nr 45/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphevet registreringsbeslutning Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267810) (220) Inndato: Mary Kay One Woman Can Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX DALLAS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Kosmetikk og dufter for personlig bruk. Klasse:16 Trykt forretningsmateriell, markedsføringsmateriell og salgshjelpemidler (sales aids), kataloger, magasiner og brosjyrer, alt innen området kosmetikk og skjønnhetspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267812) (220) Inndato: (521) Bruk/innarbeidelse Ja (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267811) (220) Inndato: VFEND RESPONSIV Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig soppdrepende midler (anti-fungals). Klasse:10 Sett for levering eller administrering av medisiner inkludert sprøyter, infusjonsposer og adaptere for medisinflasker eller ampuller for å levere eller administrere soppdrepende farmasøytiske preparater. Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, Norge Foreningen for brystkreftopererte, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, Norge Klasse:3 Klasse:4 Klasse:5 Klasse:6 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:14 Klasse:15 Klasse:16 Klasse:18 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; hårvann; tannpussmidler; deodoranter; hygieniske preparater for toalettbruk. Lys. Hygieniske preparater for intim-hygiene; plaster. Metall innsamlingsbøsser. Bestikk. Dataprogrammer; salgsautamater; refleksbrikker; cd'er. Sengevarmere, varmeflasker; elektriske vannkokere; elektrisk koke- og stekeutstyr. Smykker, jakkenåler, mansjettknapper, slipsnåler; krus; klokker og ur. Musikkinstrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; brosjyrer; bøker; kort; kalendere; kontorrekvisita; instruksjons-, kurs og undervisningsmateriell; trykktyper, klisjeer; folier, sekker og poser av plast til innpakning og emballering. Reiseeffekter; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller; spaserstokker; ryggsekker, sekker. Møbler; speil; billedrammer. Klasse:20 Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; krus; bøsser. Klasse:24 Senge- og bordtepper; håndklær; tekstiler og 3

4 registrerte varemerker /12 tepper og duker for husholdningsbruk. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:26 Nåler (feks jakkemerker, pins). Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler; juletrepynt. Klasse:29 Geleer, syltetøy, kompotter; melkedrikker. Klasse:30 Drikker på basis av kaffe, te, kakao, sjokolade; konfektyrer; is. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdlg vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:34 Fyrstikker. Klasse:35 Salg og utgivelse av reklame- og profileringsmateriell. Klasse:36 Veldedig innsamling, innsamling til humanitære formål. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kurs. Klasse:42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert hertil; design og utvikling av dataprogrammer. Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267813) (220) Inndato: NUVEEN Nuveen Investments Inc, 333 West Wacker Drive, US- IL60606 CHICAGO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:36 Finansielle investeringstjenester; garanti- og sikkerhetsstillelsestjenester innen aksjer, obligasjoner og verdipapirer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267815) (220) Inndato: VITA AS, Postboks 6013 Etterstad, 0601 OSLO, Norge ADVOKATFIRMAET SVERDRUP DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Norge Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, kosttilskudd. Klasse:44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267814) (220) Inndato: Nuveen Investments Inc, 333 West Wacker Drive, US- IL60606 CHICAGO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:36 Finansielle investeringstjenester; garanti- og sikkerhetsstillelsestjenester innen aksjer, obligasjoner og verdipapirer. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267816) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267817) (220) Inndato: MARSAP Kongsberg Maritime AS, Postboks 483, 3601 KONGSBERG, Norge Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:9 Klasse:12 Klasse:42 Programvare for navigerings- og kommunikasjonsutstyr; vitenskapelige, nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Styreanordning for båter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). Edok AS, Postboks 6105 Etterstad, 0601 OSLO, Norge Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Software og databaser, nemlig software og databaser for en digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere. Klasse:42 Utvikling, design og vedlikehold av software og databaser for digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267818) (220) Inndato: Cyvex Nutrition Inc, 1851 Kaiser Avenue, US-CA92614 IRVINE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Kost- og ernæringstilskudd. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267819) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/537,861 (210) Søknadsnr.: (267821) (220) Inndato: DASCOVERY Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:42 Produktforskning og -utvikling; utførelse av kliniske forsøk relatert til farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. Viña Concha y Toro SA, Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, CL- LAS CONDES, SANTIAGO, Chile Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:33 Viner og musserende viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267822) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267820) (220) Inndato: Rosita Blomster EMIRIA LORENTZEN, Bergheimveien 18, 1367 SNARØYA, Norge Klasse:21 Klasse:31 Glassvaser og blomsterpotter; husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Blomster; korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. RASKE RETTER AS, Postboks 7, 1332 ØSTERÅS, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/537,871 (210) Søknadsnr.: (267823) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267824) (220) Inndato: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:42 Produktforskning og -utvikling; utførelse av kliniske forsøk relatert til farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. Onfone Aps, Sortedam Dossering 55, DK-2100 KØBENHAVN, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Apparater, instrumenter og anlegg til telekommunikasjon og telefoni, telefoner og mobiltelefoner; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; lydbærere; elektroniske publikasjoner, herunder lydpostkort; sende- og motakkelsesutstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsutstyr til telekommunikasjon; software; akkumulatorer og batterier; transormatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til innkoding; magnetiske telefonkort til bruk ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektronske telefonbølger; deler og tilbehør ( ikke opptatt i andre klasser) til alle de forannevnte varer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder tilveiebringelse gjennom interaktive brukergrensesnitt; telefonsvartjenester for abonnenter som er midlertidig fraværende; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver. Klasse:38 Telekommunikasjonvirksomhet; tilveiebringelse av interaktive brukergrensesnitt; informasjon vedrørende telekommunikasjon og informasjon om overføring av lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikasjon; kommunikasjon via computerskjermer og mobiltelefoner, herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og internetsider; overføringer via telefax; radio- og fjernsynskringkasting, herunder via kabel-tv; utleie av apparater til telekommunikasjon, herunder telefonapparater samt drift herav; personsøking pr. telefon. Klasse:42 Vitenskapelige og industriell forskning; ingeniørvirksomhet, herunder prosjektering av anlegg og installasjoner til telefonkommunikasjon; programmering av computere; utarbeidelse, design, vedlikehold og oppdatering av software; utleie av computere og drift derav. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267825) (220) Inndato: D i-see Sensor Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:11 Luftkondisjoneringsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267826) (220) Inndato: ONFONE Onfone Aps, Sortedam Dossering 55, DK-2100 KØBENHAVN, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Apparater, instrumenter og anlegg til telekommunikasjon og telefoni, telefoner og mobiltelefoner; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; lydbærere; elektroniske publikasjoner, herunder lydpostkort; sende- og motakkelsesutstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsutstyr til telekommunikasjon; software; akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til innkoding; magnetiske telefonkort til bruk ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbølger; deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til alle de forannevnte varer. Annonse- og reklamevirksomhet, herunder tilveiebringelse gjennom interaktive brukergrensesnitt; telefonsvartjenester for abonnenter som er midlertidig fraværende; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver. Telekommunikasjonvirksomhet; tilveiebringelse av interaktive brukergrensesnitt; informasjon vedrørende telekommunikasjon og informasjon om overføring av lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikasjon; kommunikasjon via computerskjermer og mobiltelefoner, herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og internetsider; overføringer via telefax; radio- og fjernsynskringkasting, herunder via kabel-tv; utleie av apparater til telekommunikasjon, herunder telefonapparater samt drift herav; personsøking pr. telefon. Vitenskapelige og industriell forskning; ingeniørvirksomhet, herunder prosjektering av anlegg og installasjoner til telefonkommunikasjon; programmering av computere; utarbeidelse, design, vedlikehold og oppdatering av software; utleie av computere og drift derav. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267827) (220) Inndato: Cotax SGS Norge AS, Eidsvågsveien 150, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, Norge Deloitte Advokatfirma AS, Karenslyst Allé 20, 0213 OSLO, Norge Klasse:9 Analyseinstrumenter som duggpunktsmalere (fuktighet i gass), densitimeter, instrument for måling av vann i olje, sylindere for prøvetaking av olje og gass, instrumenter for analyse av olje i vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267829) (220) Inndato: PAVEMENT Pier One A/S, Balticagade 11, DK-8000 AARHUS C, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:25 Fottøy. Klasse:41 Klasse:42 Opplæring innenfor forebyggende vedlikehold av maskiner gjennom vedlikeholds- og analysesystemer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester, analyser, forskning og utvikling relatert til vedlikehold av maskiner og analysetaking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267828) (220) Inndato: Dunar Foods Ltd, 811, "Meadows" Sahar Plaza, Andheri Kurla Road, IN ANDHERI (EAST), MUMBAI, India Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Norge Klasse:30 ris 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267830) (220) Inndato: itet ITET AS, Jernbaneveien 85, 8006 BODØ, Norge Riktig Spor AS, Postboks 348, 8001 BODØ, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Bærbare datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; lagringsenheter for datamaskiner; monitor som databehandlingsmateriell; monitor som datamaskinvare; mus [databehandlingsutstyr]; notisbok i form av datamaskin; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; optiske databærere; skanner [databehandlingsutstyr]; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, dvd og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; salg av digitale informasjonsprodukter Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Kommunikasjon ved dataterminaler; telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk. Analysering av datasystemer; fjernovervåking av datasystemer; gjenoppretting av data fra datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267831) (220) Inndato: PURESEA MSD Consumer Care Inc, 3030 Jackson Avenue, US- TN38151 MEMPHIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater; inkludert nesespray, nesevask, neserens og nesedroper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267832) (220) Inndato: ESPERTA Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:11 Apparater for oppvarming og matlaging; apparater for å varme melk og lage melkeskum; apparater for å lage drikker, herunder kaffe, te, sjokolade og/eller kakaobaserte drikker, cappuccino; kaffemaskiner, kaffekanner, kaffekokere og elektriske perkolatorer og kaffetraktere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. Elektriske maskiner til å fremstille drikker og påfyllingselementer (refillable elements), patroner og kassetter reservedeler for slike maskiner; elektriske kaffefiltre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267833) (220) Inndato: Vestre AS, Kongleveien 44, 0860 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:6 Parkeringsstativ for sykler. Klasse:20 Møbler; gate- og parkmøbler. Klasse:21 Avfallsbeholdere. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/530,342 (210) Søknadsnr.: (267834) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267836) (220) Inndato: Sands Capital Management LP, 1101 Wilson Blvd., Suite 2300, US-VA22209 ARLINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; investeringstjenester, nemlig forvaltning av porteføljer bestående av egenkapitalverdipapirer (equity securities), herunder egenkapitalverdipapirer fra amerikanske og globale vekstselskaper; rådgivning innen området investeringer; investeringsforvaltningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267835) (220) Inndato: Kaizit KAIZIT AS, Sjøgata 6, 9600 HAMMERFEST, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Computerprogrammer [nedlastbar programvare]; dataprogrammer [nedlastbar programvare]. Bedriftstøttetjenester (hms); bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsledelse for sportsutøvere; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]. Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; oppdatering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer. Scandinavian Baby Alliance AB, Industrigatan 2, SE GISLAVED, Sverige Klasse:12 Trille, vogn. Klasse:18 Stelleveske. Klasse:20 Reiseseng, vippestol, høystol, reisemadrass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267837) (220) Inndato: Himalaya Global Holdings Ltd, Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box , AE- DUBAI, De forente arabiske emiratene Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Kosmetikk, herunder kosmetiske preparater for slankeformål; solkremer for kosmetiske formål; kremer for kosmetiske formål; eteriske oljer, sjampoer og hårvann; de ovennevnte varer fra Himalaya-regionen. Klasse:5 Farmasøytiske preparater og dietetiske stoffer for medisinsk bruk, fra Himalaya-regionen. Klasse:30 Honning- og teblandinger, fra Himalaya-regionen. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267838) (220) Inndato: tekjeler; te-egg, tefiltre; tekanner; tesiler; ikkeelektriske melkeskummere; skjeer. Klasse:29 Tørket melkepulver; tørrmelk, melkepulver; melk; smakssatt melk; milkshake og melkebaserte drikker; fruktsauser. Klasse:30 Kaffe; malt kaffe og hele kaffebønner; kakao; te og urtete; kaffe-, te-, kakao- og espressodrikker; drikker laget med en base av kaffe; drikker laget med en base av espresso; drikker laget med en base av te; sjokoladepulver og vaniljepulver; sauser for tilsetning til drikker; sjokoladesirup; sjokoladesaus; fruktsauser unntatt tranebærsaus og eplesaus; drikkeklar kaffe; drikkeklar te. Klasse:32 Fruktdrikker og leskedrikker inneholdende fruktjuicer; fruktjuicer; kullsyreholdige frukt- og juicebaserte drikker og brus- og sodadrikker; drikkemikser i flytende form og i pulverform; smakssiruper for drikker. Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Avkalkings- og avflakingspreparater for rengjøring av bryggmaskiner for husholdningsbruk; rengjøringspreparater for bryggmaskiner for husholdningsbruk; rensemiddel for bruk på bryggmaskiner for husholdningsbruk. Klasse:7 Elektriske kaffekverner for husholdningsbruk eller for kommersiell bruk; elektriske melkeskummere. Klasse:11 Elektriske innretninger, nemlig espressomaskiner og kaffemaskiner for husholdningsbruk og/eller for kommersiell bruk; vannfiltre; vannfiltrerings- og vannrensingsenheter og reserveinnsatser og -filtre derfor. Klasse:16 Papirfiltre for kaffemaskiner; papirservietter; pappkrus; ølbrikker og glassbrikker av papir; papirposer; begermansjetter av papp eller papir; esker og emballasje av papp eller papir; instruksjonshefter. Klasse:21 Hånddrevne kaffekverner og kaffemalere; isolerte kaffe- og drikkebegre, termoskopper; pappkrus; kaffefiltre for gjenbruk (ikke av papir); glass- og drikkebrikker (ikke av papir); isolerte vakuumflasker, termosflasker; kaffekopper, tekopper og krus; glasstøy; servise; tallerkener og boller; gryteunderlag; oppbevaringsbeholdere; ikke-elektriske kaffetraktere; ikke-elektriske presskaffekanner; dekorative oppbevaringsbeholdere for mat; ikke-elektriske (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (267839) (220) Inndato: DRYSNAKE Groupe Fitsystèmes Inc, 3855, de Saint-Germain, CA- QCG8Y6L8 TROIS-RIVIÈRES, Canada Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:18 Klasse:28 Sammenleggbare bagger og vesker for oppbevaring og tørking av klesplagg. Sammenleggbare bagger og vesker for oppbevaring og tørking av sportsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267840) (220) Inndato: HYDAMER Seagarden ASA, Postboks 193, 5501 HAUGESUND, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i industri. Klasse:3 Kosmetikk 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267841) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267842) (220) Inndato: Weatherford/Lamb Inc, 2000 St. James Place, US-TX77056 HOUSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter i form av pellets for rehabilitering av brønner med begroing/belegg; amfotærte skumdanningsmidler; friksjonsnedsettende midler for nedihullsbruk ved brønnboring; emulsjonsbrytere som ved bruk har demulgerings- og avsaltingsegenskaper for lette til meget tunge råoljer; midler for fjerning av hydrogensulfid og metallioner, parafindispergeringsmidler, mikrobiosider og desikkanter i form av tabletter, varmevekslingsfluider, borevæsker i emulsjonsform, topiske demulgatorer, brønnboringsvæsker, rensefluider for rør, syrerensemidler, vannoppløselige polymerer, hule mikrosfærer av alumina-silika, flytepunkt-nedsettende midler, hydrokarbongeler, iterert skum, og jernalkylamincitrat, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; smøremidler, oppløsningsmidler, emulgatorer, tetningsmidler, kationiske overflateaktive stoffer, skumdempere for sement, midler mot korrosjon, avleiringer og krystalldannelse, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; kjemiske produkter for minsking av viskositeten i tilsetningsstoffer i borevæsker; syre i granulatform, syre i væskeform, leiredispergeringsmiddel, biosyre, biokaustisk dispergeringsmiddel, ikke-ionisk dispergeringsmiddel, overflateaktivt stoff og klorforsterker for fjerning av belegg og mineralavleiringer og ansamlinger og for oppløsning og dispergering av polyfosfat og organisk forbindelse. Weatherford/Lamb Inc, 2000 St. James Place, US-TX77056 HOUSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter i form av pellets for rehabilitering av brønner med begroing/belegg; amfotærte skumdanningsmidler; friksjonsnedsettende midler for nedihullsbruk ved brønnboring; emulsjonsbrytere som ved bruk har demulgerings- og avsaltingsegenskaper for lette til meget tunge råoljer; midler for fjerning av hydrogensulfid og metallioner, parafindispergeringsmidler, mikrobiosider og desikkanter i form av tabletter, varmevekslingsfluider, borevæsker i emulsjonsform, topiske demulgatorer, brønnboringsvæsker, rensefluider for rør, syrerensemidler, vannoppløselige polymerer, hule mikrosfærer av alumina-silika, flytepunkt-nedsettende midler, hydrokarbongeler, iterert skum, og jernalkylamincitrat, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; smøremidler, oppløsningsmidler, emulgatorer, tetningsmidler, kationiske overflateaktive stoffer, skumdempere for sement, midler mot korrosjon, avleiringer og krystalldannelse, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; kjemiske produkter for minsking av viskositeten i tilsetningsstoffer i borevæsker; syre i granulatform, syre i væskeform, leiredispergeringsmiddel, biosyre, biokaustisk dispergeringsmiddel, ikke-ionisk dispergeringsmiddel, overflateaktivt stoff og klorforsterker for fjerning av belegg og mineralavleiringer og ansamlinger og for oppløsning og dispergering av polyfosfat og organisk forbindelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267843) (220) Inndato: jegskal.no Kristoffer Steen, Kanalveien 15, 2004 LILLESTRØM, Norge Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267844) (220) Inndato: DISCOVERY GO Discovery Communications LLC, One Discovery Place, US- MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:38 Klasse:41 Dataprogramvare til bruk i behandling, overføring, mottaging, organisering, manipulering, spilling, betraktning, reprodusering og streaming audio, video og multimediainnhold inkludert tekst, data, bilder, audio, video og audiovisuelle arkiver; computersoftware for å kontrollere operasjonen av audio- og videoenheter og for å se på, søke og/eller spille audio, video, fjernsyn,spillefilmer, andre digitale bilder, og annet multimediainnhold; computersoftware for interaktiv underholdning, som tillater brukerne å tilpasse seingen, lyttingen og spillerfaringen ved å velge og arrangere fremvisning og utførelse av audio, visuelle og audiovisuelle elementer; nedlastbare audio, visuelle, og audiovisuelle filer og opptak, med multimediaunderholdningsprogrammer og innhold. Mobile mediatjenester I form av elektronisk overføring, kringkasting og levering av audio-, video- og multimediainnhold inkludert tekst, data, bilder, audio-, video- og audiovisuelle filer med hjelp av internett, trådløs kommunikasjon, elektroniske kommunikasjonsnettverk og datanettverk; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av sanntidsoverført (streamet) lyd og audiovisuelle opptak via internett, kabelnettverk, trådløse nettverk, satellitt eller interaktive multimedienettverk; lyd- og bildekringkastingstjenester over internett; fjernsynskringkastingstjenester; kabelfjernsynskringkasting; satellittfjernsynskringkasting; podcastingtjenester; webcastingtjenester; overføringstjenester for video-på-bestilling (video-on-demand/klikkefilm). Underholdningstjenester i form av fremskaffelse av underholdnings- og utdanningsprogrammer og innhold, det vil si fjernsynsprogrammer, klipp (clips), grafikk og informasjon relatert til fjernsynsprogrammer av allmenn menneskelig interesse, via internett, elektroniske kommunikasjonsnettverk, datanettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester, det vil si multimediaprogrammer av allmenn interesse, distribuert via forskjellige plattformer gjennom ulike typer overføringsmedier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (267845) (220) Inndato: KORA Michael Kleinwort, 1st floor, 2 Woodberry Grove, GB- N120DR NORTH FINCHLEY, LONDON, Storbritannia ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, Norge Klasse:18 Klasse:22 Klasse:25 Vandrestaver; håndtak for vandrestaver; sekker for fjellklatrere; ryggsekker; pakksekker; campingsekker; paraplyer; kofferter og reisevesker; deler og utstyr for de nevnte varene. Telt; presenninger; liggeunderlag; strømgeneratordekker; markiser; regndekker; hengekøyer; myggnett; tau og reip; elastisk tau; barduner; remmer og stropper, ikke av metall, inkludert for soveposer; tekstilfibre og syntetisk fyllmateriale; deler og utstyr for de nevnte varene. Klær; hodeplagg; sokker; termoundertøy; gensere; jakker; frakker; gamasjer og leggbeskyttere; bukser; hansker; skjerf; hatter; luer; strømper og strømpebukser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/549,562 (210) Søknadsnr.: (267846) (220) Inndato: CERTIFIED WITH HP Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:2 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:16 Tonerkassetter, fargepulverkassetter; blekkstrålekassetter; trykkfarger, skriverblekk; tonere, fargepulver. Trykkpresser og deler derav. Skrivere; skannere; telefaksmaskiner; kopimaskiner; multifunksjonelle elektroniske innretninger for bruk ved kopiering, trykking, utskrift, skanning, videobehandling og/eller overføring av dokumenter og bilder; dataperiferiutstyr. Papir, papp og varer laget av disse materialer, nemlig datamaskinpapir, laserskriverpapir, skrivepapir, trykkpapir, xerografisk papir, ugjennomskinnelig papir, mattpapir, dokumentpapir, kopipapir, elektrostatisk papir og resirkulert papir. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267847) (220) Inndato: BUFFALO WILD WINGS Buffalo Wild Wings Inc, 5500 Wayzata Boulevard, US- MN55416 MINNEAPOLIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:30 Sauser, nemlig grillsauser for fjærkre, fisk og kjøtt. Klasse:35 Klasse:43 Franchisetjenester, nemlig tilbud om assistanse ved ledelse og administrasjon av bedrifter l etableringen og driften av restauranter. Restauranttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267848) (220) Inndato: Buffalo Wild Wings Inc, 5500 Wayzata Boulevard, US- MN55416 MINNEAPOLIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:30 Sauser, nemlig grillsauser for fjærkre, fisk og kjøtt. Klasse:35 Franchisetjenester, nemlig tilbud om assistanse ved ledelse og administrasjon av bedrifter l etableringen og driften av restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (267849) (220) Inndato: Cashit AB, Lantvärnsgatan 7, SE KARLSTAD, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektroniske kassaapparater; elektroniske måleapparater; kortlesere; elektroniske databaser; datalagringsapparater; datainnsamlingsapparater; datainnregistreringsterminaler; dataprogram for datakommunikasjon; datakommunikasjonsutstyr; databehandlingsprogramvare; interaktive elektroniske apparater for dataoverføring; terminaler for databehandling; mobile datakommunikasjonsapparater; elektroniske merker; strekkodeetiketter; strekkodeterminaler; strekkodedekodere; skrivere; innregistrerte dataprogrammer; kassaapparater; strekkodelesere; pekeskjermer; elektronisk ordreregistreringsutstyr samt programvare herfor; elektronisk faktureringsregister og programvare herfor; elektronisk lagerregister og programvare herfor; elektronisk vareregister og programvare herfor; elektroniske PIN-kodeterminaler og programvare herfor. Klasse:37 Vedlikehold, installasjon, oppsett og oppdatering av datamaskinvare. Klasse:42 Datakonsulenttjenester; datamaskinprogrammering; utleie av datamaskinvare, datamaskiner og periferiutstyr til datamaskiner; utleie av dataprogramvare og datamaskinprogramvare; utvikling av datamaskinprogramvare for bruk i elektroniske kassaapparatsystemer; design, utvikling og kundetilpassing av datamaskinvare; design, utvikling, vedlikehold, installasjon, oppsett, oppdatering og kundetilpassing av dataprogramvare. Klasse:43 Restauranttjenester. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267850) (220) Inndato: NORSK KENNEL KLUB, Postboks 163 Bryn, 0611 OSLO, Norge Klasse:41 Arrangement (hundeutstilling/messe) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267851) (220) Inndato: Signore Strade Bianche HOLST WINES AS, Nordliveien 27, 1368 STABEKK, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267853) (220) Inndato: EMILIO PUCCI Emilio Pucci International BV, Oude Utrechtsweg 22-24, NL-3743KB BAARN, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:35 Detaljsalgstjenester og online butikktjenester for klær, fottøy, hodeplagg, lærvarer, briller, solbriller, smykker, ur, kofferter og reisevesker; presentasjon av varer (klær, fottøy, hodeplagg, lærvarer, briller, solbriller, smykker, ur, kofferter og reisevesker) på alle typer kommunikasjonskanaler for detaljhandelsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267854) (220) Inndato: RAZCORTA Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267852) (220) Inndato: Norwaco, Postboks 8903 Youngstorget, 0028 OSLO, Norge Cathrine Nagell, c/o Norwaco, Postboks 8903 Youngstorget, 0028 OSLO, Norge Klasse:35 Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre. Klasse:38 Klasse:45 Sending av fjernsynsprogram, trådløs kringkasting. Forvaltning av opphavsrettigheter, lisensiering av immaterielle eiendomsrettigheter, juridiske tjenester, overvåkning, rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , IT, FI12C0546 (210) Søknadsnr.: (267855) (220) Inndato: PUCCI Emilio Pucci International BV, Oude Utrechtsweg 22-24, NL-3743KB BAARN, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:35 Detaljsalgstjenester og online butikktjenester for klær, fottøy, hodeplagg, lærvarer, briller, solbriller, smykker, ur, kofferter og reisevesker; presentasjon av varer (klær, fottøy, hodeplagg, lærvarer, briller, solbriller, smykker, ur, kofferter og reisevesker) på alle typer kommunikasjonskanaler for detaljhandelsformål. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267856) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267857) (220) Inndato: Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 KØBENHAVN V, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Elektroniske publikasjoner; apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; dataspillprogrammer; internettbaserte undervisningsprogrammer; elektroniske publikasjoner; nedlastbare programvarer; DVDer; CDer; videofilmer. Klasse:16 Trykksaker; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; brosjyrer, herunder brosjyrer med veiledning og instruksjoner; plakater; reklamemateriell; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet i magasiner, tidsskrifter og aviser, inkludert i magasiner, tidsskrifter og aviser i elektronisk form; salgsfremmende tjenester (for tredjemann), publisering av reklametekster; demonstrasjon av varer. Klasse:41 Forlagsvirksomhet; utgivelse av trykksaker, magasiner, bøker, tekster og aviser, også inkludert slike tjenester via internett og elektroniske nettverk; redigering av trykksaker, magasiner og aviser; undervisning og opplæringsvirksomhet, også tilbudt via internett og elektroniske nettverk; underholdningsvirksomhet; fotografering; sportslige og kulturelle aktiviteter. EIRIKS MINNE, Sandbakken 15, 4480 KVINESDAL, Norge Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (267858) (220) Inndato: DIAMOND APPROACH The Ridhwan Foundation, 2075 Eunice Street, US- CA94709 BERKLEY, USA Advokatfirma DLA Piper Norway DA, v/ Advokat Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:16 Nedlastbare elektroniske filer med informasjon om menneskelig spirituell utvikling; ferdiginnspilte DVDer, CDer, videokassetter, audio kassetter med informasjon innen området menneskelig spirituell utvikling. Bøker; manualer; pamfletter innen området menneskelig spirituell utvikling. Klasse:41 Underholdning; utdannelsestjenester, fortrinnsvis med utøvende klasser, grupper, seminarer, forelesninger, studiegrupper, møter, arrangementer og institusjoner innen området menneskelig spirituell utvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (267859) (220) Inndato: RARA Omnifone Ltd, Island Studios, 47 British Grove, GB- W42NL LONDON, Storbritannia Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Computer software for bruk og drift av, aksessering til og kommunikasjon med smarttelefoner, PDAere (personlig digital hjelper), elektroniske enheter for Internett tilkobling, med eller uten trådløs tilkobling; trådløse informasjonsenheter; computer software for bruk og drift av, aksessering til og kommunikasjon med servere; webtjenester programvare; administrasjonsprogramvare egnet til å beskytte digitale rettigheter mot uautorisert avlytting, visning, deling, bruk eller piratkopiering. Elektronisk dataoverføring, inkludert levering av webtjenester, nedlastbart audio-,audiovisuelt-, musikk-, multimedia-, bilde-, spill- og videoinnhold ved telekommunikasjon; abonnementbasert transmisjonstjenester av elektronisk innhold; tilbydelse av online samtalerom og oppslagstavler for overføring av meldinger blant brukere innenfor allmenn interesse, musikk og støtte; overføring av meldinger, beskjeder, multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, audioinnhold, animasjon, bilder, tekst, informasjon, og annet innhold generert av brukere, via et globalt datanettverk og andre datamaskin- og kommunikasjonsnettverk, i forhold til sosiale nettverk; tjenester relatert overføring av meldinger; elektronisk dataoverføring, nemlig levering via telekommunikasjon av webtjenester, nedlastbar audio-, audiovisual-, musikk-, multimedia-, bilde-, spill- og videoinnhold, beskyttet mot uautorisert lytting, visning, deling, bruk og kopiering (piracy). Underholdningstjenester for et trådløst nettverk, nemlig tilbydelse av online lyd-, audiovisuelt-, musikk-, multimedia-, bilde-, spill og videoinnhold; tilbydelse av elektronisk underholdning og undervisningsinnhold, nemlig tilbydelse av pedagogisk audio-, audiovisuelt-, musikk-, multimedia-, spill- og videoinnhold. Online datamaskintjenester; opprettelse og vedlikehold av innholdsrike sider med webtjenester, nedlastbar audio-, audiovisuelt-, musikk-, multimedia-, bilde-, spill- og videoinnhold, nemlig nettsider og WAP (Wireless Application Protocol) nettsider; drift av søkemotorer; tilbydelse av innholdsdatabaser som tillater levering av nett-tjenester, audio-, audiovisuelt, musikk-, multimedia-, bilde-, spillog videoinnhold, på et bruker-anmodet grunnlag, nemlig tilbydelse av en nettside som gjør det mulig for brukere å søke og bla gjennom, innhente og deretter bestille, se på, dele, spille og avspille og anbefale, laste ned, streame, lagre eller lagre vekk det audio-, audiovisuelt-, musikk- multimedia- bilde-, spillog videoinnhold. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267860) (220) Inndato: C60 Cisco Systems International SarL, Avenue des Uttins 5, CH ROLLE, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:38 Videokonferansessystemer; videokonferanseapparater og -utstyr; systemer, apparater og utstyr, herunder software og webbasert software applikasjoner for sanntid-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computernettverk; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av lyd eller bilder, herunder kameraer, mikrofoner, fjernsynsmonitorer, videomonitorer, computermonitorer, bordvideosystemer; lydmoduler; forsterkere, ekkokompensatorer, miksere, høyttalere, fjernstyringsapparater, fjernsynsmottakere, radiomottakere, diskspiller, minnebasert spillere, telefoner, videotelefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler; software applikasjoner og webbaserte software applikasjoner for kommunikasjon, interaksjon og datadeling; analog-til-digital og digital-til-analog konvertere; systemer og utstyr for streaming av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur inkludert servere, arkiver, multipointkontrollenheter, svitsjer, miksere, gateways, gatekeepers, brannvegger og nettverksstyringssoftware; systemer, utstyr og software for overvåking, sikkerhet, kryptering og autentisering av data. Telekommunikasjonsvirksomhet telekommunikasjonstjenester, telekonferanse og videokonferansetjenester; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk; samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntidmultimedia- og multipartkommunikasjon over computer nettverk; telekommunikasjonstjenester for media- og datakreering, vedlikeholdsutveksling og samarbeidstjenester; kommunikasjonstjenester via intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske og optiske midler; streaming av lyd og videomateriale via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/602,418 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WYSE P25 Wyse Technology Inc, 3471 N. First Street, US- CA95134 SAN JOSE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:42 Datahardware og computer periferiutstyr, nemlig datamaskiner og computer periferiutstyr i form av desktop-datamaskiner, zero-klienter, notebook-datamaskiner, notebook zero-klienter, videodisplayterminaler, monitorer, tastaturer, katodestråledisplay, adaptere, kabler og ledninger, minne; systemsoftware for datamaskiner; systemsoftware for datamaskiner, nemlig systemsoftware og zero-klienter; applikasjonssystemer for datamaskiner for de forannevnte varer bestående av et operativsystem som styrer nettverks-, sikkerhets- og brukergrensesnittfunksjoner for en zero-klient eller lignende innretning, og som inkluderer støtte for integrert software designet for å vise applikasjonsfunksjonalitet fra et datasenter ved å gjøre bruk av tredjeparts terminaltjenester, virtualiseringssystemer, terminaler, nettverksapplikasjoner og servere; styringssoftware for innretninger og anordninger for bruk i forbindelse med drift av datahardware og computer periferiutstyr; nedlastbart multimediasoftware og multimediasoftware innspilt på CR-ROM for tilveiebringelse av fjernsyns-, underholdnings-, nyhets- og informasjonsprogrammering via et trådløst nettverk; datahardware, datasoftware og virtuelle maskiner for å tillate interaksjon mellom multiprosesseringsinnretninger, nemlig aksessering, prosessering, oversettelse og kommunisering av informasjon mellom multiprosesseringsinnretninger, nemlig datasentre, telefoner, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (PDA), smarttelefoner, datamaskiner, bærbare datamaskiner, håndholdte datamaskiner, serverinnretninger, bærbare databehandlingsinnretninger, nemlig multimediainnretninger, nemlig bærbare mediaspillere, lydinnretninger, videoinnretninger. Konsultasjonstjenester vedrørende datahardware og -software, nemlig konsultasjonstjenester vedrørende design og utvikling av datautstyr og software for foretak og individer; tjenester vedrørende teknisk støtte, nemlig feilsøking og -retting av datasoftwareproblemer for foretak og individer; støttetjenester vedrørende datasoftware, nemlig reparasjon av datasoftware for foretak og individer; tjenester vedrørende teknisk støtte, nemlig feilsøking og -retting i form av diagnostisering av datahardwareproblemer for foretak og individer; datatjenester, nemlig å være en applikasjonstjenestetilbyder innen området online datasoftware for å tillate interaksjon mellom multiprosesseringsinnretninger, nemlig aksessering, prosessering, oversettelse og kommunisering av informasjon mellom 19

20 registrerte varemerker /12 multiprosesseringsinnretninger, nemlig datasentre, telefoner, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (PDA), smarttelefoner, datamaskiner, bærbare datamaskiner, håndholdte datamaskiner, serverinnretninger, bærbare databehandlingsinnretninger, nemlig multimediainnretninger, nemlig bærbare mediaspillere, lydinnretninger, videoinnretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tramontina S/A Cutelaria, Rua 25 de Setembro, n.1020, Bairro Triângulo, Rio Grande do Sul, BR CARLOS BARBOSA, Brasil Alberto Lama, via di Corticella n. 205, IT BOLOGNA, Italia Klasse:8 Spisebestikk, husholdningskniver [håndverktøy], Hageredskaper, håndbetjente, hammere [håndverktøy], håndverktøy, håndbetjente, hakker [håndverktøy], knivblad, kniver, gressklippere [håndverktøy], rotøkser, hulljern [håndverktøy], raker [håndverktøy], skrutrekkere, klippere, spader[håndverktøy], spisebestikk [kniver, gafler og skjeer], skiftenøkler [håndverktøy]. Klasse:11 Kokekar, kokeapparater og -installasjoner, kokeutstyr, elektrisk, komfyrvifter for kjøkken, ovner, griller [koderedskaper], sanitærredskaper og -installasjoner, kasseroller (trykk-koking -), elektrisk, vasker, komfyrer, vaskeboller [deler av sanitærinstallasjoner]. Klasse:21 Gryter, skjærefjøler for kjøkkenet, søppeldunker, rivjern [husholdningsredskaper], takker [kokeredskaper], kjokkenheholdere, kjøkkenmiksere, ikke-elektrisk, kjøkkenredskaper, panner (for steking -), salatboller, siler [kjøkkenredskaper], stekespader [kjøkkenredskaper], skjeer (til pensling -), for kjøkkenbruk, brett for husholdningsformål, redskaper for husholdningsformål. Lange Consulting & Trading, Stensgata 4b, 0358 OSLO, Norge Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/544,142 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero

Under behandling Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.10.09 11:21:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus viatrumf Søknadsnummer 201508792 Inngitt

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/ NO årgang 95 ISSN

nr 23/ NO årgang 95 ISSN . nr 23/05-2005.06.06 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer