Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13"

Transkript

1 Sluttrapport Forstudie Omsorgsteknologi

2 Side 2 av 11 Innhold 1 Innledning Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi Rammer, ressursbruk og organisering Rammer Ressursbruk Organisering Omfang og avgrensning Målsetting Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål 3 Tilgjengelige løsninger Trygghetsalarmer/Kroppssensorer Smarthusteknologi/sensorer Roboter Automatiserte maskiner Sporingsteknologi Administrativ teknologi Nettbasert teknologi Telemedisin Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Ubesvarte utfordringer Oppsummering og anbefalinger videre...11

3 Side 3 av 11 1 Innledning Omsorgsteknologi eller velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivid kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltagelse og livskvalitet. Denne type teknologi har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon (Hdir, 2012). Det er mange nasjonale føringer på området, det kan nevnes Nasjonal helse- og omsorgsplan , St. melding nr Et nyskapende og bærekraftig Norge, Teknologirådets rapport Fremtidens alderdom og ny teknologi, NOU 2011:11 og Meld. St om velferdsutdanninger. Det regionale Plom-nettverket, nå helse- og omsorgsnettverket, drøftet i møte (sak 003/12) mulighetene for et samarbeid om omsorgsteknologi. Det ble utformet et mandat til en regional forstudie. Med forstudien ønsket de å øke kommunenes kompetanse om omsorgsteknologi og på den måten identifisere hvilke grep kommunene bør ta knyttet til hensiktsmessig innføring. Forstudiens sluttrapport er besvart i henhold til prosjektmandat. Begrepet omsorgsteknologi og velferdsteknologi blir brukt litt om hverandre i rapporten. 2 Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi Rogers (2003) modell for spredning av innovasjon, trekker frem 5 strategiske faser, som nedenfor er tilpasset spredning av omsorgsteknologi (Clark & Goodwin, 2010). I helse og omsorg vil innovasjon kunne resultere i offentlig verdiskapning som skapes gjennom økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og tilfredshet hos pasient, bruker, helsepersonell og pårørende. Kunnskap: bevissthet, forståelse og fremskaffelse av kunnskap er viktig i første innovasjonstrinn Forankring: - spesielt på ledernivå fremheves som viktig. Beslutning: I denne fasen kommer diskusjonene. Fordeler og ulemper kommer frem. Her er det viktig at evidens og et godt kunnskapsgrunnlag er til stede. Forutsigbarhet med hensyn til økonomi må også være tilstede. Implementering: Her oppnås bedre forståelse av lokale barrierer og utfordringer for spredning. Evalueringer for å synliggjøre effekter i det lange løp er viktig Bekreftelse: Her avsluttes diskusjonen om videre bruk av innovasjon. Eventuelt beslutning for å ta innovasjon bredt i bruk tas. Implementering og spredning av innovasjon tar tid. Bruk og spredning avhenger av mange aktører (brukere, pårørende, kommune, leverandører osv). I tillegg skal dette settes inn i kommunale tjenestekjeder og avhenge av finansiering, endringsevne, innovasjonsevne og ikke minst politiske prioriteringer (Hdir, 2012)

4 Side 4 av 11 3 Rammer, ressursbruk og organisering 3.1 Rammer Forstudien er gjennomført i perioden til Det har vært ansatt en prosjektleder som antatt har jobbet 30% stilling. Ut over dette, har alle kommunene bidratt med prosjektgruppedeltagere, som har hatt ulike posisjoner i egen organisasjon. 3.2 Ressursbruk Det har vært gjennomført 7 hel/halvdags samlinger. Utover dette, har prosjektleder satt av tid til samordning og kommunebesøk for å kartlegge ihht aktivitetsplan. Prosjektleder og prosjektgruppedeltagere har vært på ulike kurs og konferanser med omsorgsteknologi som tema. Det har også vært lagt ned annen egeninnsats fra prosjektgruppedeltagerne. Kostnader i forbindelse med forstudien, ligger pr innenfor budsjett beskrevet i mandatet. 3.3 Organisering Forstudien har vært organisert og gjennomført i henhold til PLP (Prosjekt Leder Prosessen). Ansvarsforholdene i prosjektet har vært ivaretatt slik: Oppdragsgiver: Kommunene i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig (PA): Regional koordinator for Kongsbergregionen Styringsgruppe: Helse- og omsorgsnettverket i Kongsbergregionen Prosjektleder (PL): Helén Lippert Eidem Prosjektgruppe: Tove Rødberg Vedhus Nore og Uvdal, Grethe Karin Pettersen - Rollag, Mari Nordin Hustvedt Flesberg, Anne Lise Lilleland Tinn, Margit Rinde/Nina Øverbø - Hjartdal, Hanne Fylkesnes Notodden, Hanne Berntsen - Kongsberg Det er ikke etablert referansegruppe. 3.4 Omfang og avgrensning Forstudien har hatt som fokus å identifisere og gjennomføre aktiviteter som sikrer måloppnåelse. Pga tidsplanen, har det vært helt nødvendig å avgrense aktiviteten. Forstudien har allikevel bidratt til at det kan gis noen føringer til videre arbeid med et forprosjekt.

5 Side 5 av 11 4 Målsetting Overordnet mål med gjennomføringen av forstudien har vært å kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for kommunene og eventuelt foreslå hvordan kommunene bør samarbeide om dette videre. Det ble laget en aktivitetsplan som ble godkjent av helse- og omsorgsnettverket i september Planen har vært levende, og den har operasjonalisert handlingsmålene i mandatet. Hvert av handlingsmålene avsluttes med en vurdering det er dette som danner grunnlaget for oppsummeringen og anbefalingene videre. 4.1 Handlingsmål 1 Skape forståelse, forankring og forpliktelse i kommunene til å bidra aktivt i forstudien Kommunene har noe ulik struktur. Prosjektgruppedeltagerne har tatt opp tema omsorgsteknologi i ulike fora i egen kommune. Eksempler på fora kan være politiske utvalg, eldreråd, funksjonshemmedes råd, personalmøter, gruppemøter og ledermøter. Prosjektgruppedeltagerne har fått mye positiv respons samtidig som det har blitt stilt noen kritiske spørsmål om innføring og bruk av omsorgsteknologi. Dette viser at kompetanseheving på området er svært viktig være seg til politikere, administrasjon eller ansatte ute i drift. Videre har prosjektgruppedeltagerne vært på ulike kurs med omsorgsteknologi som tema, dette har bidratt til større innsikt på et område som er i stor utvikling. Alle kommunene i Kongsbergregionen har bidratt aktivt til denne forstudien. I nåværende fase er det allikevel veldig viktig at kommunene fortsetter å jobbe med å skape forståelse og trygghet i organisasjonen for hva omsorgsteknologi er. Flere kommuner tenker bl.a. å ha studietur til f.eks visningsleiligheten på Vitensenteret i Drammen eller besøk til Almas hus i Oslo. Med en større trygghet og mer kunnskap om omsorgsteknologi, vil det være enklere for politikere og administrasjon å gi dette prioritet med hensyn til å få det definert inn i budsjett- og handlingsplan, jfm Rogers fem faser for innovasjonsarbeid. 4.2 Handlingsmål 2 Etablere en regional arena for erfaringsutveksling vedrørende omsorgsteknologi Vi ser at det i prosjektet har vært svært nyttig med erfaringsutveksling mellom kommunene i Kongsbergregionen. I tillegg har vi fått mulighet til å kikke til hva Drammensregionen har gjort, spesielt gjennom Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon. Erfaringsutveksling mellom kommunene videreføres gjennom et forprosjekt (forprosjektet vil være den regionale arenaen). Det vil være fornuftig at kommunene i vår region videreutvikler et mer formalisert samarbeid med Drammensregionen. Arena Helseinnovasjon vil være sentral i dette arbeidet.

6 Side 6 av Handlingsmål 3 Tilgjengelige løsninger Kartlegge tilgjengelige løsninger innen området Vi har valgt å dele opp omsorgsteknologi i åtte ulike områder. Nedenfor er en beskrivelse av ulike løsninger for hver av de åtte områdene Trygghetsalarmer/Kroppssensorer. Trygghetsalarmer er etablert i alle kommunene. Det er derimot ulike modeller i drift og i all vesentlighet er de knyttet til analoge linjer. Alarmen går ulike steder brannvakta og legevakt, som så varsler hjemmetjenesten. Kongsberg er i utprøvingsfase på GSM alarmer, og har gode erfaringer. GSM alarmer kan i Kongsberg tilbys der det ikke er analog linje. Rollag sjekker også ut muligheten for å ta i bruk GPS alarm. En svært viktig faktor i forhold til trygghetsalarmer er det at analoge linjer på et tidspunkt (om noen år) forsvinner. Da må kommunene ha forberedt dette med hensyn til investering og utbytting. Når det gjelder kroppssensorer, har Cognita demonstrert epilepsialarm med GSM mottaker. Alle kommunene i regionen bør starte forberedelsene for skifte til GSM trygghetsalarmer. Dette bør være prioritert område, og det bør samtidig utredes for muligheten for felles alarmsentral i regionen. Epilepsialarmer er allerede kjent i markedet for de som jobber med hjelpemidler Smarthusteknologi/sensorer Prosjektleder og en prosjektgruppedeltager har vært i visningsleiligheten på Vitensenteret i Drammen. Denne leiligheten er for tiden rigget i henhold til et byggeprosjekt i Drammen kommune. Arena Helseinnovasjon er en sentral aktør, og har tilbudt Kongsbergregionen å bli med i et prosjekt (vedlegg 1) for å teste ut teknologi de har kalt Trygg om natten. Prosjektet definerer 10 boliger/sykehjemsrom hvor teknologien installeres. Om Kongsbergregionen ønsker å fordele innstalleringen mellom flere kommune, kreves en felles server løsning (Kongsbergskya). Ut over dette, er det etablert flere visningsleiligheten i Oslo, Akershus og Buskerud. Det finnes mange ulike løsninger og leverandører av denne teknologien, noe av teknologien er foreløpig lite utprøvd og har derfor mange mulige feilkilder. I tillegg er forstudien kjent med at smarthusteknologi er satt på agendaen ved bygging av omsorgsboliger i Hvittingfoss, Kongsberg kommune, dette prosjektet har egen fremdriftsplan. Forstudien legger frem konkret forslag om testing av konseptet til Arena Helseinnovasjon i to av regionens kommuner. Innstalleringen fordeles mellom Kongsberg (hjemmeboende) og Nore og Uvdal (sykehjemsrom/dementavdeling), i etterkant av at kommunene er etablert i Kongsbergskya.

7 Side 7 av Roboter Det finnes flere typer roboter på markedet, prosjektgruppen valgte å få selen PARO demonstrert av leverandøren PicoMed. PARO er mye brukt i demensomsorgen i Danmark har vist seg å ha god effekt på personer med demens. Selen er lite brukt i Norge og dyr i innkjøp. Den er ikke solid og eventuelle reparasjoner må skje i Danmark. Med hensyn til annen robot teknologi, har noen kommuner gitt uttrykk for at de er interessert i å se nærmere på støvsugerroboten. Selen PARO vil ikke bli prioritert i videre arbeid. Der i mot vil det være nyttig at støvsugerroboten blir vurdert nærmere den vil kunne avlaste i forhold til praktisk bistand. Investeringen av slikt utstyr antas til å være minimal ift å sette i gang på kort sikt Automatiserte maskiner Vi hadde en utvidet prosjektgruppe som fikk demonstrert medisinkabinett på Solstad bo- og behandlingssenter i Kongsberg. Dette var i forbindelse med signering av en rammeavtale i regionen. Ut over dette har vi hatt Dignio på besøk for å vise oss Pilly medisindispenser for bruk til hjemmeboende. Utfordringen med akkurat disse medisindispenserne, er at de må fylles opp manuelt. Dette er det signaler fra hjemmetjensten på at er mer tidkrevende enn den ordningen de har i dag. Altså ikke ressursbesparende i det hele tatt. Det de der i mot sier, er at det ville vært veldig interessant om medisindispenseren kunne vært tilpasset en rull med doseposer eller om apotekene kunne ha fylt dosetten. Selger i Dignio er i dialog med lokale apotek på Kongsberg for å se muligheter. Alle kommunene er interessert i å teste ut medisindispenser til utvalgte personer som mottar hjemmetjenester. Noen kommuner ser nytten av medisinkabinett, dette er for øvrig ikke noe forstudien har tatt videre vurderinger på. Det foreligger en rammeavtale i regionen hva vedgår dette. En av forstudiens prioriterte anbefalinger er at alle sju kommunene får anledning til å teste ut Pilly medisindispenseren (evnt annen leverandør) i forprosjektet. Det anbefales da at hver kommune definerer noen hjemmeboende som kan være med på ordningen. Det må gjøres en baseline på tidsbruk i forkant av innføringen, dette er svært viktig for å se effekten av tiltaket Sporingsteknologi Her har vi kun lest oss opp og kikket til andre prosjekter, bl.a i Drammen. Det vi har sett, er at bruk av sporingsteknologi også trenger et mottaksapparat som krever klare føringer og som kan ambulere ut. Dette mottaksapparatet er i noen tilfeller pårørende, andre ganger er det kommunale ressurser. Opplæring og support/service er også her et tema. Nytt lovforslag vedr GPS sporing ligger ute til høring. Forstudien avventer videre arbeid med lovforslaget

8 Side 8 av Administrativ teknologi Representanter fra Visma og Telenor har vært i prosjektgruppen og orientert om Mobil Omsorg og eventuell mulighet for fullversjon av Profil samt mulighetene de har ift smarthus/sensor/telemedisin. Kommunene er på ulikt ståsted når det gjelder å ta i bruk mobil løsning av fagsystem. Dette gjelder også hvorvidt det er lagt inn økonomiske midler til denne investeringen. Det er der i mot enighet blant kommunene om at dette må tas i bruk for å bli mer effektive og noen er også tydelig på at dette kan styrke brukermedvirkningen. Forstudien mener kommunene i regionen selv må vurdere hva som vil fungere lokalt, Mobil Omsorg eller fullversjonen av Profil. Noen kommuner har tatt høyde for denne investeringen allerede i Det anbefales at dette verktøyet forankres og implementeres parallelt med videre regionalt arbeid. I forhold til smarthus/sensor/telemedisin ønsker forstudien å være åpen også for andre aktører som ikke har posisjonen Visma har mot kommunene i regionen. Det er ikke tatt noen vurdering på om Visma sin posisjon slår positivt eller negativt ut i et eventuelt samarbeid Nettbasert teknologi Cognita viste frem hverdagsstruktur og kommunikasjon. Dette er til dels godt kjent i markedet for de som jobber med hjelpemidler. Forstudien vil ikke gå videre inn på dette Telemedisin KOLS kofferten som er i bruk ved Stavanger universitetssykehus og deres opptakskommuner ble beskrevet for prosjektgruppen. Her er gjort et svært grundig arbeid for å komme opp på det nivået de fungerer på i dag. Videre er det på gang et KOLS prosjekt i Telemark med Hjartdal og Notodden som piloter. På kommunebesøket i Notodden kom det frem at det var stor interesse for å se på muligheten for videokonferanse mellom kommune/fastlege/sykehus. Dette ønsket de at ble prioritert i regionssamarbeidet. Telemedisin har fokus i Helseløft samt at Hjartdal og Notodden er pilotkommuner i et allerede etablert KOLS prosjekt som antageligvis tar inn over seg bruk av KOLS koffert, forstudien har derfor ikke gått nærmere inn på innføringav KOLS koffert i regionen. Bruk av videokonferanseutstyr vil være helt nødvendig for gode og effektive tjenester med tjenestemottakeren i fokus. Det er imidlertid ikke noe forstudien anbefaler at tas inn i forprosjektet.

9 Side 9 av Handlingsmål 4 Kartlegge status for bruk av omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen Trygghetsalarmer brukes i alle kommuner, det er også omsorgsteknologi. Kommunene bruker Hjelpemiddelsentralen og det de kan tilby. Ut over dette er omsorgsteknologi tatt lite i bruk. Viktig at kommunene i regionen fortsetter å samarbeide og se på tvers av kommunegrenser. Det er mye upløyd mark, og forprosjektet vil være en god mulighet til å få systematisert en del testing som bereder grunnen for beslutninger som har økonomiske konsekvenser i administrasjonen og på politisk nivå. 4.5 Handlingsmål 5 Kartlegge planer for bruk av omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen Noen kommuner har beskrevet omsorgsteknologi i ulike planer Omsorgsteknologi må gis større oppmerksomhet og defineres inn i planverk som vedtas av politikerne 4.6 Handlingsmål 6 Koordinere forstudiens arbeid med allerede iverksatte tiltak/planer i kommunene som omhandler bruk av omsorgsteknologi Forstudien er kjent med annen aktivitet som har gått parallelt Forstudien har ikke tillagt dette stor oppmerksomhet 4.7 Handlingsmål 7 Innhente erfaringer fra andre kommuner/regioner som har tatt i bruk omsorgsteknologi Prosjektgruppa har vært på ulike kurs, hatt telefonisk kontakt og vært i møter med ulike. Det ligger mye informasjon tilgjengelig på internett. Forstudien har tatt informasjonen med seg i arbeidet

10 Side 10 av Handlingsmål 8 Identifisere hvilke områder i kommunene det vil være aktuelt/hensiktsmessig å ta i bruk slik teknologi i på kort sikt Kommunene har alle snakket om medisindispensere, ellers har det vært snakket om fallforebygging og ulike sensorer. Robot støvsuger har også vært nevnt. Noen ønsker sterkt fokus på hjemmeboende, mens andre kunne tenke seg å se på muligheter i sykehjemsdriften sin. Forstudien vil med sin anbefaling imøtekomme både hjemmetjeneste og sykehjemsdrift med vekt på medisindispensere og trygg på natt teknologi. 4.9 Handlingsmål 9 Etablere kontakt med aktuelle nasjonale arenaer og samarbeidspartnere som kan bistå kommunene i regionen i sitt videre arbeid med omsorgsteknologi Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon som nevnt Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon har knyttet til seg mange viktige aktører i arbeidet sitt. Det øker kvaliteten på de tjenestene de kan tilby oss som kommuner Handlingsmål 10 Synliggjøre den regionale merverdien som forstudiet har bidratt til Forstudien har samlet et knippe engasjerte mennesker. Det har vært gode dialoger og utveksling av informasjon. Slik det er nå, har kommunene ulikt fokus på omsorgsteknologi. Denne arenaen er et godt verktøy for å heve kompetanse, ha de gode diskusjonene, se hva andre har gjort osv. Sammen blir vi gode! 4.11 Handlingsmål 11 Vurdere etablering av - og eventuelt etablere - en pilotløsning Se omtale av aktuelle løsninger/piloter under kapittel Utover disse 11 handlingsmålene (som også er beskrevet i mandatet), beskrev aktivitetsplanen at vi skulle ha fokus på etiske utfordringer og kostnadsanalyse. Forstudien hadde en halv dag med etikk på agendaen, også ble det ikke anledning til å se på en kostnadsanalyse. Dette ville tatt mer tid enn forstudien hadde til rådighet.

11 Side 11 av 11 5 Ubesvarte utfordringer I løpet av forstudien har det kommet opp mange utfordringer det er viktig å se videre på f.eks: Hvilken rolle får Hjelpemiddelsentralen i fremtiden? Hva kan søkes og anskaffes der? Flere teknologiske løsninger krever et større lager, mer logistikk, mer support og flere serviceteknikere - hvordan løse det regionalt? Ulike løsninger på alarmmottak nå kan det tenkes at Kongsbergskya kunne hatt 24:7 alarm og support for hele regionen? To mulige kundegrupper: de som ønsker å kjøpe teknologi for føre var prinsippet og de som allerede mottar helse- og omsorgstjenester. Hvem tar kostnaden for ny tekonologi bruker eller kommunen? Hvordan skal kommunene selge inn teknologiske løsninger i stede for personell til søkere av kommunale tjenester? Eks støvsugerrobot i stede for praktisk bistand til vask av gulv. Kostnadsanalyse Regional kunnskapsbase på området hvordan kunne det etableres? Like rutiner og prosedyrer for bruk av trygghetsalarm i regionen (i dag er det store variasjoner) 6 Oppsummering og anbefalinger videre Prosjektgruppa anbefaler oppstart av et forprosjekt for å videreføre samarbeidet om planlegging og hensiktsmessig innføring av Omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen. Det er i vurderingen til handlingsmålene i kapittel sagt noe om hva som bør prioriteres på siden av et forprosjekt og hva som bør ha fokus i forprosjektet. Dokumentet «Prosjektmandat forprosjekt Omsorgsteknologi» utarbeidet av SuksIT og tilsluttet av det regionale helse- og omsorgsnettverket beskriver innhold og rammer for gjennomføring av et slikt forprosjekt.

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Prosjektmandat Barnekonvensjonen - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Kongsbergregionen Eldrerådskonferansen, Kongsberg 29.09.2016 Kjersti Linneberg, Regionalt velferdsteknologiprogram kjersti@kongsbergregionen.no Kongsbergregionen - et samarbeids- og

Detaljer

Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning

Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning Roger Nodeland Prosjektleder, Helsefremming og innovasjon Helse- og sosialsektoren, Kristiansand kommune Kort om oppdraget Helsedirektoratet

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Anni Skogman og Ingebjørg Riise Tromsø kommune Areal Totalt: Land: Vann: 2 523,93 km² 2 480,34 km² 43,59 km² Befolkning 77 000 Helse og omsorg mot 2030 Flere eldre med behov for tjenester.

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Trygghetspakken i hjemmet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 19.03.14 Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Trygghetspakken i Lister

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding Delprogram for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling.

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Anskaffelse av trygghetspakker

Anskaffelse av trygghetspakker Oslo kommune Helseetaten Anskaffelse av trygghetspakker Strategi for å ta i bruk velferdsteknologi for hjemmeboende 12.03.15 Utgangspunkt Morgendagens omsorg, Seniormeldingen Mål: bo lenger hjemme; trygg,

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1806-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding 2014 Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Modell

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise 1 Framtidige utbyggingsplaner for helse og omsorg Agenda - med fokus på dialogfasen Bakgrunn Formål

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Si litt om : Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Trygghetspakker og alarmsentraler

Detaljer

Prosjekt fallvarsling og fallforebyggende teknologi

Prosjekt fallvarsling og fallforebyggende teknologi Prosjekt fallvarsling og fallforebyggende teknologi 3 arenaer for vårt arbeid med velferdsteknologi Gamle Ekdals Nye Hjem kunnskapsbygging, samarbeidsarena, innovasjon og testarena Klyvetunområdet uttesting

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 v/inger Larsen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Velferdsteknologiprosjekter i Bergen kommune Bergen

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Videreføring av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Innhold Navn på prosjektet... 3 Hovedmål med prosjektet... 3 Bakgrunn

Detaljer

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen Rådgiver Trondheim kommune Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson E-kommune 2011 11.mai Hva tenker og hva gjør Trondheim kommune når det gjelder velferdsteknologiog

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 Sist endret 13.11.2015 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL OVERORDNET INFO VEDR SØKER - Søker: Omstillingsprogrammet i Rollag Kommune - Kontaktperson: Espen Berg - Espen.berg@rollag.kommune.no;

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/673-1 Arkiv: 056 &10 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OMSORGSTEKNOLOGI I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/673-1 Arkiv: 056 &10 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OMSORGSTEKNOLOGI I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 11/673-1 Arkiv: 056 &10 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OMSORGSTEKNOLOGI I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

«Trygghetspakker erfaringer med implementering»

«Trygghetspakker erfaringer med implementering» Velferdsteknologi 1 «Trygghetspakker erfaringer med implementering» 1. Om behov og erfaringer v/åshild Moen 2. Om hovedprosjektet - Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) v/ingebjørg Riise Ingebjørg

Detaljer

Prosjekt VT-respons Evy Bue Fadnes og Trine Vos

Prosjekt VT-respons Evy Bue Fadnes og Trine Vos Prosjekt VT-respons 07.02.2017 Evy Bue Fadnes og Trine Vos Bakgrunn Nasjonale føringer og anbefalinger Anskaffelse digitale trygghetsalarmer med plattform Mål om utvikling av tjenestene tilpasset behovet

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Fra brukerbehov til nye løsninger

Fra brukerbehov til nye løsninger Fra brukerbehov til nye løsninger Hva kan Tieto bidra med? Produktvikling og leveranser christian.westli@tieto.com Oppvarming 1 Nå situasjon Teknologien er her. Mulighetene teknologi gir har vært her lenge

Detaljer

Vedlegg til digitaliseringsstrategi for HSO. Handlingsplan 2015 2018

Vedlegg til digitaliseringsstrategi for HSO. Handlingsplan 2015 2018 Vedlegg til digitaliseringsstrategi for HSO Handlingsplan 2018 Handlingsplan for digitalisering og velferdsteknologi HSO Gjennomførte tiltak Fokusområde Tiltak Fremdrift Informasjon, opplæring og holdningsendring

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

2/9/ Velferdsteknologi

2/9/ Velferdsteknologi 12.09.2016 Velferdsteknologi HVA ER VELFERDSTEKNOLOGI? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Varslings- og lokaliseringsteknologi Varslings- og lokaliseringsteknologi Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Kristiansand/Vest-Agder 03.06. 2015 Samspill Høsten 2013 godkjente

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Bolig og velferdsteknologi i demensomsorgen

Bolig og velferdsteknologi i demensomsorgen Bolig og velferdsteknologi i demensomsorgen Oppdrag fra Helsedirektoratet: 1. Hvordan tilpasse boligen? Oppdrag fra Helsedirektoratet: 2. Hvordan bo lengre hjemme ved bruk av velferdsteknologi? Bakgrunn

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Gardermoen 6.november 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere, en

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Helsehus og responssenter Steinkjer 07.12. 2016 Prosjektleder Gro Anita Fosse Kommunal responssentertjeneste og

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten

Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten Gro Anita Fosse Rådgiver velferdsteknologi, Kristiansand kommune 16.09.2015 Virksomhet helsefremming og innovasjon Skal stimulere til at kommunen jobber

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi 03.05.2017 Venke Å. Nyhus Rådgiver service og forvaltning Kristiansand kommune Bakgrunn for prosjektet Okt. 2014:

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

Sluttrapport Velferdsteknologi

Sluttrapport Velferdsteknologi Sluttrapport Velferdsteknologi Utarbeidet av Alta kommune Vidar Thomassen og Hege Stenbakk Husbanken Hammerfest Referanse: 2013/4773-5 536.10/16716611 Saksbehandler Torill Pettersen 1 Kort oppsummering

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I ET FREMTIDSPERSPEKTIV

VELFERDSTEKNOLOGI I ET FREMTIDSPERSPEKTIV VELFERDSTEKNOLOGI I ET FREMTIDSPERSPEKTIV NORD-GUDBRANDSDAL Lesja Dovre Sel Vågå Lom Skjåk 2015-2016 SLUTTRAPPORT Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FORANKRING... 4 2.1 Etablering av velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Leverandørsamarbeid med Drammen kommune som krevende kunde

Leverandørsamarbeid med Drammen kommune som krevende kunde Leverandørsamarbeid med Drammen kommune som krevende kunde 21 Mars 2013 Petter Stølen Daglig leder Caretech AS Helhetlige løsninger for velferd, helse og omsorg, tilpasset individuelle behov, skaper: -

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET Astrid Nyeng Prosjektleder/ass programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet E-Helseuka 2015 Juni 2015 3 NASJONALE VELFERDSTEKNOLOGISKE

Detaljer

Plan Velferdsteknologi

Plan Velferdsteknologi Plan Velferdsteknologi Historikk > Temaplan for Velferdsteknologi Lenke til Temaplan Utarbeidet av en arbeidsgruppe Kari Hagen (saksbehandler/leder) Burhan Hassan (saksordfører, Helse og omsorgskomitéeen)

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Organisering... 3 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring... 4 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter

Detaljer

Implementering av velferdsteknologi v/ Prosjektleder Cathrine Einarsrud og Hanne Eggen

Implementering av velferdsteknologi v/ Prosjektleder Cathrine Einarsrud og Hanne Eggen Implementering av velferdsteknologi 22.09.2017 v/ Prosjektleder Cathrine Einarsrud og Hanne Eggen Innhold 1. Mål 2. Teknologi 3. Aktiviteter 4. Evaluering 5. Spredning i Oslo kommune 2 Mål 3 Trygghet og

Detaljer

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Prosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør

Detaljer