FoU-strategi for Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU-strategi for Rogaland"

Transkript

1 FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Organisering av prosessen Oppfølging og rullering av FoU-strategien Forskningsmiljø og forskningsaktiviteter i Rogaland Oversikt over sektorene Forskningsprofil Mål og strategier for videreutvikling av FoU-arbeidet i Rogaland Innledning Hovedmål 1: Langsiktig kompetansebygging av prioriterte FoU-institusjoner Utgangspunkt Utbygging av forskningsinfrastruktur Utvikle strategiske kompetanseutviklingsprogrammer Strategisk forskerrekruttering Hovedmål 2: Økt forskningsinnsats for verdiskaping og regional utvikling Utgangspunkt Stimulere til økt forskningsbasert nyskaping og bruk av FoU i virksomheter knyttet til energinæringen Stimulere til økt forskningsbasert nyskaping og bruk av FoU i virksomheter knyttet til mat og måltidsnæringen Stimulere til økt forskningsbasert nyskaping og bruk av FoU i virksomheter knyttet til maritime næringer Stimulere til økt forskningsbasert nyskaping og bruk av FoU i virksomheter knyttet til offentlig sektor Oversikt over forskningsrelaterte virkemiddelaktører Regionalt forskningsfond Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon Norges forskningsråd Innovasjon Norge Internasjonale FoU-programmer Universitetsfondet for Rogaland AS Prekubator TTO Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond 26 Vedlegg 1: Oversikt over universitet, høgskoler, forskningsinstitutt, forskningssenter og andre FoU-aktører i Rogaland. 27 2

3 Kapittel 1: Innledning 1.1 Bakgrunn For første gang er det utarbeidet en forskningsstrategi for Rogaland. FoU-strategien er utarbeidet på bestilling fra Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av Statens beslutning om å etablere regionale forskningsfond fra 2010, som et ledd i forvaltningsreformen. De regionale forskningsfondene er et viktig nytt virkemiddel for nærings- og kunnskapsutvikling i regionene, og skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Ved gjennomføring av FoU-strategien vil blant annet VRI-satsingen være et viktig virkemiddel for mobilisering inn mot de regionale forskningsfondene. Dette vil bli nærmere konkretisert i en handlingsplan. Gjennom utarbeidelse av en regional forskningsstrategi for Rogaland vil en kunne oppnå følgende: Skape en felles oppslutning i regionen om de regionale prioriteringer av FoU-innsatsens omfang og hovedinnretning. Strategiarbeidet har derfor lagt vekt på å bred involvering av bedrifter, FoU-miljøene, utdanningssektoren og offentlige utviklingsaktører. Bidra til å videreutvikle Rogalands FoU-miljøer basert på regionale fortrinn og muligheter, og en klar forståelse av Rogalands svakheter og trusler. Foreta bevisste veivalg og prioriteringer med tanke på fylkets langsiktige utvikling innen FoU, med særlig vekt på å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøer og regionens næringsliv og offentlig virksomhet. Bidra til at regionen får størst mulig nytte av de nye regionale forskningsfondene, blant annet ved at fondene sees i sammenheng med andre regionale, nasjonale og internasjonale FoU-virkemidler. Det legges til grunn at alle tiltak og alle prosjekt som forankres i denne FoU-strategien bygger på prinsippet om universell utforming. 1.2 Organisering av prosessen Arbeidet med den regionale FoU-strategien er ledet av det utvidede regionale partnerskapet, som også er styringsgruppe for VRI-satsingen i Rogaland. Det utvidede regionale partnerskapet består Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge Rogaland, Fylkesmannens landbruksavdeling, NAV, NHO Rogaland, LO Rogaland, Norges forskningsråd Rogaland, Haugalandrådet ved Haugaland Vekst IKS, næringssjefen i Dalane, Ryfylke IKS, Greater Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Universitetet i Stavanger og IRIS. En faglig prosjektgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen, Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, IRIS, Polytec, Bioforsk Vest, Universitetsfondet og Forskningsrådet har koordineringsansvaret for arbeidet, sammen med en redaksjonskomité og sekretariatet. For at strategien skal ha bredest mulig forankring er det i tillegg arrangert tre workshops i februar mars 2009 innenfor satsingsområdene energi, maritim og mat der næringen har blitt invitert til å komme med innspill til strategiarbeidet. Det er også ført jevnlige møter med sentrale aktører i næringslivet og FoU-institusjonene underveis i prosessen, og både private og offentlige FoU-aktører har i brevs form blitt oppfordret til å komme med innspill til strategien. Sekretariat for FoU-strategien har bestått av næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune, ved Helen Roth og Bjarte Dybvik, Ipax AS. 3

4 Styringsgruppen Norvald Skretting Rogaland fylkeskommune (leder) Audun Rake Innovasjon Norge Rogaland Eli Munkeby Serigstad Fylkesmannens landbruksavdeling Stein Arild Grønås NAV Hallvard Ween NHO Rogaland Øystein Hansen LO Rogaland Hilde Aarsheim Norges forskningsråd Rogaland Inger Håvik Haugaland Vekst IKS Inger Christensen Næringssjef i Dalane Odd Harald Olsen Ryfylke IKS Kjølv Egeland Universitetsfondet for Rogaland AS A. Rune Johansen Høgskolen Stord/Haugesund Bjarte Ravndal Universitetet i Stavanger Gottfried Heinzerling IRIS Prosjektgruppen Norvald Skretting Rogaland fylkeskommune (leder) Helen Roth Rogaland fylkeskommune Hilde Aarsheim Norges forskningsråd Rogaland Helge Ole Bergesen Universitetet i Stavanger A. Rune Johansen Høgskolen Stord/Haugesund Gottfried Heinzerling IRIS Thorvald Gundersen Polytec Svein O. Grimstad Bioforsk Vest Torger Gjefsen Bioforsk Vest Kjølv Egeland Universitetsfondet for Rogaland AS Redaksjonskomiteen Helen Roth Olav Andreas Sagen Hilde Aarsheim Bjarte Dybvik Sekretariat Helen Roth Bjarte Dybvik Rogaland fylkeskommune (leder) Rogaland fylkeskommune Norges forskningsråd Rogaland Ipax AS Rogaland fylkeskommune Ipax AS 1.3 Oppfølging og rullering av FoU-strategien Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en strategisk næringsplan for regionen. Framtidige rulleringer av FoU-strategien må ses i sammenheng med den overordnede regionale planstrategien til Rogaland fylkeskommune og eventuell revisjon vil skje samtidig med rullering av den strategiske næringsplanen i neste valgperiode ( ). Næringsseksjonen har ansvar for oppfølging og rullering av strategidokumentet. Universitetsfondet kan ta en rolle ved å gjennomføre en årlig evaluering av FoU-strategien og sammenfatte en årlig rapport som oversendes Næringsseksjonen. 4

5 Kapittel 2: Forskningsmiljø og forskningsaktiviteter i Rogaland Det norske samfunnet er i økende grad et kunnskapsbasert samfunn der den menneskelige kapitalen utgjør mer enn 85 prosent av nasjonalformuen. 1 Olje og gass, havbruk, maritim virksomhet og IKT er næringer som står for en betydelig del av landets eksport og verdiskaping. Dette er næringer som takket være systematisk satsing på forskning og utvikling har vokst sterkt i løpet av de siste tiårene, og de har en sterk tilstedeværelse i Rogaland og Vestlandet forøvrig. Videre satsing på forskning er en nødvendighet dersom regionens næringsliv skal opprettholde konkurransekraften i en globalisert verden. Næringslivet er den sektoren som utfører mest forskning i Norge. Det utføres forskning i bedriftene, og næringslivet kjøper også FoU-tjenester fra universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene. Forskning gir uttelling både i form av konkrete FoU-resultater og ved at det skjer læring underveis i prosjektene. I St.meld. nr 30 ( ) Klima for forskning, som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2009, legges det vekt på at det skal satses systematisk på forskning i årene framover. Meldingen viderefører den nasjonale målsetting om at den samlede forskningsinnsatsen skal utgjøre 3 prosent av brutto nasjonalproduktet, fordelt med 2% fra næringslivet og 1% fra det offentlige. Dette er i tråd med Lisboa-erklæringen der EU har satt seg som mål å utvikle Europa til verdens mest dynamiske kunnskapsbaserte økonomi. 2.1 Oversikt over sektorene Universitetene, høgskolene og universitetssykehusene står for drøyt 30 % av forskningsaktiviteten i Norge. Størstedelen av forskningen er offentlig finansiert gjennom grunnfinansiering, forskningsrådsmidler og offentlige oppdrag. Kun fire prosent av aktiviteten finansieres gjennom oppdrag fra næringslivet. I forhold til sammenlignbare fylker har Rogaland en liten universitets- og høgskolesektor. Som vist i diagram 1 foregår hovedtyngden av den nasjonale forskningen ved universitet og høgskoler i Oslo, Sør-Trøndelag, Hordaland og Troms. Disse fire fylkene, hvor også landets fire største universitet befinner seg, sto for hele 85,2 % av utførte forskerårsverk i 2007, mens Rogalands andel var på 2,5 %. Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms har sammen med Akershus også en dominerende stilling innen forskning og utvikling i instituttsektoren med 83,0 % av utførte forskerårsverk i Her var Rogalands andel litt høyere med 3,2 % av total FoU-aktivitet i Norge. Samtidig viser næringslivet i Rogaland stor vilje til å investere i forskning. I Rogaland sto næringslivet for 69,7 % av alle forskerårsverk som ble utført i fylket i På samme tidspunkt sto universitets- og høgskolesektoren i Rogaland for 15,9 % og instituttsektoren for 14,3 % av forskerårsverkene. Dette gjør at Rogaland som forskningsfylke skiller seg ut fra de fleste andre sammenlignbare fylkene, fordi størstedelen av forskningen blir bedrevet i næringslivet. 1 Kilde: St.meld. nr 30 ( ) Klima for forskning, vedtatt 17. juni

6 Diagram 1: FoU-årsverk etter sektor for utførelse, 2007 Oslo Akershus Buskerud Vest-Agder Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Troms Total Universitet og høgskoler Institutt Næringslivet Kilde: NIFU STEP Det samme mønsteret går igjen i tabell 1. Når FoU-utgiftene fordeles på antall innbyggere er det Sør-Trøndelag og Oslo som bruker mest penger på forskning pr innbygger med henholdsvis kroner og kroner. Til sammenligning brukes det kroner pr innbygger til forskning i Rogaland. Sør-Trøndelag, Oslo og Akershus bruker mer midler enn Rogaland i alle tre sektorene. Mens Hordaland og Troms bruker mer midler enn Rogaland innenfor institutt-, universitets- og høgskolesektoren, men ikke i næringslivet. Tabell 1: FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger etter fylke, 2007 Fylke Totalt Mill. kr Næringslivet Mill. kr Instituttsektoren Mill. kr Universitets- og høgskolesektoren Mill. kr Per innbygger 1 Kr Akershus Oslo Buskerud Vest-Agder Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Troms Totalt i Norge Kilde: NIFU STEP 6

7 17,5 milliarder kroner brukte næringslivet i Norge på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2007, noe som utgjør nærmere halvparten av all forskning i Norge. Etter 2005 har det vært en betydelig økning i næringslivets FoU-investeringer, og fra 2006 til 2007 var det en økning på kr 2,3 milliarder eller 15 prosent landet sett under ett. Oppgangen har vært klart høyere enn i EU og de andre nordiske landene. I Europakommisjonens siste rangering av de 1000 største FoU-bedriftene i verden fra 2007 står Norge oppført med åtte selskaper. Det norske selskapet som blir rangert høyest er StatoilHydro. Oljeindustrien er en teknologikrevende industri, noe som innebærer at mye av FoU-aktiviteten i næringslivet her i fylket foregår i eller i tilknytning til oljeselskapene og deres underleverandører. Den positive trenden med økning i næringslivets FoU-investeringer fortsatte inn i 2008, men det er foreløpig for tidlig å si hvordan finansuroen og påfølgende redusert investeringsnivå har påvirket næringslivets forskningsaktivitet. Tabell 2 viser at 16 % av bedriftene i Rogaland investerer i FoU, noe som er på nivå med Oslo og Akershus. Det er bare i Sør-Trøndelag at andelen er større. I næringslivet i Rogaland er det også flere FoU-årsverk enn i Hordaland, men både Oslo, Akershus og Sør- Trøndelag ligger foran. I Rogaland er det imidlertid en mindre prosentvis andel av FoUårsverkene som er utført av personell med universitets- og høgskoleutdanning. Rogalandsbedriftene bruker også mindre penger på FoU målt i kroner per sysselsatt enn flertallet av de øvrige fylkene i tabell 2. Tabell 2: Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke og økonomisk region, 2007 Fylke/økonomisk region Totalt egenutført FoU Mill. kr Innkjøpt FoU Mill. kr FoUpersonell Antall FoUårsverk Antall FoUårsverk utført av personell med UoHutdanning Antall Andel av bedrifter med FoU Prosent FoU per sysselsatt 1000 kr Akershus ,2 Oslo ,3 Buskerud ,6 Hordaland ,5 Vest-Agder Sør-Trøndelag ,6 Troms ,2 Rogaland ,3 Egersund ,9 Stavanger/Sandnes ,1 Haugesund ,3 Jæren ,4 Totalt i Norge ,5 Kilde: SSB/FoU-statistikk 1 Statistisk Sentralbyrå opererer med fire økonomiske regioner for Rogaland fylke. Region Egersund består av de fire kommunene i Dalane. Jæren inkluderer kommunene Klepp, Time og Hå. Region Stavanger/Sandnes består av kommunene Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy, Forsand, Strand, Hjelmeland og Finnøy. Suldal, Sauda, Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn og Utsira utgjør region Haugesund. 7

8 2.2 Forskingsprofil Universitetet i Stavanger ble formelt vedtatt etablert 29. oktober UiS dekker et bredt spekter av forskningsområder innen det teknisk-naturvitenskapelige området, samfunnsfag og humaniora. Profilerte forskningsområder er innenfor energi og miljø, petroleum, risikostyring og samfunnssikkerhet, organelleforskning, atferdforskning, leseforskning, økonomi, ledelse og reiseliv. I tillegg finnes det to vitenskapelige høgskoler, en statlig høgskole og fire private høgskoler i fylket. Som tabell 3 viser skjer hovedaktiviteten av forsknings- og utviklingsarbeidet i fylkets universitets- og høgskolesektor (UoH-sektor) ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund og Misjonshøgskolen. I tillegg forskes det ved Norges Veterinærhøgskoles avdeling på Høyland i Sandnes. Samtlige doktorgradsstudenter tilknyttet UoH-sektoren er tilknyttet en av disse fire institusjonene. Utdannings- og forskningsaktivitetene til Universitetet i Stavanger og de offentlige og private høgskolen i Rogaland er nærmere presentert i tabellen nedenfor og i vedlegg 1. Tabell 3: Nøkkeltall for universitet og høgskoler i Rogaland (2008) Antall studenter Total Ph.D Antall årsverk Antall FoUårsverk FoUutgifter (MNOK) Avlagte doktorgrader Publikasjonspoeng Antall vitensk. Artikler Universitet og vitenskapelige høgskoler Universitetet i Stavanger Misjonshøgskolen Norges Veterinærhøgskole, Høyland Statlige høgskoler Høgskolen Stord / Haugesund Private høgskoler Høgskulen for landbruk og bydenæringar Diakonhjemmets høgskole Rogaland Kilde: Tall fra institusjonene TOTALT¹: ¹ Oversikten viser et noe ufullstendig bilde av universitet- og høgskolesektoren i Rogaland da en ikke har fått tilgang til tallene fra Den sosialpedagogiske høgskolen og Handelshøgskolen BI. Forskningsinstituttene er et viktig virkemiddel for å nå nasjonale forskningspolitiske målsettinger. Forskningsinstituttene står for drøyt en fjerdedel av landets samlede FoUvolum. I forhold til sammenlignbare fylker har Rogaland en relativt høy andel forskning i instituttsektoren. I Rogaland finnes det 13 FoU-institutt og FoU-selskap. Av forskningsinstituttene er det IRIS og Polytec som har sitt hovedsete her i fylket. I tillegg er SUS en stor FoU-aktør i Rogaland. 8

9 I tabell 2 og i vedlegg 1 er FoU-instituttene, FoU-selskapene og SUS nærmere presentert. Tabell 4: Nøkkeltall for FoU-institutt og FoU-selskap i Rogaland (2008) FoU-institutt og FoU-selskap Antall Ph.Dstudenter* Antall avlagte Ph.D-grader Antall årsverk Antall FoU-årsverk Antall vitensk. publikasjoner Bioforsk Vest International Research Institute of Stavanger (IRIS) NOFIMA avd. Stavanger Polytec Skretting ARC Tine FoU-senter Andre Stavanger Universitetssjukehus Kilde: Tall fra FoU-instituttene og FoUselskapene TOTAL¹: ¹ Tall fra SINTEF Petroleumsforskning AS avd. Stavanger, Stavanger Helseforskning AS, Veterniærinstituttet avd. Høyland, BioLink Group, EWOS Innovation, Hydro Aluminium Karmøy og Centre for Aquaculture Competence (CAC) er ikke tatt med da en ikke har fått tilgang til tall fra disse FoU-aktørene. 9

10 Kapittel 3: Mål og strategier for videreutvikling av FoU-arbeidet i Rogaland 3.1 Innledning Forskningsstrategien har fokus på forskningsfelt og temaområder som det er av strategisk betydning for Rogaland å bygge seg videre opp på i årene fremover. Strategiene gir i neste omgang føringer for hvor forskningsmidlene ønskes kanalisert, slik at de bidrar til å understøtte og bygge fundamentet for morgendagens kunnskapsbaserte samfunn. Forskning og utvikling krever planlegging over lang tidshorisont. Det er derfor viktig å holde fast ved strategier og satsinger over tid for å se resultater. Videre utvikling og oppbygging av tunge FoU-miljøer med nasjonale og internasjonale ambisjoner i Rogaland, krever både tid og store investeringer i forskningsinfrastruktur og kompetansebygging. De forskningspolitiske målene for Rogaland tar utgangspunkt i regionale fortrinn og muligheter, men også svake sider vedrørende forskningen. Historisk har Rogaland hatt sin styrke i evnen til å kople forskning med kommersialisme, både når det gjelder forskningsdrevet og markedsdrevet innovasjon. Forskningsressurser blir ofte hentet fra miljøer utenfor fylket. Gradvis har fylket bygget seg opp med sterke nasjonale og internasjonalt anerkjente miljøer, særlig innen petroleumsforskning. Etter at Universitetet i Stavanger ble etablert har bredden av tunge forskningsmiljøer blitt utvidet og flere anerkjente miljøer er i ferd med vokse fram. Rogaland må ha sterkt fokus på å utvikle attraktive FoU miljøer med større bredde enn tidligere, samtidig som det blir gjort tydelige spissinger som viser igjen nasjonalt og internasjonalt. Videreutviklingen av Universitetet i Stavanger er sentralt i denne sammenheng. I tillegg vil det være viktig å stimulere til oppbygging og videreutvikling av fremragende innovasjons og forskningssentra. Utvikling av allianser med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer som er komplementære, vil være en viktig del av denne strategien. Det er etablert strategisk samarbeid med flere institusjoner både i Norge og utlandet, og det er ønskelig å forsterke denne utviklingen. Når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og implementere resultater fra operative forskningsmiljøer, ligger bedrifter i Rogaland langt framme. Dette har ikke minst vært tilfelle når det gjelder teknologiutvikling på norsk sokkel, hvor en rekke av de store internasjonale selskapene har testet ut ny teknologi i stor skala på nye installasjoner. Dette har tilført mye kompetanse til teknologivirksomheter i Rogaland, samtidig som det har lagt grunnlaget for oppbygging av et internasjonale kontaktnett. Det er således ikke tilfeldig at en rekke testfasiliteter og FoU-sentra med sterkt deltakelse av kommersielle aktører har blitt etablert i regionen. På denne bakgrunn vil de forskningsstrategiske målene være rettet inn mot følgende to hovedområder: a) Langsiktig kompetanseoppbygging av prioriterte FoU-institusjoner b) Øke forskningsinnsatsen for verdiskaping og regional utvikling 10

11 3.2 Hovedmål 1: Langsiktig kompetansebygging av prioriterte FoUinstitusjoner Utgangspunkt Oversikter i kapittel 2 viser at Rogaland er et relativt forskningssvakt fylke, målt i antall forskerårsverk og totale ressurser som benyttes til forskning. Arbeidsstyrken har en relativ lav andel personer med høyere utdanning i forhold til andre fylker det er naturlig å sammenligne seg med. En viktig årsak er at fylket inntil nylig har manglet et universitetsmiljø. Etableringen av Universitetet i Stavanger har vært avgjørende for å skape et større fundament for styrking av forskningen i Rogaland, få et økt volum innen høyere utdanning, samt kunne utvikle undervisning og forskningsaktiviteter på et internasjonalt nivå. Fremtidens arbeidsliv vil i økende grad være preget av høye krav til kompetanse og nye produkter og tjenester vil i økende grad være basert på forskning. Erfaringer internasjonalt viser at universitetsmiljøene har en særlig viktig rolle som aktør for å skape innovasjoner, bidra til kompetanse og teknologioverføring samt utvikle spesialisert kompetanse i samspill med regionens næringsliv. Samtidig er det også viktig å fange opp markedssignaler som utgangspunkt for målrettet forskningsinnsats. Det er således av stor forskningsstrategisk betydning at en viderefører og forsterker en satsing for langsiktig kompetansebygging av fylkets viktigste utdannings- og forskningsinstitusjoner. På grunnlag av størrelse og strategisk betydning for utvikling av næringsvirksomhet og kompetanse i Rogaland, defineres fylkets viktigste utdannings- og forskningsinstitusjoner i denne sammenheng som: Universitetet i Stavanger Høyskolen Stord/Haugesund IRIS - International Research Institute of Stavanger Stavanger Universitetssjukehus - SUS For å nå hovedmål 1 om langsiktig og grunnleggende kompetansebygging i prioriterte FoUinstitusjoner, er det definert tre strategiske grep: a) Utbygging av en fremtidsrettet forskningsinfrastruktur b) Utvikle strategiske kompetanseutviklingsprogrammer c) Strategisk forskerrekruttering Utbygging av forskningsinfrastruktur Rogaland har gode erfaringer på å etablere forskningsinfrastruktur i et nært samarbeid med næringslivet. Dette har gitt grunnlaget for utvikling av en rekke innovasjonsrettede FoUmiljøer knyttet til viktige satsingsområder for regionen. Eksempler på denne typen fremtidsrettet forskningsinfrastruktur er anlegg som Ullrigg (IRIS), Risavika Gass Centre, Måltidets Hus, CORE, Haugesund Simulator Center m.v. Testsentrene er nærmere presentert i vedlegg 1. Det er i tillegg planer om etablering av ny innovasjonsrettet forskningsinfrastruktur som kan ha betydning for forskning på nye fagområder, eksempelvis et nytt testsenter for vind- og bølgeenergi (MET senteret), biogass anlegg/energisystemer på Kviamarka i Hå kommune. Fylket vil i samhandling med de fremste FoU-institusjonene stimulere til å videreutvikle en forskningsinfrastruktur som bygger på de gode erfaringene, samt styrker og videreutvikler 11

12 samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner, bedrifter og det offentlige. Dette er særlig viktig for å stimulere til oppbygging av kompetanse, samt utvikle systemer for å få til teknologioverføringer. Det legges vekt på å styrke eksisterende anlegg. I denne sammenheng nevnes Måltidets Hus spesielt. Måltidets Hus skal være et koblingspunkt mellom forskningsmiljø og næringsbedrifter der produktutvikling og forskning går hånd i hånd (se side 35 for mer om Måltidets Hus). Videre er det en målsetning å bygge ut ny infrastruktur for forskning og innovasjon også innen fylkets andre prioriterte forskningstema. Dette vil kreve investeringer både til infrastruktur og til drift. Strategien gjennomføres ved å: Stimulere til etablering av nye forskningsinfrastruktur i form av testsentra, laboratorium og pilotanlegg for testing av teknologier, kommersialisering av forskningsresultater, samt operativt samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv Videreutvikle eksisterende forskningsinfrastruktur i form av testsentra, laboratorium og pilotanlegg for testing av teknologier ved de fremste FoU-institusjonene Stimulere til etablering av nye sentra for fremragende forskning og/eller forskningsdrevet innovasjon Utvikle strategiske kompetanseutviklingsprogrammer Med strategiske kompetanseutviklingsprogram menes i denne sammenheng kompetansebygging i form av forpliktende allianser og samarbeid mellom FoU-institusjoner og næringsliv på både nasjonalt og internasjonalt nivå. På den måten kan en øke institusjonens attraktivitet, samt videreutvikle den forskningsmessige virksomheten. Dette gjelder i særlig grad Universitetet i Stavanger, men også for en institusjon som HSH og andre vil dette være meget viktig. En mulighet i denne sammenheng er å benytte seg av stipendiatstillinger, som har vist seg å være et viktig virkemiddel for kompetanseutvikling i tillegg til å være en del av den fremtidige rekrutteringen av vitenskaplig personell. Det må også stimuleres til samarbeidsavtaler om kompetanseutviklingsprogrammer med internasjonale bedrifter med stort forskningsbehov og bredt internasjonalt nettverk. Innenfor de teknologiske fagene på UiS eksisterer det en del slike avtaler allerede. Strategien gjennomføres ved å: Dyktiggjøre forskningsmiljøene til å posisjonere seg innen nasjonal og internasjonal forskning kjenne til og bli gode søkere inn mot nasjonale program, EUs rammeprogrammer, mv. Bygge opp doktorgradsprogram, herunder utvikle nye stipendiatprogrammer innen områder som bygger opp under de prioriterte institusjonenes strategiplaner Bygge opp og videreutvikle samarbeid om forskerutdanning mellom de fremste utdanningsinstitusjonene og store internasjonale bedrifter innen de prioriterte satsingsområdene ved utveksling, hospiteringer i bedrifter, studentoppgaver m.v. Ordninger med nærings Ph.D benyttes i denne sammenheng. Videreutvikle eksisterende og opprettet nye nasjonale og internasjonale nettverk, allianser og samarbeidsavtaler Utveksle faglig kompetanse i form av gjesteforelesere fra både inn- og utland 12

13 3.2.4 Strategisk forskerrekruttering For at FoU-institusjonene i Rogaland skal være på et internasjonalt nivå, må de i økende grad rekruttere vitenskaplig personell og forskere som er internasjonalt anerkjente. Det må stimuleres til å rekruttere på bred basis til de fremste forskningsmiljøene, med en særlig stimulering til rekrutteringer inn i mot de prioriterte satsingsområdene. Det finnes gode erfaringer med hensyn til strategisk forskerrekrutteringer som viser hvilken betydning dette kan ha i oppbygging av sterke fagmiljøer. Rekruttering av forskere vil kunne være en effekt av strategiske allianser mellom forskningsmiljøer i regionen og internasjonale FoU-miljøer. Slike allianser kan gi økte muligheter med sikte på å tiltrekke talenter og kandidater til sentrale stillinger i de regionale institusjonene. Erfaringer viser at forskningsmiljøer i økende grad forbindes med enkeltpersoner. Personer med stor internasjonal anerkjennelse innen sitt fagfelt, kan gi store positive ringvirkningseffekter for en institusjon ved at en tiltrekker seg oppmerksomhet, ressurser og ikke minst at andre forskere tiltrekkes gjennom disse personers anerkjennelse. Utvikling av allianser mellom forskningsmiljøene og større virksomheter med stor bruk av FoU gjerne i form av egen FoU avdelinger, bør vektlegges. Signaler fra slike virksomheter om fremtidige satsningsområder bør også fanges opp. Strategien gjennomføres ved å arbeide for strategisk forskerrekruttering med prioriteringer innen: Energi Matnæringen Maritim næring Offentlig sektor 3.3 Hovedmål 2: Økt forskningsinnsats for verdiskaping og regional utvikling Utgangspunkt Fremtidig verdiskaping og regional utvikling vil i stor grad være avhengig av Rogalands evne til å utvikle og fornye sterke næringsklynger med høy verdiskapingsevne. Sterke næringsklynger kjennetegnes bl.a. av at der inngår næringsrettede FoU-miljøer med høy kompetanse og evne til samhandling med næringslivet mht innovasjon og nyskaping. I tillegg er det av stor betydning at også offentlige virksomheter har evne til innovasjon og nyskaping. Rogaland har i sin styrke innen den næringsrettede forskningen. Fylket er blant de fremste i landet mht antall forskningsårsverk og ressurser som næringslivet bruker til forskning. Dette skyldes i hovedsak petroleumssektorens etterspørsel etter FoU. Mye av forskningsaktiviteten i Rogaland har derfor blitt bygget opp rundt utviklingen innen petroleumsnæringen. Dette har gitt grunnlaget for sterke FoU miljøer som direkte og indirekte er relatert til denne klyngen. Det sterke sikkerhetsmiljøet ved UiS, IRIS - Biomiljø sitt senter for miljøovervåking i Mekjarvik, er eksempler på viktige FoU-miljø som er bygget opp med sterk tilknytning til offshorenæringen, men som etter hvert har relevans for en rekke næringssektorer. I den senere tid har en sett at fremragende teknologi og kompetansemiljøer innen olje og gass virksomheter gir grunnlag for en rekke nyskapinger og spinn offs inn mot andre næringssektorer. Innovasjonsrettede FoU miljøer viser seg ofte å være en nøkkelfaktor for å fremme denne typen teknologi- og kompetanseoverføringer. Gjennom VRI ordningen vil 13

14 Rogaland bidra til å stimulere denne typen samhandling og kompetanseoverføring, og økt bruk av FoU i både privat næringsliv og det offentlige. Forskningsbasert nyskaping vil etter all sannsynlighet bli en avgjørende faktor ved utvikling av nye næringer og virksomheter i Rogaland. Dette gjelder også mht å videreutvikle og effektivisere offentlig sektor. Vi vil i denne sammenheng definere følgende næringssektorer som viktige for økt verdiskaping og regional utvikling: Energi Matnæringen Maritim næring Offentlig sektor Når det gjelder reiseliv vises det til Norwegian Centre of Expertise Tourism - Fjord Norway (NCE Tourism Fjord Norway) og det forutsettes at FoU-virksomhet innen reiselivet blir koordinert til forhold til denne. For å nå hovedmål 2 skal strategien stimulere til økt forskningsbasert nyskaping og bruk av FoU virksomheter knyttet til energinæringen, matnæringen, maritime næringer og offentlig sektor Stimulere til økt forskningsbasert nyskaping og bruk av FoU i virksomheter knyttet til energinæringen Norge er en stor energinasjon med betydelige vannkraftressurser og den største eksportør av olje og gass i den vestlige verden. I tillegg er nasjonen en betydelig eksportør av teknologi innen petroleumssektoren. Rogaland og Vestlandet er kjerneområdet for energiproduksjonen i Norge. Innen petroleum er det utviklet en internasjonal ledende næringsklynge. Dette har skjedd i en samhandling mellom kommersielle aktører, FoU-virksomheter og offentlig sektor. Tunge kompetansemiljøer er utviklet parallelt med oppbyggingen av næringsklyngen for øvrig, og regionen har et av landets sterkeste petroleumsrettede forskningssentra rundt IRIS og Universitet i Stavanger, med sterke internasjonale nettverk og nært samarbeid med petroleumsindustrien. Dette er fortrinn som er viktig å bygge videre på. Det må derfor legges til rette for at petroleumsrettet forskning kan videreutvikles i Rogaland med en særlig innretning mot forskningsfelt som gir kunnskapsoppbygging mht effektiv ressursutnyttelse på norsk sokkel, internasjonal teknologieksport, samt god miljømessig forvaltning av olje og gassressursene. Det er i tillegg viktig å ha fokus på forskning og teknologiutvikling som også kan overføres og gi kunnskapsoppbygging innen fornybar energiressurser. De store operatørselskapene har store ressurser tilgjengelig mht forskning og det vil således være viktig å stimulere til en FoU innsats som er komplementær til de ressurser som de store aktørene bidrar med. Det er i den sammenheng viktig å prioritere forskning og utvikling i regi av mindre teknologiselskaper som ofte har begrensede ressurser og forskerutdanning ved petroleumsrelaterte utdanningsinstitusjoner. Det er økt forskningsmessig fokus rettet mot fornybar og ny fornybar energi. FoU innen ny fornybar energi er i en tidlig oppbyggingsfase. For Rogaland er det et mål å posisjonere seg 14

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Strategisk Næringsplan

Strategisk Næringsplan Strategisk Næringsplan 1. utkast for Stavanger-regionen 2005 2020 Innhold Forord Status for Stavanger-regionen Regionens utgangspunkt Mat- og måltidsnæringens utgangspunkt Energiklyngens utgangspunkt Visjon

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer