Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre"

Transkript

1 Grunnlagsnotat Til: Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Svarfrist: Vedl. 4c c Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 9/1217 Arkivnr : 14 KOMMUNEPLAN FOR FROGN KONSEKVENSUTREDNING AV AREALINNSPILL DAMMEN HOLT Metode for konsekvensutredning av enkeltinnspill er beskrevet i vedlegg 4c. Under følger KUskjema for innspill i området Dammen Holt (2c). Oppsummering av KUskjemaene er gitt i tabellen under. Rådmannen anbefaler ikke at det etableres nye boliger i noen av områdene som er foreslått i DammenHolt Skydsrud Hallangspollen området i denne planperioden. Hovedgrunnen til dette er at områder nord for rv 23 er for langt både fra lokalsenteret på Heer og andre sentrumsfunksjoner i kommunen og vil bli bilbasert. Dette er ikke forenelig med god tettstedsutvikling slik det er formulert i samfunnsdelen av planen stedsutvikling, bolig og nærmiljø som et av fire satsingsområder mot 224 (del 1 kap 5.3) og lokaliseringsprinsipper (del 3 kap 1.2). I et klima og miljøperspektiv er etablering av bilbaserte boligsatellitter ikke ønskelig. Rådmannen mener også at evt boligetablering nord for rv 23 vil bidra til at Drøbak tettsted får en uheldig geografisk utstrekning med tanke på å bygge opp under Drøbak by som et levende og bærekraftig sentrum i Frogn kommune. Utbygging av området vil også bidra til å isolere Seierstenmarka fra øvrige markaområder. Dersom DammenHolt områdene i framtiden skal utvikles anbefaler rådmannen primært at de vurderes for videre utvikling av næring. DammenHolt ligger sentralt i forhold til østvest aksen, som vil få økt framkommelighet ved etablering av nytt tunnelløp. Områdene bør etter rådmannens oppfatning da forbeholdes og videreutvikles for transportbasert næring som også har behov for større arealer. Arbeidsplassintensive næringer bør med andre ord ikke lokaliseres her. Ved å lokalisere transportbasert næring blir boligområder lenger sør i liten grad belastet med trafikk av tunge kjøretøyer. Etablering av nye næringsområder er i hht vedtak i Formannskapet ikke tema ved denne rulleringen. Dersom områdene likevel skulle vurderes for framtidig boligbygging mener rådmannen at det bør avventes til etter 224. Fram til 224 er det rikelig med utbyggingsareal for bolig (jfr vedtatt byggetakt 1 boliger i året) nærmere Drøbak og som underbygger Drøbak tettsted. Selv om ny Holtbråtvei vil etableres som del av utbyggingen av Holt park, vil det være behov for ny infrastruktur ved en større boligutvikling mot nord, slik som ny høyspenningskabel fra Dyrløkke, ringledning for vann og avløp, høydebasseng, barnehager og trolig også ny skole.

2 Evt framtidig boligutbygging nord for rv 23 bør i så fall utredes nærmere gjennom en områdeplan. Sentrale tiltak i tillegg til etablering av nødvendig ny infrastruktur, er sikring av vilttrekk, sikring/ etablering av nye stier, biologisk mangfold, skjerming av kulturlandskap mv. Med henvisning til ruters strategidokument K 212 kan transportsituasjonen også se vesentlig annerledes ut i andre halvdel av 2tallet (miljøbane) slik at avstand til Heer/ Drøbak og hva som er god tettstedsutvikling vil vurderes annerledes da. Rådmannen

3 Oppsummering av KUskjemaene Nr Områdenavn Eksist. og ønsket arealformål Rådmannens vurdering/ anbefaling Rådmannens innstilling Alt. innst1 Allt innst 2 2c) Dammen Holt 1 Oppegårdstjern V, Måna Fra LNF til bolig 2 Måna Ø (øst for rv 23) Fra LNF til bolig 3 Måna Ø (vest for Fra LNF til rv 23) bolig 4 Dammen/ Måna LNF til bolig 5 Nordre Dammen Monsrud LNF til bolig 6 Måna LNF til bolig 7 Hallangen LNF til bolig 8 Indre Hallangspollen 9 Kleiva, Hallangspollen 1 Kleiva, Hallangspollen 11 Indre Hallangspollen LNF til fritidsbeb LNF til fritidsbeb LNF til fritidsbeb Oppgradere og utvide bryggeanl. 12 Indre Hallangspollen Ikke nye brygger 13 Skydsrud N LNF til bolig Konflikt med vilpassasje, biomangfold for øvrig inkl. stillhet og friluftsliv rundt Oppegårdstjenrn. Se KUnotat knyttet til Museumsskogen. LNF Grønn str. natur LNF Grønn str. Natur Se innspill 2c 1 LNF LNF Se innspill 2c 1 LNF LNF Rådmannen anbefaler ut fra et tettstedsutviklingsperspektiv ingen boligutvikling nord for rv. 23. Generelt se innspill 4. Området ligger langt fra lokalsenter på Heer. Bilbasert! Området har også store verdier knyttet til kulturlandskap og dyrka mark Generelt se innspill 4. Området ligger svært langt fra lokalsenter på Heer. Bilbasert! Området har også store verdier særlig knyttet til friluftsliv/ grønnstruktur, samt stedvis biologisk mangfold Generelt se innspill 4. Området ligger svært langt fra lokalsenter på Heer. Bilbasert! Området har stedvis store verdier for biologisk mangfold. Bygging her kan få store lokalklimatiske konsekvenser og vil også påvirke landskapet sterkt. LNF LNF LNF LNF LNF LNF LNF LNF I hht planprogrammet skal det ikke legges ut nye arealer til fritidsbebyggelse i kommunen. Det ble også vedtatt at området ikke skulle utredes nærmere, jfr Fsk vedtak LNF LNF Se innspill 8 LNF LNF Se innspill 8 LNF LNF Oppgradering av eksisterende, godkjente brygger kan vurderes der brygger er godkjente. Store biolgiske kvaliteter (ålegras, skruehavgras mm) LNF LNF Se innspill 11 LNF LNF Generelt se innspill 4. Området ligger svært langt fra lokalsenter på Heer. Bilbasert! Eksponert mot stort uberørt landskapsrom. Området har verdi også for friluftsliv/ grønnstruktur. LNF LNF LNF

4 Område 2c1 Oppegårdstjern V, Måna, g/bnr 19/1,2 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 37, 118 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde Areal Type eiendom 19 da Landbrukseiendom Grunneiere Forslagsstiller Lars Arnholdt Johannessen (19/1) Mette Wennersgård (19/2) Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Arkitekt Knut H Knutsen på vegne av Stiftsstaden AS Områder vurdert som godt egnet for boligutbygging forslås til formålet. Mulighet for rimeligere boliger enn i Drøbak/ områder med utsikt til fjorden. Variert boligbebyggelse. (Boliger tilpasset enslige, utleie) Området egner seg meget bra for utbygging. Området ligger fint i et vakkert kulturlandskap, god infrastruktur, nærhet til kollektivtransport, næringsarealer og videregående skole. Krevende adkomst. Byggegr. Rv 23. Utbygging i konflikt med viltpassasje og biomangfold tilknyttet Oppegårdstjern. Vil ta ha negative konsekvenser for et stille og helhetlig friluftsområde rundt Oppegårdstjern. Se også KUnotat knyttet til Museumsskogen Anbefales ikke til bolig eller annet byggeformål. Området foreslås angitt med arealformål grønnstruktur naturområde i ny kommuneplan.

5 Miljø og naturressurser Nærmiljøkvaliteter Tettstedsutvikling, samfunn Tema Verdi Grunnforhold Støy og annen forurensing Jord og Skogbruksressurser Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold max Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier I hht NGU består grunnen av torv og myr/ impediment over grunnfjell (gneis/granitt) Stille friluftsområde rundt Oppegårstjern. Noe støy fra rv 23 Barskog med lav til middels bonitet Viltpassasje under rv like nord for omr. Skogstjern med gode fiskebestander. Kreps observert Kulturminner ogmiljø Ingen registreringer Landskapsbilde (natur og kultur) Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikling Eksisterende bebyggelse, bomiljø, estetikk Friluftsliv, idrett og rekreasjon Barn og unges interesser Helse og universell utforming Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Annen offentlig infrastruktur (VVS) Landskapsrom rundt Oppegårtstjern. Største ferskavann i kommunen. Registrert som del av lokalt viktig kulturlandskap. Nordøstvendt. Kupert. Delvis gode solforhold. Utsikt til vann og skog Ubebygd område 2 Svært verdifullt turormåde, med stientt, fiske & bademuligheter mv. Store kvaliteter som turområde, nærturområde, også for skolen (Heer, Frogn vgs). 1 m skog/lek for eksist. bebygg Store rekreasjonsverdier. Bratt og ikke tilgjengeilg for alle. Ingen verdiskapning i området i dag, ut over begrenset mulighet for skogsdrift og fiskekortsalg Adkomst ikke etablert. Krevende/ i konflikt med vgs. Gang sykkel adkomst via vgs Byggegrense mot rv 23 begrenser areal for mulig utvikl. Ikke etablert. Vannledning og off. avløp m tilstrekkelig kapasitet ført fram til Frogn vgs Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende 1 2 Stabilitet må vurderes ifbm evt regulering Bebyggelse i området vil punktere området rundt O.tjern som et stille turområde. Trolig mer støy fra rv ved fjerning av veg. Begrenset effekt 2 2 Etablering av bebyggelse i nordre del av området vil ødelegge pot. vilttrekk under rv 23 Bebyggelse ned mot vannet vil endre landsk.rom. Vegetasjon bør bevares ved ny bebyggelse Forholdsvis godt egnet for bolig Står forholdsvis fritt mht arkitektonisk uttrykk. Gode bomiljøkvaliteter mht utsikt og nærhet til turområder Bebyggelse vil forringe friluftskvalitetene sterkt. Viktig tur og leikeomr går tapt. Potensiale for boligomr. m gode kvaliteter for barn. Kronglete skolevei Friluftsverdier kan gå tapt. Tap for folkehelse. Pot. for UUtilrettelegging ved utbygging Ikke relevant boligformål forslått Forutsetter trafikksikker avkjøring fra Holtbråtveien og gs fram til Heer skole/ busstopp for buss (pendlere) Forutsettes etablert til nyt boligomr. i hht kriterier satt i planbestemmelsene

6 Nærhet til sentrum og tjenester Nær vgs. Ca 1,5 km til nærbutikk, barneskole og bhg. Langt til annen handel og off. tjenester 1 Avstand og hindringer (terreng, trafikkert veg) tilsier at området til en viss grad vil bli bilbasert Transportbehov, nærh. til kollektivtransport Forholdsvis nær buss (pendlere). Se over Energisituasjon/ behov, Uavklart. Mulig behov for forsterkning av tilførsel. Hafslund må evt vurdere og uttale seg i høringsperioden. 1 Uavklart Samfunnssikkerhet (konkl.fra ROSanalyse) Bratt terreng. Må krysse trafikkert vei for å komme til andre funksjoner. 1 Stabilitet i grunn må vurderes og evt. sikres før utbygging. El forsyning el må avklares Klimaeffekt 1 Fjerning av vegetasjon ned mot Oppegårsdtjern kan gi lokalklimatiske effekter. Området ligger forholdsvis langt fra viktige funksjoner og vil for en stor grad bli bilbasert. Negativ klimaeffekt

7 Område 2c2 Måna Ø (øst for rv 23), g/bnr 23/1 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 47, 122 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde Areal Type eiendom 238 dekar Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Follo Historie & Museumsl. Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Arkitekt Knut Knurtsen på vegne av Oslofjorden Utvikling AS Områder vurdert som godt egnet for boligutbygging forslås til formålet. Mulighet for rimeligere boliger enn i Drøbak/ områder med utsikt til fjorden. Variert boligbebyggelse. Boenheter tilpaset enslige, utleie Området egner seg meget bra for utbygging. Sørvendt, men nær delvis i myrområde. god infrastruktur, nærhet til kollektivtransport, næringsarealer og videregående skole. Utbygging i konflikt med viltpassasje og biomangfold for øvrig. Vil ta ha negative konsekvenser for et stille og helhetlig friluftsområde rundt Oppegårdstjern. Krevende adkomst, vil medføre store inngrep Se også KUnotat knyttet til Museumsskogen Anbefales ikke. Deler av området foreslås angitt med arealformål grønnstruktur naturområde i ny kommuneplan.

8 Miljø og naturressurser Nærmiljøkvaliteter Tema Verdi Grunnforhold Støy og annen forurensing Jord og Skogbruksressurser Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold Kulturminner ogmiljø Landskapsbilde (natur og kultur) Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikling Eksisterende bebyggelse, bomiljø, estetikk Friluftsliv, idrett og rekreasjon Barn og unges interesser Helse og universell utforming max Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier I hht NGU består grunnen av torv og myr/ impediment over grunnfjell (gneis/granitt). Ligger inntil stille friluftsområde rundt Oppegårstjern og Breimåsan. Noe støy fra rv 23 Barskog med lav til middels bonitet Viltpassasje under rv like nord for området Oppegårdstjern med gode fiskebestander. Kreps observert. Breimåsan registrert som viktig biotop. Få intakte myr igjen i regionen. Vadefugl. Pot. orrfuglleik Ingen registreringer Landskapsrom rundt Oppegårtstjern og Breimåsan. Største ferskavann i kommunen, intakt myr m tjern Registrert som del av lokalt viktig kulturlandskap. Sydvendt. Kupert. Gode solforhold. Utsikt til vann, myr og skog Ubebygd område 2 Svært verdifullt turområde, med stientt,rundt O.tj fiske & bademuligheter mv.viktig stiforbindelse under rv 23 Store kvaliteter som turområde og til dels nærturområde for skole og eksist. bebygg, men ligger noe langt unna for bruk.). Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende 2 2 Stabilitet og vannhusholdning for myra må vurderes nærmere ved evt regulering Bebyggelse i området vil punktere området rundt O.tjern og Breimåsan som stille turområde. Trolig mer støy fra rv ved fjerning av veg. Begrenset effekt Store rekreasjonsverdier, men ikke tilgjengelig for alle Etablering av bebyggelse i nordre del av området vil ødelegge pot. vilttrekk under rv 23, og utfordre andre registrerte naturverdier. Skjermingstiltak mot Breimåsan må kreves. Krav til opprettholdt vannivå. Bebyggelse ned mot vannet og myra vil endre landsk.rom. Vegetasjon bør bevares. Skjerm mot vann og myr. Forholdsvis godt egnet for bolig. Fuktområder kan gi mye mygg og andre insekter. Står forholdsvis fritt mht arkitektonisk uttrykk. Gode bomiljøkvaliteter mht utsikt og nærhet til turområder Bebyggelse vil forringe friluftskvalitetene sterkt. Stier ut i marka og under rv 23 må sikres gjennom reg Viktig tur og leikeomr går tapt. Potensiale for boligomr. m rimelig gode kvaliteter for barn, men kronglete skolevei (u rv Holtbråtv eller rundt O.tjern Verdier kan gå tapt. Tap for FH. Pot. for UUtilrettelegging v utbygging

9 Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Ingen verdiskapning i området i dag, ut over begrenset mulighet for skogsdrift Ikke relevant boligformål forslått Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Adkomst ikke etablert.. Byggegrense mot rv 23 begrenser areal for mulig utvikl. 2 Mulighet for tilknytning gangadkomst under rv 23. Også for kjørevei? Evt. lang ny adkomstvei rundt O.tjern gir store inngrep. Forutsetter trafikksikker avkjør. og gs fram til Heer skole/ busstopp for buss (pendlere) Annen offentlig infrastruktur (VVS) Ikke etablert. Vannledning og off. avløp m tilstrekkelig kapasitet ført fram til Frogn vgs Forutsettes etablert til nytt boligomr. i hht kriterier satt i planbestemmelsene Nærhet til sentrum og tjenester Forholdsvis nær vgs. Langt til nærbutikk, barneskole (> 2 km) og bhg. Lenger til annen handel og off. tjenester 2 Avstand tilsier at området til en viss grad vil bli bilbasert. Kronglete adkomst med bil kan gjøre sykkel og gange noe mer attraktivt. Transportbehov, nærh. til kollektivtransport God kollektivdekning på Heer, men et godt stykke dit (pendlere). Se over Energisituasjon/ behov, Uavklart. Mulig behov for forsterkning av tilførsel. Hafslund må evt vurdere og uttale seg i høringsperioden. 1 El forsyning el må avklares Tettstedsutvikling, samfunn Samfunnssikkerhet (konkl.fra ROSanalyse) Klimaeffekt Myrområde. Må krysse trafikkert vei for å komme til andre funksjoner 1 1 Stabilitet i grunn må vurderes og evt. sikres før utbygging. Området ligger forholdsvis langt fra viktige funksjoner og vil trolig for en stor grad bli bilbasert. Negativ klimaeffekt Fjerning av skog som binder co2

10 Område 2c3 Måna Ø (vest for rv 23), g/bnr 23/11 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 47, 122 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde Areal Type eiendom 37 da Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Follo Historie & Museumsl. Arkitekt Knut Knutsen på vegne av Oslofjorden Utvikling AS Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Områder vurdert som godt egnet for boligutbygging forslås til formålet. Mulighet for rimeligere boliger enn i Drøbak/ områder med utsikt til fjorden. Variert boligbebyggelse (boenheter tilpasset enslige, utleie). Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Området egner seg meget bra for utbygging. Området ligger fint i et vakkert kulturlandskap, god infrastruktur, nærhet til kollektivtransport, næringsarealer og videregående skole. Området inneklemt mellom ny Holtbråtvei og rv 23. Støy, byggegrenser mot vei. Bygging vil synes fra kulturlandskap. Utbygging i konflikt med viltpassasje under rv. 23. Ved evt utbygging må turvei sikres, ny gang og sykkelvei etableres. Støyskjerming. Anbefales ikke Området opprettholdes som LNF.

11 Miljø og naturressurser Tema Grunnforhold Støy og annen forurensing Jord og Skogbruksressurser Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold Kulturminner ogmiljø Landskapsbilde (natur og kultur) Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikling Verdi max Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier Antatt stabile masser over grunnfjell (gneis/granitt). Ligger inneklemt mellom rv 23 og ny Holtbråtvei. Støy fra begge veier. Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende 2 Stabilitet må likevel vurderes nærmere ved evt regulering Trolig økt støy fra Holtbrtåveien pga tungtrafikk til næringsomr. på Holt, nytt felt rv 23 under planlegging. Etabl. av støyskjermer Barskog med middels bonitet Begrenset effekt Viltpassasje under rv23 mot Oppegårdstjern. Ingen andre særskilte registreringer. Automatisk fredet kulturminne registrert i utkanten av området mot vest. Bosettingsspor. Registrert som del av lokalt viktig kulturlandskap. Småkupert. Noe eksponert mot dyrka mark/ kulturlandskap i vest. Småkupert høydedrag med fall mot vest. Gode solforhold Etablering av bebyggelse i området vil ødelegge pot. vilttrekk under rv 23 Krav om registrering, potensiale for funn i tilknytning til registrert fornminne. Bebyggelse bør vurd trukket bakover i omr. Vegetasjonsskjerm mot dyrka mark og viktig kulturlandskapsområde Forholdsvis godt egnet for bolig. Eksisterende bebyggelse, bomiljø, estetikk Ubebygd område, grenser mot kulturlandskap i vest 2 Står forholdsvis fritt mht arkitektonisk uttrykk. Se vurdering mht nærhet til kulturlandskap Friluftsliv, idrett og rekreasjon Del av område registrert som svært viktig for friluftsliv (UMB studentoppg. 212) Viktig stiforbindelse under rv God forbindelse ut i marka gjennom sti under rv 23 Nærmiljøkvaliteter Barn og unges interesser Helse og universell utforming Ingen særskilte brukskvaliteter for barn og unge utover stiforbindelse Adkomst ut i marka, men ikke tilgjengelig for alle. Inneklemt og støybelastet 2 Inneklemt område mellom to trafikkerte veier, forhodls vis langt fra skole mv. 1 Nærhet til marka oppveier ikke negative konsekvenser av inneklemthet, støy og avstand Tettstedsutvikling, samfunn Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Ingen verdiskapning i området i dag, ut over mulighet for ordinær skogsdrift Adkomst ikke etablert. Byggegrense mot rv 23 og ny Holtbråtvei begrenser areal for mulig utvikl. 2 Ikke relevant boligformål forslått Kjøreadkomst fra direkte fra ny Holtbråtvei. GS ikke regulert langs denne (følger gml H.v) Krav om trafikksikker kryssing og gangsykkelvei fram til

12 avkjøring gml Holtbråtvei. Annen offentlig infrastruktur (VVS) Ikke etablert. Vannledning og off. avløp m tilstrekkelig kapasitet ført fram til Frogn vgs Vil måtte føres videre til Holt park, trolig langs ny Holtbråtvei. Forutsettes etablert til nytt boligområde hht kriterier satt i planbestemmelsene Nærhet til sentrum og tjenester Langt til nærbutikk, barneskole og bhg (> 2 km). Lenger til annen handel og off. tjenester 2 Avstand tilsier at området vil bli bilbasert. Transportbehov, nærh. til kollektivtransport Omtrent ingen kollektivtransport langs H.vn. Forholdsvis nært busstopp rv 23 (sykkelavstand). 2 Se over Energisituasjon/ behov, Uavklart. Mulig behov for forsterkning av el tilførsel. Hafslund må evt vurdere og uttale seg i høringsperioden. 1 El forsyning el må avklares Samfunnssikkerhet (konkl.fra ROSanalyse) Må krysse trafikkert vei for å komme til andre funksjoner Trafikksikker kryssing må etableres. Klimaeffekt 1 Området ligger forholdsvis langt fra viktige funksjoner og vil for en stor grad bli bilbasert. Negativ klimaeffekt. Fjerning av skog som binder CO 2

13 Område 2c4 Dammen / Måna, g/bnr 21 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 42, 44,123,, 165 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde, der kulturvern er dominerende Areal Type eiendom 28 da Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Eivind Røed Loe Utvikling AS Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Lavenergiboliger 41 boenheter med 3 ulike boligtyper moderne, teknologisk nyskapende, fremtidsrettet og miljøvennlig, med bokvalitet gjennom enkle og rasjonelle konstruksjoner med god kval. Forslagsstiller mener at lavenergiboliger er i tråd med kommunale ønsker og sentrale føringer og at prosjektet har akseptable konsekvenser for øvrig. Isolert sett egnet for boligbygging. Landskapsmessig attraktiv, men langt til skole, off. tjenester og andre funksjoner (> 2 km). Blir bilbasert! Bygger dårlig opp under Heer som nærsenter. Positivt med lavenergiboliger, men TEK1 setter krav til gode energiløsninger for alle boliger. Bilbasert lokalisering gir negative konsekvenser for klima og miljø. Potensiale for funn av kulturminner, må undersøkes nærmere. Vil påvirke kulturlandskap negativt. Avbøtende tiltak mht dette krevende.

14 Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Anbefales ikke Området opprettholdes som LNF. Miljø og naturressurser Tema Grunnforhold Støy og annen forurensing Jord og Skogbruksressurser Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold Kulturminner ogmiljø Landskapsbilde (natur og kultur) Verdi max Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier Bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke hovedsakelig over grunnfjell (gneis/ granitt) Trafikkstøy fra eksisterende Holtbråtvei Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende Vil reduseres når ny vei bygges, eksist nedklassifiseres Barskog med middels bonitet Begrenset effekt Ingen registreringer Sefrakregistrerte bygg sør for området. Aut. fredet kulturminne registrert i utkanten av området, bla. osettingsspor. Angitt i Kplan med LNF med kulturverninteresser Høyde, vest for Holtbråtv. og område registrert som del av lokalt viktig, vakkert kulturlandskap. 1 2 Krav om registrering, potensiale for funn i tilknytning til registrert fornminne. Bebyggelse her vil bli eksponert mot landskapsrommet. Få muligheter for skjermingstiltak el mot kulturlandskapet. Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikling Meget gode solforhold. Utsikt. +2 Isolert sett godt egnet for boliger. Attraktivt. Eksisterende bebyggelse, bomiljø, estetikk Ubebygd område, grenser mot kulturlandskap i vest 2 Står forholdsvis fritt mht arkitektonisk uttrykk. Se vurdering mht nærhet til kulturlandskap Friluftsliv, idrett og rekreasjon Ligger i randsonen av område registrert som svært viktig for friluftsliv (UMB stud.oppg 212) Sti passerer like vest for området knyttes på større stinett her +2 Ny bebyggelse ikke i konflikt med sti, men god forbindelse ut i marka gjennom sti under rv 23 Nærmiljøkvaliteter Barn og unges interesser Helse og universell utforming Ingen særskilte kjent brukskvaliteter for barn og unge i dag Nær utmarksområder. Ikke tilgjengelig for alle Nær skog og når Holtbråtveien legges om, lite trafikkert vei. Men langt til skole mv. Nærhet til marka positivt. UU tilgjengelighet til utmark krever opparbeiding. Langt til butikk og andre tjenester Tettstedsutvi kling, samfunn Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Ingen verdiskapning i området i dag, ut over mulighet for ordinær skogsdrift Adkomst direkte fra Holtbråtveien. Skal i 1 Ikke relevant boligformål forslått Medfører mer trafikk på trase som ønskes bilfri.

15 Annen offentlig infrastruktur (VVS) Nærhet til sentrum og tjenester Transportbehov, nærh. til kollektivtransport Energisituasjon/ behov, Samfunnssikkerhet (konkl.fra ROSanalyse) Klimaeffekt framtiden være gs, når ny Holtbråtvei etableres Ikke etablert. Vannledning og off. avløp m tilstrekkelig kapasitet ført fram til Frogn vgs Vil måtte føres fram til Holt park, trolig langs Holtbråtveien. VA også ført fram til Hallangspollen (htter). Tosidig vannforsyning/ ringledn kan etableres ved tilknytning. Forholdsvis langt til nærbutikk, barneskole og bhg. (>2 km). Lenger til annen handel og off. tjenester Omtrent ingen kollektivtransport langs H.vn. Forholdsvis nært busstopp rv 23 (sykkelavstand). Uavklart. Mulig behov for forsterkning av tilførsel. Hafslund må evt vurdere og uttale seg i høringsperioden. Ingen særskilte registreringer 2 Trafikksikre løsninger må etableres Forutsettes koblet til/ etablert til nytt boligområde hht kriterier satt i planbestemmelsene Avstand tilsier at området vil bli bilbasert. 2 Se over 1 El forsyning el må avklares 1 Området ligger forholdsvis langt fra viktige funksjoner og vil trolig for en stor grad bli bilbasert. Negativ klimaeffekt. Fjerning av skog som binder CO 2

16 Område 2c5 Nordre Dammen Monsrud, g/bnr 19/38, 2/2,4 og 79, 35/1 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 37, 118, 152 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde Areal Type eiendom 25 da Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Erik Berntsen (19/38, 2/7,9), Toril Dammen Westerby (2/3,4), Randi S. Støyer og Karin M Kveil (19/4), Eli Burum (35/1) Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Arkitekt Knut Knutsen på vegne av Stiftelsen as Området er godt egnet for boligutbygging. Mulighet for rimeligere boliger enn i Drøbak/ områder med utsikt til fjorden. Variert boligbebyggelse (boenheter tilpasset enslige, utleie). Området egner seg meget bra for utbygging. Området ligger fint i et vakkert kulturlandskap, god infrastruktur, nærhet til kollektivtransport, næringsarealer og videregående skole. Egen vurdering mht landskap. Anbefaler at landskapselementer sikres i plan, utnyttelsesgrad tilpasses landskapets tålegrense. Område nærmest Heer er innmark. Potensielt nedbygging av ca 1 da dyrket. Nybygging vil få konsekvenser for kulturlandskap. Området ligger langt fra lokalsenter på Heer (med skole, butikk mv) og vil bli bilbasert. Negative konsekvenser for klima og miljø. Oppfyller på dette grunnlag ikke lokaliseringskriterier for boliger

17 Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling mht gode lokalmiljøtilknytning. Gode solforhold imidlertid, og område isolert sett godt egnet for boliger. Attraktivt. Anbefales ikke Området opprettholdes som LNF Miljø og naturressurser Nærmiljøkvalitete r Tema Grunnforhold Støy og annen forurensing Jord og Skogbruksressurser Verdi max Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold Kulturminner ogmiljø Landskapsbilde (natur og kultur) Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikl. Eksisterende bebyggelse, bomiljø, estetikk Friluftsliv, idrett og rekreasjon Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier Bart fjell/ grunnlendt over grunnfjell (gneis/granitt) og glimmergneis/ glimmerskifer. Løsmassedekke av større mektighet i forsenkninger (der det er dyrka mark). Trafikkstøy fra eksisterende og ny Holtbråtvei Dyrka mark ca1 da fulldyrka. Stort sett med svært god jordkvalitet. Skogkledte deler hovedsakelig barskog med lav middels bonitet. Noe lauv i kanter og langs bekkedrag Ingen registreringer. Området bidrar til en viss grad i å binde Seierstenmarka sammen med resten av Frognmarka. Sefrakregistrerte bygg på Monsrud, Dammen og S. Dam Flere registrerte aut. fredete kulturminne i området, bla. Kokegrop, bosettingsspor. Angitt med LNF med kulturverninteresser Variert, vakkert kulturlandskap i sør registrert med lokal verdi. Småkupert i nordre del. Egen landskapsvurd. konkl. med at eksistbebyggelse i nord forringer verdi men at nyetabl er mulig ved god tilpasning. Gode til meget gode solforhold. Noe utsikt. Gårdsmiljø samt spredt boligbebyggelse. Nordre del av området inngår i areal registrert som svært Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende Stabilitet må vurderes der det skal gjøres tiltak på dyrka mark, ellers vurderes lokalt for de enkelte byggeprosjekter. Vil reduseres når ny vei bygges og eksist nedklassifiseres. Skjermingstiltak langs ny vei bør vurderes Tap av dyrkbar mark i strid med målsettinger osv. Begrenset effekt av evt hogst Bebyggelse i området vil bidra til å isolere Seierstenmarka fra øvrige utmarksområder viltets trekkmuligheter begrenses Bygging på jordene vil påvirke bygningsmiljø. Krav om registrering forventes, potensiale for ytterligere funn på grunnlag av registrerte fornminne. Bebyggelse vil påvirke / redusere landskapskvalitetene. Krevende med avbøtende tiltak sjøl om landskapsanalyse antyder at det kan gjøres grep for å bevare verdiene. Forholdsvis godt egnet for boliger. Attraktivt. Ny bebyggelse må tilpasses landskap og eksist. bebyggelse. +2 Ny bebyggelse i liten grad i konflikt med sti, men god

18 viktig for friluftsliv. forbindelse ut i marka Turvei/ lysløype vest for / delvis gjennom omr., sti fra Oppegårdstjern under rv 23. Barn og unges interesser Ingen særskilte kjent brukskvaliteter for barn og unge i dag ut over stinett/ lysløype. Ingen skole og barnehage i nærområdet Nær skog og når Holtbråtveien legges om, lite trafikkert vei, men gang sykkelvei planlagt langs gml Holtbråtvei. Sd. Langt til skole, fritidsaktiviteter mv. Areal til ny barnehage må vurderes Helse og universell utforming Godt landskap å være i. Nær utmarksområder. Ikke tilgjengelig for alle /+1 Nærhet til marka positivt. UU tilgjengelighet til utmark krever opparbeiding. Langt til butikk og andre tjenester Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Jordbruk. Mulighet for noe ordinær skogsdrift. For øvrig ingen verdiskapning i området Grenser til nytt næringsomr. Tap av produksjonsareal for landbruket. Boligetablering begrenser muligheten for ny næringsetablering i området. Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Adkomst direkte fra ny/ gammel Holtbråtveien. Gml. skal i framtiden tnedklass. Og tilpasses myke trafikanter. 1 Biladkomst fra ny Holtbråtvei. Alternativt vil det bli mer trafikk på gml trase som ønskes bilfri. Avklaring må gjøres gjennom regulering. Trafikksikre løsninger må etabl Annen offentlig infrastruktur (VVS) Ikke etablert. Vannledning og off. avløp ført fram til Frogn vgs Vil måtte føres fram til Holt park, trolig langs ny Holtbråtvei. VA også ført fram til Hallangspollen (htter). Tosidig vannforsyning/ ringledn kan etableres ved tilknytning. Forutsettes etablert i hht kriterier satt i planbestemmelsene. Større ny utbygging området krever høydebasseng. Nærhet til sentrum og tjenester Forholdsvis langt til nærbutikk, barneskole og bhg (> 2 km). Lenger til annen handel og off. tjenester 2 Avstand tilsier at området vil bli bilbasert. Transportbehov, nærh. til kollektivtransport Omtrent ingen kollektivtransport langs H.vn. Forholdsvis nært busstopp rv 23 (sykkelavstand). 1 Se over Tettstedsutvikling, samfunn Energisituasjon/ behov, Samfunnssikkerhet (konkl.fra ROSanalyse) Klimaeffekt Uavklart. Større ny utbygging nordover vil jfr. Hafslund kreve nye høyspenningskabler fra Dyrløkke. Ingen særskilte registreringer foruten kryssende høyspent 1 1 El forsyning el må avklares. Evt. koordineres med utbygging av Holt park. Ingen bebyggelse under høyspent Området ligger langt fra off. funksjoner mv. og vil for en stor grad bli bilbasert. Negativ klimaeffekt. Fjerning av skog som binder CO 2

19 Område 2c6 Måna, g/bnr 62 1 og 8 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 6, 131 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde Areal Type eiendom 755 dekar Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Mary Therese Holt Richard Slåke på vegne av Bjørn Holt Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Område egnet for boligbygging. Åpent og med nærhet til friluftsarealer og fjorden. Lysløype gjennom området skal bestå. Mulighet for rimeligere boliger. Variert boligbygging (boenheter for enslige, utleie). Området er godt egnet for boligbygging. Vil kunne bli et nydelig boligområde. Ligger vestvendt med fin utsikt til Hallangspollen. Gode solforhold. Vestvendt med utsikt. Isolert sett godt egnet for boliger. Området ligger imidlertid langt fra lokalsenter på Heer (med skole, butikk mv) og vil bli bilbasert. Negative konsekvenser for klima og miljø, samt god tettstedsutvikling. Oppfyller på dette grunnlag ikke lokaliseringskriterier for boliger mht god lokalmiljø tilknytning. Nybygging vil dessuten få vesentlige konsekvenser for biologisk mangfold (særlig vestre del) og også for friluftsliv. Anbefales ikke. Området opprettholdes som LNF.

20 Tema Verdi Grunnforhold Støy og annen forurensing Jord og max Skogbruksressurser Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier Mye grunnlendt mark over grunnfjell (gneis, granitt) noe glimmergneis/glimmerskifer i sør. Stedvis marine avsetninger. Østre del får noe trafikkstøy fra eksisterende Holtbråtvei og nytt næringsområde på Holt (tungtransport). Ellers stille område! Ulovlig båtopplag Holtberget. Noe forurensing i bekken Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende 2 Barskog med lav middels til god bonitet. En del gammelskog. 1 Stabilitet må vurderes lokalt for de enkelte byggeprosjekter. Bebyggelse i vestre del av området vil punktere stille område i Havsjødalen. Avrenning til Havsjødalsbekken må begrenses. Forurensing forhindres. Overvann renses og infiltreres/ ledes ut i Hallangspollen. Stort område, tap av arealer for skogproduksjon.. Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold Hele området tidligere registret som viktige for biologisk mangfold. Gjennom MiS splittet i flere mindre område; Større omr i SV registret med gammel barskog. Vurdert som viktig i 22. Høyere verdi nå. Nord for dette flere mindre områder med rik blandingsskog, fuktige artsrike dråg og mer gml granskog. Viktige. Rynkeskinn og svartsonekjuke registrert (rødliste). Lokalt viktig gammel barskog også registrert på flaten sør for Skydsrud. Området bidrar også til å binde Seierstenmarka sammen med resten av Frognmarka. 2 Bygging i området vil medføre at registrerte biologiske kvaliteter vil bli redusert/ tapt. Hogst vil dessuten kunne påvirke bekkedalen med Havsjødalsbekken sterkt (lokalklimatiske forhold, avrenning/ forurensing). Området er svært rikt mht vegetasjon og fugleliv. Svært viktig bekk for sjøaure og bidrag til sjøaurebestanden i Oslofjorden. Tung utbygging vil begrense trekkmulighet for (hjorte)viltet. Området har trolig også verdi som vinterbeiteområde for rådyr. Evt. detaljplan må hensynta dette Miljø og naturressurser Kulturminner ogmiljø Landskapsbilde (natur og kultur) Ingen registreringer Vestvendt Landskapsrom knyttet til Havsjødalen. Ikke registrert. 1 Krav om registrering forventes, Potensiale for funn mht høyde over havet og del av lun vik da havet tidligere sto høyere Bebyggelse vil påvirke / redusere landskapskvalitetene. Bevare vegetasjon for å beholde grønnkledt ås. Nærmiljøkva liteter Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikl, Eksisterende bebyggelse, bomiljø, Vestv nordvestvendt. Forholdsvis bratt. Gode solforhold. Utsikt. Ubebygd, grenser til Skydsrud (hytteområde, kan konvert) +1 Forholdsvis godt egnet for boliger. Forvente insekter knyttet til vannmiljø 1 Står forholdsvis fritt mht arkitektonisk uttrykk.

21 estetikk Fjernvirkning må vurderes Friluftsliv, idrett og rekreasjon Øvre del vurdert som svært viktig for friluftsliv (UMB studenter 212) Turvei/ skiløype gjennom området i sørøst. Meget viktig forbindelse mellom Seierstenmarka og Holtskogen/ Frognmarka. Stinett forgreiner seg til Kleivaområdet. +2 Bebyggelse i området vil bidra til å isolere Seierstenmarka fra øvrige utmarksområder. Tap av viktig friluftsareal, særlig østre del av foreslått område. Sti / skiløype gjennom området må sikres Barn og unges interesser Ingen særskilte kjent brukskvaliteter for barn og unge i dag ut over stinett/ skiløype 1 Positivt at nye boliger vil ligge nær/i skogen/ turområder. Området ligger også nær framtidig næringsområde m tunge kjøretøy. Langt til skole, fritidsaktiviteter mv. Krav til avsetting av areal til barnehager. Helse og universell utforming Fredelig område. Vestre del bratt. I / nær utmarksområder. Ikke tilgjengelig for alle. Nærhet til marka/ natur er pos. UU tilgjengelighet til utmark krever opparbeiding. Langt til butikk og andre tjenester Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Skogbruk. Anbefalt ikke hogst for enkelte områder. Grenser til nytt næringsomr. For øvrig ingen verdiskapning i området 1 Tap av skogsterreng for treproduksjon. Begrenset verdi med dagens tømmerpris. Boligetablering begrenser muligheten for ny næringsetablering i området. Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Adkomst fra Holtbråtveien. Transport langs Holtbråtv med tunge kjøretøy til Holt park. Gang sykkelvei bygges/etabl samtidig med ny Holtbråtvei, men det vil være biltrafikk på gs langs gml Holtbråtvei. Trafikksikker avkjørsel mv må etableres. Det forutsettes evt privat adkomstvei. Trafikksikker gs (uten trafikk til eiendommene) må vurderes. Tettstedsutvikling, samfunn Annen offentlig infrastruktur (VVS) Nærhet til sentrum og tjenester Ikke etablert. Vannledning og off. avløp ført fram til Frogn vgs Vil måtte føres videre fram til Holt park. Off. VA er også ført fram til Hallangspollen. Tosidig vannforsyning/ ringledn kan etableres ved tilknytning til disse. Langt til nærbutikk, barneskole og bhg (ca 3 km). Lenger til annen handel og off. tjenester 2 Forutsettes etablert i hht krit. satt i planbestemmelsene. Ved massiv utbygging nordover må det etableres høydebasseng. Massiv utbygging nordover kan utløse behov for ny skole/ vesentlig påbygging på Heer. Avstand tilsier at området vil bli bilbasert. Med henvisning til lok. prinsipper og satsing på Drøbak/Heer som kommunesentrum/nærsenter er det ikke ønskelig med etablering av nye nærsenterfunksjoner i omr.

22 Transportbehov, nærh. til kollektivtransport Omtrent ingen kollektivtransport langs H.vn. Også et godt stykke til busstopp rv 23 (buss til Drøbak/ Oslo). 2 Se over Energisituasjon/ behov, Uavklart. Større ny utbygging nordover vil jfr. Hafslund kreve nye høyspenningskabler fra Dyrløkke. 1 El forsyning el må avklares. Evt. koordineres med utbygging av Holt park. Samfunnssikkerhet (konkl.fra ROSanalyse) Ingen særskilte registreringer foruten kryssende høyspent Ingen bebyggelse under høyspent Klimaeffekt Området ligger forholdsvis langt fra viktige funksjoner og vil bli bilbasert. 1 Negativ klimaeffekt. Fjerning av skog som binder CO 2. Større hogst/ boligetabl. Kan endre lokalklimatiske forhold i H.dalen.

23 Område 2c7 Dammen Kleiva Hallangen, g/bnr. 18/2 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 77, 125 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde Areal Type eiendom 113 da Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Ole Martin Tomter Loe Utvikling AS Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Lavenergiboliger. Boligprosjekt for yngre mennesker/ småbarnsfamilier. Detaljskisse vedlagt. Ingen bygging i 1 m beltet. Forslag om 82 boenheter med 3 ulike boligtyper. Mye av eksisterende vegetasjon, landskap og topografi bevares. Forslagsstiller mener at lavenergiboliger er tråd med kommunale ønsker og sentrale føringer og at prosjektet har akseptable konsekvenser. Positivt med lavenergiboliger, men TEK1 setter krav til gode energiløsninger for alle boliger. Oppveier ikke negative konsekvenser av foreslått lokalisering for klima og miljø. Bilbasert boligområder anbefales ikke. Se også vurdering av innspill 2c8. Gode solforhold. Vestvendt med utsikt. Isolert sett godt egnet for boliger. Attraktivt. Negative konsekvenser for biologisk mangfold.

24 Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Anbefales ikke Området opprettholdes som LNF. Tema Verdi max Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende Grunnforhold Grunnlendt mark over grunnfjell og noe rikere glimmerskifer mv. Støy og annen forurensing Stille område! Indre Hallangspollen med lite O2 i bunnsjikt. Noe forurensing fra bekken/ avløp. Oppgradering av avløpsanlegg i området pågår. 2 Bebyggelse i vestre del av område vil bidra til å punktere stille område i Havsjødalen/ innerst i Hallangspollen (Sanddrettet). Avrenning til Havsjødalsbekken må begrenses. Forurensing forhindres. Overvann renses og infiltreres/ ledes ut i Hallangspollen. Jord og Skogbruksressurser Barskog med lav bonitet. Begrenset effekt Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold Hele området tidligere registret som viktige for biologisk mangfold. Gjennom MiS splittet i flere mindre område. Foreslått byggeområde ligger mellom to områder registrert som viktige mht gammel barskog. Grenser ned til Sanddrettet og utløpet av Havsjødalsbekken med store biologiske kvaliteter. Øvre del av området bidrar til å binde Seierstenmarka sammen med resten av Frognmarka. 2 Bygging i området vil ikke berøre biologiske kvaliteter direkte, men vil kunne påvirke kvalitetene i tilgrensede registrerte områder negativt, eks ved fjerning av vegetasjon og endring av lokalklimatiske forhold. Avrenning mot Havsjødalsbekken/ Sanddrettet. Se vurdering av innspill 2c6. Begrenser trekkmulighet for (hjorte)viltet noe. Området har trolig også verdi som vinterbeiteområde for rådyr. Kulturminner ogmiljø Ingen registreringer. Flere Sefrakregistrerte bygg like sør for området. Krav om registrering forventes, Potensiale for funn mht høyde over havet mv. Miljø og naturressurser Landskapsbilde (natur og kultur) Vestvendt Landskapsrom knyttet til Havsjødalen/ Sanddrettet. Høydedraget er også bakteppe til lite landskapsrom i Sperrvika. Bygningsmiljø Ikke registrert. 1 Bebyggelse vil påvirke / redusere landskapskvalitetene. Moderat fjernvirkning (lys). Bebyggelse bør trekkes inn fra skrenten i sør av hensyn til eksisterende bebyggelse. Bevare vegetasjon for å beholde grønnkledt ås. Nærmilj økvalitet er Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikl, Vestv nordvestvendt. Langstrakt kolle i hellende terreng. Forholdsvis bratt. Gode solforhold. Utsikt. +1 Forholdsvis godt egnet for boliger. Attraktivt. Forvente insekter knyttet til vannmiljø

25 Tettstedsutvikling, samfunn Eksisterende bebyggelse, bomiljø, estetikk Friluftsliv, idrett og rekreasjon Barn og unges interesser Helse og universell utforming Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Annen offentlig infrastruktur (VVS) Nærhet til sentrum og tjenester Transportbehov, nærh. til kollektivtransport Energisituasjon/ behov, Samfunnssikkerhet (konkl.fra ROSanalyse) Ubebygd, grenser til men berører i liten grad hytte/boligbebyggelse i sør, pga høydeforskjell. Kort vei til turvei/ skiløype fra Seierstenmarka til Holtskogen. Stiforbindelse inn til området. Åpen tilgang til sjø (utmark), men bratt og ingen etablert sti. Øvre del vurdert som svært viktig for friluftsliv (UMB studenter 212) Ingen særskilte kjent brukskvaliteter for barn Fredelig område. Stedvis svært bratt. Nær utmarksområder. Ikke tilgjengelig for alle Skogbruk. For øvrig ingen verdiskapning i området Adkomst fra Holtbråtveien. Gang sykkelvei bygges/etabl samtidig med ny Holtbråtvei. Ikke etablert. Vannledning og off. avløp ført fram til Frogn vgs Vil måtet føres videre fram til Holt park. Off. VA er også ført fram til Hallangspollen. Tosidig vannforsyning/ ringledn kan etableres ved tilknytning Langt til nærbutikk, barneskole og bhg.(ca 3 km) Lenger til annen handel og off. tjenester Omtrent ingen kollektivtransport langs H.vn. Også et godt stykke til busstopp rv 23. Uavklart. Større ny utbygging nordover vil jfr. Hafslund kreve nye høyspenningskabler fra Dyrløkke Står forholdsvis fritt mht arkitektonisk uttrykk. Fjernvirkning må vurderes. Bebyggelse trekkes inn fra skrenten i sør Stiforbindelse opp til hovedstinett må bevares. Trasé for kyststi / forlengelse av kyststi langs Rødsvei og inn marka må sikres/ opparbeides (detaljplan) Nær / i skogen og pot. gode lekeområder. Bratt. Langt til skole mv. Nærhet til marka/ natur pos. UU tilgjengelighet til utmark krever opparbeiding. Langt til butikk og andre tjenester Tap av skogsterreng for treproduksjon begrenset. Vil gi økt trafikk på gml Holtbråtv som skal nedklassifiseres. Alternativt avkjøring fra ny Holtbråtv. (tverrvei). Det forutsettes evt privat adkomstvei. Forutsettes etablert i hht kriterier satt i planbestemmelsene. Ved massiv utbygging nordover må det etableres høydebasseng. Avstand tilsier at området vil bli bilbasert. Ikke ønskelig med etablering av nye nærsenterfunksjoner i omr. 2 Se over 1 Ingen særskilte registreringer El forsyning el må avklares. Evt. koordineres med utbygging av Holt park.

26 Klimaeffekt 1 Området ligger forholdsvis langt fra viktige funksjoner og vil bli bilbasert. Negativ klimaeffekt. Fjerning av skog som binder CO 2 Område 2c8 Indre Hallangspollen, 9 Kleiva Hallangspollen og 1 Hallangspollen I hht planprogrammet skal det ikke legges ut nye arealer til fritidsbebyggelse i kommunen. Det ble også vedtatt at området ikke skulle utredes nærmere, jfr Fsk vedtak Område 12Indre Hallangspollen Innspillet er ikke utredet særskilt. Utredet med motsatt fortegn under område 11, se tabell under.

27 Område 11Indre Hallangspollen, g/bnr 2/1,6 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 55, 13, 139 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus LNF i sjø Småbåthavn i sjø Areal Type eiendom 5 m strandlinje Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Eivind Røed og Einar Landskapsarkitekt Berg & Dyring AS H. Tomter Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Oppgradering av eksisterende og utvidelse av bryggeanlegg tilknyttet forslag til utvidet hytteområde (ikke utredet, se 2c8). Etablering av kyststi, badestrender, dusj, grill mv. Oversiktsplan innsendt med detaljert oppriss. Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Planforslaget vil forbedre og utvide det eksisterende bryggeanlegget til en mer funksjonell småbåthavn. Planen legger universell utforming til grunn med tilrettelegging og oppgradering av eksisterende badeplasser (nordre badeplass), samt vil foreslå mitre badeplass bevart som naturforekomst. Forhold som vil vurderes nærmere i detaljplan er lista Området delvis tilrettelagt med private båtplasser i dag. Oppgradering av godkjente brygger kan vurderes videre. Dokumentasjon på godkjente tiltak må da forelegges. Etablering av nye flytebrygger får vesentlige konsekvenser for landskap og miljø. Det etableres båtplasser sentralt (Husvik), vurderes foreløpig å være tilstrekkelig tilbud av båtplasser i kommunen. Kyststi som foreslått innebærer store inngrep i strandsonen, men kan evt vurderes videre. Anbefales ikke Området opprettholdes som LNF.

28 Tema Verdi Grunnforhold Støy og annen forurensing Jord og Skogbruksressurser max Beskrivelse av dagens situasjon/ potensielle verdier Grunnlendt grunnfjell (gneis og granitt) svaberg. Forholdsvis grunt vann med løsbunn (mudder). Støy fra hyttebebyggelse og båtliv, eller stille område. O2 svikt i bunnsjikt. Terskelfjord. Ulovlig båtopplag Holtberget. Noe forurensing fra bekken Ikke relevant Konsekvens ved endring av formål, (2 +2) Evt. avbøtende 1 Tiltak i fjell påkrevet Behov for mudring må avklares. Ny båthavn vil skape en del støy, særlig fra seglbåter (mast) Fare for oljeutslipp mv. fra båter Naturverdier grønn struktur og biologisk mangfold Ålegrassamfunn registrert i søndre og nordre del av området. Verdivurdert som svært viktig (Aområdenasjonalt viktig) (naturbase) 2 Krav til detaljert kartlegging av ålegras også på resterende areal. Vurdering av avgrensing av registrerte forekomster. Nye tiltak må ikke komme i konflikt med ålegrassamfunn. Konsekvenser av evt mudring må vurderes. Kulturminner ogmiljø Sefrakregistrerte bygg ved utløpet av Sperrvikbekken. Ellers ingen registreringer Området er undersøkt ifbm kulturminneundersøkelsen 2627 Foreslått gjestebrygge i sør og tiltak i strandsonen (strand, opparbeidet plen mv) må vurderes nærmere i hht Sefrakregistrerte bygg Miljø og naturressurser Landskapsbilde (natur og kultur) Vestvendt Svaberg mot sjø omtrent på hele strekningen. Deler av strekningen har etablert brygger/ gangbro langs svabergene. Deler uten inngrep. Indre del av Hallangspollen har et bebygd preg (hytter). 2 Positivt med istandsetting av tidligere godkjente brygger/ tilbakeføring av ikke godkjente brygger/ bedre tilrettelegging for badende osv. Men store nye flytebrygger i området vil dominere i landskapsbildet. Topografi, solforhold mv. Egnethet for utvikl, Vestv. Gode solforhold. Forholdsvis bratt. Trolig dypt nok for etablering av båtpl. 1 Godt egnet for Egnet for soling/ bading. Egnet for båtplasser Nærmiljøkvaliteter Eksisterende bebyggelse, bomiljø, estetikk Friluftsliv, idrett og rekreasjon Bebygd preg (hytter), men ingen hytteeiendommer går ned til sjøen. Svaberg ned mot sjø, stedvis opparbeidet med gangfelt/ brygger Brakkvannsområde. Insekter. Vestvendt med gode solforhold. Flere små naturlige strender. Bratt svaberg, lite tilgjengelig Nye bryggeanlegg/ kyststi krever store tiltak i grunnen. Til dels urørt preg i strandsonen vil forringes. Positivt med etablering av kyststi. Opprusting av badeplasser kan også være positivt. Nye brygger vil fortrenge bruk av eksisterende (bratte) svaberg.

29 Barn og unges interesser Ingen særskilte kjent brukskvaliteter for barn og unge i dag ut over lokal bruk av eksisterende små strender +1 Bedre tilgjengelighet positivt. Bryggeanlegg fortrenger bruk. Gir mulighet for båtliv for flere, også barn og unge. Helse og universell utforming Solrikt område. Stille. Forholdsvis utilgjengelig, både langs sjøen og til sjøen. I liten grad oppholdsarealer. +1 Positivt med UUtil rettelegging, HCbaderamper. Tilgjengelighet fra sjø må sikres. Adkomst fra land begrenset (begrenset antall brukere). Verdiskaping og næringsutvikling, sysselsetting Ikke relevant Tettstedsutvikling, samfunn Trafikk og vegforhold, trafikksikkerhet Annen offentlig infrastruktur (VVS) Lokal adkomst sjøveien og via hytteveier mv. fra land. Private eiendommer / innmark går ikke ned til sjøen mulighet for ferdsel i strandsona, men bratt. +1 Off. VA er også ført fram til Hallangspollen. El. ikke vurdert Bedre tilgjengelighet fra sjø ved etablering av gjesteplasser. Må forbeholdes allmennheten Båtplassene vanskelig tilgjengelig fra land. Kun for lokalt marked. Det etableres pt mange båtplasser med bedre tilgjengelighet i Husvikomr. Behov for vann og strøm til bryggeanlegget må vurderes gjennom detaljregulering..

30 Område 2c13 Skydsrud N, del av g/bnr 62/3 Oversiktskart Detaljkart Jpost nr(e) 189 Antall vedlegg Ønsket arealformål Gjeldende planstatus Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Uregulert. I gjeldende Kplan angitt som LNFområde Areal Type eiendom Ca 4 daa Landbrukseiendom Grunneier Forslagsstiller Kristil Iversen Richard Slåke Forslagsstillers beskrivelse av forslaget Forslagsstillers KU konklusjon Rådmannens vurdering oppsummering Konklusjon/rådmannens anbefaling Inkl. føringer for evt. utvikling Variert boligbebyggelse. Behov for boliger nær nye næringsområder nord for rv 23 for å redusere transportbehovet i regionen. I tråd med regional ATP. Område egnet for boliger. Nær friluftsarealer og fjorden. Området er godt egnet for boligbygging. Vil kunne bli et nydelig boligområde, ligger vestvendt med fin utsikt til Hallangspollen. Nordvestvendt med gode solforhold. Isolert sett godt egnet for boliger. Vestre del eksponert mot et stort uberørt landskapsrom i Havsjødalen. Negativ fjernvirkning. Området ligger langt fra lokalsenter på Heer (med skole, butikk mv) og andre sentrumsfunksjoner og vil bli bilbasert. Negative konsekvenser for klima og miljø. Oppfyller ikke lokaliseringskriterier for boliger mht god lokalmiljø tilknytning. Anbefales ikke Området opprettholdes som LNF.

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

KU 17 nye utbyggingsområder

KU 17 nye utbyggingsområder KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag (Kommunen er inndelt etter skolekretsgrensene) (Det må tas forbehold om at innspillene er vesentlig forkortet og at det

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord"

Konsekvensutredning samlerapport Ny jord Region øst Prosjektavdeling øst E18 Ørje-Vinterbro 8. januar 2015 HØRINGSUTGAVE Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord" Reguleringsplan E18 Retvet Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan

Detaljer