Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet"

Transkript

1 Arbeidsdokument Oslo Tromsø lufthavn Petter Dybedal Tom Erik Julsrud Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet Innhold 1 Introduksjon Metode og utvalg Næringslivets bruk av Tromsø lufthavn Flyreisenes formål Viktigheten av ulike typer formål Reiser og kontaktskaping Lufthavnens betydning for lønnsomhet og drift Infrastrukturens betydning for lønnsomhet Betydningen av lufthavnen for foretaket Betydningen av lufthavnen for respondentens arbeidsoppgaver Forventet utvikling i personreiser og flyfrakt Redusert flytilbud og relokalisering Konsekvenser av redusert flytilbud Lokalisering nærmere flyplass som konkurransefortrinn Tilfredshet med Tromsø lufthavn Totalvurdering av lufthavnen Sammenlikning betydning og opplevd tilfredshet Respondentenes kommentarer Behov for nye ruter Markedskommunikasjon Forventninger til Avinor og myndighetene Sammendrag/konklusjoner Referanser Vedlegg: Spørreskjema

2 1 Introduksjon Lufthavnene i Norge er sentrale knutepunkter for persontransporter og varedistribusjon. For næringslivet har de stor betydning, og de siste årene har det vært en trend i retning av at næringslivet i Norge utvikler flere kontaktpunkter mot leverandører og kunder utenfor Norge. I takt med utviklingen av et mer internasjonalt rettet næringsliv har antallet forretningsreiser til utlandet økt på alle de større lufthavnene de siste ti årene (Denstadli et al. 2008). Vi vet imidlertid mindre om hvordan de reisende vurderer lufthavnene, og om de imøtekommer behovene næringslivet har for å gjennomføre lengre reiser. For å øke kunnskapen på dette feltet har Avinor tatt initiativet til en serie med undersøkelse ved sentrale lufthavner i Norge, med et særlig fokus på næringslivets vurderinger. Transportøkonomisk institutt har hatt ansvaret for å gjennomføre flere av disse. Som ledd i arbeidet med å utvikle tilbudet ved Tromsø lufthavn er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot antatt viktige brukere innenfor næringslivet. Formålet med undersøkelsen er å vurdere næringslivets synspunkter på dagens flytilbud, flytilbudets betydning for foretakenes konkurransekraft, samt å avdekke områder der det kan være behov for nye ruter eller andre forbedringer. Dette arbeidsdokumentet gjengir hovedfunn fra en undersøkelse rettet mot næringslivet i Tromsøregionen, gjennomført i mai og juni Tilsvarende studier er tidligere utført ved Bergen lufthavn (TØI Arbeidsdokument 1570/2011), ved Stavanger lufthavn (TØI Arbeidsdokument 50057) og ved Trondheim lufthavn (TØI arbeidsdokument 50158). Arbeidet dokumentert i dette notatet er gjennomført av forskningsleder Petter Dybedal og forsker Tom E. Julsrud. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 2

3 2 Metode og utvalg Undersøkelsen er gjennomført som en e-post basert survey 1 rettet til nøkkelinformanter i næringslivet og i offentlige etater i Tromsøregionen. Undersøkelsen ble sendt ut til kontaktpersoner i 170 ulike foretak 22. mai En purring ble sendt ut 3. juni, og innsamlingen ble avsluttet ca en uke senere. Det hadde da blitt returnert 141 korrekt utfylte skjema, hvilket må sies å være meget bra for et såpass omfattende spørreskjema (vedlegg 1). Undersøkelsen er rettet mot ledere innenfor foretak som er antatt sentrale brukere av Tromsø lufthavn. Lenken til undersøkelsen ble distribuert av Flyplassutvalget i Tromsø til ledere i de største foretakene (målt etter omsetning) i regionen, inkludert kommuner, offentlige etater og foretak. Undersøkelsen er således ikke nødvendigvis representativ for næringslivet generelt i Tromsø og omliggende områder. Resultatene av undersøkelsen må ses i lys av dette. Det er kun én informant per foretak, så hver informant representerer dermed også sin egen foretak. Det er viktig at flest mulig av de som svarer på vegne av foretaket er ledere. Disse har gjerne best grunnlag for å vurdere foretakenes reisebehov og forventes å kjenne til foretakenes strategier med betydning for de fremtidige reiseaktivitetene. Ledere er ellers også en gruppe som har særlig mange forretningsreiser (Denstadli et al 2008). Det er noen av foretakene hvor en ikke-leder har besvart skjemaet (28 av 141), men det er en overvekt av ledere som har besvart undersøkelsen. 87 av de 141 informantene tilhører toppledelsen i sine virksomheter, og de resterende 26 tilhører mellomledelse eller annen ledelse (se tabell 2.1). Tabell 2.1 Informantenes posisjon og bransje antall (N)og prosentfordeling N Prosent Toppledelsen 87 61,7 Mellomledelsen 18 12,8 Annen leder 8 5,6 Ikke leder 28 19,9 Totalt ,0 Respondentene er bransjemessig godt spredt (tabell 2.2). Sammenliknet med tall fra RVU fly 2011 for yrkesreisende (bosatte i Tromsøregionen) over Tromsø lufthavn, er offentlig sektor kraftig underrepresentert (30 prosent i RVU fly, 2,8 prosent i vårt utvalg). Offentlig sektor har da heller ikke vært målgruppe for denne undersøkelsen. 1 Programpakken MI Pro Research Studio 5 er blitt benyttet for å hente inn data. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 3

4 Tabell 2.2 Bransjefordeling av foretakene som er representert. Tromsøregionen. N Prosent Olje, gassutvinning, energi 25 17,7 Offentlig administrasjon og tjenesteyting 4 2,8 Bank og forsikringsvirksomhet 5 3,5 Transport, lagring 10 7,1 Telekommunikasjon, IT 5 3,5 Forretningsmessig tjenesteyting 10 7,1 Industri, bygg- og anlegg 16 11,3 Primærnæring, fiskeoppdrett og -foredling 13 9,2 Forskning og undervisning 7 5,0 Hotell, restaurant og handel 19 13,5 Informasjon og media 3 2,1 Annen bransje 24 17,0 Total ,0 Trekker vi ut offentlig sektor (inkludert forskning og undervisning) fra både RVU og fra utvalget i denne undersøkelsen, får vi følgende tall (prosentandeler): Tabell 2.3 Fordeling av respondenter i undersøkelsen og fordeling av yrkesreisende bosatt i Tromsøregionen (RVU fly 2011), etter hovedgrupper av næringer. Prosent. Undersøkelsen 2013 RVU fly Tromsø 2011 Primærnæringer 2 9,5 3,8 Industri, olje, kraft, bygg- og anlegg 29,9 20,5 Hotell, restaurant og handel 13,9 13,6 Transport, lagring 7,3 5,6 Bank og forsikring 3,6 5,2 Diverse privat tjenesteyting 13,1 20,9 Annet 22,6 30,5 Sum 100,0 100,0 I undersøkelsens utvalg er foretak innen industri, energi og bygg/anlegg overrepresentert i forhold til bransjefordelingen fra RVU fly i Tromsø, mens privat tjenesteyting og annet (diverse bransjer) er underrepresentert. Tallene er imidlertid ikke helt sammenliknbare, og gir derfor kun indikasjoner på at det kan være visse skjevheter. 2 I undersøkelsen er fiskeoppdrett og fiskeforedling gruppert sammen med primærnæringer (jfr tabell 2.2), mens de i RVU fly ikke er spesifikt nevnt. Tall for Primærnæringer er dermed ikke sammenliknbare. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 4

5 Av de 141 foretakene som er representert i denne studien har 75 oppgitt en konserntilknytning. En tredel av de konserntilknyttede selskapene har hovedkontor i Tromsøregionen, mens de fleste av de øvrige har hovedkontor annet sted i Norge (se tabell 2.4). Kun 5 av 75 selskaper oppgir at konsernet har hovedkontor i utlandet. Tabell 2.4 Foretakenes tilknytning til konsern, og geografisk lokalisering av hovedkontor. N prosent Ikke del av konsern 62 45,3 Del av konsern 75 54,7 Ubesvart 4 Dersom del av konsern, hvor er hovedkontoret? I Tromsøregionen 26 34,7 I annen del av landet 44 58,7 I utlandet 5 6,7 sum Både store og små foretak er representert i utvalget (se tabell 2.5 og 2.6). Sett i forhold til fordelingen av foretak i regionen, er de større foretakene tilsynelatende overrepresentert (tabell 2.5). Om lag 86 prosent av foretak i regionen (som har minst en ansatt) har færre enn 20 ansatte, og kun 49 foretak har 100 ansatte eller mer (SSB foretaksstatistikk 2013). I undersøkelsen er det 59 foretak som oppgir at de har flere enn 100 ansatte, altså må en del respondenter ha oppgitt for høyt antall ansatte, sannsynligvis ved å overse at det spørres om antallet lokalt ansatte. De 9 foretakene som har oppgitt over 500 ansatte finner vi for øvrig innen offentlig administrasjon (1), forskning/undervisning (2), bank og forsikring (2), transport og lagring (1), telekommunikasjon/it (1), hotell/restaurant (1) og annet (1). Likevel kan vi konstatere at undersøkelsen har sin hovedtyngde blant de store foretakene i regionen. Store foretak har generelt flere lange reiser med fly enn mindre virksomheter (Denstadli and Rideng 2009). P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 5

6 Tabell 2.5 Foretak etter antall ansatte (N) I undersøkelsen I regionen (Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen) i flg SSB foretaksstatistikk pr Antall ansatte N Prosent Antall ansatte N Prosent Mindre enn , , , , , , ,9 100 eller flere 49 1, ,5 501 eller fler 9 6,4 Total ,0 100,0 Tabell 2.6 viser videre at det ikke er så store forskjeller i foretaksstørrelse etter om man er en del av et konsern eller ikke. Det er flest foretak uten konserntilknytning blant dem med færre enn 20 ansatte, og noen flere konserntilknyttede blant dem med 100 ansatte eller flere. Her vil det imidlertid være noen feiloppgitte antall blant de konserntilknyttede foretakene (jfr diskusjonen overfor). Tabell 2.6. Konserntilknytning og antall ansatte (N) Antall ansatte Er foretaket del av et større konsern? Mindre enn eller fler 4 4 Ja Nei P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 6

7 3 Næringslivets bruk av Tromsø lufthavn Respondentene er åpenbart flittig brukere av lufthavnen i regionen. I gjennomsnitt hadde respondentene gjennomført 22 innenlandsreiser med fly i forbindelse med sitt arbeid i løpet av de siste 12 månedene, og i underkant av fem utenlandsreiser. 3 Ledere reiser mer enn ansatte, og har dobbelt så mange innenlands reiser som ansatte. Forskjellene på utenlandsreiser er relativt sett større 5,4 mot 1,9 (se tabell 3.1). Tabell 3.1 Reisefrekvens siste 12 måneder for informanter etter posisjon i foretakene, konserntilknytning og sted for hovedkontor; innenlands- og utenlandsreiser med fly. Gjennomsnittlig antall reiser. Utenlandsreiser Innenlandsreiser Antall (N) Alle 4,7 21,9 141 Lederansvar 5,4 24,3 113 Ansatt 1,9 12,3 28 Toppledelse 5,9 27,3 87 Mellomledelse 4,3 17,9 18 Annen type ledelse 3,3 7,0 8 Del av konsern 5,1 23,4 75 Ikke del av konsern 4,5 18,1 62 Hovedkontor: 75 I Tromsøregionen 8,7 31,9 26 Andre steder i Norge 2,8 20,0 44 Utenlands 6,8 9,2 5 Tabell 3.1 viser også at det er toppledelsen som har klart flest reiser, både innenlands og utenlands. Reisehyppigheten er noe større i foretak som er tilknyttet et konsern enn i de som ikke er det. Blant de foretakene som er tilknyttet et større foretak er det imidlertid de som har hovedkontor i Tromsøregionen som reiser mest. Det er relativt store variasjoner (spredning) med hensyn til antall reiser utenlands og innenlands. Når det gjelder utenlandsreiser (tabell 3.2), er det blant lederne vanligst med 1 5 reiser (59 prosent). Om lag 10 prosent har ingen reiser, mens ca 30 prosent har 6 eller flere reiser. Blant de ansatte uten lederansvar er det halvparten som ikke reiser, mens 1 5 reiser er vanlig blant dem som foretar reiser utenlands. Når det gjelder innenlandsreiser (tabell 3.3), er det stor spredning omkring gjennomsnittet på ca 22 reiser. Vi finner drøyt halvparten av respondentene innenfor et spenn på reiser, mens 30 prosent har færre enn 10 reiser og 15 prosent har 3 Høyeste registrerte antall innenlandsreiser var 150, og høyeste antall utenlandsreiser var 40 P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 7

8 50 eller flere reiser de siste 12 måneder. Det er nesten ingen som ikke har foretatt en jobbrelatert flyreise. Tabell 3.2 Antall respondenter etter antall reiser utenlands (gruppert) siste 12 måneder. Ledere og ansatte uten lederansvar. Lederansvar Ansatte uten lederansvar antall (N) prosent antall (N) prosent Ingen reiser 11 9, ,6 1-2 reiser 34 30,1 6 21,4 3-5 reiser 33 29,2 5 17, reiser 21 18,6 1 3,6 10 reiser eller flere 14 12,4 1 3,6 Sum , ,0 Tabell 3.3 Antall respondenter etter antall reiser innenlands (gruppert) siste 12 måneder. Ledere og ansatte uten lederansvar. lederansvar Ansatte uten lederansvar antall (N) prosent antall (N) prosent Ingen reiser 2 1,8 1 3,6 1-4 reiser 10 8,8 9 32,1 5-9 reiser 22 19,5 3 10, reiser 21 18,6 8 28, reiser 26 23,0 3 10, reiser 15 13, reiser 10 8, reiser eller flere 7 6,2 0 Sum , ,0 Alle bransjer i undersøkelsen er aktive brukere av lufthavnen (se tabell 3.4). På grunn av det relativt lave antallet respondenter i undersøkelsen har vi måttet foreta en relativt grov gruppering av bransjene. Tabell 3.4 Reisefrekvens siste 12 måneder for informanter og bransjetilhørighet; innenlands- og utenlandsreise med fly. Gjennomsnitt. Utenlandsreiser Innenlandsreiser Antall (N) Olje, gassutvinning, energi 3,2 18,8 25 Diverse tjenesteyting 5,0 28,0 23 Transport, lagring 7,5 24,2 10 Industri, bygg- og anlegg 4,1 27,4 16 Primærnæring, fiskeoppdrett og -foredling 7,2 19,1 13 Hotell, restaurant og handel 3,5 14,4 19 Andre bransjer 4,9 22,2 35 Alle 4,7 21,9 141 P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 8

9 Høyest reisefrekvens for utenlandsreiser finner vi i bransjene transport/lagring og primærnæring/fiskeoppdrett/fiskeforedling. Lavest frekvens finner vi innen olje/gass/energi og hotell/restaurant/handel. Flest innenlandsreiser finner vi innen industri/bygg/anlegg og diverse privat tjenesteyting. Færrest finner vi som for utenlandsreiser innen hotell/restaurant/handel og olje/gass/energi, samt innen primærnæring/fiskeoppdrett/fiskeforedling. Tabell 3.5 Reisefrekvens siste 12 måneder for informanter etter foretaksstørrelse; innenlands- og utenlandsreiser med fly. Gjennomsnitt. Utenlandsreiser Innenlandsreiser Antall (N) Mindre enn 20 4,2 16, ,7 18, ,3 22, ,9 28, ,3 15, eller fler 13,7 65,6 9 Alle 4,7 21,9 141 Det er ellers interessant å merke seg at det er relativt systematiske variasjoner i reisefrekvens både utenlands og innenlands etter foretaksstørrelse (tabell 3.5). For foretak med mer enn 500 ansatte er gjennomsnittelig antall reiser tre ganger så høyt som for de øvrige foretakene 4, mens det ellers er foretak med flere enn 50 og færre enn 200 ansatte som har høyest reisefrekvens. At reisefrekvens ikke helt entydig øker med foretaksstørrelse (jfr foretakene med ansatte) kan skyldes flere ting, sannsynligvis mest at olje/gass/energi er tungt representert i denne gruppen (17 av 36 respondenter). Denne bransjen har relativt lav reisefrekvens i vårt materiale (jfr tabell 3.4). 4 Merk at en del foretaker sannsynligvis har oppgitt samlet antall ansatte i stedet for antall lokalt ansatte, som det ble presisert i spørreskjemaet, jfr diskusjon i kapittel 2. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 9

10 4 Flyreisenes formål 4.1 Viktigheten av ulike typer formål Det er mange ulike formål knyttet til næringslivets reiser med fly til/fra Tromsø lufthavn. I all hovedsak er det aktiviteter knyttet til samarbeid, kunnskapsdeling og informasjonsutveksling (samt markedsføring) som er årsakene til at ledere og ansatte setter seg på flyet. I figur 4.1 er formålene rangert etter score på svært viktig. Av de åtte ulike formålene som ble belyst i spørreskjemaet, er det styremøter og ledersamlinger som kommer klart høyest ut som svært viktig (45 prosent). Deretter følger markedsføring/salg (32 prosent), prosjektsamarbeid (25 prosent), kurs/konferanser/messer (23 prosent) og foretaksbesøk /befaring (22 prosent). Rådgivning, konsulentbistand og opplæring, samt teknisk service betraktes av færre enn 6 prosent som svært viktig. Svært viktig Viktig Styremøter og ledersamlinger Markedsføring eller salg Reiser tilknyttet prosjektsamarbeid Konferanser, kurs, messer Bedriftbesøk eller befaring Rådgiving og konsulentbistand Opplæring av kunder/samarbeidspartnere Teknisk service eller inspeksjon Figur 4.1 Reiseformål som vurderes som viktige og svært viktige ved arbeidsrelaterte flyreiser. Prosent. Summerer vi score for svært viktig og viktig, kommer konferanser/kurs/messer høyest ut (82 prosent), først og fremst fordi 60 prosent anser dette som viktig. Deretter følger prosjektsamarbeid, styremøter/ledersamlinger og foretaksbesøk (alle med ca 72 prosent.). Disse funnene er i tråd med hva som har fremkommet i andre undersøkelser av næringslivets reiser (Julsrud, Gjerdåker, and Thune-Larsen 2011). P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 10

11 4.2 Reiser og kontaktskaping Behovet for å etablere nye relasjoner er viktig for de delene av næringslivet som har mange reiser med fly. 66 prosent av respondentene er helt enige i utsagnet I min jobb er det viktig å etablere nye kontakter, og nær ni av ti er litt enige eller helt enige i dette utsagnet. For å undersøke dette nærmere har vi delt opp respondentene i grupper etter antall reiser foretatt i innland og/eller utland siste 12 måneder. Intervallene 0-10 reiser, reiser og 30 eller flere reiser gir tre like store grupper (46 48 respondenter i hver gruppe). I alle grupper er det store andeler som er litt enige eller helt enige i utsagnet. Viktigheten øker likevel med antall reiser. Av de som reiser mest er det 84 prosent som er helt enige, mens det i de andre gruppene er i underkant av 60 prosent (figur 4.2). 30 og flere reiser reiser Litt enig Helt enig 0-10 reiser Figur 4.2 Andel som er enig/svært enig i utsagnet I min jobb er det viktig å etablere nye kontakter, etter antall reiser innenlands og utenlands samlet siste 12 måneder. Prosent. De reisende fremhever også betydningen av den uformelle kontakten på reiser. De fleste (drøyt 80 prosent) er litt eller helt enige i utsagnet På mine tjenestereiser er den uformelle kontakten vel så viktig som den formelle, men her er ikke viktigheten korrelert med reisehyppighet (figur 4.3). Det er færrest blant dem som reiser mest som er helt enige i at den uformelle kontakten er like viktig som den formelle. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 11

12 30 og flere reiser reiser Litt enig Helt enig 0-10 reiser Figur 4.3 Andel som er enig/svært enig i utsagnet På mine tjenestereiser er den uformelle kontakten vel så viktig som den formelle. Prosent. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 12

13 5 Lufthavnens betydning for lønnsomhet og drift 5.1 Infrastrukturens betydning for lønnsomhet Respondentene anser at Tromsø lufthavn har stor betydning for foretakenes lønnsomhet. Totalt angir 52 prosent at flytilbudet ved lufthavnen er avgjørende for lønnsomheten i foretaket, mens 40 prosent mener det er svært viktig (figur 5.1). Kun 2 av 141 respondenter mener at flyplassen ikke er viktig. Nærhet til lufthavnen fremholdes som svært viktig eller avgjørende for nær 70 prosent av alle virksomhetene, og viktigst av utsagnene under. 62 prosent mener hovedveinettet er svært viktig eller avgjørende. Telekommunikasjon anses å ha nesten like stor betydning som flytilbudet, men det er færre (41 prosent) som mener det er avgjørende. Busstilbudet til/fra Tromsø anses som mindre viktig, kun 20 prosent mener svært viktig (15 prosent) eller avgjørende (5 prosent). Svært viktig Avgjørende Flytilbudet ved Tromsø lufthavn 40,4 51,8 Gode telekommunikasjoner 45,4 41,1 Hovedveinettets standard inn og ut av Tromsø 37,6 24,1 Nærhet til Tromsø lufthavn 45,4 23,4 Busstilbudet ut og inn av Tromsø 15,6 5, Figur 5.1 Svar på spørsmålet; Hvor viktig mener du følgende infrastruktur er for ditt foretaks lønnsomhet?. Prosent. 5.2 Betydningen av lufthavnen for foretaket I den rekken av funksjoner/gjøremål som er vist i figur 5.2, er det kontakten med samarbeidspartnere som har størst betydning for (77 prosent, herav 29 prosent avgjørende og 48 prosent svært viktig ). Flyplassens betydning for kontakten med kunder og leverandører, samt deltakelse på messer, konferanser etc., scorer også høyt. Betydningen for kontakt med kundene scorer høyest på avgjørende (36 P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 13

14 prosent), mens vi kan merke oss at avgjørende betydning også får høy score for kontakt med andre deler av konsernet (30 prosent) og flyfrakt av varer (28 prosent). Merk at tallene for kontakt med andre deler av konsernet gjelder alle respondenter. Når vi siler vekk de som oppgir at de ikke er del av et konsern, får vi en score på 40 prosent for avgjørende betydning og 31 prosent for svært viktig. Svært viktig Avgjørende Kontakt med samarbeidspartnere 47,5 29,1 Kontakt med kunder Kontakt med leverandører Deltakelse på messer, kurs og konferanser 33,3 42,6 41,1 35,5 22,7 22,7 Kontakt med andre deler av konsernet Flyfrakt av varer til/fra bedriften Utføring av serviceoppdrag 27,7 23,4 27,0 12,8 28,4 29, Figur 5.2 Svar på spørsmålet; Hvor viktig er Tromsø lufthavn for ditt foretak på følgende områder?. Prosent. Oppsummeringsvis kan vi si at figur 5.2 viser at flyreiser er viktig for å gjennomføre av mange ulike oppgaver i virksomhetene, fra kundekontakt, leverandørkontakt, frakt av varer, kontakt mellomulike deler av konsernet, serviceoppdrag, med mer. 5.3 Betydningen av lufthavnen for respondentens arbeidsoppgaver Om lag 38 prosent av respondentene mener at Tromsø lufthavn er av avgjørende viktighet for utførelsen av arbeidsoppgavene, mens nær 40 prosent mener at flyplassen er svært viktig. Oppfatningene varierer noe fra næring til næring (figur 5.3). Betydningen av flyplassen er størst for offentlig virksomhet (inkludert forskning og undervisning), og lavest for primærnæringer (inkludert fiskeoppdrett og fiskeforedling). Materialet er ikke stort nok til at vi kan bryte dette ned på enkeltbransjer. I noen av kategoriene er det relativt få respondenter (transport og lagring 10, offentlig virksomhet 11 og primærnæringer 13). P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 14

15 Svært viktig Avgjørende Alle 39,7 37,6 Offentlig virksomhet 27,3 72,7 Transport, lagring Industri, olje, kraft, bygg- og anlegg 30,0 34,1 50,0 39,0 Primærnæringer 23,1 38,5 Diverse privat tjenesteyting 43,5 34,8 annet 58,3 29,2 Hotell, restaurant og handel 47,4 21, Figur 5.3 Viktighet av Tromsø lufthavn for utførelse av respondentens arbeidsoppgaver, etter næringstype. Prosent. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 15

16 6 Forventet utvikling i personreiser og flyfrakt Informantene ble spurt om hvordan de vurderte utviklingen for flytrafikken innenfor deres foretak i årene fremover. Generelt er det sterk tro på vekst i flyreisene: Om lag 57 prosent forventer at arbeidsreisene vil øke noe, mens 15 prosent forventer sterk vekst. Kun to av 141 respondenter tror reiseomfanget vil bli redusert (figur 6.1). 70,0 60,0 57,4 50,0 40,0 30,0 26,2 20,0 10,0,0 14,9 Øke sterkt Øke noe Uendret Avta 1,4 Figur 6.1 Forventet utvikling av arbeidsrelaterte flyreiser ved Tromsø lufthavn. Prosent. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 12,8 36,9 39,0 Øke sterkt Øke noe Uendret Avta Vet ikke/uaktuelt 1,4 9,9 Figur 6.2 Forventet utvikling av flyfrakt ved Tromsø lufthavn. Prosent. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 16

17 Når det gjelder flyfrakt, forventer 37 prosent en vekst i årene fremover, men 39 prosent tror denne vil bli uforandret. Kun 1,4 prosent forventer reduksjoner i flyfrakten, mens 10 prosent har svart at de ikke vet eller at spørsmålet er uaktuelt. Næringslivet i Tromsøregionen er relativt optimistiske med tanke på markedsutviklingen generelt de neste tre årene (tabell 6.1). Knapt halvparten (47,5 prosent) forventer en vekst i Norge, 24,1 forventer vekst internasjonalt og 17,7 prosent forventer vekst både i Norge og internasjonalt. Det er bare 10,6 prosent som ikke forventer vekst i noen av markedene. Tabell 6.1 Respondenter etter om de forventer vekst i Norge og/eller internasjonalt de neste tre årene. Antall Prosent I Norge 67 47,5 Internasjonalt 34 24,1 Begge 25 17,7 Ikke vekst 15 10,6 Sum ,0 Respondentene som forventet vekst i de internasjonale markedene, ble bedt om å spesifisere nærmere hvilke områder dette gjaldt. I alt 46 respondenter (33 prosent) oppga konkrete geografiske områder. Fire av ti nevnte ett landområde (særlig Europa eller EU) eller ett enkelt land, mens de resterende nevnte flere enkeltland, landområder, etc. I alt ble det spesifisert 86 landområder eller enkeltland. En gruppering av svarene i forhold til sentrale markedsområder indikerer at det i første rekke er i Europa og Asia man forventer økt aktivitet i årene fremover (tabell 6.2). Tabell 6.2 Internasjonale markeder der en forventer vekst de neste tre årene. Prosent. Antall (N) Prosent Europa/EU (ikke spesifisert land) 27 31,4 Spesifiserte land i Europa utenom Norden 8 9,3 Norden 7 8,1 Øst-Europa inkl Russland 12 14,0 Asia 21 24,4 Nord-Amerika 8 9,3 Andre områder 3 3,5 Sum ,0 Anslagsvis 40 prosent forventer at det vil bli vekst i EU området de neste tre årene. Av disse har 27 respondenter svart Europa eller EU, mens 8 har spesifisert P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 17

18 enkeltland innen Europa. Hyppigst nevnes Storbritannia (6) og Tyskland (5). Det er relativt få som forventer vekst i noen av de nordiske landene (8,1 prosent). Nær 25 prosent forventer vekst i Asia. Her har 19 av 21 svart Asia, mens kun to har spesifisert land. 14 prosent venter vekst i Øst-Europa. Her har 10 av 12 spesifisert Russland. 7 Redusert flytilbud og relokalisering 7.1 Konsekvenser av redusert flytilbud Et scenario med redusert rutetilbud med dårligere tilgang til billetter på kort varsel kan antas å få betydelig negative konsekvenser for næringslivet. Et flertall riktignok relativt knapt av respondentene mener at forsinkelser i prosjekt- og produktutvikling i foretaket, tap av kunder/kontrakter og redusert omsetning er sannsynlige eller helt sikre konsekvenser (se figur 7.1). Om lag to av tre virksomheter tror at forsinket prosjekt- og produktutvikling vil være en sannsynlig eller sikker konsekvens, mens ca 57 prosent mener at tap av kunder og tapt omsetning kan være en konsekvens. Det er prosent som mener at produktutvikling og omsetning helt sikkert vil bli skadelidende, og 16 prosent tror at man helt sikkert vil miste kunder og/eller kontrakter. Det er relativt få respondenter (15,6 prosent) som mener det er sannsynlig at et redusert rute- og billettilbud ville medføre flytting eller nedleggelse av deler av driften. Sannsynligvis Helt sikkert 70,0 60,0 50,0 40,0 16,3 22,7 22,0 30,0 20,0 10,0,0 41,1 43,3 Mister kunder/kontrakter Forsinket prosjekt- og produktutvikling 35,5 Tapt omsetning 1,4 14,2 Bedriften må flytte eller legge ned deler av virksomheten Figur 7.1 Respons på spørsmålet: Hva vil det si for din virksomhet dersom det blir redusert rutetilbud på Tromsø lufthavn med dårligere tilbud til billetter på kort varsel?. Andeler som har svart Sannsynligvis og Helt sikkert. Prosent. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 18

19 7.2 Lokalisering nærmere flyplass som konkurransefortrinn På spørsmål om en mulig relokasjon av virksomhetene nærmere lufthavnen, anser de fleste at dette ikke vil gi betydelige konkurransefortrinn (tabell 7.1). To tredeler mener dette ikke er av betydning, mens det er 8,5 prosent som mener at dette kan være svært viktig eller avgjørende. Tabell 7.1 Respons på spørsmål: I hvilken grad ville en relokalisering av ditt foretak, med kortere avstand til flyplassen være et viktig konkurransefortrinn?. Fordelt på foretaksstørrelse. Prosent. Antall ansatte Mindre enn eller flere Alle Ikke viktig 65,7 63,8 66,1 65,2 Noe viktig 31,4 27,7 22,0 26,2 Svært viktig 2,9 6,4 8,5 6,4 Avgjørende 0,0 2,1 3,4 2,1 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 N Interessen for en relokalisering er også noe større blant de større virksomhetene. Respondenter fra foretak med færre enn 20 ansatte legger lite vekt på relokalisering som konkurransefaktor, mens det er henholdsvis 8,5 prosent og 11,9 prosent av foretak med ansatte og over 100 ansatte som mener dette er svært viktig eller avgjørende. P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 19

20 8 Tilfredshet med Tromsø lufthavn 8.1 Totalvurdering av lufthavnen Representantene fra næringslivet er i stor grad tilfreds med tilbudet de får på Tromsø lufthavn: 79 prosent oppgir at de er nokså fornøyd, og ytterligere ca 10 prosent er svært fornøyd med lufthavnen (se figur 8.1). Om lag 11 prosent er nokså/svært misfornøyd. Totalt er altså 89 prosent fornøyd med tilbudet, noe som må sies å være en god attest fra brukerne innenfor næringslivet. Det er ingen indikasjoner på at det er ulike vurderinger av flyplassen knyttet til antall ansatte, bransjetilhørighet (på et overordnet nivå) eller posisjon i foretaket. 9,2 2,1 9,9 Svært fornøyd Nokså fornøyd Nokså misfornøyd Svært misfornøyd 78,7 Figur 8.1 Totalvurdering av Tromsø lufthavn. Prosent. Den opplevde tilfredsheten varierer imidlertid mye ettersom hvilke faktorer man ser på, og tilfredsheten blir gjennomgående mye lavere når man spør om helt konkrete forhold (figur 8.2). Flyplassens sentrale beliggenhet, det vil si kort reisetid til flyplass er det respondentene er mest fornøyd med, nær 50 prosent er i svært stor grad tilfreds, og litt over 80 prosent i stor eller svært stor grad tilfreds. Man er også gjennomgående godt fornøyd med punktlighet og regularitet (70 prosent). P:\vicbra\Victoria\Politikk\Flyplass\RVU\Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet.docx 20

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Oslo lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Oslo lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Oslo lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner terminalpassasjerer 1990-2014 25 20 OSL innland OSL utland Prognosene tilsier 40 mill pax i 2040, dvs +2 % el +630 000 passasjerer per år, behov for

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS TØI-rapport 1018/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 37 sider Sammendrag: Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS EU har vedtatt at

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser TØI rapport 533/2001 Forfattere: Ingunn Stangeby og Kjell Jansson Oslo 2001, 47 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser Et mer differensiert reisemønster

Detaljer

Kommentar til leverandør. Område for styringsinformasjon. Opprinnelse. RESULTATOMRÅDE: Tilfredshet INNSATSOMRÅDER. Forventninger til.

Kommentar til leverandør. Område for styringsinformasjon. Opprinnelse. RESULTATOMRÅDE: Tilfredshet INNSATSOMRÅDER. Forventninger til. Opprinnelse Kommentar til leverandør Område for styringsinformasjon RESULTATOMRÅDE: Tilfredshet Ikke til kunder som skal ha rådgivningsspørsmål (4a) RESULTATOMRÅDE: Lojalitet Andre leverandører INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Nedbemanning i norske virksomheter NR ANDREAS HAGA RAAVAND

AKTUELL KOMMENTAR. Nedbemanning i norske virksomheter NR ANDREAS HAGA RAAVAND NR. 11 16 ANDREAS HAGA RAAVAND Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank Av Andreas Haga Raavand 1 Oljeprisfallet har ført til en rekke

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Luftfartens betydning i en global verden

Luftfartens betydning i en global verden Sammendrag: Luftfartens betydning i en global verden TØI rapport 1158/2011 Forfatter(e): Tom Erik Julsrud, Anne Gjerdåker, Harald Thune-Larsen Oslo 2011, 91 sider Norske virksomheter blir i stadig sterkere

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv

Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv v/ Arild Farsund, Ann Karin T. Holmen og Ståle Opedal International Research Institute of Stavanger Kjennetegn ved bedriftene Størrelse: 43 % er små

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark Sammendrag: Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark TØI rapport 1416/2015 Forfatter(e): Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen Oslo 2015, 75 sider I Vest-Finnmark bor og arbeider

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Bakgrunn Våren 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om bruken av setebelter i buss i Buskerud, i henhold til satsingen på trygge skoleveier i handlingsprogram

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor

Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor Abelias medlemsbedrifter våren 2014 Av: Erlend Aas Gulbrandsen (Høgskolen i Lillehammer), Sveinung Jørgensen (Høgskolen

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Joakim Dalen, Byplankontoret, Trondheim kommune 03.01.2014. Formålet med dette notatet er å

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer