Produktivitet grunnlag for vekst og velferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktivitet grunnlag for vekst og velferd"

Transkript

1 Produktivitet grunnlag for vekst og velferd NIMA 1 år Presentasjon 12. mars 215

2 s sammensetning Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim Direktør Marianne Andreassen, Oslo Spesialrådgiver Tore Eriksen, Oslo Styreleder og selvstendig næringsdrivende Siri Beate Hatlen, Bærum Forretningsfører Hans Olav Karde, Tromsø Virksomhetsleder Anne May Mauritzen, Stavern Konkurransedirektør Christine Benedichte Meyer, Bergen Professor Kjell Gunnar Salvanes, Bergen Direktør Simen Vier Simensen, Oslo Professor Peter Birch Sørensen, Danmark 2

3 Rapporten 1. Sammendrag og kommisjonens forslag 2. Mandat og arbeidet i kommisjonen 3. Utfordringer for norsk økonomi og framtidig produktivitetsvekst 4. Produktivitetsutviklingen i Norge 5. Hva kan Norge lære av andre land? 6. Hva driver produktivitetsveksten? 7. Urbanisering og produktivitet 8. Omstilling og vekst i norsk næringsliv 9. Innovasjon og entreprenørskap 11. Regulering av byggenæringen 12. Arbeidstidsreguleringer 13. Offentlige støtteordninger 14. Offentlig eierskap 15. Effektivisering av offentlig sektor 16. Kommunesektoren 17. Utdanningssektoren 18. Samferdselssektoren 19. Gjennomføring av reformer 1. Konkurranse og regulering 3

4 Det store bildet Produktivitetsveksten var på topp internasjonalt 196-7, lavere etter det, uenighet om framtidig vekst Norsk produktivitetsvekst lavere etter 25, ikke særnorsk problem, utvikling som andre sammenlignbare land Særnorsk utfordring: oljenæringen vil ikke lenger være motor for vekst, nye næringer må overta Stor offentlig sektor og velferd skal finansieres med eldre befolkning 4

5 Svakere produktivitetsvekst ute Japan USA Storbritannia EU Gjennomsnittlig vekst i timeverksproduktivitet. Glattet i prosent Kilde: Bergeaud, Cette og Lecat (214)1-1 5

6 Svakere produktivitetsvekst etter Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent Snitt: 3 pst. Snitt:,8 pst Kilde: Statistisk sentralbyrå 6

7 Utviklingen deles med andre land Arbeidsproduktivitet i utvalgte OECD-land. BNP per timeverk. Indekser. 1995=1 Danmark Tyskland Sverige USA Fastlands-Norge Kilde: OECD og Finansdepartementet 7

8 Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten Prosent av BNP for Fastlands-Norge 16 Har hatt sterke impulser fra olje og offentlige budsjetter 16 Budsjettunderskudd som andel av trend Prosent av trend-bnp for Fastlands-Norge Kilde: NOU 213:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. 8 8

9 Godt utgangspunkt for omstillinger, men omstillinger er krevende Høyt velstandsnivå, oljefond på bok Partssamarbeid i arbeidslivet Stor omstillingsevne i næringslivet Høyt kunnskapsnivå Gode institusjoner Gode statsfinanser 9

10 Finland Sverige Danmark Malta Estland Norge Storbritannia Kypros Korea Irland Nederland Latvia Tsjekkia Frankrike Gjennomsnitt Luxembourg Slovakia Østerrike Kroatia Tyskland Belgia Litauen Portugal Slovenia Romania Ungarn Montenegro Hellas Spania Italia Bulgaria Albania Makedonia Tyrkia Polen Norske arbeidstagere er vant til omstilling 6 Andel av arbeidstakere som har rapportert substansiell restrukturering eller omorganisering de tre siste årene (211). Prosent Kilde: OECD. 1

11 Kommisjonens hovedpunkter Nye vekstmotorer etter oljeutbyggingen Må bygge på kompetanse og teknologi Næringspolitikk må fremme omstilling Bedre kunnskapsproduksjon og bedre utnyttelse av kunnskap Stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor i forhold til beste praksis Offentlige investeringer med høyere produktivitet og bedre kostnadskontroll Politiske beslutningsprosesser for langsiktige resultater 11

12 Reformbehov: Næringsliv I Norge plasserer seg middels i OECD (innovasjon, nyetablering, utdanning, forskning), ikke godt nok for topp inntektsnivå over tid Liten kompleksitet, lite bedriftsspesifikk (immateriell) kunnskapskapital, lite privat eierskap Investering i digital infrastruktur og teknologisk læring fra utlandet Bedre kvalitet og kobling høyere utdanning forskning næringsliv 12

13 Reformbehov: Næringsliv II Stor variasjon i produktivitetsutviklingen i privat tjenesteyting Høy produktivitetsvekst i varehandel, IKT og bank/finans Øvrig tjenesteyting har stått stille i 1 år Vurdere reguleringer opp mot produktivitet og åpnere konkurranse Må over på høyere kompetanse 13

14 Reformbehov: Næringspolitikk Effektiviseringspotensial i landbruk og matindustri, reguleringer hemmer fiskeri Kostnadsdrivende reguleringer, mange klageinstanser, mange pålegg, eks bygg Bedre bruk av arbeidskraften og arbeidstidsordninger, særlig i helse, politi, skole og oljesektor Klimapolitikk gjennomføres med effektivitet, lik kostnad for reduksjon av utslipp mellom næringer 14

15 Lave investeringer i immateriell kapital USA Japan (25) Canada (25) Storbritannia Sverige Belgia Danmark Nederland Finland Frankrike Slovenia Ungarn (25) Tyskland Tjekkia Østerrike Luxembourg Irland Australia (26) Portugal Estland (25) Spania Slovakia (26) Polen (25) Italia Norge (25) Hellas Prosent av BNP Organisatorisk kapital mv. Programvare, kodebiblioteker mv. Immaterielle verdier (FoU, patentering, varemerker, mv.) Kilde: OECD. 15

16 Er norsk økonomi kompleks nok? Kilde: Center of International Development (CID) ved Harvard University. 16

17 Mesteparten av produktivitetsveksten skjer gjennom teknologisk adopsjon Potensial for årlig produktivitetsvekst. Prosent Teknologisk adopsjon Innovasjon G19 75% 25% 4 Høyt utviklede økonomier 55% 45% 2 Framvoksende økonomier 82% 18% 6 Kilde: McKinsey. 17

18 Høyere bidrag til produktivitetsvekst i foretak med høy eksport Bidrag til årlig gjennomsnittlig produktivitetsvekst i fastlandsnæringene Høy eksport Lav eksport Vekst per år Fastlandsnæringer Industri og bergverk Tjenester eksl. boligtjenester Kilde: Statistisk sentralbyrå. 18

19 Lav produktivitetsvekst i mange tjenestenæringer Utvikling i arbeidsproduktivitet i k- og s-sektor. Indeks 1995=1 Markedsrettede skjermede næringer utenom varehandel, IKT og bank og forsikring Konkurranseutsatte fastlandsnæringer Kilde: Statistisk sentralbyrå

20 Kilde: Konkurransetilsynet. Svak konkurranse i mange næringer Profesjonelle målgruppers opplevelse av i hvilken grad det er reell konkurranse i ulike markeder (28) Tele Forskning Bank Media Dagligvarer Luftfart Merkedet for elektrisk kraft Bokbransjen Fergetrafikk Helse Landbruk

21 Reformbehov: Kunnskap Svake resultater i grunnskolen, stort frafall i videregående og høyere utdanning Vi må løfte kunnskapsutviklingen for de store gruppene i utdanningssystemet, økte ferdigheter, læreplasser i yrkesfagene Sterkere organisering og ledelse av skolen, åpnere arbeidsmarked for lærere Begrense insentiver til kvantitet, bedre sikring av kvalitet, større institusjonsansvar og større institusjoner i høyere utdanning Mer åpen konkurranse om forskningsmidler og mindre politisk overstyring 21

22 Svake resultater til tross for høy ressursbruk Kilde: OECD. 22

23 Bekymringsfull lav fullføring i VGS Fullført videregående skole innenfor normert tid. Prosent Kilde: OECD. 23

24 Bekymringsfull lav fullføring i UH-sektoren Avlagt grad i løpet av 1 år Kilde: Statistisk sentralbyrå. 24

25 Vekst i kvantitet, men hva med kvalitet? Vekst i faglig og administrativt personale i UH-sektoren (1996=1) Administrative årsverk Forsknings- og undervisningsårsverk Studenter (heltidsekvivalenter) Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning. 8 25

26 Forskningsproduksjon i underkant av andre land målt etter antall siteringer Danmark Nederland Sverige Finland Norge Østerrike Kilde: NIFU

27 Reformbehov: Offentlig sektor Internasjonale sammenligninger viser stor ressursbruk uten bedre resultater Store forskjeller, ta ut effektiviserings-potensialet, sats på beste praksis Styringsproblem og strukturproblem For mange gode intensjoner, mer tydelige mål, mer fristilling med ansvar Mer systematisk bruk av digital kommunikasjon og moderne teknologi, inkl. velferdsteknologi Kommunereform og sterkere regionbyer 27

28 Betydelig effektiviseringspotensial i offentlig sektor Potensial for effektivisering basert på DEA-metode. Prosent SFO Kommunal pleie og omsorg Kommunal administrasjon Grunnskole Universitet og høyskoler Barnehage Politi Sykehusene Kilder: Diverse DEA-analyser

29 Gjennomsnitt Lærdal Harstad Kongsberg Nordfjord Kongsvinger Volda Kristiansund Bærum Drammen Ålesund Stavanger Voss Fredrikstad Haukeland Tromsø Levanger Moss Førde Ahus Sarpsborg Bodø Røros Tønsberg Kristiansand Martina Hansen Namsos Larvik Hagevik St. Olav Store forskjeller mellom institusjoner 1 8 Utnytting av operasjonskapasitet Kilder: Sykehusenes operasjonsplanleggingssystemer/riksrevisjonen. Prosent 29

30 Faktiske timer og overtidstimer Rigide vakt- og turnusordninger hemmer produktiviteten Prioriterte oppdrag (rød linje) Behov for 1 og tilgjengelighet av politi, hele landet, Antall prioriterte politioppdrag Kilde: 22. juli-kommisjonen. 3

31 Stort potensiale for økt bruk av IKT i offentlig sektor 31

32 Produksjonsindek s Store forskjeller i tjenestetilbudet i kommunene 15 Korrigert inntekt og produksjonsindeks. Landsgjennomsnitt= Regresjonslinje Pindeks=7,2+,318 Korr.inntekt Kommuneobservasjoner Kilder: Borge (214) og Kostra. Korrigert inntekt 32

33 Reformbehov: Offentlige investeringer Store investeringer med lite produktivitet Kostnadsoverskridelser og kostnadsdrift på store prosjekter Koble prioriteringsansvar og finansieringsansvar Organisering av offentlige innkjøp Organisering av IKT prosjekter 33

34 Stor samfunnsøkonomisk gevinst av lønnsomme veiinvesteringer Samfunnsøkonomisk netto nytte av veiinvesteringsprosjektene i NTP og NTP Mrd. kroner 5 4 Netto nytte NTP Netto nytte NTP Lønnsomhetsstrategi Planforslag Stortingsmelding Kilde: Nasjonal Transportplan og Nasjonal Transportplan

35 Kostnaden ved veibygging er høye Strekning Type vei Distanse Veibredde Antall broer Antall tunneler Trafikk Start planlegging Vedtak Byggestart Åpnet Totale omkostninger 2 Kostnad per km Finansiering Dal Boksrud 1 4-felts motorvei 11,2 km 2, m 3 18 biler per døgn Oktober 29 November mill. NOK 1,2 84 mill. NOK/km 2 Bompenger, fullfinansiert gjennom lån til bompengeselskapet Kilder: Statens Vegvesen, Trafikverket, Vejdirektoratet, McKinsey. Trelleborg - Vellinge 4-felts motorvei 9,6 km 21,5 m 1 12 biler per døgn Desember 29 November mill. NOK 2 52 mill. NOK/km 2 Statlig fullfinansiering Skejby - Skødstrup 4-felts motorvei 12, km 28, m 9 19 biler per døgn 2 22 Mars 25 September 28 7 mill. NOK 2 58 mill. NOK/km 2 Lokal fullfinansiering (amt/fylke) 35

36 Fra 65 mill. til 5,5 mrd. kroner 36 Kilde: Statens Vegvesen

37 Fra 8 mill. til 2,6 mrd. kroner 37 Foto: Knut Opeide

38 Fra 1 mrd. til 12,7 mrd. kroner 38 Foto: St. Olav Hospital

39 Reformbehov: Politikkens rolle Bedre beslutningsprosesser, bedre avveining av nytte mot finansiering Mer fornying, mindre bevaring Flytte oppmerksomhet fra bevilgninger til resultater Få kontroll med kostnadsnivå og overskridelser Langsiktige investeringer foran kortsiktige prosjekter 39

40 Kommisjonens videre arbeid Koblingen utdanning, forskning, teknologiutvikling og næringsliv Arbeidsmarked under omstilling, bedre bruk av arbeidskraften, polarisering (press mot fagkompetanse), åpent europeisk arbeidsmarked Mekanismer som sikrer fornyelse av offentlig sektor, insentiver til langsiktighet og teknologibruk 4

41 Ekstra

42 Store variasjoner mellom næringer Bruttoprodukt per timeverk. Indekser. 199=1 Bygg og anlegg Industri Privat tjensteyting (utenom bank og forsikring) Bedrifter Fastlands-Norge Offentlig forvaltning Varehandel Kilde: Statistisk sentralbyrå 42

43 16 Svak produktivitetsutvikling i matindustrien Arbeidsproduktivitet, = Matindustri Øvrig industri

44 25 Ekstrakostnader for 65 kvm leilighet som følge av økte reguleringskrav (TEK97-TEK1) Kilde: Selvaag

45 Betydelig effektiviseringspotensial i offentlig sektor Potensial for effektivisering basert på DEA-metode. Prosent SFO Kommunal pleie og omsorg Kommunal administrasjon Grunnskole Universitet og høyskoler Barnehage Politi Sykehusene Kilder: Diverse DEA-analyser. Laveste anslag Øverste anslag

46 Betydelige effektiviseringsgevinster med større enheter i kommunene 46

47 Aldringen av befolkningen gir behov for økt sysselsetting i offentlig sektor Finansieringsbehovet blir betydelig Økt produktivitet vil hjelpe, særlig dersom den kommer i offentlig sektor Kilder: Statistisk sentralbyrå og finansdepartementet 47

48 Produktivitetsveksten er avgjørende for vår fremtidige velferd BNP Fastlands-Norge per innbygger ved ulik vekst i arbeidsproduktivitet. 1 Faste priser. Indeks 197 =1 Historisk Fastland-BNP Vekst som 25/213 Vekst som 199/25 Vekst som anslått i PM Antall arbeidstimer per innbygger holdes uendret på 212-nivå i alle de tre framskrivingene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

49 Dyrere å bemanne norske politienheter 49

50 Kostnad for tre livbåter fra 4 mill. til 1,5 mrd. 5

51 Mange på helserelaterte ytelser Omfang av helserelaterte trygdeordninger. 1 personer på høyre akse, venstre akse i prosent av befolkningen Uførepensjon Tidsbegrenset uførestønad Attførings- og rehabiliteringspenger Arbeidsavklaringspenger Sykepenger I pst. av befolkningen (venstre akse) Kilder: NAV og Statistisk sentralbyrå 51

52 Store forskjeller i kostnader ved klimautslipp Kilde: Finansdepartementet 52

53 Mye offentlig eierskap i det norske egenkapitalmarkedet Andre Husholdninger Institusjonell Industriell Utenlandsk Egenkapitalmarkedet i Norge A. Privat notert 1 B. Privat unotert (estimat) Andre Institusjonell Utenlandsk Husholdninger Industriell C. Offentlig notert B. Offentlig unotert (estimat) Offentlig Kontrollerte foretak Offentlig forvaltning 641 Offentlig forvaltning 162 Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet 53

54 Matematikkferdigheter, 15-åringer Utgift per elev i grunnskolen og 15- åringers matematikkferdigheter i OECDlandene Gjennomsnitt Sveits Finland Danmark Storbritannia Norge USA Sverige Gjennomsnitt Kilde: OECD Utgift per elev i grunnskolen (USD kjøpekraftkorrigert 211) 54

55 Det er byene som vokser Befolkningsutviklingen i kommunene etter størrelsen pr Prosentvis endring under og mer Norge i alt -3 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 55

56 Israel Korea Finland Japan Sverige Danmark USA Tyskland Sveits Slovenia Østerrike OECD-Total Frankrike Belgia Island EU28 (OECD Estland Nederland Australia Storbritannia Irland Tsjekkia Luxembourg Canada Ungarn Norge Portugal Italia Spania New Zealand Tyrkia Slovakia Polen Hellas Mexico Chile Lave FoU-investeringer i næringslivet Næringslivets forskningsinvesteringer, andel av BNP Kilde: OECD 56

57 Sveits Sverige Danmark Tyskland Finland Luxembourg Nederland Belgia Storbritannia Irland Østerrike Island Frankrike EU Slovenia Estland Kypros Norge Italia Tsjekkia Spania Portugal Hellas Serbia Ungarn Slovakia Malta Kroatia Litauen Polen Jugoslavia Romania Tyrkia Latvia Bulgaria Nederst blant «innovasjonsfølgerne»,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Innovasjonsledere Rangering i EUs Innovation Union Scoreboard 214 Innovasjonsfølgere Moderate innovatører Beskjedne innovatører,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Kilde: OECD 57

58 Log BNP per innbygger Mot en mer kunnskapsbasert økonomi Økonomisk kompleksitet og inntekt per innbygger. 212 Norge? Danmark? USA Sverige ,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 Kompleksitetsindeks 58 Kilde: Center of International Development (CID) ved Harvard University.

59 Utnyttelsen av dyr kapital i sykehusene må bedres 35 Antall utførte prosedyrer etter ukedag, fredager og mandager (ekkokardiografi) Mandag reell Snitt mandag 5 5 Fredag reell Snitt fredag 5 Kilder: Sykehuspartner/Terje P. Hagen (214). 59

60 Kontrollen med store prosjekter er for dårlig Kostnadsestimat Første anslag Slutt-kostnad Rv. Ryfast Rv. 13 Hardangerbroen E18 Bjørvikaprosjektet Rv. 76 Nordre avlastningsveg Dobbeltspor Ski-Sandbukta Dobbeltspor Sandvika-Asker St. Olavs Hospital Skjold Missiltorpedo-båter Fregattene Stad skipstunnel Operaen Nye Holmenkollen Siste estimat Kilde: Conceptprosjektet NTNU. 6

61

Produktivitet grunnlag for vekst og velferd. Presentasjon 10. februar 2015. Produktivitetskommisjonen

Produktivitet grunnlag for vekst og velferd. Presentasjon 10. februar 2015. Produktivitetskommisjonen Produktivitet grunnlag for vekst og velferd Presentasjon 10. februar 2015 s sammensetning Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim Direktør Marianne Andreassen, Oslo Spesialrådgiver Tore Eriksen, Oslo

Detaljer

Produktivitet grunnlag for vekst og velferd

Produktivitet grunnlag for vekst og velferd Produktivitet grunnlag for vekst og velferd Bergen Næringsråd 2. april 215 Christine Meyer Konkurransetilsynet s sammensetning Jørn Rattsø (leder) Marianne Andreassen Tore Eriksen Siri Beate Hatlen Hans

Detaljer

Når kunnskap møter kapital skapes produktivitet og verdier. Finansnæringens rolle i et produktivt samfunn. Finansnæringens dag 24.

Når kunnskap møter kapital skapes produktivitet og verdier. Finansnæringens rolle i et produktivt samfunn. Finansnæringens dag 24. Når kunnskap møter kapital skapes produktivitet og verdier. Finansnæringens rolle i et produktivt samfunn. Finansnæringens dag 24. mars 215 Dagens presentasjon Økt produktivitet- vår fremste utfordring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s.

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Skole Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. 8 Leseferdigheter Det er for lite attraktivt å bli lærer Status - utvalgte yrker Hvor vil vi? Skolen i

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Produksjonsevne og konsummuligheter

Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /007 Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn gir en omfattende analyse og beskrivelse av den aktuelle økonomiske situasjonen og en vurdering av den løpende

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 8. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 8. Innledning Verdensøkonomien er i tilbakeslag. Veksten

Detaljer

Norsk nyskaping i internasjonal sammenheng

Norsk nyskaping i internasjonal sammenheng LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 08/13 Norsk nyskaping i internasjonal sammenheng Hva forklarer "det norske paradoks" - høy produktivitet og tilsynelatende lav fou?

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Teknas teknologibarometer

Teknas teknologibarometer Teknas teknologibarometer TEKNA-RAPPORT 1/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknas Teknologibarometer Tekna-rapport 1/2015 Oslo/Arendal, august 2015 Sammendrag Teknas Teknologibarometer

Detaljer

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013 Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer