Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS"

Transkript

1 Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

2 Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet av få år. Tiltakshaver ønsker å utvikle et moderne og velfungerende boligområde som kan tilby et helhetlig boligkonsept og en selvstendig næringsdel nær sentrum. Området søkes utviklet som en egen bydel med et bredt spekter av tilbud og tjenester. Tiltaket som er beskrevet, er i følge planmyndighetene ikke av en slik karakter at det i seg selv automatisk faller inn under kriteriene for krav om konsekvensutredning. Tromsø kommune, Byutvikling, konkluderte i brev av at tiltaket likevel utløser krav om utarbeidelse om konsekvensutredning etter en avklaring med kulturetaten. På bakgrunn av tiltakets bruksareal på m² og minimum 25 % nærings- og offentlig formål, faller tiltaket i henhold til forskriftene om konsekvensutredning inn under vedlegg II, Andre industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med bruksareal på mer enn m², som bygges over en periode på 5 år eller kortere og tiltak som skal vurderes i forhold til kriteriene i forskriftenes 4. Kulturetaten understreker at krav om KU er ufravikelig og henviser i sin begrunnelse spesielt til 3: Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Melding med forslag til utredningsprogram for tiltaket ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden , og endelig utredningsprogram ble fastsatt av Tromsø kommune/ Byutvikling , senere vedtatt av kommunestyret i Tromsø den Denne konsekvensutredningen er utarbeidet etter: - Plan- og bygningslovens 33-5 om konsekvensutredninger - Forskrifter om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningslovens kapittel VII - Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven T-1177, Miljøverndepartementet - Statens vegvesen, Håndbok -140, Konsekvensanalyser, veiledning 1995 Konsekvensutredningen beskriver 0-alternativet, et alternativ med lav utnyttelse og hovedtiltaket. Utredningen redegjør for dagens situasjon for området og beskriver konsekvenser for de temaer som fremgår av programmet. Etter avtale med Tromsø kommune, Byutvikling omhandler konsulentrapportene kun hovedalternativet. Rapporten fra kulturminnekonsulenten behandler både hovedalternativet og 0-alternativet. Utredningen som omhandler kulturminner er originaltekst forfattet av Multiconsult AS og NIKU. Vervet AS har under utarbeidelsen av konsekvensutredningen hatt kontakt med Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, Statens vegvesen Troms og Tromsø havn. Høringsutkastet av konsekvensutredningen er utarbeidet av ARCASA arkitekter AS med bistand fra Multiconsult, NIKU, Byggforsk, SWECO Grøner AS, SINTEF, Tromsø Museum, NORUT Samfunnsforskning AS og COWI AS. Ansvarlig planmyndighet, planutvalget i Tromsø kommune, vedtok i januar 2006 å legge ut konsekvensutredningen ut til offentlig ettersyn i henhold til forskriftene, forutsatt at noen tilleggsutredninger ble utarbeidet. I juli 2006 ble utredningen lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen ble fastsatt til 12 uker. I løpet av høringsperioden kom det inn flere merknader til konsekvensutredningen. Disse er behandlet av tiltakshaver i dialog med plan- 2

3 myndighetene og de instanser som hadde merknader, og resultatet av dette er innarbeidet i dette sluttdokumentet som er utarbeidet av PTL AS i samarbeid med tiltakshaver og Arcasa AS. Etter at utredningen er behandlet politisk og utredningsplikten er vedtatt oppfylt, er det klart for å utarbeide reguleringsplan for planområdet. Denne vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. Da vil den være bindende for den videre prosjektutviklingen. Spørsmål vedrørende konsekvensutredningen kan stilles til: Byutvikling, Tromsø kommune Postboks TROMSØ PTL AS ved Eivind Edvardsen, Postboks TROMSØ E-post: ARCASA arkitekter AS ved Per Einar Knutsen eller Inger Flaten, Sagveien 23 C III 0459 OSLO E-post: eller Vervet AS, c/o Vital Eiendom AS ved Odd Willoch, Vollsveien 17 A 1366 LYSAKER E-post: 3

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 7 Innledning 10 1 Tiltaket Begrunnelse for tiltaket Beskrivelse av Hovedalternativet Beskrivelse av Mellomalternativet Beskrivelse av 0-alternativet Planer og tillatelser Kommuneplan Kommunedelplan for Tromsø sentrum 1990/Sentrumsplan Kommuneplan for kultur , med handlingsprogram Samordnet transportplan for Tromsø Prinsipplan for gatebruk i Tromsø sentrum 2002 ( ) Miljøbyprogrammet for Tromsø Gjeldende regulering Fredningsvedtak for Skansen, Tollbodområdet med mer Nasjonal verneplan veger, bruer, vegrelaterte kulturminner Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge Bærekraftig by- og tettstedsutvikling Tekniske planer: Samordning med Plan og bygningsloven/sentrumsplanen Aktuelle planer og retningslinjer for nærområdet Eksisterende rekreasjonsarealer i nærområdet: Relevante foreliggende utredninger Nødvendige tillatelser Beskrivelse av miljø, naturressurser og samfunnsforhold Innledende beskrivelse Naturmiljø og landskap Kulturmiljøer og kulturminner Samfunnsforhold Helse og miljø Vibrasjon Verftsområdet sett i forhold til kulturminner Skansen og Polarmuseet Trehusbebyggelsen Tromsøbrua... 38

5 3.2.4 Nordsjetéen Verftet Alternativer basert på utbyggers program Alternativ med lav utnyttelse, Mellomalternativet Analyser, konsekvenser og avbøtende tiltak Byplanmessige forhold Beliggenhet og betydning av området Offentlige funksjoner og byrom Kulturhistoriske forhold Forholdet til Skansen Historisk bebyggelse i området rundt Historisk bebyggelse på verftsområdet Forholdet til Tromsøbrua (innbefattende verningen) Forholdet til Nordsjeteen som kulturminne Dagens strandlinje i forhold til middelalderfestningsvollen Naturmiljø og landskap Overordnet landskap og topografi Møte mellom bro, land, bebyggelse Fjernvirkning Utviklingsprosjekter i nærområdet Bokvalitet Boform Struktur og tetthet Estetikk Uterom og grøntstruktur Barn og unges interesser Helse og miljø Klima Forurensninger i grunnen og vann Støy Støv Helsemessige forhold Teknisk infrastruktur Trafikk og veiløsning Kollektivtransport Gang- og sykkelveier/ Skolevei Parkering Samfunnsmessige og andre forhold

6 4.7.1 Skolekapasitet Næringsliv og sysselsetting Havne- og strømforhold Risiko og beredskap Brufundamentering og stabilitet Sammenstillinger Tiltakhavers valg Videre undersøkelser og overvåking Kildehenvisninger Skriftlige Muntlige Internett Billedstoff Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Utredningsprogrammet Alternativer basert på utbyggers program Sammenstillinger for konsekvenser av alternativene Rapporter/dokumentasjon Bilder av fjernvirkninger 6

7 Sammendrag Tiltaket Vervet AS ønsker å utvikle skipsverftsområdet til en ny bydel. Ulike konsepter for utbygging av eiendommen er belyst gjennom en begrenset arkitektkonkurranse, avholdt høsten Det valgte prosjektforslag vil, på grunnlag av blant annet denne konsekvensutredningen, bli bearbeidet videre med sikte på regulering og gjennomføring. Tomtegrunn planlegges utvidet ved utfyllinger i havnebassenget. Tiltaket vil tilføre Tromsø et stort antall nye sentrumsnære boliger og et tilskudd av service og næringstilbud. Kulturminner og bevaringsinteresser Skansen og Polarmuseet er viktige kulturminner i nærområdet. Tromsøbrua som avgrenser området i nord er et viktig landemerke og nyere kulturminne. Konsekvensutredningen drøfter forholdet mellom tiltaket og kulturminnene. Sikt og kontakt mellom Skansen og sundet har kulturhistorisk betydning. Deler av foreslått bebyggelse mot sørvest begrenser mulighetene for direkte sikt ut mot sundet, og anbefales revurdert. Byplanmessig sammenheng Verftstomta defineres som et byutviklingsområde for økt aktivitet med en kombinasjon av bolig, næring og offentlig formål. Som sentrumsnært område kan eiendommen få en relativ høy tetthet. Utbyggingen av skipsverftstomta vil gi en betydelig utvidelse av Tromsø by og vil kunne bidra til at området rundt brohodet nå kan bli definert som et sted med bestemte kvaliteter og kjennetegn. Skansen som tusenårssted, kan gi gode muligheter som utgangspunkt for en spennende utvikling av området med sin egen identitet, som ett av de fire kulturkvartalene. For å skape en estetisk balanse mellom gammelt og nytt, er det gitte bebyggelsesprinsippet og variasjonen i nabobebyggelsen forsøkt videreført i tiltaket ved ulik utforming av de enkelte delområdene. Nytt gatenett knyttes direkte til eksisterende vei- og gateanlegg. Kontakten til vannet, for både boliger og uterom, er en bærende idé i forslag til tiltak. Kanaler med direkte forbindelse til sundet er brukt som strukturerende elementer i forslag til utbygging. En sammenhengende strandpromenade foreslås etablert. Kaifrontens vridning mot sør og sørvest vil gi utsyn til byen fra nye vinkler, og tilføre området gode felles og private utearealer. I tilknytning til boligene og næringsvirksomheten vil det etableres byrom som arena for opphold, aktivitet og sosial møteplass. Etablering av rundt 550 nye boliger vil gi en økt befolkningstetthet i området. Økningen vil gi grunnlag for handel og andre aktiviteter i nærområdet. Forhold til overordnete planer Tiltaket er i tråd med intensjonene i forslag til ny sentrumsplan, hvor verftstomten er definert til et byutviklingsområde med kombinert arealbruk til bolig, næring og offentlig formål. Området inngår i Kommuneplan for kultur, som et kulturkvartal med en strategisk viktige beliggenhet som innfallsport til byen. Kulturminnenes rolle styrkes ved forslaget og det er gode utviklingsmuligheter for nye kulturformål innenfor rammene av prosjektet. Ulike handlingsplaner for å nå mål som blant annet; lavere bilbruk, sammenhengende gangforbindelser og økt tilgjengelighet til kaifronter, er gitt prioritet i utformingen av tiltaket. Alternative løsninger 0-alternativet er vurdert slik at en fortsatt drift av Tromsø Skipsverft AS krever en viss omlegging av dagens drift og betydelige investeringer. Etter en utflytting av verftsdriften, drøftes en eventuell gjenbruk av bygninger og arealer. Verftsområdet er et nærmest avstengt 7

8 område på grunn av skipsverftsfunksjonen, og kaifronten er heller ikke tilgjengelig. Et alternativ med lav utnyttelse drøftes i utredningen og baserer seg på omtrent halvparten av den utnyttelse som fremkommer ved hovedforslaget. Sammenlignet med hovedalternativet vil en redusert utbygging i mer begrenset grad kunne bidra til byutvikling på verftstomten. Eiendommen vil med lav utnyttelse knyttes til den lave byen og den gamle småbystrukturen. Grunninvesteringene vil være relativt like med hensyn til utbygging av infrastruktur og opparbeidelse av tomt til boligformål. Forurensning på land og i sjø Undersøkelsene har vist at områdene på land stedvis er meget sterkt forurenset av metaller og oljeprodukter. Dette gjelder spesielt for områder ved slippene, spilloljelager og verkstedhall. Resultatet av undersøkelsene av sjøbunnen har vist et meget høyt innhold av enkelte miljøgifter som forbindes med skipsvertsvirksomhet. Støy Trafikkvolumet i Skippergata og på Tromsøbrua er vesentlig større enn i øvrige gater. Bidrag fra disse kildene vil derfor dominere støysituasjonen, også etter en eventuell utbygging på tiltaksområdet. Beregninger viser en økning på ca. 1 dba etter utbygging og må betegnes som knapt merkbar. For ny bebyggelse kan utendørs lydnivåer komme opp i 74 dba (døgnekvivalent lydnivå) beregnet foran fasader langs brua. Lydnivå foran fasadene er bestemmende for innendørs lydnivå. Det betyr at det kreves en forbedring på 15 dba ut over en vanlig fasadeisolasjon for å gi tilfredsstillende innendørs lydnivå i henhold til forskriftene. Det er beregnet lydnivå under 55 dba for utendørs arealer der avstanden fra Tromsøbrua er over 75 meter. Luftkvalitet Det er foretatt målinger og beregninger av luftkvaliteten ved trafikkerte gater. Foreløpige resultater tilsier at utslipp av avgasser ligger godt under grenseverdiene fro Nasjonale mål, mens det er overskridelser for svevestøv. Det er å forvente at luftkvaliteten ikke er dårligere på verftstomta enn ved målestasjonene. Høy piggdekkandel antas å være viktigste årsak til høye konsentrasjoner av svevestøv. Klimamessige påvirkninger Det er gjennomført vindsimuleringer. Vindklimaet i utbyggingsområdet vil trolig ikke oppleves som betydelig avvikende fra andre deler av sjøfronten i Tromsø. Trafikkforhold Atkomsten for biltrafikken til og fra området/skansegata vil være fra Elvegata. Inne på tiltaksområdet etableres et transportsystem hvor hovedtyngden av biltrafikken blir ledet inn i underliggende parkeringsanlegg. Gatenettet på overflaten er forbeholdt fotgjengere og syklister, med unntak av kjøreakser på området til de ulike feltene. Brohodekrysset er allerede i dag overbelastet. Aktuelle tiltak for Brohodekrysset kan være signalregulering, alternativt ombygging til rundkjøring. Håndtering av eventuelle skader og ulemper Etter en tilstrekkelig kartlegging av forurensningssituasjonen og avklaring av omfanget skal det gjennomføres en risikovurdering av forurenset grunn i anleggsfasen. Ved utfylling i sjø skal det søkes om godkjennelse av fyllingsarbeidene før disse igangsettes, der det gjøres vurderinger med dokumentasjon på at det ikke vil foregå utlekking av forurensninger fra fyllingsområdet verken i anleggsfasen eller etterpå. Avbøtende tiltak Følgende temaer vil bli vurdert i videre planarbeid med tanke på avbøtende tiltak: 8

9 - En helhetlig vurdering av endelig utforming og organisering av ny bebyggelse, uterom og siktlinjer for deler av tiltaksområdet ved Skansen i henhold til rådende bevaringsinteresser. Trehus langs Skansegata inngår i denne vurderingen. - Beplantning for å skjerme vindutsatte uterom og plasser. - Fysisk avskjerming av kaier der det er nødvendig. - Forurensning i grunn og i sjø undersøkes, kartlegges og dokumenteres med tanke på nødvendig og påkrevde tiltak. - Tiltak for å sikre stabiliteten for Tromsøbrua, med forutgående grunnundersøkelser. - Tiltak i brohodekrysset, etter nye beregninger av trafikkbelastning. - Støy- og støvreduserende tiltak for boliger som ligger innenfor områder der grenseverdier for Nasjonale mål overskrides, etter nye støyberegninger. Konklusjon og anbefaling Ved valg av 0-alternativet vil skipsverftets virksomhet fortsette en tid på dette området. Etter at skipsverftet flytter eventuelt legges ned, vil annen utnyttelse være begrenset på grunn av stor forurensning i grunnen. Tenkelig bruk er parkering, lager av containere el. Alternativ med lav utnyttelse vil kunne videreføre en småskalabebyggelse som allerede finnes i nærområdet. Alternativet vil måtte vurderes mot de kostnader som anses å være nødvendige for gjennomføringen. Dette alternativet gir et utbyggingsvolum som gir en lite effektiv utnyttelse av et sentrumsnært og attraktivt område. Enkelte avbøtende tiltak relaterer seg til foreslått utforming i hovedalternativet og rådende bevaringsinteresser. Tiltakshaver ser betydningen av å imøtekomme viktige argumenter for å sikre kulturminnenes verdi og historiske tilhørighet. Endelig utforming av ny regulering for Verftstomten vil bli basert på behandlingen av konsekvensutredningen. Tiltakshaver mener hovedalternativet ivaretar målsetningene i overordnete planer og tilfører området en rekke kvaliteter som vil bidra til å sikre et godt bomiljø i sentrum. Resultatet av denne rapporten viser at en rekke forhold ved hovedalternativet må bearbeides. Dette vil tiltakshaver ta hensyn til når den videre prosjektutviklingen nå settes i gang. 9

10 Innledning Vervet AS har ervervet eiendommen hvor Tromsø Mekaniske driver sin skipsverftsvirksomhet i dag. Denne virksomheten planlegges flyttet, og dette vil gi mulighet for en annen utnyttelse av området. Eiendommen har kort avstand til sentrum og den har en beliggenhet ved sundet med attraktive miljøkvaliteter. Vervet AS ønsker derfor å utvikle området til en spennende og variert bydel for etablering av boliger og ulike typer næring, service og handel. Det er et mål for prosjektet å kunne tilføre Tromsø et stort antall nye sentrumsnære boliger med nærhet og kontakt til sjøen. Muligheter for å realisere ulike konsepter på eiendommen ble belyst gjennom en begrenset arkitektkonkurranse, som ble avholdt høsten Det valgte prosjektforslaget vil, på grunnlag av blant annet denne konsekvensutredningen, bli bearbeidet videre med sikte på regulering og gjennomføring. Tiltaket som er beskrevet som hovedtiltaket i denne konsekvensutredningen er allerede bearbeidet noe i forhold til opprinnelig konkurranseutkast. Et alternativ med lav utnyttelse er beskrevet og illustrert som en mulig prinsipiell løsning for samme eiendom. Etter avtale med Tromsø kommune/byutvikling omtales dette alternativet (mellomalternativet) kun i kapittel D under avsnitt Alternative løsninger prinsippløsninger, punkt 2: Alternativ med lav utnyttelse. Konsekvensutredningen er hjemlet i Plan- og bygningsloven (PBL) kap. VII-a om konsekvensutredninger. Formålet med konsekvensutredningen er å utrede virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse blir tatt i betraktning både under planleggingen og ved vedtak om tiltaket. Som en første del av denne oppgaven, utarbeidet Vervet AS melding med forslag til utredningsprogram, i henhold til PBL Konsekvensutredningen gjør, på bakgrunn av fastsatt utredningsprogram, rede for tiltaket og aktuelle alternativer, virkninger for miljø, naturressurser og samfunn, for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper. Konsekvensutredningen inneholder også en vurdering av behovet for og forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføringen av tiltaket, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket. Konsekvensutredningen har vært lagt ut til offentlig høring etter PBL 33-3, 2. ledd. I høringsperioden er merknader kommet inn, og Vervet AS har behandlet disse i nær dialog med planmyndighetene og de instanser som sendte inn merknader til konsekvensutredningen. Resultatet av dette er innarbeidet i dette sluttdokumentet som skal behandles politisk i løpet av våren Det som er gjenstand for denne konsekvensutredningen er det såkalte hovedalternativet, eller tiltaket som er nærmere beskrevet nedenfor. Hovedalternativet er en tidlig skisse av en løsning for området, basert på en arkitektkonkurranse i Det eneste man med sikkerhet kan si er at dette alternativet vil bli betydelig endret i arbeidet med reguleringsplanen, blant annet som en konsekvens av de erkjennelser og anbefalinger som er fremkommet gjennom arbeidet med konsekvensutredningen. Noen av illustrasjonene i denne rapporten viser eksempler på modifiserte løsninger av hovedalternativet, som vil bli videre bearbeidet. Imidlertid krever konsekvensutredningen at man har et fast utgangspunkt for de utredninger som utføres, og dette vil i denne rapporten være hovedalternativet, et alternativ med lav utnyttelse og 0-alternativet.

11 1 Tiltaket 1.1 Begrunnelse for tiltaket Skipsverftstomten er overtatt av Vervet AS som ønsker å utvikle området til et nytt byområde. Tromsø Mekaniske AS som driver skipsverftsvirksomheten der i dag anser ikke at området er egnet til denne type virksomhet i fremtiden, og ønsker derfor å flytte virksomheten til et annet og mer egnet område. Dette innebærer at skipsverftsvirksomheten etter hvert vil bli flyttet, og dette vil gi mulighet for en annen utnyttelse av området. Eiendommen har kort avstand til sentrum og den har en unik beliggenhet ved sundet med attraktive miljøkvaliteter. Vervet AS ønsker derfor å utvikle området til en spennende og variert bydel for etablering av boliger og ulike typer næring, service og handel. Et viktig mål for tiltaket er å kunne tilføre Tromsø et stort antall nye sentrumsnære boliger med nærhet og kontakt til sjøen. Muligheter for å realisere ulike konsepter for utbygging av eiendommen er belyst gjennom en begrenset arkitektkonkurranse, som ble avholdt høsten Det valgte prosjektforslag vil, på grunnlag av bl.a. KU, bli bearbeidet videre, blant annet med en åpen runde, med sikte på regulering og gjennomføring. 1.2 Beskrivelse av hovedalternativet Tiltaket består av det såkalte hovedalternativet. Det er dette som er gjenstand for konsekvensutredningen. Det er også gjort vurderinger av et 0-alternativ, dvs. at dagens situasjon opprettholdes. I tillegg er det vurdert et alternativ med lav utnyttelse, kalt mellomalternativet. Skisse av hovedalternativet - oversiktsperspektiv

12 Forslagsstiller ønsker å utvikle et moderne og velfungerende boligområde som kan tilby et helhetlig boligkonsept og en selvstendig næringsdel nær sentrum. Dette innebærer at området søkes utviklet som en egen bydel med et bredt spekter av tilbud, tjenester og sosial infrastruktur. Området tenkes også å kunne tilby bedre service- og næringstilbud lokalt og til nærliggende områder. For å gi tiltaksområdet ønsket kvalitet, er det satset på store offentlige rom. Disse er plassert slik at solforholdene er gode på den tiden av året som er egnet for utendørs opphold. En bærende idé for planen har vært å opprette kontakt med sundet for flest mulig, ikke minst for bakenforliggende strøk. Området med trehusbebyggelse og Skansen er i dagens situasjon avskåret fra kontakt med sundet. Ved at verftsvirksomheten flytter, vil Skansen få en bedret posisjon. I tiltaket er det lagt vekt på å skape tilstrekkelig rom rundt kulturminnet, samt gi det en mer fremtredende posisjon i det offentlige rom. Tiltaksområdet ligger nordøst i Tromsø by, rett på sydsiden av Tromsøbrua og i gangavstand fra sentrumsområdet. Eiendommen ligger vendt mot Tromsøysundet og sørøst. Fra sjøsiden danner tiltaksområdet en avslutning av det sammenhengende sentrale kaiområdet mot Tromsøbrua. Skansegata deler området fra den øvrige bebyggelsen i området. Verftstomten fremstår som et definert område, nærmest som en egen odde, med klare avgrensninger rundt arealet. Situasjonskart over området Det er viktig å finne en optimal organisering av bebyggelsen og knytte denne naturlig til eksisterende strukturer. En videreføring av bebyggelsen vest for Skansegata gir mulighet for å skape en kontinuerlig fortsettelse av Verftsgata helt ut til Tromsøysundet. 12

13 Tiltaksområdet sett fra Austadkaia (Rica hotell) Gjennom tidene har ulike utfyllinger dannet nytt fastland ettersom byen har vokst ut i vannet. En videre utvikling av Verftstomten baseres på det samme prinsippet. Opprettelsen av en kanal eller et vannspeil, vil gi en hovedinndeling som gir en fastlandsdel og en øy. Utbyggingsområdet er videre underdelt i fire felt som vil kunne danne grunnlag for en etappevis utbygging. Gater, plasser og bygninger er med på å gi et hierarki til byens elementer og definere bystrukturen. Det mest dominerende organisasjonsprinsippet for Tromsø by er kvartalstrukturen og bryggestrukturen (lamellstrukturen) langs sundet. Bebyggelsesstrukturene griper ofte over i hverandre og kan gi et utgangspunkt for å definere hvilke føringer som skal gis for ny bebyggelse i sentrum. Tiltaket viser tolkninger av disse to strukturene som hovedgrep for ny bebyggelse på tomteområdet. Karakteristiske elementer i naboområdene har gitt inspirasjon til utforming av tiltaket for å understreke sammenhengen mellom eksisterende og ny bebyggelse. Bebyggelsen orienterer seg etter retningene på Tromsøbrua og sjeteen som skjærer i skrå vinkel mot denne. Den foreslåtte kanalen er et nytt strukturerende element. Næringsarealene er foreslått lagt på bysiden mot sørvest, mens boligområdene er plassert på 'øya' og parallelt med Tromsøbrua. Kanalene er tenkt etablert for å gjøre forbindelsen til vannet til et gjennomgående trekk i prosjektet, som utenom å avgrense områdene også vil utgjøre et samlende, miljøskapende element. På grunn av tomtens eksponerte beliggenhet i landskapsrommet, vil det legges vekt på at den endelige utformingen av tiltaket får en god fjernvirkning. Fra sjøsiden vil den nye bebyggelsen fremtre som en merkbar og utvidet del av Tromsøs bybilde. Verftstomts sett fra fastlandet (sør) Verftstomten søkes utviklet på grunnlag av en overordnet bytypologi og i samspill med landskapet. Beliggenheten mot sjøen, Skansen og forholdet til Tromsøbrua er eksisterende stedlige kvaliteter som ligger til grunn for utformingen av prosjektet. Konkurranseutkastet viser prinsipper som vil kunne bearbeides og tilpasses ytterligere. Tiltaket viser ulik volumoppbygging i de forskjellige feltene og varierer ytterligere innenfor de enkelte felt. I felt 2 og felt 3, vises bygningsvolumer i 2-6 etasjer. Langs brua er det foreslått punkthus med en svak stigning fra 8 til 10 etasjer. Punkthusene er knyttet til en lavere base i 13

14 bruas retning. Høydene er lavest i områder som grenser mot den eksisterende trehusbebyggelsen. Tiltaksområdet ligger lett tilgjengelig, både fra fastlandet på den andre siden av Tromsøysundet, sentrum og øya for øvrig. Hovedatkomsten til området for biltrafikk er via Skansegata. Området kan også nås med båt fra sjøsiden, med molo og småbåthavn som allerede etablerte tilbud m 2 Utsnitt av kart Verftstomta utgjør i dag et areal på ca. 21 daa. I tillegg er det ervervet tilleggsareal fra Tromsø Havn for å oppnå nødvendig tomteareal for prosjektet. Tomtearealet økes da fra ca. 21 til ca. 36,5 daa. Boligarealet tilsvarer ca m 2 (BTA lyse arealer) og næringsarealet ca m 2 (BTA). Fordelingen mellom bolig og øvrige formål er fordelt med henholdsvis 75 og 25 %. Forslaget vil kunne gi en tilvekst på ca. 560 nye boliger. Tiltaket utgjør totalt ca m2 (BTA) og utnyttelsen tilsvarer en TU = 160 % Det foreslås et atkomsttorg til den nye bydelen i forlengelsen av Verftsgaten. Rommet fortsetter som et parkdrag ut mot sundet. En kanal eller et vannspeil, er vist anlagt fra sundet og inn mellom bebyggelsen frem mot torget. En sentral plass er foreslått i tilknytning til Skansen. Denne plassen vil kunne være forbundet med atkomsttorget, men vil fungere som et selvstendig byrom. Dette byrommet vil kunne fremheve beliggenheten, og den betydningen Skansen har i bybildet. Atkomsttorget og plassen ved Skansen vil kunne være samlingsplasser for utadrettete aktiviteter, som for eksempel næring, handel, service og offentlige funksjoner. Det tenkes også lagt til rette for lekemuligheter for barn, som for eksempel vannspeil som kan benyttes som plaskebasseng om sommeren og skøytebane om vinteren. 14

15 Perspektiv sett mot Skansen i hovedalternativet. Bygningene til venstre foreslås fjernet i den modifisert utgaven av hovedalternativet. Utbyggingsforslaget åpner for muligheten til å utvikle sjeteen og kaifrontene til områder for rekreasjon. Sjeteen vil kunne bli en sentral ferdselsåre, del av et gangsystem og som atkomstvei for boligbebyggelsen. Den skal være offentlig tilgjengelig og lede ut til småbåthavnen. Kaifronten som vender mot havnebassenget er tenkt som offentlig tilgjengelige vandrearealer. Funksjoner som kan relateres til bryggemiljøet er småbåthavn, gjestehavn, badebrygge m.m., og kan anlegges her. Utearealer for boligkvartalene er organisert som fellesområder og gis en privat karakter. Arealene vil bli utformet som grønne soner som tilrettelegges for både lek og opphold. Boligbebyggelsen vil bli tilrettelagt på hele tomta, bortsett fra nordvestre del som primært avsettes til næringsformål. Tiltaket åpner for den høyeste konsentrasjonen av boliger sentralt og sør i området. Ny bebyggelse viser en stor variasjon innenfor boligtyper, størrelser og innhold, som kan gi en variert befolkningssammensetning med en bred aldersmessig fordeling. Ulike boligtyper planlegges med ulike størrelser og variasjoner med dupleks og townhouse -leiligheter. All parkering foreslås lagt i bebyggelsens sokkeletasjer. Totalt antall leiligheter for alle feltene er ca I felt 4 som tilsvarer området med nærmeste beliggenhet til Skansen og sentrum, er det foreslått næringsarealer som utgjør ca m 2. (BTA). Eksempler på slike funksjoner vil kunne være handel, kultur og ulike servicefunksjoner rettet mot områdets brukere og 15

16 Feltinndeling hovedprinsipp iht. hovedalternativet beboere. I forbindelse med boligformålet er det ønskelig å etablere servicerelaterte funksjoner. Variert næringsvirksomhet innenfor egne arealer vil kunne bidra til å redusere bilbruken i Tromsø sentrum og generelt. Virksomheter av allmenn interesse, som aktivitetshus for bydelen, bevertning og lignende vil kunne anlegges i tilknytning til fellesarealene. I tillegg åpner planen for innpasning av ulike offentlige formål. Kulturrelaterte aktiviteter kan være aktuelt med mulig lokalisering nærmest Skansen, eller i felt 3 ytterst på området. Perspektivskisse av kanal og siktelinje til Tromsdalstinden og Ishavskatedralen. 16

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Saksfremstilling Fremtid med fortid Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Innledning Oppdragsbestillingen Etter et omfattende planarbeid som har pågått siden 1999, oversendes

Detaljer