Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø"

Transkript

1 Meldingsblad Nummer 3 for Norsk Landbruksrådgiving Ny i livet med nummer og databrikke i øyrene. Foto: Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving

2 Innhold Leder... 2 Nytt navn og medlemsskap i Norsk Landbrukssamvirke... 3 Miljøarbeid i forøksringen... 4 Samvirkeforum etableres... 5 Næringsutvikling på gardsbruk I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø Frist for innsending av stoff til neste nummer: 23.mai 2008 For spørsmål og innspill, kontakt Anne Kristine Rossebø, tlf , Snart er det tid for markdagar ute i det fri!!! Foto: Forsøksringen Hordaland Ringnytt 3/08 1

3 Leder Tanker etter årsmøtet i LFR Av Arne Magnus Aasen, styreleder og Anders Heen, direktør, LFR Årsmøtet er det viktigste møtet i en organisasjon. Her skal styret og administrasjonen få tilbakemeldinger om det som er gjort, og det skal gis nye signaler om retningsvalg framover. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, var det tre viktige saker som skulle behandles på dette årsmøtet: * Nytt navn for den sentrale organisasjonen * Medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke * Klima- og miljøendringer - hvordan skal vi som rådgivingsorganisasjon forholde oss til de utfordringene som landbruket vil stå ovenfor. Sakenes behandling er omtalt lenger bak i dette nummeret. Nytt navn er en sak som har vært drøftet lenge i organisasjonen. Det ble vedtatt at Norsk Landbruksrådgiving skal være navnet for sentralorganisasjonen. Vi har etter årsmøtet erfart at det å endre navn, har mange konsekvenser, blant annet når det gjelder hvordan vi presenterer oss muntlig, skriftlig, og på nett. Styret skal drøfte videre arbeid med dette og vil komme med tilrådninger om hvordan vi skal profilere oss. Mange av de som var til stede, ga uttrykk for at innleggene til Øystein Dahle og Harald Milli om klimautfordringene vi står overfor, var tankevekkende og nyttig. I det etterfølgende gruppearbeidet kom utsendingene med mange forslag til tiltak som vi bør ta tak i. Noen av tiltakene kan vi sentralt gjøre noe med umiddelbart, mens andre vil kreve både mer tid og ressurser. Vi som rådgivingsorganisasjon må vise at vi tar denne utfordringen alvorlig. I tillegg til disse sakene, er også den generelle årsmøtedebatten viktig. Styret fikk ros for arbeidet som er gjort i det året vi har bak oss. Mange påpekte riktigheten av at organisasjonen tar på seg nye rådgivingsoppgaver som byggteknisk planlegging og næringsutvikling. Det var også mange som ville at økonomirådgivingen skulle få en større plass i vårt rådgivingstilbud. Alle i styret ble gjenvalgt, noe som styret tar som en tillitserklæring på at de arbeider med de riktige sakene. Forslag til budsjett og handlingsplan ble godkjent. Nå er det opp til styret å ha fokus på å levere i det året vi er inne i. God våronn! Det som nå blir viktig er at de lokale organisasjonene i det ganske land også endrer navn i samsvar med sentralorganisasjonen. Styret anmoder om at de lokale organisasjonene bruker dette året til å foreberede et navneskifte på årsmøtet neste år. Medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke har vært på dagsorden i to tidligere årsmøter uten å bli vedtatt. Denne gangen ble det vedtatt med stor flertall. Saken var moden etter å ha blitt drøftet rundt i de lokale organisasjonene. Argumentene mot et eventuelt medlemskap kan ha vært så ulike, mange har vært redd at vår uavhengige rolle skulle bli rokket. De fleste utsendingene mente imidlertid nå at vi bør kunne høste av de fordelene et medlemskap i denne organisasjonen gir, uten at vår uavhengige rolle blir endret. Foto: Hallingdal Forsøksring VIKTIG MELDIG TIL ALLE ANSATTE! 1. Etter at organisasjonen nå har endret navn til Norsk Landbruksrådgiving kommer også spørsmålet om hvilken yrkestittel de ansatte skal ha. Sekretariatet utfordrer med dette de ansatte til å komme med innspill: Hvilken tittel kan erstatte ringleder og assistent? 2. Vårt eminente meldingsblad har i dag navnet RINGNYTT. Vi ønsker forslag på nytt navn til meldingsbladet for Norsk Landbruksrådgiving. Frist for å komme med innspill til sekretariatet er 13. mai 2 Ringnytt nr. 3/08

4 Landbrukets Forsøksringer (LFR) skifter navn til Norsk Landbruksrådgiving Av Tone Budde Erichsen, LFR Landbrukets Forsøksringer har i årsmøte 1. april 2008 endret navn til Norsk Landbruksrådgiving. Begrunnelsen for navneendringen var blant annet å få et navn som sier noe om organisasjonens hovedaktivitet. Det er ikke alle ringer som i dag driver med forsøksvirksomhet, men alle arbeider med rådgiving. Mange ringer har derfor gått foran og allerede skiftet navn. Det har blitt mange ulike navnevarianter: Landbruksrådgiving NordVest, Trøndelag Landbruksrådgivning, Vesterålen Landbrukstjenester, Forsøksringen SørØst, Landbruk Nord. Det var viktig både for styret og årsmøtet at vi framover velger et navn som kan betegne organisasjonen både sentralt og regionalt. Navnet Norsk Landbruksrådgiving forteller mer om virksomheten enn det tidligere navnet. I tillegg er det lettere å legge nye rådgivingsområder inn under en organisasjon med dette navnet. Navnet vil ikke begrense inntak av nye rådgivingsområder. Vi har også tilsvarende organisasjon i Danmark, Dansk Landbruksrådgivning. Foto: Jørn Haslestad, Forsøksringen Bær Spesiell skrivemåte Vi vil presisere skrivemåten for navnet: Norsk Landbruksrådgiving der siste ordet er uten n! Landbruksrådgiving kan brukes både på bokmål og nynorsk! Norsk Landbruksrådgiving søker medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbruksrådgiving har i årsmøtet vedtatt å søke medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke. Søknaden er behandlet i styremøte i Norsk Landbrukssamvirke. For å ta opp nye medlemmer må det være enstemmighet blant alle medlemsorganisasjonene. Søknaden er, etter en positiv styrebehandling med anbefaling om opptak, sendt på høring med svarfrist 21. mai. Planen er at Norsk Landbruksrådgiving blir medlem fra 1. Januar Men ved et positivt vedtak nå, vil vi få lov til å delta på enkelte møter som observatør allerede i år. Hva er Norsk Landbrukssamvirke? Norsk Landbrukssamvirke har i dag 14 medlemsorganisasjoner. De er gruppert innen salgssamvirket, avlssamvirket, innkjøpssamvirket og bank og forsikring. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets Arbeidsgiverforening har samarbeidsavtale med organisasjonen. Foto: R. Veriede, F.r S & Fj Hvorfor søke medlemskap? Et medlemskap vil gi oss flere møteplasser med andre landbruksorganisasjoner. Her er det rådsmøter, kurs, konferanser og mange faggrupper. Norsk Landbruksrådgiving ønsker å være et aktivt medlem. Særlig er det viktig å være representert i faggruppa for forskning og innovasjon. Der arbeides det med utviklingen av forskningsprosjekter. Vi vil være en framtidsrettet, innovativ og nytenkende organisasjon. Ringnytt 3/08 3

5 MILJØARBEID I SAMARBEID MED FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Tor Anton Guren Forsøksringen SørØst Forsøksringen SørØst er engasjert i et større samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, område landbruk og miljø, i et stort miljøprosjekt for å redusere fosforutslipp til et større nedslagsfelt, Vansjø i Østfold og Akershus. Prosjektet for hele vassdraget har pågått siden år 2000, og har vært kallet Morsaprosjektet etter det gammelnorske navnet (Morsa) på vassdraget. Styret i forsøksringen SørØst vil at vi skal være medlemmenes utstrakte arm mot storsamfunnet. I denne strategien kan vi som medarbeidere påvirke miljøarbeidet i riktig retning med faglig grunnlag for diverse aktiviteter.. På grunn av fosforproblematikken i vestre Vansjø, som er drikkevannskilde for kommunene Moss, Rygge og Råde ( mennesker og reservedrikkevannskilde for ytterligere ), har landbruket fått mye av skylden for denne forurensingen. Det viser seg at det er tilført fosfor i drenering og overflatevann som er hovedproblemet, og ikke frigjøring fra akkumulert bunnsedimentasjon. Dette har utløst en stor sum med økonomiske midler sentralt for å bedre forholdene. Halvparten av dette går til dyrkerne som skal redusere fosforgjødslinga til et minimum, helst ned på et balansert nivå. Avlingsreduksjonen og merarbeid dekkes etter avtalt pris i form av kontrakt mellom Fylkesmannen og dyrkerne. Forsøksringens rolle i dette har vært sentral, da vi har faglig grunnlag for å redusere fosformengder i flere kulturer ut i fra forsøk og normtall, men det er også mye mangelfullt materiale spesielt i grønnsakskulturer. Derfor er halvparten av de økonomiske midlene gått til forskning og utvikling i Bioforsk i samarbeid med forsøksringen. Det er da mulig å skaffe mer kunnskap om fosforgjødsling, både tilføring, frigjøring og filtrering, noe som igjen kommer dyrkerne til gode. Prosjektet er veldig mediafokusert og besøk av landbruksministeren i prosjektet har hatt gitt forsøksringen god markedsføring. Forsøksringen SørØst ser det som særdeles positivt å samarbeide om slike spørsmål. Arbeidet baserer seg på en frivillig ordning som det er lettere å få medlemmene med på, enn at det skal bli forbud og restriksjoner. Må også nevne at dette bidrar til ringens økonomiske inntjening. Det er da viktig at medarbeiderne kan omstille seg til arbeidsoppgaver som gjør at vi har denne muligheten. Dette har også resultert i samarbeid med både Sarpsborg, Rakkestad, Rygge, Moss og Skiptvet kommune i miljøarbeidet. Øivind Paulshus, en sann entusiast og pådriver for miljøriktig drift, i samtale med Terje Riis-Johansen. (Foto: Helga Gunnarsdottir) 4 Ringnytt nr. 3/08

6 Samvirkeforum etableres Av Oddbjørn Kval-Engstad, Grovfôrkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving Etter modell av nettverket i Midt-Norge er nå samvirkeforum under etablering på Østlandet og Vestlandet. Rådgivere knytta til grovfôrbaserte husdyrproduksjoner diskuterer og samkjører faglig aktivitet til beste for bonden. I Midt-Norge har flere samvirkebedrifter og andre landbruksrådgivere en del år hatt et samarbeidsforum for gjensidig orientering og koordinering av aktivitet overfor bøndene. Flere i andre områder har hørt om positive erfaringer fra dette, og i fjor tok Felleskjøpet Agri initiativ til etablering av tilsvarende nettverk i andre landsdeler. Etter positivt oppstartmøte i januar holdt Østlandsforumet nylig sitt andre møte, og et forum for Vestlandet er under oppseiling. De to nye er døpt samvirkeforum, men forsøksringene/norsk Landbruksrådgiving var velkomne før medlemssøknaden til Landbrukssamvirket var på plass. Samvirkeforumet skal styrke samarbeidet mellom deltakerne, og gjennom felles innspill søker vi innflytelse overfor sentrale organ og avgjørelser. Lokal og regional samordning gir bonden et mer effektivt og sannsynligvis også et bedre rådgivings- og kurstilbud. I Østlandsforumet deltar nå Felleskjøpet Agri, Nortura, Tine og Geno sammen med forsøksringene/landbruksrådgivinga, og sammen rår vi over mye kompetanse vi både kan bruke på interne rådgiversamlinger og eksterne fagmøter. Faglig virksomhet knytta til grovfôrbasert husdyrproduksjon står i fokus for gruppa, og vi (Foto: Oddbjørn Kval-Engstad) forventer åpne og engasjerte diskusjoner både faglig og rådgivingsmessig. Samvirkeforum vil få en rolle i avklaringer/ grenseoppganger når deltakerne har overlappende rådgivingstilbud. Vi verken ønsker eller forventer at det resulterer i monopol for en av partene i slike tilfeller, men klarlegging av samarbeid-/konkurranseforhold. Personene i gruppa får trolig også et litt overordna ansvar når to eller flere kjører f.eks. felles kurskampanjer, som f.eks. fjorårets Sporefri Mjølk eller kommende beitekurs og arrangement. Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad har et litt overordna ansvar for å følge opp disse nettverkene, men pr. i dag er det medlemmer av Norsk Landbruksrådgivings fagutvalg for gras og grovfôr som sitter i de etablerte forum. Det vil si Trond Petter Ristad i Samarbeidsforum Midt-Norge og Bjørn Lilleeng i Samvirkeforum Østlandet. Bjørn Lilleeng, Midt-Gudbrandsdal Forsøksring er forsøksringene sin representant i Samvirkeforum Østlandet. (Foto: Midt-Gudbrandsdal Forsøksring) Ringnytt 3/08 5

7 Næringsutvikling på gardsbruk - NUG Første prøveprosjekt er gjennomført på Sunnmøre Av Olav Martin Synnes, Sunnmøre forsøksring Norsk Landbruksrådgiving og Selskapet for Noregs Vel, har laga eit nytt «Forretnings-utviklingsprogram». Hovudansvarlege er John Tingulstad og Christian Brevig. Fjorten gardbrukarar frå Sunnmøre, har nyleg prøvt ut programmet. Korleis har det gått? Kva inntrykk sit ein att med? NUG er eit tilbod til gardbrukarar som ynskjer større endringar eller utvikling av drifta på eigen gard. I utgangspunktet er programmet laga med tanke på at utvikling av ny verksemd på garden, men programmet kan like godt nyttast til endringar innan tradisjonell landbruksproduksjon. Dette gjeld til dømes utviding av kjøt- eller mjølkeproduksjonen. Dei fjorten deltakarane på Sunnmøre hadde allsidige prosjektplanar. Fleire vurderer større utvidingar innan mjølkeller kjøtproduksjon. Nokre har planar om utvida sauehald, eggproduksjon, svinekjøtproduksjon eller produksjon av minkskinn. Av «nye» forretningsområde kan nemnast hestesport, turisme og grøn omsorg. Frå idé til forretningsplan Programmet legg vekt på å ta tak i gardbrukaren sine eigne gode idéar, og føre desse fram til ferdige forretningsplanar. Ein forretningsplan er meir grundig og omfattande enn ein vanleg driftsplan. Ei avgjerande målsetting er at endringane skal gi god inntening. Forretningsplanen er eit svært nyttig dokument når ein skal forklare sine idear og planar for andre, til dømes ved søknad om lån. Deltakarane har møtt på 5 samlingar, kvar på to dagar. I tillegg kjem individuell rådgiving, før, under og etter samlingane. Rådgiving på dette nivået krev gode og allsidige kunnskapar hos rådgivarane. På Sunnmøre har ein lukkast med å samle fagpersonar frå fleire organisasjonar til felles innsats. Ideen til tiltaket kom frå styret i Sunnmøre forsøksring. Organisasjonane som er med er elles: jordbrukssjefane i 12 kommunar, Tine Meieriet Vest, Nortura BA og Felleskjøpet Agri. NUG er eit tilbod til gardbrukarar som ynskjer større endringar eller utvikling av drifta på eigen gard. (Foto: Hallindal Forsøksring) Avklaring.- Programmet har to hovudfasar. Fase 1 gjeld «avklaring». Her skal ein finne ut om idéane til deltakarane er godt gjennomtenkte og moglege å gjennomføre. Forsøksringen gjennomfører ein eller fleire samtaler med bonden for å avklare kor sterkt ønsket om forandring er og kor realistiske idéane er. Ein må vurdere familiens haldning til endringar, økonomi, totale ressursar på garden, kompetanse og marknadsgrunnlag. I første omgang skal avklaringane kvalitets-sikrast av fagpersonar. Etterpå skal den potensielle deltakaren møte eit «avklaringspanel» der han får høve til å marknadsføre sine idéar. Deretter kan deltakaren inviterast med til «Fase 2». Utarbeiding og gjennomføring av forretningsplanen.- Denne fasen inneheld 5 samlingar à 2 dagar, med ulike emne for kvar samling. Denne fasen av programmet kan minne om «Fram Agro», men er mindre omfattande og ressurskrevande. Det blir lagt meir vekt på forretningsplan og gjennomføring av denne. Og når forretningsplanen har fått «godkjent karakter» av et utvalgt kvalifisert panel, gir siste samling i programmet deltageren mulighet til å utarbeide en god prosjektbeskrivelse, organisering og søknad om finansieringstøtte. 6 Ringnytt nr. 3/08

8 Av innhaldet på samlingane kan nemnast: 1. samling: hovudelement i ein berekraftig forretningside, ressurs-, produkt- og marknads-grunnlaget, eigne ynskje og visjon, verdigrunnlag, livssituasjon, kompetanse, nettverk, kundegrunnlag, organisering, selskapsformer, SWOTanalyse, verdikjede, start på eigen forretningsplan. 2. samling: målsetting, strategiske mål, kritiske suksessfaktorar, marknad og kundegrunnlag, verdikjede, marknadsføringsstrategi, marknadsplan og milepelar. Framhald med forretningsplan. 3. samling - økonomiske emne: kalkulasjon, bedriftsøkonomiske nøkkeltal og utrekningar, finansielle emne, budsjett, arbeid med forretningsplan. 4. samling - Fullføring av forretningsplan. Presentasjon av forretningsplan for eit panel. 5. samling Vidare arbeid fram mot kommersialisering. Prosjektorganisering, prosjektleiing og prosjektsøknader for finansiering for den einskilde deltakar. Til rette tid Prosjektet kan som sagt minne om «Fram Agro», men er mindre ressurskrevande, og har plass til fleire deltakarar. Det er og viktig å få fram at kursprogrammet spesialsydd for landbruket. I høve til «Bygdekompasset», (som er eit avklaringsprogram) er NUG meir omfattande. Grundig arbeid med forretningsplanen, og ei sterk målsetting om fullføring av prosjekta fram til god inntening, er kjennemerke for NUG. Næringsutvikling krev allsidig fagkunnskap. Innan dette området finn ein ikkje all naudsynt kompetanse hos ein fagperson eller ein organisasjon. Ei viktig målsetting bak tiltaket har vore å få til felles innsats frå aktuelle rådgivarar innan ulike organisasjonar. Det er krevande tider for gardbrukarane i dag. Dette gjeld også på Sunnmøre. Omsetning av mjølkekvotar fører til raske endringar i mjølke- og kjøtproduksjonen på storfe. Innan grøntsektoren og i kraftforkrevjande husdyrproduksjonar er det gjennomført store strukturendringar. Røynsler.- Tilbakemeldinga frå deltakarane har i hovudsak vore positiv. Dei fleste har fått laga eit førsteutkast til forretningsplan. Mange er ferdige med forretningsplanen, og har presentert desse for eit «fagpanel». På siste samlinga har deltakarane fått faglege og praktiske innspeli forbindelse med utarbeiding av ein god prosjektplan og søknad om finansieringstøtte til prosjektet. Den enkelte deltakar skal då ha eit godt grunnlag for å arbeid vidare på eiga hand, eller saman med ein rådgivar, med detaljar i driftsplan og låne-søknad. Tilbod frå byggefirma må innhentast. Gruppa på Sunnmøre gjennomførte dei fem samlingane over ein periode på 10 veker. I ettertid ser ein at det vil vere ein fordel om arbeidet kan strekkjast ut over ein litt lengre periode. Ein får då betre tid til å innhente opplysningar, gjere kostnadsoverslag og innhente tilbod. Det er også viktig med rett balanse i forholdet mellom arbeidet med eigen forretningsplan, og føredrag over fagemne. Det er viktig at alle blir ferdige med førsteutkastet til forretningsplan, på fjerde samling. Ein får då høve til å presentere planane, og ein får tilbakemeldingar frå dei andre deltakarane, og frå fagpanelet. Det er viktig at arbeidet ikkje stoppar opp, før detaljar og lånesøknader er på plass. Om ein legg vekk planane for lenge, er det tyngre å ta dei fram att og fullføre. Vi vonar dei fjorten frå «første klasse» får gjennomført prosjekta sine, og at dei set spor etter seg i Sunnmørs-landbruket i åra som kjem. Vi vonar også at nye NUG-prosjekt blir gjennomført i andre landsdelar. Vi trur dette er eit tilbod som kjem i rette tid. «Kravet til bonden som bedriftseigar har auka. Det er viktig å treffe dei retta vala for framtida.» Kravet til bonden som bedriftseigar har auka. Det er viktig å treffe dei retta vala for framtida. Med raske endringar i rammevilkår og marknad er dette ein vanskeleg prosess. Ei beslutning vil medføre vurderingar av økonomi, bygningar og driftsteknikk. Tidlegare hadde ein kanskje naboar eller det lokale landbrukskontor å drøfte slike smørsmål med. Den offentlege rådgjevingstenesta er nedbygd og det er ofte langt til naboar. Eit mål for prosjektet har vore å skape faglege nettverk av gardbrukarar som leitar etter nye lønsame forretningsidear, og som satsar på ei framtid innan landbruksnæringa. Det er viktig at desse får tilgang til flinke rådgivarar. Foto: Bart van Gool, Forsøksringen Hordaland Ringnytt 3/08 7

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Kvinners deltakelse i samdrift

Kvinners deltakelse i samdrift NOTAT 2009 6 Kvinners deltakelse i samdrift Ellen Marie Forsberg Sigrid Hagerup Melhuus Svenn Arne Lie Ragnhild Kongsvoll Mads Svennerud Serie Redaktør Tittel Forfattarar Notat Agnar Hegrenes Kvinners

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 50/10 FORMANNSKAPET 10.05.2010 KOMMUNESTYRET Strategi 2020: Strategi for utvikling

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2011 Vi får Telemark til å gro Står du framfor viktige valg for fremtiden? TINE Strategi og Veivalg Bonden som bedriftsleder må planlegge og lede virksomheten på lang sikt. Strategiprosesser

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

1780 17. jan. Dagsorden

1780 17. jan. Dagsorden 1780 17. jan. Dagsorden Møte torsdag den 17. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 42): 1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer