Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE"

Transkript

1 ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/13 13/528 NF -STUDIESENTRET FINNSNES AS -SØKNAD TILSKUDD PROSJEKT "NÆRINGSRETTET HØYERE UTDANNING I MIDT TROMS 13/13 13/650 14/13 13/ /684 16/13 13/686 17/13 13/698 18/13 13/687 NF-UTVIKLINGSSENTRET FINNSNES -SØKNAD TILSKUDD NF- JUDA BEN HUR AS- SØKNAD TILSKUDD KJØP AV NY BÅT NF-PILA PUB & KULTUR AS- SØKNAD INVESTERINGSTILSKUDD NF- MEFJORD EIENDOM AS -TILSKUDD TIL INVESTERING NF- SENJA REISELIV AS/HAMN I SENJA -SØKNAD TILSKUDD NF -FISKERISERVICE SENJA AS -SØKNAD TILSKUDD UTARBEIDELSE A V PROSJEKT

2 ; l9/13 13/685 NF- SKALAND DAGLIGVARE AS - SØKNAD TILSKUDD FORPROSJEKT 20/13 13/675 NF- OLSEN RØR OG MEKANISKE AS- SØKNAD MIDLER FRA NÆRINGSFONDET /259 NF- SKALAND GRAPIDTE- SØKNAD TILSKUDD UTLØSNING SKRED Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 12/13 NÆR Sak 12/13 NF STUDIESENTRET FINNSNES AS SØKNAD TILSKUDD PROSJEKT "NÆRINGSRETTET HØYERE UTDANNING I MIDT-TROMS Saksbehandler: Arkivsaksm.: 13/528 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 12/13 Næring fondet Møtedato Innstilling: 1. StudiesenteJet Finn nes AS innvilges tilskudd stort kr til prosjekt Utvikling og etablering av regionalt næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 3 av 33

4 Sak 12/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saken gjelder søknad om tilskudd til utvikling og etablering av regional næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. Søknads beløp kr Totalbudsjett kr l Søker er Studiesenteret Finnsnes. Prosjektleder er Margoth Hovda-Lien. Studiesenteret Finnsnes har ledet prosjektet "Utvikling og etablering av næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms". I kortversjon går prosjektet ut på å: Kartlegge behov for næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. Utvikle bestillerkompetanse og måter å organisere utdanningen på, slik at næringslivet kan bli en aktiv bestiller og deltaker i kompetanseutviklingen i regionen. Initiere de første kursene. Finne en modell for kontinuerlig samarbeid om kompetanseheving og høyere utdanning. Vurdering: Prosjektet er i tråd med Troms fylkes næringspolitikk, som ønsker å "sikre og videreutvikle industrien i fylket med basis i kompetanse og naturgitte fortrinn og lokale forutsetninger". Studiesenteret har søkt og fått innvilget tilskudd fra Berg kommunes næringsfond til dette prosjektet i 2011 og Prosjektet er nå inne i sluttfasen og avsluttes ved utgangen av Arbeidet så langt er godt dokumentert i rapportform. Prosjektet har knyttet til seg samarbeidspartnere som bidrar til å løfte arbeidet med regionalt forankret kompetanseutvikling, og har hatt god framdrift. Prosjektet er godt forankret gjennom Profilgruppen (54 bedrifter) og Regionrådet (kommunene i Midt-Troms). Midt-Troms har de laveste utdanningsnivåene i landsdelen. Regionen har imidlertid et sterkt variert næringsliv. Det er en utfordring å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Ved å utvikle og etablere regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms vil en kunne heve kompetansen i næringslivet, gjøre arbeidsplassene mer attraktive og dermed styrke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft. Søknad kan støttes fullt ut i medhold av behandlingskriteriene pkt 2 som sier at støtte kan ytes med inntil 50 % av kapitalbehovet. Side 4 av 33

5 Sak 12/13 Støtte bør gis i fonn av tilskudd ettersom det dreier seg om såkalt "myk" støtte. En bør se bort fra behandlingskriteriene pkt 3, som sier at støtte som hovedregel skal gis i fonn av både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Tilskudd kan hentes fra fond for regionale utviklingsprosjekt ettersom dette er et regionalt prosjekt som flere kommuner støtter opp om. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 5.av 33

6 RFB.SO- Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2013 Arkivsak Berg nærings- og utviklingsfond Utvikling og etablering av regional næringsrettet høyere utdanning i Midt- Troms Kort beskrivelse Prosjektet vil utvikle en modell for samarbeid mellom næringslivet og kommunene i Midt-Troms, universitet/høgskoler og Studiesenteret Finnsnes, og utvikle en modell for næringsrettet høyere utdanning som er tilpasset næringslivets behov. Prosjektbeskrivelse Forprosjektet høsten 2011 bekreftet interesse og behov for næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. Sammen med 9 bedriftsledere og Høgskolen i Harstad utviklet vi et pilotkurs i "P raktisk ledelsese"(10 stp.) Da hovedprosjektet startet i 2012, gjennomførte vi pilotkurset med 30 studenter. Våren 2013 gjentok vi kurset med 26 studenter. Evalueringa var svært positiv. Vi har utviklet en effektiv kursmodell: 3 samlinger a 2 dager, med oppgaver mellom samlingene og hjemmeeksamen - som relaterer studiet til egen arbeidsplass. Og som gir 10 studiepoeng. Vi samarbeider med næringsetatene i de 8 kommunene og deltar på deres næringsforum. Kommunene har gjennom næringsfondene støttet oss økonomisk i 2011 og Prosjektet har nå ei ressursgruppe med 11 næringsledere fra hele Midt-Troms, som spiller inn kompetansebehov og utvikler kursbestillinger. Profilgruppen med 54 bedrifter og kommuner i regionen fungerer som referansegruppe. l styringsgruppa for prosjektet sitter sentrale personer innafor næringsliv og utdanning. Vi har også utviklet kurs i" Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" ( 10 stp) i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, og kurs i "G runnleggende logistikk og logistikkledelse"( 10 stp) i samarbeid med Høgskolen i Narvik. l september starter vi en 3-årig Teknisk Fagskole i Matteknikk i samarbeid med Skjervøy vgs med 11 studenter fra regionen, organisert med ukesamlinger ved Studiesenteret. Vi har gjennomført et 3 dagers kurs i "Offentlige anskaffelser" uten studiepoeng, men for å dekke et akutt behov. Vi organiserer også samarbeid mellom 10 økonomi-studenter fra regionen, slik at de kan oppnå bachelorgrad ved Høgskolen i Harstad. Når prosjektet avsluttes med en konferanse om " Næringsrettet høyere utdanning i distriktene" vil næringsrettet høyere utdanning være institusjonalisert - som en viktig del av tilbudet til Studiesenteret Finnsnes. Gjennom utprøving av praksis har utvikler vi både en modell for samarbeid og en kursmodell, pluss fleksibilitet til å dekke kompetansebehov i Midt-Troms.. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil -l-

7 RF Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Studiesenteret Finnsnes AS Org.nr: Postboks FINNSNES Kontaktperson Margoth Hovda-Lien Lunde FINNSNES Prosjektleder Margoth Hovda-Lien Lunde FINNSNES Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 2011, ROA - tilsagn AT 11/07, Forprosjekt til" Utvikling og etableringa av regional næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms", kr , ROA - tilsagn 39/11, Hovedprosjekt " Utvikling og etablering av regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms", kr , Støtte fra kommunale næringsfond fra 7 kommuner, tilsammen kr , Støtte fra kommunale næringsfond fra 7 kommuner, tilsammen kr Spesifikasjon Bakgrunn Midt-Troms har et av de laveste utdanningsnivåene i landsdelen. Regionen har imidlertid et sterkt variert næringsliv. Men det er en utfordring å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Ved å utvikle og etablere regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms vil en kunne heve kompetansen i næringslivet, gjøre arbeidsplassene mer attraktive og dermed styrke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft. Prosjektmål Prosjektet skal: Kartlegge behov for næringsrettet høyere utdanning i næringslivet i Midt-Troms. Utvikle bestillerkompetanse og måter å organisere utdanningen på, slik at næringslivet kan bli en aktiv bestiller og deltaker i kompetanseutviklingen i regionen. Initiere de første kursene. Finne en modell for kontinuerlig samarbeid om kompetanseheving og høyere utdanning. Forankring Studiesenteret Finnsnes AS har som formål å "arbeide for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, næringsliv og offentlig forvaltning". Næringslivet i regionen har bekreftet behovet for næringsrettet høyere utdanning, og støttet prosjektet gjennom Profilgruppen ( 54 bedrifter og kommuner i Midt-Troms). Regionrådet i Midt-Troms støtter prosjektet. Næringsetatene i kommunene støtter prosjektet. -2-

8 RF Prosjektet er i tråd med Troms fylkes næringspolitikk, som ønsker å "sikre og videreutvikle industrien i fylket med basis i kompeta nse og naturgitte fortrinn og lokale forutsetninger".(fylkesplanen for Troms , s.40) l RDA 's Nærings og utviklingsprogram understrekes betydningen av å utvikle den regionale og næringsmessige dimensjonen i utviklingen. Prosjektet som vil tilrettelegge for regionalt forankretr kompetanseutvikling, vil være i tråd med RDA 's målsetting og kan bidra til næringsmessig vekst i Midt-Troms. Prosjektorganisering Prosjektleder ra pportererer til styringsgruppa, og samarbeider med ressursgruppa i utviklinga av prosjektet. Prosjektleder har lang prosjekterfaring, og gruppene er sentrale innafo rutdanning, næringsliv og i regionen. SlYRINGSGRUPPA: Arnfinn Andersen, Universitetet i Tromsø ( leder), Bodil Olsvik, Høgskolen i Harstad Paul Dahlø, Regionrådet i Midt-Troms Randi Karlsen, Brødr. Karlsen AS Knut Ivar Hov, Bakkens verksted AS/ NHO Troms RESSURSGRUPPA: Toril Eidsto, Nortura AS John Harry Gundersen, Ferdighus AS Arild Haugan, AKTØR AS Knut Ivar Hov, Bakkens verksted Randi Karlsen, Brødr. Karlsen AS Odd Egil Nilsen, Lenvik kommune Hege Pedersen, Cominor AS Merethe Wallerheim, AMFI Finnsnes Geir-Henning Wintervoll, Finnfjord AS Anne-Brith Jensen, Demas AS Trine Gåre Hansen, Bardu Utvikling Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere er: Midt-Troms region råd De 8 kommunene ved næringssjefene Næringslivet gjennom blant annet Profilgruppen Universitetet og høgskolene i Troms og Finnmark Videregående skoler, eks. Skjervøy vgs Aktiviteter -3-

9 RF o Etablering av prosjektorganisasjon, med prosjektleder, styringsgruppe og referansegruppe. o Informasjonsarbeid i kommunene, regionrådet, næringsforum, profilgruppen. o Selge inn prosjektet til universitetet og høgskolene i Troms og Finnmark, og få kontaktpersoner ved alle lærestedene o Avdekke kompetansebehov, vurdere behov og aktualitet, og utvikle bestiller kompetanse. o Lage ferdig kursbestilling og inngå samarbeid med relevant høgskole, som utvikler studieplan og eksamenskrav i forhold til lo studiepoeng på bachelornivå. o Gjennomført to kurs i "P raktisk ledelse" og starter kurs i " Grunnleggende logistikk og logistikkledelse" og " Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" vinteren 2013/14. o Utvikle flere kurs for å dekke behov, markedsføre studiemodellen i regionen og overfor universitet/ høgskoler og innarbeide den i Studiesenterets portefølje. o Arrangere kurs i "Offentlige anskaffelser" ut fra akutt behov. o Starte opp Teknisk Fagskole i Matteknikk som går over 3 år. o Organisere økonomistudenter i regionen og legge til rette for at de få r studere og samarbeide i Kunnskapsparken, for å avslutte bachelorstudiet ved Høgskolen i Harstad. o Arrangere konferanse for å spre erfa ringen fra prosjektet og få større fokus på desentralisert og næringsrettet høyere utdanning. Målgrupper l. Studentersom får muligheter til studering nær heim plassen. 2. Næringslivet som får høyere utdanning tilpasset sine behov. 3. Andre som får tilbud om utdanning nært hjem plassen 4. Næringsetatene i kommunene får styrket samarbeidet med næringslivet og høyere utdanningsinstitusjonen. De kan få styrket sin posisjon som regional utviklingsaktør. 5. Studiesenteret får en modell for å drive næringsrettet høyere utdanning. 6. Universitetet og høgskolene får utviklet kapasiteten til å gi fleksible og regionale tilbud- bestilt av næringslivet. Resultat 1. 9 næringlivsledere har kartlagt kompetansebehov, og i samarbeid med Studiesenteret utviklet en bestilling som Høgskolen i Harstad har skreddersydd kurs i forhold til, på bachelornivå studenter fra privat og offe ntlig virksomhet har tatt "Praktisk ledelse" med godt resultat og god evaluering bedriftsledere fra hele Midt-Troms møtes hvert semester for å diskutere kompetanse og utdanningsbehov. 4. Kompetanse er blitt fast innslag på næringsforum deltakere ble godt skolert i "Offentlige anskaffe lser", i løpet av 3 kursdager. 6. Teknisk Fagskole for Matteknikk starter en distribuert klasse på Finnsnes med 11 studenter fra regionen. 7. Høgskolekurs i "G runnleggende logistikk og logistikkledelse"(lostp) og i "Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" ( 10 stp) settes i gang vinteren 2013/ øknomistudenter få r tilrettelagt for samarbeid og studering i Kunnskapsparken, for å ta bachelorgrad ved Høgskolen i Harstad. 9. Praktisk utprøving av modellen som den beste måten å sikre kontinuerlig næringsrettet utdanning

10 RF Effekter l. Interkommunalt samarbeid om næringsrettet kompetansearbeid. 2. En effe ktiv kursmodell for næringsrettet høyere utdanning. 3. Et næringsliv som etterspør næringsrettet høyere utdanning. 4. Etablert samarbeid med universitetet og høgskolene i landsdelen. 5. Kompetanseheving for befolkningen i regionen. 6. Pilotkurset "P raktisk ledelse" har fått svært god mottakelse og vil kanskje blir gjentatt. 7. Regionbasert næringsrettet høyere utdanning blir en viktig del av Studiesenterets aktivitet. 8. Næringsretttet høyere utdanning blir også en viktig oppgave for høyskoler og universitet. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Våren 2013: o Rapportering til RDA for o Aktiv markedsføring av " Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" (10 stp). Utsatt pga. lav påmelding o Gjennomfø ring av 2.kurs i " Praktisk ledelse" ( 10 stp) med 26 deltakere fra privat og offentlig virksomhet. o Kurs i "Offentlige anskaffe lse". Forsøk på å få universitetet til å lage et 10stp-kurs lyktes ikke. Det ble et godt 3 dagers kurs med advokat fra KPMG. o Planlegging og møtevirksomhet med Høgskolene i Harstad og Narvik for å starte kurset " Grunnleggende logistikk og logistikkledelse " som et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen. Endte med at Narvik tok fagansvar for kurset. o Arbeid for å kunne tilby 3.års fordypning i økonomi, slik at alle i regionen som har en 2 årig utdanning, kan få fullføre bachelorgrad. Ikke eget kurs på Finnsnes, men tilrettelegging slik at 10 studenter kan fullføre sine studier på Finnsnes og ta eksamen i Harstad. o Arbeid for å få i gang Teknisk Fagskole i Matteknikk, siden Midt-Troms har de fleste matproduksjonsbedriftene i fylket. o Forsøk på å få i gang forkurset til Ingeniørhøgskolen, o Møter med styringsgruppa og ressursgruppa. Høsten 2013: o Organisering av økonomi-utdanninga for 10 studenter. o Oppstart av Teknisk Fagskole i Matteknikk med 11 studenter fra regionen. o Markedsføring og rekruttering til "G runnleggende logistikk og logistikkledelse" o Få avtale med U it Campus Alta om kurs i " Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" til vinteren o Undersøke muligheten for forkurs til ingeniørutdanning fra høsten o Søknader om økonomisk støttet fra Profilgruppen og de kommunale næringsfondene. o Arrangere en spredningkonferanse. o Møter med styringsgruppe og ressursgruppe. o Delta i næringsforum o Rapport og avslutning Kostnadsplan

11 RF Kj øp av tjenester, 375 pr time Opphold, møter Presentasjonsmateriell Prosjektledelse 75%, 375 pr time Prosjektmedarbeider 250 pr. time Reiseutgifter Sum kostnad Finansieringsplan Tittel Egenandel Studiesenteret Egeninnsats ( 250 pr. arbeidstime) Kommunale næringsfond Kursavgift Profilgruppen Region rådet Troms fylkeskommune Sum finansiering SUM Geografi 1900-Troms, 1922-Bardu, 1924-Målselv, 1925-Sørreisa, 1926-Dyrøy, 1927-Tranøy, 1928-Torsken, 1929-Berg, 1931-Lenvik Vedleg liste - 6 -

12 Sak 13/13 NÆR-Sak 13/13 NF- UTVIKLINGSSENTRET FINNSNES - SØKNAD TILSKUDD aksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/650 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 13/13 NæJingsfondet Møtedato Innstilling: 1. Fergesambandet Andøy Senja AS innvilge tilskudd stort kr l O 000 til fot-prosjektplan som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over fond for regionale utviklingsmidler. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann ide 6 av 33

13 Sak 13/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saken gjelder søknad om tilskudd til forprosjektplan, som skal tjene som utgangspunkt for et større forprosjekt for konseptet "Kystvei Bodø- Tromsø". Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr (korrigert). Søker er Fergesambandet Andøy Senja AS. Prosjektleder er Utviklingssenteret ved Per Inge Søreng. Forprosjektet er oppfølging av en forstudie (vedlagt) Utviklingssenteret har laget på oppdrag fra Fergesambandet Andøy Senja AS, for å vurdere mulighetene for å utvikle en ytre kystvei mellom Bodø og Tromsø. Forstudien konkluderte med at dette konseptet bør følges opp med en helhetlig satsing fra fylkene, regionene og reiselivsnæringa. Forprosjektet skal forankres langs hele den tenkte strekningen som konseptet omfatter. I første omgang er det imidlertid kommunene Andøy, Berg og Torsken som tenkes å være potensielle bidragsytere til å få laget en forprosjektplan som skal beskrive forprosjektet i sin helhet. I e post etter at søknad var levert opplyses det at også kommunene Lenvik og Tromsø inviteres med for å bidra til å finansiere forprosjektplanen. Målet er å etablere Ytre kystvei Bodø - Tromsø som konsept innen utgangen av 2016 for å skape sammenheng mellom etablerte strekninger med status Nasjonal Turistveg. Forprosjektplanen tenkes ferdigstilt innen utgangen av 2013, og skal danne grunnlag for søknad om finansiering av selve forprosjektet. Forprosjekt vil starte opp når full fmansiering er på plass. Side 7 av 33 l

14 Sak 13/13 Vurdering: Tiltaket vil være til nytte for reiselivsaktører og andre næringsinteresser, både lokalt og regionalt. Reiselivsutvikling er en uttalt strategi i planer på alle nivå, og det å få på plass nødvendig infrastruktur, også på samferdselsområdet, er essensielt for å få til en god utvikling. Søknaden er vedlagt forstudie som konkluderer med en videre satsing. Kostnadsplan og finansieringsplan i søknaden er summert til kr I ettertid er ytterligere to kommuner kommet til på finansieringssiden, og rammen har økt til kr Fem kommuner er søkt om kr hver, mens Fergesambandet Andøy Senja AS stiller med kr I henhold til behandlingskriteriene pkt 2 kan det gis støtte med inntil 50 % av kapitalbehovet. Søknaden er innenfor dette, og kan i så måte støttes fullt ut. Ettersom dette er et prosjekt hvor flere kommuner samarbeider, kan støtten hentes fra fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 8 av 33

15 BERG KOMMUNE Aclmin1stras onr>n RF \VP - 7 OKT Z013 Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2013 Berg nærings- og utviklingsfond Søknad om finansiering forprosjektplan Arkivsak Kort beskrivelse Konseptet "Kystvei Bodø-Tromsø" Prosjektbeskrivelse Iløpet av våren 2013 leverte Utviklingssenteret AS, på oppdrag fra Fergesambandet Andøy Senja AS, fra oss en forstudie som vurderte mulighetene for å utvikle en ytre kystvei mellom Bodø og Tromsø. Forstudien konkluderte med at dette konseptet både trenger og fortjener en helhetlig satsing fra større aktører som fylkene, regionene og reiselivsnæringa. Vi har derfor blitt bedt om 5 fortsette arbeidet med turistkonseptet "Kystvei Bodø-Tromsø". Basert på vårt tidligere arbeid med forstudien for dette konseptet ønsker vi nå å gå inn i et langt bredere forprosjektarbeid forank ret langs hele den tenkte strekning som konseptet omfatter. For å sikre tilstrekkelig finansiering til et bredt forprosjektarbeid blir vi nødt til å igangsette arbeidet med en grundig forprosjektplan som vil være grunnlaget for hovedfinansiering av forprosjektet. Dette krever naturlig nok en del timers arbeid og noen reiser for å presentere våre planer for potensielle prosjekteiere. l samråd med Fergesambandet har vi vurdert kommunene Andøy, Berg og Torsken som potensielle bidragsytere i denne fasen av prosjektet. Vi søker derfor om støtte til prosjektplanarbeidet basert på følgende finansieringsplan: Fergesambandet Andøy Senja AS: Andøy kommune: , Berg kommune: , , Torsken kommune: , Total finansiering: , Vår oppdragsgiver og vi ønsker å holde momentet i dette spennende prosjektet i gang. Håper derfor på snarlig tilbakemelding slik at arbeidet kan gjenopptas så fort som mulig. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker l Prosjekteler Fergesambandet Andøy Senja AS Org.nr:

16 Hf Funksjon Navn Adresse/poststed Mob1l Kontaktperson Prosjektleder Per Inge Søreng Utviklingssenteret AS C/0 Fergesambandet Andøy Senja AS, Postboks ANDENES Postboks SOS 9305 FINNSNES Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Se vedlagt forstudie. Prosjektmål Etablere Ytre kystvei Bodø-Tromsø som konsept innen utgangen av 2016 for å skape sammenheng mellom etablerte strekninger med status Nasjonal turistvei. Forankring Målet med de søkte midler er å fastslå forankring langs hele veistrekningen. Prosjektorganisering Målet med de søkte midler er a fastslå dette. Samarbeidspartnere Må let med de søkte midler er å fastslå dette. Aktiviteter Målet med de søkte midler er fastslå dette. Målgrupper Nærings- og samfunnsaktører langs den tenkte veistrekning. Resultat Vurdere muligheten for etablering av Ytre kystvei Bodø-Tromsø innen juli Skape entusiasme og eierskap til hovedprosjekt langs veistrekningen. Avdekke trusler og usikre moment. Sikre finansiering for hovedprosjekt Effekter Øke antall turister langs ytre kystvei Bodø-Tromsø med mål om å sikre utsatte fergesamband og utvikle Vesterålen, Senja og Kvaløya som attraktive reisemu Tids- og kostnadsplan Tidsplan Malet er å ha en forprosjektplan på plass innen utgangen av året. Dette er da g runnlaget for søknad om finansiering av selve forprosjektet. forprosjekt vil starte opp når full finansiering er på plass

17 RF Kost nadspla n Tittel SUM Arbeid forprosjektplan Reiser ifm finansiering forprosjekt Sum kostnad Finansieringsplan Tittel Andøy kommune Berg nærings - og utviklingsfond Fergesambandet Andøy Senja AS Torsken kommune Sum finansiering SUM Geografi 1928-Torsken Berg Ved1eg liste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Forstudie endelig.pdf Søknad om finansiering forprosjektplan.docx

18 Page l of l Wenche Håkonsen Fra: Per-Inge Søreng no) Sendt: 5 oktober :02 Til: Kopi: Emne: no; Postmottak- Berg kommune Søknad om prosjektmidler Ytre kystriksveg Bodø-Tromsø Vedlegg: Prosjektspesifikasjon.docx Att. Ordfører. Jeg viser til søknad fra Utviklingssenteret, Finnsnes, ang prosjektmidler tll forprosjekt Ytre kystriksveg Bodø Tromsø. Til Info så har vi bestemt at også kommunene Lenvik og Tromsø blir invitert til å delta l prosjektet med samme inngangssum, kr ,-. Videre legger jeg ved en prosjektskisse. VI håper deres kommune blir med og vi ser frem til et godt samarbeide. Med vennlig hilsen Fergesambandet Andenes-Gryllefjord A/S Per-Inge Søreng Prosjektansvarlig e-post: Tlf

19 BERG KOMMU JE Prosj e ktspesifi kasj on n ' c Kl' striks V c i fj ()el o - '/',. [) 1115" Bakgrunn Fergesambandet Andøy Senja AS engasjerte Utviklingssenteret AS til å utarbeide en forstudie rundt konseptet Ytre Kystriksvei Bodø-Tromsø. Forstudien ble overlevert vinteren 2013 og konkluderte med at konseptet både trenger og fortjener en helhetlig satsing. Initiativet gjennom forstudien har dannet grunnlag for et felles prosjekt mellom fylkene, regionene, Statens vegvesen/nasjonale turistveger og reiselivsnæringa. Et møte ble gjennomført mellom de fleste av partene hvor resultatet fra forstudien ble presentert og beslutning om videre arbeid ble tatt. Basert på forstudiens konklusjoner og signaler gitt i møtet mellom partene har Fergesambandet Andøy Senja AS valgt å gå ett steg videre i prosessen. Vi har derfor engasjert Utviklingssenteret AS til å gjennomføre et forprosjekt på konseptet. Mål Ufektmal Formålet med å etablere dette konseptet vil være å øke antall turister og næringstransport langs ytre kystvei Bodø-Tromsø med mål om å sikre utsatte fergesamband og utvikle Vesterålen, Senja og Kvaløya som attraktive reisemål. Resultatmål i mulig hovedprosjekt Forprosjektet vil arbeide med utgangspunkt i et mål om: Å et å blere Ytre Kystriksvei Bodø-Tromsø som konsept innen utgangen av 2016 for å skape sammenheng mellom etablerte strekninger med status Nasjonal turistvei. Resultatmål forprosjekt Forprosjektet har følgende konkrete målsetninger: Vurdere muligheten for etablering av turistkonseptet Ytre Kystriksvei Bodø-Tromsø innen juli 2014, herunder: a. Skape entusiasme og identifisere eierskap til konseptet langs hele veistrekningen. b. Avdekke mulige trusler og kritiske risikofaktorer i konseptet. c. Sikre finansiering for et mulig hovedprosjekt. Forprosjektet vil munne ut i en sluttrapport og fagdokumentasjon som vil underbygge prosjektets viktigste konklusjoner. Prosjektbeskrivelse Utdypende beskrivelse av forprosjektet vil følge av det arbeid som nå initieres gjennom produksjonen av en forprosjektplan. Dette vil tentativt avsluttes først primo desember 2013 da

20 forfinansiering av prosjektarbeidet er avhengig av støtte gjennom ulike kommunale næringsfond (se forfinansieringsplan nedenfor). Dette tar erfaringmessig noe tid. Organisasjon Forprosjektet er tenkt organisert som vist i illustrasjonen. Ytterligere detaljer avklares i arbeidet med forprosjekt planen. Prosjektonsvorlig l ( r g,, unh,uult l flr rrløv Sr n1.r t,s I'Pr lnt;t Sørl.'n ProsJrktleder l llvrklrn;:,,pl lin r l,\s 1\ j ;tq: e ll!<:kki r u ri Styr mgsgruppr!,.(,l f fjii \t'lll oil tl t'l r 1.1 "'t- if l\.lp t L Prosjektstøtte lidd<: l u '! "' c l ('IH'lL : : P Ressursbruk Budsjett og finansiering av forprosjektet avklares nærmere i arbeidet med forprosjektplanen og dette arbeid forfinansieres etter planen nedenfor. Det forutsettes imidlertid at mulige prosjekteiere som fylkene, regionene og turistnæringen berørt vil være vesentlige økonomiske bidragsytere i selve forprosjektet. Fergesambandet Andøy Senja AS: Andøy kommune: Berg kommune: lenvik kommune: Torsken kommune: Tromsø kommune: Total finansiering: 10000, , ,- 1 00, , ,- Kolbjørn Johan Martin Adolfsen, styrets leder Per Inge Søreng, prosjektansvarlig

21 Sak 14/13 NÆR-Sak 14/13 NF- JUDA BEN HUR AS - SØKNAD TILSKUDD KJØP AV NY BÅT Saksbehandler: Arkiv aksm.: 13/668 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Sak nr.: Utvalg 14/13 æringsfondet Møtedato Innstilljng: l. Juda Ben Hur AS innvilges til kudd tort kr l til utgifter i forbindelse med reiser og prosjektoppfølging som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gi om bagatellmessig støtte. 3. Dekning over konummalt utviklingsfond. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann ide lo av 33

22 Sak 14/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Søknaden gjelder tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med reiser og prosjektoppfølging (innleie av konsulent) i forbindelse med bygging av nytt fiskefartøy, ikke til selve investeringen. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Juda Ben Hur AS ved Tommy Nilsen. Prosjektleder er Tommy Nilsen. Juda Ben Hur AS ved Tommy Nilsen eier 51 % av selskapet som nå bygger nytt fartøy. De resterende eiemadelene er fordelt på Nergård AS og Nergård Senj a AS. Fartøyet som bygges er 14,9 meter og rigget for snurrevad og not. Fartøyet skal bygges i Polen og ferdigstilles på Moen Marin AS på Kolvereid. For å følge opp byggingen og sikre god framdrift og unngå budsjettoverskridelser, samt følge opp at kvaliteten i byggearbeidet tilfredsstiller de krav som er satt, er det behov for et antall reiser til Polen. Det er i søknaden stipulert l O reiser for Skipskompetanse AS og 5 reiser for Tommy Nilsen. Skipskompetanse AS ved Siv.ing.Per Jørgen Silden vil ha hovedansvaret for oppfølgingen i Polen. Moen Marin AS har totalansvaret for det endelige fartøy. Vurdering: Det er utlyst inntil l million i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr l Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av næringsfondssaker første halvår Det er derfor innstilt på å ikke støtte søknad fullt ut. Det har tidligere vært gitt tilskudd til lignende prosjekt. Dog ikke fullt ut i henhold til søknadsbeløp, men støtte har vært gitt i form av tilskudd alene. Det er sett bort fra behandlingskriteriene pkt 3 som sier at støtte som hovedregel skal gis som både lån og tilskudd, ettersom det her dreier seg om "myk" støtte. Fiskerinæringen er viktig for Berg, og nye fiskebåter må ses på som et pluss for næringsutviklingen i kommunen. Innovasjon Norge ser svært positivt på prosjektet og vil gå inn og gi støtte til selve investeringen når prosjektet kommer så langt. Det vil bli oppfattet som et positivt signal fra kommunen dersom det gis støtte forut for selve investeringen. Støtte kan hentes fra kommunalt utviklingsfond. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 11 av 33

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17. 08. 2017 Tid:ll:00-13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan-Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.11.2013-07.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.11.2013-07.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2989/13 Regdato:04.11.2013 Saksnr: 10/1210-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/ØKO/UA Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ ARBEIDSFORHOLD Lnr: 2998/13 Regdato:04.11.2013 Saksnr: 11/1617-8 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2014-05.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2014-05.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 275/14 Regdato:05.02.2014 Saksnr: 09/610-249 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/HAK Dok.beskr: SVAR - ANG. INNKASSOVAREL UTBYGGING Lnr: 276/14 Regdato:05.02.2014 Saksnr: 13/760-3 Dok.type: /U

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Møterom 2A Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall: Jan

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL OVERORDNET INFO VEDR SØKER - Søker: Omstillingsprogrammet i Rollag Kommune - Kontaktperson: Espen Berg - Espen.berg@rollag.kommune.no;

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 26.02.2010 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/10 09/1034 KARTLEGGING I

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0015 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregionen Finnsnes - samspill mellom by og bygd Kort

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Søknad Søknadsnr. 2017-0248 Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Støtteordning Prosjektnavn Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland Virkningsstudie avvikling Bodø hovedflystasjon og verdiskapsningsstudie

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Søknad Søknadsnr. 2014-0053 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Prosjektnavn Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Kort beskrivelse Prosjektet "Byregionen

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll Søke tilskudd Helle Bygdevoll 20.04.2017 Søke støtte til utviklingsprosjekter Regionale utviklingsmidler Utviklingsprosjekt Prosess og prosjektbeskrivelse Rød tråd Praktiske tips og råd Våre tilskuddsordninger

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Trond Abelsen. Berit Sivertsen,

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 17.2013 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 16. desember 2013 kl. 09.00-15.00 Sted: Kulturhuset, Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård (til 13.30), Randi Lillegård,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Søknad Søknadsnr. 2016-0029 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0029 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Forprosjekt Surf Kombucha Kort beskrivelse Surf Kombucha har hatt produksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 24.02.2016 Tid: 12:00-14:30 Til stede på møtet: Sigurd Stormo, leder Tor Arne Gransjøen, styremedlem Liv Torill Pettersen,

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 7. april 2014 Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 13.10.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800 eller epost: post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjodvær Møtedato: 14.05.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Oppfølgingsflagg: Følg opp HERØY KOMMUNE

Oppfølgingsflagg: Følg opp HERØY KOMMUNE Jan Nikolaisen Fra: RF13.50 Sendt: 7.juni 2016 11:26 Til: roy.skogsholm@heroy no.kommune.no; Post Herøy Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2016-0007 Vedlegg: Soknad-2016-00O7.pdf;

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer