VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE

2 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar med Kunnskapsløftet og Hamarskolen som merkevare. Skape gode rammer for et flerkulturelt og integrerende nærmiljø Ingeberg skole og SFO gir rom for fysiske og kreative utfoldelser Ingeberg skole har som mål å ha god dialog med elever, foresatte og nærmiljø, og legge til rette for økt foreldermedvirking Delta i kommunale nettverk Halvårs-og læringsplaner blir laget ut fra målsettingene i kunnskapsløftet Være praksisskole Analyse og oppfølging av brukerundersøkelser og kartlegging Fokus på å styrke det flerkulturelle perspektivet hos elever og foreldre Markere FN-dagen og TV-aksjonen Fysisk aktivitet for mellomtrinnet Opprettholde tilbud i svømming for 3. og 7.tr Varierte fellesaktiviteter gjennom året Fellessamlinger Varierte aktiviteter ute og inne i SFO, bruk av gymsal Gjennomføre foreldreskole Felles møter FAU+rektor Gjennomføre foreldremøter og utv. Samtaler to ganger pr. år + elevsamtaler ved behov Foreldremøte i SFO Ulike foreldre/besteforeldrearr. på SFO Samarbeid med Ingeberg barnehage og kroner i statlige midler/år Kveld Kveld hele året gjennom året 24.okt. Høst og vår Etter høstferien, fram til påskeferien Ca hver måned Okt./Nov. høst og vår Vår Fagnettverk Lærere /praksislærer / teamledere /lærere Alle assistenter MB, teamledere SFO-leder, fagarbeidere assistenter, SR, FAU, kontaktlærere SFO-tilsatte SFO-tilsatte /styrer

3 Elever, foreldre og ansatte skal være stolte av Ingeberg skole Flekkenga barnehage Utleie til lokale lag og foreninger Systematisk arbeid i FAU og driftsutvalget Skolen skal være ryddig og tiltalende til enhver tid ute og inne Drive skolen etter visjonen Et godt sted å være med vilje til å lære Påvirke politikere til å utbedre arbeidsrom for lærere CS, Skole og foreldre Alle Alle /Bolig & Eiendom/OO/Driftsu tv

4 BRUKERE Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Ingeberg skole har som mål å God ressursutnyttelse / org. av skoledagen gi god tilpasset opplæring og ved bruk av bl.a delingstimer/60 min.økter økt læringsutbytte til alle Bruke individuelt tilpassede læringsplaner elever, inkludert elever fra med fokus på grunnleggende ferdigheter, Ormseter Statlige Asylmottak. mål og vurdering. Ingeberg skole har som mål å styrke elevenes sosiale ferdigheter jfr. Blant annet OLWEUS-prosjektet Videreføre It`learning som læringsplattform Bevissthet mht vurdering og ulike læringsstrategier for å oppnå økt læringsutbytte Styrking av norsk, regning og engelsk på trinn tett på / tidlig innsats Lesekurs på mellomtrinnet Økt digitalisering i alle fag Bruk av vurderingsskjema i forbindelse med utvikl.samtale Kartlegging av alle elever inkl. Ormseter Leksehjelp Fokus på trivsel og trygghet som grunnlag for læring og utvikling Oppfølging og revidering av Handlingsplan mot mobbing Holde OLWEUS-arbeidet varmt på alle arenaer, i samarbeid med foresatte Holde OLWEUS-foreldremøte OLWEUS som tema på personalmøte Elevmegling Aktivt og systematisk elevrådsarbeid Klare regler og god konflikthåndtering Videreutvikle it`s learning. Skal brukes på alle trinn av elever, foreldre, lærere og rektor. Opplæring av ansatte/foresatte. Kollegaveil Fellestid 9,4 timer ekstra Delingstimer Delingstimer Ressurser / fellestid /fellestid Frist Ansvar Vurdering Vår Høst og vår Høsten Vår Høst og vår Lærere /lærere/ Prosjektgruppe Lærere MN,SR,RS,IT,BS /lærere Lesekurslærere IKT-ansv./Alle Kontaktærere Kontaktlærere assistenter Alle /teamledere alle MB MB/rektor Alle/rektor/SFO IKTansvarlig/alle

5 Jobbe i tråd med IKT Strategiplan MEDARBEIDER/ORGANISASJON Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har som mål å arbeide for inkluderende arbeidsmiljø Ingeberg skole skal gjennomføre medarbeidersamtaler minst en gang per år Ingeberg skole skal gjennomføre vernerunde etter fastsatt plan Ingeberg skole har som mål å redusere sykefraværet blant de ansatte God informasjon til alle medarbeidere Legge vekt på tilbakemeldinger og god dialog mellom kollegaer på tvers av fagområde 2 personalmøter i løpet av skoleåret Gjennomføre personalseminar? Infoperm til nytilsatte Fadderordning for nytilsatte Alle medarbeidere skal ha en utviklingsplan Gjennomføre samtalene ut fra plan Oppfølging av medarbeidersamtale Gå vernerunde en gang pr. år Gjennomføre analysen/risikoanalyse Lage handlingsplan som følger analysen Faste KAMU-møter Tilrettelegge for godt arbeidsmiljø preget av likeverdighet og inkludering. Bruke vikarer ved sykdom for å unngå unødvendig slitasje - innenfor økonomisk ramme Opprettholde gode arbeidsforhold etter blant annet intensjonen i Inkluderende arbeidsliv og god livsfasepolitikk økonomi 2 møter pr år, ustyr Vikarbudsjett høst og vår vår Vår skolestart Vår Vår 1. juni 20.juni 20.juni oktober og april Hele åre Alle /SFO-leder, sekretær /alle / SFOleder/ alle ansatte Vaktmester, verneombud, rektor TV, VO, rektor og sfoleder, sfo-leder, alle

6 ØKONOMI Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg Skole og SFO har som mål å drive innenfor gitte økonomiske og politiske rammer Ingeberg skole og SFO har som mål å avsette en reserve som gjør det mulig å holde rammene Ingeberg skole skal oppfattes som et helhetlig og godt samordnet tjenestetilbud God oppfølging av drifts-og lønnsbudsjettet gjennom kommunens økonomisystemer Tertialrapportering / månedsrapporter som følges opp med tiltak ved behov Videre investering i IKT-ustyr, som bærbare PC`er til elevene (4,3 elever pr pc) Utnytte rammetimetallstildeling og statlige midler på en optimal måte. Bruke rammeavtalen ved innkjøp God produktivitet/effektivitet gjennom god organisering og fokus på utnyttelse av de ansattes kompetanse ved å legge til rette for faglig og personlig utvikling. Godt samarbeid med like kjøreregler for skole/sfo. Leasing Fastsatte frister Ved årsskifte Rammetimer Mars 2011 Sekretær/rektor, Alle, SFOleder

7 KOMPETANSEPLAN Elevarkiv, IKT i alle fag, Vurdering, Etikk Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering LEGGE BEDRE TIL RETTE FOR AT ALLE RETNINGSLINJER BLIR FULGT RUNDT SKOLENS ELEVARKIV ØKE LÆRERNES IKT- KOMPETANSE JFR HAMAR KOMMUNES IKT-STRATEGI ØKE KOMPETANSE INNEN VURDERING, BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY ØKE DE ANSATTES KOMPETANSE OM KOMMUNENES ETISKE RETNINGSLINJER Møte med arkivar fra sentralarkivet Retningslinjer etter tilsyn etterleves Bedre rutiner rundt innføring i arkiv, og utlån Kurse ansatte i hva som er arkivverdig materiale, etterleve dette Ansatte kurses I It`s learning Groupwise Videre opplæring i Smartboard Videre opplæring i bruk av digitale verktøy i alle fag. Kurs ift IKT-strategi for Hamarskolen Kollegaveiledning/nettverkene Opplæring i bruk og dokumentasjon av nasjonale prøver Opplæring annet kartleggingsverktøy Sette av tid til kompetanseheving mht etiske retningslinjer og varsling (jfr medarbeiderundersøkelsen) Fellestid Fellestid Kollegaveiledning Kollegaveiledning Eksternt kurs. Kollegaveiledning IKT-gruppa Fellestid Fellestid Personalmøte Høst høst høst høst høst, CS Alle, Alle J., CS IKT-ansv. IKT-ansv. /IKT-ansv. Høst Fagnettverk Høst Spes.pedkoordinator Høst Høst MF/SB, rektor Høst /HK

8 Tiltak som videreføres/utvikles skoleåret ØLU Økt læringsutbytte Økt læringsutbytte for alle elever, ØLU, er et kommunalt prosjekt i samarbeid med Bredtvedt kompetansesenter som Ingeberg skole har deltatt i de tre foregående skoleår. Skolen har implementert prosjektet på skolen og viderefører dette arbeidet skoleåret Prosjektet dreier seg i første rekke om å øke lese- og skriveferdigheter og lære elevene gode strategier for læring. Elevvurdering Som en del av ØLU, skal vi jobbe mer bevisst med elevvurdering. Målet er at våre elever skal utvikle bevissthet rundt egen læring og egne læringsprosesser. De skal aktivt forholde seg til konkrete målsettinger i de ulike fag og kunne se sammenhenger mellom arbeidsinnsats og måloppnåelse og reflektere rundt og vurdere ulik grad av måloppnåelse. Vi ønsker at elevene våre skal utvikle tro på egne evner og ressurser. Samtidig skal elevene utvikle et realistisk bilde av seg selv i forhold til faglighet og sosial kompetanse. Vi øsnker å ta for oss trinn for trinn ift hva slags vurdering som skal gjøres i de ulike fag. Foreldreskole Alle foresatte ved Ingeberg skole med barn på 1.trinn vil bli invitert på to kvelder med Foreldreskole, i år som i fjor. Målet med Foreldreskolen er at det skal være hyggelige, sosiale kvelder hvor formålet er å bli kjent med hverandre, bli kjent med skolen, drøfte forventninger og lære om barnas skolehverdag. Tema og innhold vil blant annet være It s learning, veiledet lesing, god start på regning osv.

9 Elektronisk læringsplattform Ingeberg skole bruker den elektronisk læringsplattformen It s Learning. Alle trinn bortsett fra 1.trinn har tatt det i bruk, men det vil fortsatt være bruk for kollegalæring og avsatt tid til å jobbe med plattformen. Som en del av foreldreskolen blir også foresatte kurset. 1.trinn tar i bruk It`s Learning etter jul. Det skal jobbes med å lage en årsplan for trinnene mht opplæring. Det vil også være fokus på tekstbehandling dette året Elevarkiv Skolen skal jobbe for å få et bedre tilrettelagt elevarkiv. Vi samarbeider med sentralarkivet i Hamar Kommune for å bedre og utvikle våre interne rutiner. Dette gjøres opp mot de lover og forskrifter som finnes, også ift. spesialundervisning og enkeltvedtak. Lesekurs Skolen ønsker å gjennomføre lesekurs etter Bretvedt-modellen, så sant det er mulig innenfor praktiske og økonomiske rammer trinn prioriteres.

10 1. Område for vurdering: Arbeid med Olweus-programmet ved Ingeberg Skole DYPDYKK INGEBERG SKOLE Vi ville undersøke: Om vi ved å legge vekt på elevmegling som virkemiddel i Olweus-arbeidet, kunne få økt trivsel blant elevene ved skolen. Det var ønskelig å legge vekt på dette arbeidet da vi jobbet fram mot en evt. ny sertifisering som Olweus-skole, og som et av flere fokus på virksomhetsplanen i denne perioden. 3. De viktigste informantene: Er først og fremst elevene og deres respons på metoden, som et ledd i å øke trivselen blant elevene ved skolen. Ordningen administreres av elevrådet og ansvarlig for elevrådet. 4. Måloppnåelse: Olweus-programmet inneholder flere virkemidler for å opprettholde et godt sosialt miljø for elevene. Opplæringsloven 9 a sier noe om hvilke rettigheter elevene har ift psykososialt skolemiljø. Dermed er målet at alle elever skal ha et godt psykososialt skolemiljø, og elevmegling er ett av virkemidlene Ingeberg Skole benytter for å få til dette. Vi ønsket at antall elevsaker skulle reduseres. Det har ikke blitt gjort noen kartlegging av dette, men vi ønsket at frekvensen på elevmeglingen skulle økes, i tillegg til at antall elevsaker meldt til rektor skulle gå ned.

11 5. Metode: Innenfor Olweus-programmet har vi klassemøter som skal inneholde ulike temaer gjennom året. Dette skal være faste møtepunkter som foregår etter samme mønster hver gang. Dette er forutsigbart for elevene. I tillegg brukes elevmegling i saker mellom enkeltelever. Meglingen foregår ved hendelser i skolehverdagen. Hendelsene skal være enkeltstående, de er ofte preget av en konflikt som står i stampe, altså hvor elevene ikke klarer å komme til enighet uten hjelp. Det skal ikke være grove overtramp, disse skal fremdeles behandles av voksne. Det skal heller ikke bære preg av mobbing, ved at det er to parter som ikke er likeverdig, hvor det har skjedd negative ting over tid. Men det er hendelser som vi mener at elevene selv klarer å løse, ved hjelp av skolerte medelever. Elever fra 6. og 7. trinn velges til meglere. Dette skal være elever som har lyst på oppgaven, disse får tilbud om et kurs. Kurset holdes av ansvarlig for elevrådet. Meglingen skal gjennomføres etter et fast mønster hver gang. Møtet inneholder regler som begge parter må holde, f.eks å la den andre snakke uten å avbryte, ikke snakke stygt om den andre, være ærlig, holde det som blir sagt i møtet fortrolig, og forsøke å se etter løsninger sammen med den andre parten. Samtalen baserer seg videre på å få tydelig fram hva hendelsen innebærer (hendelsesforløp), hva som er konfliktens kjerne, og hvordan man kan finne løsninger, evt. tilgi hverandre og gå videre. Elevene forplikter seg til å følge det som har blitt bestemt under meglingen gjennom en skriftlig avtale, som skrives under av alle parter i møtet. Avtalen leveres så til koordinator/ansvarlig for elevrådet, som følger opp videre. 6. splan: Elevmegling gjennomføres kontinuerlig gjennom skoleåret. Før meglingen kan ta til, presenteres elevråd og meglere for resten av skolen på en fellessamling. Her dramatiseres en megleprosess, slik at alle elever vet hvordan elevmeglingen arter seg. Det er viktig at meglingen tas ganske raskt når en episode har oppstått, slik at en kan få ryddet opp i konflikten så raskt det lar seg gjøre. Dette er også viktig ift å få laget en avtale som fort som mulig, slik at elevene ikke stagnerer i, eller utarter en konflikt.

12 7. Tolkningsprosess: Ingeberg Skole ønsker at konflikter mellom elever skal ryddes opp i på lavest mulig nivå. Dette ansvarliggjør elevene, samtidig som det er en bevisstgjøring om at det først og fremst er egen oppførsel som gjør om elever trives på skolen eller ikke. Vi opplever at antall saker som meldes til rektor er på et lavt nivå. Det har gjennom året vært mange saker som har gått til elevmegling, flere enn tidligere år. Det har samtidig vært lite tilbakefall, dvs at det er få elever som sammen kommer til megling gjentatte ganger. 8. Konklusjon: vår skole vil arbeide for å videreutvikle: Ingeberg Skole har et klart standpunkt om at elevmegling nytter! Dette er noe vi ønsker å fortsette med, uavhengig av om skolen på nytt blir sertifisert som Olweus-skole. Arbeidet trenger ikke å bli sett opp mot Olweus-programmet, selv om det for oss har vært naturlig å gjøre det. Vi har sett en økning i antall saker meldt til meglerne, samtidig som det har vært en nedgang i antall meldte saker til rektor. Vi mener dette har en klar sammenheng, og mener derfor at megling er effektivt hos oss. Vi ser på denne form for konflikthåndtering som heldig, siden det ansvarliggjør elevene på en god måte. Samtidig er det forpliktende for de involverte, noe vi tror vil ha en preventiv virkning over tid. Vi trenger dykrtige og skolerte meglere, som ønsker å gjøre en god jobb for sine medelever. Det må settes av tid både til opplæring, til informasjon til resten av skolen, og til gjennomføring av selve meglingen.

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer