nr 45/ NO årgang 102 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphevet registreringsbeslutning Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267810) (220) Inndato: Mary Kay One Woman Can Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX DALLAS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Kosmetikk og dufter for personlig bruk. Klasse:16 Trykt forretningsmateriell, markedsføringsmateriell og salgshjelpemidler (sales aids), kataloger, magasiner og brosjyrer, alt innen området kosmetikk og skjønnhetspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267812) (220) Inndato: (521) Bruk/innarbeidelse Ja (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267811) (220) Inndato: VFEND RESPONSIV Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig soppdrepende midler (anti-fungals). Klasse:10 Sett for levering eller administrering av medisiner inkludert sprøyter, infusjonsposer og adaptere for medisinflasker eller ampuller for å levere eller administrere soppdrepende farmasøytiske preparater. Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, Norge Foreningen for brystkreftopererte, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, Norge Klasse:3 Klasse:4 Klasse:5 Klasse:6 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:14 Klasse:15 Klasse:16 Klasse:18 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; hårvann; tannpussmidler; deodoranter; hygieniske preparater for toalettbruk. Lys. Hygieniske preparater for intim-hygiene; plaster. Metall innsamlingsbøsser. Bestikk. Dataprogrammer; salgsautamater; refleksbrikker; cd'er. Sengevarmere, varmeflasker; elektriske vannkokere; elektrisk koke- og stekeutstyr. Smykker, jakkenåler, mansjettknapper, slipsnåler; krus; klokker og ur. Musikkinstrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; brosjyrer; bøker; kort; kalendere; kontorrekvisita; instruksjons-, kurs og undervisningsmateriell; trykktyper, klisjeer; folier, sekker og poser av plast til innpakning og emballering. Reiseeffekter; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller; spaserstokker; ryggsekker, sekker. Møbler; speil; billedrammer. Klasse:20 Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; krus; bøsser. Klasse:24 Senge- og bordtepper; håndklær; tekstiler og 3

4 registrerte varemerker /12 tepper og duker for husholdningsbruk. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:26 Nåler (feks jakkemerker, pins). Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler; juletrepynt. Klasse:29 Geleer, syltetøy, kompotter; melkedrikker. Klasse:30 Drikker på basis av kaffe, te, kakao, sjokolade; konfektyrer; is. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdlg vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:34 Fyrstikker. Klasse:35 Salg og utgivelse av reklame- og profileringsmateriell. Klasse:36 Veldedig innsamling, innsamling til humanitære formål. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kurs. Klasse:42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert hertil; design og utvikling av dataprogrammer. Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267813) (220) Inndato: NUVEEN Nuveen Investments Inc, 333 West Wacker Drive, US- IL60606 CHICAGO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:36 Finansielle investeringstjenester; garanti- og sikkerhetsstillelsestjenester innen aksjer, obligasjoner og verdipapirer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267815) (220) Inndato: VITA AS, Postboks 6013 Etterstad, 0601 OSLO, Norge ADVOKATFIRMAET SVERDRUP DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Norge Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, kosttilskudd. Klasse:44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267814) (220) Inndato: Nuveen Investments Inc, 333 West Wacker Drive, US- IL60606 CHICAGO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:36 Finansielle investeringstjenester; garanti- og sikkerhetsstillelsestjenester innen aksjer, obligasjoner og verdipapirer. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267816) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267817) (220) Inndato: MARSAP Kongsberg Maritime AS, Postboks 483, 3601 KONGSBERG, Norge Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:9 Klasse:12 Klasse:42 Programvare for navigerings- og kommunikasjonsutstyr; vitenskapelige, nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Styreanordning for båter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). Edok AS, Postboks 6105 Etterstad, 0601 OSLO, Norge Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Software og databaser, nemlig software og databaser for en digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere. Klasse:42 Utvikling, design og vedlikehold av software og databaser for digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267818) (220) Inndato: Cyvex Nutrition Inc, 1851 Kaiser Avenue, US-CA92614 IRVINE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Kost- og ernæringstilskudd. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267819) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/537,861 (210) Søknadsnr.: (267821) (220) Inndato: DASCOVERY Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:42 Produktforskning og -utvikling; utførelse av kliniske forsøk relatert til farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. Viña Concha y Toro SA, Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, CL- LAS CONDES, SANTIAGO, Chile Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:33 Viner og musserende viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267822) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267820) (220) Inndato: Rosita Blomster EMIRIA LORENTZEN, Bergheimveien 18, 1367 SNARØYA, Norge Klasse:21 Klasse:31 Glassvaser og blomsterpotter; husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Blomster; korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. RASKE RETTER AS, Postboks 7, 1332 ØSTERÅS, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/537,871 (210) Søknadsnr.: (267823) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267824) (220) Inndato: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:42 Produktforskning og -utvikling; utførelse av kliniske forsøk relatert til farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. Onfone Aps, Sortedam Dossering 55, DK-2100 KØBENHAVN, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Apparater, instrumenter og anlegg til telekommunikasjon og telefoni, telefoner og mobiltelefoner; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; lydbærere; elektroniske publikasjoner, herunder lydpostkort; sende- og motakkelsesutstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsutstyr til telekommunikasjon; software; akkumulatorer og batterier; transormatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til innkoding; magnetiske telefonkort til bruk ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektronske telefonbølger; deler og tilbehør ( ikke opptatt i andre klasser) til alle de forannevnte varer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder tilveiebringelse gjennom interaktive brukergrensesnitt; telefonsvartjenester for abonnenter som er midlertidig fraværende; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver. Klasse:38 Telekommunikasjonvirksomhet; tilveiebringelse av interaktive brukergrensesnitt; informasjon vedrørende telekommunikasjon og informasjon om overføring av lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikasjon; kommunikasjon via computerskjermer og mobiltelefoner, herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og internetsider; overføringer via telefax; radio- og fjernsynskringkasting, herunder via kabel-tv; utleie av apparater til telekommunikasjon, herunder telefonapparater samt drift herav; personsøking pr. telefon. Klasse:42 Vitenskapelige og industriell forskning; ingeniørvirksomhet, herunder prosjektering av anlegg og installasjoner til telefonkommunikasjon; programmering av computere; utarbeidelse, design, vedlikehold og oppdatering av software; utleie av computere og drift derav. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267825) (220) Inndato: D i-see Sensor Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:11 Luftkondisjoneringsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267826) (220) Inndato: ONFONE Onfone Aps, Sortedam Dossering 55, DK-2100 KØBENHAVN, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Apparater, instrumenter og anlegg til telekommunikasjon og telefoni, telefoner og mobiltelefoner; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; lydbærere; elektroniske publikasjoner, herunder lydpostkort; sende- og motakkelsesutstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsutstyr til telekommunikasjon; software; akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til innkoding; magnetiske telefonkort til bruk ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbølger; deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til alle de forannevnte varer. Annonse- og reklamevirksomhet, herunder tilveiebringelse gjennom interaktive brukergrensesnitt; telefonsvartjenester for abonnenter som er midlertidig fraværende; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver. Telekommunikasjonvirksomhet; tilveiebringelse av interaktive brukergrensesnitt; informasjon vedrørende telekommunikasjon og informasjon om overføring av lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikasjon; kommunikasjon via computerskjermer og mobiltelefoner, herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og internetsider; overføringer via telefax; radio- og fjernsynskringkasting, herunder via kabel-tv; utleie av apparater til telekommunikasjon, herunder telefonapparater samt drift herav; personsøking pr. telefon. Vitenskapelige og industriell forskning; ingeniørvirksomhet, herunder prosjektering av anlegg og installasjoner til telefonkommunikasjon; programmering av computere; utarbeidelse, design, vedlikehold og oppdatering av software; utleie av computere og drift derav. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267827) (220) Inndato: Cotax SGS Norge AS, Eidsvågsveien 150, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, Norge Deloitte Advokatfirma AS, Karenslyst Allé 20, 0213 OSLO, Norge Klasse:9 Analyseinstrumenter som duggpunktsmalere (fuktighet i gass), densitimeter, instrument for måling av vann i olje, sylindere for prøvetaking av olje og gass, instrumenter for analyse av olje i vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267829) (220) Inndato: PAVEMENT Pier One A/S, Balticagade 11, DK-8000 AARHUS C, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:25 Fottøy. Klasse:41 Klasse:42 Opplæring innenfor forebyggende vedlikehold av maskiner gjennom vedlikeholds- og analysesystemer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester, analyser, forskning og utvikling relatert til vedlikehold av maskiner og analysetaking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267828) (220) Inndato: Dunar Foods Ltd, 811, "Meadows" Sahar Plaza, Andheri Kurla Road, IN ANDHERI (EAST), MUMBAI, India Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Norge Klasse:30 ris 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267830) (220) Inndato: itet ITET AS, Jernbaneveien 85, 8006 BODØ, Norge Riktig Spor AS, Postboks 348, 8001 BODØ, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Bærbare datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; lagringsenheter for datamaskiner; monitor som databehandlingsmateriell; monitor som datamaskinvare; mus [databehandlingsutstyr]; notisbok i form av datamaskin; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; optiske databærere; skanner [databehandlingsutstyr]; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, dvd og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; salg av digitale informasjonsprodukter Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Kommunikasjon ved dataterminaler; telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk. Analysering av datasystemer; fjernovervåking av datasystemer; gjenoppretting av data fra datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267831) (220) Inndato: PURESEA MSD Consumer Care Inc, 3030 Jackson Avenue, US- TN38151 MEMPHIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater; inkludert nesespray, nesevask, neserens og nesedroper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267832) (220) Inndato: ESPERTA Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:11 Apparater for oppvarming og matlaging; apparater for å varme melk og lage melkeskum; apparater for å lage drikker, herunder kaffe, te, sjokolade og/eller kakaobaserte drikker, cappuccino; kaffemaskiner, kaffekanner, kaffekokere og elektriske perkolatorer og kaffetraktere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. Elektriske maskiner til å fremstille drikker og påfyllingselementer (refillable elements), patroner og kassetter reservedeler for slike maskiner; elektriske kaffefiltre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267833) (220) Inndato: Vestre AS, Kongleveien 44, 0860 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:6 Parkeringsstativ for sykler. Klasse:20 Møbler; gate- og parkmøbler. Klasse:21 Avfallsbeholdere. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/530,342 (210) Søknadsnr.: (267834) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267836) (220) Inndato: Sands Capital Management LP, 1101 Wilson Blvd., Suite 2300, US-VA22209 ARLINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; investeringstjenester, nemlig forvaltning av porteføljer bestående av egenkapitalverdipapirer (equity securities), herunder egenkapitalverdipapirer fra amerikanske og globale vekstselskaper; rådgivning innen området investeringer; investeringsforvaltningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267835) (220) Inndato: Kaizit KAIZIT AS, Sjøgata 6, 9600 HAMMERFEST, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Computerprogrammer [nedlastbar programvare]; dataprogrammer [nedlastbar programvare]. Bedriftstøttetjenester (hms); bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsledelse for sportsutøvere; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]. Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; oppdatering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer. Scandinavian Baby Alliance AB, Industrigatan 2, SE GISLAVED, Sverige Klasse:12 Trille, vogn. Klasse:18 Stelleveske. Klasse:20 Reiseseng, vippestol, høystol, reisemadrass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267837) (220) Inndato: Himalaya Global Holdings Ltd, Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box , AE- DUBAI, De forente arabiske emiratene Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Kosmetikk, herunder kosmetiske preparater for slankeformål; solkremer for kosmetiske formål; kremer for kosmetiske formål; eteriske oljer, sjampoer og hårvann; de ovennevnte varer fra Himalaya-regionen. Klasse:5 Farmasøytiske preparater og dietetiske stoffer for medisinsk bruk, fra Himalaya-regionen. Klasse:30 Honning- og teblandinger, fra Himalaya-regionen. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267838) (220) Inndato: tekjeler; te-egg, tefiltre; tekanner; tesiler; ikkeelektriske melkeskummere; skjeer. Klasse:29 Tørket melkepulver; tørrmelk, melkepulver; melk; smakssatt melk; milkshake og melkebaserte drikker; fruktsauser. Klasse:30 Kaffe; malt kaffe og hele kaffebønner; kakao; te og urtete; kaffe-, te-, kakao- og espressodrikker; drikker laget med en base av kaffe; drikker laget med en base av espresso; drikker laget med en base av te; sjokoladepulver og vaniljepulver; sauser for tilsetning til drikker; sjokoladesirup; sjokoladesaus; fruktsauser unntatt tranebærsaus og eplesaus; drikkeklar kaffe; drikkeklar te. Klasse:32 Fruktdrikker og leskedrikker inneholdende fruktjuicer; fruktjuicer; kullsyreholdige frukt- og juicebaserte drikker og brus- og sodadrikker; drikkemikser i flytende form og i pulverform; smakssiruper for drikker. Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Avkalkings- og avflakingspreparater for rengjøring av bryggmaskiner for husholdningsbruk; rengjøringspreparater for bryggmaskiner for husholdningsbruk; rensemiddel for bruk på bryggmaskiner for husholdningsbruk. Klasse:7 Elektriske kaffekverner for husholdningsbruk eller for kommersiell bruk; elektriske melkeskummere. Klasse:11 Elektriske innretninger, nemlig espressomaskiner og kaffemaskiner for husholdningsbruk og/eller for kommersiell bruk; vannfiltre; vannfiltrerings- og vannrensingsenheter og reserveinnsatser og -filtre derfor. Klasse:16 Papirfiltre for kaffemaskiner; papirservietter; pappkrus; ølbrikker og glassbrikker av papir; papirposer; begermansjetter av papp eller papir; esker og emballasje av papp eller papir; instruksjonshefter. Klasse:21 Hånddrevne kaffekverner og kaffemalere; isolerte kaffe- og drikkebegre, termoskopper; pappkrus; kaffefiltre for gjenbruk (ikke av papir); glass- og drikkebrikker (ikke av papir); isolerte vakuumflasker, termosflasker; kaffekopper, tekopper og krus; glasstøy; servise; tallerkener og boller; gryteunderlag; oppbevaringsbeholdere; ikke-elektriske kaffetraktere; ikke-elektriske presskaffekanner; dekorative oppbevaringsbeholdere for mat; ikke-elektriske (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (267839) (220) Inndato: DRYSNAKE Groupe Fitsystèmes Inc, 3855, de Saint-Germain, CA- QCG8Y6L8 TROIS-RIVIÈRES, Canada Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:18 Klasse:28 Sammenleggbare bagger og vesker for oppbevaring og tørking av klesplagg. Sammenleggbare bagger og vesker for oppbevaring og tørking av sportsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267840) (220) Inndato: HYDAMER Seagarden ASA, Postboks 193, 5501 HAUGESUND, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i industri. Klasse:3 Kosmetikk 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267841) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267842) (220) Inndato: Weatherford/Lamb Inc, 2000 St. James Place, US-TX77056 HOUSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter i form av pellets for rehabilitering av brønner med begroing/belegg; amfotærte skumdanningsmidler; friksjonsnedsettende midler for nedihullsbruk ved brønnboring; emulsjonsbrytere som ved bruk har demulgerings- og avsaltingsegenskaper for lette til meget tunge råoljer; midler for fjerning av hydrogensulfid og metallioner, parafindispergeringsmidler, mikrobiosider og desikkanter i form av tabletter, varmevekslingsfluider, borevæsker i emulsjonsform, topiske demulgatorer, brønnboringsvæsker, rensefluider for rør, syrerensemidler, vannoppløselige polymerer, hule mikrosfærer av alumina-silika, flytepunkt-nedsettende midler, hydrokarbongeler, iterert skum, og jernalkylamincitrat, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; smøremidler, oppløsningsmidler, emulgatorer, tetningsmidler, kationiske overflateaktive stoffer, skumdempere for sement, midler mot korrosjon, avleiringer og krystalldannelse, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; kjemiske produkter for minsking av viskositeten i tilsetningsstoffer i borevæsker; syre i granulatform, syre i væskeform, leiredispergeringsmiddel, biosyre, biokaustisk dispergeringsmiddel, ikke-ionisk dispergeringsmiddel, overflateaktivt stoff og klorforsterker for fjerning av belegg og mineralavleiringer og ansamlinger og for oppløsning og dispergering av polyfosfat og organisk forbindelse. Weatherford/Lamb Inc, 2000 St. James Place, US-TX77056 HOUSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter i form av pellets for rehabilitering av brønner med begroing/belegg; amfotærte skumdanningsmidler; friksjonsnedsettende midler for nedihullsbruk ved brønnboring; emulsjonsbrytere som ved bruk har demulgerings- og avsaltingsegenskaper for lette til meget tunge råoljer; midler for fjerning av hydrogensulfid og metallioner, parafindispergeringsmidler, mikrobiosider og desikkanter i form av tabletter, varmevekslingsfluider, borevæsker i emulsjonsform, topiske demulgatorer, brønnboringsvæsker, rensefluider for rør, syrerensemidler, vannoppløselige polymerer, hule mikrosfærer av alumina-silika, flytepunkt-nedsettende midler, hydrokarbongeler, iterert skum, og jernalkylamincitrat, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; smøremidler, oppløsningsmidler, emulgatorer, tetningsmidler, kationiske overflateaktive stoffer, skumdempere for sement, midler mot korrosjon, avleiringer og krystalldannelse, alle til bruk i olje- og gassvirksomhet; kjemiske produkter for minsking av viskositeten i tilsetningsstoffer i borevæsker; syre i granulatform, syre i væskeform, leiredispergeringsmiddel, biosyre, biokaustisk dispergeringsmiddel, ikke-ionisk dispergeringsmiddel, overflateaktivt stoff og klorforsterker for fjerning av belegg og mineralavleiringer og ansamlinger og for oppløsning og dispergering av polyfosfat og organisk forbindelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267843) (220) Inndato: jegskal.no Kristoffer Steen, Kanalveien 15, 2004 LILLESTRØM, Norge Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 13

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer