

11 kunnskaper og ferdigheter, teori og praksis i utøvelsen av sosialt arbeid. Læringsutbytte defineres som de kunnskaper, ferdigheter og annen generell kompetanse en person har tilegnet seg eller kan demonstrere etter fullført utdanning. Gjennom arbeidet med bachelorstudiet skal studenten etter endt utdanning: ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor sosialt arbeid i ulike organisasjoner kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sosialt arbeid og kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet ha kunnskap om sosialt arbeids og diakoniens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg kunne reflektere over egen faglig yrkesutøvelse og justere denne under veiledning kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at dette belyser en problemstilling ha utviklet informasjonskompetanse og beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger kunne planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og etiske dokumenter og prinsipper kunne formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser Det er utformet forventet læringsutbytte for hvert av emnene som inngår i studiet, og disse konkretiserer, utfyller og underbygger de som her er nevnt. Vernepleierutdanningen Vernepleierens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med ulike utfordringer oppnår god livskvalitet. Vernepleieren sin helsefaglige- og sosialfaglige kompetanse gir muligheter for jobb innenfor flere tjenesteområder. Som vernepleierstudent lærer du å møte mennesker med respekt og empati. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre fagfolk. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøarbeid, der det legges til rette for endring og vekst. 11

12 Studiet bygger på fire overordnede fagområder som fører til en bred helse og sosialfaglig kompetanse. Vernepleierens særlige kompetanse er innenfor profesjonelt miljøarbeid. Denne kompetansen oppnås ved å lære om menneskelig endring og vekst, og betydningen av de ulike sidene ved menneskets omgivelser. Læringsutbytte I løpet av studiet skal en kandidat med fullført bachelor i vernepleie ved Diakonhjemmet Høgskole ha opparbeidet seg de kvalifikasjonene som sikrer yrkesutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for vernepleierfaglig kompetanse. Etter endt bachelorutdanning skal kandidaten ha tilegnet seg kjernekompetanse innen områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som er beskrevet nedenfor: Kunnskaper Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor vernepleierens fagområde. Har kunnskap om helse- og sosialfaglige grunnlagsproblemer og ivaretakelse av livsverdier for brukere. Har bred kunnskap om utvikling i menneskets livsløp, ulike funksjonshemminger, psykisk lidelse og somatiske sykdom og konsekvenser av dette i miljø- og velferdsarbeid. Har kunnskap om kultur, religion og livssyn og praktiske fremgangsmåter i et flerkulturelt, fler-religiøst og livssynsmessig mangfoldig samfunn. Ferdigheter Kan identifisere ressurser og begrensninger i kommunikasjon med brukere/pårørende og kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, og kvalitetssikre metodisk miljøarbeid med fokus på egenmestring, livskvalitet og selvbestemmelse. Kan gi grunnleggende pleie og omsorg og utføre forsvarlig medikamenthåndtering. Kan kartlegge livssituasjonen til brukere i en individuell og samfunnsmessig kontekst, og fungere som aktør i samarbeid med hjelpeapparat og sivilsamfunn. Kan utføre saksbehandling ut fra forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk. Kan forebygge og håndtere konflikter av ulik art Kan vurdere ideologi og virkemidler i helse- og sosialpolitikken og se sammenhenger mellom samfunnsmessige forhold og livs-situasjonen til den enkelte bruker. Generell kompetanse Kan møte brukere med empati, respekt og ut fra prinsipper om likeverd og medvirkning. Har innsikt i helse- og sosialt arbeid, og velferdssamfunnets ideologi og politiske virkemidler. 12

13 Kan identifisere etiske dilemma og begrunne profesjonelle valg ut fra faglig og etisk innsikt. Kan utforske faglige problemstillinger på en kritisk reflekterende måte og samarbeide med ulike yrkesgrupper med utgangspunkt i den enkelte brukers interesser. Hvordan står disse utvalgte læringsutbyttebeskrivelsene per utdanningstype i forhold til hverandre i form og innhold? Innhold: Fagplanen for sosialt arbeid anvender ikke begrepet sosialfaglig i læringsutbyttebeskrivelsene, men bruker begrepet sosialt arbeid gjennomgående. Fagplan for vernepleie anvender begrepene helse- og sosialfaglig, og bruker begrepet miljøarbeid om vernepleiernes metodiske kompetanse. Form: Fagplanene beskriver områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Fagplan til vernepleierutdanningen har kategorisert læringsutbyttebeskrivelsene i disse tre områdene. Læringsutbyttebeskrivelsene i fagplan for sosialt arbeid omfatter alle områder, men er ikke inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Hva av disse læringsutbyttebeskrivelsene synes å være av felles / av tverrfaglig relevans, og hva er særegent profesjonsfaglig? Læringsutbyttebeskrivelser i våre fagplaner av felles/tverrfaglig relevans refererer til en etisk kompetanse/dømmekraft og etiske forventninger som knyttes til yrkesutøvelsen. Andre felles områder er: Kunnskap om grunnlagsproblemer, kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid på området, kunne anvende kunnskap på aktuelle problemstillinger /utfordringer i yrkesutøvelsen, formidling. Stikkord som kjennetegner profesjonsfaglige læringsutbyttebeskrivelser i fagplan for sosialt arbeid er: kunnskap om sosialt arbeid, kunne utveksle erfaring med andre og utvikle god praksis, nytenkning og innovasjon innen sosial arbeid. I fagplan for vernepleie er det formulert profesjonsfaglige læringsutbyttebeskrivelser som: ivaretakelse av livsverdier, menneskets utvikling, funksjonshemning, psykisk helse, somatisk helse, konflikthåndtering, samfunnskunnskap Har arbeidsgruppen forslag til nye eller omformulerte læringsutbyttebeskrivelser som kan dekke felles kompetansekrav for de tre utdanningsprogrammene? Ved utgangen av 2012 sluttførte vi arbeidet med å formulere læringsutbytteformuleringer i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Læringsutbyttebeskrivelsene i de to fagplanene er derfor nylig gjennomgått og bearbeidet. I disse dager er vi mest opptatt av å finne gode 13

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Rapport BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Arbeidsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2013 1 Innhold Innledning... 3 1. Profesjonsutdanningenes selvforståelse... 3 2. Sosialfaglig

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15.

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. november 2013 Innhold Innledning 1 Tema 1 Den profesjonsfaglige essensen: sosionom

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 Om den videre prosessen, etter at UHR har oversendt KD

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid

Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid Hva kan vi lære av ulike tilnærminger til veiledning i sosialfaglig arbeid med vekt på profesjonelt skjønn og samtaleferdigheter? Masteroppgave i sosialfag

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

JÓNA HAFDIS EINARSSON

JÓNA HAFDIS EINARSSON Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess JÓNA HAFDIS EINARSSON Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Språk og kommunikasjonsvansker

Språk og kommunikasjonsvansker JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker Språkvitenskapelig tenkning i det spesialpedagogiske fagfeltet EUREKA NR 2 2001 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker

Detaljer