Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE"

Transkript

1 ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/13 13/528 NF -STUDIESENTRET FINNSNES AS -SØKNAD TILSKUDD PROSJEKT "NÆRINGSRETTET HØYERE UTDANNING I MIDT TROMS 13/13 13/650 14/13 13/ /684 16/13 13/686 17/13 13/698 18/13 13/687 NF-UTVIKLINGSSENTRET FINNSNES -SØKNAD TILSKUDD NF- JUDA BEN HUR AS- SØKNAD TILSKUDD KJØP AV NY BÅT NF-PILA PUB & KULTUR AS- SØKNAD INVESTERINGSTILSKUDD NF- MEFJORD EIENDOM AS -TILSKUDD TIL INVESTERING NF- SENJA REISELIV AS/HAMN I SENJA -SØKNAD TILSKUDD NF -FISKERISERVICE SENJA AS -SØKNAD TILSKUDD UTARBEIDELSE A V PROSJEKT

2 ; l9/13 13/685 NF- SKALAND DAGLIGVARE AS - SØKNAD TILSKUDD FORPROSJEKT 20/13 13/675 NF- OLSEN RØR OG MEKANISKE AS- SØKNAD MIDLER FRA NÆRINGSFONDET /259 NF- SKALAND GRAPIDTE- SØKNAD TILSKUDD UTLØSNING SKRED Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 12/13 NÆR Sak 12/13 NF STUDIESENTRET FINNSNES AS SØKNAD TILSKUDD PROSJEKT "NÆRINGSRETTET HØYERE UTDANNING I MIDT-TROMS Saksbehandler: Arkivsaksm.: 13/528 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 12/13 Næring fondet Møtedato Innstilling: 1. StudiesenteJet Finn nes AS innvilges tilskudd stort kr til prosjekt Utvikling og etablering av regionalt næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 3 av 33

4 Sak 12/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saken gjelder søknad om tilskudd til utvikling og etablering av regional næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. Søknads beløp kr Totalbudsjett kr l Søker er Studiesenteret Finnsnes. Prosjektleder er Margoth Hovda-Lien. Studiesenteret Finnsnes har ledet prosjektet "Utvikling og etablering av næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms". I kortversjon går prosjektet ut på å: Kartlegge behov for næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. Utvikle bestillerkompetanse og måter å organisere utdanningen på, slik at næringslivet kan bli en aktiv bestiller og deltaker i kompetanseutviklingen i regionen. Initiere de første kursene. Finne en modell for kontinuerlig samarbeid om kompetanseheving og høyere utdanning. Vurdering: Prosjektet er i tråd med Troms fylkes næringspolitikk, som ønsker å "sikre og videreutvikle industrien i fylket med basis i kompetanse og naturgitte fortrinn og lokale forutsetninger". Studiesenteret har søkt og fått innvilget tilskudd fra Berg kommunes næringsfond til dette prosjektet i 2011 og Prosjektet er nå inne i sluttfasen og avsluttes ved utgangen av Arbeidet så langt er godt dokumentert i rapportform. Prosjektet har knyttet til seg samarbeidspartnere som bidrar til å løfte arbeidet med regionalt forankret kompetanseutvikling, og har hatt god framdrift. Prosjektet er godt forankret gjennom Profilgruppen (54 bedrifter) og Regionrådet (kommunene i Midt-Troms). Midt-Troms har de laveste utdanningsnivåene i landsdelen. Regionen har imidlertid et sterkt variert næringsliv. Det er en utfordring å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Ved å utvikle og etablere regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms vil en kunne heve kompetansen i næringslivet, gjøre arbeidsplassene mer attraktive og dermed styrke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft. Søknad kan støttes fullt ut i medhold av behandlingskriteriene pkt 2 som sier at støtte kan ytes med inntil 50 % av kapitalbehovet. Side 4 av 33

5 Sak 12/13 Støtte bør gis i fonn av tilskudd ettersom det dreier seg om såkalt "myk" støtte. En bør se bort fra behandlingskriteriene pkt 3, som sier at støtte som hovedregel skal gis i fonn av både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Tilskudd kan hentes fra fond for regionale utviklingsprosjekt ettersom dette er et regionalt prosjekt som flere kommuner støtter opp om. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 5.av 33

6 RFB.SO- Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2013 Arkivsak Berg nærings- og utviklingsfond Utvikling og etablering av regional næringsrettet høyere utdanning i Midt- Troms Kort beskrivelse Prosjektet vil utvikle en modell for samarbeid mellom næringslivet og kommunene i Midt-Troms, universitet/høgskoler og Studiesenteret Finnsnes, og utvikle en modell for næringsrettet høyere utdanning som er tilpasset næringslivets behov. Prosjektbeskrivelse Forprosjektet høsten 2011 bekreftet interesse og behov for næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms. Sammen med 9 bedriftsledere og Høgskolen i Harstad utviklet vi et pilotkurs i "P raktisk ledelsese"(10 stp.) Da hovedprosjektet startet i 2012, gjennomførte vi pilotkurset med 30 studenter. Våren 2013 gjentok vi kurset med 26 studenter. Evalueringa var svært positiv. Vi har utviklet en effektiv kursmodell: 3 samlinger a 2 dager, med oppgaver mellom samlingene og hjemmeeksamen - som relaterer studiet til egen arbeidsplass. Og som gir 10 studiepoeng. Vi samarbeider med næringsetatene i de 8 kommunene og deltar på deres næringsforum. Kommunene har gjennom næringsfondene støttet oss økonomisk i 2011 og Prosjektet har nå ei ressursgruppe med 11 næringsledere fra hele Midt-Troms, som spiller inn kompetansebehov og utvikler kursbestillinger. Profilgruppen med 54 bedrifter og kommuner i regionen fungerer som referansegruppe. l styringsgruppa for prosjektet sitter sentrale personer innafor næringsliv og utdanning. Vi har også utviklet kurs i" Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" ( 10 stp) i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, og kurs i "G runnleggende logistikk og logistikkledelse"( 10 stp) i samarbeid med Høgskolen i Narvik. l september starter vi en 3-årig Teknisk Fagskole i Matteknikk i samarbeid med Skjervøy vgs med 11 studenter fra regionen, organisert med ukesamlinger ved Studiesenteret. Vi har gjennomført et 3 dagers kurs i "Offentlige anskaffelser" uten studiepoeng, men for å dekke et akutt behov. Vi organiserer også samarbeid mellom 10 økonomi-studenter fra regionen, slik at de kan oppnå bachelorgrad ved Høgskolen i Harstad. Når prosjektet avsluttes med en konferanse om " Næringsrettet høyere utdanning i distriktene" vil næringsrettet høyere utdanning være institusjonalisert - som en viktig del av tilbudet til Studiesenteret Finnsnes. Gjennom utprøving av praksis har utvikler vi både en modell for samarbeid og en kursmodell, pluss fleksibilitet til å dekke kompetansebehov i Midt-Troms.. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil -l-

7 RF Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Studiesenteret Finnsnes AS Org.nr: Postboks FINNSNES Kontaktperson Margoth Hovda-Lien Lunde FINNSNES Prosjektleder Margoth Hovda-Lien Lunde FINNSNES Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 2011, ROA - tilsagn AT 11/07, Forprosjekt til" Utvikling og etableringa av regional næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms", kr , ROA - tilsagn 39/11, Hovedprosjekt " Utvikling og etablering av regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms", kr , Støtte fra kommunale næringsfond fra 7 kommuner, tilsammen kr , Støtte fra kommunale næringsfond fra 7 kommuner, tilsammen kr Spesifikasjon Bakgrunn Midt-Troms har et av de laveste utdanningsnivåene i landsdelen. Regionen har imidlertid et sterkt variert næringsliv. Men det er en utfordring å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Ved å utvikle og etablere regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms vil en kunne heve kompetansen i næringslivet, gjøre arbeidsplassene mer attraktive og dermed styrke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft. Prosjektmål Prosjektet skal: Kartlegge behov for næringsrettet høyere utdanning i næringslivet i Midt-Troms. Utvikle bestillerkompetanse og måter å organisere utdanningen på, slik at næringslivet kan bli en aktiv bestiller og deltaker i kompetanseutviklingen i regionen. Initiere de første kursene. Finne en modell for kontinuerlig samarbeid om kompetanseheving og høyere utdanning. Forankring Studiesenteret Finnsnes AS har som formål å "arbeide for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, næringsliv og offentlig forvaltning". Næringslivet i regionen har bekreftet behovet for næringsrettet høyere utdanning, og støttet prosjektet gjennom Profilgruppen ( 54 bedrifter og kommuner i Midt-Troms). Regionrådet i Midt-Troms støtter prosjektet. Næringsetatene i kommunene støtter prosjektet. -2-

8 RF Prosjektet er i tråd med Troms fylkes næringspolitikk, som ønsker å "sikre og videreutvikle industrien i fylket med basis i kompeta nse og naturgitte fortrinn og lokale forutsetninger".(fylkesplanen for Troms , s.40) l RDA 's Nærings og utviklingsprogram understrekes betydningen av å utvikle den regionale og næringsmessige dimensjonen i utviklingen. Prosjektet som vil tilrettelegge for regionalt forankretr kompetanseutvikling, vil være i tråd med RDA 's målsetting og kan bidra til næringsmessig vekst i Midt-Troms. Prosjektorganisering Prosjektleder ra pportererer til styringsgruppa, og samarbeider med ressursgruppa i utviklinga av prosjektet. Prosjektleder har lang prosjekterfaring, og gruppene er sentrale innafo rutdanning, næringsliv og i regionen. SlYRINGSGRUPPA: Arnfinn Andersen, Universitetet i Tromsø ( leder), Bodil Olsvik, Høgskolen i Harstad Paul Dahlø, Regionrådet i Midt-Troms Randi Karlsen, Brødr. Karlsen AS Knut Ivar Hov, Bakkens verksted AS/ NHO Troms RESSURSGRUPPA: Toril Eidsto, Nortura AS John Harry Gundersen, Ferdighus AS Arild Haugan, AKTØR AS Knut Ivar Hov, Bakkens verksted Randi Karlsen, Brødr. Karlsen AS Odd Egil Nilsen, Lenvik kommune Hege Pedersen, Cominor AS Merethe Wallerheim, AMFI Finnsnes Geir-Henning Wintervoll, Finnfjord AS Anne-Brith Jensen, Demas AS Trine Gåre Hansen, Bardu Utvikling Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere er: Midt-Troms region råd De 8 kommunene ved næringssjefene Næringslivet gjennom blant annet Profilgruppen Universitetet og høgskolene i Troms og Finnmark Videregående skoler, eks. Skjervøy vgs Aktiviteter -3-

9 RF o Etablering av prosjektorganisasjon, med prosjektleder, styringsgruppe og referansegruppe. o Informasjonsarbeid i kommunene, regionrådet, næringsforum, profilgruppen. o Selge inn prosjektet til universitetet og høgskolene i Troms og Finnmark, og få kontaktpersoner ved alle lærestedene o Avdekke kompetansebehov, vurdere behov og aktualitet, og utvikle bestiller kompetanse. o Lage ferdig kursbestilling og inngå samarbeid med relevant høgskole, som utvikler studieplan og eksamenskrav i forhold til lo studiepoeng på bachelornivå. o Gjennomført to kurs i "P raktisk ledelse" og starter kurs i " Grunnleggende logistikk og logistikkledelse" og " Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" vinteren 2013/14. o Utvikle flere kurs for å dekke behov, markedsføre studiemodellen i regionen og overfor universitet/ høgskoler og innarbeide den i Studiesenterets portefølje. o Arrangere kurs i "Offentlige anskaffelser" ut fra akutt behov. o Starte opp Teknisk Fagskole i Matteknikk som går over 3 år. o Organisere økonomistudenter i regionen og legge til rette for at de få r studere og samarbeide i Kunnskapsparken, for å avslutte bachelorstudiet ved Høgskolen i Harstad. o Arrangere konferanse for å spre erfa ringen fra prosjektet og få større fokus på desentralisert og næringsrettet høyere utdanning. Målgrupper l. Studentersom får muligheter til studering nær heim plassen. 2. Næringslivet som får høyere utdanning tilpasset sine behov. 3. Andre som får tilbud om utdanning nært hjem plassen 4. Næringsetatene i kommunene får styrket samarbeidet med næringslivet og høyere utdanningsinstitusjonen. De kan få styrket sin posisjon som regional utviklingsaktør. 5. Studiesenteret får en modell for å drive næringsrettet høyere utdanning. 6. Universitetet og høgskolene får utviklet kapasiteten til å gi fleksible og regionale tilbud- bestilt av næringslivet. Resultat 1. 9 næringlivsledere har kartlagt kompetansebehov, og i samarbeid med Studiesenteret utviklet en bestilling som Høgskolen i Harstad har skreddersydd kurs i forhold til, på bachelornivå studenter fra privat og offe ntlig virksomhet har tatt "Praktisk ledelse" med godt resultat og god evaluering bedriftsledere fra hele Midt-Troms møtes hvert semester for å diskutere kompetanse og utdanningsbehov. 4. Kompetanse er blitt fast innslag på næringsforum deltakere ble godt skolert i "Offentlige anskaffe lser", i løpet av 3 kursdager. 6. Teknisk Fagskole for Matteknikk starter en distribuert klasse på Finnsnes med 11 studenter fra regionen. 7. Høgskolekurs i "G runnleggende logistikk og logistikkledelse"(lostp) og i "Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" ( 10 stp) settes i gang vinteren 2013/ øknomistudenter få r tilrettelagt for samarbeid og studering i Kunnskapsparken, for å ta bachelorgrad ved Høgskolen i Harstad. 9. Praktisk utprøving av modellen som den beste måten å sikre kontinuerlig næringsrettet utdanning

10 RF Effekter l. Interkommunalt samarbeid om næringsrettet kompetansearbeid. 2. En effe ktiv kursmodell for næringsrettet høyere utdanning. 3. Et næringsliv som etterspør næringsrettet høyere utdanning. 4. Etablert samarbeid med universitetet og høgskolene i landsdelen. 5. Kompetanseheving for befolkningen i regionen. 6. Pilotkurset "P raktisk ledelse" har fått svært god mottakelse og vil kanskje blir gjentatt. 7. Regionbasert næringsrettet høyere utdanning blir en viktig del av Studiesenterets aktivitet. 8. Næringsretttet høyere utdanning blir også en viktig oppgave for høyskoler og universitet. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Våren 2013: o Rapportering til RDA for o Aktiv markedsføring av " Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" (10 stp). Utsatt pga. lav påmelding o Gjennomfø ring av 2.kurs i " Praktisk ledelse" ( 10 stp) med 26 deltakere fra privat og offentlig virksomhet. o Kurs i "Offentlige anskaffe lse". Forsøk på å få universitetet til å lage et 10stp-kurs lyktes ikke. Det ble et godt 3 dagers kurs med advokat fra KPMG. o Planlegging og møtevirksomhet med Høgskolene i Harstad og Narvik for å starte kurset " Grunnleggende logistikk og logistikkledelse " som et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen. Endte med at Narvik tok fagansvar for kurset. o Arbeid for å kunne tilby 3.års fordypning i økonomi, slik at alle i regionen som har en 2 årig utdanning, kan få fullføre bachelorgrad. Ikke eget kurs på Finnsnes, men tilrettelegging slik at 10 studenter kan fullføre sine studier på Finnsnes og ta eksamen i Harstad. o Arbeid for å få i gang Teknisk Fagskole i Matteknikk, siden Midt-Troms har de fleste matproduksjonsbedriftene i fylket. o Forsøk på å få i gang forkurset til Ingeniørhøgskolen, o Møter med styringsgruppa og ressursgruppa. Høsten 2013: o Organisering av økonomi-utdanninga for 10 studenter. o Oppstart av Teknisk Fagskole i Matteknikk med 11 studenter fra regionen. o Markedsføring og rekruttering til "G runnleggende logistikk og logistikkledelse" o Få avtale med U it Campus Alta om kurs i " Vertskap og guiding i arktisk reiseliv" til vinteren o Undersøke muligheten for forkurs til ingeniørutdanning fra høsten o Søknader om økonomisk støttet fra Profilgruppen og de kommunale næringsfondene. o Arrangere en spredningkonferanse. o Møter med styringsgruppe og ressursgruppe. o Delta i næringsforum o Rapport og avslutning Kostnadsplan

11 RF Kj øp av tjenester, 375 pr time Opphold, møter Presentasjonsmateriell Prosjektledelse 75%, 375 pr time Prosjektmedarbeider 250 pr. time Reiseutgifter Sum kostnad Finansieringsplan Tittel Egenandel Studiesenteret Egeninnsats ( 250 pr. arbeidstime) Kommunale næringsfond Kursavgift Profilgruppen Region rådet Troms fylkeskommune Sum finansiering SUM Geografi 1900-Troms, 1922-Bardu, 1924-Målselv, 1925-Sørreisa, 1926-Dyrøy, 1927-Tranøy, 1928-Torsken, 1929-Berg, 1931-Lenvik Vedleg liste - 6 -

12 Sak 13/13 NÆR-Sak 13/13 NF- UTVIKLINGSSENTRET FINNSNES - SØKNAD TILSKUDD aksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/650 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 13/13 NæJingsfondet Møtedato Innstilling: 1. Fergesambandet Andøy Senja AS innvilge tilskudd stort kr l O 000 til fot-prosjektplan som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over fond for regionale utviklingsmidler. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann ide 6 av 33

13 Sak 13/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saken gjelder søknad om tilskudd til forprosjektplan, som skal tjene som utgangspunkt for et større forprosjekt for konseptet "Kystvei Bodø- Tromsø". Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr (korrigert). Søker er Fergesambandet Andøy Senja AS. Prosjektleder er Utviklingssenteret ved Per Inge Søreng. Forprosjektet er oppfølging av en forstudie (vedlagt) Utviklingssenteret har laget på oppdrag fra Fergesambandet Andøy Senja AS, for å vurdere mulighetene for å utvikle en ytre kystvei mellom Bodø og Tromsø. Forstudien konkluderte med at dette konseptet bør følges opp med en helhetlig satsing fra fylkene, regionene og reiselivsnæringa. Forprosjektet skal forankres langs hele den tenkte strekningen som konseptet omfatter. I første omgang er det imidlertid kommunene Andøy, Berg og Torsken som tenkes å være potensielle bidragsytere til å få laget en forprosjektplan som skal beskrive forprosjektet i sin helhet. I e post etter at søknad var levert opplyses det at også kommunene Lenvik og Tromsø inviteres med for å bidra til å finansiere forprosjektplanen. Målet er å etablere Ytre kystvei Bodø - Tromsø som konsept innen utgangen av 2016 for å skape sammenheng mellom etablerte strekninger med status Nasjonal Turistveg. Forprosjektplanen tenkes ferdigstilt innen utgangen av 2013, og skal danne grunnlag for søknad om finansiering av selve forprosjektet. Forprosjekt vil starte opp når full fmansiering er på plass. Side 7 av 33 l

14 Sak 13/13 Vurdering: Tiltaket vil være til nytte for reiselivsaktører og andre næringsinteresser, både lokalt og regionalt. Reiselivsutvikling er en uttalt strategi i planer på alle nivå, og det å få på plass nødvendig infrastruktur, også på samferdselsområdet, er essensielt for å få til en god utvikling. Søknaden er vedlagt forstudie som konkluderer med en videre satsing. Kostnadsplan og finansieringsplan i søknaden er summert til kr I ettertid er ytterligere to kommuner kommet til på finansieringssiden, og rammen har økt til kr Fem kommuner er søkt om kr hver, mens Fergesambandet Andøy Senja AS stiller med kr I henhold til behandlingskriteriene pkt 2 kan det gis støtte med inntil 50 % av kapitalbehovet. Søknaden er innenfor dette, og kan i så måte støttes fullt ut. Ettersom dette er et prosjekt hvor flere kommuner samarbeider, kan støtten hentes fra fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 8 av 33

15 BERG KOMMUNE Aclmin1stras onr>n RF \VP - 7 OKT Z013 Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2013 Berg nærings- og utviklingsfond Søknad om finansiering forprosjektplan Arkivsak Kort beskrivelse Konseptet "Kystvei Bodø-Tromsø" Prosjektbeskrivelse Iløpet av våren 2013 leverte Utviklingssenteret AS, på oppdrag fra Fergesambandet Andøy Senja AS, fra oss en forstudie som vurderte mulighetene for å utvikle en ytre kystvei mellom Bodø og Tromsø. Forstudien konkluderte med at dette konseptet både trenger og fortjener en helhetlig satsing fra større aktører som fylkene, regionene og reiselivsnæringa. Vi har derfor blitt bedt om 5 fortsette arbeidet med turistkonseptet "Kystvei Bodø-Tromsø". Basert på vårt tidligere arbeid med forstudien for dette konseptet ønsker vi nå å gå inn i et langt bredere forprosjektarbeid forank ret langs hele den tenkte strekning som konseptet omfatter. For å sikre tilstrekkelig finansiering til et bredt forprosjektarbeid blir vi nødt til å igangsette arbeidet med en grundig forprosjektplan som vil være grunnlaget for hovedfinansiering av forprosjektet. Dette krever naturlig nok en del timers arbeid og noen reiser for å presentere våre planer for potensielle prosjekteiere. l samråd med Fergesambandet har vi vurdert kommunene Andøy, Berg og Torsken som potensielle bidragsytere i denne fasen av prosjektet. Vi søker derfor om støtte til prosjektplanarbeidet basert på følgende finansieringsplan: Fergesambandet Andøy Senja AS: Andøy kommune: , Berg kommune: , , Torsken kommune: , Total finansiering: , Vår oppdragsgiver og vi ønsker å holde momentet i dette spennende prosjektet i gang. Håper derfor på snarlig tilbakemelding slik at arbeidet kan gjenopptas så fort som mulig. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker l Prosjekteler Fergesambandet Andøy Senja AS Org.nr:

16 Hf Funksjon Navn Adresse/poststed Mob1l Kontaktperson Prosjektleder Per Inge Søreng Utviklingssenteret AS C/0 Fergesambandet Andøy Senja AS, Postboks ANDENES Postboks SOS 9305 FINNSNES Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Se vedlagt forstudie. Prosjektmål Etablere Ytre kystvei Bodø-Tromsø som konsept innen utgangen av 2016 for å skape sammenheng mellom etablerte strekninger med status Nasjonal turistvei. Forankring Målet med de søkte midler er å fastslå forankring langs hele veistrekningen. Prosjektorganisering Målet med de søkte midler er a fastslå dette. Samarbeidspartnere Må let med de søkte midler er å fastslå dette. Aktiviteter Målet med de søkte midler er fastslå dette. Målgrupper Nærings- og samfunnsaktører langs den tenkte veistrekning. Resultat Vurdere muligheten for etablering av Ytre kystvei Bodø-Tromsø innen juli Skape entusiasme og eierskap til hovedprosjekt langs veistrekningen. Avdekke trusler og usikre moment. Sikre finansiering for hovedprosjekt Effekter Øke antall turister langs ytre kystvei Bodø-Tromsø med mål om å sikre utsatte fergesamband og utvikle Vesterålen, Senja og Kvaløya som attraktive reisemu Tids- og kostnadsplan Tidsplan Malet er å ha en forprosjektplan på plass innen utgangen av året. Dette er da g runnlaget for søknad om finansiering av selve forprosjektet. forprosjekt vil starte opp når full finansiering er på plass

17 RF Kost nadspla n Tittel SUM Arbeid forprosjektplan Reiser ifm finansiering forprosjekt Sum kostnad Finansieringsplan Tittel Andøy kommune Berg nærings - og utviklingsfond Fergesambandet Andøy Senja AS Torsken kommune Sum finansiering SUM Geografi 1928-Torsken Berg Ved1eg liste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Forstudie endelig.pdf Søknad om finansiering forprosjektplan.docx

18 Page l of l Wenche Håkonsen Fra: Per-Inge Søreng no) Sendt: 5 oktober :02 Til: Kopi: Emne: no; Postmottak- Berg kommune Søknad om prosjektmidler Ytre kystriksveg Bodø-Tromsø Vedlegg: Prosjektspesifikasjon.docx Att. Ordfører. Jeg viser til søknad fra Utviklingssenteret, Finnsnes, ang prosjektmidler tll forprosjekt Ytre kystriksveg Bodø Tromsø. Til Info så har vi bestemt at også kommunene Lenvik og Tromsø blir invitert til å delta l prosjektet med samme inngangssum, kr ,-. Videre legger jeg ved en prosjektskisse. VI håper deres kommune blir med og vi ser frem til et godt samarbeide. Med vennlig hilsen Fergesambandet Andenes-Gryllefjord A/S Per-Inge Søreng Prosjektansvarlig e-post: Tlf

19 BERG KOMMU JE Prosj e ktspesifi kasj on n ' c Kl' striks V c i fj ()el o - '/',. [) 1115" Bakgrunn Fergesambandet Andøy Senja AS engasjerte Utviklingssenteret AS til å utarbeide en forstudie rundt konseptet Ytre Kystriksvei Bodø-Tromsø. Forstudien ble overlevert vinteren 2013 og konkluderte med at konseptet både trenger og fortjener en helhetlig satsing. Initiativet gjennom forstudien har dannet grunnlag for et felles prosjekt mellom fylkene, regionene, Statens vegvesen/nasjonale turistveger og reiselivsnæringa. Et møte ble gjennomført mellom de fleste av partene hvor resultatet fra forstudien ble presentert og beslutning om videre arbeid ble tatt. Basert på forstudiens konklusjoner og signaler gitt i møtet mellom partene har Fergesambandet Andøy Senja AS valgt å gå ett steg videre i prosessen. Vi har derfor engasjert Utviklingssenteret AS til å gjennomføre et forprosjekt på konseptet. Mål Ufektmal Formålet med å etablere dette konseptet vil være å øke antall turister og næringstransport langs ytre kystvei Bodø-Tromsø med mål om å sikre utsatte fergesamband og utvikle Vesterålen, Senja og Kvaløya som attraktive reisemål. Resultatmål i mulig hovedprosjekt Forprosjektet vil arbeide med utgangspunkt i et mål om: Å et å blere Ytre Kystriksvei Bodø-Tromsø som konsept innen utgangen av 2016 for å skape sammenheng mellom etablerte strekninger med status Nasjonal turistvei. Resultatmål forprosjekt Forprosjektet har følgende konkrete målsetninger: Vurdere muligheten for etablering av turistkonseptet Ytre Kystriksvei Bodø-Tromsø innen juli 2014, herunder: a. Skape entusiasme og identifisere eierskap til konseptet langs hele veistrekningen. b. Avdekke mulige trusler og kritiske risikofaktorer i konseptet. c. Sikre finansiering for et mulig hovedprosjekt. Forprosjektet vil munne ut i en sluttrapport og fagdokumentasjon som vil underbygge prosjektets viktigste konklusjoner. Prosjektbeskrivelse Utdypende beskrivelse av forprosjektet vil følge av det arbeid som nå initieres gjennom produksjonen av en forprosjektplan. Dette vil tentativt avsluttes først primo desember 2013 da

20 forfinansiering av prosjektarbeidet er avhengig av støtte gjennom ulike kommunale næringsfond (se forfinansieringsplan nedenfor). Dette tar erfaringmessig noe tid. Organisasjon Forprosjektet er tenkt organisert som vist i illustrasjonen. Ytterligere detaljer avklares i arbeidet med forprosjekt planen. Prosjektonsvorlig l ( r g,, unh,uult l flr rrløv Sr n1.r t,s I'Pr lnt;t Sørl.'n ProsJrktleder l llvrklrn;:,,pl lin r l,\s 1\ j ;tq: e ll!<:kki r u ri Styr mgsgruppr!,.(,l f fjii \t'lll oil tl t'l r 1.1 "'t- if l\.lp t L Prosjektstøtte lidd<: l u '! "' c l ('IH'lL : : P Ressursbruk Budsjett og finansiering av forprosjektet avklares nærmere i arbeidet med forprosjektplanen og dette arbeid forfinansieres etter planen nedenfor. Det forutsettes imidlertid at mulige prosjekteiere som fylkene, regionene og turistnæringen berørt vil være vesentlige økonomiske bidragsytere i selve forprosjektet. Fergesambandet Andøy Senja AS: Andøy kommune: Berg kommune: lenvik kommune: Torsken kommune: Tromsø kommune: Total finansiering: 10000, , ,- 1 00, , ,- Kolbjørn Johan Martin Adolfsen, styrets leder Per Inge Søreng, prosjektansvarlig

21 Sak 14/13 NÆR-Sak 14/13 NF- JUDA BEN HUR AS - SØKNAD TILSKUDD KJØP AV NY BÅT Saksbehandler: Arkiv aksm.: 13/668 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Sak nr.: Utvalg 14/13 æringsfondet Møtedato Innstilljng: l. Juda Ben Hur AS innvilges til kudd tort kr l til utgifter i forbindelse med reiser og prosjektoppfølging som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gi om bagatellmessig støtte. 3. Dekning over konummalt utviklingsfond. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann ide lo av 33

22 Sak 14/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Søknaden gjelder tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med reiser og prosjektoppfølging (innleie av konsulent) i forbindelse med bygging av nytt fiskefartøy, ikke til selve investeringen. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Juda Ben Hur AS ved Tommy Nilsen. Prosjektleder er Tommy Nilsen. Juda Ben Hur AS ved Tommy Nilsen eier 51 % av selskapet som nå bygger nytt fartøy. De resterende eiemadelene er fordelt på Nergård AS og Nergård Senj a AS. Fartøyet som bygges er 14,9 meter og rigget for snurrevad og not. Fartøyet skal bygges i Polen og ferdigstilles på Moen Marin AS på Kolvereid. For å følge opp byggingen og sikre god framdrift og unngå budsjettoverskridelser, samt følge opp at kvaliteten i byggearbeidet tilfredsstiller de krav som er satt, er det behov for et antall reiser til Polen. Det er i søknaden stipulert l O reiser for Skipskompetanse AS og 5 reiser for Tommy Nilsen. Skipskompetanse AS ved Siv.ing.Per Jørgen Silden vil ha hovedansvaret for oppfølgingen i Polen. Moen Marin AS har totalansvaret for det endelige fartøy. Vurdering: Det er utlyst inntil l million i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr l Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av næringsfondssaker første halvår Det er derfor innstilt på å ikke støtte søknad fullt ut. Det har tidligere vært gitt tilskudd til lignende prosjekt. Dog ikke fullt ut i henhold til søknadsbeløp, men støtte har vært gitt i form av tilskudd alene. Det er sett bort fra behandlingskriteriene pkt 3 som sier at støtte som hovedregel skal gis som både lån og tilskudd, ettersom det her dreier seg om "myk" støtte. Fiskerinæringen er viktig for Berg, og nye fiskebåter må ses på som et pluss for næringsutviklingen i kommunen. Innovasjon Norge ser svært positivt på prosjektet og vil gå inn og gi støtte til selve investeringen når prosjektet kommer så langt. Det vil bli oppfattet som et positivt signal fra kommunen dersom det gis støtte forut for selve investeringen. Støtte kan hentes fra kommunalt utviklingsfond. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 11 av 33

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer