Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13"

Transkript

1 Sluttrapport Forstudie Omsorgsteknologi

2 Side 2 av 11 Innhold 1 Innledning Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi Rammer, ressursbruk og organisering Rammer Ressursbruk Organisering Omfang og avgrensning Målsetting Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål 3 Tilgjengelige løsninger Trygghetsalarmer/Kroppssensorer Smarthusteknologi/sensorer Roboter Automatiserte maskiner Sporingsteknologi Administrativ teknologi Nettbasert teknologi Telemedisin Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Handlingsmål Ubesvarte utfordringer Oppsummering og anbefalinger videre...11

3 Side 3 av 11 1 Innledning Omsorgsteknologi eller velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivid kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltagelse og livskvalitet. Denne type teknologi har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon (Hdir, 2012). Det er mange nasjonale føringer på området, det kan nevnes Nasjonal helse- og omsorgsplan , St. melding nr Et nyskapende og bærekraftig Norge, Teknologirådets rapport Fremtidens alderdom og ny teknologi, NOU 2011:11 og Meld. St om velferdsutdanninger. Det regionale Plom-nettverket, nå helse- og omsorgsnettverket, drøftet i møte (sak 003/12) mulighetene for et samarbeid om omsorgsteknologi. Det ble utformet et mandat til en regional forstudie. Med forstudien ønsket de å øke kommunenes kompetanse om omsorgsteknologi og på den måten identifisere hvilke grep kommunene bør ta knyttet til hensiktsmessig innføring. Forstudiens sluttrapport er besvart i henhold til prosjektmandat. Begrepet omsorgsteknologi og velferdsteknologi blir brukt litt om hverandre i rapporten. 2 Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi Rogers (2003) modell for spredning av innovasjon, trekker frem 5 strategiske faser, som nedenfor er tilpasset spredning av omsorgsteknologi (Clark & Goodwin, 2010). I helse og omsorg vil innovasjon kunne resultere i offentlig verdiskapning som skapes gjennom økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og tilfredshet hos pasient, bruker, helsepersonell og pårørende. Kunnskap: bevissthet, forståelse og fremskaffelse av kunnskap er viktig i første innovasjonstrinn Forankring: - spesielt på ledernivå fremheves som viktig. Beslutning: I denne fasen kommer diskusjonene. Fordeler og ulemper kommer frem. Her er det viktig at evidens og et godt kunnskapsgrunnlag er til stede. Forutsigbarhet med hensyn til økonomi må også være tilstede. Implementering: Her oppnås bedre forståelse av lokale barrierer og utfordringer for spredning. Evalueringer for å synliggjøre effekter i det lange løp er viktig Bekreftelse: Her avsluttes diskusjonen om videre bruk av innovasjon. Eventuelt beslutning for å ta innovasjon bredt i bruk tas. Implementering og spredning av innovasjon tar tid. Bruk og spredning avhenger av mange aktører (brukere, pårørende, kommune, leverandører osv). I tillegg skal dette settes inn i kommunale tjenestekjeder og avhenge av finansiering, endringsevne, innovasjonsevne og ikke minst politiske prioriteringer (Hdir, 2012)

4 Side 4 av 11 3 Rammer, ressursbruk og organisering 3.1 Rammer Forstudien er gjennomført i perioden til Det har vært ansatt en prosjektleder som antatt har jobbet 30% stilling. Ut over dette, har alle kommunene bidratt med prosjektgruppedeltagere, som har hatt ulike posisjoner i egen organisasjon. 3.2 Ressursbruk Det har vært gjennomført 7 hel/halvdags samlinger. Utover dette, har prosjektleder satt av tid til samordning og kommunebesøk for å kartlegge ihht aktivitetsplan. Prosjektleder og prosjektgruppedeltagere har vært på ulike kurs og konferanser med omsorgsteknologi som tema. Det har også vært lagt ned annen egeninnsats fra prosjektgruppedeltagerne. Kostnader i forbindelse med forstudien, ligger pr innenfor budsjett beskrevet i mandatet. 3.3 Organisering Forstudien har vært organisert og gjennomført i henhold til PLP (Prosjekt Leder Prosessen). Ansvarsforholdene i prosjektet har vært ivaretatt slik: Oppdragsgiver: Kommunene i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig (PA): Regional koordinator for Kongsbergregionen Styringsgruppe: Helse- og omsorgsnettverket i Kongsbergregionen Prosjektleder (PL): Helén Lippert Eidem Prosjektgruppe: Tove Rødberg Vedhus Nore og Uvdal, Grethe Karin Pettersen - Rollag, Mari Nordin Hustvedt Flesberg, Anne Lise Lilleland Tinn, Margit Rinde/Nina Øverbø - Hjartdal, Hanne Fylkesnes Notodden, Hanne Berntsen - Kongsberg Det er ikke etablert referansegruppe. 3.4 Omfang og avgrensning Forstudien har hatt som fokus å identifisere og gjennomføre aktiviteter som sikrer måloppnåelse. Pga tidsplanen, har det vært helt nødvendig å avgrense aktiviteten. Forstudien har allikevel bidratt til at det kan gis noen føringer til videre arbeid med et forprosjekt.

5 Side 5 av 11 4 Målsetting Overordnet mål med gjennomføringen av forstudien har vært å kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for kommunene og eventuelt foreslå hvordan kommunene bør samarbeide om dette videre. Det ble laget en aktivitetsplan som ble godkjent av helse- og omsorgsnettverket i september Planen har vært levende, og den har operasjonalisert handlingsmålene i mandatet. Hvert av handlingsmålene avsluttes med en vurdering det er dette som danner grunnlaget for oppsummeringen og anbefalingene videre. 4.1 Handlingsmål 1 Skape forståelse, forankring og forpliktelse i kommunene til å bidra aktivt i forstudien Kommunene har noe ulik struktur. Prosjektgruppedeltagerne har tatt opp tema omsorgsteknologi i ulike fora i egen kommune. Eksempler på fora kan være politiske utvalg, eldreråd, funksjonshemmedes råd, personalmøter, gruppemøter og ledermøter. Prosjektgruppedeltagerne har fått mye positiv respons samtidig som det har blitt stilt noen kritiske spørsmål om innføring og bruk av omsorgsteknologi. Dette viser at kompetanseheving på området er svært viktig være seg til politikere, administrasjon eller ansatte ute i drift. Videre har prosjektgruppedeltagerne vært på ulike kurs med omsorgsteknologi som tema, dette har bidratt til større innsikt på et område som er i stor utvikling. Alle kommunene i Kongsbergregionen har bidratt aktivt til denne forstudien. I nåværende fase er det allikevel veldig viktig at kommunene fortsetter å jobbe med å skape forståelse og trygghet i organisasjonen for hva omsorgsteknologi er. Flere kommuner tenker bl.a. å ha studietur til f.eks visningsleiligheten på Vitensenteret i Drammen eller besøk til Almas hus i Oslo. Med en større trygghet og mer kunnskap om omsorgsteknologi, vil det være enklere for politikere og administrasjon å gi dette prioritet med hensyn til å få det definert inn i budsjett- og handlingsplan, jfm Rogers fem faser for innovasjonsarbeid. 4.2 Handlingsmål 2 Etablere en regional arena for erfaringsutveksling vedrørende omsorgsteknologi Vi ser at det i prosjektet har vært svært nyttig med erfaringsutveksling mellom kommunene i Kongsbergregionen. I tillegg har vi fått mulighet til å kikke til hva Drammensregionen har gjort, spesielt gjennom Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon. Erfaringsutveksling mellom kommunene videreføres gjennom et forprosjekt (forprosjektet vil være den regionale arenaen). Det vil være fornuftig at kommunene i vår region videreutvikler et mer formalisert samarbeid med Drammensregionen. Arena Helseinnovasjon vil være sentral i dette arbeidet.

6 Side 6 av Handlingsmål 3 Tilgjengelige løsninger Kartlegge tilgjengelige løsninger innen området Vi har valgt å dele opp omsorgsteknologi i åtte ulike områder. Nedenfor er en beskrivelse av ulike løsninger for hver av de åtte områdene Trygghetsalarmer/Kroppssensorer. Trygghetsalarmer er etablert i alle kommunene. Det er derimot ulike modeller i drift og i all vesentlighet er de knyttet til analoge linjer. Alarmen går ulike steder brannvakta og legevakt, som så varsler hjemmetjenesten. Kongsberg er i utprøvingsfase på GSM alarmer, og har gode erfaringer. GSM alarmer kan i Kongsberg tilbys der det ikke er analog linje. Rollag sjekker også ut muligheten for å ta i bruk GPS alarm. En svært viktig faktor i forhold til trygghetsalarmer er det at analoge linjer på et tidspunkt (om noen år) forsvinner. Da må kommunene ha forberedt dette med hensyn til investering og utbytting. Når det gjelder kroppssensorer, har Cognita demonstrert epilepsialarm med GSM mottaker. Alle kommunene i regionen bør starte forberedelsene for skifte til GSM trygghetsalarmer. Dette bør være prioritert område, og det bør samtidig utredes for muligheten for felles alarmsentral i regionen. Epilepsialarmer er allerede kjent i markedet for de som jobber med hjelpemidler Smarthusteknologi/sensorer Prosjektleder og en prosjektgruppedeltager har vært i visningsleiligheten på Vitensenteret i Drammen. Denne leiligheten er for tiden rigget i henhold til et byggeprosjekt i Drammen kommune. Arena Helseinnovasjon er en sentral aktør, og har tilbudt Kongsbergregionen å bli med i et prosjekt (vedlegg 1) for å teste ut teknologi de har kalt Trygg om natten. Prosjektet definerer 10 boliger/sykehjemsrom hvor teknologien installeres. Om Kongsbergregionen ønsker å fordele innstalleringen mellom flere kommune, kreves en felles server løsning (Kongsbergskya). Ut over dette, er det etablert flere visningsleiligheten i Oslo, Akershus og Buskerud. Det finnes mange ulike løsninger og leverandører av denne teknologien, noe av teknologien er foreløpig lite utprøvd og har derfor mange mulige feilkilder. I tillegg er forstudien kjent med at smarthusteknologi er satt på agendaen ved bygging av omsorgsboliger i Hvittingfoss, Kongsberg kommune, dette prosjektet har egen fremdriftsplan. Forstudien legger frem konkret forslag om testing av konseptet til Arena Helseinnovasjon i to av regionens kommuner. Innstalleringen fordeles mellom Kongsberg (hjemmeboende) og Nore og Uvdal (sykehjemsrom/dementavdeling), i etterkant av at kommunene er etablert i Kongsbergskya.

7 Side 7 av Roboter Det finnes flere typer roboter på markedet, prosjektgruppen valgte å få selen PARO demonstrert av leverandøren PicoMed. PARO er mye brukt i demensomsorgen i Danmark har vist seg å ha god effekt på personer med demens. Selen er lite brukt i Norge og dyr i innkjøp. Den er ikke solid og eventuelle reparasjoner må skje i Danmark. Med hensyn til annen robot teknologi, har noen kommuner gitt uttrykk for at de er interessert i å se nærmere på støvsugerroboten. Selen PARO vil ikke bli prioritert i videre arbeid. Der i mot vil det være nyttig at støvsugerroboten blir vurdert nærmere den vil kunne avlaste i forhold til praktisk bistand. Investeringen av slikt utstyr antas til å være minimal ift å sette i gang på kort sikt Automatiserte maskiner Vi hadde en utvidet prosjektgruppe som fikk demonstrert medisinkabinett på Solstad bo- og behandlingssenter i Kongsberg. Dette var i forbindelse med signering av en rammeavtale i regionen. Ut over dette har vi hatt Dignio på besøk for å vise oss Pilly medisindispenser for bruk til hjemmeboende. Utfordringen med akkurat disse medisindispenserne, er at de må fylles opp manuelt. Dette er det signaler fra hjemmetjensten på at er mer tidkrevende enn den ordningen de har i dag. Altså ikke ressursbesparende i det hele tatt. Det de der i mot sier, er at det ville vært veldig interessant om medisindispenseren kunne vært tilpasset en rull med doseposer eller om apotekene kunne ha fylt dosetten. Selger i Dignio er i dialog med lokale apotek på Kongsberg for å se muligheter. Alle kommunene er interessert i å teste ut medisindispenser til utvalgte personer som mottar hjemmetjenester. Noen kommuner ser nytten av medisinkabinett, dette er for øvrig ikke noe forstudien har tatt videre vurderinger på. Det foreligger en rammeavtale i regionen hva vedgår dette. En av forstudiens prioriterte anbefalinger er at alle sju kommunene får anledning til å teste ut Pilly medisindispenseren (evnt annen leverandør) i forprosjektet. Det anbefales da at hver kommune definerer noen hjemmeboende som kan være med på ordningen. Det må gjøres en baseline på tidsbruk i forkant av innføringen, dette er svært viktig for å se effekten av tiltaket Sporingsteknologi Her har vi kun lest oss opp og kikket til andre prosjekter, bl.a i Drammen. Det vi har sett, er at bruk av sporingsteknologi også trenger et mottaksapparat som krever klare føringer og som kan ambulere ut. Dette mottaksapparatet er i noen tilfeller pårørende, andre ganger er det kommunale ressurser. Opplæring og support/service er også her et tema. Nytt lovforslag vedr GPS sporing ligger ute til høring. Forstudien avventer videre arbeid med lovforslaget

8 Side 8 av Administrativ teknologi Representanter fra Visma og Telenor har vært i prosjektgruppen og orientert om Mobil Omsorg og eventuell mulighet for fullversjon av Profil samt mulighetene de har ift smarthus/sensor/telemedisin. Kommunene er på ulikt ståsted når det gjelder å ta i bruk mobil løsning av fagsystem. Dette gjelder også hvorvidt det er lagt inn økonomiske midler til denne investeringen. Det er der i mot enighet blant kommunene om at dette må tas i bruk for å bli mer effektive og noen er også tydelig på at dette kan styrke brukermedvirkningen. Forstudien mener kommunene i regionen selv må vurdere hva som vil fungere lokalt, Mobil Omsorg eller fullversjonen av Profil. Noen kommuner har tatt høyde for denne investeringen allerede i Det anbefales at dette verktøyet forankres og implementeres parallelt med videre regionalt arbeid. I forhold til smarthus/sensor/telemedisin ønsker forstudien å være åpen også for andre aktører som ikke har posisjonen Visma har mot kommunene i regionen. Det er ikke tatt noen vurdering på om Visma sin posisjon slår positivt eller negativt ut i et eventuelt samarbeid Nettbasert teknologi Cognita viste frem hverdagsstruktur og kommunikasjon. Dette er til dels godt kjent i markedet for de som jobber med hjelpemidler. Forstudien vil ikke gå videre inn på dette Telemedisin KOLS kofferten som er i bruk ved Stavanger universitetssykehus og deres opptakskommuner ble beskrevet for prosjektgruppen. Her er gjort et svært grundig arbeid for å komme opp på det nivået de fungerer på i dag. Videre er det på gang et KOLS prosjekt i Telemark med Hjartdal og Notodden som piloter. På kommunebesøket i Notodden kom det frem at det var stor interesse for å se på muligheten for videokonferanse mellom kommune/fastlege/sykehus. Dette ønsket de at ble prioritert i regionssamarbeidet. Telemedisin har fokus i Helseløft samt at Hjartdal og Notodden er pilotkommuner i et allerede etablert KOLS prosjekt som antageligvis tar inn over seg bruk av KOLS koffert, forstudien har derfor ikke gått nærmere inn på innføringav KOLS koffert i regionen. Bruk av videokonferanseutstyr vil være helt nødvendig for gode og effektive tjenester med tjenestemottakeren i fokus. Det er imidlertid ikke noe forstudien anbefaler at tas inn i forprosjektet.

9 Side 9 av Handlingsmål 4 Kartlegge status for bruk av omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen Trygghetsalarmer brukes i alle kommuner, det er også omsorgsteknologi. Kommunene bruker Hjelpemiddelsentralen og det de kan tilby. Ut over dette er omsorgsteknologi tatt lite i bruk. Viktig at kommunene i regionen fortsetter å samarbeide og se på tvers av kommunegrenser. Det er mye upløyd mark, og forprosjektet vil være en god mulighet til å få systematisert en del testing som bereder grunnen for beslutninger som har økonomiske konsekvenser i administrasjonen og på politisk nivå. 4.5 Handlingsmål 5 Kartlegge planer for bruk av omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen Noen kommuner har beskrevet omsorgsteknologi i ulike planer Omsorgsteknologi må gis større oppmerksomhet og defineres inn i planverk som vedtas av politikerne 4.6 Handlingsmål 6 Koordinere forstudiens arbeid med allerede iverksatte tiltak/planer i kommunene som omhandler bruk av omsorgsteknologi Forstudien er kjent med annen aktivitet som har gått parallelt Forstudien har ikke tillagt dette stor oppmerksomhet 4.7 Handlingsmål 7 Innhente erfaringer fra andre kommuner/regioner som har tatt i bruk omsorgsteknologi Prosjektgruppa har vært på ulike kurs, hatt telefonisk kontakt og vært i møter med ulike. Det ligger mye informasjon tilgjengelig på internett. Forstudien har tatt informasjonen med seg i arbeidet

10 Side 10 av Handlingsmål 8 Identifisere hvilke områder i kommunene det vil være aktuelt/hensiktsmessig å ta i bruk slik teknologi i på kort sikt Kommunene har alle snakket om medisindispensere, ellers har det vært snakket om fallforebygging og ulike sensorer. Robot støvsuger har også vært nevnt. Noen ønsker sterkt fokus på hjemmeboende, mens andre kunne tenke seg å se på muligheter i sykehjemsdriften sin. Forstudien vil med sin anbefaling imøtekomme både hjemmetjeneste og sykehjemsdrift med vekt på medisindispensere og trygg på natt teknologi. 4.9 Handlingsmål 9 Etablere kontakt med aktuelle nasjonale arenaer og samarbeidspartnere som kan bistå kommunene i regionen i sitt videre arbeid med omsorgsteknologi Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon som nevnt Vitensenteret og Arena Helseinnovasjon har knyttet til seg mange viktige aktører i arbeidet sitt. Det øker kvaliteten på de tjenestene de kan tilby oss som kommuner Handlingsmål 10 Synliggjøre den regionale merverdien som forstudiet har bidratt til Forstudien har samlet et knippe engasjerte mennesker. Det har vært gode dialoger og utveksling av informasjon. Slik det er nå, har kommunene ulikt fokus på omsorgsteknologi. Denne arenaen er et godt verktøy for å heve kompetanse, ha de gode diskusjonene, se hva andre har gjort osv. Sammen blir vi gode! 4.11 Handlingsmål 11 Vurdere etablering av - og eventuelt etablere - en pilotløsning Se omtale av aktuelle løsninger/piloter under kapittel Utover disse 11 handlingsmålene (som også er beskrevet i mandatet), beskrev aktivitetsplanen at vi skulle ha fokus på etiske utfordringer og kostnadsanalyse. Forstudien hadde en halv dag med etikk på agendaen, også ble det ikke anledning til å se på en kostnadsanalyse. Dette ville tatt mer tid enn forstudien hadde til rådighet.

11 Side 11 av 11 5 Ubesvarte utfordringer I løpet av forstudien har det kommet opp mange utfordringer det er viktig å se videre på f.eks: Hvilken rolle får Hjelpemiddelsentralen i fremtiden? Hva kan søkes og anskaffes der? Flere teknologiske løsninger krever et større lager, mer logistikk, mer support og flere serviceteknikere - hvordan løse det regionalt? Ulike løsninger på alarmmottak nå kan det tenkes at Kongsbergskya kunne hatt 24:7 alarm og support for hele regionen? To mulige kundegrupper: de som ønsker å kjøpe teknologi for føre var prinsippet og de som allerede mottar helse- og omsorgstjenester. Hvem tar kostnaden for ny tekonologi bruker eller kommunen? Hvordan skal kommunene selge inn teknologiske løsninger i stede for personell til søkere av kommunale tjenester? Eks støvsugerrobot i stede for praktisk bistand til vask av gulv. Kostnadsanalyse Regional kunnskapsbase på området hvordan kunne det etableres? Like rutiner og prosedyrer for bruk av trygghetsalarm i regionen (i dag er det store variasjoner) 6 Oppsummering og anbefalinger videre Prosjektgruppa anbefaler oppstart av et forprosjekt for å videreføre samarbeidet om planlegging og hensiktsmessig innføring av Omsorgsteknologi i kommunene i Kongsbergregionen. Det er i vurderingen til handlingsmålene i kapittel sagt noe om hva som bør prioriteres på siden av et forprosjekt og hva som bør ha fokus i forprosjektet. Dokumentet «Prosjektmandat forprosjekt Omsorgsteknologi» utarbeidet av SuksIT og tilsluttet av det regionale helse- og omsorgsnettverket beskriver innhold og rammer for gjennomføring av et slikt forprosjekt.

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet I januar 2012 satte ti utvalgte kommuner i Midt-Norge i gang med Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Prosjektet gikk ut på at kommunene skulle prøve ut

Detaljer