Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø"

Transkript

1 Meldingsblad Nummer 3 for Norsk Landbruksrådgiving Ny i livet med nummer og databrikke i øyrene. Foto: Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving

2 Innhold Leder... 2 Nytt navn og medlemsskap i Norsk Landbrukssamvirke... 3 Miljøarbeid i forøksringen... 4 Samvirkeforum etableres... 5 Næringsutvikling på gardsbruk I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø Frist for innsending av stoff til neste nummer: 23.mai 2008 For spørsmål og innspill, kontakt Anne Kristine Rossebø, tlf , Snart er det tid for markdagar ute i det fri!!! Foto: Forsøksringen Hordaland Ringnytt 3/08 1

3 Leder Tanker etter årsmøtet i LFR Av Arne Magnus Aasen, styreleder og Anders Heen, direktør, LFR Årsmøtet er det viktigste møtet i en organisasjon. Her skal styret og administrasjonen få tilbakemeldinger om det som er gjort, og det skal gis nye signaler om retningsvalg framover. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, var det tre viktige saker som skulle behandles på dette årsmøtet: * Nytt navn for den sentrale organisasjonen * Medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke * Klima- og miljøendringer - hvordan skal vi som rådgivingsorganisasjon forholde oss til de utfordringene som landbruket vil stå ovenfor. Sakenes behandling er omtalt lenger bak i dette nummeret. Nytt navn er en sak som har vært drøftet lenge i organisasjonen. Det ble vedtatt at Norsk Landbruksrådgiving skal være navnet for sentralorganisasjonen. Vi har etter årsmøtet erfart at det å endre navn, har mange konsekvenser, blant annet når det gjelder hvordan vi presenterer oss muntlig, skriftlig, og på nett. Styret skal drøfte videre arbeid med dette og vil komme med tilrådninger om hvordan vi skal profilere oss. Mange av de som var til stede, ga uttrykk for at innleggene til Øystein Dahle og Harald Milli om klimautfordringene vi står overfor, var tankevekkende og nyttig. I det etterfølgende gruppearbeidet kom utsendingene med mange forslag til tiltak som vi bør ta tak i. Noen av tiltakene kan vi sentralt gjøre noe med umiddelbart, mens andre vil kreve både mer tid og ressurser. Vi som rådgivingsorganisasjon må vise at vi tar denne utfordringen alvorlig. I tillegg til disse sakene, er også den generelle årsmøtedebatten viktig. Styret fikk ros for arbeidet som er gjort i det året vi har bak oss. Mange påpekte riktigheten av at organisasjonen tar på seg nye rådgivingsoppgaver som byggteknisk planlegging og næringsutvikling. Det var også mange som ville at økonomirådgivingen skulle få en større plass i vårt rådgivingstilbud. Alle i styret ble gjenvalgt, noe som styret tar som en tillitserklæring på at de arbeider med de riktige sakene. Forslag til budsjett og handlingsplan ble godkjent. Nå er det opp til styret å ha fokus på å levere i det året vi er inne i. God våronn! Det som nå blir viktig er at de lokale organisasjonene i det ganske land også endrer navn i samsvar med sentralorganisasjonen. Styret anmoder om at de lokale organisasjonene bruker dette året til å foreberede et navneskifte på årsmøtet neste år. Medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke har vært på dagsorden i to tidligere årsmøter uten å bli vedtatt. Denne gangen ble det vedtatt med stor flertall. Saken var moden etter å ha blitt drøftet rundt i de lokale organisasjonene. Argumentene mot et eventuelt medlemskap kan ha vært så ulike, mange har vært redd at vår uavhengige rolle skulle bli rokket. De fleste utsendingene mente imidlertid nå at vi bør kunne høste av de fordelene et medlemskap i denne organisasjonen gir, uten at vår uavhengige rolle blir endret. Foto: Hallingdal Forsøksring VIKTIG MELDIG TIL ALLE ANSATTE! 1. Etter at organisasjonen nå har endret navn til Norsk Landbruksrådgiving kommer også spørsmålet om hvilken yrkestittel de ansatte skal ha. Sekretariatet utfordrer med dette de ansatte til å komme med innspill: Hvilken tittel kan erstatte ringleder og assistent? 2. Vårt eminente meldingsblad har i dag navnet RINGNYTT. Vi ønsker forslag på nytt navn til meldingsbladet for Norsk Landbruksrådgiving. Frist for å komme med innspill til sekretariatet er 13. mai 2 Ringnytt nr. 3/08

4 Landbrukets Forsøksringer (LFR) skifter navn til Norsk Landbruksrådgiving Av Tone Budde Erichsen, LFR Landbrukets Forsøksringer har i årsmøte 1. april 2008 endret navn til Norsk Landbruksrådgiving. Begrunnelsen for navneendringen var blant annet å få et navn som sier noe om organisasjonens hovedaktivitet. Det er ikke alle ringer som i dag driver med forsøksvirksomhet, men alle arbeider med rådgiving. Mange ringer har derfor gått foran og allerede skiftet navn. Det har blitt mange ulike navnevarianter: Landbruksrådgiving NordVest, Trøndelag Landbruksrådgivning, Vesterålen Landbrukstjenester, Forsøksringen SørØst, Landbruk Nord. Det var viktig både for styret og årsmøtet at vi framover velger et navn som kan betegne organisasjonen både sentralt og regionalt. Navnet Norsk Landbruksrådgiving forteller mer om virksomheten enn det tidligere navnet. I tillegg er det lettere å legge nye rådgivingsområder inn under en organisasjon med dette navnet. Navnet vil ikke begrense inntak av nye rådgivingsområder. Vi har også tilsvarende organisasjon i Danmark, Dansk Landbruksrådgivning. Foto: Jørn Haslestad, Forsøksringen Bær Spesiell skrivemåte Vi vil presisere skrivemåten for navnet: Norsk Landbruksrådgiving der siste ordet er uten n! Landbruksrådgiving kan brukes både på bokmål og nynorsk! Norsk Landbruksrådgiving søker medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbruksrådgiving har i årsmøtet vedtatt å søke medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke. Søknaden er behandlet i styremøte i Norsk Landbrukssamvirke. For å ta opp nye medlemmer må det være enstemmighet blant alle medlemsorganisasjonene. Søknaden er, etter en positiv styrebehandling med anbefaling om opptak, sendt på høring med svarfrist 21. mai. Planen er at Norsk Landbruksrådgiving blir medlem fra 1. Januar Men ved et positivt vedtak nå, vil vi få lov til å delta på enkelte møter som observatør allerede i år. Hva er Norsk Landbrukssamvirke? Norsk Landbrukssamvirke har i dag 14 medlemsorganisasjoner. De er gruppert innen salgssamvirket, avlssamvirket, innkjøpssamvirket og bank og forsikring. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets Arbeidsgiverforening har samarbeidsavtale med organisasjonen. Foto: R. Veriede, F.r S & Fj Hvorfor søke medlemskap? Et medlemskap vil gi oss flere møteplasser med andre landbruksorganisasjoner. Her er det rådsmøter, kurs, konferanser og mange faggrupper. Norsk Landbruksrådgiving ønsker å være et aktivt medlem. Særlig er det viktig å være representert i faggruppa for forskning og innovasjon. Der arbeides det med utviklingen av forskningsprosjekter. Vi vil være en framtidsrettet, innovativ og nytenkende organisasjon. Ringnytt 3/08 3

5 MILJØARBEID I SAMARBEID MED FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Tor Anton Guren Forsøksringen SørØst Forsøksringen SørØst er engasjert i et større samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, område landbruk og miljø, i et stort miljøprosjekt for å redusere fosforutslipp til et større nedslagsfelt, Vansjø i Østfold og Akershus. Prosjektet for hele vassdraget har pågått siden år 2000, og har vært kallet Morsaprosjektet etter det gammelnorske navnet (Morsa) på vassdraget. Styret i forsøksringen SørØst vil at vi skal være medlemmenes utstrakte arm mot storsamfunnet. I denne strategien kan vi som medarbeidere påvirke miljøarbeidet i riktig retning med faglig grunnlag for diverse aktiviteter.. På grunn av fosforproblematikken i vestre Vansjø, som er drikkevannskilde for kommunene Moss, Rygge og Råde ( mennesker og reservedrikkevannskilde for ytterligere ), har landbruket fått mye av skylden for denne forurensingen. Det viser seg at det er tilført fosfor i drenering og overflatevann som er hovedproblemet, og ikke frigjøring fra akkumulert bunnsedimentasjon. Dette har utløst en stor sum med økonomiske midler sentralt for å bedre forholdene. Halvparten av dette går til dyrkerne som skal redusere fosforgjødslinga til et minimum, helst ned på et balansert nivå. Avlingsreduksjonen og merarbeid dekkes etter avtalt pris i form av kontrakt mellom Fylkesmannen og dyrkerne. Forsøksringens rolle i dette har vært sentral, da vi har faglig grunnlag for å redusere fosformengder i flere kulturer ut i fra forsøk og normtall, men det er også mye mangelfullt materiale spesielt i grønnsakskulturer. Derfor er halvparten av de økonomiske midlene gått til forskning og utvikling i Bioforsk i samarbeid med forsøksringen. Det er da mulig å skaffe mer kunnskap om fosforgjødsling, både tilføring, frigjøring og filtrering, noe som igjen kommer dyrkerne til gode. Prosjektet er veldig mediafokusert og besøk av landbruksministeren i prosjektet har hatt gitt forsøksringen god markedsføring. Forsøksringen SørØst ser det som særdeles positivt å samarbeide om slike spørsmål. Arbeidet baserer seg på en frivillig ordning som det er lettere å få medlemmene med på, enn at det skal bli forbud og restriksjoner. Må også nevne at dette bidrar til ringens økonomiske inntjening. Det er da viktig at medarbeiderne kan omstille seg til arbeidsoppgaver som gjør at vi har denne muligheten. Dette har også resultert i samarbeid med både Sarpsborg, Rakkestad, Rygge, Moss og Skiptvet kommune i miljøarbeidet. Øivind Paulshus, en sann entusiast og pådriver for miljøriktig drift, i samtale med Terje Riis-Johansen. (Foto: Helga Gunnarsdottir) 4 Ringnytt nr. 3/08

6 Samvirkeforum etableres Av Oddbjørn Kval-Engstad, Grovfôrkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving Etter modell av nettverket i Midt-Norge er nå samvirkeforum under etablering på Østlandet og Vestlandet. Rådgivere knytta til grovfôrbaserte husdyrproduksjoner diskuterer og samkjører faglig aktivitet til beste for bonden. I Midt-Norge har flere samvirkebedrifter og andre landbruksrådgivere en del år hatt et samarbeidsforum for gjensidig orientering og koordinering av aktivitet overfor bøndene. Flere i andre områder har hørt om positive erfaringer fra dette, og i fjor tok Felleskjøpet Agri initiativ til etablering av tilsvarende nettverk i andre landsdeler. Etter positivt oppstartmøte i januar holdt Østlandsforumet nylig sitt andre møte, og et forum for Vestlandet er under oppseiling. De to nye er døpt samvirkeforum, men forsøksringene/norsk Landbruksrådgiving var velkomne før medlemssøknaden til Landbrukssamvirket var på plass. Samvirkeforumet skal styrke samarbeidet mellom deltakerne, og gjennom felles innspill søker vi innflytelse overfor sentrale organ og avgjørelser. Lokal og regional samordning gir bonden et mer effektivt og sannsynligvis også et bedre rådgivings- og kurstilbud. I Østlandsforumet deltar nå Felleskjøpet Agri, Nortura, Tine og Geno sammen med forsøksringene/landbruksrådgivinga, og sammen rår vi over mye kompetanse vi både kan bruke på interne rådgiversamlinger og eksterne fagmøter. Faglig virksomhet knytta til grovfôrbasert husdyrproduksjon står i fokus for gruppa, og vi (Foto: Oddbjørn Kval-Engstad) forventer åpne og engasjerte diskusjoner både faglig og rådgivingsmessig. Samvirkeforum vil få en rolle i avklaringer/ grenseoppganger når deltakerne har overlappende rådgivingstilbud. Vi verken ønsker eller forventer at det resulterer i monopol for en av partene i slike tilfeller, men klarlegging av samarbeid-/konkurranseforhold. Personene i gruppa får trolig også et litt overordna ansvar når to eller flere kjører f.eks. felles kurskampanjer, som f.eks. fjorårets Sporefri Mjølk eller kommende beitekurs og arrangement. Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad har et litt overordna ansvar for å følge opp disse nettverkene, men pr. i dag er det medlemmer av Norsk Landbruksrådgivings fagutvalg for gras og grovfôr som sitter i de etablerte forum. Det vil si Trond Petter Ristad i Samarbeidsforum Midt-Norge og Bjørn Lilleeng i Samvirkeforum Østlandet. Bjørn Lilleeng, Midt-Gudbrandsdal Forsøksring er forsøksringene sin representant i Samvirkeforum Østlandet. (Foto: Midt-Gudbrandsdal Forsøksring) Ringnytt 3/08 5

7 Næringsutvikling på gardsbruk - NUG Første prøveprosjekt er gjennomført på Sunnmøre Av Olav Martin Synnes, Sunnmøre forsøksring Norsk Landbruksrådgiving og Selskapet for Noregs Vel, har laga eit nytt «Forretnings-utviklingsprogram». Hovudansvarlege er John Tingulstad og Christian Brevig. Fjorten gardbrukarar frå Sunnmøre, har nyleg prøvt ut programmet. Korleis har det gått? Kva inntrykk sit ein att med? NUG er eit tilbod til gardbrukarar som ynskjer større endringar eller utvikling av drifta på eigen gard. I utgangspunktet er programmet laga med tanke på at utvikling av ny verksemd på garden, men programmet kan like godt nyttast til endringar innan tradisjonell landbruksproduksjon. Dette gjeld til dømes utviding av kjøt- eller mjølkeproduksjonen. Dei fjorten deltakarane på Sunnmøre hadde allsidige prosjektplanar. Fleire vurderer større utvidingar innan mjølkeller kjøtproduksjon. Nokre har planar om utvida sauehald, eggproduksjon, svinekjøtproduksjon eller produksjon av minkskinn. Av «nye» forretningsområde kan nemnast hestesport, turisme og grøn omsorg. Frå idé til forretningsplan Programmet legg vekt på å ta tak i gardbrukaren sine eigne gode idéar, og føre desse fram til ferdige forretningsplanar. Ein forretningsplan er meir grundig og omfattande enn ein vanleg driftsplan. Ei avgjerande målsetting er at endringane skal gi god inntening. Forretningsplanen er eit svært nyttig dokument når ein skal forklare sine idear og planar for andre, til dømes ved søknad om lån. Deltakarane har møtt på 5 samlingar, kvar på to dagar. I tillegg kjem individuell rådgiving, før, under og etter samlingane. Rådgiving på dette nivået krev gode og allsidige kunnskapar hos rådgivarane. På Sunnmøre har ein lukkast med å samle fagpersonar frå fleire organisasjonar til felles innsats. Ideen til tiltaket kom frå styret i Sunnmøre forsøksring. Organisasjonane som er med er elles: jordbrukssjefane i 12 kommunar, Tine Meieriet Vest, Nortura BA og Felleskjøpet Agri. NUG er eit tilbod til gardbrukarar som ynskjer større endringar eller utvikling av drifta på eigen gard. (Foto: Hallindal Forsøksring) Avklaring.- Programmet har to hovudfasar. Fase 1 gjeld «avklaring». Her skal ein finne ut om idéane til deltakarane er godt gjennomtenkte og moglege å gjennomføre. Forsøksringen gjennomfører ein eller fleire samtaler med bonden for å avklare kor sterkt ønsket om forandring er og kor realistiske idéane er. Ein må vurdere familiens haldning til endringar, økonomi, totale ressursar på garden, kompetanse og marknadsgrunnlag. I første omgang skal avklaringane kvalitets-sikrast av fagpersonar. Etterpå skal den potensielle deltakaren møte eit «avklaringspanel» der han får høve til å marknadsføre sine idéar. Deretter kan deltakaren inviterast med til «Fase 2». Utarbeiding og gjennomføring av forretningsplanen.- Denne fasen inneheld 5 samlingar à 2 dagar, med ulike emne for kvar samling. Denne fasen av programmet kan minne om «Fram Agro», men er mindre omfattande og ressurskrevande. Det blir lagt meir vekt på forretningsplan og gjennomføring av denne. Og når forretningsplanen har fått «godkjent karakter» av et utvalgt kvalifisert panel, gir siste samling i programmet deltageren mulighet til å utarbeide en god prosjektbeskrivelse, organisering og søknad om finansieringstøtte. 6 Ringnytt nr. 3/08

8 Av innhaldet på samlingane kan nemnast: 1. samling: hovudelement i ein berekraftig forretningside, ressurs-, produkt- og marknads-grunnlaget, eigne ynskje og visjon, verdigrunnlag, livssituasjon, kompetanse, nettverk, kundegrunnlag, organisering, selskapsformer, SWOTanalyse, verdikjede, start på eigen forretningsplan. 2. samling: målsetting, strategiske mål, kritiske suksessfaktorar, marknad og kundegrunnlag, verdikjede, marknadsføringsstrategi, marknadsplan og milepelar. Framhald med forretningsplan. 3. samling - økonomiske emne: kalkulasjon, bedriftsøkonomiske nøkkeltal og utrekningar, finansielle emne, budsjett, arbeid med forretningsplan. 4. samling - Fullføring av forretningsplan. Presentasjon av forretningsplan for eit panel. 5. samling Vidare arbeid fram mot kommersialisering. Prosjektorganisering, prosjektleiing og prosjektsøknader for finansiering for den einskilde deltakar. Til rette tid Prosjektet kan som sagt minne om «Fram Agro», men er mindre ressurskrevande, og har plass til fleire deltakarar. Det er og viktig å få fram at kursprogrammet spesialsydd for landbruket. I høve til «Bygdekompasset», (som er eit avklaringsprogram) er NUG meir omfattande. Grundig arbeid med forretningsplanen, og ei sterk målsetting om fullføring av prosjekta fram til god inntening, er kjennemerke for NUG. Næringsutvikling krev allsidig fagkunnskap. Innan dette området finn ein ikkje all naudsynt kompetanse hos ein fagperson eller ein organisasjon. Ei viktig målsetting bak tiltaket har vore å få til felles innsats frå aktuelle rådgivarar innan ulike organisasjonar. Det er krevande tider for gardbrukarane i dag. Dette gjeld også på Sunnmøre. Omsetning av mjølkekvotar fører til raske endringar i mjølke- og kjøtproduksjonen på storfe. Innan grøntsektoren og i kraftforkrevjande husdyrproduksjonar er det gjennomført store strukturendringar. Røynsler.- Tilbakemeldinga frå deltakarane har i hovudsak vore positiv. Dei fleste har fått laga eit førsteutkast til forretningsplan. Mange er ferdige med forretningsplanen, og har presentert desse for eit «fagpanel». På siste samlinga har deltakarane fått faglege og praktiske innspeli forbindelse med utarbeiding av ein god prosjektplan og søknad om finansieringstøtte til prosjektet. Den enkelte deltakar skal då ha eit godt grunnlag for å arbeid vidare på eiga hand, eller saman med ein rådgivar, med detaljar i driftsplan og låne-søknad. Tilbod frå byggefirma må innhentast. Gruppa på Sunnmøre gjennomførte dei fem samlingane over ein periode på 10 veker. I ettertid ser ein at det vil vere ein fordel om arbeidet kan strekkjast ut over ein litt lengre periode. Ein får då betre tid til å innhente opplysningar, gjere kostnadsoverslag og innhente tilbod. Det er også viktig med rett balanse i forholdet mellom arbeidet med eigen forretningsplan, og føredrag over fagemne. Det er viktig at alle blir ferdige med førsteutkastet til forretningsplan, på fjerde samling. Ein får då høve til å presentere planane, og ein får tilbakemeldingar frå dei andre deltakarane, og frå fagpanelet. Det er viktig at arbeidet ikkje stoppar opp, før detaljar og lånesøknader er på plass. Om ein legg vekk planane for lenge, er det tyngre å ta dei fram att og fullføre. Vi vonar dei fjorten frå «første klasse» får gjennomført prosjekta sine, og at dei set spor etter seg i Sunnmørs-landbruket i åra som kjem. Vi vonar også at nye NUG-prosjekt blir gjennomført i andre landsdelar. Vi trur dette er eit tilbod som kjem i rette tid. «Kravet til bonden som bedriftseigar har auka. Det er viktig å treffe dei retta vala for framtida.» Kravet til bonden som bedriftseigar har auka. Det er viktig å treffe dei retta vala for framtida. Med raske endringar i rammevilkår og marknad er dette ein vanskeleg prosess. Ei beslutning vil medføre vurderingar av økonomi, bygningar og driftsteknikk. Tidlegare hadde ein kanskje naboar eller det lokale landbrukskontor å drøfte slike smørsmål med. Den offentlege rådgjevingstenesta er nedbygd og det er ofte langt til naboar. Eit mål for prosjektet har vore å skape faglege nettverk av gardbrukarar som leitar etter nye lønsame forretningsidear, og som satsar på ei framtid innan landbruksnæringa. Det er viktig at desse får tilgang til flinke rådgivarar. Foto: Bart van Gool, Forsøksringen Hordaland Ringnytt 3/08 7

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver GÅRDEN DITT LIVSPROSJEKT Næringsutvikling på gården NUG KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver Hva er NUG? Finansiering, etablering av

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Samarbeid konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket

Samarbeid konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket Kunnskap Samarbeid må som til! konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket Dialogkonferanse 4.november 2010 Kompetansekonferanse Trøndelag Helga Hellesø Helga Hellesø 22.10.2013

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6 F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r V e d t a t t i s t y r e m ø t e... Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2)

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Referat Frå Styremøte 3.- 4. desember Thon Hotel Opera - Oslo -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Innhald 4. januar 2010

Innhald 4. januar 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 4. januar 2010 Vi ynskjer alle eit Godt Nytt År. Medlemsannonser Småklipp

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer