Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet"

Transkript

1 Mo Sentrumsutvikling AS Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Planbeskrivelse Tromsø

2 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Oppdragsnr.: Oppdragsgiver(e): Rapportstatus: Tilgjengelighet: Oppdragsleder: Oppdragansvarlig: Antall sider: Filreferanse: Adresser: Reguleringsplan for Meierikvartalet Peter W.Sødermann, Multiconsult AS Per-Olav Bye, ingeniør Multiconsult AS Ann Ellen Karlsen Multiconsult AS B10395 Mo Sentrumsutvikling AS Forslag til reguleringsplan Åpen Per-Olav Bye Guri Ugedahl 39 sider pluss vedlegg E\B10395\Dok\ reg.plan\utkast regulering Multiconsult AS Postadresse: postboks 2274, 9269 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2, 9016 Tromsø Telefon: Telefaks: Epost: per.olav. MULTICONSULT AS

3 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Innhold 1. Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Kort om forslagsstiller Formål med planen Avgrensning av planområdet ved varsling Planprogram Planprogram innledende konsept Utbyggingsplan Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning Automatisk utredningsplikt Mulig utredningsplikt Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer Statlige og fylkeskommunale planer Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Kommunale planer Kommuneplan for Rana Kommunedelplan for Mo og omegn Kommunedelplan byutvikling Reguleringsplaner Planprosessen Oppstartsmøte med kommunen, Møte med Rana kommune, Videomøte med Rana kommune Planprogram Oppstartsvarsel / kunngjøring Utbyggingsavtale Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon) Planavgrensning Struktur Lokalklima, vindforhold Barn og unge Trafikale forhold Støy Undersøkelser Grunnundersøkelse Uttalelser og merknader Innkomne forhåndsmerknader Helgelandskraft Rana kommune, Bydrift Rådet for funksjonshemmede, Rana kommune MULTICONSULT AS

4 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Annsten Haug Asplan Viak Fritjof Nansens gate, Borettslag Statens vegvesen Kjell Sætran Karl Peder Karlsen Elisabeth og Erling S Johansen Toft arkitekter Jernbaneverket NVE Planforslaget Overordna mål Konsept Meierikvartalet Snitt tegning Plantegninger Areal konsept Parkering Uteromsplan Perspektiver Meierikvartalet Boliger Lekeareal og uteplass i på plan 2 Meierikvartalet Gatetun i Ivar Heltzens gate Forretninger i Meierikvartalet Parkering, adkomst, varelevering i Meierikvartalet Trafikk Utsiktsforhold Soldiagrammer Støy Sikkerhet og beredskap Teknisk infrastruktur Ros analyse Vedlegg...33 MULTICONSULT AS

5 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 1.Nøkkelopplysninger Bydel Adresse Mo i Rana sentrum Ole Tobias Olsens gate / Fritjof Nansens gate Gårdsnr./bruksnr. 20/19, 20/19/331, 20/19/290, 20/19/791, 20/19/283, 500/43, 20/19/284 Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Kommuneplan for Rana ,vedtatt 22 mai 2007 Kommunedelplan for Mo og omegn, vedtatt , Kommunedelplan byutvikling vedtatt , Reguleringsplan for Sentrum sør, vedtatt 1996, Reguleringsplan for Sentrum sørvest, Mobekken Havmannsaksen, vedtatt Forslagstiller Mo Sentrumsutvikling AS Plankonsulent Multiconsult AS Ny plans hovedformål Formålet med planarbeidet er å planlegge Meierikvartalet i Mo sentrum. Meierikvartalet skal planlegges for bolig, forretning og parkering. Forslagsstiller vurderer det som viktig at man får fylt et så sentralt kvartal som Meierikvartalet med virksomhet som bidrar til å øke Mo sentrums attraktivitet. Utbygger har inngått en leieavtale med kommunen, der kommunen leier parkeringsareal i bygget. Nytt boligareal / nytt næringsareal / parkering Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o.l.) Leiligheter 8500 m2 BRA. Forretning 5158 m2 BRA. Totalt 205 p-plasser. Av disse avsettes 64 p.plasser til boligene, 141 p.plasser til offentlig parkering. Skjerming mot trafikkstøy fra bil og jernbane. Etasjetall / høyde i forhold til eksisterende leiligheter i F. Nansens gate. Parkeringsløsning i bygg MULTICONSULT AS

6 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET kombinert med næring. Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei Nei Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) + MULTICONSULT AS

7 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 1 2. Bakgrunn for planarbeidet 2.1 Kort om forslagsstiller Tiltakshaver er Mo sentrumsutvikling AS som er et selskap eid av Trio Eiendomsinvest (40%), SIU Invest (40%) og Coop Helgeland (20%). 2.2 Formål med planen Formålet med planen er å regulere Meierikvartalet, sentralt i Mo sentrum, som i dag er ubebygd. Meierikvartalet planlegges for forretning og bolig, samt parkering for byggets behov, både offentlig og privat. Det legges stor vekt på arkitektonisk utforming av bygg og en generell heving av områdets kvaliteter. Kommunen har og gitt aksept for kryssing av Kirkegata på gateplan. Planen utelukker heller ikke planfri kryssing, under bakken, av Kirkegata og Ole Tobias Olsens gate. Forslagsstiller vurderer det som viktig at man får fylt et så sentralt kvartal som Meierikvartalet med virksomhet som bidrar til å øke Mo sentrums attraktivitet. Planen vurderes å være i tråd med målsettinger i overordnede planer for sentrum. 2.3 Avgrensning av planområdet ved varsling Fig.1. avgrensning av planområdet ved varsling av oppstart av planarbeidet,

8 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 2 Fig 2. Ny avgrensning av planområdet, med gnr. / br.nr. på berørte eiendommer. Ny planavgrensning er i formålsgrensen mellom byggeområde og offentlig vegareal, på vestre og østre side. Mot sør inngår Ivar Heltzens gate, mot nord avgrenses planområdet mot Kirkegata. Planområdet omfatter eiendommene som vist i kart. 3.Planprogram 3.1 Planprogram innledende konsept Ved varsling av oppstart ble det også kunngjort et planprogram, med et definert konsept. Konseptet er i ettertid endret, og planområdet er innskrenket til bare å omfatte Meierikvartalet. Planprogrammet vedlegges som eget dokument. Planarbeidet er en dynamisk prosess, det vil derfor være misvisende om innspill til planarbeidet sees i relasjon til det innledende konsept, da dette er endret gjennom planprosessen. I planbeskrivelsen vil mottatte innspill bli kommentert i relasjon til det konsept som ligger til grunn for dette forslag til reguleringsplan.

9 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Utbyggingsplan Situasjonsplanen er basert på konsept dat ( Utfyllende beskrivelse av konseptet i kap. 9 Planforslaget.) Fig 3. Situasjonsplan Meierikvartalet ( )

10 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning Forskrift om konsekvensutredning (KU) av angir hvilke planer og tiltak som skal konsekvensutredes. 4.3 Automatisk utredningsplikt Av de ulike punktene i Vedlegg I er det kun pkt 1 som er relevant å kommentere: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr. eller et bruksareal på mer enn m2, skal alltid konsekvensutredes. Planlagt nytt forretningsareal i Meierikvartalet er ihht dagens konsept maksimalt m 2, (se avsnitt 4.1), altså godt under denne grensen. Arealer til parkering og arealer til bolig, regnes ikke som grunnlag for utløsning av KU-krav. Planen utløser altså ikke automatisk krav om KU. 4.4 Mulig utredningsplikt Ingen av de ulike punkter i Vedlegg II, er aktuelle, ut i fra definert konsept. Det kan og opplyses at registreringene viser at planlagt tiltak i Meierikvartalet ikke kommer i konflikt med viktige kulturminner eller kulturmiljø. Planen vurderes dermed ikke å være konsekvensutredningspliktig. 5.Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer Nedenfor gis en kort redegjørelse for overordnede planer og føringer som ansees å ha relevans i forhold til utvikling innenfor planområdet. 5.1 Statlige og fylkeskommunale planer Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Bestemmelsen trådte i kraft Formålet som omtales i 1 handler om å styrke eksisterende by og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transportvalg, dvs unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Etablering av forretning i Meierikvartalet er i tråd med intensjonene i Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter. 5.2 Kommunale planer Kommuneplan for Rana Kommuneplan for Rana, strategisk del (samfunnsdelen), ble vedtatt i Rana kommunestyre 22. mai Med dagens innbyggertall på om lag , er kommunen den 3. største i Nord- Norge. Kommunen har en visjon om en vekst i befolkningen til innbyggere på sikt. Fra Visjonen for Rana er følgende punkter sakset: Rana skal bli et sted preget av nyskaping, vekst og utvikling. Det legges opp til en politikk for nærings- og samfunnsutvikling som gir flere arbeidsplasser og et økt antall innbyggere visjonen er flere innbyggere i løpet av de nærmeste 20 år. Rana skal bli et attraktivt og akseptert regionssenter som bidrar til en positiv utvikling på Nord-Helgeland vekst i regionen styrker Rana som senter.

11 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 5 Vedtatt mål for bl.a. arealutvikling: Rana kommune skal utvikle sine arealer på en bærekraftig måte, og forvalte disse slik at vi kan få til måloppnåelse innenfor alle strategisk viktige områder i kommunen. Når det gjelder strategier for næringsutvikling, er følgende ståsted referert: SSB forutsetter i sine prognoser at strukturendringene i regionens næringsliv vil fortsette i årene framover. Den største veksten forventes innenfor mer serviceorienterte næringer som forretningsmessig og privat tjenesteyting. I øvrige næringer ventes en stabil sysselsetting eller nedgang Kommunedelplan for Mo og omegn Planen ble vedtatt Fig 4 Utsnitt av plankartet, med markering av planområdet som omfatter Meierikvartalet, inkl Ivar Heltzens gate. Meierikvartalet er avsatt til forretning. Vedtatte reguleringsplan gjelder fortsatt for kvartalet Kommunedelplan byutvikling Kommuneplan for Rana , Delplan Byutvikling ble vedtatt i Rana kommunestyre 18. september Planen omhandler rammebetingelser, mål og strategier for utvikling av bysentrum. Planen har som formål: Kommunedelplanen skal være et verktøy i arbeidet for et attraktivt og levende bysentrum. En godt forankret kommunedelplan for byutvikling der viktige avklaringer er gjort på et overordnet strategisk nivå skal gi forutsigbare rammebetingelser for næringsliv, grunneiere og investorer. Kommunen skal opptre som en imøtekommende medhjelper innenfor de rammene kommunedelplanen gir. Plansaker og enkeltsaker som forholder seg til målsettingene i kommunedelplanen skal ha kort saksbehandlingstid. Viktige momenter i delplanen: Tre viktige akser, både historisk og visuelt: Havmannaksen, Kirkeaksen og O. T. Olsens gate.

12 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 6 Peker på utviklingsområde for handel, utviklingsområde for kultur, kontor og service. Angir hvor det ikke bør tillates nye boliger. Se forøvrig vedlagt planprogram Reguleringsplaner Domuskvartalet Meierikvartalet Fig 5. Gjeldende planer tilgrensende planområdet og overlappende på planområdet Det framgår at Meierikvartalet er regulert gjennom plan for Sentrum sør (1996). Mot vest reguleringsplan for Sentrum sørvest Havmannsaksen Mobekken, vedtatt ( ). Meierikvartalet er regulert til hhv kontor / forretning / industri og kontor / forretning / bolig / parkering. Planbestemmelsene angir en byggehøyde på 3 etasjer, største tillatte gesimshøyde 11 meter og største mønehøyde 14,5 meter. En tilbaketrukket 4. etasje med maksimal etasjehøyde 3,5 meter kan tillates.

13 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 7 Reguleringsplan for sentrum sørvest, Mobekken Havmannsaksen. Fig 6 Utsnitt av reguleringsplan for Sentrum sørvest, Mobekken Havmannsaksen, egengodkjent Reguleringsplan for tre kvartaler rett vest for planområdet, kalt sentrum sørvest, Området ble frigjort da NSB s frilastområde og godsterminal ble flyttet ut av sentrum. Midtre kvartal i planen: omfatter hotell, høyskolesenter og forretninger i de 3 nederste etasjene. Hotellet mot Kirkeaksen er foreslått som et signalbygg i 16 etasjer. Bolig i lamellbygg fra 2 5 etasjer over næringsdelen. Det er lagt opp til mellom boliger i kvartalet, og både student- og omsorgsboliger nevnes. Kvartalet er tenkt gitt et særpreget uttrykk med identitet for å fremheve dets betydning som et samlingspunkt i byen. Total BRA i kvartalet: m 2. Planforslaget viser et totalt utbyggingspotensiale på ca m 2. Planen omfatter om lag parkeringsplasser fordelt på parkeringshus vest for jernbanelinja ( m 2 ), kjeller under søndre og midtre kvartal og på bakkeplan. Planen medfører omlegging av Ole Tobias Olsens gate slik at man får et bilfritt område også vest for Domuskvartalet. 6. Planprosessen 6.1 Oppstartsmøte med kommunen, Tema for dette oppstartsmøtet var regulering av både Meierikvartalet og Domuskvartalet. Referatet gjengis i sin helhet, men må sees i sammenheng med at planområdet nå er redusert til kun å omfatte Meierikvartalet:

14 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 8 Kommunen gav uttrykk for at det vil være akseptabelt med en fotgjengerkryssing av Kirkegata i plan (bruk av eksisterende gangfelt), mellom Domuskvartalet og Meierikvartalet. Kommune er og åpen for en planfri gangforbindelse mellom Domuskvartalet og Meierikvartalet, og fra Meierkvartelet under Ole Tobias Olsens gate. Fra forslagsstiller er det ønskelig at etasjehøyde i forretningsarealet tilfredsstiller dagens kvalitetskrav. Kommunedelplan definerer generelt 3 etg. høyde i sentrum + inntrukket 4. etg. samt sokkel. Høyden kan fravikes ved signalbygg, men kommunen anbefaler ikke å presse opp høyden generelt. Det ønskes åpne fasader, med utstilling på gateplan også mot O.T.Olsens gate. Kommunen mener en kombinasjon med butikker og parkering på den enkelte etasje kan aksepteres. Boliger skal ha egne parkeringsplasser. Kommunens vedtekter sier at boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1-2 biler pr. bolig. Ingen av bygningene skal ut mot offentlig gate ha en side som oppfattes som en bakside. Det ble diskutert hvordan mulige vareleveringer kan utformes. Det ble blant annet sett på om varelevering kan skje ved bruk av parkeringsplasser langs O.T.Olsens gate. Det ansees som viktig at varelevering planlegges godt, slik at det ikke hindrer annen trafikk vesentlig eller kan fører til trafikkfarlige situasjoner for gående, syklende og kjørende. Det anbefales at store biler/vogntog stopper i kjørefeltet i O.T. Olsens gate og i Kirkegata for varelevering, men varelevering fra p-plasser langs gata kan vurderes dersom dette kan skje uten at kjørebane eller sykkelfeltet blokkeres. Kommunen kommenterte at kontor- og forretningsareal (selv om det er ubebygd) som gjeldende reguleringsplan åpner for, kan trekkes fra når planforslagets BRA til samme formål skal vurderes i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Det er m.a.o. endringene i forhold til gjeldende planer som kan utløse krav om KU. Det betraktes som uaktuelt å regulere til industriformål i Meierikvartalet, selv om formålet framkommer i gjeldende plangrunnlag. Planområdets avgrensning Så fremst det ikke ønskes omregulering av offentlig vegareal foreslår Plankontoret at planområdet strekker seg rundt Meierikvartalet og Domuskvartalet. Planavgrensningen bør være i formålsgrensen mellom bebygd areal og offentlig vegareal. Mellomliggende areal i Kirkegata må også tas med i planforslaget. Planprogram / KU. Det er både tiltakshavers og kommunens oppfatning at den aktuelle endringen ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. En konsekvensutredning anses derfor ikke nødvendig. Forslagsstillers kommentar: Konseptet i Meierikvartalet baserer seg på parkering i sokkelen av bygget som ikke bygges ut helt inn til F. Nansens gate, pga. vanskelige grunnforhold med kvikkleire (se kap vedr. grunnundersøkelse). Det settes av et areal til kiosk i sokkeletasjen, i hjørnet mot Kirkegata og O.T Olsens gate.

15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 9 Plan 1 avsettes til forretning og parkering. Parkering reguleres i kombinasjon med forretning, dvs. at parkeringsarealet etter godkjenning av kommunen kan omdisponeres til forretning. Forretning på plan 1, med eksponering av butikkene mot gateplan. Varemottak mot F. Nansens gate. Plan 2,3 4 og 5 avsettes til bolig. Konseptet medfører boliger i opptil 4 etasjer over plan 1. Søker legger til grunn at planområdet skal omfatte Ivar Heltzens gate, etter krav fra kommunen om at en ønsker at planen må innbefatte mer uteareal enn det som blir etablert på tak. Etter dialog med kommunen er konklusjonen at Ivar Heltzens gate reguleres til gatetun. (Ivar Heltzens gate var tatt med i planvarslet, ny varsling var derfor ikke nødvendig.) På vestre side avgrenses planområdet mot regulert trafikkareal i O.T. Olsens gate, mot nord med ny avgrensning mot Kirkegata og mot øst mot F. Nansens gate. 6.2 Møte med Rana kommune, Det ble utarbeidet et revidert (foreløpig) konsept, datert for Meierikvartalet, som ble lagt fram for kommunen til orientering / kommentar. Det ble orientert om konseptet og premissene for parkeringsløsning, offentlig og privat. Fra kommunen ble det kommentert: Endringen i planens omfang, (Domuskvartalet tatt ut.), medfører ikke behov for nytt varsel om planoppstart. Det poengteres at Ivar Heltzens gate fortsatt må inngå i planområdet, som gatetun. Det ønskes sol- /skyggediagram for relevante datoer og klokkeslett. Dette påpekes spesielt i forhold til at etasjetallet på nordre lamell økes til 5 etasjer over Fritjof Nansens gate. Areal til butikk i sokkel, på hjørnet Kirkegata / OT Olsens gate mener en er lite. Det ønskes en visualisering av fasaden mot Fritjof Nansens gate. En er opptatt av at den urbane karakter blir vektlagt. Det understrekes at ved innkjøringer til bygget skal fortau ha prioritert kryssing. Dette skal tydeliggjøres i planbeskrivelsen. Det er ikke ønskelig at varebiler krysser fortau. Det ønskes planlagt mer forretningsareal mot OT. Olsens gate. Det ønskes «levende» utstillingsvinduer» mot OT Olsens gate. Det stilles spørsmål ved om en kan «oppkvikke«hjørnet mellom Fritjof Nansens gate og Ivar Helzens gate. Det ønskes at ytre avgrensing av bygget definerer klare linjer mot gatene. Det stilles spørsmål ved vindforhold. En mener forøvrig at Kirkegata har en bredde som tåler 5 etg. høyde i nordenden av Meierikvartalet. En holder det åpent at arealet på plan 1 kan reguleres til kombinert formål forretning / parkering. Dette for å ha en mulighet for å utvide forretningsarealet senere, dersom parkeringsbehovet får en løsning utenfor Meierikvartalet. 6.3 Videomøte med Rana kommune Det ble avholdt et videomøte med kommunen etter avtale i forrige møte. Hensikten med møtet var å se og diskutere de arkitektoniske føringer og premisser for prosjektet.

16 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 10 Arkitekten begrunnet utformingen av konseptet, og de kvaliteter som ligger i dette. Uterom på tak framstår som attraktivt fordi byggene er trukket tilbake fra vegg i 1 etg. Dette gir et uteareal der beboerne kan bevege seg rundt byggene. Fra kommunen stilles det spørsmål ved om fasade mot Kirkegata kan trekkes ut ved å etablere balkonger mot denne side. En ser for seg en mest mulig fleksibel regulering for plan 1, bl.a. bevertning. Det kan defineres i bestemmelsene hva som tillates etablert av tjenesteyting i tillegg til forretning. Søker tar kontakt med SVV vedr. inn/utkjøring i tilknytning O.T. Olsens gate og p.anlegget. Vindmodell / rapport for reguleringsplanen for Mobekken / Havmannsaksen oversendes for å belyse dette tema. 6.4 Planprogram Rana kommune har bedt tiltakshaver om å utarbeide et planprogram som kort oppsummerer tiltakshavers planer og gjør rede for videre planarbeid. Planprogrammet ble vedlagt varsel om oppstart av regulering ( ). I og med at planen ikke utløser konsekvensutredningskrav, er ikke planprogrammet behandlet politisk. 6.5 Oppstartsvarsel / kunngjøring Berørte adressater ble tilskrevet v. brev av , og planoppstart ble kunngjort samtidig i Rana Blad. Planprogrammet var vedlagt høringsbrevet, og kunngjort tilgjengelig for innsyn på rådhuset i annonsen. Høringsfristen var satt til 6 uker etter kunngjøring. Innkomne uttalelser og forslagstillers kommentarer til disse i kap Utbyggingsavtale Forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i Rana blad Formålet med utbyggingsavtale som det kunngjøres oppstart for, vil være gjennomføring/ tilrettelegging for offentlig parkeringstilbud i planområdet.. 7. Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon) 7.1 Planavgrensning Jfr. kart fig Struktur Kirkeaksen, Havmannaksen og O.T Olsens gate er byens hovedakser. Planlagt bygg i Meierikvartalet er tilpasset kvartalsstrukturen som preger Mo sentrum. Aksene er logisk utformet, og framkommer som offentlige arealer. Kirkeaksen er visuelt åpen fra Mo kirke og ned mot sjøen.

17 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 11 Fig. 7 Kirkeaksen, Kirkegata sett mot øst-fra nedre side av O.T. Olsens gate. Kirkeaksen ligger langs Kirkegata mellom Domuskvartalet på nordre side og Meierikvartalet på søndre side. Kirkegata er trafikkert bygate med gangveger og beplanting langs begge sider. Fig. 8. bebyggelsesplan for Kirkeaksen Utsnittet viser krysset mellom Kirkegata og Fritjof Nansens gate og viser en definering av kjøreareal, gangareal, fotgjengeroverganger og beplanting.

18 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 12 Fig. 9. boligblokk i Fritjof Nansens gate 4, på øvre side av Meierikvartalet. De ubebygde tomtearealene i planområdet bryter sammenhengen og tyngden i sentrumskjernen. Meieritomta framstår som en del av det uferdige bylandskap, tomta ligger ubebygd i et sentralt byområde, og framstår som et areal uten kvaliteter. For boligene på øvre side framstår imidlertid tomten som et frisiktsområde for utsikt mot vest. O.T. Olsens gate, på nedre side av Meierikvartalet er sterkt trafikkert og deler sentrum for detaljhandel på en lite gunstig måte. 7.3 Lokalklima, vindforhold Lokalklimaet er nordnorsk kystklima, i grensen mot indre strøk. Dette betyr mye sørvestlig vær, med til dels mye nedbør. På sommerstid utmerker Mo i Rana seg med til dels høye temperaturer og godt sommervær. Det er gjennomført en vindstudie i nærområdet forbindelse med utbyggingsprosjektet «Sentrum i utvikling», og det er utarbeidet en rapport på basis av CFD simuleringer. Det synes ikke å være et behov for å gjennomføre tilsvarende simulering for Meierikvartalet. Det legges opp til at det for uteområder planlegges vindskjerming i uteromsplanene. 7.4 Barn og unge Kommunen har i planen for Sentrum sørvest lagt vekt på kvaliteter som gir et godt utgangspunkt for å skape gode kvaliteter og byrom også for barn og unge. Vedtatt plan ( ) innehar park og torgarealer i tilknytning til torg ved Havmanns-aksen, og torg på vestre side av Ivar Heltzens gate. Adkomst til dette torget forutsetter kryssing av OT Olsens gate, noe som i utgangspunktet ikke er en god løsning. Fig 10 og 11 utsnitt reg.plan Sentrum sørvest.

19 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Trafikale forhold Fig 12. Utsnitt fra NVDB, (Norsk vegdatabank SVV) Årsdøgntrafikk. i Ole Tobias Olsens gate forbi Meierikvartalet er 6500 kjøretøy. Trafikken er relativt stor på Ev 6 forbi Mo sentrum Støy Planområdet er lokalisert i et område hvor det i dagens situasjon må antas å være et støybilde med bidrag fra vegtrafikk, jernbane og generell byrelatert bakgrunnsstøy. Det er utarbeidet en støyvurdering av Multiconsult på oppdrag fra Mo Sentrumsutvikling, rapport B10395 / 001, dat. 19 april Av rapporten framkommer det at endelige løsninger vedr. støy må dimensjoneres ved rammesøknad for bygget. Krav med grunnlag i rapporten er medtatt i reguleringsbestemmelsene under bestemmelser om nærmere undersøkelser. 7.6 Undersøkelser Grunnundersøkelse Multiconsult har på oppdrag fra Mo Sentrumsutvikling gjennomført en grunnundersøkelse i Mo i Rana sentrum. «Orienterende geoteknisk vurdering, dat. 7. februar Rapportnr «Sammendraget fra rapporten refereres i det følgende: Mo Sentrumsutvikling AS planlegger utbygging av to kvartaler i Mo i Rana, som skal inkludere 14. etasjers hotell, kulturhus, næringsbygg og boliger. Det planlegges også i 2 kjelleretasjer. Området ligger på kote 3-8 og stiger med gjennomsnittlig hellning på 1:20 mot øst. Løsmassene er fordelt i 3 lag: 2 4 m sand, m leire og 5-30 m morene over berg. Ved Fridtjof Nansens gate er det påvist kvikkleire. Berghorisonten varierer mellom kote minus 14 og minus 56. I nord kan det påregnes partier der berget er brattere enn 1:1. Områdestabiliteten er tilfredsstillende.

20 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 14 Planlagte bygninger anbefales pelefundamentert med frittbærende dekker. Utgraving må gjøres innenfor avstivet spunt. For utgraving ned i den bløte leiren bør det antageligvis også installeres kalk/sement - peler. Fig 13. Område for grunnundersøkelse. Fig 14. Snitt (fra rapport) Fundamentering Tykkelsen av leirlaget varierer mellom m. Bebyggelse med varierende byggehøyde, gir forskjellige laster på grunnen, slik at direktefundamentering vil gi setninger som også kan forventes å være ujevne. Aktuell fundamenteringsløsning anses derfor å være pele-fundamentering. Pelene må da rammes til berg eller stopp i morene. Bergoverfiaten ligger m under terreng, og det er registrert et inntil 30 m tykt morenelag over berget. En kan forvente at pelene må rammes mer enn 15 m ned i morenen før full bæreevne ventes å bli oppnådd. Pelelengdene forventes da å være m. Peletyper bør vurderes i samråd med RIB (bygningsteknisk), ut fra de ulike byggene og forholdene i grunnen. Aktuelle peler vil være: Betongpeler Stålrørspeler (både åpne og lukket spiss bør vurderes)

21 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 15 Stålkjernepeler Kostnadsmessig er betongpeler et rimeligere alternativ. Det påpekes imidlertid at sannsynligheten for brekkasje er større ved ramming av betongpeler sammenlignet med stålrørspeler. I nord ventes alle peler å komme til berg. Bergoverflaten er her gjennomgående brattere enn 1:1,5, og det kan være vertikale skrenter, som øker risikoen for brekkasje. Det er rimelig å anta at grunnvannsnivået ligger i nivå med dreneringssystemet i området. Dette medfører at byggene med kjeller vil bli utsatt for oppdrift, som igjen direkte påvirker gulv på grunnen. Derfor anbefales det at gulv på grunn etableres som frittbærende dekker. Gulv etablert direkte på grunn vil få differansesetninger i forhold til vegger, som vil være fundamentert til fast grunn. Drenering av grunnen er ikke et alternativ, da senkning av grunnvannet vil gi setninger på nabobygg. 8. Uttalelser og merknader 8.1 Innkomne forhåndsmerknader Det har kommet inn 10 forhåndsmerknader til varslet planarbeid. Nedenfor gis et utdrag hovedinnholdet i uttalelsene, med forslagsstillers kommentar Helgelandskraft En minner om byggherreforskriftens regelverk, samt behovet for kabelpåvisning. I Helgelandskraft har i dag en transformatorkiosk plassert i underetasjen i Domuskvartalet. Plasseringen er lite hensiktsmessig, kiosken har ikke kapasitet, og det må påregnes etablering av ny og større kiosk. For Meierikvartalet må det avsettes av areal til ny trafokiosk. Når det gjelder fysisk plassering av transformatorkiosker skal disse plasseres på bakkeplan. Det er en rekke krav til utforming og plassering. Forslagstillers kommentar: Innspillet fra Helgelandskraft er nytting informasjon. I konseptet er trafo lagt på bakkeplan, i sokkel, i hjørnet O.t Olsens gate / Ivar Heltzens gate. Fig.15 utsnitt fra konsept, plassering av trafo Rana kommune, Bydrift Bydrift har følgende innspill til planprosessen:

22 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og med dagens kvalitet. Inn og utkjøring til parkeringsanlegg bør skje fra OT. Olsens gt. for å redusere belastningen på sidegater. 2. Kirkeaksen må opprettholdes med dagens linjeføring og kvalitet. 3. Beplantning langs O.T. Olsens gt. må opprettholdes og videreføres til og med Meierikvartalet. 4. Det må etableres et offentlig byrom (park / gatetun) i den sørlige delen av Meierikvartalet (mot Ivar Heltzens gt.). Det bør vurderes om Ivar Heltzens gt. Skal inngå i reguleringsplanen slik at man får vurdert behovet for gjennomgangstrafikk i denne gaten. Dette byrommet må ses i sammenheng med planlagt torg i Reguleringsplan Sentrum Sørvest Mobekken Havmannaksen. Denne delen av sentrum mangler offentlige hvileplasser / grønne lunger. Forslagstillers kommentar: I sokkel er det planlagt 42 p.plasser for offentlig parkering og 64 p.plasser for boligparkering. På plan 1 er det planlagt 99 offentlige p.plasser. Kirkeaksen opprettholdes med dagens linjeføring og kvalitet mellom Domuskvartalet og Meierikvartalet. Byggelinje for Meierikvartalet legges i samsvar med definerte akser fra plankontoret i kommunen. I reguleringsplanen for Sentrum sørvest Mobekken Havmannsaksen er det regulert areal til torg (offentlig byrom) i fortsettelsen av Ivar Heltzens gate, vest for kryssinga med Ole Tobias Olsens gate. Denne reguleringsplanen omfatter ikke Ivar Heltzens gate. I forslag til plan blir Ivar Heltzens gate regulert til gatetun. Gatetunet vil bli innredet som uterom, formålet gir og rom for adkomst til parkeringsanlegget, samt gårdsrom på søndre side av gata Rådet for funksjonshemmede, Rana kommune Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana tar til orientering Mo Sentrumsutviklings planer for utbygging av Meierikvartalet og Domuskvartalet. Rådet ser dette som en svært omfattende sentrumsutvikling, og minner om de krav loven stiller til tilgjengelighet og universell utforming. Rådet forutsetter også at byggeprosjekt av slikt omfang benytter seg av brukerrepresentasjon for å sikre en god og universell totalløsning for prosjektet. Kommunalt råd for funksjonshemmede står gjerne til disposisjon i så henseende. Forslagstillers kommentar I hht til TEK10 vil det automatisk være krav til universell utforming av alle leilighetene. Detaljprosjektering av bygg og uteområde kommer i etterkant av at reguleringsplanen er vedtatt, og prosjekterende vil eventuelt ta kontakt dersom det synes nødvendig Annsten Haug Merknadshaver påpeker at for å løse parkeringsbehovene i sentrum, er det en god løsning å tenke parkeringshus på denne eiendommen. Haug vil søke samarbeid med en utbygger.

23 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 17 Forslagstillers kommentar: Innspillet innebærer en planløsning som forslagsstiller ikke vil legge til grunn i forslag til regulering Asplan Viak Det gis uttalelse på vegne av Opplysningsvesenets fond (OVF). OVF eier grunnen som omfattes av reguleringsplanen. En ser positivt på videre utvikling og fortetting av Mo sentrum og at viktige bystrukturelle prinsipper nedfelles i planen. Aksen mellom sjøen og kirka er svært viktig i bystrukturen på Mo. En god utvikling bør innebære at denne siktaksen beholdes åpen, og at eventuelle tiltak i utforming av gaten og bebyggelsen mot gaten underbygger og forsterker denne. En eventuell anleggelse av planfri krysning mellom Meierikvartalet og Domuskvartalet vil klart bryte med siktaksen og må derfor unngås. Konseptet som er lagt til grunn for planprogrammet kommenteres i relasjon til at festeformål for tomt 20/19/791, størst i kvartalet, er industri og forretningstomt. En mener at bygging av boliger vil være i strid med festeformålet og tomtefesteloven. Forslagstillers kommentar: De bystrukturelle prinsipper nedfelles i planforslaget. Kirkeaksen og aksen langs Ole Tobias Olsens gate understrekes i planforslaget. Ved evt. planfri kryssing mellom Domuskvartalet og Meierikvartalet, på tvers av Kirkegata, vil dette være under bakkenivå, og vil ikke forstyrre siktaksen. Vedr. festeformål vil dette være tema for en privatrettslig avklaring mellom angjeldende private parter, dette vedrører ikke reguleringsplanen og behandlingen etter plan- og bygningsloven Fritjof Nansens gate, Borettslag Det settes pris på at det langt på vei er tatt hensyn til utsikt og soltilgang for byggets nordre- og midtre del. For de 6 leilighetene i søndre del mener en dette ikke er ivaretatt. Det anmodes derfor om å vurdere å flytte den midtre boligseksjonen inntil den sørligste for tilnærmet å opprettholde utsikten fra dagens leiligheter. Dette har og med markedsverdien av leiligheten å gjøre. Videre anmerkes det at dette vil være til fordel for beboerne i de nye leilighetene i Meierikvartalet. Det påpekes og at det må være mulig å redusere antall leiligheter mot Fr. Nansens gt, og likevel opprettholde ca. 50 leiligheter i Meierikvartalet. Fr. Nansens gt. 2 inneholder kun kontorer og ikke leiligheter, en reduksjon av utsikt menes å bety mindre for disse lokalene. Det ønskes oppgitt hvor felles uterom planlegges anlagt, og hvor en tilbaketrukket 4. etg vil bli? Forslagstillers kommentar: Konseptet slik det nå foreligger er endret i forhold til starten av planarbeidet. Mot nord er det lagt en boliglamell på langs av Kirkeaksen, i 4 etasjeres høyde over forretningsetasje plan1. Den andre boliglamell er en «T» lamell i tre etasjer over plan1.

24 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 18 Kommunen har gitt aksept for 5 etasjers høyde over Fr. Nansens gate, for nordre boliglamell, da dette er en etasjehøyde som er tillatt for andre byggeprosjekt i Mo i Rana sentrum. Kommunen ønsker at det utarbeides sol- /skyggediagram for relevante datoer og klokkeslett, spesielt i forhold til at etasjetallet på nordre lamell økes til 5 etasjer over Fritjof Nansens gate. Se snitt figur 18. Plan 2 i Meierikvartalet med forretning mot Fritjof Nansens gate, har en etasjehøyde på 5,0 m og ligger 0,25 m over gateplan i Fritjof Nansens gate. Dette er ut fra funksjonelle normer for et moderne forretningslokale. Resterende 4 boligetasjer har en etasjehøyde på 3,20 m. Med hensyn til at gulv i leilighetene på plan 3 ikke blir liggende lavere enn høyde på ferdig etablert uteområde på plan 3, legges det opp til at gulvet heves 70 cm over dekkenivå. Dette gir en gesimshøyde på bygget på kote 24,50. Det planlegges en åpning mellom boliglamellene, som gir noe utsikt mot vest. Midtre boliglamell er trukket lengere inn på taket av forretnings/parkeringsplanet, noe som gir større avstand til bygget på øvre side av gata, og det gis dermed en følelse av et større gaterom langs F. Nansens gate Uansett vil utbyggingshøyde innenfor området «Sentrum sørvest Mobekken Havmannsaksen», beslaglegge utsikten mot vest fra Fritjof Nanses gate 4. Boliginnganger legges til Kirkegata, Fritjof Nansens gate og Ivar Helzens gate. Ut fra kommunens overordnete føringer i kommunedelplan, forutsetter boligetablering i sentrum også en oppgradering av parker og grøntareal i sentrumsrådet av hensyn til bomiljø og bokvalitet. Det tenkes etablert uterom og nærlekeplass på plan 2. I tillegg skal det etableres gatetun i Ivar Heltzens gate. P-plasser for gjester forutsettes dekket gjennom offentlig parkeringstilbud Statens vegvesen I situasjonsplanen på side 4 i planprogrammet, markerer blå pil kjøreadkomst fra Ivar Heltzens gate til parkeringsplasser i kjelleren i Meierikvartalet. Det anmerkes at kjøreadkomst til p.anlegg, jfr. planprogram, bør flyttes lengre opp mot Fridtjof Nansens gate, for at ikke atkomsten skal få konsekvenser for trafikkavviklingen på E6. Videre anmerkes at det må settes av tilstrekkelig areal for myke trafikkanter. Ny bygningsmasse må ikke stjele areal fra fortauet. SVV anbefaler at attraktive parkeringsløsninger for sykler medtas i planene. Forslagstillers kommentar: Forslagstiller har vurdert en forskyvning av inn/utkjøring til boligparkering i p.anlegget lengre opp i Heltzens gate. Dette er vanskelig å få til pga stigende høyde i gata. En har og lagt opp inn/utkjøring til p-anlegget, offentlig parkering, fra O.T Olsens gate, se situasjonsplan fig 3. Kommunen har definert byggegrense mot trafikkområde, bygget medfører ikke beslaglegging av fortauareal utover kommunens definering av formålsgrensen, (i veggliv). Trafikkareal og fortau er definert i reguleringsplanen for Sentrum sørvest. Det er satt av areal til sykkelparkering både i offentlig p.anlegg og i p.anlegg boliger, samt i gateplan i F. Nansens gate

25 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Kjell Sætran Spesifikk informasjon om prosjektet ønskes vedr. høyder / koter og avstander mellom de forskjellige trinn og moduler. Det vises til reguleringsplan for Meierikvartalet (1996), med tillatt byggehøyde 3 etasjer og gesimshøyde 11 meter og mønehøyde 14,5 meter. Det anmerkes mot konseptet slik det framstår at det ikke er tatt hensyn til lysinngang og sol for til Fr. Nansensgt. 4 B. Forslagstillers kommentar: Det vises til kommentar til brev fra Fritjof Nansens gate borettslag. I utgangspunktet er premissene for skyggevirkning for bakenforliggende bebyggelse lagt av kommunen i det overordnete plangrunnlag for byutvikling. Dette sees i sammenheng med seneste utvikling vedr. byggehøyder i sentrum, med høy utnytting av arealene Karl Peder Karlsen Det anmerkes at Meierikvartalet ønskes lagt ut til parkområde, helt eller delvis. Det påpekes videre at planlagt utbygging kan komme til å endre sol - og skyggeforhold for omkringliggende bebyggelse og uterom. Virkningen må avklares ved utarbeidelse av sol- / skyggediagrammer. Et eventuelt tap av lys/sollys, betyr mye, og har med livskvalitet å gjøre, samt at det har et økonomisk aspekt en vil komme tilbake til. Forslagstillers kommentar: Det vises først til kommentar til innspill fra Fritjof Nanses gate borettslag. Det kan legges til grunn at kommunen ikke ønsker å regulere Meierikvartalet til parkområde, da dette er et sentralt og verdifullt utbyggingsområde i byen. Det er på det rene at prosjektet vil medføre skyggevirkninger for bakenforliggende bebyggelse, samt tap av utsikt. Dette er forhold som vil inntreffe ved utbygging og fortetting i et bysentrum og det er forståelig at det vil oppleves negativt for de som har vennet seg til å ha en ubebygd tomt foran sin bolig Elisabeth og Erling S Johansen Merknadshaver er eier av en leilighet i Fr. Nansens gt. Borettslag. Ut fra planprogrammet anmerkes det at en opplever at det til en viss grad er tatt hensyn til utsikten for den nordre og midtre delen av Fritjof Nansens gate 4, men ikke for den søndre. Dette ut fra hvordan en tolker skissen, med begrenset høyde på bygget over forretning, parkering, men med 14,5 m høyde for boligdelene. En vil derfor ut fra ovennevnte få en bakvegg av boligdelen, 14,5 m høy, rett mot terrasse og stuevindu. En mener dette vil medføre at all utsikt og soltilgang til leiligheten vil bli borte. Noe som en mener vil gi en betydelig reduksjon av markedsverdien på leiligheten, og som ikke aksepteres. Det bes derfor om at den midtre boligdelen på Meieritomta bli flyttet lengre mot sør og at skråstillingen reduseres. I Fr. Nansensgt. 2 finnes kun kontorer og ikke boliger. Det er også ønskelig at det nye bygget trekkes så langt som mulig ned mot O.T. Olsens gt. Det ønskes avsatt plass til grøntareal på tomta, noe en vil betrakte som positivt.

26 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 20 Forslagstillers kommentar: Konseptet er endret i forhold til skissert konsept i planprogrammet. Det vises til kommentar til innspill fra Fritjof Nanses gate borettslag Toft arkitekter (på vegne av Sameiet Fr. Nansens gt 2c) Det aksepteres ikke innkjøring til parkering fra Fritjof Nansens gate pga. øking av trafikk og mere støy. Dette vil være negativt for drift av legesenter og trafikkskole i bygget, samt øket belastning på parkeringsplassene på øvre side av gaten. En mener innkjøring til parkeringslokalet må være fra O.T.Olsens gate. En forutsetter at utnyttelsesgraden vil være i samsvar med gjeldende regulering. Planforslaget legger til grunn 4 etasjer + sokkel, hvilket strider mot eksisterende plan som sier 3 etasjer og en evt. tilbaketrukket 4 etasje. Sokkel er i vedtatt plan ikke nevnt, hverken mot Fr. Nansens gate eller O.T. Olsens gate. En mener dette strider mot gjeldende regulering, og vil være til stor ulempe for Fr. Nansens gt 2c. En går imot gesimshøyde som overstiger den regulerte på maks 11 meter. Eksisterende reguleringsplan tillater innslag av boliger kun langs Fr. Nansens gate. I planforslaget er det foreslått å bruke hele kvartalet til dette formål. Dette forhold strider mot eks. plan. Planen indikerer at dagens offentlige parkeringsplass i hjørnet Fr.Nansens gt og Kirkegata vil bli borte. Det stilles spørsmål ved hvorvidt allmennheten får nytte av den planlagte parkering i planforslaget, som er tenkt å dekke begge kvartalene og til en viss grad Kulturhuskvartalet. Forslagstillers kommentar: Konseptet er endret i forhold til skissert konsept i planprogrammet. Det vises til kommentar til innspill fra Fritjof Nansens gt. 4 borettslag. Inn/utkjøring fra p.anlegg er i endret konsept lagt både til F. Nansens gate, I. Heltzens gate og O.T. Olsens gate. Se fig 3. Hensikten med reguleringsprosessen er å endre premissene i forhold til gjeldende plangrunnlag (på en lovmessig riktig måte ihht plan- og bygningsloven.) Det er ikke slik at nytt forslag til regulering må ligge innenfor rammen av gjeldende plan, verken når det gjelder høyder, formål eller avgrensning. Det er videre slik at kommunedelplanen definerer generelt 3 etg. høyde i sentrum, inntrukket 4. etg. samt sokkel. Høyden kan fravikes ved signalbygg, og kommunen har gitt signal om at en kan gå opp i 5 etasjer over F. Nansens gate på bakgrunn av utviklingen av byggehøyder i sentrum, men kommunen anbefaler ikke å presse opp høyden generelt. For parkering planlegges offentlig p-plasser og privat boligparkering. I sokkel er det planlagt 42 p-plasser for offentlig parkering og 64 p-plasser for boligparkering. På plan 1 er det planlagt 99 offentlige p-plasser.

27 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Jernbaneverket Jernbaneverket har ikke merknad NVE En minner om at det for alle planer for utbygging skal det gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse- ROS (jfr. PBLs 4-3). Det anbefales å benytte DSBs temaveileder av Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen som mal for dette arbeidet. Vedr. sikker byggegrunn: NVE har ansvaret for den nasjonale kartlegginga av kvikkleireområder og den ble kartene for Rana kommune offisielt overlevert kommunen. Etter det vi kan se foreligger det ikke kjente kvikkleiresoner innenfor det foreslåtte planområdet. Kartene er dessverre ingen fasit på den totale kvikkleireutbredelsen i kommunen. i med at tiltaket ligger nedenfor øvre Marin grense (MG) kan det derfor ikke helt utelukkes at det kan forefinnes lommer med kvikkleire innenfor planområdet. I ROS analysen til planen bør derfor denne problematikken inngå med tanke på ikke bebygd areal. For å kunne oppfylle kravene i TEK 10s 7-3 og PBLs 28-1 bør en på bakgrunn av ovennevnte betraktninger minimum gjennomføre en fagkyndig geoteknisk vurdering av om det innenfor- eller nært oppstrøms planområdet kan finnes mulig skredfarlig kvikkleireforekomst. Denne fagkyndige vurderingen må i første omgang baseres på hva man vet eller kan tolke ut fra tidligere byggevirksomhet i nærområdet, befaring og evt. andre relevante opplysninger. Erfaringer fra grunnarbeider i tilgrensende utbygde områder vil kunne være viktig bakgrunnsinformasjon for dette arbeidet. Dersom denne fagkyndige vurderingen kommer til at det er sannsynlig at det kan være kvikkleire i området må en gå videre med mer detaljerte grunnundersøkelser. Dersom en derimot skulle konkludere med at dette ikke er sannsynlig kan denne problematikken sjekkes ut av ROS-analysen. Vedr. klimaendringer: En minner om de foreløpige konklusjonene i NOU 2010:10: Tilpassing til eit klima i endring der utvalget forventer generelt en generell økning i årsnedbøren. I ytre deler av Rana kommune forventes økningen å skape utfordringer for vann- og avløpssystemet. En vurdering av dette forholdet bør derfor inngå som del av ROSanalysen. Forslagstillers kommentar: Som del av plandokumentene er det utfylt et ROS skjema iht fylkesmannens oppsett. Tiltakshaver har som del av plandokumentasjonen vedlagt en geoteknisk rapport vedr. grunnforhold. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult, på oppdrag av Mo Sentrumsutvikling AS, og er betegnet «Sentrumskvartaler Mo i Rana. Grunnundersøkelse - Orienterende geoteknisk vurdering.», datert 7 februar Vedr. dimensjonering av overvanns- og avløpsnettet i forhold til klimaendring, er dette en overordnet kommunal oppgave.

28 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Planforslaget Denne beskrivelsen knytter seg til reguleringsplankart datert med bestemmelser dat Fig. 16 Utsnitt av reguleringsplankart, dat Fig. 17 tegnforklaring reguleringsplan 9.1 Overordna mål Planforslaget vurderes å være tråd med hovedmålet i Delplanen for byutvikling : Et attraktivt og levende regionsenter. Et kompakt bysentrum der folk trives, og handel og kultur blomstrer. Planforslaget legger til rette for boliger og forretninger i sentrumsområdet som gir et godt utgangspunkt for å skape et sentrum preget av aktivitet og liv. Prosjektet medfører etablering av ny bebyggelse i et sentrumsnært område. Meierikvartalet reguleres til forretning, boliger, gatetun og parkering.

29 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Konsept Meierikvartalet Planen legger til rette for ett bygg i Meierikvartalet. I forbindelse med vurdering av forholdet til etablert bebyggelsesstruktur, fokuseres det på plassering, tetthet og høyde på planlagt bebyggelse. Det tas utgangspunkt i målsettinger i Delplan Byutvikling. Bebyggelsen plasseres slik at det skapes definerte vegger i byrommet, i samsvar med dagens struktur i forhold til de hovedaksene, Kirkeaksen og Ole Tobias Olsens gate, som danner det strukturelle utgangspunkt. Bygningen skal artikuleres med en åpen forretningsfasader i gateplan. Det er en premiss at ingen side av bygget skal oppfattes som bakside. Forskyvninger i fasadene skal bryte opp, og dempe inntrykket av lange vegger. Det tillates bygget i 5 etasjer, samt sokkel. I sokkel etableres forretning og parkering, samt boder og teknisk anlegg. Plan 1 er avsatt til forretning, samt et areal til parkering el. forretning / bevertning etter godkjenning av kommunen. Plan 2 t.o.m. plan 5 er avsatt til boliger. Nytt bygg forutsettes å fylle ut hele kvartalet til fortauskant. Innganger for gående (røde piler) og kjørende til parkeringsplasser (stor blå pil), samt varemottak (blå piler), der det forutsettes parkering parallelt med kantstein. Fig. 18 situasjonsplan dat

30 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Snitt tegning Fig. 19 snitt Meierikvartalet, Snittet viser sokkeletasje i nivå med OT. Olsens gate med forretning (kiosk) og parkering, plan 1 i nivå med Nansens gate, med forretning og parkering. Plan 2,3 4 og 5 med leiligheter Plantegninger Fig 20. Plantegning sokkel kote + 5,0, dat

31 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 25 Sokkel inneholder parkering, forretning, boder og tekniske rom i sokkel. Fig 21 Plantegning plan 1, kote + 8,5, dat Plan 1 inneholder butikk og offentlig parkering, samt trappe- og heisrom i bygget. I reguleringsplanen forutsettes kombinert formål: forretning / parkering. Fig 22 Plantegning plan 2, kote , dat Plan 2 inneholder leiligheter og uteareal. Nordre lamell er i 4 etasjer, «T-lamell» er i 3 etasjer.

32 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET 26 Fig 23 plantegning plan 3 og 4 dat Fig. 24 plantegning plan 5, dat Bygget innehar med vist planløsning 64 leiligheter.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR MEIERIKVARTALET --.--.--

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR MEIERIKVARTALET --.--.-- RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 2127 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR MEIERIKVARTALET --.--.-- Plan vedtatt Plan datert: 13.09.13 Bestemmelser datert: 13.09.13 Sist revidert: 13.08.14

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Oppdragsgiver: Wiengården as Document type Planbeskrivelse Date August 2013 Revidert 11.03.2014 GK/SILE REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Revision 2014/03/11

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: Mjøndalen Stadion (Delplan i reguleringsplan for Stadionkvartalet) «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR VIKHOV B3 MALVIK KOMMUNE

BEBYGGELSESPLAN FOR VIKHOV B3 MALVIK KOMMUNE MALVIK KOMMUNE BEBYGGELSESPLAN FOR VIKHOV B3 MALVIK KOMMUNE Gnr. 5/ bnr. 392 Revidert 23.11.2010 Voll Arkitekter AS 2 INNHOLD Planbeskrivelse med nabovarsel, høringsuttalelser og kommentarer Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Plan 2127: Detaljregulering for Meierikvartalet, Mo. Sluttbehandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø-, plan- og ressurs Kommunestyret

Plan 2127: Detaljregulering for Meierikvartalet, Mo. Sluttbehandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø-, plan- og ressurs Kommunestyret Arkiv: 2127 Arkivsaksnr: 2014/167-3 Saksbehandler: Kristin Hamran Brattland Plan 2127: Detaljregulering for Meierikvartalet, Mo. Sluttbehandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø-, plan- og ressurs

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 SAKSNOTAT Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 Saksnr. Utvalg Møtedato VIKERSUND NORD FJORDBYEN ATRIUM FULLMAKT TIL GODKJENNING AV RAMMESØKNAD GNR 95 BNR 415,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak Saksutskrift R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Dato:... 12.05.03 Dato for siste revisjon:... 12.05.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Forslag til detaljregulering for JERNBANEGATA 3 (2010.001) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Jernbanegata 3. Fauske kommune

Forslag til detaljregulering for JERNBANEGATA 3 (2010.001) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Jernbanegata 3. Fauske kommune Forslag til detaljregulering for JERNBANEGATA 3 (2010.001) PLANBESKRIVELSE Planforslag Jernbanegata 3 Fauske kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/287-27 Arkiv: PLNID 20160001 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Forslag, datert 03.08.2015 og retningslinjer Planens navn Områdereguleringsplan for Alta handelspark, PlanID 20100014 Arkivsak Arkivkode Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Multiconsult AS Sluttbehandling,

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73 Arkivopplysinger: Saksbeh.: PJO Arkivsaknr.: 08/3267 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: Sist revidert: 20.06.08 Opplysninger om plankartet:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/1831-1 Arkiv: 0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2-1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer