Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13"

Transkript

1 Sluttrapport Forstudie Omsorgsteknologi

2 Side 2 av 11 Innhold 1 Innledning Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi Rammer, ressursbruk og organisering Rammer Ressursbruk Organisering Omfang og avgrensning Målsetting Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål 3 Tilgjengelige løsninger Trygghetsalarmer/Kroppssensorer Smarthusteknologi/sensorer Roboter Automatiserte maskiner Sporingsteknologi Administrativ teknologi Nettbasert teknologi Telemedisin Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Ubesvarte utfordringer Oppsummering og anbefalinger videre...11

3 Side 3 av 11 1 Innledning Omsorgsteknologi eller velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivid kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltagelse og livskvalitet. Denne type teknologi har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon (Hdir, 2012). Det er mange nasjonale føringer på området, det kan nevnes Nasjonal helse- og omsorgsplan , St. melding nr Et nyskapende og bærekraftig Norge, Teknologirådets rapport Fremtidens alderdom og ny teknologi, NOU 2011:11 og Meld. St om velferdsutdanninger. Det regionale Plom-nettverket, nå helse- og omsorgsnettverket, drøftet i møte (sak 003/12) mulighetene for et samarbeid om omsorgsteknologi. Det ble utformet et mandat til en regional forstudie. Med forstudien ønsket de å øke kommunenes kompetanse om omsorgsteknologi og på den måten identifisere hvilke grep kommunene bør ta knyttet til hensiktsmessig innføring. Forstudiens sluttrapport er besvart i henhold til prosjektmandat. Begrepet omsorgsteknologi og velferdsteknologi blir brukt litt om hverandre i rapporten. 2 Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi Rogers (2003) modell for spredning av innovasjon, trekker frem 5 strategiske faser, som nedenfor er tilpasset spredning av omsorgsteknologi (Clark & Goodwin, 2010). I helse og omsorg vil innovasjon kunne resultere i offentlig verdiskapning som skapes gjennom økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og tilfredshet hos pasient, bruker, helsepersonell og pårørende. Kunnskap: bevissthet, forståelse og fremskaffelse av kunnskap er viktig i første innovasjonstrinn Forankring: - spesielt på ledernivå fremheves som viktig. Beslutning: I denne fasen kommer diskusjonene. Fordeler og ulemper kommer frem. Her er det viktig at evidens og et godt kunnskapsgrunnlag er til stede. Forutsigbarhet med hensyn til økonomi må også være tilstede. Implementering: Her oppnås bedre forståelse av lokale barrierer og utfordringer for spredning. Evalueringer for å synliggjøre effekter i det lange løp er viktig Bekreftelse: Her avsluttes diskusjonen om videre bruk av innovasjon. Eventuelt beslutning for å ta innovasjon bredt i bruk tas. Implementering og spredning av innovasjon tar tid. Bruk og spredning avhenger av mange aktører (brukere, pårørende, kommune, leverandører osv). I tillegg skal dette settes inn i kommunale tjenestekjeder og avhenge av finansiering, endringsevne, innovasjonsevne og ikke minst politiske prioriteringer (Hdir, 2012)

4 Side 4 av 11 3 Rammer, ressursbruk og organisering 3.1 Rammer Forstudien er gjennomført i perioden til Det har vært ansatt en prosjektleder som antatt har jobbet 30% stilling. Ut over dette, har alle kommunene bidratt med prosjektgruppedeltagere, som har hatt ulike posisjoner i egen organisasjon. 3.2 Ressursbruk Det har vært gjennomført 7 hel/halvdags samlinger. Utover dette, har prosjektleder satt av tid til samordning og kommunebesøk for å kartlegge ihht aktivitetsplan. Prosjektleder og prosjektgruppedeltagere har vært på ulike kurs og konferanser med omsorgsteknologi som tema. Det har også vært lagt ned annen egeninnsats fra prosjektgruppedeltagerne. Kostnader i forbindelse med forstudien, ligger pr innenfor budsjett beskrevet i mandatet. 3.3 Organisering Forstudien har vært organisert og gjennomført i henhold til PLP (Prosjekt Leder Prosessen). Ansvarsforholdene i prosjektet har vært ivaretatt slik: Oppdragsgiver: Kommunene i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig (PA): Regional koordinator for Kongsbergregionen Styringsgruppe: Helse- og omsorgsnettverket i Kongsbergregionen Prosjektleder (PL): Helén Lippert Eidem Prosjektgruppe: Tove Rødberg Vedhus Nore og Uvdal, Grethe Karin Pettersen - Rollag, Mari Nordin Hustvedt Flesberg, Anne Lise Lilleland Tinn, Margit Rinde/Nina Øverbø - Hjartdal, Hanne Fylkesnes Notodden, Hanne Berntsen - Kongsberg Det er ikke etablert referansegruppe. 3.4 Omfang og avgrensning Forstudien har hatt som fokus å identifisere og gjennomføre aktiviteter som sikrer måloppnåelse. Pga tidsplanen, har det vært helt nødvendig å avgrense aktiviteten. Forstudien har allikevel bidratt til at det kan gis noen føringer til videre arbeid med et forprosjekt.

5 Side 5 av 11 4 Målsetting Overordnet mål med gjennomføringen av forstudien har vært å kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for kommunene og eventuelt foreslå hvordan kommunene bør samarbeide om dette videre. Det ble laget en aktivitetsplan som ble godkjent av helse- og omsorgsnettverket i september Planen har vært levende, og den har operasjonalisert handlingsmålene i mandatet. Hvert av handlingsmålene avsluttes med en vurdering det er dette som danner grunnlaget for oppsummeringen og anbefalingene videre. 4.1 Handlingsmål 1 Skape forståelse, forankring og forpliktelse i kommunene til å bidra aktivt i forstudien Kommunene har noe ulik struktur. Prosjektgruppedeltagerne har tatt opp tema omsorgsteknologi i ulike fora i egen kommune. Eksempler på fora kan være politiske utvalg, eldreråd, funksjonshemmedes råd, personalmøter, gruppemøter og ledermøter. Prosjektgruppedeltagerne har fått mye positiv respons samtidig som det har blitt stilt noen kritiske spørsmål om innføring og bruk av omsorgsteknologi. Dette viser at kompetanseheving på området er svært viktig være seg til politikere, administrasjon eller ansatte ute i drift. Videre har prosjektgruppedeltagerne vært på ulike kurs med omsorgsteknologi som tema, dette har bidratt til større innsikt på et område som er i stor utvikling. Alle kommunene i Kongsbergregionen har bidratt aktivt til denne forstudien. I nåværende fase er det allikevel veldig viktig at kommunene fortsetter å jobbe med å skape forståelse og trygghet i organisasjonen for hva omsorgsteknologi er. Flere kommuner tenker bl.a. å ha studietur til f.eks visningsleiligheten på Vitensenteret i Drammen eller besøk til Almas hus i Oslo. Med en større trygghet og mer kunnskap om omsorgsteknologi, vil det være enklere for politikere og administrasjon å gi dette prioritet med hensyn til å få det definert inn i budsjett- og handlingsplan, jfm Rogers fem faser for innovasjonsarbeid. 4.2 Handlingsmål 2 Etablere en regional arena for erfaringsutveksling vedrørende omsorgsteknologi Vi ser at det i prosjektet har vært svært nyttig med erfaringsutveksling mellom kommunene i Kongsbergregionen. I tillegg har vi fått mulighet til å kikke til hva Drammensregionen har gjort, spesielt gjennom Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon. Erfaringsutveksling mellom kommunene videreføres gjennom et forprosjekt (forprosjektet vil være den regionale arenaen). Det vil være fornuftig at kommunene i vår region videreutvikler et mer formalisert samarbeid med Drammensregionen. Arena Helseinnovasjon vil være sentral i dette arbeidet.

6 Side 6 av Handlingsmål 3 Tilgjengelige løsninger Kartlegge tilgjengelige løsninger innen området Vi har valgt å dele opp omsorgsteknologi i åtte ulike områder. Nedenfor er en beskrivelse av ulike løsninger for hver av de åtte områdene Trygghetsalarmer/Kroppssensorer. Trygghetsalarmer er etablert i alle kommunene. Det er derimot ulike modeller i drift og i all vesentlighet er de knyttet til analoge linjer. Alarmen går ulike steder brannvakta og legevakt, som så varsler hjemmetjenesten. Kongsberg er i utprøvingsfase på GSM alarmer, og har gode erfaringer. GSM alarmer kan i Kongsberg tilbys der det ikke er analog linje. Rollag sjekker også ut muligheten for å ta i bruk GPS alarm. En svært viktig faktor i forhold til trygghetsalarmer er det at analoge linjer på et tidspunkt (om noen år) forsvinner. Da må kommunene ha forberedt dette med hensyn til investering og utbytting. Når det gjelder kroppssensorer, har Cognita demonstrert epilepsialarm med GSM mottaker. Alle kommunene i regionen bør starte forberedelsene for skifte til GSM trygghetsalarmer. Dette bør være prioritert område, og det bør samtidig utredes for muligheten for felles alarmsentral i regionen. Epilepsialarmer er allerede kjent i markedet for de som jobber med hjelpemidler Smarthusteknologi/sensorer Prosjektleder og en prosjektgruppedeltager har vært i visningsleiligheten på Vitensenteret i Drammen. Denne leiligheten er for tiden rigget i henhold til et byggeprosjekt i Drammen kommune. Arena Helseinnovasjon er en sentral aktør, og har tilbudt Kongsbergregionen å bli med i et prosjekt (vedlegg 1) for å teste ut teknologi de har kalt Trygg om natten. Prosjektet definerer 10 boliger/sykehjemsrom hvor teknologien installeres. Om Kongsbergregionen ønsker å fordele innstalleringen mellom flere kommune, kreves en felles server løsning (Kongsbergskya). Ut over dette, er det etablert flere visningsleiligheten i Oslo, Akershus og Buskerud. Det finnes mange ulike løsninger og leverandører av denne teknologien, noe av teknologien er foreløpig lite utprøvd og har derfor mange mulige feilkilder. I tillegg er forstudien kjent med at smarthusteknologi er satt på agendaen ved bygging av omsorgsboliger i Hvittingfoss, Kongsberg kommune, dette prosjektet har egen fremdriftsplan. Forstudien legger frem konkret forslag om testing av konseptet til Arena Helseinnovasjon i to av regionens kommuner. Innstalleringen fordeles mellom Kongsberg (hjemmeboende) og Nore og Uvdal (sykehjemsrom/dementavdeling), i etterkant av at kommunene er etablert i Kongsbergskya.

7 Side 7 av Roboter Det finnes flere typer roboter på markedet, prosjektgruppen valgte å få selen PARO demonstrert av leverandøren PicoMed. PARO er mye brukt i demensomsorgen i Danmark har vist seg å ha god effekt på personer med demens. Selen er lite brukt i Norge og dyr i innkjøp. Den er ikke solid og eventuelle reparasjoner må skje i Danmark. Med hensyn til annen robot teknologi, har noen kommuner gitt uttrykk for at de er interessert i å se nærmere på støvsugerroboten. Selen PARO vil ikke bli prioritert i videre arbeid. Der i mot vil det være nyttig at støvsugerroboten blir vurdert nærmere den vil kunne avlaste i forhold til praktisk bistand. Investeringen av slikt utstyr antas til å være minimal ift å sette i gang på kort sikt Automatiserte maskiner Vi hadde en utvidet prosjektgruppe som fikk demonstrert medisinkabinett på Solstad bo- og behandlingssenter i Kongsberg. Dette var i forbindelse med signering av en rammeavtale i regionen. Ut over dette har vi hatt Dignio på besøk for å vise oss Pilly medisindispenser for bruk til hjemmeboende. Utfordringen med akkurat disse medisindispenserne, er at de må fylles opp manuelt. Dette er det signaler fra hjemmetjensten på at er mer tidkrevende enn den ordningen de har i dag. Altså ikke ressursbesparende i det hele tatt. Det de der i mot sier, er at det ville vært veldig interessant om medisindispenseren kunne vært tilpasset en rull med doseposer eller om apotekene kunne ha fylt dosetten. Selger i Dignio er i dialog med lokale apotek på Kongsberg for å se muligheter. Alle kommunene er interessert i å teste ut medisindispenser til utvalgte personer som mottar hjemmetjenester. Noen kommuner ser nytten av medisinkabinett, dette er for øvrig ikke noe forstudien har tatt videre vurderinger på. Det foreligger en rammeavtale i regionen hva vedgår dette. En av forstudiens prioriterte anbefalinger er at alle sju kommunene får anledning til å teste ut Pilly medisindispenseren (evnt annen leverandør) i forprosjektet. Det anbefales da at hver kommune definerer noen hjemmeboende som kan være med på ordningen. Det må gjøres en baseline på tidsbruk i forkant av innføringen, dette er svært viktig for å se effekten av tiltaket Sporingsteknologi Her har vi kun lest oss opp og kikket til andre prosjekter, bl.a i Drammen. Det vi har sett, er at bruk av sporingsteknologi også trenger et mottaksapparat som krever klare føringer og som kan ambulere ut. Dette mottaksapparatet er i noen tilfeller pårørende, andre ganger er det kommunale ressurser. Opplæring og support/service er også her et tema. Nytt lovforslag vedr GPS sporing ligger ute til høring. Forstudien avventer videre arbeid med lovforslaget

8 Side 8 av Administrativ teknologi Representanter fra Visma og Telenor har vært i prosjektgruppen og orientert om Mobil Omsorg og eventuell mulighet for fullversjon av Profil samt mulighetene de har ift smarthus/sensor/telemedisin. Kommunene er på ulikt ståsted når det gjelder å ta i bruk mobil løsning av fagsystem. Dette gjelder også hvorvidt det er lagt inn økonomiske midler til denne investeringen. Det er der i mot enighet blant kommunene om at dette må tas i bruk for å bli mer effektive og noen er også tydelig på at dette kan styrke brukermedvirkningen. Forstudien mener kommunene i regionen selv må vurdere hva som vil fungere lokalt, Mobil Omsorg eller fullversjonen av Profil. Noen kommuner har tatt høyde for denne investeringen allerede i Det anbefales at dette verktøyet forankres og implementeres parallelt med videre regionalt arbeid. I forhold til smarthus/sensor/telemedisin ønsker forstudien å være åpen også for andre aktører som ikke har posisjonen Visma har mot kommunene i regionen. Det er ikke tatt noen vurdering på om Visma sin posisjon slår positivt eller negativt ut i et eventuelt samarbeid Nettbasert teknologi Cognita viste frem hverdagsstruktur og kommunikasjon. Dette er til dels godt kjent i markedet for de som jobber med hjelpemidler. Forstudien vil ikke gå videre inn på dette Telemedisin KOLS kofferten som er i bruk ved Stavanger universitetssykehus og deres opptakskommuner ble beskrevet for prosjektgruppen. Her er gjort et svært grundig arbeid for å komme opp på det nivået de fungerer på i dag. Videre er det på gang et KOLS prosjekt i Telemark med Hjartdal og Notodden som piloter. På kommunebesøket i Notodden kom det frem at det var stor interesse for å se på muligheten for videokonferanse mellom kommune/fastlege/sykehus. Dette ønsket de at ble prioritert i regionssamarbeidet. Telemedisin har fokus i Helseløft samt at Hjartdal og Notodden er pilotkommuner i et allerede etablert KOLS prosjekt som antageligvis tar inn over seg bruk av KOLS koffert, forstudien har derfor ikke gått nærmere inn på innføringav KOLS koffert i regionen. Bruk av videokonferanseutstyr vil være helt nødvendig for gode og effektive tjenester med tjenestemottakeren i fokus. Det er imidlertid ikke noe forstudien anbefaler at tas inn i forprosjektet.

9 Side 9 av Handlingsmål 4 Kartlegge status for bruk av omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen Trygghetsalarmer brukes i alle kommuner, det er også omsorgsteknologi. Kommunene bruker Hjelpemiddelsentralen og det de kan tilby. Ut over dette er omsorgsteknologi tatt lite i bruk. Viktig at kommunene i regionen fortsetter å samarbeide og se på tvers av kommunegrenser. Det er mye upløyd mark, og forprosjektet vil være en god mulighet til å få systematisert en del testing som bereder grunnen for beslutninger som har økonomiske konsekvenser i administrasjonen og på politisk nivå. 4.5 Handlingsmål 5 Kartlegge planer for bruk av omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen Noen kommuner har beskrevet omsorgsteknologi i ulike planer Omsorgsteknologi må gis større oppmerksomhet og defineres inn i planverk som vedtas av politikerne 4.6 Handlingsmål 6 Koordinere forstudiens arbeid med allerede iverksatte tiltak/planer i kommunene som omhandler bruk av omsorgsteknologi Forstudien er kjent med annen aktivitet som har gått parallelt Forstudien har ikke tillagt dette stor oppmerksomhet 4.7 Handlingsmål 7 Innhente erfaringer fra andre kommuner/regioner som har tatt i bruk omsorgsteknologi Prosjektgruppa har vært på ulike kurs, hatt telefonisk kontakt og vært i møter med ulike. Det ligger mye informasjon tilgjengelig på internett. Forstudien har tatt informasjonen med seg i arbeidet

10 Side 10 av Handlingsmål 8 Identifisere hvilke områder i kommunene det vil være aktuelt/hensiktsmessig å ta i bruk slik teknologi i på kort sikt Kommunene har alle snakket om medisindispensere, ellers har det vært snakket om fallforebygging og ulike sensorer. Robot støvsuger har også vært nevnt. Noen ønsker sterkt fokus på hjemmeboende, mens andre kunne tenke seg å se på muligheter i sykehjemsdriften sin. Forstudien vil med sin anbefaling imøtekomme både hjemmetjeneste og sykehjemsdrift med vekt på medisindispensere og trygg på natt teknologi. 4.9 Handlingsmål 9 Etablere kontakt med aktuelle nasjonale arenaer og samarbeidspartnere som kan bistå kommunene i regionen i sitt videre arbeid med omsorgsteknologi Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon som nevnt Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon har knyttet til seg mange viktige aktører i arbeidet sitt. Det øker kvaliteten på de tjenestene de kan tilby oss som kommuner Handlingsmål 10 Synliggjøre den regionale merverdien som forstudiet har bidratt til Forstudien har samlet et knippe engasjerte mennesker. Det har vært gode dialoger og utveksling av informasjon. Slik det er nå, har kommunene ulikt fokus på omsorgsteknologi. Denne arenaen er et godt verktøy for å heve kompetanse, ha de gode diskusjonene, se hva andre har gjort osv. Sammen blir vi gode! 4.11 Handlingsmål 11 Vurdere etablering av - og eventuelt etablere - en pilotløsning Se omtale av aktuelle løsninger/piloter under kapittel Utover disse 11 handlingsmålene (som også er beskrevet i mandatet), beskrev aktivitetsplanen at vi skulle ha fokus på etiske utfordringer og kostnadsanalyse. Forstudien hadde en halv dag med etikk på agendaen, også ble det ikke anledning til å se på en kostnadsanalyse. Dette ville tatt mer tid enn forstudien hadde til rådighet.

11 Side 11 av 11 5 Ubesvarte utfordringer I løpet av forstudien har det kommet opp mange utfordringer det er viktig å se videre på f.eks: Hvilken rolle får Hjelpemiddelsentralen i fremtiden? Hva kan søkes og anskaffes der? Flere teknologiske løsninger krever et større lager, mer logistikk, mer support og flere serviceteknikere - hvordan løse det regionalt? Ulike løsninger på alarmmottak nå kan det tenkes at Kongsbergskya kunne hatt 24:7 alarm og support for hele regionen? To mulige kundegrupper: de som ønsker å kjøpe teknologi for føre var prinsippet og de som allerede mottar helse- og omsorgstjenester. Hvem tar kostnaden for ny tekonologi bruker eller kommunen? Hvordan skal kommunene selge inn teknologiske løsninger i stede for personell til søkere av kommunale tjenester? Eks støvsugerrobot i stede for praktisk bistand til vask av gulv. Kostnadsanalyse Regional kunnskapsbase på området hvordan kunne det etableres? Like rutiner og prosedyrer for bruk av trygghetsalarm i regionen (i dag er det store variasjoner) 6 Oppsummering og anbefalinger videre Prosjektgruppa anbefaler oppstart av et forprosjekt for å videreføre samarbeidet om planlegging og hensiktsmessig innføring av Omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen. Det er i vurderingen til handlingsmålene i kapittel sagt noe om hva som bør prioriteres på siden av et forprosjekt og hva som bør ha fokus i forprosjektet. Dokumentet «Prosjektmandat forprosjekt Omsorgsteknologi» utarbeidet av SuksIT og tilsluttet av det regionale helse- og omsorgsnettverket beskriver innhold og rammer for gjennomføring av et slikt forprosjekt.

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Anni Skogman og Ingebjørg Riise Tromsø kommune Areal Totalt: Land: Vann: 2 523,93 km² 2 480,34 km² 43,59 km² Befolkning 77 000 Helse og omsorg mot 2030 Flere eldre med behov for tjenester.

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning

Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning Roger Nodeland Prosjektleder, Helsefremming og innovasjon Helse- og sosialsektoren, Kristiansand kommune Kort om oppdraget Helsedirektoratet

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Videreføring av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Innhold Navn på prosjektet... 3 Hovedmål med prosjektet... 3 Bakgrunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

«Trygghetspakker erfaringer med implementering»

«Trygghetspakker erfaringer med implementering» Velferdsteknologi 1 «Trygghetspakker erfaringer med implementering» 1. Om behov og erfaringer v/åshild Moen 2. Om hovedprosjektet - Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) v/ingebjørg Riise Ingebjørg

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding Delprogram for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling.

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Anskaffelse av trygghetspakker

Anskaffelse av trygghetspakker Oslo kommune Helseetaten Anskaffelse av trygghetspakker Strategi for å ta i bruk velferdsteknologi for hjemmeboende 12.03.15 Utgangspunkt Morgendagens omsorg, Seniormeldingen Mål: bo lenger hjemme; trygg,

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/673-1 Arkiv: 056 &10 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OMSORGSTEKNOLOGI I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/673-1 Arkiv: 056 &10 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OMSORGSTEKNOLOGI I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 11/673-1 Arkiv: 056 &10 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OMSORGSTEKNOLOGI I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding 2014 Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Modell

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen Rådgiver Trondheim kommune Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson E-kommune 2011 11.mai Hva tenker og hva gjør Trondheim kommune når det gjelder velferdsteknologiog

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Si litt om : Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Trygghetspakker og alarmsentraler

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/5918-2 X05 DRAMMEN 14.04.2011

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/5918-2 X05 DRAMMEN 14.04.2011 Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/5918-2 X05 DRAMMEN 14.04.2011 VELFERDSTEKNOLOGI Innledning Drammen har i sin kommunalplan

Detaljer

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise 1 Framtidige utbyggingsplaner for helse og omsorg Agenda - med fokus på dialogfasen Bakgrunn Formål

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

Vedlegg til digitaliseringsstrategi for HSO. Handlingsplan 2015 2018

Vedlegg til digitaliseringsstrategi for HSO. Handlingsplan 2015 2018 Vedlegg til digitaliseringsstrategi for HSO Handlingsplan 2018 Handlingsplan for digitalisering og velferdsteknologi HSO Gjennomførte tiltak Fokusområde Tiltak Fremdrift Informasjon, opplæring og holdningsendring

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Plan Velferdsteknologi

Plan Velferdsteknologi Plan Velferdsteknologi Historikk > Temaplan for Velferdsteknologi Lenke til Temaplan Utarbeidet av en arbeidsgruppe Kari Hagen (saksbehandler/leder) Burhan Hassan (saksordfører, Helse og omsorgskomitéeen)

Detaljer

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Varslings- og lokaliseringsteknologi Varslings- og lokaliseringsteknologi Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Kristiansand/Vest-Agder 03.06. 2015 Samspill Høsten 2013 godkjente

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 Sist endret 13.11.2015 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Gardermoen 6.november 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere, en

Detaljer

Bolig og velferdsteknologi i demensomsorgen

Bolig og velferdsteknologi i demensomsorgen Bolig og velferdsteknologi i demensomsorgen Oppdrag fra Helsedirektoratet: 1. Hvordan tilpasse boligen? Oppdrag fra Helsedirektoratet: 2. Hvordan bo lengre hjemme ved bruk av velferdsteknologi? Bakgrunn

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral Velferdsteknologi for ergoterapeuter 22.05.14 NAV Hjelpemiddelsentral Kompetanse og økonomi NAV Hjelpemidler og tilrettelegging v/ Lise Fjeldvik Hjelpemidler ved nedsatt funksjon Hjelpemidler for alle

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agder kommunenes bruk av velferdsteknologi Initiert av OSS (Overordnet strategisk samarbeidsorgan for samarbeid mellom kommunene og sykehus i Agder) Kristiansand

Detaljer

Velferdsteknologi. Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen

Velferdsteknologi. Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen Velferdsteknologi Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen 1 2 «Velferdsteknologi». Smak på ordet. For den som ikke forholder seg til data og teknologiske samfunnsveier i det daglige, er uttrykket alene

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 10.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema

Detaljer

FAGDAG GPS. Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre Ålesund 28.04.15. Tone Kiperberg Kirkhorn

FAGDAG GPS. Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre Ålesund 28.04.15. Tone Kiperberg Kirkhorn FAGDAG GPS Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre Ålesund 28.04.15 Tone Kiperberg Kirkhorn 09.30 09.40: Velkommen 09.40 10.30: Tildeling og organisering av GPS som teneste 10.30 12.00: Presentasjon av

Detaljer

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Organisering... 3 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring... 4 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Prosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør

Detaljer

Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten

Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten Gro Anita Fosse Rådgiver velferdsteknologi, Kristiansand kommune 16.09.2015 Virksomhet helsefremming og innovasjon Skal stimulere til at kommunen jobber

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune Innledning I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne er komplekse bygg

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO Velferdsteknologi og digitalisering i HSO v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 26.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema velferdsteknologi for

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET Astrid Nyeng Prosjektleder/ass programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet E-Helseuka 2015 Juni 2015 3 NASJONALE VELFERDSTEKNOLOGISKE

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

VIS Velferdsteknologi i Sentrum

VIS Velferdsteknologi i Sentrum Oslo kommune VIS Velferdsteknologi i Sentrum Nasjonalt velferdsteknologiprogram: Utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Ved: Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Søgne kommune Arkiv: F00 Saksmappe: 2012/3493-36464/2012 Saksbehandler: John Øyvind Seland Dato: 20.11.2012 Saksframlegg Rapport fra arbeidsgruppe Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Detaljer

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet?

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Brannvernkonferansen 2012 Kan teknologi erstatte hender? Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Scandic Hotel Hamar, 7. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no / 930

Detaljer

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Organisering Metode og gjennomføring Tverrfaglig prosjektgruppe bestående av seks ressurspersoner fra helse- og velferd

Detaljer

Velfredsteknologi Utfordringer og muligheter! Bjørg Landmark, Leder UHT Buskerud Sissel Eriksen, Fagrådgiver Drammen kommune

Velfredsteknologi Utfordringer og muligheter! Bjørg Landmark, Leder UHT Buskerud Sissel Eriksen, Fagrådgiver Drammen kommune Velfredsteknologi Utfordringer og muligheter! Bjørg Landmark, Leder UHT Buskerud Sissel Eriksen, Fagrådgiver Drammen kommune 24.03.2014 Erfaringer; Velferdsteknologi kan bidra til at enkeltindividet gis

Detaljer

TRYGGHETSALARMER. Innlegg v/britt Støa, omsorgssjef Trysil kommune Telenors forum for velferdsteknologi 2015

TRYGGHETSALARMER. Innlegg v/britt Støa, omsorgssjef Trysil kommune Telenors forum for velferdsteknologi 2015 TRYGGHETSALARMER Innlegg v/britt Støa, omsorgssjef Trysil kommune Telenors forum for velferdsteknologi 2015 Innbyggertall per 01.01.15: 6.569 (50.000 i høysesong) Areal: 3.015 km2 (dvs. 1,5 ganger så stort

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd

Detaljer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer Status Fire oppdrag Trygghet og mestring i hjemmet Spredningsfase fra medio 2017 31 utviklingskommuner Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer 400 500 personer Min 4 fylker M-helseprosjekt

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

VIS Velferdsteknologi i Sentrum

VIS Velferdsteknologi i Sentrum Oslo kommune VIS Velferdsteknologi i Sentrum Nasjonalt velferdsteknologiprogram: Utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Ved: Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut

Detaljer

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Från pilot till verklighet Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78-80.000 innbyggere, en kommune i vekst. Seksjon for Helse

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 HiBs satsing på Teknologi i Helse og OMsorg Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 Mari S. Berge Stipendiat ved Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest 2006

Detaljer

20.05.2015 SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI I NORD- TRØNDELAG 2014/2015 2014/2015. Sluttrapport Snåsa Kommune

20.05.2015 SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI I NORD- TRØNDELAG 2014/2015 2014/2015. Sluttrapport Snåsa Kommune 20.05.2015 SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI I NORD- TRØNDELAG 2014/2015 2014/2015 Sluttrapport Snåsa Kommune SLUTTRAPPORT FRA SNÅSA KOMMUNE LÆRINGSNETTVERK I VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30 Steigen Kommune Samspillkommune 30 April 2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Regionalt samarbeid om strategisk kompetanseutvikling i kommunene

Regionalt samarbeid om strategisk kompetanseutvikling i kommunene Side 1 av 7 Strategiplan for prosjekt Kompetanseregionen Regionalt samarbeid om strategisk kompetanseutvikling i kommunene Side 2 av 7 1. Innledning 1.1 Dokumentets formål Strategiplan for prosjekt Kompetanseregionen

Detaljer

SAMMEN ER VI STERKE!

SAMMEN ER VI STERKE! SAMMEN ER VI STERKE! SMARTE ANSKAFFELSER ERFARINGSKONFERANSE NAMSOS 18. MARS 2015 Hartvig Munthe-Kaas, prosjektleder KomNær, Helsedirektoratet KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv

Detaljer

Lindåsprosjektet: Innføring av omsorgsteknologi i en norsk kommune. Hildegunn Baravelli (Ergoterapeut )

Lindåsprosjektet: Innføring av omsorgsteknologi i en norsk kommune. Hildegunn Baravelli (Ergoterapeut ) Lindåsprosjektet: Innføring av omsorgsteknologi i en norsk kommune Stockholm, 7.12.2015: Kari Bjørkheim (Prosjektleiar) Hildegunn Baravelli (Ergoterapeut ) Tema: Litt om kommunen Lindåsprosjektet: Hva

Detaljer

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, Kristiansand kommune 24.09.2015 Hva er velferdsteknologi? Teknologisk

Detaljer

På tide å ta i bruk GPS!

På tide å ta i bruk GPS! Demensomsorgen På tide å ta i bruk GPS! SINTEF-seminar: GPS til personer med demens fra ord til handling! 10. november 2015 Dag Ausen, SINTEF IKT Slik kan det gjøres! https://www.youtube.com/watch?v=gwz5i4hlzvy

Detaljer

NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE

NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE Side 1 Prosjektbeskrivelse NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE Versjon 2, 15.04.2014 Kommunesamarbeidet Østre Agder har besluttet å satse på implementering av velferdsteknologi i arbeidet for å bedre kvaliteten

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer